TCVN 9403:2012

Chia sẻ: retcl83

TCVN 9403-2012 Gia cố đất nền yếu - phương pháp trụ đất xi măng. TCVN 9403:2012 được chuyển đổi từ TCXGVN 385:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 9403:2012

! "# $

% &' % (% )* +,
- . /
+01 01
! " # $%

& ' # ( )

* +, - ! #% ./ ! ! 0

) 1 ! -+ 2 3
0 45 -6 7 8 % !9 ! :! .: ;

3 (
8 % !?@(

A 4 (B % !, %, C

(DE % . +,FG H ! I( !: (J% K5 !?C -L

(ME % . +,FG 4 ( + ! :! .: 0

(4E % . +,FG > !, N % (O ! P, B :

(Q ! % . +,FG K5 ! > !?, R S ( # -T( . U (J% V! S
W E K5 !?C . !?, R S ( # -T( . U (J% V! S
W E K5 !?C K9!F A

(=E % . +,FG 4K C( # U (J% C! -O Y Z S W V!
234 54 6

KZ( ( '[ \ !] 4^Q1_ 3 G AA) ! P, 8 ' #
! . ,+ ` N ); (J% ! 7 ( 2 & '( 2 ./ ! ! [ %
. ,+ `N 0 _ # # -O 0a AA0a_`b4 ' A a3a AA0 (J% 4 >
J 8 ' # ( ! :! ! C! -O N (J% ! 7 ( 2 & '
( 2 ./ ! !

,1 * ,% c( 4< ^L' I d MC ^L' I
B 7 -, e MC ^L' I N #e \ ( ( 7 ( 2 `, K 4 V!
KZ ! 2 # e MC * ,% c( 4< (< BO
47 18 9 6 :; / % ? @ ! V

XI I `s( !?K < !?K e % c( - c( E : ( ! :!F

%F qO ! > { B2 m

BF > c( K9( E! > K9( f KZ(F

] M 4K GJ [ @ ES W e "% S W Fm

BF %m


3
(F _K9(m

F 4 V! C E( ! Fm

PF 4O! ! U

]I I V! (+ ( ( ! -+ 2 f ( : ! , !? + ! L ! P, ( ( ! 7 ( 2 7 8 %
e ( (8 ' # < !?K

]I I 1 ! -+ 2 + x '7 ( ! :! .:

]I I _ l ( (V ! + ?} S V! STe . ! %' \ + KZ( ! < B ,( V !

]I 2= _ 6`1 4K

]I I _K9( !] l . ( 9 K9( - , ! o( V ! + ! > .[ !?%

]I I QV :! (J% ( ( ( V! % c( !?, ! KZ( (, L' < { < !?K ( KZ(
! ( C < !?K

a 4 4 @ S ( !?, % , ! :! .: -5 BC ` N 8 % !?c ( S ( .[ ( T (K C
!?K 8 % ( ( BK9( Br ! > !?C !?, R e. o !>( k'e ( : ! , !? ! g
! > .[ ( T :! .: KZ( -g% \ : ( ( '7 ( . < KZ( T ' J

aI I ? [ . % ! :! .: I !?C -L B%, l ! :! .: #% ./ ! ! ! :! .: (< e 8 !?i
! :! .: s ~ ( >( (J% ! :! .: r K% ?% ( ( l -5 ./ ! ! ( !> . +! e T !> %
!, e !> -g e. !: L e ( ( x h : ! \ ! c I . : (J% (< !?i :! .: + ( #
!? ( !?, (+ 8 !?i ! (< B+, !?i

aI I :! .: #% ./ ! !( ,( ( I !?C -L I% !?7 ( ( ! 7 ( 2 7 8 % e K ! :! .: N
(< !?i e ! :! .: !K ( @ e\ # O( e E ( M !\ .:! ( ( ! < -O ( > ! (
C : \ # C x F

aI I :! .: -5 BC I% , .:! 8 + ! > !?C !?, R . o !>( k'e (
SU! : . (B ! "% .:! 8 + ! > !?, R ! I( !: !?K E! % . +, ( MF

aI IX > ( ! [ ( K% J [ . [ ( T -I ! •% (J% B Sg h 1 ( - !e 8 %
!?@( ( U ( KZ( ! : !?, . ! (< !?C -L . ! (< (< !?i B7 !?7

aI > [b e ! J' I(e 9 C x e C 2' !?l e C 7 e C x ( (J%
(< !?i
;
aI I = 9 N < !?K !?, ! (< K !: l eS C e< { . < . > K9(e ! (
C : (< !?i S 8 %

aI I MO !?> !? !?7 s! Br e -% -O , ( : (J% ! :! B# !?C e -% -O N ( 7 e # !?>

aI I qg% \ , !i !? ( K% K !?K9( K ! %' \ ! I( ( V! N . V! N ! J' I(e
+ KZ( B , ( , .# !

aI IX n 8 + (J% ( [ C ( ( !? ( # ! ( %e h KZ( K h !?, ! :! .:e s( B ! !?,
( ( s( !> (J% ( : ! , !?, R ! K 9 5 !
!?K , 8 ' !?i !?C B+, Kz . < O % e! > !?K ( , U S ( #
( ( !K5 8 % ( ! :!

f' ! P, ( T( W (J% !? 8 ' # ( (! > !?K ! >( T e( ! [! % . +,
(M

aI I * !?C -L KZ( f [ R ( O < { ,s( W ]% + K6 (J% ( V! :! +
,s( ( ( ( >( !K5 !I !K5 ! ( "% S W ! !?K E b- ! F ( K% I !>
KZ( ! i + !: ! 7 ( (! > s( B !

aI Q4 H ? B: !> ! V Fm

BF 4 N ?C (J% !?f % "% ( ( !? ( % m

(F q% -O ( , U N( N e K .> e C 7 # !?> !?7 s! Br m

F M+ wB !\ ( T( ! (< m

PF : C ( V! !+ ( V! !+ !?K9(m

uF 4 ( ! > 8 % !?@( ( ! :!m

F : C @ I (O! ! U E : ( Fm

F qT( S '7 k (J% ' !?C ,! ( # I( ,s( ! . < ! V E : ( FA
aI I * ! ( I% , .:! 8 + ! > ! L !? e ! :! .: 7 ( p # ! \ V' e
! :! B# 8 ' !?i V'

aI I `O 9 ! > (5 c( !?7 V! % (Oe ! :! .: ( ( p # N . ( ,! > !7
( > ! Q -% O 9 ( (! < -O ./ ! ! 7 KZ( SP SU! ! >( Z 9 K5
! > o N S V!e s( B ! . f K5 ! > !: e K < !+ !?, (M

aI I :! .: ( ! ':! ( ( !?# -O 9 (J% ( ( ! < -O ! :! .: #% ./ ! !e (k K( (
BK9( ( !: . ( ( !?# -O ' B# KZ! 8

e KZ( ( U !?, x(
! (
8 ! V eS W ( ! [. < KZ( L BO 7 !, ! :! !?

eI Ia * !?C K9!e "% !? 'N , V! Br B5 ! , R ( +' 7 ! (

4n€ n•4nG K5 !?C -L ( ! [ SP (D
eI Ie :! B# . O KZ S W "% + KZ( . [ #

eI I ~ "% !?, !?C K9! KZ( V' .[ !?% ! P, 8 ' # !?, ! :! .: E! % . +, ( MF

4AD [A j
I I & ' !?i .[ # e .[ -, ! ! KZ( S ( !?K9( . !? [ . % ! (
! V (J% !? . ( ! :!

I I & ' < K5 !: ! > KZ( 8 ' # !?K9( . ! (< ( , !] !?K
Z ( ! [ E( ( ! T( ( (! > s( !?K F

4n€ n•4nG & ' < K5 ! > ! C( , ( ( ! T( ( T( W (J% !? nK9 ( (
K5 ! > E U . < ( : 6 < e! > !? (e U C! !? ( E,P , P!P?Fe S '7 !$ !? e 4 ‚e U
% !?, O . ,% F( ! [! % . +, (M

I I > .[ !?% ( V! KZ KZ( L BO N ! P, ! % ! (< ! :! B# ! (< qO
KZ .[ !?% + J [S ( !?# -O !? Bi ! ( ' ( ( !> ( V! (J% !? !?, Y ! V!
! P, ( N !? e ! C( ,8 ' < Sg h ( >( f !?

I I ? f !K ( @ + ! > .[ !?% C %, ! ,% C l V!

I 7 Bl1

I I * ! (
e( ! [ %' ( ( ! < -O ! !?K

I I * -g N Sg h
4 '[ #( T % (J% N Sg h KZ( 8 % !?@( ! P, ( ( K5 ! >( T ?,
C! T ( 8 % !?@( I( K9( Y ?Y q% ( -, 9 9 8 ' # !?, ! :! .:
+ KZ( B , ( , .# !

I I 4 ( ! :! B# 8 % !?@( KZ( @ I J -9 ( !?# -O ( 2 !?K9( . B@! ! (
!?K m

F4 T ( p( ! :! ( ( , ! .:! 8 + . [ !?%m

PF ~< !+ ( ! :! N . V! N

A1 4K @ ?C . < ( J ': f
(+ ! !> ( V! (J% V! > e !?, . K9! ! K f !?, V! ? ?, C! >! !?K Z
K W ]% !KZ % • e !?C . < f ( , V! ? SO

& !?i ! I( I !?C -L KZ( < !+ !?7 ni D
I I BQ R : (

O( C 8 %' (J% !?C !O( C ?x! 7 N ( p KZ( [ ! !9 C l V! , O
:! B# 9 KZ( ! !? [ ( T% KZ( (+ . > S W

I I I 4< _ ! M+

_ ! M+ ( : ! , ?% N , 'e ( C! ( %' N ( ~Y ( ( !?C N Kz (@!
K .> !] Ae3 : e e( . + W ! , !? : C -L eA ^ W , ' !?C
. > U :! B# 9 ( ( W B S W . • ! 7 !?7 s! V! Y S W
r (+ 6 >% !?7 >% K9 Kz (@! * O KZ S W I( . > KZ( . [ -, ! !I
C

^ W KZ( (+ !?, %S O ,s( !?, % % (J% !?i

q, - (< !?C M@( „ _ ! M+ ! [ !?, M+ D M+ D

`s( !> ./ ! ! (< !?C M@( „ _ ! M+ KZ( 9 ! !?, M+ D M+ D
)
K5 !?C


?C -L& %' C! !? (


?C . < ?C K9!~C! ( a = l S,@ = l S,@ ~C! ( e _ N ( †
N ( N . O ! ,? C! ( a
N (
C! ( a N (
N (


?C !\ Z
& %' C! !? ( & %' C! !? ( & %' !?, 4 p !# ! :
‡ ! J' I( ‡ !# ! : s! … ‡ ! P, ! ':
! P, ! ': !# ! : ! P,
! ':?C . < ?C K9!~C! ( e( 4 (@!e ~C! ( e ( ~ ' ,
!% S>( a(% ,s( = % (O . O 9
(%, B O


o < I $ % ~ ' -V' Ml ( T% . >^P !+ ^ W q , ^ W


_ .[ !?% _ l (< !?
o < I $ q> 6d e
. ,+ ( ( e ( N e !O(e - !e 8 % !?@( . [ !?%
!?i


(
8 % 4 2 B#e ! (< e ! > E V'
!?@( ! > Fe - !e 8 %
*[ # ( ( ! < -O ! :! .:e !> !?@(e ( U l -5
B : ! 7 (J% ( ( s( !> e ( K9
N . N V!


l -5 , (< !
& % !?@(
l -5 .
o < I $ ? :U l1 ! P, (< ! T(
‹ Œ~ S E_ a 1 ‡ _ a 1 F e !?, ‹ -O KZ R 8 %' (J% ( E a Fe Œ~ ‹ !\ -O ( !?C e _ ‹ !O( 8 %'
(J% ( !?, % S '7 S O E?a Fe 1 ‹ !O( S '7 S O E a Fe _ ‹ !O( 8 %' (J% ( !?, % ?x! 7
E?a Fe 1 ‹ !O( ?x! 7 E a F _: ( p . ?x! 7 ! i V' _ ‹ A

I I BQ =T
_ '7 h !?C K9! KZ( < !+ !?, ni D ?C K9! f "% S W 4 ! [! 7 ( V! C


_K9( ^ W %?C Ml ( T%
M5
I(
*[ -, ! C -L C 8 %', !? *[ -, ! K KZo < I $ q> 6d ! V ! C( ,! s( !> (J% V! E KZ ! # e KZ
" (5e , -U!e ! ! Fe . O KZ ( J , "% 8 ' !?i !?C

4 ! [ K !?C . "% ( K% B@! < (T e. 6 C !?C ! C -L >! V! Ae !?,
V! o Sg h

M5 [( '[ "% : Y ( + ( J (< - V! E!O( C !? 'N I(F [ !? 'N KZ
"% ! :! .: % !,

I I I 4< ( L „

K . ,% l S,@ E 7 ! ( ,s( ( ( BCe 5 a % !? (F ,s( ( (@! ! C( , N
. V! N T

* ! (< !K ( @ ( (O! ! U e (O! ! U ( K% , R !? ]% ( : ! , S, :! B# ? (
! [ !?Z x ( (O! ! U
f ? I $ S ? ? ( (@! !] eA : e e ( N -L !O % : 3 * ! (< !?7 B [ ! K
f ! 9 e !?7 @ (+ ! :! B# !?C -L e Bl ( T%e !? !?C "% R N . [ 4 ( ! :! B#
' ( ! [ ! , ( ( !? ( !>( ! :! !] e : )e; e !9 C -L !O % 0A .[ !] s!
K9( B [
f ? I $ `1 c < R\ < M 1S ? ? 9 5 K .> !?C 4< .[ '
C! .[ . ( "% % ! _ ! M+ E % %.% AA F

I A1 i ? H0 ? 1( . ( % SP ni D
4n€ Q•_G

F `K BCe \ # ax

Fˆ # 7 (%,

F ~O (

F O ,

F=+ + K6 !] ( ( (< !?i L (

)F 4 O L ' O ,

0F 4 O ( '[ #( % (J% (c(

3F `7 B [

;F _ W K9(

o < I $ A1 i ? H0 ? 1m7 BQ [n v tB7[% ( ?7 B !G

%F :! .: ( T( W < !+ ( ( ! T( !K5 ! ( % "% V! Sg h V! !I 7 [! , 7
T Sg ( ( ! :!m

BF :! .: (< < !+ ( ( ! T( ! KZ( ( ( s( !> ./ ! ! '7 ( (J% V! Sg h Br ( (
( p h( (! < -O . [ -, ! (
.[ !?%
C! 8 % !?c ni M 9 ! -5 l ! :! .: s ( ( I !?C -L
0
:! .: -5 BC I% !?7 .:! 8 + ! > !?C !?, R K5 8 % (K C U .
. ! I( !: >
!?C . < ! K -% . !?C e 0e e 3 ;A ' ~ !?C K9! ! > -% e 0e 3 '

fI I I V' !?K

~ KZ( V' ! :! B# . ,% S,%' I% ( c ./ ! ! V' e K .> ! C( , ,
(K C (J% V! Sg h qO KZ ! C( 8 ' < ,s( C T( ! (J% I >! V! (
. ,% V' O( , C! , ' !?C 4 N -L . ,% : k !? Sg h

`s( !?K (K C < l e X(, (J% ! K KZ( S ( # !] .:! 8 + ! > U
. < ( : 6 < ' 7 .:! 8 + ! > ( # + K6 (J% ( ( . P T! !?,
_: ! V' B# ? T! ! i 7 ! > U !? (

~< U e ~(, KZ( S ( # !] ! > U C! !? ( . < 6 < E,P , P!P?F `[
T Sg x (J% N Sg h f < l !7 B[ 5 < U

fI I I V' K9!

Q ( V' K9! f 6 ( L „ ~ KZ( V' . ]% ! (< S, !? !?C K9!e ! K
AA V! Sg h V' ,s( C! '! (< (J% ' V' `K% ! :! B# S O C -L
( V' e ! :! B# !I C , V' e K% 7 s! V! ( , , . < i !? ,s(
K5 > -% . B+, Kz !?, ! C8 ' # q, - B+, Kz !
!?K V' K9! ( , B :! -I . ( % (J% (K C !W !?K6 (K C
3
^ ( ( ( N . ! :! .:*:! 8 + . +, - ! > !?, R 45 -6 " N !K5
!?K 9 V! ! P, !v 8 % "% (K C !?,
!?C . ( % R !?K
^ ( (K C ! :! .:`N S V! + ! (< -5 BC
S ( # .>( ! K9( . O % (OL !>( ! :! .: [ T ( (
'7 ( ( T( W !\ ! [` N ( p !> W !?C : 4 : ! , !? ! g [ S ( (K
(K C C l V! ( K% C I !> C l V!
!


:! .: ./ ! ! ! (< e ! (
!?

> B U !?K ! P, 41_ ; G A *>( ! K9( B U ( ! [ 6 ?C :
K .> !?

> ( V! !+ ?C !: (f 8 % !?@( C x -L e C x BN s!e I( K9( Y ?Y
+ . ( > S (T Sg (J% N V! Sg h 7 KZ( f ( , ( ( (< !?i ( 8 ' < 9
& ' !?i ! > , ! :! .: 8 ' #

fI I I * +, - ! C l V! S ( # ! : ( ( s( !?K (5 c(

> 4 e S '7 (< ! < e f [S ( # ( (! < -O (K C C 7
! ( (J% !? * . W . ! I( ! > 4 " C! … T i ! : . O KZ ! >
B# 9

> S '7 !? ESP ni M F f S '7 ( (+ ! : ( ( S '7 9 !O( . ,+
A a-e 7 ! ( -T( . S '7 K5 f ( , ( ( !? -L . < 8 3 e (K C
. < 8 AA . % _: f . ,% K9 ( ! [! > S '7 : C -L A e (K C
)AA . % ?, BC ! :! B# (J% ' ` [ (R ( S '7 ( KZ(e ( S '7 KZ( s! !?K9(
!?, . ( : B# !? e .[ (+ L' .U, O( C .U, S '7 !K5 !I K V S '7

* O KZ ! > ! P, 8 ' < SL' I ! % . +, M+ M

f ? fI $ Y B U

> ( V! !+
A
o < fI $ C :U 1A < Hs ? % S>! (%,
% .[ !?% (S W !?K9( . !?C 9 V!

}I Br . < %-(% E. %Fm
!+ !?c , e !> Br . < !5 E._Fm
D !>( ( # U (J% e !> Br U! < E F

~C! ! g l * .:! 8 + !> !, (J% C! ! g KZ! 8 – y !?# -O Bi
8 L (J% ! i ( p V' !?# -O (J% (R [ !> e : . < J ! i + ! >
;
%
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản