TCXD 181 1996

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
118
lượt xem
46
download

TCXD 181 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 181 1996. Băng tải, gầu tải, xích tải, vít tải – Sai số lắp đặt Belt conveyor, bucket conveyor, chainconveyor, screwconveyor – Installationtolerance.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 181 1996

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 181 : 1996 B¨ng t¶i, gÇu t¶i, xÝch t¶i, vÝt t¶i – Sai sè l¾p ®Æt Belt conveyor, bucket conveyor, chainconveyor, screwconveyor – Installationtolerance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y t¶i liÖu sau: a) B¨ng t¶i b) GÇu t¶i c) XÝch t¶i d) VÝt t¶i 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c sai sè l¾p ®Æt, ph|¬ng ph¸p vµ dông cô ®o kiÓm khi l¾p ®Æt c¸c m¸y t¶i liÖu cè ®Þnh vµ cho phÐp sö dông c¸c sè liÖu kü thuËt l¾p ®Æt cña nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ. 2. Yªu cÇu kü thuËt 2.1. Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 – Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña mãng bª t«ng víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng: mm 20 2. Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bul«ng: mm 15 3.C¸c kÝch th|íc trªn mÆt ph¼ng ngang: mm 30 4. §é cao mÆt bª t«ng mãng so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm -30 5. KÝch th|íc lç bu l«ng so víi thiÕt kÕ:mm +20 6. §é kh«ng th¼ng ®øng cña lç bu l«ng theo chiÒu s©u:mm/m 15 7. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña tÊm ®Õ ®Æt s½n víi c¸c ®|êng t©m chuÈn:mm 5 8. §é cao cña tÊm ®Õ ®Æt s½n so víi ®é cao thiÕt kÕ:mm 5 9. §é kh«ng th¨ng b»ng cña c¸c tÊm ®Õ ®Æt s½n:mm/m 0,2
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 181 : 1996 2.2. Sai lÖch l¾p ®Æt b¨ng t¶i. 2.2.1. Sai lÖch l¾p ®Æt th©n m¸y, quy ®Þnh trong b¶ng 2. 2.2.2. Sai lÖch l¾p ®Æt bé dÉn ®éng, quy ®Þnh trong b¶ng 3. 2.3. Sai lÖch l¾p ®Æt xÝch t¶i 2.3.1. Sai lÖch l¾p ®Æt th©n m¸y quy ®Þnh trong b¶ng 4. 2.3.2. Sai lÖch l¾p ®Æt ®é bé dÉn ®éng. Sai lÖch l¾p ®Æt bé dÉn ®éng ®|îc ¸p dông theo môc 2.2.2. 2.4. Sai lÖch l¾p ®Æt gÇu t¶i th¼ng ®øng 2.4.1. Sai lÖch l¾p ®Æt gÇu t¶i th¼ng ®øng quy ®Þnh trong b¶ng. B¶ng 2 – Sai lÖch l¾p ®Æt th©n m¸y Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña khung khung b¨ng t¶i m¸y so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng: mm 10 2. §é cao khung b¨ng t¶iso víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 10 3. Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m c¸c gi¸ ®ì khung b¨ng t¶i, mm 15 4. §é kh«ng th¼ng ®øng cña c¸c gi¸ ®ì khung b¨ng t¶i, mm (nh|ng tèi ®a kh«ng sai lÖch qu¸ 15mm) 2 5. Kho¶ng c¸ch t©m ngang cña tang chñ ®éng vµ bÞ ®éng so víi ®|êng t©m b¨ng t¶i, H3 mm/m 6. §é kh«ng vu«ng gãc cña ®|êng t©m däc tang chñ ®éng so víi ®|êng t©m b¨ng t¶i, mm/m. 2 7. §é kh«ng th¨ng b»ng cña c¸c tang chñ ®éng vµ bÞ ®éng, mm/m 0,2 B¶ng 3 - Sai lÖch l¾p ®Æt bé dÉn ®éng Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp
  3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 181 : 1996 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m thiÕt bÞ dÉn ®éng (®éng c¬, gi¶m tèc…) ®Õn ®|êng t©m tang dÉn chñ ®éng vµ ®|êng t©m b¨ng t¶i, mm 5 2. §é cao cña c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 10 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña c¸c thiÕt bÞ theo chiÒu däc trôc: mm/m 0,2 B¶ng 4 - Sai lÖch l¾p ®Æt xÝch t¶i Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch ®|êng t©m khung xÝch t¶i so víi t©m chuÈn, mm +5 2. §é cao khung xÝch t¶i so víi ®é cao thiÕt kÕ, mm +5 3. §é kh«ng th¼ng ®øng cña c¸c gi¸ ®ì khung xÝch t¶i mm/m (nh|ng tèi ®a kh«ng v|ît qu¸ 15mm) 2 4. Kho¶ng c¸ch t©m ngang cña trôc xÝch chñ ®éng vµ bÞ ®éng so víi ®|êng t©m xÝch t¶i, mm 2 5. §é kh«ng th¨ng b»ng cña c¸c trôc ®Üa xÝch, mm/m 0,2 6. §é kh«ng vu«ng gãc cña c¸c trôc ®Üa xÝch so víi ®|êng t©m xÝch t¶i, mm/m 2 7. Kho¶ng c¸ch c¸c ®|êng t©m hai ®|êng ray xÝch t¶i, mm H2 8. §é cao gi÷a hai mÆt ®|êng ray dÉn t¹i mét mÆt c¾t ngang, mm 3 9. §é cao cña hai thanh ray t¹i ®iÓm nèi ray, mm 1 10. Khe hë nèi ray so víi thiÕt kÕ, mm H1 11. §é cong cho phÐp cña ®|êng ray xÝch t¶i ®o trong kho¶ng c¸ch 20mm, mm 5 B¶ng 5 - Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y chÝnh Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch ®|êng t©m th©n gÇu so víi ®|êng t©m chuÈn, mm H5 2. §é cao th©n gÇu so víi ®é cao thiÕt kÕ, mm H5 3. §é kh«ng th¼ng ®øng cña th©n gÇu t¶i mm/m (nh|ng tèi ®a kh«ng v|ît qu¸ 10mm) 1 4. §é kh«ng th¨ng b»ng cña trôc ®Üa xÝch chñ ®éng vµ bÞ ®éng, mm/m 0,2
  4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 181 : 1996 5. §é kh«ng ®ång ph¼ng cña c¸c mÆt ®Üa xÝch chñ ®éng vµ bÞ ®éng, mm/m 1 6. ChiÒu dµi hai d©y xÝch, mm 5 2.4.2. Sai lÖch l¾p ®Æt bé dÉn ®éng Sai lÖch l¾p ®Æt bé dÉn ®éng ®|îc ¸p dông theo môc 2.2.2. 2.5. Sai lÖch l¾p ®Æt vÝt t¶i 2.5.1. Sai lÖch l¾p ®Æt th©n m¸y ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 6 - Sai lÖch l¾p ®Æt th©n m¸y Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch ®|êng t©m vÝt t¶i so víi ®|êng t©m chuÈn, mm H5 2. §é cao vÝt t¶i so víi ®é cao thiÕt kÕ, mm H5 4. §é kh«ng th¨ng b»ng cña vÝt t¶i, mm/m 0,3 2.5.2. Sai lÖch l¾p ®Æt bé dÉn ®éng Sai lÖch l¾p ®Æt bé dÉn ®éng ®|îc ¸p dông theo môc 2.2.2. 2.6. Sai lÖch c¨n chØnh nèi trôc theo tiªu chuÈn 20 TCXD … 1996. 3. Dông cô vµ ph|¬ng ph¸p ®o. 3.1. Dông cô ®o 3.1.1. §o kÝch th|íc dµi b»ng th|íc thÐp cã v¹ch chia milimÐt. - Dïng d©y däi x¸c ®Þnh c¸c ®|êng t©m - Dïng th|íc thÐp ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y däi trªn mÆt ph¼ng ngang 3.1.2. §é cao mÆt mãng, khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®|îc ®o b»ng m¸y thuû b×nh, dông cô ®o thuû tÜnh; vÞ trÝ mia trªn bÖ bª t«ng ph¶i b»ng ph¼ng, th|íc mia cã kÌm th|íc l¸. 3.1.3. §é th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®o b»ng m¸y thuû b×nh dông cô ®o thuû tÜnh hoÆc niv«, vÞ trÝ niv« lµ mÆt gia c«ng tinh nh| mÆt trªn cña trôc truyÒn ®éng, mÆt trªn cña th©n d|íi gi¶m tèc, mÆt trªn cña khung ®ì m¸y.
  5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 181 : 1996 §èi víi c¸c kÝch th|íc lín vµ c¸c mÆt ph¼ng kh«ng liªn tôc ph¶i dïng th|íc cÇu. 3.1.4. C¨n chØnh khíp nèi trôc, dïng th|íc ®o khe hë hoÆc bé dông cô c¨n chØnh nèi trôc. 3.1.5. C¸c dông cô ®o kiÓm ph¶i cã ®é chÝnh x¸c phï hîp ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt cña thiÕt bÞ ph¶i ®|îc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra ®Þnh kú. 3.2. Ph|¬ng ph¸p ®o 3.2.1. KiÓm tra sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng. 1. : TÊm thÐp ghi d©u ®|êng t©m 2- xx 3- 4- a’i, b’i : Kho¶ng c¸ch thùc tÕ gi÷a c¸c lç bu l«ng (a’i-ai); (b’i-bi) : Sai lÖch kÝch th|íc t©m c¸c lç bu l«ng c’i : Kho¶ng c¸ch thùc tÕ t©m lç bu l«ng ®Õn t©m chuÈn cña m¸y
  6. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 181 : 1996 ci : Kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ t©m lç bu l«ng ®Õn t©m chuÈn cña m¸y m’i, n’i : KÝch th|íc thùc tÕ cña lç bu l«ng mãng mi, ni : KÝch th|íc thiÕt kÕ cña lç bu l«ng theo (m’i-mi); (n’i-ni) : Sai lÖch kÝch th|íc c¸c lç bu l«ng. H×nh 1: KiÓm tra sai lÖch kÝch th|íc mãng bª t«ng 3.2.2. KiÓm tra sai lÖch l¾p khung b¨ng t¶i xx -§|êng t©m b¨ng t¶i a’i - Kho¶ng c¸ch thùc tÕ tõ mÐp ngoµi khung b¨ng t¶i tíi t©m chuÈn ai - Kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ tõ mÐp ngoµi khung b¨ng t¶i tíi t©m chuÈn (a’i-ai) - Sai lÖch ®|êng t©m khung b¨ng t¶i so víi ®|êng t©m chuÈn t¹i ®iÓm ®o. e - Sai lÖch t©m ngang cña tang so víi t©m b¨ng t¶i 2f/L - §é kh«ng vu«ng gãc cña tang chñ ®éng so víi t©m b¨ng t¶i
  7. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 181 : 1996
Đồng bộ tài khoản