TCXD 153 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
11
download

TCXD 153 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 153 1985. Cách sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng silic điôxit SiO2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 153 1985

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 153 : 1986 C¸t sö dông trong c«ng nghiÖp thñy tinh - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng silic ®i«xyt SiO2 Sand used in glass industry - Method for determination of silica content 2.1.2 X¸c ®Þnh hµm l|îng Silic ®i«xýt (SiO2) 2.1.2.1. Nguyªn t¾c Lµm bay h¬i hîp chÊt chøa Silic ë d¹ng silictetranflorua vµ nung cÆn cßn l¹i 10000C tõ ®ã tÝnh ra l|îng silic ®i«xýt cã trong mÉu. 2.1.2.2. Ho¸ chÊt vµ dông cô - AxÝt nohydric dung dÞch 40% . - AxÝt sunfuric (d - l,84) vµ dung dÞch pha lo·ng l + 1. - ChÐn hoÆc b¸t b¹ch kim dung tÝch tõ 30 - 50ml. - B×nh chèng Èm. - Lß nung l0000C, cã bé phËn khèng chÕ nhiÖt ®é. 2.1.2.3. C¸ch tiÕn hµnh CÇn lg mÉu c¸t (®· chuÈn bÞ theo môc 2.l.l) vµo chÐn hoÆc b¸t b¹ch kim vµ nung ë nhiÖt ®é l0000C trong kho¶ng l giê lµm nguéi chÐn trong b×nh chèng Èm vµ c©n, lÆp l¹i qu¸ tr×nh 30 phót, ®Ó nguéi vµ c©n ®Õn khi thu ®|îc khèi l|îng kh«ng ®æi. TÈm |ít s¶n phÈm nung trong chÐn (hoÆc b¸t) b»ng vµi giät n|íc, thªm vµo chÐn l- 2ml axit sunfuric l+l vµ tõ 8 – l0ml axit flohyaric, l¾c nhÑ chÐn ®Ó trén ®Òu hçn hîp. §Æt chÐn lªn bÕp ®iÖn lµm bay h¬i dung dÞch ®Õn kh« (®Õn xuÊt hiÖn khãi tr¾ng) . §Ó nguéi chÐn, thªm tiÕp vµo chÐn 8 – 10 ml axit flohyric n÷a vµ tiÕp tôc ®un nãng ®Õn khi ph©n huû hoµn toµn l|îng mÉu (®èi víi nh÷ng mÇu c¸t khã hoµ tan, cÇn xö lý thªm b»ng axit flohydric mét lÇn n÷a). Tr¸ng cÈn thËn thµnh chÐn b»ng mét l|îng nhá n|íc cÊt, tiÕp tôc cho bay h¬i dung dÞch ®Õn kh«. Sau khi chÐn ®· ngõng bèc khãi tr¾ng (h¬i anhy®ric sunfuric) chuyÓn chÐn vµo lß nung ë nhiÖt ®é 10000C trong 40 phót, lµm nguéi chÐn trong b×nh chèng Èm vµ c©n. LÆp l¹i qu¸ tr×nh nung (kho¶ng 20 phót) lµm nguéi vµ c©n ®Õn khi thu ®|îc khèi l|îng kh«ng thay ®æi. 2.1.2.4. TÝnh kÕt qu¶ 2.1.2.4.1. Hµm l|îng silic ®i«xyt (Xl) tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc: X1 m1  m3
  2.  m2  m4
  3. .K u 100 m Trong ®ã: m- L|îng c©n mÉu thö, tÝnh b»ng gam; m1- Khèi l|îng chÐn vµ mÉu thö sau khi nung, tÝnh b»ng gam;
  4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 153 : 1986 m2 – Khèi l|îng chÐn vµ cÆn cßn l¹i sau khi xö lÝ b»ng axit flohydric vµ nung, tÝnh b»ng gam; m3- Khèi l|îng chÐn nung, tÝnh b»ng gam; K- HÖ sè (thùc nghiÖm) ®Ó hiÖu chØnh kÕt qu¶ theo l|îng cßn l¹i. 2.1.2.4.2. HÖ sè (thùc nghiÖm) K ®|îc x¸c ®Þnh nh| sau: B¶ng 1 K Khi m2  m3
  5. u 100 m 1,00 Nhá h¬n hoÆc b»ng 2% 0,90 Tõ 2,0 % ®Õn 2,5% 0,80 Tõ 2,5% ®Õn 3,0% 0,75 Tõ 3,0% ®Õn 4,0% 0,70 Tõ 4,0% ®Õn 5,0% 2.1.2.4.3. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0.30%.
Đồng bộ tài khoản