TCXD 157 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
7
download

TCXD 157 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 157 1986. Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh – Phương pháp xác định độ ẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 157 1986

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 157 : 1986 C¸t sö dông trong c«ng nghiÖp thñy tinh – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm Sand used in glass industry - Method for determination of moisture content 2.1.6. X¸c ®Þnh ®é Èm 2.1.6.1. Nguyªn t¾c: X¸c ®Þnh sù hao hôt khèi l|îng sau khi sÊy kh« mÉu thö ë nhiÖt ®é l05 - 1l00C cho tíi khi ®¹t khèi l|îng kh«ng ®æi. 2.1.6.2. Ho¸ chÊt vµ dông cô - Tñ sÊy ®¶m b¶o nhiÖt ®é sÊy 105 - 1100C cã bé ®iÒu chØnh nhiÖt, - C©n ph©n tÝch. - B×nh hót Èm. 2.1.6.3. C¸ch tiÕn hµnh LÊy tõ mÉu cÇn x¸c ®Þnh ®é Èm ra mét mÉu cã khèi l|îng 40- 50g vµo mät chÐn sø ®· ®|îc sÊy kh« tõ tr|íc ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi (sai sè r 0,01g) råi ®Æt vµo tñ sÊy, sÊy ë nhiÖt ®é 105 - l l00C thêi gian 1 giê sau ®ã lÊy chÐn ra, ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é trong phßng trong b×nh hót Èm vµ ®em c©n qu¸ tr×nh sÊy kh« ®|îc nh¾c l¹i ®Õn khi ®¹t khèi l|îng kh«ng ®æi thêi gian sÊy kiÓm tra lµ 30 phót. 2.1.6.4. TÝnh kÕt qu¶ - PhÇn khèi l|îng ®é Èm tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc: m 1  m 2
  2. . 100 X m Trong ®ã: . ml: Khèi l|îng chÐn ®ùng mÉu tr|íc khi sÊy tÝnh b»ng gam m2: Khèi l|îng chÐn ®ùng mÉu sau khi sÊy, tÝnh b»ng gam m: Khèi l|îng mÉu thö, tÝnh h»ng gam. - Chªnh lÖch kÕt qu¶ gi÷a hai x¸c ®Þnh song song kh«ng v|ît qu¸ 0,2%
Đồng bộ tài khoản