TCXD 149 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
153
lượt xem
66
download

TCXD 149 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 149 1986 bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 149 1986

 1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 B¶o vÖ kÕt cÊu x©y dùng khái bÞ ¨n mßn Anti corrosion for building structures 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ph¶i ®|îc tu©n thñ khi thiÕt kÕ chèng ¨n mßn cho c¸c kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ vµ c«ng tr×nh chÞu t¸c ®éng cña m«i tr|êng x©m thùc. Ghi chó: 1. Khi thiÕt kÕ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng ¨n mßn cho kÕt cÊu x©y dùng ngoµi tiªuchuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn t|¬ng tù ®· ®|îc UBND Nhµ n|íc Liªn X« phª duyÖt hay tho¶ thuËn. 2. Khi thiÕt kÕ b¶o vÖ cho c¸c kÕt cÊu x©y dùng khái bÞ ¨n mßn do dßng diÖn còng nh| n¬i cã chÊt th¶i phãng x¹ hay h¬i thuû ng©n th× ph¶i tu©n theo c¸c v¨n b¶n riªng biÕt vÒ thiÕt kÕ b¶o vÖ chèng ¨n mßn c¸c kÕt cÊu nhµ cña ngµnh s¶n xuÊt: vÒ tiªu chuÈn ®· ®|îc UBXD Nhµ n|íc Liªn X« phª duyÖt hay tho¶ thuËn. 1.2. Nh»m môc ®Ých gi¶m thÊp t¸c ®éng cña m«i tr|êng x©m thùc ®Õn kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ vµ c«ng tr×nh, khi thiÕt kÕ cÇn ph¶i xÐt tíi gi¶i ph¸p quy ho¹ch tæng mÆt b»ng, gi¶i ph¸p mÆt b»ng, h×nh khèi kiÕn tróc vµ gi¶i ph¸p kÕt cÊu theo sù t¸c ®éng cña m«i tr|êng cÇn ph¶i chän lo¹i thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã ®é kÝn tèi ®a, b¶o ®¶m ®é bÒn cña mèi nèi vµ liªn kÕt trong thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ ®|êng èng dÉn còng nh| xem xÐt viÖc th¶i h¬i vµ ph¶i b¶o ®¶m viÖc bè trÝ c¸c qu¹t hÕt vµ ®Èy giã ë nh÷ng n¬i cã nhiÒu khÝ th¶i ¨n mßn nh»m b¶o ®¶m ®Èy chóng ra xa vïng kÕt cÊu hay lµm gi¶m nång ®é khÝ ®èt. 1.3. Khi thiÕt kÕ b¶o vÖ chèng ¨n mßn kÕt cÊu x©y dùng ph¶i xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Þa chÊt thuû v¨n n¬i x©y dùng c÷ng nh| møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr|êng x©m thùc, ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh, tÝnh chÊt cña vËt liÖu ®|îc sö dông vµ d¹ng kÕt cÊu x©y dùng. 2. Møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr|êng x©m thùc lªn kÕt cÊu phi kim lo¹i 2.1. Møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr|êng x©m thùc lªn kÕt cÊu khi kim lo¹i ®|îc x¸c ®Þnh nh| sau: - §èi víi m«i tr|êng khÝ theo lo¹i vµ nång ®é cña c¸c chÊt khÝ, ®é hoµ tan cña khÝ trong n|íc, ®é Èm vµ nhiÖt ®é. - §èi víi m«i tr|êng láng theo sù xuÊt hiÖn vµ nång ®é c¸c nh©n tè ¨n mßn, nhiÖt ®é, ¸p lùc hay tèc ®é chuyÓn ®éng chÊt láng trªn bÒ mÆt kÕt cÊu ®èi víi m«i tr|êng r¾n (muèi nhò t|¬ng, bôi, ®Êt) theo ®é mÞn, ®é hoµ tan trong n|íc, ®é hÕt Èm, ®é Èm cña m«i tr|êng xung quanh. 2.2. Theo møc ®é t¸c ®éng lªn kÕt cÊu, m«i tr|êng ph©n ra c¸c lo¹i: Kh«ng ¨n mßn, ¨n mßn yÕu, ¨n mßn trung b×nh vµ ¨n mßn m¹nh. Møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr|êng x©m thùc lªn kÕt cÊu phi kim lo¹i ®|îc: nªu ë phô lôc l ( b¶ng 22). 2.3. Møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr|êng khÝ ¨n mßn liªn kÕt phi - kim lo¹i ®|îc nªu ë B¶ng l; c¸c nhãm khÝ ¨n mßn ®|îc ph©n lo¹i vµ nång ®é nªu trong phô lôc 2 ( b¶ng 23).
 2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 2.4. Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña m«i tr|êng chÊt r¾n trªn kÕt cÊu x©y dùng phi kim lo¹i nªu ë b¶ng 2. 2.5. Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n|íc, m«i tr|êng trªn kÕt cÊu bª t«ng dùa vµo chØ tiªu cña m«i tr|êng ¨n mßn (®Æc tr|ng cho qu¸ tr×nh ¨n mßn theo lo¹i I, II vµ III) vµ ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh nªu trong b¶ng 3a, 3b vµ 3c. B¶ng 1 – Møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr|êng khÝ ®èi víi kÕt cÊu phi kim lo¹i §é Èm Nhãm Møc ®é t¸c ®éng vµ ¨n mßn cña m«i tr|êng khÝ ®èi víi kÕt cÊu kh«ng khÝ khÝ (theo trong b¶ng phßng 23 cña tÝnh phô b»ng lôc 2) % Vïng Èm Bª t«ng vµ Bª t«ng vµ cèt Gç G¹ch (theo xi m¨ng a- thÐp §Êt xÐt Silic¸t ch|¬ng xi -¨ng nÐn dÎo cña quy ph¹m CH *1EII- A7-71) 1 2 3 4 5 6 7 Nhá h¬n A Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n mßn Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n hoÆc b»ng mßn Nh| trªn mßn mßn mßn 60 kh« Nh| trªn Nh| trªn Nh| trªn Nh| trªn B ¡n mßn yÕu C ¡n mßn yÕu ¡n mßn trung - - - D ¡n mßn b×nh ¡n mßn yÕu - - trung b×nh Kh«ng ®|îc - - - Kh«ng ®|îc phÐp sö dông E phÐp sö dông Tõ 61 ®Õn A Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n mßn Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n 75 mßn mßn mßn mßn B×nh B - ¡n mßn yÕu - - - th|êng ¡n mßn - ¡n mßn C ¡n mßn trung ¡n mßn yÕu trung b×nh b×nh trung b×nh ¡n mßn¡n mßn m¹nh D m¹nh ¡n mßn trung b×nh E Kh«ng ®|îc ¡n mßn m¹nh ¡n mßn - Kh«ng ®|îc phÐp sö dông yÕu phÐp sö dông
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 Lín h¬n A Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n mßn Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n 75 mßn mßn mßn mßn Êm B ¡n mßn yÕu ¡n mßn trung ¡n mßn yÕu Nh| trªn ¡n mßn b×nh trung b×nh ¡n mßn ¡n mßn m¹nh - Nh| trªn C ¡n mßn trung m¹nh b×nh Nh| trªn ¡n mßnm¹nh - D Nh| trªn Nh| trªn Kh«ng ®|îc Kh«ng ®|îc ¡n mßn ¡n mßn E phÐp sö phÐp sö dông m¹nh yÕu dông * TÝnh c¶ ¶nh h|ëng cña ¨n mßn kim lo¹i theo CH*1IIB-4-71) ch|¬ng “KÕt cÊu gç”” quy ph¹m thiÕt kÕ” Chó thÝch: T¸c ®éng cña m«i tr|êng x©m ph¹m thùc ®èi víi tÊt c¶ vËt liÖu phi kim lo¹i trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é d|¬ng tíi 500c B¶ng 2 – Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña m«i tr|êng r¾n ®èi víi kÕt cÊu phi kim lo¹i §é Èm §Æc tr|ng Møc ®é t¸c ®éng vµ ¨n mßn cña m«i tr|êng r¾n ®èi víi kÕt cÊu phi kh«ng khÝ cña m«i kim lo¹i trong phßng tr|êng r¾n tÝnh b»ng % Vïng Èm Bª t«ng vµ Bª t«ng vµ Gç G¹ch (theo xi m¨ng a-xi cèt thÐp ch|¬ng cña -¨ng quy ph¹m G¹ch ®Êt sÐt, g¹ch Silic¸t CHBIiII- viªn dÎo A7-71) 1 2 3 4 5 6 7 Nhá h¬n Ýt hßa tan Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n hoÆc b»ng mßn mßn mßn mßn mßn 60 kh« Nh| trªn Nh| trªn Hßa tan tèt hÕt Èm Nh| trªn ¡n mßn yÕu Nh| trªn . Ýt Hßa tan - Nh| trªn Nh| trªn tèt hÕt Èm Ýt ¡n mßn ¡n mßn ¡n mßn trung b×nh** m¹nh* * yÕu - Tõ 61 ®Õn Ýt hßa tan Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n 75 mßn mßn mßn mßn mßn B×nh th|êng Hßa tan ¡n mßn yÕu ¡n mßn ¡n mßn Nh| trªn ¡n mßn yÕu tèt hÕt Èm ¡n mßn trung b×nh yÕu Ýt trung b×nh Hßa tan ¡n mßn ¡n mßn Nh| trªn Nh| trªn
 4. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 tèt hÕt Èm trung b×nh m¹nh* * Nh| trªn Ýt Lín h¬n 75 Ýt hßa tan ¡n mßn yÕu Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Êm mßn mßn mßn mßn Hßa tan ¡n mßn ¡n mßn ¡n mßn ¡n mßn ¡n mßn tèt hÕt Èm trung b×nh m¹nh yÕu trung b×nh trung b×nh Ýt Hßa tan ¡n mßn ¡n mßn ¡n mßn Nh| trªn Nh| trªn tèt hÕt Èm trung b×nh** m¹nh* * m¹nh* * Ýt * Gäi muèi Ýt hoµ tan khi ®é hoµ tan cña muèi d|íi 2g/l, hoµ tan tèt khi trªn 2g/l Gäi lµ muèi hÕt Èm Ýt khi cã ®é Èm t|¬ng ®èi c©n b»ng ë nhiÖt ®é 200 C lµ b»ng vµ lín h¬n 60%, cßn ®èi víi muèi hÕt Èm th× nhá h¬n 60%. Danh môc c¸c lo¹i muèi hoµ tan phæ biÕn vµ ®Æc tr|ng cña chóng d©n trong phô lôc 3 (b¶ng 24) * Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn ®|îc chÝnh x¸c thªm khi xÐt tíi ®é ¨n mßn cña dung dÞch t¹o thµnh theo b¶ng 3. Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n|íc - m«i tr|êng ®èi víi bª t«ng trong kÕt cÊu phô thuéc vµo chØ sè ¨n mßn cña m«i tr|êng, ®Æc trong cho qu¸ tr×nh ¨n mßn lo¹i I vµ ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh. B¶ng 3a ChØ tiªu ¨n Møc C«ng tr×nh kh«ng chÞu ¸p lùc C«ng tr×nh chÞu ¸p lùc *** mßn cña ®é t¸c §Êt thÊm m¹nh vµ trung §Êt thÊm yÕu K 0,1m/ngµy ®ªm vµ ngµy ®ªm ®Æc tr|ng ¨n mßn hå chøa n|íc cho qu¸ cña tr×nh ¨n m«i §é ch¾c ®Æc cña bª t«ng mßn lo¹i I tr|êng B×nh Ch¾c Ch¾c Ch¾c Ch¾c Ch¾c Ch¾c ®Æc Ch¾c Ch¾c th|êng ®Æc ®Æc ®Æc ®Æc ®Æc b×nh ®Æc cao ®Æc cao cao b×nh cao ®Æc th|êng ®Æc th|êng biÖt biÖt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KiÒm bÞ Kh«ng >1,4 1,4 2 (5,60) > 2
 5. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 mßn
 6. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 t«ng kh«ng cã yªu cÇu vÒ ®é b¨ng gi¸. B¶ng 3b – Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n|íc –M«i tr|êng ®èi víi bª t«ng trong kÕt cÊu theo chØ tiªu ¨n mßn cña m«i tr|êng ®Æc tr|ng cho qu¸ tr×nh ¨n mßn d¹ng II vµ ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh ChØ tiªu Møc §iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh ¨n mßn ®é t¸c C«ng tr×nh kh«ng cã ¸p lùc C«ng tr×nh ¸p lùc*** cña m«i ®éng tr|êng ¨n §Êt thÈm thÊu m¹ng vµ trung b×nh §Êt thÈm thÊu yÕu K I ^0,1 ngµy ®Æc tr|ng mßn K I _0,1m/ngµy ®ªm vµ hå chøa n|íc ®ªm cho qu¸ cña §é ch¾c ®Æc cña bª t«ng tr×nh ¨n m«i mßn tr|êng B×nh th|êng Ch¾c ®Æc cao Ch¾c B×nh th|êng Ch¾c Ch¾c B×nh th|êng Ch¾c ®Æc cao Ch¾c ®Æc ®Æc d¹ng II ®Æc ®Æc ®Æc biÖt ®Æc cao ®Æc biÖt biÖt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ChØ tiªu Kh«ng >6,5 >5,9 >4,9 >5 >5 >3,9 >6,5 >5,9 >5,4 pH ¨n mßn ¡n 6,5-6 5,9-5 4,9-4 5-4 5-4 3,9 - 3 6,5 - 6 5,9 – 5.5 5,4 - 5 mßn yÕu ¡n Kh«ng sö
 7. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 yÕu ®Þnh ®Þnh ®Þnh ¡n > a[ca"]+b Kh«ng quy Kh«ng Kh«ng quy Kh«ng Kh«ng a[ca"]+b y a[ca"]+b Kh«ng quy mßn +40 ®Þnh quy ®Þnh quy quy a[ca"]+b+40. >a[ca"]+b+40 ®Þnh trung ®Þnh ®Þnh ®Þnh b×nh ¡n Kh«ng ®|îc Kh«ng qui kh«ng Kh«ng qui Kh«ng Kh«ng kh«ng ®|îc Kh«ng qui Kh«ng qui mßn sö dông ®Þnh ®|îc ®Þnh qui qui sö dông ®Þnh ®Þnh m¹nh sö ®Þnh ®Þnh dông Hµm Kh«ng ^1000 ^1500 ^2000 ^2000 ^2500 ^3000 ^1000 ^1500 ^2000 l|îng ¨n muèi mßn manhe mg/l ¨n 1001-1500 1501-2000 2001- 2001-2500 2501- 3001- 1001-1500 1501-2000 2001-3000 mßn 3000 3000 4000 yÕu ¡n 1501-2000 2001-3000 3001- 2501-3000 3001- 4001- 1501-200 2001-3000 3001-4000 mßn 4000 4000 5000 trung b×nh ¡n Kh«ng ®|îc >3000 >4000 Kh«ng ®|îc sö >4000 >5000 Kh«ng ®|îc >3000 >4000 mßn sö dông dông sö dông m¹nh Hµm Kh«ng ^ 50 ^ 60 ^ 80 ^ 80 ^ 90 ^ 100 ^ 30 ^ 50 ^ 60 l|îng ¨n kiÒm mßn m¹nh g/l ¨n 51-60 61-80 81-90 91-100 101- 31-50 51-60 51-60 61-80 mßn 120 yÕu
 8. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 ¡n 61-80 81-100 101- 91-101 101- 121- 51-60 61-80 81-120 mßn 150 120 170 trung b×nh ¡n Kh«ng ®|îc 101-150 151- Kh«ng ®|îc sö 120 171- Kh«ng ®|îc 81-120 126-150 mßn sö dông 170 dông 200 sö dông m¹nh B¶ng 3c – Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n|íc – m«i tr|êng ®èi víi bª t«ng trong kÕt cÊu phô thuéc vµo chØ tiªu ¨n mßn cña m«i tr|êng, ®Æc tr|ng cgo qu¸ tr×nh ¨n mßn d¹ng III vµ ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh ChØ tiªu ¨n Møc §iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh mßn cña ®é t¸c C«ng tr×nh kh«ng cã ¸p lùc C«ng tr×nh ¸p lùc*** m«i tr|êng ®éng ®Æc tr|ng ¨n §Êt thÈm thÊu m¹ng vµ trung §Êt thÈm thÊu yÕu K I
 9. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 hµm l|îng ion CL Cl^1000 mg/l ¡n Kh«ng >800 >1200 Kh«ng >800 >1200 Kh«ng >800 >12 mßn ®|îc sö ®|îc sö ®|îc sö 00 m¹nh dông dông dông >1000mg/l Kh«ng (150 (250 (350 (150 (350 (440 (150 (250 (350 ¨n +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) mßn ^1000 ^1200 ^1400 ^1000 ^1400 ^1700 ^1000 ^1200 ^1400 ¨n Tõ (150 Tõ (250 Tõ (350 Tõ (150 Tõ (350 Tõ (450 Tõ (150 Tõ (250 Tõ (350 mßn +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) yÕu ^1000 ^1200 ^1400 ®Õn ^1000 ^1400 ®Õn ^1700 ^1000 ^1200 ^1400 ®Õn ®Õn (250 ®Õn (350 (650 ®Õn (350 (450 ®Õn (650 ®Õn (250 ®Õn (350 (+650 +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) ^1200 ^1400 ^1700 ^1400 ^1700 ^2300 ^1200 ^1400 ^1700 ¡n Tõ (250 Tõ (350 Tõ (650 Tõ (350 Tõ (450 Tõ (650 Tõ (250 Tõ (350 Tõ (650 mßn +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) trung ^1200 ^1400 ^1700 ®Õn ^1400 ^1700 ®Õn ^2300®Õn ^1200 ^1400 ^1700 ®Õn b×nh ®Õn (350 ®Õn (650 (1050 ®Õn (450 (650 (1050 ®Õn (350 ®Õn (650 (1050 +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) +0,15Cl) ^1400 ^1700 ^2300 ^1700 ^2300 ^3000 ^1400 ^1700 ^2300 ¡n Kh«ng (650+0, >(1050+0, Kh«ng >(650+0,15 (1050+0,1 Kh«ng >(650+0, >(1050+0, mßn ®|îc sö 15Cl)17 15Cl) > ®|îc sö Cl) > 2300 5Cl) ®|îc sö 15Cl) 15Cl) m¹nh dông 00 2300 dông >3000 dông >1700 >2800 c. Xi m¨ng Kh«ng ^1500 ^2000 ^2500 ^1500 ^1500 ^2500 ^3000 ^2000 ^2500 p«c l¨ng ¨n táa nhiÖt mßn nõa ¡n 1501- 2001- 2501-3500 1501- 2501-3000 3001- 2001- 2001- 2501-3500 mßn 2000 2500 2500 4000 2000 2500 yÕu
 10. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 ¡n 2001- 2501- 3501-5000 2501- 3001-4000 4001- 2001- 2501- 3501-5000 mßn 2500 3000 3000 6000 2501 3501 trung b×nh ¡n Kh«ng >3500 >5000 Kh«ng >4000 >6000 Kh«ng >3500 >5000 mßn ®|îc sö ®|îc sö ®|îc sö m¹nh dông dông dông Hµm l|îng Kh«ng
 11. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978
 12. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 Chó thÝch: * §¸nh gi¸ møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n|íc, m«i tr|êng trong kho¶ng nhiÖt ®é 0 – 100C khi t¨ng nhiÖt ®é ®Õn 500C ph¶i gi¶m ®i mét cÊp møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr|êng ®ã khi ¨n mßn ë d¹ng V vµ III vµ t¨ng lªn mét cÊp møc t¸c ®éng khi ¨n mßn ë d¹ng II. ** §Æc tr|ng ch¾c ®Æc cña bª t«ng nªu trong b¶ng 5. ** ¸p lùc kh«ng ®|îc cao qu¸ 10m trong tr|êng hîp ¸p lùc lín h¬n, møc ®é ¨n mßn cña n|íc m«i tr|êng ph¶i x¸c ®Þnh b»ng thùc hiÖn. Ghi chó: 1) D|íi t¸c ®éng cña n|íc m«i tr|êng lªn bª t«ng trong kÕt cÊu c¸c qu¸ tr×nh ¨n mßn chia thµnh 3 d¹ng chÝnh sau ®©y: a) ¡n mßn d¹ng I ®Æc tr|ng b»ng sù th¶i kiÒm cña c¸c ph©n tè hßa tan cña bª t«ng. b) ¡n mßn d¹ng II ®Æc tr|ng b»ng sù t¹o nªn nh÷ng hîp chÊt hay hãa chÊt hßa tan kh«ng cã tÝnh chÊt kÕt dÝnh do kÕt qu¶ cña c¸c ph¶n øng trao ®æi gi÷a c¸c phÇn tö cña ®¸ xi m¨ng vµ chÊt láng m«i tr|êng x©m thùc. c) ¡n mßn d¹ng III ®Æc tr|ng b»ng sù hîp thµnh hoÆc tÝch tô trong bª t«ng nh÷ng chÊt muèi Ýt hßa tan vµ cã ®Æc tÝnh lµm t¨ng thÓ tÝch trong bª t«ng mµ bª t«ng ®· ®ãng r¾n. 2) Khi ®¸nh gi¸ møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n|íc – m«i tr|êng trªn bª t«ng khèi lín Ýt cèt thÐp th× chØ sè pH cña bª t«ng cã dé ch¾c ®Æc b×nh th|êng lÊy b»ng chØ sè pH cña bª t«ng cã ®é ch¾c ®Æc cao nªn trong b¶ng nµy, cßn chØ pH cña bª t«ng cã ®é ch¾c ®Æc cao lÊy nh| ®èi víi bª t«ng cã ®é ch¾c ®Æc ®Æc biÖt. 3) Trong tr|êng hîp cã sù t¸c ®éng cña axit h÷u c¬ ®èi víi ®é ®Ëm ®Æc cao lªn kÕt cÊu th× viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng ¨n mßn b»ng ®é pH sÏ kh«ng chÝnh x¸c cho nªn ®é ¨n mßn cÇn ®|îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c sè liÖu thùc nghiÖm. 4) C¸c hÖ sè "a"vµ "b"dïng ®Ó x¸c ®Þnh hµm l|îng HCO2 tù do nªu trong phô lôc 4. 5) Trong b¶ng 3a, b nªu møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n|íc – m«i tr|êng cho c¸c d¹ng ¨n mßn lo¹i I vµ II ®èi víi xi m¨ng pooc l¨ng xØ, xi m¨ng pooc l¨ng pudolan vµ c¸c lo¹i kh¸c theo TOCT 10178 – 62. §· ®Ò cËp tíi viÖc chØ cho phÐp sö dông xi m¨ng pooc l¨ng pudolan, xi m¨ng pooc l¨ng xØ trong tr|êng hîp ®èi víi kÕt cÊu bª t«ng kh«ng cã yªu cÇu vÒ ®é b¨ng gi¸, B¶ng 4 - Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña mì, dÇu má vµ dung m«i®èi víi kÕt cÊu phi kim lo¹i M«i tr|êng Møc ®é ¨n mßn ®èi víi kÕt cÊu Bª t«ng Bª t«ng cèt Gç(*) G¹ch thÐp §Êp sÐt Ðp Silic¸t dÎo 1 2 3 4 5 6 1) C¸c lo¹i mì Kho¸ng chÊt ¡n mßn yÕu ¡n mßn yÕu Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n mßn mßn mßn Thùc vËt** ¡n mßn ¡n mßn - " " trung b×nh trung b×nh §éng vËt** ¡n mßn ¡n mßn " " "
 13. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 trung b×nh trung b×nh 2) DÇu má, c¸c " " " " " chÕ phÈm cña dÇu - DÇu má " " " " " nguyªn khai ¨n mßn trung b×nh DÇu má cã l|u ¡n mßn yÕu ¡n mßn yÕu - " " huúnh DÇu mazut cã " " " " " l|u huúnh DÇu diezel " " " " " DÇu háa " " " " " X¨ng Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n - " " mßn mßn Benzen(c6H6) ¡n mßn yÕu ¡n mßn yÕu - " " Axªt«n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n - " " mßn mßn * Khi chÞu t¸c dông cña mì còng nh| cña dÇu mì, c¸c s¶n phÈm dÇu vµ c¸c dung m«i, ®|îc phÐp sö dông kÕt cÊu gç theo c¸c chØ dÉn riªng. ** Khi bÞ «xi ho¸ c¸c lo¹i mì trë nªn ¨n mßn m¹nh ®èi víi bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp. 2.6. Møc ®é t¸c dông ¨n mßn cña mì, dÇu mì vµ c¸c dung m«i®èi víi c¸c kÕt cÊu phi kim lo¹i ®|îc nªu trong b¶ng 4. 3. Nh÷ng yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ ®èi víi c¸c kÕt cÊu nhµ vµ c«ng tr×nh chÞu t¸c ®éng cña m«i tr|êng ¨n mßn 3.1. C¸c kÕt cÊu x©y dùng cÇn ®|îc thiÕt kÕ sao cho lo¹i trõ hoµn toµn hay gi¶m ®i kh¶ n¨ng tÝch tô hoÆc ®äng l¹i c¸c chÊt khÝ, chÊt láng vµ bôi trªn mÆt ®|êng, trÇn nhµ còng nh| trªn bÒ mÆt tiÕt diÖn c¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu. 3.2. Nh÷ng cÊu kiÖn kÕt cÊu cÇn ®|îc thiÕt kÕ sao cho cã kh¶ n¨ng kh«i phôc l¹i theo chu k× c¸c líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn trong tr|êng hîp kh«ng thÓ ®¸p øng ®|îc yªu cÇu trªn ®©y th× ph¶i xÐt tíi viÖc b¶o vÖ c¸c cÊu kiÖn theo thêi h¹n quy ®Þnh sö dông kÕt cÊu. KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp 3.3. Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cÇn ph¶i sö dông: a) Lo¹i chÊt kÕt dÝnh: Trong m«i tr|êng khÝ vµ m«i tr|êng r¾n - xi m¨ng poãc l¨ng, xi m¨ng poãc l¨ng bÒn sun p¸t vµ xi m¨ng Ýt to¶ nhiÖt: Trong m«i tr|êng láng theo b¶ng 3a,b,c:
 14. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 b) Lo¹i cèt liÖu nhá - c¸t s¹ch (víi c¸c t¹p chÊt - kh«ng lín h¬n 1% khèi l|îng) víi m« ®uyn cì h¹t 2 - 2,5. c) Lo¹i cèt liÖu th« - ®¸ d¨m nhá tõ ®¸ phñn xuÊt kh«ng bÞ phong ho¸ (víi t¹p chÊt 0,5qc khèi l|îng). Trong nh÷ng tr|êng hîp kÕt cÊu ®|îc sö dông trong m«i tr|êng ¨n mßn yÕu cho phÐp dïng cèt liÖu tõ ®¸ ®Æc kÕt (®é hÕt n|íc kh«ng qu¸ 6% ) vµ c- |êng ®é cao (kh«ng nhá h¬n 600 klCT cm) nÕu nh| chóng ®ång nhÊt vµ kh«ng chøa nh÷ng líp yÕu. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu dïng bª t«ng nhÑ cÇn dïng cèt liÖu víi ®é hÕt n|íc kh«ng lín h¬n 12% cho c¸c cåt liÖu xèp tù nhiªn vµ kh«ng lín h¬n l0% cho cèt liÖu nh©n t¹o. d) N|íc ®Ó trén bª t«ng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña CHNI ®èi víi bª t«ng dïng chÊt kÕt dÝnh vµ cèt liÖu v« c¬. Kh«ng cho phÐp dïng n|íc biÓn, n|íc ®Çm lÇy, n|íc bÈn ®Ó trén bª t«ng. Chó ý: 1) Kh«ng ®|îc sö dông xi m¨ng Poãc l¨ng nh«m «xÝt - xi m¨ng më Sunfat ho¸ vµ xi m¨ng ®«ng cøng nhanh ®Ó chÕ t¹o kÕt c©u bª t«ng cèt thÐp nhåi c¸c mèi nèi hµn trong c¸c m«i tr|êng chÊt khÝ vµ chÊt r¾n ¨n mßn. 2) ChØ ®|îc phÐp dïng n|íc biÓn trong viÖc chÕ t¹o c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª tãng cèt thÐp cho c¸c c«ng tr×nh thuû lîi theo nh÷ng chØ dÉn v¨n b¶n tiªu chuÈn ®· ®|îc Uû ban ban x©y dùng Liªn X« phª duyÖt hoÆc tho¶ thuËn 3.4. C¸c chØ tiªu ch¾c ®Æc cña bª t«ng cÇn lÊy theo b¶ng 5. 3.5. Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu øng lùc tr|íc cÇn ph¸i xÐt tíi viÖc c¨ng thÐp trªn bÖ t×. ChØ trong m«i tr|êng ¨n mßn yÕu míi cho phÐp dïng c¸c kÕt cÊu víi cèt thÐp bÐ, bÖn vµ c¸p ®Æt trong kªnh hoÆc r·nh, (cã b¬m ¸p v÷a xi m¨ng). B¶ng 5 - ChØ tiªu ch¾c ®Æc cña bª t«ng Bª t«ng theo ®é Nh÷ng kÝ ChØ tiªu ch¾c ®Æc cña bª t«ng ch¾c ®Æc hiÖu quy M¾c theo ®é §é hÕt Ti| lÖ n|íc – |íc kh«ng thÊm n|íc theo xi m¨ng (N/X) n|íc % khèi kh«ng lín h¬n l|îng B×nh th|êng H B-4 5,7 – 4,8 0,6 Cao N B-8 4,7 – 4,3 0,55 §Æc biÖt O B-8 4,2 vµ Ýt 0,45 h¬n Chó ý: 1- M¸c bª t«ng theo ®é chèng thÊm n|íc x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p trong TOCT4.800-59. 2- Nh÷ng chØ tiªu vÒ ®é hÕt n|íc vµ tØ lÖ n|íc xi m¨ng ®|îc dÉn ra cho bª t«ng nång. §èi víi bª t«ng nhÑ kh«ng chÞu lùc dïng cèt liÖu xèp ®é hÕt n|íc cho trong b¶ng cÇn ph¶i nh©n víi tû sè gi÷a dung träng cña bª t«ng nång so víi dung träng cña bª t«ng nhÑ. 3 - §é hÕt n|íc cña bª t«ng ®|îc x¸c ®Þnh theo TOCT 12730 - 67.
 15. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 3.6. Trong c¸c b¶n vª thi c«ng cña kÕt cÊu cÇn ghi râ: §èi víi bª t«ng kÕt cÊu - c¸c chÊt kÕt dÝnh vµ cèt liÖu bÒn v÷ng nhÊt trong m«i tr|êng ¨n mßn do c¸c phô gia kho¸ng vµ phô gia h÷u c¬ cho bª t«ng (phô gia ho¸ dÎo, phô gia kÞ n|íc vµ c¸c lo¹i kh¸c) lµm t¨ng ®é ch¾c ®Æc vµ ®é bÒn chèng gØ. 3.7. Cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cÇn ph¶i dïng thÐp cã tÝnh bÒn chèng gØ trong m«i tr|êng sö dông vµ cèt thÐp ®|îc b¶o vÖ b»ng líp bª t«ng cã chiÒu dµy vµ ®é ch¾c ®Æc quy ®Þnh (xem ®iÒu 3.9). NÕu nh| líp bª t«ng b¶o vÖ kh«ng ®ñ ®¶m b¶o chèng gØ cho cèt thÐp cÇn dïng c¸c líp b¶o vÖ cèt thÐp (b»ng kim lo¹i hoÆc phi kim lo¹i) hay ph¶i quÐt s¬n hoÆc phñ lªn bÒ mÆt bª t«ng nh÷ng mµng máng. 3.8. Kh«ng cho phÐp ®|a c¸c muèi clorua vµo trong thµnh phÇn cña bª t«ng ®èi víi nh÷ng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. a) Víi cèt øng lùc tr|íc; b) Víi cèt sîi øng lùc tr|íc thuéc nhãm BI víi ®|êng kÝnh 5 mm vµ nhá h¬n; c) Sö dông trong ®iÒu kiÖn ®é Èm t|¬ng ®èi cña kh«ng khÝ lín h¬n 60%; d) §|îc chÕ t¹o b»ng ch|ng ¸p trong «t« cl¸p; ®) GÇn nguån ®iÖn mét chiÒu Còng kh«ng cho phÐp dïng muèi clorua trong thµnh phÇn cña bª t«ng vµ v«i v÷a b¬m vµo r·nh, còng nh| nhåi mèi nèi kÕt cÊu l¾p ghÐp toµn khèi cèt thÐp øng lùc tr|íc. 3.9. ChiÒu dµy cña líp b¶o vÖ kÓ tõ mÆt ngoµi bª t«ng ®Õn bÒ mÆt cña bÊt k×, ®é ®Æc cña bª t«ng còng nh| c¸c yªu cÇu chèng nøt vµ chiÒu réng cho phÐp cña khe nøt ®èi víi c¸c kÕt cÊu n»m trong m«i tr|êng khÝ ph¶i thùc hiÖn theo b¶ng 6, cßn trong c¸c m«i tr|êng láng theo b¶ng 7. 3.10. Líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp hoÆc c¸c chi tiÕt b»ng thÐp trong c¸c mèi nèi l¾p ghÐp cña kÕt cÊu cÇn ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu trong b¶ng 6 vµ 7. Tr|êng hîp kh«ng thÓ thùc hiÖn ®|îc ®iÒu kiÖn nªu trªn cÇn ph¶i xÐt tíi viÖc b¶o vÖ cèt thÐp vµ nh÷ng chi tiÕt ®Æt s½n trong c¸c mèi nèi b»ng c¸c líp phñ kim lo¹i. 3.11. §Ó ®¶m b¶o chiÒu dµy cÇn thiÕt cña líp b¶o vÖ bª t«ng ph¶i thiÕt kÕ nh÷ng miÕng kª cèt thÐp b»ng chÊt dÎo, xi m¨ng c¸t hay lµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c cè ®Þnh cèt thÐp. Nh|ng kh«ng cho phÐp ®Öm thÐp hoÆc lµ nh÷ng cèt ®Þnh vÞ nh« ra khái bÒ mÆt bª t«ng. 3.12. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc b»ng bª t«ng nhÑ dïng cèt liÖu xÕp t|¬ng øng víi bª t«ng nång theo ®é ch¾c ®Æc ( b¶ng 5) khi ®|îc sö dông trong m«i tr|êng khÝ, chiÒu réng cho phÐp cña khe nøt cÇn ph¶i lÊy theo b¶ng 6, cßn chiÒu dµy cña líp b¶o vÖ ph¶i lín h¬n chiÒu dµy líp theo b¶ng trªn lµ 5 mm. §èi víi kÕt cÊu dïng cèt thÐp tr¸ng kÏm sö dông trong m«i tr|êng khÝ ¨n mßn yÕu vµ trung b×nh cho phÐp lÊy chiÒu dµy cña líp b¶o vÖ theo b¶ng 6. 3.13. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc dïng bª t«ng nhÑ víi c¸c chØ tiªu hÕt n|íc lín h¬n chØ dÉn trong b¶ng 5, nh|ng kh«ng v|ît qu¸ 10% (theo khèi l|îng); chiÒu dµy cña líp bª t«ng b¶o vÖ lÊy theo b¶ng 6 dïng cho kÕt cÊu bª t«ng nång nh|ng ®|îc t¨ng lªn: l0 mm (víi cèt thÐp tr¸ng kÏm: 5 mm) cho m«i tr|êng ¨n mßn yÕu.
 16. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 - 15 mm (víi cèt thÐp tr¸ng kÏm: 10 mm) cho m«i tr|êng ¨n mßn trung b×nh; - Kh«ng cho phÐp dïng nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc b»ng bª t«ng nhÑ cã l|îng hÕt n|íc l0ín h¬n l0% (theo khèi l|îng) trong c¸c m«i tr|êng ¨n mßn; 3.14. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu kh«ng chÞu lùc vµ c¸ch nhiÖt tõ bª t«ng nhÑ hay bª t«ng tæ ong n»m trong m«i tr|êng khi ¨n mßn cÇn lÊy theo b¶ng 8. 3.15. Cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, cho phÐp h×nh thµnh c¸c vÕt nøt, cÇn dïng nh÷ng d©y thÐp víi ®|êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 4 mm. §èi víi cèt thÐp lín vµ c¸p dïng cho c¸c kÕt cÊu øng lùc tr|íc ®|êng kÝnh sîi thÐp kh«ng ®|îc nhá h¬n 2,5 mm. 3.16. §èi víi c¸c kÕt cÊu dïng bª t«ng nhÑ víi c¸c chØ tiªu hót n|íc v|ît qu¸ gi¸ trÞ ®|îc ghi trong b¶ng 5, còng nh| ®èi víi c¸c kÕt cÊu dïng bª t«ng tæ ong kh«ng cho phÐp sö dông cèt thÐp thuéc c¸c nhãm BII, BPII, A - V, A - IV, AT - V vµ AT - II. 3.17. Bª t«ng nhåi liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn vµ phñ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n vµ b¶o ®¶m ph¶i cã ®é ch¾c ®Æc nh| bª t«ng kÕt cÊu.
 17. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 149:1978 B¶ng 6 – Yªu cÇu ®èi víi bª t«ng cèt thÐp sö dông trong m«i tr|êng khÝ Møc Ph©n lo¹i theo yªu cÇu vÒ ®é chèng nøt (tö sè) vµ chiÒu réng cho phÐp ChiÒu dµy cña líp b¶o vÖ Khèi l|îng riªng cña bª ®é t¸c cña vÕt nøt (mÉu sè) tÝnh b»ng mm (xem ®iÓm 3.9) cña bª t«ng t«ng, kÕt cÊu cña thÐp ®éng nång tÝnh b»ng mm ®èi víi nhãm ¨n nh÷ng kÕt cÊu l¾p ghÐp vµ mßn nh÷ng cÊu kiÖn cña chóng cña §èi víi §èi víi c¸c cèt thÐp dù øng lùc c¸c lo¹i nhãm Cña Cña c¸c lo¹i dÇm A-I V BII m«i nh÷ng cèt nh÷ng tiÕt diÖn ch÷ tr|êng A-II AT-I BP-II thÐp kh«ng b¶n nhËt, dµn, cét, khÝ ®èt dù øng lùc ph¼ng s|ên nhá b¶n A-III AT-VI vµ víi bª nhãm- I, - c¸nh l|íi thÐp vµ c¸c A-IV nh÷ng t«ng II,-III,B-I b¶n cã lo¹i kh¸c kh«ng s¶n A-V phÈm theo s|ên ®|îc chØ ra trong b¶ng B-1 cña sµn môc 8 ®|îc ®Æt t|êng cèt thÐp kh«ng chóng ®Çm nhá h¬n A-IV -V AT-VT BII BII panen A-I IV t|êng AT-I BP-II cã BP-II kh«ng A-II V,VI At-V ®|êng kÝnh cã ®|êng nhá h¬n A-III B-II (mm) vµ kÝnh (mm) chóng lín h¬n vµ A-IV BP-II nhá nh÷ng s¶n h¬n nh÷ng A-V nh÷ng phÈm cña s¶n phÈm B-I s¶n chóng cña chóng phÈm cña chóng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¡n 3 2 6
 18. 2 6
 19. 2 2
 20. 2 2
Đồng bộ tài khoản