TCXD 130 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
10
download

TCXD 130 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 130 1985. Thủy tinh – Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng lưu huỳnh triôxýt. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxýt thủy tinhn thông dụng không mầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 130 1985

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng TC 130 : 1985 Thñy tinh – Ph|¬ng ph¸p ph©n tÝch hãa häc x¸c ®Þnh hµm l|îng l|u huúnh tri«xýt Glass - Methodfor chemical analysisfor determination of trioxide sulfuric content Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng l|u huúnh trioxýt thñy tinh th«ng dông kh«ng mÇu. 1. Quy ®Þnh chung Theo TCXD 128: 1985 2. Nguyªn t¾c KÕt tña l|u huúnh trioxýt b»ng Bary clorua trong m«i tr|êng axit Clohy®ric. Nung kÕt tña t¹o thµnh ë 8500C, d¹ng c©n lµ BaSO4 3. Hãa chÊt Metyl ®á dung dÞch 0,l%; Amon hy®r«xýt dung dÞch 25%; Bary clorua dung dÞch l0%; Amon clorua tinh thÓ; AxÝt clohy®ric ®Ëm ®Æc (d - l,19) vµ pha lo·ng l: l; GiÊy läc kh«ng tro (b¨ng xanh) ch¸y chËm. 4. C¸ch tiÕn hµnh Cho dung dÞch mÉu ®· t¸ch silic - dung dÞch I (TCXD 129: 1985 môc 4) vµo cèc thñy tinh c« trªn bÕp ®Ìn cßn kho¶ng l00 - 120 ml, thªm vµo dung dÞch 2 gam Amon Clorua vµ 1 - 2 giät metyl ®æ 0,l% võa khuÊy dung dÞch võa nhá tõ tõ Amon Hy®r«xýt 25% ®Õn chuyÓn mµu chØ thÞ sang vµng, ®un dung dÞch ®Õn 70 – 800C ®Ó ®«ng tô kÕt tña hy®r«xýt. Läc dung dÞch qua giÊy läc b¨ng tr¾ng, röa kÕt tña 8 – l0 lÇn b»ng n|íc ®un s«i. Thu n|íc läc vµ n|íc röa vµo cèc dung tÝch 250ml, c« trªn bÕp ®iÖn ®Õn cßn kho¶ng l00ml, dïng axit clohydric l: l trung hßa ®Õn chuyÓn mÇu chØ thÞ sang mÇu ®á, cho d| 2 - 3ml axit n÷a. §un s«i dung dÞch mÉu, võa khuÊy võa nhá tõ tõ l0ml dung dÞch Bary clorua l0% ®· ®un ®Õn gÇn s«i, tiÕp tôc khuÊy dung dÞch 3 - 5 phót n÷a. §Ó cèc vµo n¬i cã nhiÖt ®é 40 - 500C trong kho¶ng l0 giê. Läc kÕt tña qua giÊy läc b¨ng xanh, dïng n|íc ®un s«i röa kÕt tña vµ giÊy läc ®Õn hÕt ion clo trong n|íc röa. ChuyÓn kÕt tña Barysunfat vµo chÐn nung sø ®· nung ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi ë 8500C lµm kh« vµ ®èt giÊy läc thµnh than trªn bÕp ®iÖn. ChuyÓn chÐn nung vµo lß, t¨ng nhiÖt ®é lß ®Õn 8500C gi÷ nhiÖt ®é nµy kho¶ng 50 - 60 phót, lÊy chÐn khái lß ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm ®Õn nhiÖt ®é phßng råi c©n. Nung l¹i chÐn ë nhiÖt ®é trªn 15 phót ®Ó nguéi vµ c©n, lÆp l¹i qu¸ tr×nh nung - c©n ®Õn khi thu ®|îc khèi l|îng kh«ng ®æi.
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng TC 130 : 1985 5. TÝnh kÕt tña 5.1. Hµm l|îng l|u huúnh tri«xýt (X2) trong mÉu tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc: X2 g1  g 2
  3. u 0,343 u 100 G Trong ®ã: gl: Khèi l|îng chÐn nung vµ kÕt tña bary suÊt, tÝnh b»ng gam. g2: Khèi l|îng chÐn nung, tÝnh b»ng gam. G: Khèi l|îng mÉu lÊy ®em ph©n tÝch, tÝnh b»ng gam 5.2. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,15% (tuyÖt ®èi).
Đồng bộ tài khoản