Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

TCVN 9403:2012

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

1
202
lượt xem
97
download

TCVN 9403:2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 9403-2012 Gia cố đất nền yếu - phương pháp trụ đất xi măng. TCVN 9403:2012 được chuyển đổi từ TCXGVN 385:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 9403:2012

 1. ! "# $ % &' % (% )* +, - . /
 2. +01 01 ! " # $% & ' # ( ) * +, - ! #% ./ ! ! 0 ) 1 ! -+ 2 3 0 45 -6 7 8 % !9 ! :! .: ; 3 (< ; = - !! > 8 % !?@( A 4 (B % !, %, C (DE % . +,FG H ! I( !: (J% K5 !?C -L (ME % . +,FG 4 ( + ! :! .: 0 (4E % . +,FG > !, N % (O ! P, B : (Q ! % . +,FG K5 ! > !?, R S ( # -T( . U (J% V! S W E K5 !?C . <F 0 (X ! % . +,FG K5 ! > !?, R S ( # -T( . U (J% V! S W E K5 !?C K9!F A (=E % . +,FG 4K C( # U (J% C! -O Y Z S W V!
 3. 234 54 6 KZ( ( '[ \ !] 4^Q1_ 3 G AA) ! P, 8 ' # ! . ,+ ` N ); (J% ! 7 ( 2 & '( 2 ./ ! ! [ % . ,+ `N 0 _ # # -O 0a AA0a_`b4 ' A a3a AA0 (J% 4 > J 8 ' # ( ! :! ! C! -O N (J% ! 7 ( 2 & ' ( 2 ./ ! ! ,1 * ,% c( 4< ^L' I d MC ^L' I B 7 -, e MC ^L' I N #e \ ( ( 7 ( 2 `, K 4 V! KZ ! 2 # e MC * ,% c( 4< (< BO
 4. 47 18 9 6 :; / %<=> ? @<A@ B0 6 C4 DE ? %<FD G4 A@ H0 ? I 7 ( 2 '8 ' # " '7 ( ./ ! ! N . +, - ! b ! > e ! :! .:e ! (< ! !? V! S W f [ Sg h b % (O N V! ': !?, SL' I (< !?i ( !+ !?c je . O @ e (k K !?, \ # O( I 4< ! (< SU! : !?, !7 ( 2 ' (< !?C -L e B%, l G %F ?C B6 ( !?C 8 %' (5 c(e . < V' V! 7 ESP ( DFm BF `C -L Sg h N V! !O ! [ m (F ni BO !?> % l !? 5 e + e . O e !K e !\ Z m F ^g h V! !I 7 e V! V e Bo ! + m PF 4 ( K5 % (O N f (< !K5 !I % ( E K5 (%,e K5 O Z e % (O !, . OF( p( ! C! !?, !7 ( 2 ' ESP ( DF J4 4K G4K HL 4 (! -% ?V! ( ! :! ( , ( !7 ( 2 ' `O 9 ( (! W (< BO ! i 7 B+ KZ( 7 `O 9 ( (! . < W (< BO ! i 7 B+ 9 V!e B%, l (+ ( ( -g% \ e B\ - E : ( F 41_ ; ) G A e 41_ ; G A e ! "#$ % & ' () * +* "+ ,- , . . / (0 1 ! 2 * 3 41_ ; ; G A e 45 & ' () * +* 6 / 1 7 5 8 2* 5 9 < M ?N GJ 6O < ?<P7 I B0 6 C4 DE ? Eq, b4P P ! 4, F ? !?R Br Y Z V! b S W e %' V! b "% S W KZ( ( : ! , Br ( ( !?C (5 c( S W ,s( "% S W 9 V! ! ( YE b-! F
 5. I BQ R<S EQ?' S F & !?i l S , !5 V! Br (5 c( ! !?K !?C BC! S W . < 9 V! ( ,s( . < ( % I BQ =T EtP! S F & !?i l S , !5 V! Br (5 c( ! !?K !?C "% S W l K9(e S W e( ,s( . < ( % 9 V! I :U 1A < Et P P!?%! , F :! B# S '7 !$ ( ( Br K .> !? [ .[ !?% ( V! KZ ! (< !? : 6O < 1< ? I :! .:e ! (< % (O N V! ': Br !? V! S W ( ! L ! P, 8 ' !?i -% G %F * +, - ! #% ( V! (< !?i e ! > S ( # KZ S W ! >( Z !?, R ! > m BF :! .: -5 BC N % (O ! P, N . !+ !?c ! ( (J% .:! (V B7 !?7 E(W (T , .:! 8 + ! > !?, R . !>( k'Fm (F (< !? ! g Br ! :! B# I . : -g m F : ( (! > .[ !?% ES '7 ( e S '7 !$ e U !$ e V' Fm PF q, - 9 ( ( .:! 8 + ! > !?, R e ( (( p !7 ( ! :!m uF ` N ( p ! :! .: E KZ ( V! % (Oe ( N ,s( . ,+ ( ( "% ( ( !? Fm F (< !? ! P, (< o ! '7 ( !: .[ !?% ( V! KZ ( ! I ' (f C! !v % !?C K < ( -I . ( % "% ( : B# !?, R ! I( !: ! (< Br ( ( ! :! B# , !?K e( , 7 (! (< !? ! ge !i 8 + % (O !O K 8 ' # B@! B C( ? ! g + ! (< , (< !?i [ ( ! [ !: ! > .[ !?% qO KZ !? ! g , !K V ! :! .: 8 ':! # e K . < >! 5 !? ( , Y , ! :! B# (< QI !? V! S W KZ( ! : ! P, 8 ' !?i s e 8 ':! # ! (< !? ( p ( ! [ K% ?% -% . o! (< ! > !? ! g ! '7 ( V! (+ ( ( ! < ! ( ! :! [ ( I ( KZ( ( (V ( , ! :! .:e !?, . !>( k' (J% ! ! (< !K V ! :! .: ( % !?R 8 % !?c )
 6. I A1 <S ? 4 1 <4; 6V B4V R<74 HW A 6 C4 DE ? %F nl -5 hm BF nl -5 W I(e . (J% ! ! O 8 + h ( V! KZ m (F 4 ( (< !?i (< !?i S 8 % m F `s( [ ./ ! ! (J% (< !?i m PF * ! (< !?C -L !] !?K9( ,s( (< !?i SL' I .Ne B%, l (+ .:! 8 + ! > !?K (V ( , ! :! .:m uF 4 K5 !?i e .: , ( SL' I .[ (+ ! : C ( V! !+ % !+ !?K9(m F : C !? [ . % ! > e 8 ' !?i ! ! K% , (< !?i m F V! (+ ( ( '7 ( ! - ,s( -g% \ ( KZ( S ( 7 ' ! !?K9( . B@! ! (< m F `# T( 5 ! (< X Y< Z [A 6O7 R\ < M XI %< 1< ? XI I 4< ! ( . +, - ! #% ./ ! ! KZ( ! I( ! P, N (K5 KZ( ' ! `N (K5 . +, - ! , ! :! .: I% ! P, s( [ 8 ' < (J% (< !?i -w SL' I e! % . +, ( ( 8 ' # !?, ( (!7 ( 2 . +, - ! #% ./ ! !( '7 ESL' I e %, ! < F 4 N -L . +, - ! + J [ ( ! [ I !> C x (J% (< !?i m. . < ( 9 V! (T ! i( N -L . ,% : C -L . < (R + K6 x ET - V! !?, V! . < KZ! 8 Ay I( B+ ! L (J% V! !I 7 F XI I 4 ( ! < ! ( ( (V l ! < ! ( ( , ! :! .:e ! < ! ( ! (< ESP F `[ ( -O , ( , ! :! .:e (< ! ( . +, - ! #% ./ ! !( !: ( -9 ( !O!e i -I ! !? [ (K C N V! b S W ! C( , ! % m [ ( ! [ ( c I% K5 Sg he >! V! + ( .:! 8 + ! > !?, R -% 3 ' B+, Kz ( , K5 !?C K9! ;A '( , K5 !?C . < > !?, R !?K ! L ! P, ( ( 8 ' # XI I * ! (< !?C -L 6 ( ( (< !?i ( N . #% ( V! !K5 !I KZ( ! % . +, [ 8 ':! # 8 ' < . +, - ! XI I qO . +, - ! ! ( ( (< !?i L ( ( p( V -% . KZ( . [ ( T (2 !?c E.:! 8 + S '7 !$ e (@! ( e , I( % ( (! > . (F XI IX nO . ,% ,s( O , . +, - ! KZ( B#! .> !? + K6 (J% K9( ,s( ! (< !? -% ' 0
 7. XI <S ? 4 1<4 4; XI I M , ( , . +, - ! ( (V ! 7 ! < ! N N . V! N [! (< !?C -L G %F e L BOe ( N ' !? ! (J% 9 V! s!e ?{ (L'e V! V m BF n (J% ( C e !+ W e L' . . W ( ,! (< m (F n (J% V! ( . + W !?K5 6m F n% e Oe . P T!m PF 4%, C K9( ( e -I ! %' \ (J% . + W !? ,m uF 4 V! KZ K9( E C< { e CW R e ne ( J , KZ , F XI I `s( !?K ! h %F = 9 ( +'e |,m BF L , m (F Q !?c m F !m PF . , m uF `C 2 !I 7 m Fn KZ " (5 XI I `s( !?K (5 c( %F M : (O .:!m BF 4K C E. (@!e U .U,Fm (F > ! V XI I `s( !?K < !?K e % c( - c( E : ( ! :!F %F qO ! > { B2 m BF > c( K9( E! > K9( f KZ(F ] M 4K GJ [ @<^D ]I %< 1< ? ]I I (< !?C -L l ! 7 , V! C! -O ,s( !, BC ( ( ! -% G %F 4 V! .:! > ES W e "% S W Fm BF %m 3
 8. (F _K9(m F 4 V! C E( ! Fm PF 4O! ! U ]I I V! (+ ( ( ! -+ 2 f ( : ! , !? + ! L ! P, ( ( ! 7 ( 2 7 8 % e ( (8 ' # < !?K ]I I 1 ! -+ 2 + x '7 ( ! :! .: ]I I _ l ( (V ! + ?} S V! STe . ! %' \ + KZ( ! < B ,( V ! ]I 2= _ 6`1 4K ]I I _K9( !] l . ( 9 K9( - , ! o( V ! + ! > .[ !?% ]I I QV :! (J% ( ( ( V! % c( !?, ! KZ( (, L' < { < !?K ( KZ( ! ( C < !?K a 4 4 @<A@ <4; R; aI %< 1< ? aI I 4K C !? ! !?K B# + K6 (J% N ': !Oe K !> ( V! (J% V!e N . !?C e ! :! B# 8 ' !?i !?C e N . Kz C 1i ! : (K C !?K ?V! . S ( # ( > S ( !?, % , ! :! .: -5 BC ` N 8 % !?c ( S ( .[ ( T (K C !?K 8 % ( ( BK9( Br ! > !?C !?, R e. o !>( k'e ( : ! , !? ! g ! > .[ ( T :! .: KZ( -g% \ : ( ( '7 ( . < KZ( T ' J aI I ? [ . % ! :! .: I !?C -L B%, l ! :! .: #% ./ ! ! ! :! .: (< e 8 !?i ! :! .: s ~ ( >( (J% ! :! .: r K% ?% ( ( l -5 ./ ! ! ( !> . +! e T !> % !, e !> -g e. !: L e ( ( x h : ! \ ! c I . : (J% (< !?i :! .: + ( # !? ( !?, (+ 8 !?i ! (< B+, !?i aI I :! .: #% ./ ! !( ,( ( I !?C -L I% !?7 ( ( ! 7 ( 2 7 8 % e K ! :! .: N (< !?i e ! :! .: !K ( @ e\ # O( e E ( M !\ .:! ( ( ! < -O ( > ! ( C : \ # C x F aI I :! .: -5 BC I% , .:! 8 + ! > !?C !?, R . o !>( k'e ( SU! : . (B ! "% .:! 8 + ! > !?, R ! I( !: !?K E! % . +, ( MF aI IX > ( ! [ ( K% J [ . [ ( T -I ! •% (J% B Sg h 1 ( - !e 8 % !?@( ( U ( KZ( ! : !?, . ! (< !?C -L . ! (< (< !?i B7 !?7 aI > [b <4; R; aI I ` N . ( # !+ e . > e ! J' I(e 9 C x e C 2' !?l e C 7 e C x ( (J% (< !?i ;
 9. aI I = 9 N < !?K !?, ! (< K !: l eS C e< { . < . > K9(e ! ( C : (< !?i S 8 % aI I MO !?> !? !?7 s! Br e -% -O , ( : (J% ! :! B# !?C e -% -O N ( 7 e # !?> aI I qg% \ , !i !? ( K% K !?K9( K ! %' \ ! I( ( V! N . V! N ! J' I(e + KZ( B , ( , .# ! aI IX n 8 + (J% ( [ C ( ( !? ( # ! ( %e h KZ( K h !?, ! :! .:e s( B ! !?, < !?K B[ ,s( N . V! B# < { aI <c ?<4KD <4K B=3 ? aI I Q, !> ( V! (J% :! N Sg h ( # + K6 (J% N ': !Oe .[ (+ 8 ' !?i ! (< e( , 7 (! (< ( ( !? ! g ( (! > !?K KZ( ! : [S ( ( ( '7 ( !?, ! :! .: o ! %' ( K% aI I *:! 8 + ! > ( ( s( !> (J% ( : ! , !?, R ! K 9 5 ! !?K , 8 ' !?i !?C B+, Kz . < O % e! > !?K ( , U S ( # ( ( !K5 8 % ( ! :! f' ! P, ( T( W (J% !? 8 ' # ( (! > !?K ! >( T e( ! [! % . +, (M aI I * !?C -L KZ( f [ R ( O < { ,s( W ]% + K6 (J% ( V! :! + ,s( ( ( ( >( !K5 !I !K5 ! ( "% S W ! !?K E b- ! F ( K% I !> KZ( ! i + !: ! 7 ( (! > s( B ! aI Q4 H ? <d [> <4; R; aI I nl -5 ! :! .: ( !?i B ' (< i c( (J% . O % (Oe s( !> ./ ! ! (J% ! ,s( -+ 2 o SU! !?, ! :! .:e ( ( % , ! (< e( ! [ l ( (! < ! -% G %F 4 ( '7 ( ( , !? E(K Ce s( !> B: !> ! V Fm BF 4 N ?C (J% !?f % "% ( ( !? ( % m (F q% -O ( , U N( N e K .> e C 7 # !?> !?7 s! Br m F M+ wB !\ ( T( ! (< m PF : C ( V! !+ ( V! !+ !?K9(m uF 4 ( ! > 8 % !?@( ( ! :!m F : C @ I (O! ! U E : ( Fm F qT( S '7 k (J% ' !?C ,! ( # I( ,s( ! . < ! V E : ( F A
 10. aI I * ! ( I% , .:! 8 + ! > ! L !? e ! :! .: 7 ( p # ! \ V' e ! :! B# 8 ' !?i V' aI I `O 9 ! > (5 c( !?7 V! % (Oe ! :! .: ( ( p # N . ( ,! > !7 ( > ! Q -% O 9 ( (! < -O ./ ! ! 7 KZ( SP SU! ! >( Z 9 K5 ! > o N S V!e s( B ! . f K5 ! > !: e K < !+ !?, (M aI I :! .: ( ! ':! ( ( !?# -O 9 (J% ( ( ! < -O ! :! .: #% ./ ! !e (k K( ( BK9( ( !: . ( ( !?# -O ' B# KZ! 8 e <4 1S ? eI f4K @<A@ <4 1S ? ?K9( . ! (< !?C -L e ( - !• ( ( V N -% G b~ (!7 (J% (< ! ( !?C -L m b ~< !+ V! N ! P, ! 7 ( 2 . +, - !m b ni (J% !? m b K5 !?C -L m b :! B# !?C G i a .>( ! K9(a(V !?x( (J% ( S,%'e # !?> Y S V! S W e i ( N (J% !?C m bn !?i ( E. ,% S O ?x! 7 e !?C !?i !I ! (< Fm b4 (! < -OG ( J , ! S W e KZ S W e !v K9(aS W e % m b R ]% x 2' !?l m b \ ( T( !?K m b~ ' ( ! :! B#m b& + h V! ! + m b & ' !?i 8 + h ( V! KZ m b & ' !?i Sg h . ( -I (O ] ! (< m b* + W -g% \ ( ( ! < -O !?C !?, . ! (< m b4 ( K5 ! > .[ ( T m b nl -5 ! (< E ! .he B+ we B [ ( U Fm b` ' (5 ! ( C : < !?K % !, eI < ^ O <4K B=3 ?
 11. eI I 1 ( ( 2 B# s! Br ! (< ! P, 8 ' # !?, ! :! .: '7 ( < !?K e l O , ( , ' ( ! :! B#e -% V e! c s! Br e! , 9 ( # I( ( , ! :! B#e ! : e.[ !?% K " ! eI I V! (+ ! , (< !?K + ( ( T ( p S V! SK6 .:! 8 + . [ # ! P, s( !> ./ ! ! o KZ( 8 ' # !?, ! :! .: eI I * , ( T% S W KZ( B+, + ( O 2 e !? ! ( C BV! Z !?, -g eI <4 1S ? <g F4 <4K B=3 ? eI I ?, !?K Z ( K% ( . -, - e( ! I( ! (< ! g! !?K r S ( ( ( '7 ( ! :! .: ! , ( ( !?# -O . [ -, ! !9 ( , ! :! B#e ! e 8 ' !?i ./ ! ! (f ( J , . ! (< !? eI I 4 ( !?# -O . [ -, ! ! (< l G b O( C . ,% S O ?x! 7 m b O( C 8 %' (J% . ,% m bH I( . > U E!?C . <Fm b O( C "%E!?C K9!Fm b KZ ! -g eI h 1<i1 <4 1S ? eI I ?K9( . ! (< # !?> (J% !? !?7 s! Br + KZ( # #m eI I 4 ( -% -O (J% !? ! P, 8 ' # !?, ! :! .: eI I n !?i l S '7 S O e !?C Z( K% S O ( N -L ! :! .:e V! B# !?C .:! (V e ?x! 7 e ( V! .:! > e .:! ! x( !?C ? . • # !?> eI I ?, !?C K9!e !?i KZ( -g [! L BO "% : !v 8 ' # e !?, x( ( !?C KZ( 8 %' N n !?i ( ! [ ! 7 ,s( . < "% eI IX O( C 8 %' (J% !?C !O( C S '7 S O e ?x! 7 (J% ( !?C KZ( ( p [ ! , ?% V! Sg h !K5 O l V! eI I] * !?C . <e - V! . > U 7 " ! V V! ( ! [ !?, x( !?C r !? l c . > E% ? P !?% P !F ( '[ #( V! * O KZ S W c( ! L !? - V! . > KZ( ( U !?, x( ! (< 4n€ n•4nG _: - V! . > 8 ! V eS W ( ! [. < KZ( L BO 7 !, ! :! !? eI Ia * !?C K9!e "% !? 'N , V! Br B5 ! , R ( +' 7 ! ( 4n€ n•4nG K5 !?C -L ( ! [ SP (D
 12. eI Ie :! B# . O KZ S W "% + KZ( . [ # eI I ~ "% !?, !?C K9! KZ( V' .[ !?% ! P, 8 ' # !?, ! :! .: E! % . +, ( MF 4AD [A j <c ?<4KD GJ k 7 Bl1 I %< 1< ? I I & ' <! > 8 % !?@( KZ( 8 ' # !?, ! :! .: I I & ' !?i .[ # e .[ -, ! ! KZ( S ( !?K9( . !? [ . % ! (< I 4AD [A I I `[ . [ !?% 8 !?i ! (< ! L ! P, ! P, '7 ( ! :! .: N . Z l e !\ ( T( - ! + 5 #( J. e ! ! (< + ( C k( BC ./ ! !e (< L ( N V! (+ ( ( 8 ' # !?, ! :! .: N KZ( - ! ! P, 8 ' # I I * !- ( ( !i O ( K% K !?K9( ,s( ( ( ! < ! . ( 9 ! :! .: ( B ,( , .# ! ( ,( J !K !K V ! :! .: I <c ?<4KD I I P, 8 ' # !?, ! :! .: ( .[ ( T s( !?K (K Ce B : e C l V! (J% !? e !> ! V (J% !? . ( ! :! I I & ' < K5 !: ! > KZ( 8 ' # !?K9( . ! (< ( , !] !?K Z ( ! [ E( ( ! T( ( (! > s( !?K F 4n€ n•4nG & ' < K5 ! > ! C( , ( ( ! T( ( T( W (J% !? nK9 ( ( K5 ! > E U . < ( : 6 < e! > !? (e U C! !? ( E,P , P!P?Fe S '7 !$ !? e 4 ‚e U % !?, O . ,% F( ! [! % . +, (M I I > .[ !?% ( V! KZ KZ( L BO N ! P, ! % ! (< ! :! B# ! (< qO KZ .[ !?% + J [S ( !?# -O !? Bi ! ( ' ( ( !> ( V! (J% !? !?, Y ! V! ! P, ( N !? e ! C( ,8 ' < Sg h ( >( f !? I I ? f !K ( @ + ! > .[ !?% C %, ! ,% C l V! I 7 Bl1 I I * ! (< I I I 4 (! < -O -% L' ( KZ( ( U !?, ! .h ! (< B 7 B+ ! !] !? ESP M+ F I I I Qf 8 % !?@( !I C ! O ' !> e( ! [ %' ( ( ! < -O ! !?K I I * -g N Sg h
 13. 4 '[ #( T % (J% N Sg h KZ( 8 % !?@( ! P, ( ( K5 ! >( T ?, C! T ( 8 % !?@( I( K9( Y ?Y q% ( -, 9 9 8 ' # !?, ! :! .: + KZ( B , ( , .# ! I I 4 ( ! :! B# 8 % !?@( KZ( @ I J -9 ( !?# -O ( 2 !?K9( . B@! ! (< f ? $ <S ? [8 <4 1S ? BQ R<S BQ =T qO !? e ! % ! (< qO !? e ! % ! (< H I( . > U H I( B5 E. > U : ( F ni !?C ni !?C M[ l! % a C -L E !O( S '7 S O e ?x! M [ l! % a C -L E !O( S '7 S O e ?x! 7 F 7 F O( C 8 %' E?a Fe . S '7 S O ?x! 7 O( C 8 %' E?a Fe . S '7 S O ?x! 7 4 J , S W ! 4 J , "% S W ! v K9(aS W * O KZ S W ! P, U! ( N -L E. S '7 * O KZ "% S W ! P, U! ( N -L E. S O ?x! 7 F S '7 S O ?x! 7 F q% -O ! (< E K5 T e K .> e # !?>F q% -O ! (< E K5 T e K .> e # !?>F 4%, C ' p 4%, C ' p I I nl -5 ! %F M 7 B+ ! !? e ! P, ; m BF n, (< !? e l (+ " -g% \ o KZ( ' !m (F *:! 8 + ! > !?K m F4 T ( p( ! :! ( ( , ! .:! 8 + . [ !?%m PF ~< !+ ( ! :! N . V! N A1 4K @<A@ 7 ZJ 7Z 6Q ? I V! (+ ( ( , ' (e ! :! B# L + ! ' ! O ! L ! P, 8 ' !?i ! %, ! ( 8 ' !?i % !, e s( B ! 8 ' !?i % !, ( , ' !?C ' B5 I @ I ! O B[ B , . K( ' [ e. I( !? ]% 9 ! (< e (V ( '[ 8 %( (. I( ' I * s -I (Oe _ ! + ( K5 Sg h KZ( ! :! .: ( V !
 14. %<0 01 E % . +,F (@ H0 ? <W1 ; 1m7 @<=> ? @<A@ BQ [n I 4T4 <4K ~ ( >( (J% !?C -L (+ ! ( ( s( !?K (J% V!e K !W (K C. (@!e + !> U x e Br ( ( !?C V! N 9 S W E "% S W F [( x !K5 ! ( 9 V! qI \ 9 !O! 5 !?%, \ , ! BN s! ( ( ! -U!e @ .:! ( ( ! V! V ( ( Y ?Y B6 ( ( -+ 2 (J% + T % c( ?C -L L , ! P, ( V! .:! > ES W e <e ! ( (%,e !?, B%' F K5 !?C E. <aK9!e 8 %'a ! %e l S,@ ,s( Kz (@!F ! !? [ !?C -L B@! ! ' `[ _ ! M+ !] " W )A . < f < BC! ( K% !< KZ( f 6_ ! M+ !] " W 0A * ,+ ! % !? V! < (k f 6 ' `[ ?C K9! f "% S W (k KZ( _ ! M+ !?, " W 0A K5 KZ( \ B : ?% ! : 9e L' Y Z S W e < 9 ! ( (%,e !?, B%'e Sp (k o KZ( 9 ! :! B# !?C o KZ( (+ ! : K5 o KZ( ! N K9( (R [ + 8 ':! ( ( V N < !?K K [ W ( s Sg h ( ( f B# < { = L'e (< !\ Z KZ( ! !? [ .:! Z !?C 9 ! %e ' !?C BN s! q5 l L , ! :! B# SP ni D I 2P < GW1 A@ H0 ? 4 (T . ( % (J% !?C -L ( , (< (! ! ,s( L m ,s( !?7 ( ,s( K9 B[ KZ( 9 ! !?, ni D 4 (T ( J ': + C x e !W \ # ( O z I <4 1S ? I I %< 1< ? (< l # #e S '7 S O ?x! 7 * S '7 S O e !?C -w (@! .:! (V V! : C -L '7 ( * ?x! 7 e ( V! .:! > KZ( !? 'N , V! 9 !O( C . < \e !O( C ?x! . O ( : (O # 4 !?C 8 %' ! P, K5 % e !?C N V! 9 ( V! .:! > 4 ( ( ! :! B# !?C ( V! .:! > (+ !?, . S '7 S O ?x! 7 ?, K5 !?C . <e . < . > f [ S W BC! , V! E C 2 (J% V! ( + . < • 5 A yF ?, K5 K9!e "% S W ( V! .:! > ?C . < ( J ': f (+ ! !> ( V! (J% V! > e !?, . K9! ! K f !?, V! ? ?, C! >! !?K Z K W ]% !KZ % • e !?C . < f ( , V! ? SO & !?i ! I( I !?C -L KZ( < !+ !?7 ni D
 15. I I BQ R<S _ '7 !@( ( (J% K5 !?C . < KZ( ! [ !?7 ni D * > U -w K% S W , V! & ' !?i ! (< l ( ( BK9( -% G %F `# # ! :! B# !?C m BF ^ '7 !?C S O C -L ! :! .: l ! !5 V!m (F ƒx! !?C 7 e l ! S W , V!m F` !?C 8 %' !?C N S W 9 V!m PF *:! ! x( ! (< I I I 4< M@( „ :! B# ( . + W ! , !? : ( N -L e K .> !] Ae) : eA `C 7 !9 0AA -, 9 K5 T ~ ' ( C! ( e Y S W 6 !?C _W KZ !?C . O KZ S W KZ( 8 % !?@( !?, N !?K Z KZ( . [ -, ! !I C [ ( , V! KZ( !?C N ` !?C KZ( S '7 S O : C -L ! :! .:e . ?x! 7 S W KZ( 8 % Y6 !?C 8 % O !?, ( !?C `V! S W KZ( !?C N !?C KZ( 8 %' !?, s! … % e! ( > \ K9 8 %' 4+ % % N ( ! [ KZ( s ! C! # !?> : ( O( C 8 %' (J% !?C !O( C ?x! 7 N ( p KZ( [ ! !9 C l V! , O :! B# 9 KZ( ! !? [ ( T% KZ( (+ . > S W I I I 4< _ ! M+ _ ! M+ ( : ! , ?% N , 'e ( C! ( %' N ( ~Y ( ( !?C N Kz (@! K .> !] Ae3 : e e( . + W ! , !? : C -L eA ^ W , ' !?C . > U :! B# 9 ( ( W B S W . • ! 7 !?7 s! V! Y S W r (+ 6 >% !?7 >% K9 Kz (@! * O KZ S W I( . > KZ( . [ -, ! !I C ^ W KZ( (+ !?, %S O ,s( !?, % % (J% !?i q, - (< !?C M@( „ _ ! M+ ! [ !?, M+ D M+ D `s( !> ./ ! ! (< !?C M@( „ _ ! M+ KZ( 9 ! !?, M+ D M+ D )
 16. K5 !?C ?C -L & %' C! !? ( ?C . < ?C K9! ~C! ( a = l S,@ = l S,@ ~C! ( e _ N ( † N ( N . O ! ,? C! ( a N ( C! ( a N ( N ( ?C !\ Z & %' C! !? ( & %' C! !? ( & %' !?, 4 p !# ! : ‡ ! J' I( ‡ !# ! : s! … ‡ ! P, ! ': ! P, ! ': !# ! : ! P, ! ': ?C . < ?C K9! ~C! ( e( 4 (@!e ~C! ( e ( ~ ' , !% S>( a(% ,s( = % (O . O 9 (%, B O o < I $ %<n ZF4 1< ? 1A1 <4; O BQ [n 0
 17. W -T( ( # !+ !?c % ( , (c( ! _ W ( s L ' O , ˆ # O( K ( @ ˆ # ! O , `7 -< `K BCe K -@! ?7 V! N ~O ( K ( @ _N (< !?i ˆ # O( 1$ (g =+ ( V C ?7 B [ `+, L ! , K ( @ _ W K9( o < I $ p ? H0 ? BQ [n ~ ' U . > ~ ' -V' Ml ( T% . > ^P !+ ^ W q , ^ W _ .[ !?% _ l (< !? o < I $ q> 6d <4 1S ? BQ R<S 3
 18. ‰7 ( ( T( W :! .: #% ./ ! ! E\ # e C x F `N . V! N E(K Ce < e! V F I% ( c ./ ! ! * O ( : (< !?K E!?C . <e K9!e !\ Z F `K ,e < !?K e. > e ( K9 * !] ( ( I ?C !?, R !K5 !I ,s( !?K9( L' :! .: (5 -6 , . O KZ S W e ! :! B#e W KZ * !] ( ( I 4 2 B# (< !?K ( : ! , !? ! g !K5 !I ,s( !?K9( L' & ' !?i ./ ! !8 ' # ( O (f *: , ( 8 + h ( V! KZ , . O KZ S W e ! :! B#e , ! - V! ! > e . ,+ ( ( e ( N e !O(e - !e 8 % !?@( . [ !?% !?i (< ` .:! 8 + ! > 8 % 4 2 B#e ! (< e ! > E V' !?@( ! > Fe - !e 8 % *[ # ( ( ! < -O ! :! .:e !> !?@(e ( U l -5 B : ! 7 (J% ( ( s( !> e ( K9 N . N V! l -5 , (< ! & % !?@( l -5 . o < I $ ? :U l1 <W1 <4K HW A <4 1S ? BQ [n ;
 19. f ? I $ qZ [A < 1S ? ?<K BQ fl1 r GJ <M f <4; O <4 4; fl1 r <M f qO KZ !? ( !?C : `K .> ] Ae : eA ] Ae3 : e 4 N -L !O % ` !?C 1# !?> Y ` ' !? ( !?C ` ' !? ( a ,s( !?7 ( (@! E C! Y ,s( N YF H I( ] AA . % : 3AA . % O % AA . % ? 'N 4< - V! ] A. a : ] A. a : AA . a AA . a f ? I $ `1 c < R\ < M 1S ? ?<K BQ 1m7 fl1 r GJ <M f <4; O fl1 r <M f 1 !O( S '7 S O ] eA a : )eA a ] eA a : eA a 1 !O( ?x! 7 ] e a : )eA a ] Ae0 a : Ae; a O( C 8 %' (J% ( !?C ] AA ?a : AA ?a ] ?a : ) ?a E%F qO KZ R 8 %' ( ] A : AA ( , Y Š 0 ( , Y * O KZ S W ] AA . a : A. a ] AA . a : AA . a O( C ?x! ES '7 F ] A a? : A a? ] A a? : a? % S W `[ i !?, . ?x! 7 ^ '7 S O a ,s( ?x! 7 %F 4n€ n•4nG qO KZ R 8 %' ( !\ -O ! (@! 8 % (J% ( '[ #( !? ( !?C !> ! P, (< ! T( ‹ Œ~ S E_ a 1 ‡ _ a 1 F e !?, ‹ -O KZ R 8 %' (J% ( E a Fe Œ~ ‹ !\ -O ( !?C e _ ‹ !O( 8 %' (J% ( !?, % S '7 S O E?a Fe 1 ‹ !O( S '7 S O E a Fe _ ‹ !O( 8 %' (J% ( !?, % ?x! 7 E?a Fe 1 ‹ !O( ?x! 7 E a F _: ( p . ?x! 7 ! i V' _ ‹ A I I BQ =T _ '7 h !?C K9! KZ( < !+ !?, ni D ?C K9! f "% S W 4 ! [! 7 ( V! C _K9( ^ W % ?C Ml ( T% M5 I( *[ -, ! C -L C 8 %' , !? *[ -, ! K KZ o < I $ q> 6d <4 1S ? BQ =T A
Đồng bộ tài khoản