TCXD 111 1983

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
16
download

TCXD 111 1983

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 111 1983:Gạch trang trí đất sét nung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại gạch trang trí sản xuất từ đất sét có phụ gia hay không có phụ gia tạo hình bằng phương pháp dẻo hay phương pháp bán khô và được nung chín. Gạch trang trí được dùng để xây các mảng tường có tính chất làm vách ngăn, thông gió, trang trí, không có tính chất chịu lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 111 1983

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam tcxd 111 : 1983 G¹ch trang trÝ ®Êt sÐt nung Clay decoration bricks Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho lo¹i g¹ch trang trÝ s¶n xuÊt tõ ®Êt sÐt cã phô gia hay kh«ng cã phô gia t¹o h×nh b»ng ph−¬ng ph¸p dÎo hay ph−¬ng ph¸p b¸n kh« vμ ®−îc nung chÝn. G¹ch trang trÝ ®−îc dïng ®Ó x©y c¸c m¶ng t−êng cã tÝnh chÊt lμm v¸ch ng¨n, th«ng giã, trang trÝ, kh«ng cã tÝnh chÊt chÞu lùc. 1 C¸c kiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n 1.1. G¹ch trang trÝ ®Êt sÐt nung cã c¸c kiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n phï hîp víi b¶n vÏ. Chó thÝch: C¸c kiÓu g¹ch vμ kÝch th−íc kh¸c víi ®iÒu 1.1. ®−îc s¶n xuÊt theo hîp ®ång riªng. 2 Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. MÇu s¾c cña g¹ch trong cïng 1 l« ph¶i ®ång ®Òu, bÒ mÆt g¹ch kh«ng ®−îc cã vÕt bÈn hoen è. 2.2. MÆt ph« cña g¹ch ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng nh½n, mÞn kh«ng cã vÕt phång dép. 2.3. C¸c c¹nh gãc cña g¹ch ph¶i ®óng nÐt h×nh hoa, kh«ng cã ba via. 2.4. ChiÒu dμy thμnh ngoμi cña viªn g¹ch kh«ng ®−îc nhá h¬n 15mm, chiÒu dμy thμnh trong cña viªn g¹ch kh«ng ®−îc nhá h¬n 10mm. 2.5. Tuú theo chØ tiªu ngo¹i quan, g¹ch trang trÝ ®−îc ph©n thμnh 2 lo¹i theo b¶ng 1. 2.6. §é hót n−íc cña g¹ch trang trÝ kh«ng lín h¬n 15%. 2.7. §é chÞu nÐn cña mçi kiÓu g¹ch trang trÝ ®−îc ghi theo h×nh vÏ. B¶ng 1 Sè Tªn c¸c chØ tiªu Lo¹i 1 Lo¹i 2 1 2 3 4 1 Sai lÖch kÝch th−íc cho phÐp - Theo chiÒu dμi c¹nh cña viªn g¹ch kh«ng lín h¬n, % - Theo chiÒu dμy viªn g¹ch kh«ng lín h¬n, mm 2 4 - §é cong vªnh cho phÐp 2 4 2 + §èi víi bÒ mÆt phæ th«ng lín h¬n mm + §èi víi bÒ mÆt bªn kh«ng lín h¬n mm - Søt gãc, cïn gãc. VÕt søt s©u, kh«ng qu¸ 5mm dμi 6 8 kh«ng qu¸ 10mm 4 8 3 - Søt c¹nh, cïn c¹nh vÕt søt s©u, kh«ng qu¸ 5mm dμi Kh«ng cho phÐp Cho phÐp kh«ng kh«ng qu¸ 15mm qu¸ 2 vÕt Cho phÐp kh«ng 4 Kh«ng cho phÐp qu¸ 2 vÕt - Nøt: vÕt nøt réng kh«ng qu¸ 0,5mm dμi kh«ng qu¸ 20mm + §èi víi bÒ mÆt ph« 5 Cho phÐp kh«ng qu¸ 1 vÕt + §èi víi bÒ mÆt bªn Kh«ng cho phÐp Cho phÐp kh« ¸ 3 Õt   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam tcxd 111 : 1983 3 Quy t¾c nghiÖm thu 3.1. G¹ch ra lß ph¶i ®−îc bé phËn kiÓm tra kÜ thuËt cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt thu nhËn. 3.2. Sè l−îng cña 1 l« g¹ch cÇn ph¶i kiÓm tra lμ 5.000 viªn, sè g¹ch nhá h¬n 5.000 viªn ®−îc tÝnh nh− l« ®ñ, 1 l« g¹ch chØ gåm 1 lo¹i h×nh s¶n phÈm. 3.3. G¹ch ®Ó nghiÖm thu ph¶i xÕp theo chång tõng lo¹i cïng h×nh d¹ng (cïng 1 kiÓu). 3.4. Khi tiÕn hμnh kiÓm tra ë mçi l« g¹ch lÊy ra 1% sè l−îng mÉu, nh−ng kh«ng Ýt h¬n 30 viªn. ViÖc lÊy mÉu cÇn tiÕn hμnh trªn nh÷ng chång kh¸c nhau, sao cho mÉu chän ra cã thÓ ®¹i diÖn cho toμn l«, mÉu lÊy ra ph¶i ®o vμ kiÓm tra h×nh d¹ng bªn ngoμi tõng viªn theo tiªu chuÈn nμy. 3.5. Tõ l−îng, mÉu lÊy theo ®iÒu 3.4. chän 10 viªn ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu c¬ lÝ. - §é hót n−íc: 5 viªn - C−êng ®é nÐn: 5 viªn 3.6. Mçi l« g¹ch ra lß cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i cã giÊy chøng thùc sù phï hîp cña l« g¹ch víi nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy trong ®ã cÇn nªu râ: Sè thø tù cña l« hμng; Sè g¹ch trong 1 l«; Tªn kiÓu g¹ch; ChØ tiªu chÊt l−îng. 3.7. Sau khi tiÕn hμnh kiÓm tra chÊt l−îng nÕu g¹ch kh«ng tho¶ m·n ®iÒu 2.5, 2.6, 2.7 cña tiªu chuÈn nμy ph¶i tiÕn hμnh lÊy mÉu, kiÓm tra l¹i lÇn thø 2, nÕu lÇn thø 2 kh«ng ®¹t th× coi l« g¹ch kh«ng ®¹t yªu cÇu. 4 Ph−¬ng ph¸p thö 4.1. KÝch th−íc cña viªn g¹ch trang trÝ, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng kÝch th−íc kim lo¹i víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1cm. 4.2. §é cong vªnh cña g¹ch ®−îc x¸c ®Þnh theo khe hë lín nhÊt gi÷a mËt ®é vμ th−íc gãc víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1 mm. 4.3. Chç søt hoÆc cïn cña gãc vμ c¹nh viªn g¹ch ®−îc ®o víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1 mm theo chiÒu dμi vμ s©u lín nhÊt. 4.4. §é hót n−íc cña viªn g¹ch trang trÝ ®−îc x¸c ®Þnh nh− ®é hót n−íc cña g¹ch x©y theo TCVN 248: 1986. 4.5. ¸p lùc nÐn cña g¹ch trang trÝ ®−îc x¸c ®Þnh trªn mét mÉu g¹ch nguyªn viªn theo chiÒu x©y. C¸ch tr¸t líp v÷a xi m¨ng vμ qu¸ tr×nh Ðp mÉu gièng nh− ®èi víi g¹ch x©y theo TCVN 246: 1986. 5 Ghi nh·n b¶o qu¶n vËn chuyÓn 5.1. MÆt bªn cña g¹ch trang trÝ ph¶i ghi nh·n cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. 5.2. G¹ch trang trÝ sau khi kiÓm tra, ph©n lo¹i cÇn xÕp thμnh chång, theo tõng hμng ngay ng¾n v÷ng ch¾c. 5.3. G¹ch trang trÝ ®−îc b¶o qu¶n trong kho cã m¸i che, nÒn nhμ kh« r¸o. 5.4. Khi vËn chuyÓn bèc dì g¹ch trang trÝ ph¶i nhÑ tay, cÈn thËn tr¸nh g©y søt mÎ, ®æ vì g¹ch, gi÷a 2 chång g¹ch xÕp c¹nh nhau nªn cã líp ®Öm lãt.   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam tcxd 111 : 1983   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam tcxd 111 : 1983   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam tcxd 111 : 1983   Page 5 
Đồng bộ tài khoản