TCXD 152 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
13
download

TCXD 152 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 152 1986: Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh – Phương pháp lấy mẫu: Tiêu chuẩn này quy định chung về phương pháp lấy mẫu, phương pháp phân tích thành phần hoá học (SiO2, Fe2O3, TiO2, Al2O3, độ ẩm) và thành phần hạt của cát thạch anh, sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 152 1986

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 C¸t sö dông trong c«ng nghiÖp thñy tinh Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu Sand used in glass industry - Method of sampling. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh chung vÒ ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch thμnh phÇn ho¸ häc (SiO2, Fe2O3, TiO2, Al2O3, ®é Èm) vμ thμnh phÇn h¹t cña c¸t th¹ch anh, sö dông trong c«ng nghiÖp thuû tinh. 1 Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu 1.1 LÊy mÉu ban ®Çu C¸t th¹ch anh vËn chuyÓn trong toa tÇu, «t«, sμ lan, ®−îc tiÕn hμnh lÊy mÉu nh− sau. Dïng qu¶ lÊy mÉu lÊy tõ 8 ®iÓm kh¸c nhau bè trÝ kho¶ng c¸ch b»ng nhau, vÞ trÝ c¸c ®iÓm lÊy mÉu ®−îc bè trÝ nh− trong h×nh l. Khèi l−îng mçi mÉu lÊy kh«ng nhá h¬n 0,25kg. C¸t th¹ch anh vËn chuyÓn trong toa tÇu, b¨ng t¶i ®−îc lÊy mÉu theo ®Þnh k× 30 phót ®Õn l giê mét lÇn, lÊy däc theo chiÒu dμi b¨ng t¶i khèi l−îng mçi mÉu lÊy kh«ng nhá h¬n 0,5kg. C¸t th¹ch anh chøa trong kho, b·i chøa ®−îc lÊy mÉu theo c¸c vÞ trÝ ph©n bè mét c¸ch ®Òu ®Æn tõ ch©n tíi ®Ønh. Tõ c¸c mÉu ban ®Çu ®· lÊy ®−îc tËp hîp thμnh mÉu chung, sè l−îng c¸c mÉu ban ®Çu vμ khèi l−îng mÉu chung ®−îc quy ®Þnh nh− b¶ng sau: B¶ng 5 Khèi l−îng c¸t cÇn kiÓm tra Sè l−îng c¸c mÉu ban ®Çu Khèi l−îng cña mÉu chung (tÊ )1 §Õn (k ) 10 (k ) 2 §Õn 10 20 5 §Õn 100 30 10 §Õn 500 50 20 C¸t th¹ch anh ®ãng gãi trong bao thïng ®−îc lÊy mÉu b»ng qu¶ lÊy mÉu tõ ®iÓm bÊt kú, khèi l−îng mÉu lÊy kh«ng nhá h¬n 0,lkg, sè bao ®−îc lÊy mÉu lμ 5% trong tæng sè bao. 1.2 LÊy mÉu trung b×nh: c¸c mÉu ban ®Çu lÊy nh− môc l.l tËp hîp thμnh mÉu Sau khi trén ®Òu dïng ph−¬ng ph¸p thu hÑp nh− sau: t¹o h×nh nãn - h×nh nãn côt - chia t− lÊy 2 phÇn ®åi ®Ønh theo s¬ ®å h×nh 2 th× ®−îc c¸c mÉu trung b×nh thÝ nghiÖm 2 Ph−¬ng ph¸p thö   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 2.1 X¸c ®Þnh thμnh phÇn ho¸ häc. 2.1.1 Quy ®Þnh chung. 2.1.1.1. ChuÈn bÞ mÉu ph©n tÝch. Tõ mÉu trung b×nh thÝ nghiÖm ®· ®−îc chuÈn bÞ theo ®iÒu l.2 chän mét mÉu cã khèi l−îng 40g sÊy kh« mét giê ë l05- ll00C, råi nghiÒn trong cèi sø cho tíi khi kÝch th−íc cña h¹t cã thÓ lät hoμn toμn qua sμng 0, 125mm. Sau ®ã b»ng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy hai phÇn ®èi ®Ønh chän ra mét mÉu cã khèi l−îng 20g. NghiÒn trong cèi m· n·o cho tíi khi kÝch th−íc h¹t nhá h¬n 10 m (khi miÕt ngãn tay kh«ng c¶m thÊy nh÷ng phÇn tö riªng biÖt). SÊy ë 105 - 1100C cho tíi khi khèi l−îng kh«ng ®æi. MÉu ®· sÊy kh« ®−îc chøa trong b×nh c©n, ®Ëy nót chÆt, b¶o qu¶n trong b×nh hót Èm. 2.1.1.2. C¸c lo¹i ho¸ phÈm sö dông ®Ó ph©n tÝch ho¸ häc cÇn cã ®é tinh khiÕt lo¹i II trë lªn (øng víi lo¹i m;A cña Liªn X« hay C.P cña c¸c n−íc kh¸c). 2.1.1.3. NÕu kh«ng cã ghi g× kh¸c th× ph¶i dïng n−íc cÊt lμm dung m«i pha ho¸ phÈm. 2.1.1.4. Khi ph©n tÝch, dïng c©n Ph©n tÝch ®Ó c©n chÝnh x¸c ®Õn 0,0002g. 2.1.1.5. Ho¸ phÈm dïng ®Ó ph©n tÝch cã ký hiÖu “d” ®Ó chØ tû träng cña chóng. Ký hiÖu dung dÞch pha lo·ng theo tû lÖ thÓ tÝch: ch÷ sè ®Çu chØ thÓ tÝch ho¸ phÈm, ch÷ sè sau chØ thÓ tÝch n−íc. VÝ dô: AxÝt Clohydric (HCl) dung dÞch l + 3 cã nghÜa lμ mét thÓ tÝch axit Clohydric tû träng 1,19 pha lo·ng víi 3 thÓ tÝch n−íc. 2.1.1.6. TÊt c¶ c¸c phÐp x¸c ®Þnh ®Òu ph¶i tiÕn hμnh song song víi hai lo¹i cÇn.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản