TCXD 185 1996

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
77
lượt xem
32
download

TCXD 185 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 185 1996. Máy nghiền bi – sai số lắp đặt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt máy nghiền bi có công suất tới 300 tấn/giờ. Tiêu chuẩn này quy định các sai số khi lắp đặt máy nghiền bi, phương pháp và dụng cụ đo kiểm và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt của nhà máy chế tạo thiết bị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 185 1996

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 185 : 1995 M¸y nghiÒn bi – sai sè l¾p ®Æt Ball crusher - Installation tolerance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt m¸y nghiÒn bi cã c«ng suÊt tíi 300 tÊn/giê. 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c sai sè khi l¾p ®Æt m¸y nghiÒn bi, ph|¬ng ph¸p vµ dông cô ®o kiÓm vµ cho phÐp sö dông c¸c sè liÖu kü thuËt l¾p ®Æt cña nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ. 2. Yªu cÇu kü thuËt. 2.1. Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1- Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña mãng bª t«ng so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng: H20 mm H15 2. Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bul«ng: mm H30 3. C¸c kÝch th|íc kh¸c trªn mÆt ph¼ng ngang: mm -30 4. §é cao mÆt mãng bª t«ng so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm + 20 5. KÝch th|íc c¸c lç bu l«ng so víi thiÕt kÕ:mm 15 6. §é kh«ng th¼ng ®øng cña lç bu l«ng theo chiÒu s©u lç: mm/m 2.2. Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 – Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 185 : 1995 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña khung ®ì m¸y so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng, 5 mm 5 2. §é cao mÆt khung ®ì m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 0,07 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y, mm/m 2.3. Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y chÝnh. 2.3.1. Sai lÖch l¾p ®Æt th©n m¸y nghiÒn ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 3 B¶ng 3 – Sai lÖch tæ hîp th©n m¸y nghiÒn KÝch th|íc tÝnh b»ng milimÐt Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch gi÷a bÝch ®Çu trôc vµ th©n nghiÒn 0,15 2.3.2. Sai lÖch l¾p ®Æt gèi ®ì ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 4 – Sai lÖch l¾p ®Æt b¸nh c«ng t¸c KÝch th|íc tÝnh b»ng milimÐt Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c t©m gèi ®ì so víi t©m chuÈn 5 2. §é cao cña gèi ®ì so víi ®é cao thiÕt kÕ 5 3. Kho¶ng c¸ch t©m hai gèi ®ì 1 4. C¸c khe hë c¹nh b¹c 0,15 2.3.3. Sai lÖch l¾p vµnh r¨ng ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 – Sai lÖch l¾p ®Æt vµnh r¨ng
  3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 185 : 1995 KÝch th|íc tÝnh b»ng milimÐt Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Khe hë tiÕp gi¸p côc bé khi khi nèi vµnh r¨ng 0,1 2. §é ®¶o h|íng kÝnh cña vµnh r¨ng 0,5 3. §é ®¶o mÆt ®Çu cña vµnh r¨ng 0,0002D Chó thÝch: D- ®|êng kÝnh ngoµi cña vµnh r¨ng: tÝnh b»ng milimÐt. 2.3.4. Sai lÖch c¨n chÝnh bé dÉn ®éng ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 6 B¶ng 6 – Sai lÖch c¨n chØnh bé dÉn ®éng KÝch th|íc tÝnh b»ng milimÐt Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng Theo TCVN - Khe hë c¹nh r¨ng; mm 1067-87 - Khe hë ®Ønh r¨ng; mm - §é tiÕp xóc mÆt r¨ng theo chiÒu dµi r¨ng % kh«ng nhá h¬n 60 - §é tiÕp xóc mÆt r¨ng theo chiÒu cao r¨ng, % kh«ng nhá h¬n 45 2. Kho¶ng c¸ch c¸c ®|êng t©m cña thiÕt bÞ dÉn ®éng (®éng c¬, gi¶m tèc…) ®Õn t©m th©n m¸y; mm 5 3. §é cao c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng so víi ®é cao thiÕt kÕ;mm 5 4. §é kh«ng th¨ng b»ng cña c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng 0,15 - Theo chiÒu däc trôc; mm/m 0,2 - Theo chiÒu vu«ng gãc víi trôc; mm/m Chó thÝch: - Khi x¸c ®Þnh khe hë c¹nh r¨ng, chän d¹ng ®¬n tiÕp A, cÊp sai lÖch kho¶ng c¸ch trôc VI. - Khi x¸c ®Þnh ®é tiÕp xóc mÆt r¨ng, chän cÊp chÝnh x¸c 7.
  4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 185 : 1995 2.3.5. Yªu cÇu kü thuËt c¨n chØnh nèi trôc theo tiªu chuÈn TCXD 189 : 1996. 3. Dông cô vµ ph|¬ng ph¸p ®o 3.1. Dông cô ®o 3.1.1. §o kÝch th|íc dµi b»ng th|íc thÐp cã v¹ch chia milimÐt. - Dïng d©y däi x¸c ®Þnh c¸c ®|êng t©m - Dïng th|íc thÐp ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y däi trªn mÆt ph¼ng ngang. 3.1.2. §é cao mÆt mãng, khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®|îc ®o b»ng m¸y thuû b×nh, dông cô ®o thuû tÜnh; vÞ trÝ ®Æt mia trªn bÖ bª t«ng ph¶i b»ng ph¼ng, th|íc mia cã kÌm theo th|íc l¸. 3.1.3. §é th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®o b»ng m¸y thuû b×nh dông cô ®o thuû tÜnh hoÆc niv«, vÞ trÝ ®Æt niv« lµ mÆt gia c«ng tinh nh| mÆt trªn khung ®ì m¸y, mÆt trªn th©n m¸y, ®èi víi c¸c kÝch th|íc lín vµ c¸c mÆt ph¼ng kh«ng liªn tôc ph¶i dïng th|íc cÇu. 3.1.4. C¨n chØnh khíp nèi trôc, dïng th|íc ®o khe hë hoÆc ®ång hå so vµ bé dông cô c¨n khíp nèi trôc. 3.1.5. §o khe hë c¹nh gi÷a b¹c tr|ît vµ cæ trôc, khe hë c¹nh r¨ng dïng th|íc ®o khe hë. 3.1.6. C¸c dông cô ®o kiÓm ph¶i cã ®é chÝnh x¸c phï hîp ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt cña thiÕt bÞ vµ ph¶i ®|îc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra ®Þnh kú. 3.2. Ph|¬ng ph¸p ®o 3.2.1. KiÓm tra kÝch th|íc cña mãng bª t«ng. xx, y1y1, y2y2 : C¸c ®|êng t©m chuÈn däc vµ ngang cña m¸y nghiÒn. x’x’, y1’,y1’,y2’,y2 : C¸c ®|êng t©m thùc tÕ cña mãng m¸y nghiÒn. f,e1, e2 : Sù sai lÖch t©m mãng bª t«ng däc vµ ngang so víi t©m chuÈn ai, bi : Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng thùc tÕ ai, bi : Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng thiÕt kÕ (a’i-ai), (b’i-bi) : Sai lÖch kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng mi, ni : KÝch th|íc lç bu l«ng theo thùc tÕ mi, ni : KÝch th|íc lç bu l«ng theo thiÕt kÕ. (m’i-mi), (n’i-ni) : Sai lÖch kÝch th|íc c¸c lç bu l«ng 1’1 : Kho¶ng c¸c t©m hai mãng gèi ®ì m¸y nghiÒn 1- Mãng gèi ®ì m¸y nghiÒn 2- Lç bu l«ng mãng
  5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 185 : 1995 3- Mãng bé b¸nh r¨ng chñ ®éng 4- TÊm thÐp ghi dÊu ®|êng t©m chuÈn 5- Mãng ®éng c¬ phô 6- Mãng gi¶m tèc phô 7- Mãng ®éng c¬ chÝnh 8- Mãng gi¶m tèc chÝnh H×nh 1: KiÓm tra kÝch th|íc mãng bª t«ng. 3.2.2. KiÓm tra s¸ch lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y a- 3.2.3. KiÓm tra l¾p ®Æt khung gèi ®ì
  6. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 185 : 1995 3.2.4. KiÓm tra khe hë gi÷a c¹nh b¹c vµ cæ trôc m¸y nghiÒn 3.2.5. KiÓm tra sai lÖch l¾p vµnh r¨ng
  7. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 185 : 1995 3.2.6. KiÓm tra sai lÖch c¨n chØnh truyÒn ®éng b¸nh r¨ng
  8. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 185 : 1995 3.2.7. KiÓm tra kho¶ng c¸ch t©m 2 gèi ®ì trôc cña m¸y nghiÒn 1-
  9. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 185 : 1995
Đồng bộ tài khoản