TCXD 184 1996

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
37
download

TCXD 184 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 184 1996: Máy quạt – Sai số lắp đặt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt các loại máy quạt: Máy quạt hướng trục, máy quạt li tâm. Tiêu chuẩn này quy định các sai số khi lắp đặt máy quạt, phương pháp và dụng cụ đo kiểm cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt của nhà máy chế tạo thiết bị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 184 1996

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 184 : 1996 M¸y qu¹t Sai sè l¾p ®Æt Blower - Installation tolerance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y qu¹t sau: a. M¸y qu¹t h−íng trôc b. M¸y qu¹t li t©m 1.2. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c sai sè khi l¾p ®Æt m¸y qu¹t, ph−¬ng ph¸p vμ dông cô ®o kiÓm cho phÐp sö dông c¸c sè liÖu kü thuËt l¾p ®Æt cña nhμ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ. 2. Yªu cÇu kü thuËt. 2.1. Sai lÖch kÝch th−íc cña mãng bª t«ng khi l¾p ®Æt m¸y quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1- Sai lÖch kÝch th−íc cña mãng bª t«ng Tªn c¸c kÝch th−íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®−êng t©m cña mãng bª t«ng víi c¸c ®−êng t©m chuÈn t−¬ng øng: 20 15 mm 30 -30 2. Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bul«ng: mm + 20 3.C¸c kÝch th−íc kh¸c trªn mÆt ph¼ng ngang: mm 15 4. §é cao cña mÆt mãng bª t«ng so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 5. KÝch th−íc c¸c lç bu l«ng so víi thiÕt kÕ:mm 2.2. Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 – Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y qu¹t   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 184 : 1996 Tªn c¸c kÝch th−íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®−êng t©m khung ®ì m¸y so víi c¸c ®−êng t©m chuÈn t−¬ng øng, 5 mm 5 2. §é cao khung ®ì m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 0,07 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y theo chiÒu trôc m¸y qu¹t, mm/m 2.3. Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y qu¹t quy ®Þnh trong b¶ng 3 - Sai lÖch l¾p ®Æt b¸nh c«ng t¸c ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 3 – Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y qu¹t Tªn c¸c kÝch th−íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®−êng t©m cña m¸y so víi c¸c ®−êng t©m chuÈn t−¬ng øng, mm 5 2. §é cao cña m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ, mm 5 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña m¸y theo chiÒu trôc m¸y qu¹t, mm/m 0,07 B¶ng 4 – Sai lÖch l¾p ®Æt b¸nh c«ng t¸c   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 184 : 1996 1200 ®Õn §−êng kÝnh b¸nh c«ng t¸c, mm 200 ®Õn 600 600 ®Õn 1200 2000 §é ®¶o h−íng kÝnh cho phÐp cña b¸nh 1 2 3,5 c«ng t¸c,mm 2 3 5 §é ®¶o h−íng trôc cho phÐp cña b¸nh 2.4. Yªu cÇu kü thuËt c¨n chØnh nèi trôc theo tiªu chuÈn TCXD . 1996. 3. Dông cô vμ ph−¬ng ph¸p ®o. 3.1. Dông cô ®o 3.1.1. §o kÝch th−íc dμi b»ng th−íc thÐp cã v¹ch chia milimÐt - Dïng d©y däi x¸c ®Þnh c¸c ®−êng t©m - Dïng th−íc thÐp ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y däi trªn mÆt ph¼ng ngang. 3.1.2. §é cao mÆt mãng, khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®−îc ®o b»ng m¸y thuû b×nh, dông cô ®o thuû tÜnh; vÞ trÝ ®Æt mia trªn bÖ bª t«ng ph¶i b»ng ph¼ng, th−íc mia cã kÌm theo th−íc l¸. 3.1.3. §é th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®o b»ng thuû b×nh dông cô ®o thuû tÜnh hoÆc niv«, vÞ trÝ ®Æt niv« lμ mÆt gia c«ng tinh nh− mÆt trªn khung ®ì m¸y, mÆt trªn th©n m¸y, ®èi víi c¸c kÝch th−íc lín vμ c¸c mÆt ph¼ng kh«ng liªn tôc ph¶i dïng th−íc c©u. 3.1.4. C¨n chØnh khíp nèi trôc, dïng th−íc ®o khe hë hoÆc ®ång hå so vμ bé dông cô c¨n khíp nèi trôc. 3.1.5. §o khe hë c¹nh gi÷a b¹c tr−ît vμ cæ trôc, khe hë c¹nh r¨ng dïng th−íc ®o khe hë. 3.1.6. C¸c dông cô ®o kiÓm ph¶i cã ®é chÝnh x¸c phï hîp ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt cña thiÕt bÞ vμ ph¶i ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra ®Þnh kú. 3.2. Ph−¬ng ph¸p ®o. 3.2.1. KiÓm tra kÝch th−íc cña mãng bª t«ng   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 184 : 1996 3.2.2. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y qu¹t.   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 184 : 1996 3.2.3. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng cña m¸y qu¹t. 3.2.4. KiÓm tra ®é ®¶o h−íng trôc vμ h−íng t©m b¸nh c«ng t¸c   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 184 : 1996   Page 6 
Đồng bộ tài khoản