TCXD 132 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
7
download

TCXD 132 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 132 1985. Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng nhôm ôxyt. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng nhôm ôxyt trong thủy tinh thông dụng không mầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 132 1985

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 132 : 1982 Thñy tinh - Ph|¬ng ph¸p ph©n tÝch hãa häc x¸c ®Þnh hµm l|îng nh«m «xyt Glass - Method for chemical analysis for determination of aluminium oxide content Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng nh«m «xyt trong thñy tinh th«ng dông kh«ng mÇu. 1. Quy ®Þnh chung Theo TCXD 128 : 1985. 2. Nguyªn t¾c T¸ch nh«m trong dung dÞch mÉu b»ng kiÒm m¹nh, t¹o phøc nh«m víi EDTA ë pH = 5,5 gi¶i phãng EDTA khái phøc Complexsonat nh«m b»ng Natri norua, chuÈn ®é l|îng EDTA ®|îc gi¶i phãng b»ng dung dÞch tiªu chuÈn kÏm theo chØ thÞ xylemol da cam. 3. Hãa chÊt AxÝt Clohy®ric dung dÞch l : 1 Natri hy®r«xýt, dung dÞch 3% Xylemol da cam l% trong KCI r¾n hoÆc dung dÞch 0,1% EDTA (Etylen Diamin Tetraaxetic axÝt disodium) dung dÞch l%. Dung dÞch ®Öm pH 5,5 hßa l00ml Am«n hy®r«xyt vµo 500ml n|íc, thªm tiÕp vµo ®ã l00ml axit Axªtic ®Æc, thªm n|íc tíi l.000ml khuÊy ®Òu. - KÏm Axªt¸t dung dÞch 0,25M. Hßa tan 5,65g kÏm axªt¸t Zn (C2H3O2)2 2H20 vµo l00ml n|íc ®· cã 5ml axit Axªtic ®Æc, khuÊy cho tan, chuyÓn vµo b×nh ®Þnh møc1.000ml, ®Þnh møc, l¾c ®Òu dïng dung dÞch EDTA tiªu chuÈn x¸c ®Þnh nång ®é dung dÞch kÏm axªtat. LÊy 25ml dung dÞch tiªu chuÈn EDTA vµo cèc thñy tinh, thªm n|íc ®Õn kho¶ng 80ml, thªm tiÕp 10ml dung dÞch ®Öm pH 5,5 vµ mét Ýt chØ thÞ Xylemol da cam dung dÞch cã mÇu vµng. ChuÈn ®é dung dÞch trong cèc b»ng dung dÞch kÏm axªtat võa pha, ë ®iÓm t|¬ng ®|¬ng mÇu chuyÓn tõ vµng sang hång. 4. C¸ch tiÕn hµnh LÊy 50 - 100ml dung dÞch II (môc 4.l TCXD 131 : 1985) vµo cèc thªm vµo cèc 25ml Natri hy®r«xyt 30%, khuÊy ®Òu, ®un s«i 2 - 3 phót, ®Ó nguéi chuyÓn vµo b×nh ®Þnh møc 250ml, ®Þnh møc, l¾c ®Òu. Läc dung dÞch qua giÊy läc kh«, phÔu kh« vµo b×nh nãn kh«. LÊy l00ml dung dÞch läc (trong b×nh nãn) vµo cèc 250ml, thªm tiÕp vµo ®ã l0ml, dung dÞch EDTA l%, mét Ýt Xylemol da cam,dïng Natri hy®r«xyt l0% vµ axit Clohy®ric 1 : l ®iÒu chØnh dung dÞch ®Õn mÇu vµng thªm tiÕp vµo cèc 15ml dung dÞch ®Öm pH 5,5 ®un s«i dung dÞch l - 2 phót. §Ó nguéi dung dÞch, dïng kÏm axªt¸t dung dÞch 0,2 chuÈn ®é ®Õn khi mÇu chuyÒn tõ vµng sang hång.
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 132 : 1982 Thªm vµo cèc l0ml dung dÞch Natri florua 3%, ®un s«i dung dÞch 2 - 3 phót, lóc nµy dung dÞch cã mÇu vµng. §Ó nguéi dung dÞch, dïng kÏm axªt¸t 0,025M chuÈn ®é ®Õn khi mÇu dung dich chuyÓn tõ vµng sang hång (ghi thÓ tÝch kÏm Axªt¸t 0,025M tiªu thô lÇn nµy). 5. TÝnh kÕt qu¶ 5.1. Hµm l|îng nh«m ¤xyt (X4) trong mÉu tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc : 0,001274 K V X4  K 100 g Trong ®ã : V: ThÓ tÝch kÏm Axªt¸t 0,025M tiªu thô khi chuÈn ®é l|îng EDTA ®|îc gi¶i phãng khái Complexs«nat nh«m, tÝnh b»ng ml. g: L|îng mÉu lÊy ®Ó x¸c ®Þnh hµm l|îng nh«m «xyt, tÝnh b»ng 0,001274 gam l|îng nh«m «xet¸t t|¬ng øng víi lml dung dÞch kÏm axªt¸t 0,025M, tÝnh b»ng gam 5.2. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,35% (tuyÖt ®èi).
Đồng bộ tài khoản