TCXD 159 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
144
lượt xem
57
download

TCXD 159 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 159 1986. Trát đá trang trí – thi công và nghiệm thu. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc trát đá trang trí làm tại chỗ các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 159 1986

 1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 Nhãm H Tr¸t ®¸ trang trÝ – thi c«ng vµ nghiÖm thu Decorative stone work - constrution, check and acceptance 1. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc tr¸t ®¸ trang trÝ lµm t¹i chç c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. 1.2. Tr¸t ®¸ trang trÝ cÊu t¹o b»ng hai líp tr¸t: a) Líp tr¸t lãt b»ng v÷a xi m¨ng c¸t; b) Líp tr¸t mÆt ngoµi b»ng v÷a xi m¨ng (mÇu hoÆc tr¾ng) trén víi bét mÇu vµ ®¸ h¹t lùu. Trong v÷a cã thÓ thªm bét ®¸ ®Ó ®iÒu chØnh c|êng ®é cña v÷a. 1.3. Líp tr¸t mÆt ngoµi cã 3 c¸ch xö lý t¹o bÒ mÆt ®Ó t¹o thµnh 3 lo¹i tr¸t ®¸ trang trÝ kh¸c nhau lµ: a) Tr¸t ®¸ röa (granitª); b) Tr¸t ®¸ b¨m (granitin); c) Tr¸t ®¸ mµi (granit«). 1.4. V÷a lµ vËt liÖu ®|îc pha trén mét c¸ch hîp lý cña xi m¨ng, cèt liÖu nhá vµ n|íc. C¸c vËt liÖu dïng ®Ó pha, trén v÷a ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt theo c¸c tiÓu chuÈn hiÖn hµnh. 1.5. C¸c ®Æc tÝnh cña hçn hîp v÷a nh| ®é l|u ®éng, ®é ph©n tÇng, ®é t¸ch n|íc, ®å bÒn chÞu uèn, ®é bÒ chÞu nÐn (m¸c v÷a) ®|îc x¸c ®Þnh theo TCVN 3121 : 1979 “V÷a vµ hçn hîp v÷a x©y dùng – Ph|¬ng ph¸p thö c¬ lý”. 1.6. Khi pha trén hçn hîp v÷a, ph¶i c©n c¸c thµnh phÇn cèt liÖu ®óng cÊp phèi quy ®Þnh. Tr|êng hîp cã thªm c¸c chÊt phô gia, ph¶i theo chØ dÉn cña thÝ nghiÖm vµ quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 2. VËt liÖu 2.1. Xi m¨ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l|îng theo tiªu chuÈn TCVN 4029 : 1985, YCVN 4030 : 1985, TCVN 4031 : 1985, TCVN 4032 : 1985. - Xi m¨ng – Yªu cÇu chung vÒ ph|¬ng ph¸p thö c¬ lý. - Xi m¨ng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn cña bét xi m¨ng. - Xi m¨ng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn, thêi gian ®«ng kÕt vµ tÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch. - Xi m¨ng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn uèn vµ nÐn. Xi m¨ng th|êng dïng lµ xi m¨ng poãc l¨ng cã m¾c tõ 200 ®Õn P300. Xi m¨ng tr¾ng s¶n xuÊt ë trong n|íc ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn 20 TCXD 142 : 1985 “Xi m¨ng poãc l¨ng tr¾ng – Yªu cÇu kü thuËt” vµ tiªu chuÈn 20 TCXD 143 : 1985 “Xi m¨ng poãc l¨ng tr¾ng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é tr¾ng”. Xi m¨ng poãc l¨ng phæ th«ng dïng cho líp tr¸t mÆt ngoµi ph¶i chän cïng mét l« s¶n xuÊt cho mét mÆt tr¸t ®Ó ®¶m b¶o ®ång ®Òu mÇu s¾c cña c«ng tr×nh.
 2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 2.2. C¸t dïng ®Ó lµm líp v÷a tr¸t lãt. C¸t ph¶i theo tiªu chuÈn TCVN 1770 : 1975. “C¸t x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt”. 2.3. §¸ dïng lµm cèt liÖu trong líp tr¸t mÆt ngoµi lµ ®¸ h¹t ®Ëp tõ ®¸ thiÖn nhiªn (canxit, ®«l«mit…), sái h¹t ®Ëp tõ cuéi vµ sái dïng trong x©y dùng. Tuú theo nguån gèc t¹o thµnh vµ thµnh phÇn hãa häc mµ ®¸ cã mµu s¾c kh¸c nhau: tr¾ng, x¸m, ®á, ®en…. 2.4. Chän ®¸ ®Ó thi c«ng tr¸t ®¸ trang trÝ phô thuéc vµo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ, ph|¬ng ph¸p thi c«ng vµ vÞ trÝ ®¸ t¹i c«ng tr×nh. Phô thuéc vµo yªu cÇu thÈm mü vÒ trang trÝ, ®¸ th|êng dïng cã cì h¹t t|¬ng ®èi ®ång ®Òu ë d¹ng h¹t lùu cã kÝch th|íc vµ mµu s¾c kh¸c nhau theo yªu cÇu cô thÓ cña thiÕt kÕ. §¸ ®|îc ph©n lo¹i theo kÝch th|íc h¹t nh| sau: Lo¹i ®¸ sè KÝch th|íc mm Tªn gäi 1 Tõ 10 ®Õn 12 2 Tõ 8 ®Õn 10 3 Tõ 5 ®Õn 8 §¸ h¹t ng« 4 Tõ 3 ®Õn 5 §¸ h¹t g¹o 5 Tõ 2 ®Õn 3 §¸ h¹t tÊm 2.5. §¸ h¹t ph¶i s¹ch, kh«ng lÉn t¹p chÊt vµ ph¶i ®|îc b¶o qu¶n tèt, tr¸nh bôi bÈn, biÕn mµu, h¹t ®¸ cã kÝch th|íc lín nhÊt kh«ng ®|îc lín h¬n 2/3 bÒ dÇy cña líp tr¸t mÆt ngoµi. 2.6. Bét ®¸ sö dông nh»m tiÕt kiÖm xi m¨ng vµ ®iÒu chØnh c|êng ®é cña líp v÷a tr¸t mÆt ngoµi cho phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ. Bét ®¸ lµ s¶n phÈm thu ®|îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt xay nghiÒn ®¸. Bét ®¸ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu nh| sau: a) Nhá, mÞn (lät hÕt qua m¾t sµng 0,3mm) b) S¹ch, kh«ng cã t¹p chÊt, kh«ng vãn côc. c) Cã mµu tr¾ng (nÕu dïng víi xi m¨ng tr¾ng ph¶i cã ®é tr¾ng t|¬ng ®|¬ng). 2.7. Bét mµu cã nguån gèc tõ c¸c kho¸ng v« c¬, h÷u c¬, «xyt kim lo¹i, muèi kim lo¹i… Bét mµu ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: a) Cã ®é bÒn kiÒm, bÒn axÝt, kh«ng thay ®æi mÇu khi tiÕp xóc víi v«i, xi m¨ng, th¹ch cao, kh«ng ®éc h¹i ®èi víi ng|êi vµ lµm gi¶m c|êng ®é cña v÷a b) Kh«ng biÕn mÇu, mÊt mµu d|íi t¸c dông cña ¸nh s¸ng mÆt trêi còng nh| tiÕp sóc víi m«i tr|êng sö dông. 3. Thi c«ng tr¸t ®¸ trang trÝ. A. Pha trén vËt liÖu 3.1. VËt liÖu dïng ®Ó tr¸t ®¸ trang trÝ ph¶i ®|îc c©n ®ong theo khèi l|îng. M¸c v÷a vµ thµnh phÇn liÒu l|îng pha trén vËt liÖu ph¶i theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ.
 3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 3.2. Khi thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh m¸c v÷a hoÆc thµnh phÇn liÒu l|îng pha trén vËt liÖu, cã thÓ c¨n cø vµo thµnh phÇn liÒu l|îng pha trén theo b¶ng sau: Tªn líp tr¸t Tû lÖ pha trén theo khèi l|îng Líp tr¸t lãt Xi m¨ng 1 C¸t 3 Líp tr¸t mÆt ngoµi sµn Xi m¨ng + bét ®¸ + bét mÇu 1 ®¸ h¹t 1,1 ®Õn 1,2 T|êng Xi m¨ng + bét ®¸ + bét mÇu 1 ®¸ h¹t 1,1 ®Õn 1,5 Gê chØ, lan can Xi m¨ng + bét ®¸ + bét mÇu 1 ®¸ h¹t 1 Xi m¨ng lµ xi m¨ng poãc l¨ng P200 ®Õn P300 Hån hîp xi m¨ng + Bét ®¸ pha trén theo tû lÖ: Xi m¨ng 1 ®Õn 1 Bét ®¸ 0,3 0,6 Bét mÇu ®|îc pha trén víi hçn hîp xi m¨ng + bét ®¸ theo tû lÖ: Xi m¨ng + Bét ®¸ nhá h¬n hoÆc b»ng 1 bét mÇu 0,06 §èi víi bét mÇu cã chÊt l|îng cao Xi m¨ng + Bét ®¸ nhá h¬n hoÆc b»ng 1 bét mÇu 0,2 §èi víi bét mÇu cã chÊt l|îng thÊp. 3.3. Xi m¨ng, bét ®¸, bét mÇu sau khi c©n ®óng tû lÖ trªn, ®|îc trén ®Òu víi nhau vµ cho lät qua sµng cã m¾t sµng. 1mm ®Ó dïng ngay hoÆc ®ãng vµo bao ®Ó dïng trong vµi ngµy. NÕu sö dông ®¸ cã kÝch th|íc h¹t vµ mÇu s¾c kh¸c nhau ph¶i trén ®Òu theo tû lÖ quy ®Þnh cña thiÕt kÕ, ®¶m b¶o nhanh vµ mÇu s¾c ph©n bæ ®ång ®Òu.
 4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 3.4. L|îng vËt liÖu chuÈn bÞ cho thi c«ng, l|îng v÷a trén ph¶i tÝnh to¸n sao cho võa ®ñ ®Ó thi c«ng gän mét khèi l|îng, ®¶m b¶o mÇu s¾c ®ång ®Òu, hµi hoµ phï hîp víi khèi l|îng cña bé phËn c«ng tr×nh vµ sè l|îng c«ng nh©n thi c«ng. 3.5. Trén v÷a tr¸t mÆt ngoµi b»ng thñ c«ng: a) C©n ®¸ vµ hçn hîp xi m¨ng + bé mÇu cho tõng mÎ trén. b) §æ ®¸ h¹t lªn sµn trén, dïng xÎng vµ cao quay vßng dµn máng ®¸; sau ®ã hçn hîp xi m¨ng + bét ®¸ + bét mµu lªn trªn, trén kh« ®Òu. c) Dïng b×nh h|¬ng sen t|íi n|íc tõ tõ lªn hçn hîp v÷a, võa t|íi võa ®¶o ®Òu. Dïng xÎng xóc trén lËt óp v÷a liªn tôc gän vµo gi÷a, tr¸nh ®¸ vµ n|íc xi m¨ng ch¶y ra ngoµi. Trén vµ ®¶o tõ 6 ®Õn 8 lÇn lµ ®¹t yªu cÇu. 3.6. V÷a trén xong cã ®é l|u ®éng tõ 0 ®Õn 3cm. Kinh nghiÖm thö ®¬n gi¶n trong thi c«ng hiÖn tr|êng cã thÓ lµm nh| sau: V÷a ®· trén xong, n¾m vµo lßng bµn tay (kh«ng qu¸ láng còng kh«ng qu¸ chÆt), khi xÌo bµn tay ra mµ v÷a vÉn kh«ng rêi r¹c, kh«ng sôt ch¶y lµ ®¹t yªu cÇu. B. Ph|¬ng ph¸p thi c«ng. 3.7. Thi c«ng líp tr¸t lãt: 3.7.1. Líp tr¸t lãt b»ng v÷a xi m¨ng c¸t quyÕt ®Þnh tíi chÊt l|îng cña tr¸t ®¸ trang trÝ. Líp v÷a tr¸t lãt thi c«ng ph¶i ®óng c|êng ®é thiÕt kÕ, b¸m ch¾c vµo c«ng tr×nh, ®¶m b¶o ph¼ng, ®óng vÞ trÝ, cao ®é; kh«ng bong dép, kh«ng xÖ, kh«ng nøt, mÆt ngoµi ph¶i nh¸m ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn liªn kÕt tèt víi líp tr¸t trang trÝ. ChiÒu dµy líp v÷a tr¸t lãt ®èi víi nÒn nhµ lµ 1,5 ®Õn 2cm, víi t|êng lµ 1 ®Õn 1,5cm. 3.7.2. Tr×nh tù tr¸t líp v÷a lãt ®|îc thùc hiÖn nh| sau: a) ChuÈn bÞ mÆt tr¸t Lµm s¹ch mÆt tr¸t (c¹o, röa s¹ch bôi bÈn, rªu mèc, lµm s¹ch, t¹o ®é nh¸m,…); kiÓm tra ®¸nh dÊu kÝch th|íc: vÞ trÝ, cao ®é, ngang b»ng, th¼ng ®øng. b) §¾p c¸c mèc v÷a x¸c ®Þnh mÆt tr¸i sÏ hoµn thµnh cña líp tr¸t lãt (mèc c¸ch nhau tõ 80 ®Õn 100cm). c) G¾n c¸c nÑp thanh ®ång (thanh kÝnh, thanh nhùa) ng¨n c¸ch gi÷a c¸c tÊm tr¸t ®¸ trang trÝ theo kÝch th|íc quy ®Þnh cña thiÕt kÕ (viÖc nµy ®|îc lµm nÕu lµ tr¸t ®¸ mµi hoÆc ®¸ b¨m). MÆt ph¼ng c¹nh bªn cña nÑp khi ®Æt xong ®óng b»ng mÆt ph¼ng cña líp tr¸t trang trÝ mÆt ngoµi. C¸c thanh nÑp nµy ph¶i ®|îc ®Æt chÝnh x¸c, ch¾c ch¾n vµ ®|îc b¶o vÖ chu ®¸o trong qu¸ tr×nh thi c«ng. d) Tr|íc khi tr¸t, dïng n|íc s¹ch t|íi Èm ®Òu mÆt tr¸t. Tr|êng hîp cã hiÖn t|îng líp v÷a tr¸t lãt kh«ng b¸m ch¾c vµo c«ng tr×nh, ph¶i lµm l¹i mÆt nh¸m, dïng n|íc xi m¨ng quÐt ®Òu lªn mÆt tr¸t tr|íc khi tr¸t lãt. e) Tr¸t ®Òu v÷a xi m¨ng c¸t b»ng cao ®é cña c¸c mèc v÷a ®· g¾n. Dïng bµn xoa xoa mÆt ph¼ng (chó ý kh«ng ®|îc xoa nh½n). Tr¸t xong kho¶ng tõ 20 ®Õn 30 phót, khi líp v÷a ®· kh« se mÆt, dïng dông cô t¹o ®é nh¸m v¹ch lªn trªn mÆt líp v÷a tr¸t lãt thµnh nh÷ng v¹ch ná s©u tõ 1 ®Õn 1,5mm c¸ch nhau tõ 3 ®Õn 5cm. f) Sau khi tr¸t lãt xong 3 ®Õn 4 giê, nÕu thÊy hiÖn t|îng v÷a bá kh« nøt hoÆc gÆp trêi n¾ng hanh kh«, cÇn t|íi n|íc ®Ó b¶o d|ìng cho líp v÷a tr¸t ph¸t triÓn tèt. 3.8. Thi c«ng líp tr¸t mÆt ngoµi:
 5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 3.8.1. Líp tr¸t mÆt ngoµi chÝnh lµ líp ®¸ trang trÝ nh©n t¹o. C¸c lo¹i tr¸t ®¸ trang trÝ kh¸c nhau chñ yÕu lµ ë chç xö lý t¹o bÒ mÆt ®Ó thay ®æi h×nh thøc t¹o mÆt gi¶ ®¸. Thµnh phÇn cÊu t¹o v÷a, c«ng t¸c thi c«ng tr¸t v÷a kh«ng kh¸c nhau. ChiÒu dµy líp tr¸t mÆt ngoµi víi sµn lµ 1,5 ®Õn 2cm, víi t|êng lµ 0,8 ®Õn 1,5cm. 3.8.2. Thi c«ng líp tr¸t mÆt ngoµi ®|îc thùc hiÖn lµm 2 giai ®o¹n: Thi c«ng tr¸t v÷a ®¸. Thi c«ng t¹o bÒ mÆt. Cã 3 c¸ch thi c«ng t ¹o bÒ mÆt lµ: a) Röa n|íc bÒ mÆt ®Ó thµnh ®¸ röa (granitª). b) B¨m bÒ mÆt ®Ó thµnh ®¸ b¨m (granitin). c) Mµi bÒ ®Ó thµnh ®¸ mµi (granit«). 3.8.3. ChØ ®|îc phÐp thi c«ng líp tr¸t mÆt ngoµi sau khi ®· kiÓm tra chÊt l|îng líp tr¸t lãt ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. 3.8.4. Thi c«ng líp tr¸t mÆt ngoµi ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn: vÞ trÝ thi c«ng thuËn lîi cã giµn gi¸o thÝch hîp, dïng ph|¬ng tiÖn ®Çy ®ñ theo biÖn ph¸p, thi c«ng. Gi©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng cÇn bè trÝ sao cho viÖc thi c«ng ®|îc hoµn chØnh døt ®iÓm tõng bé phËn c«ng tr×nh, tr¸nh m¹ch nèi tuú tiÖn. 3.9. Tr×nh tù thi c«ng tr¸t v÷a ®¸ ®|îc thùc hiÖn nh| sau: 3.9.1. KiÓm tra mÆt b»ng vµ vÞ trÝ thi c«ng, kiÓm tra c¸c nÑp thanh ®ång (thanh kÝnh, thanh nhùa) ®· ®Æt khi tr¸t lãt. Tr|êng hîp thi c«ng ®¸ röa, cã c¸c ®|êng chØ lâm ng¨n c¸ch gi÷a c¸c «: ®Æt c¸c thanh gç lªn mÆt líp v÷a lãt (liªn kÕt b»ng ®inh nhæ) theo kÝch th|íc quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Thanh gç cã bÒ dÇy ®óng b»ng bÒ dÇy líp v÷a tr¸t ®¸ trang trÝ, bÒ réng b»ng bÒ réng cña ®|êng chØ lâm do thiÕt kÕ quy ®Þnh. KiÓm tra kü bÒ mÆt cña c¸c nÑp v× ®©y lµ c¨n cø ®¶m b¶o cho mÆt tr¸t b»ng ph¼ng, ®Ñp vµ ®óng thiÕt kÕ. 3.9.2. Dïng n|íc s¹ch t|íi ®Òu lªn bÒ mÆt cña líp v÷a lãt. Khi t|íi n|íc, quan s¸t ph¸t hiÖn vÞ trÝ hót n|íc nhiÒu hay Ýt kh¸c nhau ®Ó ®iÒu chØnh l|îng n|íc trong líp v÷a tr¸t ngoµi. Dïng chæi ®ãt quÐt ®Òu lªn bÒ mÆt líp v÷a lãt mét l|ît n|íc v÷a xi m¨ng. 3.9.3. Dïng bµn xoa thÐp tr¸t v÷a trén theo ®iÒu 3.5 vµo tõng « (ng¨n c¸ch bëi c¸c nÑp). Trong mét bøc t|êng th× tr¸t « ë trªn cao tr|íc, ë d|íi sau. Trong mét « hoÆc mét m¶ng t|êng nhá, tr¸t tõ d|íi lªn trªn, tõ gãc vµo trong, ®¶m b¶o kh«ng bÞ tôt ®¸. Khi tr¸t, dïng bµn xoa thÐp lÊy v÷a, cÇm h¬i nghiªng, tr¸t m¹nh Ðp v÷a vµo t|êng tõ d|íi lªn trªn, dµn v÷a cho ®Òu, ph¼ng. Tr¸t l¸ng nÒn, dïng bµn xoan thÐp dµn v÷a ®Òu, tr¸nh g¹t v÷a theo c¸ch ®æ dµy hµng ®èng vµ cµo san tù do, cÇn tr¸t gän, ph¼ng theo mÆt b»ng c¸c thanh nÑp chia «, ®óng cao ®é vµ vÞ trÝ thiÕt kÕ. 3.9.4. Dïng th|íc tÇm dµi 2m ®Ó kiÓm tra ®é ph¼ng cña mÆt tr¸t, nÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu ph¶i söa l¹i ngay. C¸c chç bÞ rç, khuyÕt tËt, thõa ®ã ph¶i söa ch÷a l¹i. Víi nÒn ®¸ mµi, sau khi dïng th|íc tÇm c¸n ph¼ng, cÇn dïng bµn xoa gç xoa l¹i mÆt ®Ó lÊy bít mét phÇn v÷a xi m¨ng cho ®¸ h¬i nh« lªn, quan s¸t bÒ mÆt thÊy chç nµo ®¸ kh«ng ®Òu, cã thÓ dïng bay thÐp chäc bæ xung thªm ®¸, sau ®ã xoa l¹i cho ®Òu mÆt.
 6. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 3.9.5. Sau khi tr¸t 15 ®Õn 20 phót, khi v÷a h¬i se mÆt, dïng bµn xoa thÐp xoa ®Ëp vç mÆt cho ®¸ næi ®Òu. Chó ý tr¸nh vç sím qu¸ ®¸ sÏ lÆn s©u, kh«ng ®Ñp. 3.10. Thi c«ng t¹o bÒ mÆt ®¸ röa. 3.10.1. Sau khi tr¸t xong, theo ®iÒu 3.9. Tõ 45 ®Õn 90 phót th× tiÕn hµnh viÖc röa mÆt ®¸. Thêi gian nµy phô thuéc nhiÒu yÕu tè: tèc ®é ninh kÕt cña xi m¨ng, thêi tiÕt, nhiÖt ®é, ®é Èm kh«ng khÝ, ®é dÇy líp tr¸t, ®é hót n|íc cña kÕt cÊu c«ng tr×nh. Thùc hiÖn viÖc röa sím nhÊt kh«ng Ýt h¬n 30 phót sau khi tr¸t; mÆt kh¸c kh«ng ®Ó qu¸ l©u míi röa, sÏ khã s¹ch mÆt ®¸. 3.10.2. Dïng g¸o móc n|íc déi nhÑ lªn mÆt líp tr¸t, dïng bµn ch¶i mÒm röa theo h|íng t¹t xoa trßn tõ trªn xuèng nhÑ nhµng trªn mÆt ph¼ng líp tr¸t. Röa tõ trªn xuèng d|íi, tõ trong ra gãc vµ c¹nh, röa tíi ®©u s¹ch tíi ®ã. 3.10.3. Khi röa dïng bµn ch¶i mÒm quÐt nhÑ xoa trßn, kh«ng quÐt theo mét chiÒu, v× nh| vËy sÏ t¹o nªn vÖt vµ h¹t ®¸ næi kh«ng ®Òu. bµn ch¶i ph¶i cÇm h¬i nghiªng phÝa trªn ¸p m¹nh vµo t|êng h¬n phÝa d|íi. 3.10.4. N|íc dïng ®Ó röa ph¶i lµ n|íc s¹ch, víi mét l|îng võa ph¶i, déi m¹nh vµ nhiÒu n|íc qu¸ sÏ lµm tr«i mÊt ®¸, Ýt n|íc sÏ kh«ng röa s¹ch g©y hiÖn t|îng bÒ mÆt “mèc”. Khi déi n|íc ®Ó röa, cÇn déi lui vÒ phÝa ®· röa råi ®Ó ®¶m b¶o röa s¹ch bét trªn mÆt ®¸. 3.10.5. Thi c«ng ë vÞ trÝ tr¸t ®¸ röa cã nhiÒu mÇu, tuyÖt ®èi kh«ng ®|îc lµm loang mÇu tõ chç nµy sang chç kh¸c trong qu¸ tr×nh tr¸t vµ röa ®¸. 3.10.6. Sau khi röa ®¸ tõ 3 ®Õn 5 ngµy, th¸o c¸c thanh gç vµ hoµn thiÖm c¸c ®|êng chØ lâm cña ®¸ röa. 3.11. Thi c«ng t¹o bÒ mÆt ®¸ b¨m 3.11.1. Sau khi tr¸t theo ®iÒu 3.9 sau ngµy, dµng bóa gai ®Ó b¨m cho h¹t ®¸ ®Òu lªn, t¹o ra bÒ mÆt sÇn sïi gièng nh| ®¸ thiªn nhiªn. Kh«ng b¨m sím qu¸ 6 ngµy, h¹t ®¸ ch|a dÝnh kÕt chÆt víi v÷a sÏ bÞ bong r¬i. 3.11.2. Bóa gai lµ bóa dïng riªng cho thi c«ng ®¸ b¨m. Ph¶i gi÷ cho mÆt bóa ®Òu khi b¨m vµo mÆt ®¸, b¨m ®Òu tay, tr¸nh nh¸t nÆng, nh¸t nhÑ. Khi b¨m ®Õn gãc c¹nh th× chõa ra, t¹o thµnh mét ®|êng viÒn trang trÝ, b¨m nhÑ tay, tr¸nh lµm søt gãc c¹nh. B¨m ®Õn ®©u gän ®Õn ®Êy, khi b¨m xong dïng m¾t kiÓm tra, mÆt ®¸ b¨m sÇn sïi ®Òu m¾t vµ ®¸ næi ®Òu lµ ®|îc. 3.12. Thi c«ng t¹o mÆt ®¸ mµi 3.12.1. Sau khi tr¸t theo ®iÒu 3.9 ®|îc hai ngµy th× tiÕn hµnh mµi cho nh½n mÆt ®¸ (b»ng thñ c«ng). CÇn ph¶i t|íi n|íc b¶o d|ìng gi÷ Èm liªn tôc cho mÆt tr¸t tõ 7 ®Õn 14 ngµy. 3.12.2. Khi mµi ph¶i t|íi n|íc s¹ch th|êng xuyªn trong suèt qu¸ tr×nh mµi, mµi b»ng thñ c«ng chia ra lµm 3 giai ®o¹n: mµi th«, mµi nh½n vµ mµi bãng. a) Mµi th«: Hai ngµy sau khi tr¸t, dïng ®¸ sè 1 vµ sè 2 mµi cho lé mÆt ®¸. Röa s¹ch mÆt ®¸ mµi, kiÓm tra vµ dïng v÷a xi m¨ng + bét ®¸ + bét mÇu cïng lo¹i söa ch÷a nh÷ng rç, nh÷ng khuyÕt tËt. b) Mµi nh½n: Tõ 3 ®Õn 5 ngµy sau khi tr¸t v÷a xö lý bÒ mÆt cña giai ®o¹n mµi th«, tiÕn hµnh mµi nh½n b»ng ®¸ mµi sè 3 vµ sè. Mµi cho tíi khi thÊy lé râ mÆt c¸c h¹t ®¸. KiÓm tra nÕu cßn cã vÕt rç trªn mÆt, ph¶i tiÕp tôc dïng v÷a xi m¨ng +
 7. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 bét ®¸ + bét mÇu söa ch÷a l¹i. Sau ®ã ph¶i mµi l¹i ®Õn khi kh«ng cßn vÕt rç, mÆt ph¼ng nh½n míi kÕt thóc giai ®o¹n mµi nh½n. c) Mµi bãng: Thùc hiÖn tiÕp theo giai ®o¹n mµi nh½n b»ng ®¸ sè 5, mµi cho tíi khi mÆt ®¸ mµi bãng l¸ng kh«ng cßn vÕt gîn x|íc. Sau ®ã dïng n|íc röa kü b¶o vÖ bÒ mÆt s¹ch sÏ ®Ó chê kh« r¸o sÏ ®¸nh bãng. 3.12.3. Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý khi mµi: a) Trong giai ®o¹n mµi th«, nÕu ®¸ bËt ra khái mÆt tr¸t, bÒ mÆt bÞ rç, dïng bóa vµ ®ôc nhän ®ôc nh÷ng chç rç, röa s¹ch, l©u kh« vµ tr¸t l¹i b»ng v÷a xi m¨ng + bét ®¸ + bét mÇu cïng lo¹i, b¶o d|ìng côc bé t¹i chç míi v¸ l¹i. b) Qu¸ tr×nh mµi trong c¶ 3 giai ®o¹n cÇn t|íi n|íc liªn tôc, tr¸nh mµi khan dÔ lµm cho mÆt ®¸ biÕn mÇu. Khi mµi b»ng m¸y nÕu kh«ng cã n|íc sÏ cã hiÖn t|îng ch¸y mÆt ®¸, cÇn tr¸nh. c) Qu¸ tr×nh mµi cÇn dïng th|íc tÇm, th|íc gãc, qu¶ däi, niv«… ®Ó kiÓm tra kÝch th|íc h×nh häc, vÞ trÝ, ®é cao, ®é dèc, ®é ph¼ng mÆt ®¸ mµi, ®¶m b¶o ®óng thiÕt kÕ, ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ mü quan. 3.12.4. Sau khi tr¸t tõ 10 ®Õn 12 ngµy, cã thÓ thùc hiÖn viÖc mµi b»ng m¸y. Dïng m¸y mµi khi v÷a cña mÆt tr¸t ®¹t lín h¬n hoÆc b»ng 70% c|êng ®é. Mµi sím qu¸, c¸c h¹t ®¸ dÔ bÞ bong bËt ra vµ bÒ mÆt kh«ng bãng. Tr×nh tù vµ sö dông ®¸ mµi khi mµi b»ng m¸y thùc hiÖn t|¬ng tù nh| mµi b»ng thñ c«ng. T¹i nh÷ng chç kh«ng thÓ dïng m¸y mµi ®|îc, vÉn ph¶i mµi b»ng thñ c«ng hoÆc mµi b»ng m¸y vµ thñ c«ng kÕt hîp. 3.12.5. §¸nh bãng mÆt ®¸ mµi: Thêi ®iÓm thuËn lîi nhÊt ®Ó ®¸nh bãng mÆt ®¸ mµi lµ khi trêi n¾ng, ®é Èm kh«ng khÝ thÊp, kh« hanh. ChØ thùc hiÖn viÖc ®¸nh bãng mÆt ®¸ mµi khi ®· thùc hiÖn c¸c ®iÒu 3.12.2; 3.12.3; 3.12.4 vµ Ýt nhÊt 14 ngµy sau khi thùc hiÖn xong ®iÒu 3.9. Tr×nh tù ®¸nh bãng mÆt ®¸ mµi nh| sau: a) Röa mÆt ®¸ mµi ®· mµi bãng b»ng n|íc víi 8% axit «xalic; ®Ó 10 phót, sau ®ã dïng n|íc röa s¹ch bÒ mÆt, lau kh« (Tr|êng hîp kh«ng cã axit «xalic, cã thÓ lau s¹ch b»ng mét l|ît dÇu háa). b) Khi mÆt ®¸ mµi ®· kh« r¸o, b«i s¸p ®¸nh bãng. B«i s¸p theo hai ph|¬ng th¼ng gãc víi nhau, sau ®ã dïng giÎ mÒm s¹ch, nØ hoÆc d¹ chµ s¸t m¹nh ®Òu trªn mÆt ®¸ nhiÒu lÇn ®Õn khi kh«ng cßn vÕt s¸p vµ thÊy bãng mÆt ®¸. (Dïng m¸y ®¸nh bãng ph¶i chó ý lu«n lu«n di chuyÓn m¸y, tr¸nh lµm ch¸y mÆt ®¸). 4. KiÓm tra nghiÖm thu. 4.1. V÷a dïng tr¸t lãt vµ tr¸t mÆt ngoµi ph¶i ®¶m b¶o c|êng ®é thiÕt kÕ quy ®Þnh vµ thùc hiÖn nh| ®iÒu 1.5 vµ 3.1 cña tiªu chuÈn nµy. 4.2. Tr|íc khi tr¸t v÷a, bÒ mÆt cña c¸c kÕt cÊu g¹ch, ®¸ bª t«ng ph¶i ®|îc lµm s¹ch bôi ®Êt, rªu mèc, vÕt nhên, vÕt bitum… vµ ph¶i cã ®é nh¸m cÇn thiÕt. 4.3. Sù dÝnh kÕt gi÷a mÆt tr¸t víi v÷a, gi÷a c¸c líp tr¸t riªng biÖt (líp tr¸t lãt, líp tr¸t ngoµi) ph¶i ®¶m b¶o tèt. KiÓm tra b»ng c¸ch gâ nhÑ, kh«ng bép, kh«ng xÖ. 4.4. MÆt tr¸t kh«ng cã khe nøt, chç låi, chç lâm, kh«ng cã nh÷ng chç bÞ bá sãt ë bÖ cöa, gê t|êng, ®|êng ®Æt thiÕt bÞ kü thuËt, vÖ sinh…
 8. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 4.5. Cì ®¸, mÇu s¾c h¹t ®¸ vµ mÇu s¾c tr¸t ®¸ trang trÝ ph¶i ®óng víi thiÕt kÕ quy ®Þnh. Tr|êng hîp cã mÉu cña thiÕt kÕ cho tr|íc, ®¸ trang trÝ thùc hiÖn ph¶i t|¬ng tù nh| mÉu ®ã. 4.6. MÆt ®¸ trang trÝ ph¶i ph¼ng, mÇu s¾c ®ång ®Òu, kh«ng loang læ, kh«ng ®|îc cã vÕt ng¨n c¸ch vÒ mÇu s¾c, c¸c vÕt tiÕp gi¸p ®é ngõng thi c«ng. C¸c h¹t ®¸ ph¶i ®Òu h¹t vµ ph©n bæ gièng nhau trªn toµn bé mÆt tr¸t. C¸c gãc c¹nh t|êng ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc, kh«ng ph©n biÖt ®|îc mÆt nµo tr¸t tr|íc, mÆt nµo tr¸t sau. §¸ röa ph¶i s¹ch, lé mÆt thËt cña h¹t ®¸, ®¸ b¨m ph¶i ®Òu mÆt, ®¸ mµi ph¶i nh½n bãng. 4.7. C¸c nÑp gê, chØ trang trÝ ph¶i ngang b»ng, th¼ng ®øng, ®óng thiÕt kÕ. C¸c ®|êng chØ lâm ph©n chia c¸c « ®¸ röa ph¶i ®óng thiÕt kÕ, kh«ng søt sÑo vµ hoµn thiÖn tèt. 4.8. §¸nh gi¸ chÊt l|îng vÒ mÆt ph¼ng tr¸t ®¸ trang trÝ theo b¶ng sau: ChØ tiªu chÊt l|îng Tèt Kh¸ §¹t yªu cÇu §¬n vÞ tÝnh b»ng mm 1 2 3 4 1. §é gå ghÒ bÒ mÆt kiÓm tra b»ng th|íc tÇm 2m a) C«ng tr×nh yªu cÇu chÊt l|îng cao kh«ng v|ît qu¸: 1,0 1,5 2,0 b) C«ng tr×nh b×nh th|êng kh«ng v|ît qu¸: 2,0 3,0 5,0 2. LÖch bÒ mÆt so víi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng: a) C«ng tr×nh yªu cÇu chÊt l|îng cao: - Cho 1m chiÒu cao kh«ng v|ît qu¸ 0,3 1,0 1,5 - Cho chiÒu cao 1 tÇng kh«ng v|ît qu¸ 3,0 4,0 5,0 b) C«ng tr×nh b×nh th|êng - Cho 1m chiÒu cao kh«ng v|ît qu¸ 1,0 2,0 3,0 - Cho chiÒu cao 1 tÇng kh«ng v|ît qu¸ 8,0 10,0 15,0 3. LÖch bÒ mÆt so víi mÆt ph¼ng n»m ngang a) C«ng tr×nh yªu cÇu chÊt l|îng cao: - Cho 1m chiÒu dµi kh«ng v|ît qu¸ 1,0 1,5 2,0 - Cho chiÒu dµi 1 phßng, hoÆc 1 bé phËn giíi h¹n bëi 4,0 5,0 7,0 xµ dÇm kh«ng v|ît qu¸ b) C«ng tr×nh b×nh th|êng - Cho 1m chiÒu dµi kh«ng v|ît qu¸ 2,0 3,0 4,0 - Cho chiÒu dµi 1 phßng hoÆc 1 bé phËn giíi h¹n cña 7,0 10,0 15,0 xµ dÇm kh«ng v|ît qu¸. 4. LÖch cña bÖ cöa sæ, cöa ®i cét trô phÇn t|êng nh« ra so víi ph|¬ng ngang vµ ph|¬ng th¼ng ®øng: a) C«ng tr×nh chÊt l|îng cao: - Cho 1m dµi kh«ng v|ît qu¸ - Cho toµn bé chiÒu dµi cña cÊu kiÖn kh«ng v|ît qu¸ 0,5 0,8 1,0 b) C«ng tr×nh b×nh th|êng 1,0 2,0 3,0 - Cho 1m chiÒu dµi kh«ng v|ît qu¸ - Cho toµn bé chiÒu dµi cña cÊu kiÖn kh«ng v|ît qu¸ 1,0 2,0 3,0
 9. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 5. ChiÒu dµy líp tr¸t mÆt ngoµi ®¸ trang trÝ sai sè so 3,0 5,0 10,0 víi thiÕt kÕ kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 1,0 2,0 3,0 Phô lôc 1 Nguyªn nh©n ¶nh h|ëng tíi chÊt l|îng ®¸ trang trÝ. 1. MÇu s¾c bÒ mÆt ®¸ trang trÝ kh«ng ®Òu, kh«ng s¸ng mÆt do c¸c nguyªn nh©n: a) Trén xi m¨ng + bét ®¸ + bét mµu víi ®¸ h¹t kh«ng ®Òu; b) MÆt tr¸t chç dµy ®¸, chç th|a ®¸ do khi vµo ®¸ kh«ng tèt, do tay nghÒ non hoÆc kh«ng ®óng kü thuËt. MÆt tr¸t cã hiÖn t|îng bÞ xÖ, bÞ ch¶y, bÞ bép do sù dÝnh kÕt kh«ng tèt, do v÷a nh·o qu¸ hoÆc kh«ng ®ång nhÊt. c) Tr¸t kh«ng ®Òu tay, lóc m¹nh lóc nhÑ, kh«ng liªn tôc. Xoa vç mÆt cho ®¸ næi ®Òu kh«ng ®óng thêi ®iÓm; hoÆc sím qu¸ (®¸ bÞ ch×m s©u) hoÆc muén qu¸ (h¹t ®¸ bÞ bong h¹t ra). d) Sö dông vËt liÖu kh«ng ®ång nhÊt cho mét khèi l|îng c«ng viÖc: nhiÒu lo¹i xi m¨ng kh¸c nhau, bét mÇu ®¸ kh¸c nhau…. ®) Dông cô kh«ng tèt vµ kh«ng phï hîp víi c«ng viÖc ®Æc biÖt lµ bµn xoa thÐp ®Ó tr¸t vµ xoa vç mÆt ®¸, bµn ch¶i mÒm ®Ó lµm ®¸ röa, ®¸ mµi ®Ó lµm ®¸ mµi… Bµn xoa vµ bay b»ng thÐp chÊt l|îng xÊu cã thÓ lµm th«i mÇu rØ s¾t ra mÆt ®¸. e) MÆt ®¸ röa bÞ “mèc” do röa kh«ng s¹ch n|íc xi m¨ng trªn mÆt h¹t ®¸. MÆt ®¸ mµi kh«ng bãng do v÷a tr¸t kh«ng ®¶m b¶o c|êng ®é, mµi sím hoÆc ch|a kü, chÊt l|îng s¸p kh«ng tèt hoÆc thêi gian ®¸nh bãng ch|a ®ñ. g) V÷a cña líp tr¸t ngoµi kh«ng ®ñ c|êng ®é rÊt nhanh bÞ rªu mèc trong qu¸ tr×nh sö dông sau nµy lµm háng mÆt tr¸t ®¸ trang trÝ. 2. MÆt tr¸t ®¸ kh«ng ph¼ng, nh÷ng chç gãc c¹nh, c¸c mèi tiÕp gi¸p, bÖ cöa, gê t|êng, c¸c m¹ch ngõng thi c«ng kh«ng khÐo vµ kh«ng liªn tôc. 3. KÝch th|íc h×nh häc sai do ®o ®¹c kh«ng chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ, cao ®é, b×nh ®é. C¸c thanh nÑp (®ång, kÝnh nhùa…) ®Æt kh«ng chÝnh x¸c hoÆc bÞ xª dÞch kh«ng ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. C¸c ®|êng chØ lâm cña ®¸ röa bÞ søt mÎ, kh«ng th¼ng. Phô lôc 2 Mét sè dông côc thi c«ng tr¸t ®¸ trang trÝ Dông côc phæ th«ng: - Th|íc mÐt chia ®Õn mm - Niv« (gç hoÆc kim lo¹i). - Th|íc tÇm dµi 2m - Qu¶ däi tõ 0,2 ®Õm 0,5kg - Bµn xoa gç, thÐp. - Bay tr¸t. (Bµn tµ lét).
 10. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 - XÎng xóc trén v÷a. - Cµo trén v÷a - Sµng vËt liÖu c¸c liÖu - Thïng n|íc h|¬ng sen - C©n (chÝnh x¸c ®Õn 0,1kg) - X« ®ùng n|íc. - Ch¶o ®ùng v÷a. - Ræ, sät röa ®¸ - M¸y trén v÷a Dông côc ®Æc biÖt: a) Thi c«ng ®¸ röa: - Bµn xoa thÐp - Bµn ch¶i l«ng ngùa - G¸o n|íc - Bóa gai b) Thi c«ng ®¸ mµi - Bµn xoa thÐp - §¸ mµi c¸c lo¹i - NØ dµy tõ 2 ®Õn 3cm - M¸y mµi Phô lôc 3 Mét sè má ®¸ dïng lµm ®¸ trang trÝ (ë phÝa B¾c) Tªn ®¸ Tªn ®Þa ph|¬ng cã ®¸ MÇu s¾c ®¸ §¸ tr¾ng Nam Hµ Tr¾ng ®ôc §¸ tr¾ng Lµo Cai Tr¾ng xanh §¸ tr¾ng Hµ T©y Tr¾ng v«i §¸ tr¾ng Th¸i Nguyªn Tr¾ng xanh cÈm th¹ch §¸ hoa ®µo Ch|¬ng Mü Hµ T©y MÇu hoa ®µo §¸ cÈm v©n Thanh Hãa MËn chÝn §¸ son Hµ T©y Son §¸ vµng Thanh Hãa Vµng §¸ xanh S¬n La Xanh §¸ xanh NghÖ An Xanh x¸m §¸ xanh Hoµ Ph¸p Hµ S¬n B×nh V©n x¸m tr¾ng §¸ ®en nói nhåi Thanh Hãa §en §¸ nói liÒn Thanh Hãa V©n ®en x¸m Phô lôc 4
 11. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 159 : 1986 ChÕ t¹o s¸p ®¸nh bãng Thµnh phÇn: a) S¸p 10kg (s¸p ong hoÆc nÕn) b) Ðt s¨ng th«ng 10kg c) vad¬lin y tÕ 4% (khèi l|îng s¸p + Ðt s¨ng th«ng). C¸ch pha chÕ: §un nãng ch¶y s¸p, sau ®ã hoµ Ðt s¨ng th«ng vµo. NÕu vad¬lin y tÕ, ®un ch¶y sap, bá ra khái bÕp hoµ vad¬lin vµo, sau ®ã cho Ðt s¨ng th«ng quÊy ®Òu; ®æ thµnh tõng b¸nh hoÆc thái ®Ó dïng dÇn. Phô lôc 5 LiÒu l|îng pha trén v÷a tr¸t ®¸ b¨ng (tÝnh cho 1 mÐt vu«ng) VËt liÖu Tr¸t dÇy 10mm Tr¸t dÇy 15mm §¸ h¹t 14,00kg 16,5kg Bét ®¸ 7,00kg 9,50kg Xi m¨ng tr¾ng 7,50kg 9,50kg Bét mÇu 0,10kg 0,105kg LiÒu l|îng v÷a tr¸t ®¸ mµi dïng ®Ó l¸ng nÒn, sµn, cÇu thang (tÝnh cho 1 mÐt vu«ng) VËt liÖu §¬n vÞ tÝn NÒn, sµn CÇu thang §¸ tr¾ng kg 12,00 16,50 Bét ®¸ kg 5,60 9,50 Bét mÇu kg 0,07 0,105 Xi m¨ng tr¾ng kg 5,60 9,50
Đồng bộ tài khoản