TCXD 192 1996

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
278
lượt xem
93
download

TCXD 192 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 192 1996: Cửa gỗ – Cửa đi, cửa sổ – Yêu cầu kĩ thuật: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kĩ thuật của cửa đi, cửa sổ thông dụng bằng gỗ có khuôn gỗ cố định, mở theo kiểu bản lề. Các yêu cầu đặc biệt như phòng cháy, an toàn xạ,… không quy định ở tiêu chuẩn này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 192 1996

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 Cöa gç Cöa ®i, cöa sæ Yªu cÇu kÜ thuËt Timber doors and windows Technical requirements 1. Ph¹m vi øng dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cña cöa ®i, cöa sæ th«ng dông b»ng gç cã khu«n gç cè ®Þnh, më theo kiÓu b¶n lÒ. C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt nh− phßng ch¸y, an toμn x¹, kh«ng quy ®Þnh ë tiªu chuÈn nμy. Tiªu chuÈn nμy ®−îc khuyÕn khÝch ¸p dông mét phÇn hoÆc toμn bé tuú sù tho¶ thuËn gi÷a ng−êi ®Æt hμng (A) vμ ng−êi s¶n xuÊt (B). Tiªu chuÈn nμy còng dïng ®Ó tham kh¶o cho c¸c cöa nªu trªn cã kÝch th−íc kh¸c. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 5773 – 1991 Tiªu chuÈn chÊt l−îng ®å gç TCVN 5776 – 1993 KÝnh x©y dùng. Yªu cÇu kÜ thuËt. 3. KÝ hiÖu Cöa ®−îc kÝ hiÖu b»ng nhãm ch÷ c¸i La tinh vμ nhãm ch÷ sè ¶ RËp. Nhãm ch÷ c¸i La tinh thÓ hiÖn tªn gäi. ChiÒu cao ch÷ kh«ng nhá h¬n 40mm. PhÇn ch÷ c¸i in nhá chØ vËt liÖu chñ yÕu chÕ t¹o c¸nh cöa, chiÒu cao ch÷ kh«ng lín h¬n 40mm. Nhãm ch÷ sè ¶ RËp thÓ hiÖn kÝch th−íc « cöa vμ ¸p lùc giã thiÕt kÕ (nÕu cã). ThÝ dô: cöa SGK 1200.1500 – 980Pa: cöa sæ gç – kÝnh cã chiÒu réng « cöa 1200mm vμ chiÒu cao 1500mm, chÞu ®−îc ¸p lùc giã thiÕt kÕ lμ 980 Pa. Mét sè kÝ hiÖu: S: cöa sæ; §: cöa ®i G: gç T; thÐp N: hîp kim nh«m Nh: nhùa; K: kÝnh 4. Ph©n lo¹i Theo kiÓu më, cöa ®−îc ph©n lo¹i nh− sau: (xem h×nh 1) - KiÓu b¶n lÒ ®Æt ®øng, ®Æt ngang hoÆc hçn hîp; - KiÓu më xoay, theo trôc th¼ng ®øng hoÆc trôc ngang; - KiÓu tr−ît ®øng hoÆc tr−ît ngang; - KiÓu tay ®ßn. 5. Quy c¸ch 5.1. KÝch th−íc h×nh häc Cöa ®i, cöa sæ gç nãi trong tiªu chuÈn nμy cã kÝch th−íc nªu trong b¶ng 1. KÝch th−íc nªu trong b¶ng lμ kÝch th−íc hoμn thiÖn cña « cöa.   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 B¶ng 1 – KÝch th−íc cöa ®i, cöa sæ gç Lo¹i cöa Cöa ®i Cöa sæ §é lÖch cho Sè Lín phÐp so víi thø tù nhÊt Th«ng dông Lín nhÊt Th«ng dông kÝch th−íc KÝch th−íc tiªu chuÈn 1 ChiÒu cao « cöa 2400 2100; 2400 1800 1200; 1500 2 1600; 1800 1100; 1400 2 ChiÒu cao c¸nh cöa 2340 2040; 2340 1700 1500; 1700 2 3 ChiÒu réng « cöa 1600 2000 350x2; 350x4 2 4 ChiÒu réng c¸nh cöa 650 450x2; 450x3 +2 500; 600; 450x4;550x1; +2 700; 800; 900 550x2;550x3; +2 550x2;650x2; 650x2; 650x3 +2 550x3;650x3; 35 +2 700x2; 750x2 1 35 Chó thÝch: 1. ChiÒu cao « cöa b»ng tæng chiÒu cao c¸nh cöa, chiÒu réng thanh ngang cña khu«n cöa vμ 10mm. 10mm lμ ®é dμi kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp d−íi cña thanh c¸i ngang cña cöa ®i vμ mÆt sμn ®· hoμn thiÖn. 2. ChiÒu réng « cöa b»ng tæng chiÒu réng mÆt ngoμi c¸c thanh ®øng cña khu«n cöa. 5.2. H×nh d¸ng Yªu cÇu chÊt l−îng vÒ h×nh d¸ng cña cöa ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®é vu«ng, ®é vªnh vμ ®é uèn cong, nªu trong b¶ng 2 B¶ng 2 - §Æc tr−ng vÒ h×nh d¸ng cöa Sè thø C¸c chØ tiªu Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra Møc ®é cho phÐp Ghi chó tù 1 §é vu«ng §o vμ tÝnh hiÖu sè chiÒu dμi Kh«ng lín h¬n 3mm hai ®−êng chÐo trong mÆt ph¼ng c¸nh cöa h×nh ch÷ nhËt 2 §é vªnh Thùc hiÖn theo h×nh A1 Kh«ng lín h¬n 3mm ISO6443 (phô lôc A) §é dμi ®o¹n vªnh   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 3 §é uèn cong Thùc hiÖn theo h×nh A2 Kh«ng lín h¬n 3mm ®èi ISO6443 (phô lôc A) víi chiÒu cao cöa nhá h¬n 2,1 Tæng chiÒu dμi chuyÓn vÞ t¹i m vμ kh«ng lín h¬n 4mm c¸c ®iÓm ®o 1, 2 ®èi víi chiÒu cao cöa tõ ®iÓm ®o 3, 4 2,1 m ®Õn 2,4 m kh«ng lín h¬n 6. Yªu cÇu kÜ thuËt 6.1 §é bÒn cña cöa §é bÒn cña cöa gåm ®é bÒn c¬ häc, ®é bÒn chÞu ¸p lùc giã, ®é bÒn chÞu thÊm n−íc, ®é lät kh«ng khÝ. TrÝ sè cho phÐp vμ ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm chÊt l−îng ®é bÒn cña cöa còng nh− c¸c yªu cÇu c¸ch ©m vμ c¸ch nhiÖt, tuú tho¶ thu©n gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi ®Æt hμng, cã thÓ sö dông c¸c h−íng dÉn trong b¶ng 3 vμ c¸c phô lôc C, I, G, H. 6.2 §é bÒn l©u Ngoμi nh÷ng quy ®Þnh trªn, cÇn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n chèng c«n trïng, nÊm mèc, ®Æc biÖt ®èi víi cöa ngoμi hoÆc cöa ®Æt ë n¬i Èm −ít th−êng xuyªn, theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh. §èi víi cöa ngoμi, cÇn kiÓm tra thiÕt kÕ cÊu t¹o ng¨n n−íc m−a lät vμo phÝa d−íi thanh c¸i ngang ®¸y vμ kiÓm tra ng¨n giã lïa qua khe c¸nh cöa víi khu«n cöa, hoÆc gi÷a hai c¸nh cöa. 6.3 VËt liÖu gç 6.3.1 Yªu cÇu vª chÊt l−îng gç: theo quy ®Þnh t¹i b¶ng 1 cña TCVN 5773 – 1991 “Tiªu chuÈn chÊt l−îng ®å gç”. §é Èm cña gç gia c«ng cña tõ 13% ®Õn 17%. 6.3.2 §èi víi cöa trong, hoÆc cöa ngoμi, ®Æt ë n¬i Èm −ít th−êng xuyªn hoÆc t¹m thêi, khi lùa chän nhãm gç, cã thÓ tham kh¶o phô lôc B “Tiªu chuÈn ph©n lo¹i gç lμm cöa” cña tiªu chuÈn nμy. 6.3.3 C¸c s¶n phÈm gç: nh− gç d¸n, gç Ðp cã thÓ ®−îc sö dông lμm c¸nh cöa, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sö dông vμ chÊt l−îng theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy. 6.4 ChÊt kÕt dÝnh 6.4.1 Yªu cÇu chÊt kÕt dÝnh b¶o ®¶m g¾n chÆt c¸c mèi liªn kÕt cña khung c¸nh, bÒn chèng Èm, tho¶ m·n c¸c yªu cÇu thö nghiÖm cöa. 6.4.2 ChØ sö dông c¸c lo¹i chÊt kÕt dÝnh khi gia c«ng c¸c chi tiÕt gç cã ®é Èm nhá h¬n 15%. 6.5 CÊu t¹o – Gia c«ng – Liªn kÕt - L¾p ®Æt. 6.5.1 KÕt cÊu cöa ®−îc gia c«ng theo ®óng thiÕt kÕ ®Æt hμng hoÆc thiÕt kÕ mÉu, thiÕt kÕ ®iÓn h×nh, nhÊt lμ vÒ kiÓu d¸ng, kÝch th−íc, mÆt c¾t vμ phô tïng cöa. 6.5.2 §Çu méng vμ lç méng ph¶i khÝt chÆt, khe hë kh«ng lín h¬n 0,5mm. MÆt méng ®−îc xoa r¸p hÕt vÖt c−a, l¾p r¸p ngang b»ng. §é ngËm s©u cña ®Çu méng kh«ng nhá h¬n ¾ chiÒu réng thanh c¸i cöa. 6.5.3 Liªn kÕt c¸c thanh cña khung c¸nh, khu«n cöa, b»ng méng, chèt vμ chÊt kÕt dÝnh vμ ph¶i t¹o thμnh mét khung cøng; h¹n chÕ dïng vÝt, ke. Liªn kÕt khu«ng cöa víi t−êng b»ng c¸c ®Çu mót ®è chÝnh ®Ønh, bËt s¾t hoÆc t¾c kª. 6.5.4 NÑp che gi÷a hai c¸nh cöa, gi÷a khu«n cöa vμ khèi x©y; nÑp « kÝnh (thay m¸t tÝt b»ng gç cøng thÝch hîp, cã ®é dμy kh«ng ®æi suèt däc thanh, mμu s¾c hoμ hîp víi kÕt cÊu cöa; liªn kÕt nÑp víi cöa b»ng ®inh vÝt.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 6.5.5 Ng−ìng cöa sæ ph¶i ®¶m b¶o tho¸t n−íc. Lç tho¸t n−íc kh«ng nhá h¬n 5mm2 (tèt nhÊt lμ 10mm2). CÇn cã chi tiÕt g¹t n−íc m−a ë d−íi thμnh khung c¸nh cöa sæ. 6.5.6 Song cöa sæ hoÆc song c¸nh cöa ®i b¶o ®¶m kh«ng bÞ bÎ ph¸; kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh lÊy theo yªu cÇu sö dông. 6.5.7 Thanh trªn khu«n cöa, nÕu thay thÕ chøc n¨ng cña lanh t«, yªu cÇu ph¶i tÝnh to¸n b¶o ®¶m ®é bÒn, biÕn d¹ng. 6.5.8 C¸c thanh cña khu«n cöa, khung c¸nh, cã thÓ nèi ghÐp, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m ®é bÒn. R·nh xoi ®Æt v¸n b−ng, cã chiÒu s©u kh«ng nhá h¬n 8mm. R·nh xoi ®Æt kÝnh, cã chiÒu s©u kh«ng nhá h¬n 12mm ChiÒu s©u hÌm khu«n cöa ®i b»ng tæng chiÒu dμy khung c¸nh vμ 3mm, vμ kh«ng nhá h¬n 13mm. NÕu cã lç ®Æt ®−êng d©y trong c¸c thanh cña khu«n cöa, th× kho¶ng c¸ch gi÷a ®¸y lç vμ ®¸y hÌm (mÆt lç) kh«ng nhá h¬n 35mm. 6.5.9 Nan chíp ®−îc l¾p r¸p trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp b»ng khung nan chíp. Liªn kÕt khung chíp víi khung c¸nh cöa b»ng ®inh vÝt. Liªn kÕt nan chíp víi khung c¸nh cöa b»ng r·nh xoi hoÆc méng ngËm. §é nghiªn ®Æt nan chíp thÝch hîp nhÊt b»ng 60o. 6.6 Phô tïng cöa 6.6.1 Lo¹i vμ cÊp chÊt l−îng cña phô tïng cöa tuú theo quy ®Þnh trong hîp ®ång ®Æt hμng. Sè l−îng, kÝch th−íc vμ ph−¬ng ph¸p cè ®Þnh tõng lo¹i phô tïng cöa ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu thö nghiÖm hoÆc thiÕt kÕ. 6.6.2 Líp mÆt phô tïng cöa vμ c¸c phô tïng kim khÝ kh¸c, nÕu kh«ng ph¶i lμ vËt liÖu kh«ng rØ, ph¶i ®−îc chèng «xy ho¸ b»ng líp m¹ kÏm, niken, cr«m Kh«ng ®−îc m¹ b»ng minium s¾t. 6.6.3 B¶n lÒn (cèi) ®Æt trªn cïng mét trôc. ChiÒu s©u ®Æt b¶n lÒ kh«ng v−ît qu¸ chiÒu dμy b¶n lÒ, ®é lÖch lín nhÊt lμ 1mm. Cöa cã chiÒu cao lín h¬n 1500mm cã sè l−îng b¶n lÒn kh«ng nhá h¬n hai. 6.7 KÝnh vμ l¾p kÝnh. KÝnh sö dông trong hép cöa b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu cña TCVN 5776_1993 “KÝnh x©y dùng – Yªu cÇu kÜ thuËt” ViÖc l¾p kÝnh vμo c¸c « c¸nh cöa cÇn theo ®óng thiÕt kÕ vμ c¸c yªu cÇu cña quy tr×nh hiÖn hμnh. Chó ý kiÓm tra chÊt l−îng c¸c « kÝnh, kÝch th−íc hÌm ®Æt kÝnh, viÖc c¾t kÝnh, l¾p ®Æt, tÊm kª cè ®Þnh vμ chän lo¹i matÝt. Cã thÓ sö dông matÝt ®Î b¶o ®¶m kÝn n−íc gi÷ kÝnh vμo khung c¸nh, nh−ng kh«ng dïng lo¹i matÝt dÇu lanh. ChØ dïng matÝt l¾p kÝnh trong m«i tr−êng nhiÖt ®é lín h¬n 12oC 6.8 BÒ mÆt kÕt cÊu cöa Yªu cÇu sö dông cïng lo¹i s¬n hoÆc vÐcni ®èi víi hai c¸nh hoÆc hai mÆt c¸nh cöa. Líp s¬n lãt vμ líp s¬n hoμn thiÖn ph¶i cïng lo¹i. Ph¶i s¬n nh÷ng chç khã s¬n tr−íc khi l¾p r¸p. Thêi gian tèi ®a b¶o ®¶m chÊt l−îng cña líp s¬n vÐcni cña c¸c bé cöa ®Æt n¬i Èm −ít, cã thÓ lÊy nh− sau: a) 3 th¸ng ®èi víi líp lãt vÐcni; 6 th¸ng ®èi víi líp s¬n lãt; b) 6 th¸ng ®èi víi 2 líp lãt vÐc ni; 12 th¸ng ®èi víi 2 líp s¬n lãt; 6.9 L¾p ®Æt cöa Yªu cÇu khèi x©y ®óc ®¹t chÊt l−îng thi c«ng. ¤ cöa ph¶i ®Æt ®óng ®é cao vμ kÝch th−íc thiÕt kÕ; th¼ng ®øng vu«ng gãc, kh«ng cong vªnh. L¾p ®Æt khu«n cöa cïng víi thi c«ng khèi t−êng vμ nÑp chèng. B¶n lÒ goong , bËt s¾t liªn kÕt víi khèi x©y theo yªu cÇu ®−îc bäc kÝn b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vμng.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 L¾p ®Æt c¸nh cöa b¶n lÒ goong (cöa kh«ng khu«n) sau khi « cöa ®¹t c−êng ®é chÞu lùc. Bé cöa ®−îc cè ®Þnh d¹ng t¹m cho tíi khi líp v÷a g¾n kÕt víi khèi t−êng (hoÆc b¶ lÒ goong) ®¹t c−êng ®é chÞu lùc. 7. Ph−¬ng ph¸p thö Thö nghiÖm ®é bÒn cña cöa, tiÕn hμnh theo b¶ng 3 sau ®©y. B¶ng 3 - Thö nghiÖm ®é bÒn cña cöa Sè C¸c chØ tiªu Ph−¬ng ph¸p thö Møc ®é cho phÐp Ghi chó TT 1 2 3 4 5 1 §é bÒn chÞu Thö nghiÖmvíi ChiÒu s©u vÕt lâm kh«ng Xem phô lôc va ®Ëp träng l−îng mÉu lín h¬n 2mm C trô thö nghiÖm kim lo¹i lμ (phô lôc C cña 2 Kh¶ n¨ng Thö nghiÖm sù vËn hμnh Kh«ng g©y h¹n chÕ Xem phô lôc vËn hμnh cña dÔ d¹ng cña cöa sæ, víi lùc sù vËn hμnh dÔ dμng cña D cöa sæ khëi ®éng më vμ duy tr× cöa sæ (tham kh¶o BS c¸nh cöa chuyÓn ®éng 6375.P2.1989) kh«ng v−ît qu¸ tõ 65N ®Õn 120N 3 §é bÒn chÞu Thö nghiÖm ®é bÒn - Duy tr× c¸c ®Æc tr−ng sö Xem phô lôc ¸p lùc giã t−¬ng øng víi ¸p lùc giã dông cña cöa E thiÕt kÕ So s¸nh kÕt qu¶ -BiÕn d¹ng chÊp nhËn (ISO 6612-1980) ®−îc ph¶i nhá ¸p lùc giã thiÕt kÕ h¬n t¹i ph©n vïng x©y 1/2000 chiÒu réng cöa dùng ng«i nhμ, xem víi ¸p lùc thö TCVN 2737-1995 4 §é bÒn chÞu Thö nghiÖm ®é thÊm n−íc Kh«ng xuÊt hiÖn vÖt Xem phô lôc G (BS thÊm n−íc d−íi ¸p lùc tÝnh tõ 0 thÊm n−íc trªn mÆt trong 5368: 1980) §èi ®Õn cña cöa víi ¸p lùc thö víi nhμ cao d−íi 500 Pa (theo BS 5368: nghiÖm 150 Pa vμ kh«ng 10m, chän ¸p 1980) lín h¬n lùc thö nghiÖm 150 5 §é lät khÝ Thö nghiÖm ®é lät khÝ cña L−u l−îng kh«ng khÝ Xem phô lôc mÉu ®Æt vμo buång lät qua cöa nhá h¬n II thö nghiÖm khÝ víi ¸p 16,6l/s- cm2 t−¬ng øng (ISO 6613: 1980) lùc d−¬ng hoÆc ©m, tõ 0 víi ¸p lùc thö nghiÖm tõ ¸p dông ®èi víi nhμ ®Õn 100 ®Õn cã l¾p m¸y ®iÒu Chó thÝch: 1 Pa = 1 N/m2 (ISO 31 – 3: 1992) 8. Ghi nh·n – B¶o qu¶n – VËn chuyÓn.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 8.1 Ph¶i cã nh·n hiÖu ®· ®¨ng kÝ cña c¬ së s¶n xuÊt, ë mÆt phÝa trong thanh c¸i ngang (trªn hoÆc d−íi). ChiÒu cao ch÷ kh«ng nhá h¬n 20mm. Ngoμi ra, trªn nh·n hiÖu cã thÓ quy ®Þnh thªm vÒ: + ¸p lùc giã thiÕt kÕ ®èi víi cöa sæ; + CÊp chÊt l−îng ®· ®−îc c«ng nhËn theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 8.2 Trong khi ch−a l¾p ®Æt, cÇn b¶o qu¶n cöa ë n¬i kh« r¸o, kh«ng bÞ va ®Ëp vμ biÕn d¹ng vμ tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng trùc tiÕp cña m«i tr−êng. 8.3 Khi vËn chuyÓn, cÇn chó ý xÕp ®Æt cã kª ®Öm, gi»ng nÐo vμ che ch¾n. Phô lôc A Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cong, vªnh cöa ®i A.1 Ph¹m vi ¸p dông X¸c ®Þnh ®é cong vªnh cña cöa ®i Chó thÝch: 1) Ph−¬ng ph¸p nμy theo ISO 6642 2) Tr¸nh nhÇm lÉn víi ®é cøng khu«n c¸nh cöa ®i A.2 ThuËt ng÷ §é ph¼ng: sù trïng khÝt víi mÆt ph¼ng chuÈn cña c¸c c¹nh cña mét c¸nh cöa ®i. A.3 Nguyªn t¾c §¹i l−îng vªnh vμ cong däc, cong ngang cña mét c¸nh cöa ®i ë tr¹ng th¸i tù nhiªn ®−îc tÝnh tõ mÆt ph¼ng chuÈn. A.4 MÉu ®o MÉu ®o lμ cöa ®i ®· hoμn chØnh; nÕu cã « kÝnh, cã thÓ ®· l¾p kÝnh hoÆc kh«ng. A.5 Dông cô 1) Th−íc th¼ng hoÆc d©y däi, cã chiÒu dμi Ýt nhÊt b»ng chiÒu cao cöa thö nghiÖm; 2) Th−íc ®o cã chiÒu dμi thÝch hîp, cã thÓ ®äc ®−îc tíi 0,5mm. A.6 Tr×nh tù tiÕn hμnh A.6.1 X¸c ®Þnh ®é vªnh: a) Gi÷ cöa th¼ng ®øng , kh«ng cã chÌn, kÑp; b) Chän ba gãc bÊt k× cña mét mÆt lμm mÆt ph¼ng chuÈn. C¸c ®iÓm ®o c¸ch c¹nh liÒn kÒ 20 mm (h×nh A1); c) §o ®é chªnh lÖch cña gãc thø t− víi mÆt ph¼ng chuÈn (®äc dÕn 0,5mm). KÝch th−íc s cña h×nh A.1 A.6.2 X¸c ®Þnh ®é cong a) Gi÷a cöa ®øng th¼ng, kh«ng cã chÌn , kÑp; b) §Æt th−íc song song víi c¹nh vμ c¸ch c¹nh 20mm (h×nh A.2);   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 c) §o kho¶ng c¸ch lín nhÊt t¹i c¸c ®iÓm ®o, th¼ng gãc víi mÆt cöa vμ th−íc ®o, ®äc ®Õn 0,5 mm (h×nh A.2). A.7 B¸o c¸o kÕt qu¶ ®o a) M« t¶ mÉu ®o; b) KÝch th−íc ®é cong, ®é vªnh, b»ng mm; c) Ghi sè liÖu tiªu chuÈn nμy.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 Phô lôc B (tham kh¶o) Tiªu chuÈn ph©n lo¹i gç lμm cöa 1. Gç lμm cöa , ®Æc biÖt lμ cöa sæ , n¬i th−êng xuyªn tiÕp xóc trùc tiÕp víi nh÷ng thay ®æi thÊt th−êng cña thêi tiÕt nh−: m−a, n¾ng, nãng, l¹nh; v× vËy cÇn cã nh÷ng yªu cÇu nghiªm kh¾c vÒ c¸c tÝnh chÊt co rót, d·n në cña gç, ®Æc biÕt lμ c¸c hÖ sè co rót thÓ tÝch cña gç ph¶i tõ nhá ®Õn trung b×nh vμ lμ nh÷ng lo¹i gç kh«ng xo¾n thí . C¸c tÝnh chÊt kh¸c nh−: khèi l−îng thÓ tÝch cÇn ph¶i quan t©m lùa chän. 2. Ph©n lo¹i ®Æc tÝnh sö dông gç lμm cöa thμnh 3 lo¹i chÊt l−îng A, B, C nh− sau 2.1 HÖ sè co rót thÓ tÝch: A d−íi 0,5 B 0,5 ®Õn 0,65 C trªn 0,65 2.2 Khèi l−îng thÓ tÝch (g/m3 tÝnh ®é Èm 12%) A trªn 0,6 B 0,45 ®Õn 0,6 C d−íi 0,45 2.3 §é bÒn uèn tÜnh (kg/cm2) A trªn 800 B 600 ®Õn 800 C d−íi 600 2.4 §é bÒn tù nhiªn (n¨m) A trªn 7 B 4 ®Õn 7 C d−íi 4 2.5 Kh¶ n¨ng xö lÝ, tÈm gç A DÔ B Khã võa ph¶i C RÊt khã 2.6 Kh¶ n¨ng gia c«ng chÕ biÕn A DÔ B Khã võa ph¶i C RÊt khã 3. Quy t¾c ph©n h¹ng c¨n cø vμo chÊt l−îng A.B.C cña c¸c ®Æc tÝnh gç ®Ó ph©n thμnh 3 h¹ng nh− sau: H¹ng I. HÇu hÕt c¸c lo¹i gç cã chÊt l−îng thuéc lo¹i A, trõ ®Æc tÝnh xö lÝ tÈm cã thÓ ch©m tr−íc nÕu ®é bÒn tù nhiªn lμ A. H¹ng II. HÇu hÕt c¸c lo¹i gç cã chÊt l−îng thuéc lo¹i B trë lªn, cho phÐp cã mét ®Æc tÝnh thuéc lo¹i C. H¹ng III. C¸c ®Æc tÝnh gç chñ yÕu thuéc lo¹i B vμ C.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 4. Tªn gç vμ ph©n h¹ng gç lμm cöa Tªn gç Nh÷ng ®Æc tÝnh cÇn thiÕt H¹ng Tªn ViÖt Tªn khoa häc V D UT BTN XT CB I II N Géi Chß chØ Parashorea stellata A A A A A A A A A A A A B B A A A A Giæi Aglaia gigantea B A A A B A A B A B B B CB B C C B B Cμ æi Hoμng Michelia hypolampra B A B A B B A A A C C CC B linh MÝt mμi Castanopsis indica CCC III K¬ - nia Peltophorum Ng¸t dasyrhachis Vèi thuèc Artocarpus asperula Irvingia Oliveri Gironniera subaequalis Schima wallichii Trong sö dông thùc tÕ, nh÷ng lo¹i c©y gç nμo cã ®Æc tÝnh n»m trong tiªu chuÈn ph©n lo¹i gi«ng nh− c¸c lo¹i trong tiªu chuÈn ph©n h¹ng trªn th× ®−îc xÕp h¹ng t−¬ng tù. * Ghi chó: VÏ kÝ hiÖu dïng trong b¶ng ph©n h¹ng: V – HÖ sè co rót thÓ tÝch D – Khèi l−îng thÓ tÝch UT - §é bÒn uèn tÜnh BTN - §é bÒn tù nhiªn XT – Kh¶ n¨ng xö lÝ, tÈm gç CB – Kh¶ n¨ng gia c«ng chÕ biÕn   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 Phô lôc C Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn chÞu va ®Ëp cña cöa ®i (AS 2684 - 1984) C.1 Ph¹m vi ¸p dông Thö nghiÖm ®é bÒn chÞu va ®Ëp cña cöa ®i C.2 Nguyªn t¾c Mét trô kim lo¹i, ®Çu cã d¹ng b¸n cÇu, ®−îc th¶ r¬i tù do xuèng t¹i mét ®iÓm cho tr−íc cña cöa ®i, tõ mét ®é cao quy ®Þnh tr−íc. Sau ®ã, ®iÓm va ch¹m ®−îc xem xÐt vÒ ®é s©u vÕt lâm vμ c¸c h− háng kh¸c. C.3 MÉu thö Cöa ®i ®· hoμn thiÖn, c¸c chÊt keo d¸n cña cöa ®· ®−îc b¶o d−ìng ®Çy ®ñ. NÕ cã « kÝnh th× kh«ng ®−îc l¾p kÝnh. C.4 Dông cô thö nghiÖm 4.1 Trô thÐp cã ®−êng kÝnh 40mm, mét ®Çu tiÖn trßn cã b¸n kÝnh 20mm, c¸ch ®Çu ®· tiÖn mét ®o¹n 240 0,5 mm, kh¾c v¹ch ®¸nh dÊu. Khèi l−îng trô thÐp 3 0,5 kg. 4.2 èng dÉn h−íng dμi 360mm, cã b¶n ®Õ gê. Trô thÐp l¾p lång trong èng nμy   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 4.3 Gi¸ ®ì kh«ng ng¾n h¬n chiÒu dμi mÉu thö, réng 50mm. 2.1 Dông cô ®o chiÒu dμi, v¹ch khÊc mm. C.5 Tr×nh tù tiÕn hμnh 5.1 §Æt èng dÉn th¼ng ®øng lªn mÉu thö víi t©m «ng ë mét phÝa vμ c¸ch ®Õ 260mm. Gi÷ ch¾c bμn ®Õ tiÕp xóc víi v¸n b−ng. 5.2 §Æt trô thÐp vμo èng dÉn sao cho ®¸y trô ë trong n»m ngang b»ng ®Çu èng dÉn 5.3 Th¶ r¬i trô thÐp xuèng m¾t cöa ®i. 5.4 Xem xÐt tõng thö nghiÖm ë mÆt cöa vμ c¸c h− háng kh¸c. §o ®é s©u vÕt lâm. C.6 LËp b¸o c¸o thö nghiÖm Trong b¸o c¸o, cÇn chó ý c¸c ®iÓm sau: - NhËn d¹ng mÉu thö m« t¶; - §o ®é s©u vÕt lâm; - NhËn xÐt c¸c h− háng t¹i c¸c ®iÓm thö; - Sè hiÖu cña tiªu chuÈn nμy.   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 Phô lôc D VËn hμnh khu«n c¸nh cöa sæ (BS 6375: PhÇn 2: 1989) D.1 Ph¹m vi Tiªu chuÈn nμy x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p thö (kiÓm tra) sù dÔ dμng cña viÖc vËn hμnh cöa sæ trong ®iÒu kiÖn cöa ®· hoμn chØnh vμ trang bÞ ®ñ c¸c phô tïng cöa, trong ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th−êng. Kh¶ n¨ng vËn hμnh cöa sæ kh«ng chØ phô thuéc vμo chiÒu cao cöa vμ hoÆc ng−êi sö dông, mμ cßn phô thuéc vμo trang bÞ phô tïng cöa, h¹n chÕ hoÆc ng¨n c¶n cöa vËn hμnh. Lùc vËn hμnh cöa ph¶i phï hîp víi ®«ng ®¶o ng−êi sö dông. D.2 Tiªu chuÈn tham kh¶o Tiªu chuÈn nμy ®· sö dông c¸c quy ®Þnh thuéc ph¹m vi thùc hiÖn thö nghiÖm sè 2: Sù dÔ dμng cña viÖc vËn hμnh cña khu«n c¸nh cöa cña tiªu chuÈn BS 6375, lÇn ban hμnh th¸ng 10 n¨m 1989. D.3 Nguyªn t¾c Trong thêi gian sö nghiÖm, cöa sæ ®−îc më vμ ®ãng nhiÒu lÇn trong mét thêi gian x¸c ®Þnh theo c¸ch sö dông b×nh th−êng. Do trÞ sè lùc thö nghiÖm ®· lμm c¸nh cöa sæ më dÔ dμng tíi mét ®o¹n dμi quy −íc, trong mét thêi gian quy −íc. §o c¸c trÞ sè lùc vμ ghi chÐp trong b¸o c¸o thö nghiÖm. D.4 Trang bÞ 4.1 MÉu thö lμ cöa sæ míi s¶n xuÊt, chuÈn bÞ l¾p ®Æt sö dông, ®−îc g¾n cè ®Þnh vμo mét khung bao ®ñ cøng, b¶o ®¶m cöa ®−îc cè ®Þnh th¼ng ®øng, vu«ng vøc vμ kh«ng bÞ vªnh vμ uèn. 4.2 Dông cô ®o lùc thö nghiÖm, cã dung sai 1% N. §ång hå ®o thêi gian cã dung sai 0,1 gi©y. Cöa ®−îc më vμ ®ãng tr−íc 20 lÇn. Kh«ng thö nghiÖm víi lo¹i cöa cã c¬ cÊu h¹n chÕ më ban ®Çu tíi 100 mm. D.5 ChuÈn bÞ thö nghiÖm 5.1 B«i tr¬n c¸c bé phËn ®éng cña mÉu cöa sæ phï hîp víi c¸c chØ dÉn cña nhμ s¶n xuÊt. 5.2 Tr−íc khi thö nghiÖm, ®ãng, më cöa 20 lÇn. Kh«ng chèt cöa khi thö nghiÖm. D.6 Tr×nh tù 6.1. Nèi cöa víi c¸c dông cô thö nghiÖm nh− lùc kÕ, ®ång hå ®o thêi gian vμ dông cô ®o ch¾n dμi ®o¹n di chuyÓn c¸nh cöa (hoÆc ®o gãc më c¸nh cöa). 6.2. Tõ vÞ trÝ ®ãng, më, khëi ®éng khu«n c¸nh cöa, vμ tõ vÞ trÝ më, ®ãng (khu«n) c¸nh cöa b¶o ®¶m c¸nh cöa di chuyÓn tèi ®a kh«ng v−ît qu¸ 300 mm. §o trÞ sè lùc më khëi ®éng vμ lùc ®ãng t−¬ng øng víi sè chu k× më vμ ®ãng. §iÓm ®Æt lùc vμ chiÒu t¸c dông lùc gièng nh− ®iÒu kiÖn sö dông th«ng th−êng. 6.3. §o trÞ sè lùc duy tr× (gi÷) cho khu«n c¸nh di chuyÓn ®ång nhÊt theo chiÒu ®ãng më nhiÒu nhÊt. Trong tr−êng hîp cöa sæ cã b¶n lÒ treo ë ®Ønh khu«n, th× ®o trÞ sè c¸c lùc më tèi ®a tíi 300 mm kÓ tõ vÞ trÝ ®ãng.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 C¸c trÞ sè lùc nμy kh«ng lín h¬n c¸c trÞ sè nªu trong b¶ng 4. B¶ng 4. VËn hμnh khu«n c¸nh cöa KiÓu lo¹i cöa sæ KiÓu më theo b¶n lÒ KiÓu më theo h−íng KiÓu më theo h−íng Tªn lùc t¸c dông hoÆc ngâng trôc tr−ît ngang tr−ît ®øng Lùc khëi ®éng ®ãng, më (N) (chuyÓn ®éng) 80 80 120 Lùc duy tr× khu«n c¸nh di chuyÓn (N) 65 65 100 D.7 B¸o c¸o thö nghiÖm B¸o c¸o thö nghiÖm bao gåm c¸c th«ng tin sau ®©y: a) C¸c chi tiÕt cã liªn quan vÒ kiÓu lo¹i, kÝch th−íc, khèi l−îng, h×nh d¸ng vμ chÕ t¹o cöa; b) KiÓu lo¹i vμ ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt phô tïng cöa; c) B«i tr¬n vμ ®iÒu chØnh, nÕu cÇn; d) Lùc khëi ®éng ®ãng, më cöa; ®) Lùc duy tr× gi÷ khu«n c¸nh di chuyÓn; e) §é dμi khu«n c¸nh di chuyÓn; g) Thêi gian di chuyÓn khu«n c¸nh; h) C¸c h− háng liªn quan xuÊt hiÖn trong thêi gian thö nghiÖm.   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 Phô lôc E Cöa sæ vμ cöa sæ kiªm cöa ®i Thö nghiÖm ®é bÒn chèng giã (ISO 6612: 1980) E.0 Më ®Çu T¸c ®éng cña giã lªn cöa sæ ®−îc chøng minh, bëi ¸p lùc d−¬ng vμ ©m, trong sè c¸c t¸c ®éng kh¸c, cã thÓ dùa theo c¸c thö nghiÖm sau ®©y: Nh÷ng thö nghiÖm nμy cho phÐp thö nghiÖm mét cöa sæ hoμn chØnh, d−íi ¶nh h−ëng t¸c ®éng cña giã tíi viÖc kiÓm tra cöa sæ: - Cã mét biÕn d¹ng chÊp nhËn ®−îc; - Duy tr× c¸c ®Æc tr−ng cña cöa; - Kh«ng g©y nguy hiÓm cho ng−êi sö dông. E.1 Ph¹m vi Tiªu chuÈn quèc tÕ nμy x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm th−êng dïng ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c tÝnh chÊt kÕt cÊu cña cöa sæ d−íi ¸p lùc tÜnh d−¬ng vμ/hoÆc ©m , ®−îc l¾p ®Æt ë t−êng ngoμi vμ cöa ®−îc cung cÊp d−íi d¹ng mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoμn chØnh vμ ®· l¾p ®Æt xong. E.2 LÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn quèc tÕ nμy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c cöa sæ, kÓ c¶ cöa sæ kiªm cöa ®i, s¶n xuÊt b»ng vËt liÖu bÊt k×, trong ®iÒu kiÖn vËn hμnh b×nh th−êng trong ng«i nhμ hoμn thμnh, ®−îc thiÕt kÕ vμ l¾p ®Æt phï hîp víi c¸c khuyÕn nghÞ cña ng−êi s¶n xuÊt, chÞu ®ùng c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm d−íi ®©y. Tiªu chuÈn quèc tÕ nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c liªn kÕt gi÷a cöa sæ vμ c¸c bé phËn cña khu«n bao, còng nh− vÒ vËt liÖu. E.3 §Þnh nghÜa 3.1 BiÕn d¹ng d− th−êng xuyªn: sù thay ®æi vÒ h×nh d¸ng vμ kÝch th−íc kh«ng mÊt ®i khi kh«ng cßn t¸c ®éng lùc kÐo dμi h¬n. 3.2 ChuyÓn vÞ chÝnh diÖn: chuyÓn vÞ cña mét ®iÓm trªn mét cöa sæ, ®o vu«ng gãc víi mÆt cöa sæ. 3.3 §é lÖch chÝnh diÖn: ®é chªnh tèi ®a gi÷a c¸c chuyÓn vÞ chÝnh diÖn ®o trªn cïng mét cöa sæ. 3.4 §« lÖch chÝnh diÖn t−¬ng ®èi: trÞ sè ®é lÖch chÝnh diÖn lÊy theo ®é chªnh cña kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Çu cña cöa sæ ®ang kh¶o s¸t. 3.5 ¸p lùc chªnh: ®é chªnh gi÷a ¸p lùc kh«ng khÝ tuyÖt ®èi trªn mÆt ngoμi cña cöa sæ vμ ¸p lùc kh«ng khÝ tuyÖt ®èi trªn mÆt trong cña cïng mét cöa sæ. §é chªnh lμ d−¬ng khi ¸p lùc bªn ngoμi cao h¬n ¸p lùc bªn trong. Tr−êng hîp ng−îc l¹i, ®é chªnh lμ ©m. ¸p lùc nμy tÝnh b»ng Pa. E.4 Thö nghiÖm 4.1 Thö nghiÖm ®é lÖch chÝnh diÖn ph¶i ®¹t ®−îc mét ¸p lùc chªnh P1 trong c¶ hai h−íng d−¬ng vμ ©m, cã thÓ ®−îc tÝnh bëi ®é lÖch chÝnh diÖn t−¬ng ®èi.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 4.2 Sù t¸c ®éng lÆp l¹i theo h−íng d−¬ng vμ ©m cña ¸p lùc chªnh ph¶i ®¹t tíi P2 cho n chu k×. Thö nghiÖm nμy cã thÓ ®−îc ®¸nh gi¸ hoÆc bëi c¸c ®Æc tr−ng thao t¸c hoÆc biÕn d¹ng d− th−êng xuyªn hoÆc c¶ hai. 4.3 Thö nghiÖm sù an toμn d−íi t¸c ®éng theo h−íng d−¬ng vμ h−íng ©m cña ¸p lùc chªnh ph¶i ®¹t tíi P3 cho mét chu k×. Thö nghiÖm nμy cã thÓ hoÆc ®−îc ®¸nh gi¸ bëi c¸c ®Æc tr−ng thao t¸c hoÆc biÕn d¹ng d− th−êng xuyªn hoÆc c¶ hai. Nh÷ng trÞ sè yªu cÇu cña P1, P2, P3 vμ yªu cÇu thêi gian thö nghiÖm sÏ ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¬ quan cã thÈm quyÒn. E.5 ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ thö nghiÖm c¬ b¶n gåm nh− sau ®©y: a) Buång cã mét lç hæng ®Ó ®Æt cöa sæ thö nghiÖm ®−îc l¾p trong khu«n bao cöa (xem ®iÒu 7) b) Ph−¬ng tiÖn ®¸p øng 1 ¸p lùc chªnh kh«ng khÝ qua cöa sæ cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc. c) Dông cô víi nh÷ng thay ®æi nhanh kiÓm so¸t ®−îc; do ¸p lùc chªnh kh«ng khÝ gi÷a c¸c giíi h¹n x¸c ®Þnh. d) Ph−¬ng tiÖn ®o ®é chªnh ¸p lùc gi÷a hai mÆt cña cöa sæ; e) Dông cô ®o chuyÓn vÞ; f) Ph−¬ng tiÖn ®o vÞ trÝ c¸c dông cô ®o chuyÓn vÞ chÝnh diÖn vμ b¶o ®¶m æn ®Þnh trong thêi gian thö nghiÖm. E.6 ChuÈn bÞ cöa sæ thö nghiÖm ChuÈn bÞ mét khu«n bao cho mÉu thö, khu«n ®ñ cøng, chÞu ®−îc ¸p lùc thö nghiÖm mμ kh«ng g©y lÖch tíi chõng mùc cã thÓ lμm háng liªn kÕt hoÆc g©y øng suÊt uèn trªn mÉu thö. Khi ®iÒu kiÖn vËn hμnh ®· biÕt, viÖc l¾p ®Æt mÉu thö dùa theo ®©y (thÝ dô nh− mét cöa sæ cña t−êng ng¨n kiÓu rÌm). Cöa sæ ®−îc cè ®Þnh th¼ng ®øng, vu«ng vøc, vμ kh«ng xo¾n hoÆc uèn. ChiÒu dμy, lo¹i kÝnh vμ ph−¬ng ph¸p l¾p kÝnh tu©n theo c¸c yªu cÇu cña ng−êi s¶n xuÊt. Khi kh«ng cã chØ dÉn hoÆc khi cã kh¶ n¨ng cöa sæ sö dông c¸c lo¹i kÝnh kh¸c nhau, thö nghiÖm thùc hiÖn víi kÝnh cã chiÒu dμy nhá nhÊt tuú theo diÖn tÝch. Phô tïng cöa l¾p vμo cöa thö nghiÖm sÏ ®−îc cung cÊp hoÆc do ng−êi s¶n xuÊt quy ®Þnh. E.7 ChuÈn bÞ cöa cho thö nghiÖm NhiÖt ®é kh«ng khÝ m«i tr−êng phßng thö nghiÖm vμ nhiÖt ®é kh«ng khÝ buång thö ®−îc ®o vμ ghi chÐp trong b¸o c¸o. T¸c ®éng ba xung lùc kh«ng khÝ, thêi gian t¸c ®éng lín h¬n mét chu k×, kh«ng d−íi mét gi©y vμ ¸p lùc ®−îc duy tr× trong ba gi©y. C¸c xung ®éng nμy ®Æt t¹i ¸p lùc yªu cÇu cho thö nghiÖm biÕn d¹ng (P1), nh−ng kh«ng nhá h¬n 500 Pa. Víi ¸p lùc gi¶m tíi 0, tÊt c¶ c¸c bé phËn vËn hμnh cña cöa sæ sÏ ®−îc më vμ ®ãng n¨m lÇn vμ cuèi cïng vÉn ®¶m b¶o ë vÞ trÝ ®ãng. NÕu muèn kh¶o s¸t ®é bÒn cöa sæ d−íi ¸p lùc ©m d−¬ng vμ ¸p lùc ©m, sÏ thùc hiÖn mét trong ba thö nghiÖm (xem ®iÓm D.8), tr−íc hÕt lμ ¸p lùc d−¬ng råi ®Õn ¸p lùc ©m. Mét sù chuÈn bÞ nh− ®· m« t¶ trong ®o¹n hai cña ®iÒu nμy tr−íc khi ®o biÕn d¹ng d−íi ¸p lùc ©m. E.8 Thö nghiÖm Cöa sæ sÏ tiÕn hμnh c¸c thö nghiÖm theo tr×nh tù nh− ®· tr×nh bμy trong h×nh 1 vμ h×nh   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 2. 8.1 Thö nghiÖm biÕn d¹ng. §Æt dông cô vμo vÞ trÝ ®Ó ®o nh÷ng thay ®æi t¹i vÞ trÝ so víi mÆt ph¼ng cña cöa sæ. §Æt cöa sæ chÞu mét ¸p lùc, råi t¨ng lªn cho mçi giai ®o¹n mμ trong mét giai ®o¹n nμy, gi÷ tèi thiÓu lμ 10 gi©y, tíi ¸p lùc tèi ®a yªu cÇu (P1) cho thö nghiÖm nμy. ¸p lùc t¹i c¸c giai ®o¹n nμy lμ 100, 200, 300, 400, 500 Pa råi cã thÓ t¨ng tèi ®a lμ 250 Pa trong mçi giai ®o¹n, ®Æc biÖt, nÕu ¸p lùc thö nghiÖm yªu cÇu cao h¬n 500 Pa. T¹i mçi ¸p lùc chªnh, ®o ®é lÖch chÝnh diÖn t¹i c¸c ®iÓm ®Æc tr−ng cho lo¹i mÉu thö nghiÖm. NÕu nh÷ng ®iÓm nμy ®Þnh vÞ trªn khu«n c¸nh hoÆc v¸n b−ng, sÏ ®o theo trôc däc cña cÊu kiÖn khu«n cöa. MÆt chuÈn ®o lμ mét mÆt ph¼ng cè ®Þnh, cã thÓ lμ cña khu«n cöa. Víi ¸p lùc gi¶m tíi 0, ghi chÐp chuyÓn vÞ d− chÝnh diÖn th−êng xuyªn t¹i c¸c ®iÓm ®Æc tr−ng sau khi æn ®Þnh sè ®äc. 8.2 Thö nghiÖm ¸p lùc lÆp Cöa sæ sÏ ph¶i chÞu n xung lùc gi÷a 0 vμ P2. Thêi gian chuyÓn tõ mét trÞ sè ¸p lùc nμy tíi mét ¸p lùc kh¸c sÏ kh«ng d−íi 1 gi©y. T¹i mçi xung ®éng, ¸p lùc t¸c ®éng t¹i c¸c trÞ sè tèi thiÓu hoÆc tèi ®a, Ýt nhÊt trong ba gi©y. Sau khi hoμn thμnh thö nghiÖm, më hay ®ãng bé phËn ®éng cña cöa n¨m lÇn. Ghi chÐp tÊt c¶ c¸c h− h¹i cña cöa hoÆc c¸c sai sãt vÒ chøc n¨ng cña cöa sau thö nghiÖm nμy. 8.3 Thö nghiÖm ®é an toμn ¸p lùc yªu cÇu tèi ®a P3 sÏ ®−îc thùc hiÖn nhanh nhÊt cã thÓ ®−îc, nh−ng kh«ng d−íi 1 gi©y, vμ gi÷ tíi 3 gi©y. Ghi chÐp nh÷ng biÕn d¹ng d− th−êng xuyªn bÊt k×, c¸c h− háng vμ sai sãt vÒ chøc n¨ng cña cöa sau thö nghiÖm nμy. 8.4 §å thÞ Hai h×nh vÏ d−íi ®©y tr×nh bμy tr×nh tù thao t¸c nh− trong c¸c vÝ dô: - ChØ ¸p lùc thö nghiÖm víi mét ¸p lùc d−¬ng hoÆc ¸p lùc ©m (h×nh 1); - Thö nghiÖm c¶ víi ¸p lùc d−¬ng vμ ¸p lùc ©m (h×nh 2) C¸c ®å thÞ chØ tr×nh tù thao t¸c còng ®−îc nªu trong b¸o c¸o. E.9 Ghi chÐp kÕt qu¶ Ph¸c ho¹ cöa sæ cã chØ dÉn nh÷ng ®iÓm ®ã. KÕt qu¶ thö nghiÖm biÕn d¹ng (xem D.8.1) sÏ biÓu thÞ b»ng mm vμ ¸p lùc biÓu thÞ b»ng Pa. BiÕn d¹ng d− th−êng xuyªn sÏ ®−îc nªu râ. Ghi chÐp nh÷ng h− háng vμ sai sãt vÒ chøc n¨ng cña tõng kÕt qu¶ thö nghiÖm vμ chØ râ nh÷ng ®iÒu ®ã trªn ph¸c ho¹ cöa sæ.   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 ThÓ hiÖn ®ãng vμ më Ghi chó: Thêi gian chØ ë ®©y lμ thêi gian tèi thiÓu b¾t buéc ngo¹i trõ thö nghiÖm an toμn (P3) cho thêi h¹n lμ 3 gi©y.   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 Phô lôc G Ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm cöa sæ Thö ®é kh«ng thÊm n−íc d−íi ¸p lùc tÜnh (BS 5368: Part 2: 1980 EN 86) G.1 Ph¹m vi Tiªu chuÈn nμy ®−îc dïng ®Ó thö ®é kh«ng thÊm n−íc d−íi ¸p lùc tÜnh cña cöa sæ l¾p ®Æt ë t−êng ngoμi, vμ cöa ®−îc cung cÊp d−íi d¹ng mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cöa hoμn chØnh trong c¸c ®iÒu kiÖn vËn hμnh hiÖn nay. G.2 LÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c cöa sæ, kÓ c¶ cöa sæ kiªm cöa ®i, chÕ t¹o b»ng vËt liÖu bÊt k× th−êng dïng trong ®iÒu kiÖn vËn hμnh hiÖn nay vμ cè ®Þnh theo c¸c khuyÕn nghÞ cña ng−êi s¶n xuÊt ®Ó ®Æt trong ng«i nhμ ®· hoμn thμnh ®Ó chÞu c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm nh− d−íi ®©y. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c liªn kÕt gi÷a cöa sæ vμ vËt liÖu vμ thμnh phÇn khu«n bao. G.3 Nguyªn t¾c thö nghiÖm Nguyªn t¾c thö nghiÖm lμ sö dông mét l−îng n−íc vμ mét ¸p lùc khÝ trong mét ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh ë mÆt ngoμi cña cöa sæ vμ ghi chÐp ®é dß rØ mÊt n−íc. G.4 ThuËt ng÷ 4.1 §é kh«ng thÊm n−íc: kh¶ n¨ng mét cöa sæ ®ãng, bÒn chèng sù mÊt n−íc. §iÒu nμy ®−îc quan s¸t trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quy −íc cña thö nghiÖm ®· x¸c ®Þnh trong tiªu chuÈn. 4.2 Sù dß rØ mÊt n−íc: sù th©m nhËp cña n−íc cã thÓ lμm −ít liªn tôc hoÆc Èm tõng thêi gian c¸c bé phËn hoÆc cÊu kiÖn cña ng«i nhμ ®−îc thiÕt kÕ kh«ng ®−îc Èm. 4.3 Giíi h¹n kh«ng thÊm n−íc: ¸p lùc cùc ®¹i ®−îc ghi chÐp trong khi thö nghiÖm t¹i n¬i mμ yªu cÇu kh«ng thÊm n−íc. G.5 ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ thö nghiÖm chñ yÕu bao gåm: 1. Mét buång cã mét « cöa l¾p ®Æt cöa sæ thö nghiÖm; 2. Ph−¬ng tiÖn cung cÊp ®é chªnh ¸p lùc kh«ng khÝ kiÓm so¸t ®−îc qua cöa sæ; 3. Mét dông cô thùc hiÖn ®−îc nh÷ng thay ®æi nhanh kiÓm so¸t ®−îc cña ®é chªnh ¸p lùc kh«ng khÝ ®−îc thao t¸c trong nh÷ng giíi h¹n x¸c ®Þnh; 4. Mét dông cô phun n−íc thμnh líp máng ®Òu trªn toμn bé diÖn tÝch thö nghiÖm; Ghi chó: dông cô vμ ph−¬ng ph¸p phun tu©n theo yªu cÇu nμy ®−îc chØ dÉn ë phô lôc. Ph−¬ng ph¸p b¬m phun sè 2 lμ ph−¬ng ph¸p ®−îc −u dïng h¬n; * 5. Mét ph−¬ng tiÖn ®o tæng l−îng n−íc phun; 6. Mét ph−¬ng tiÖn ®o chªnh lÖch ¸p lùc gi÷a hai mÆt cöa sæ. G.6 ChuÈn bÞ cöa sæ thö nghiÖm   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 192 : 1996 ChuÈn bÞ mét khu«n bao cho mÉu thö. Khu«n nμy ®ñ cøng ®Ó chÞu ®−îc ¸p lùc thö nghiÖm mμ kh«ng g©y lÖch tíi chõng mùc cã thÓ lμm háng nh÷ng mèi liªn kÕt hoÆc g©y øng suÊt uèn trªn mÉu thö. Khi c¸c ®iÒu kiÖn vËn hμnh hiÖn nay ®· biÕt, viÖc cè ®Þnh c¸c mÉu thö sÏ gièng nh− nh÷ng ®iÒu kiÖn nμy (thÝ dô nh− mét cöa sæ cña t−êng ng¨n kiÓu rÌm). Cöa sæ ®−îc cè ®Þnh chÝnh x¸c, vu«ng vøc, vμ kh«ng bÞ vªnh hoÆc uèn. Cöa sæ sÏ ®−îc lau rÊt s¹ch sÏ vμ kh«. ChiÒu dμy, lo¹i kÝnh vμ ph−¬ng ph¸p l¾p kÝnh sÏ tu©n theo c¸c yªu cÇu cña ng−êi s¶n xuÊt. Tr−êng hîp kh«ng cã yªu cÇu ®Æc tr−ng g× hoÆc khi cã kh¶ n¨ng cöa sæ sö dông c¸c lo¹i kÝnh kh¸c nhau, thö nghiÖm sÏ thùc hiÖn víi kÝnh cã chiÒu dμy nhá nhÊt tuú theo diÖn tÝch bÒ mÆt nh− ®· nªu trong tiªu chuÈn quèc gia. Phô tïng cöa l¾p vμo cöa thö nghiÖm sÏ ®−îc cung cÊp hoÆc do ng−êi s¶n xuÊt quy ®Þnh. G.7 ChuÈn bÞ thö nghiÖm NhiÖt ®é kh«ng khÝ cña phßng thö nghiÖm vμ buång thö ®−îc ®o vμ ghi chÐp trong b¸o c¸o. Søc c¨ng bÒ mÆt cña n−íc sÏ kh«ng d−íi 60.10-3N/m vμ ®−îc kiÓm tra b»ng thiÕt bÞ thÝch hîp. T¸c ®éng ba xung lùc kh«ng khÝ, thêi gian t¸c ®éng lín h¬n mét chu k×, kh«ng d−íi mét gi©y. Mçi xung ®−îc duy tr× Ýt ra lμ ba gi©y. Tuy vËy, c¸c xung nμy cã ¸p lùc cao h¬n Pmax yªu cÇu cho thö nghiÖm, còng kh«ng nhá h¬n 500 Pa (1) Khi ¸p lùc gi¶m tíi 0, tÊt c¶ c¸c bé phËn vËn hμnh cña cöa sæ sÏ ®−îc më vμ ®ãng n¨m lÇn vμ cuèi cïng vÉn b¶o ®¶m ë vÞ trÞ ®ãng. G.8 Thö nghiÖm ViÖc phun vμo cöa sæ ®−îc thùc hiÖn khi ¸p lùc kh«ng khÝ trong buång t¨ng dÇn tíi ¸p lùc yªu cÇu Pmax theo b¶ng sau: Chªnh lÖch ¸p lùc gi÷a trong buång vμ bªn ngoμi, tÝnh b»ng Pa Thêi gian tÝnh b»ng phót 0 15 50 5 100 5 150 5 200 5 300 5 400 5 500 5 Råi ®Õn c¸c giai ®o¹n, tèi ®a lμ 250Pa 5 víi mçi giai ®o¹n Mét biÓu ®å chØ mét chuçi c¸c thao t¸c cho mét ¸p lùc yªu cÇu cho trong h×nh 1, thÝ dô nh− 500 Pa. G.9 Ghi chÐp kÕt qu¶   Page 20 
Đồng bộ tài khoản