TCXD 205 1998

Chia sẻ: minhphung21052

TCXD 205 1998, Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các ngành có liên quan khác.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCXD 205 1998

Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998


Mãng cäc - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Pile foundation - Specifications for design

1. Nguyªn t¾c chung
1.1. Ph¹m vi ¸p dông cña tiªu chuÈn
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ mãng cäc ®|îc ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh thuéc lÜnh vùc x©y
dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c ngµnh cã liªn quan kh¸c.
Nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt mµ ch|a ®Ò cËp ®Õn trong tiªu chuÈn nµy sÏ
®|îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn riªng hoÆc do kü s| t| vÊn ®Ò nghÞ víi sù chÊp thuËn
cña chñ c«ng tr×nh.
1.2. C¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan :
- TCVN 4195 y 4202 : 1995 §Êt x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p thö;
- TCVN 2737 y 1995 - T¶i träng vµ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ;
- TCVN 5574 y 1991 - KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ;
- TCVN 3993 y 3994 : 1985 - Chèng ¨n mßn trong x©y dùng kÕt cÊu bª t«ng vµ bª
t«ng cèt thÐp;
- TCXD 206 : 1998 - Cäc khoan nhåi - Yªu cÇu vÒ chÊt l|îng thi c«ng;
- TCVN 160 : 1987 - Kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ vµ thi
c«ng mãng
- TCXD 174 : 1989 - §Êt x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh;
- TCXD 88 :1982 Cäc - Ph|¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn tr|íng;
- ASTM D4945 :1989 - ThÝ nghiÖm ®éng cäc biÕn d¹ng lín - Ph|¬ng ph¸p tiªu
chuÈn ( standard test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles );
- BS 8004 :1986 - Mãng (Foundations)
- SINP 2.02.03.85 - Mãng cäc ( Svainu fudamentu);
- SINP.2.02.01.83 - NÒn nhµ vµ c«ng tr×nh ( Osnovania zdanii i soorujenii)
1.3. KÝ hiÖu quy |íc chÝnh.
AP - DiÖn tÝch tiÕt diÖn mòi däc;
As - Tæng diÖn tÝch mÆt bªn cã thÓ kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n;
B - BÒ réng cña ®¸y mãng quy |íc;
c - Lùc dÝnh cña ®Êt;
d - BÒ réng tiÕt diÖn cäc
dp - §|êng kÝnh mòi cäc;
ES - M« - ®un biÕn d¹ng cña ®Êt nÒn;
EP - M« - ®un biÕn d¹ng cña vËt liÖu cäc;
FS - HÖ sè an toµn chung cña cäc;
FSS -HÖ sè an toµn cho ma s¸t biªn cña cäc;
FSP - HÖ sè an toµn cho søc chèng t¹i mòi cäc;
G1 - Gi¸ trÞ m« - ®un cña líp ®Êt xung quanh th©n cäc;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

G2 - Gi¸ trÞ m« - ®un c¾t cña líp ®¸t d|íi mòi cäc;
L - ChiÒu dµi cäc;
IL - ChØ sè sÖt cña ®Êt;
MX,MY - gi¸ trÞ m« men t¸c dông lªn ®µi cäc theo c¸c trôc x vµ y;
N - T¶i träng nÐn t¸c dông lªn cäc;
NK - T¶i träng nhæ t¸c dông lªn cäc;
NH - T¶i träng ngang t¸c dông lªn cäc;
Nc, Nq,Ny - Th«ng sè søc chÞu t¶i lÊy theo gi¸ trÞ gãc ma s¸t trong nÒn ®Êt
NSPT - ChØ sè SPT tõ thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT);
Qa - Søc chÞu t¶i träng nÐn cho phÐp cña cäc;
Qak - Søc chÞu t¶i träng nhæ cho phÐp cña cäc;
Qah - Søc chÞu t¶i träng ngang cho phÐp cña cäc;
Qu- Søc chÞu t¶i träng nÐn cùc h¹n cña cäc;
Quk- Søc chÞu t¶i träng nhæ cùc h¹n cña cäc;
Quh- Søc chÞu t¶i träng ngang cùc h¹n cña cäc;
Qs- Søc chÞu t¶i träng cùc h¹n cña cäc ®¬n do ma s¸t bªn;
Qp- Søc chÞu t¶i träng cùc h¹n cña cäc ®¬n do lùc chèng;
S - §é lón giíi h¹n cña c«ng tr×nh;
Sgh -Träng lùc cäc;
W - Lùc chèng c¾t kh«ng tho¸t n|íc cña ®Êt nÒn;
ca- Lùc dÝnh gi÷a cäc vµ ®Êt xung quanh cäc;
cu - Søc chèng c¾t kh«ng tho¸t n|íc cña ®Êt nÒn;
fi - Ma s¸t bªn t¹i líp ®Êt thø i;
fc - C|êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng;
fpe - Gi¸ trÞ øng xuÊt tr|íc cña tiÕt diÖn bª t«ng ®· kÓ ®Õn tæn thÊt;
fy - Giíi h¹n dÎo cña thÐp;
li - ChiÒu dµy cña líp ®Êt thø i trong chiÒu dµi tÝnh to¸n cäc;
qp - C|êng ®é chÞu t¶i cùc h¹n cña ®Êt ë mòi cäc;
qc - Søc chèng ë thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh;
u - Chu vi tiÕt diÖn ngang th©n cäc;
J - Khèi l|îng thÓ tÝch tù nhiªn cña ®Êt;
Q - HÖ sè po¸t x«ng cña ®Êt;
M - Gãc ma s¸t trong cña ®Êt
Mn- Gãc ma s¸t gi÷a cäc vµ ®Êt;
1.4. C¸c ®Þnh nghÜa vµ thuËt ng÷.
- Cäc : lµ mét kÕt cÊu cã chiÒu dµi so víi bÒ réng diÖn ngang ®|îc ®ãng, Ên hay thi
c«ng t¹i chç vµo lßng ®Êt, ®¸ ®Ó truyÒn t¶i träng c«ng tr×nh xuèng c¸c líp ®Êt ®¸
s©u h¬n nh»m cho c«ng tr×nh x©y dùng ®¹t yªu cÇu cña tr¹ng th¸i giíi h¹n quy
®Þnh.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

- Cäc chiÕm chç: lµ lo¹i cäc ®|îc ®|a vµo lßng ®Êt b»ng c¸ch ®Èy x©u ra xung
quanh, bao gåm c¸c lo¹i cäc chÕ t¹o ®|îc ®|a xuèng ®ä s©u thiÕt kÕ b»ng
ph|¬ng ph¸p ®ãng (®|îc gäi lµ cäc ®ãng), Ên (®|îc gäi lµ cäc Ðp) vµ rung, hay
lo¹i cäc nhåi ®æ t¹i chç mµ ph|¬ng ph¸p t¹o lç ®|îc thùc hiÖn b»ng ph|¬ng ph¸p
®ãng.
- Cäc thay thÕ : lµ lo¹i cäc thi c«ng b»ng c¸ch khoan lç vµ sau ®ã lÊp ®Çy b»ng vËt
liÖu kh¸c ( vÝ dô cäc nhåi ®æ t¹i chç ) hoÆc ®|a c¸c lo¹i cäc chÕ t¹o s½n vµo.
- Cäc thÝ nghiÖm : lµ cäc ®|îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ søc chÞu t¶i hoÆc kiÓm tra chÊt
l|îng cäc.
- Nhãm cäc : gåm mét sè cäc ®|îc bè trÝ gÇn nhau vµ cïng cã chung mét ®µi cäc.
- B¨ng cäc : gåm nh÷ng cäc ®|îc bè trÝ theo 1 - 3 hµng d|íi c¸c mãng b¨ng.
- BÌ cäc : gåm nhiÒu cäc cã chung mét ®µi víi kÝch th|íc lín h¬n 10 u10m.
- §µi cäc : lµ phÇn kÕt cÊu ®Ó liªn kÕt c¸c cäc trong mét nhãm cäc víi c«ng tr×nh
bªn trªn
- Cäc ®µi cao : lµ hÖ cäc trong ®ã ®µi cäc kh«ng tiÕp xóc víi ®Êt.
- Cäc chèng : lµ cäc cã søc chÞu t¶i chñ yÕu do lùc ma s¸t cña ®Êt t¹i mòi cäc.
- Cäc ma s¸t : lµ cäc cã søc chÞu t¶i chñ yÕu do ma s¸t cña ®Êt t¹i mÆt bªn cäc.
- Lùc ma s¸t ©m : lµ gi¸ trÞ lùc ®o ®Êt t¸c dông lªn th©n cäc cã chiÒu cïng víi
chiÒu t¶i träng cña c«ng tr×nh t¸c dông lªn cäc khi chuyÓn dÞch cña ®Êt xung
quanh cäc lín h¬n chuyÓn dÞch cña cäc.
- ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn SPT (Sandard Penetration Test ): lµ thÝ nghiÖm thùc
hiÖn trong hè khoan b»ng c¸ch ®ãng mét èng mÉu cã kÝch th|íc quy ®Þnh vµo
lßng ®Êt b»ng l|îng r¬i tù do cña mét qu¶ bóa lµ 65,5 kg víi chiÒu cao r¬i bóa lµ
76cm.
- ChØ sè NSPT : lµ kÕt qu¶ thu ®|îc tõ thÝ nghiÖm SPT, thÓ hiÖn b»ng sè nh¸t bóa
cÇn thiÕt ®Ó ®ãng ®|îc mòi xuyªn vµo ®Êt mét kho¶ng lµ 30cm.
- Søc chÞu t¶i cùc h¹n : lµ gi¸ trÞ søc chÞu t¶i lín nhÊt cña cäc tr|íc thêi ®iÓm x¶y
ra ph¸ ho¹i, x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n hoÆc thÝ nghiÖm.
- Søc chÞu t¶i cho phÐp : lµ gi¸ trÞ t¶i träng mµ cäc cã kh¶ n¨ng mang ®|îc, x¸c
®Þnh b»ng c¸ch chia søc chÞu t¶i cùc h¹n cho hÖ sè an toµn quy ®Þnh
- T¶i träng thiÕt kÕ (t¶i träng sö dông): lµ gi¸ trÞ t¶i träng dù tÝnh t¸c dông lªn cäc.
2. Yªu cÇu ®èi víi kh¶o s¸t.
2.1. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh
2.1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung
NhiÖm vô kü thuËt cho kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn phôc vô thiÕt kÕ mãng cäc do ®¬n
vÞ t| vÊn hoÆc thiÕt kÕ ®Ò xuÊt vµ ®|îc chñ ®Çu t| nhÊt trÝ, sau ®ã chuyÓn giao cho
®¬n vÞ chuyªn ngµnh kh¶o s¸t cÇn nªu râ dù kiÕn c¸c lo¹i cäc, kÝch th|íc cäc vµ c¸c
gi¶i ph¸p thi c«ng ®Ó lµm c¬ së cho c¸c yªu cÇu kh¶o s¸t.
Trªn c¬ së c¸c nhiÖm vô kü thuËt cña chñ ®Êu t|, ®¬n vÞ thùc hiÖn kh¶o s¸t lËp
ph|¬ng ¸n kÜ thuËt ®Ó thùc hiÖn.
2.1.2. C¸c giai ®o¹n kh¶o s¸t
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

C«ng viÖc kh¶o s¸t thùc hiÖn theo yªu cÇu cña Tiªu chuÈn “Kh¶o s¸t §Þa kÜ thuËt
phôc vô cho thiÕt kÕ vµ thi c«ng mãng cäc “ TCXD 160:1987. Th«ng th|êng néi dung
kh¶o s¸t ®|îc thùc hiÖn lµm 2 giai ®o¹n tïy theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t|, bao gåm:
- Kh¶o s¸t s¬ bé, giai ®o¹n nµy ®|îc thùc hiÖn trong tr|êng hîp quy ho¹ch khu vùc
x©y dùng, nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin ban ®Çu ®Ó khëi th¶o c¸c gi¶i ph¸p c«ng
tr×nh vµ nÒn mãng dù kiÕn.
- Kh¶o s¸t kÜ thuËt: giai ®o¹n nµy ®|îc thùc hiÖn sau khi ph|¬ng ¸n c«ng tr×nh ®·
®|îc kh¼ng ®Þnh, nh»m cung cÊp c¸c chi tiªu tÝnh to¸n phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ
chi tiÕt c¸c gi¶i ph¸p nÒn mãng.
2.1.3. Khèi l|îng kh¶o s¸t.
- §èi víi giai ®o¹n kh¶o s¸t s¬ bé: Sè l|îng ®iÓm kh¶o s¸t cÇn ph¶i ®ñ tuú theo ®iÒu
kiÖn phøc t¹p cña ®Êt nÒn vµ ®é lín cña diÖn tÝch x©y dùng ®Ó cã thÓ cung cÊp c¸c
th«ng tin s¬ bé vÒ ®Êt nÒn theo ®é s©u, trong ®ã Ýt nhÊt mét ®iÓm ph¶i khoan ®Õn
®é s©u cña líp ®Êt cã kh¶ n¨ng chÞu lùc thÝch hîp.
- §èi víi giai ®o¹n kh¶o s¸t kÜ thuËt: Sè l|îng ®iÓm kh¶o s¸t cÇn ph¶i tuú theo ®é
lín cña diÖn tÝch x©y dùng nh|ng kh«ng qu¸ 3 ®iÓm cho khu vùc hoÆc c«ng tr×nh
dù kiÕn x©y dùng. §èi víi trô vµ mè cÇu, t¹i mçi vÞ trÝ thùc hiÖn Ýt nhÊt mét ®iÓm
th¨m dß.
2.1.4. §é s©u th¨m dß
- §èi víi giai ®o¹n kh¶o s¸t s¬ bé: tïy theo ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh, ®é s©u ®iÓm th¨m
dß ®|îc kÕt thóc khi NSPT > 50 - 100 vµ liªn tiÕp trong 5 lÇn thÝ nghiÖm tiÕp theo.
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai lÇn thÝ nghiÖm liÒn nhau kh«ng lín h¬n 1,5m.Trong tr|êng
hîp kh«ng sö dông thÝ nghiÖm SPT, cã thÓ sö dông c¸c ph|¬ng ph¸p sao cho vÉn
tháa m·n yªu cÇu x¸c ®Þnh ®|îc líp ®Êt cã ®ñ tin cËy ®Ó tùa cäc.
- §èi víi giai ®o¹n kh¶o s¸t kÜ thuËt: ®é s©u th¨m dß kh«ng nhá h¬n mét trong 2 gi¸
trÞ sau: 10 lÇn ®|êng kÝnh d|íi ®é s©u mòi cäc vµ 6m. Tuy nhiªn ®èi víi c¸c c«ng
tr×nh giao th«ng khi sö dông nhãm cäc, ®é s©u th¨m dß d|íi mòi cäc kh«ng nhá
h¬n 2 lÇn chiÒu réng lín nhÊt cña nhãm cäc ®|îc thiÕt kÕ chèng trªn mÆt ®¸ hoÆc
ngµm trong ®¸. Khi cäc ®|îc thiÕt kÕ chèng hay ngµm trong ®¸, t¹i mçi vÞ trÝ th¨m
dß cÇn khoan vµo ®¸ mét chiÕu s©u kh«ng nhá h¬n 6m hay 3 lÇn ®|êng kÝnh cäc.
2.1.5. C¸c ph|¬ng ph¸p kh¶o s¸t phôc vô cho thiÕt kÕ :
- Khoan
- LÊy mÉu ®Êt vµ n|íc ®Ó thÝ nghiÖm;
- ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn ( SPT );
- ThÝ nghiÖm xuyªn tÜnh ( CPT );
- ThÝ nghiÖm c¾t c¸nh;
- C¸c thÝ nghiÖm quan tr¾c n|íc d|íi ®Êt;
- ThÝ nghiÖm nÐn ngang trong hè khoan;
- ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i vµ kh¶ n¨ng thi c«ng cäc;
- V.v…
2.1.6. C¸c th«ng sè chñ yÕu cÇn cho thiÕt kÕ bao gåm :
- ChØ sè Nspt theo ®é s©u;
- Gi¸ trÞ søc chèng ë mòi, qc vµ ma s¸t bªn, fs theo ®é s©u;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

- Gi¸ trÞ søc chèng c¾t,cU theo ®é s©u;
- ChÕ ®é n|íc d|íi ®Êt;
- C¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt, tÝnh ¨n mßn cña ®Êt vµ n|íc.
2.2. Kh¶o s¸t c«ng tr×nh l©n cËn.
C¸c c«ng tr×nh l©n cËn khu vùc x©y dùng (nhµ, cÇu, ®|êng, c«ng tr×nh ngÇm, hÖ thèng
®|êng èng kÜ thuËt,v.v…) cÇn ®|îc kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng ®Ó lËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ
thi c«ng cäc chèng ¶nh h|ëng bÊt lîi ®èi víi viÖc sö dông b×nh th|êng cña c¸c c«ng
tr×nh ®ã. Néi dung vµ gi¶i ph¸p kh¶o s¸t do kÜ s| t| vÊn quyÕt ®Þnh.
3. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cho tÝnh to¸n
3.1. Nh÷ng yªu cÇu chung
3.1.1. Cäc vµ mãng cäc ®|îc thiÕt kÕ theo c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n. Tr¹ng th¸i giíi h¹n
cña mãng cäc ®|îc ph©n lµm hai nhãm sau:
x Nhãm thø nhÊt gåm c¸c tÝnh to¸n :
- Søc chÞu t¶i giíi h¹n cña cäc theo ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn;
- §é bÒn cña vËt liÖu lµm cäc vµ ®µi cäc;
- §é æn ®Þnh cña cäc vµ mãng;
x Nhãm thø 2 gåm c¸c tÝnh to¸n :
- §é lón cña nÒn cäc vµ mãng;
- ChuyÓn vÞ trÝ ngang cña cäc vµ mãng;
- H×nh thµnh vµ më réng vÕt nøt trßn cäc vµ ®µi cäc b»ng bª t«ng cèt thÐp
Chó thÝch :
1) Khi trong nÒn ®Êt d|íi mòi cäc cã líp ®Êt yÕu th× cÇn ph¶i kiÓm tra søc chÞu t¶i cña líp nµy ®Ó
®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tin cËy cña cäc.
2) Khi cäc lµm viÖc trong ®µi cao hoÆc cäc dµi vµ m¶nh xuyªn qua líp ®Êt nÕu cã søc chÞu t¶i giíi
h¹n nhá h¬n 50 kPa (hoÆc søc chèng c¾t tho¸t n|íc nhá h¬n 10 kPa) th× cÇn kiÓm tra lùc nÐn
cùc h¹n cña th©n cäc.
3) Khi cäc n»m ë s|ên dèc ë mÐp biªn c¹nh hè ®µo …, cÇn kiÓm tra tÝnh æn ®Þnh cña c¸c cäc vµ
mãng. NÕu cã yªu cÇu nghiªm ngÆt ®èi víi chuyÓn vÞ ngang, ph¶i kiÓm tra chuyÓn vÞ ngang.
4) TÝnh to¸n kh¶ n¨ng chèng nøt vµ ®é më réng khe nøt cña cäc vµ ®µi cäc b»ng bª t«ng cèt thÐp
theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp hiÖn hµnh.
3.1.2. T¶i träng dïng trong tÝnh to¸n theo nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n ®Çu lµ tæ hîp t¶i träng
c¬ b¶n vµ t¶i träng ®Æc biÖt (®éng ®Êt, giã,…) cßn theo nhãm tr¹ng th¸i vµ giíi h¹n
thø hai theo tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n víi t¶i träng nh| quy ®Þnh cña tiªu chuÈn träng
t¶i vµ t¸c ®éng.
3.1.3. Mçi ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ cÇn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau ®©y:
a) §¶m b¶o mäi yªu cÇu cña tr¹ng th¸i giíi h¹n theo quy ®Þnh;
b) HÖ sè an toµn sö dông cho vËt liÖu cäc vµ ®Êt nÒn lµ hîp lý;
c) Ph|¬ng ¸n cã tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kinh tÕ - kÜ thuËt, ®¶m b¶o viÖc sö dông b×nh
th|êng c¸c c«ng tr×nh l©n cËn.
3.1.4. Nh÷ng c«ng tr×nh cã mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y ph¶i tiÕn hµnh quan tr¾c
lón theo mét ch|¬ng tr×nh quy ®Þnh cho ®Õn khi ®é lón ®|îc coi lµ æn ®Þnh:
- C«ng tr×nh cã tÝnh chÊt quan träng
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

- §iÒu kiÖn ®Þa chÊt phøc t¹p;
- Dïng c«ng nghÖ lµm cäc míi;
3.2. Chän lo¹i cäc
3.2.1. ViÖc lùa chän lo¹i cäc vÒ nguyªn t¾c ph¶i dùa vµo ®iÒu kiÖn 3.1.3, trong ®ã ph¶i ®Æc
biÖt chó ý ®Õn c¸c yÕu tè chÝnh sau ®©y:
- §Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh;
- §iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Êt nÒn vµ n|íc ngÇm;
- Nh÷ng rµng buéc kh¸c cña hiÖn tr|êng x©y dùng (møc ®é ån vµ ®é rung ®éng cho
phÐp, hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh l©n cËn, hÖ thèng ngÇm n|íc d|íi ®Êt vµ vÖ sinh m«i
tr|êng kh¸c …);
- Kh¶ n¨ng thi c«ng cña nhµ thÇu;
- TiÕn ®é thi c«ng vµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh;
- Kh¶ n¨ng kinh tÕ cña chñ ®Çu t|.
3.2.2. CÇn n¾m v÷ng ph¹m vi sö dông cña tõng lo¹i cäc còng nh| kh¶ n¨ng vµ møc ®é
hoµn thiÖn cña thiÕt bÞ thi c«ng, tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña ®¬n vÞ thi c«ng, nhÊt lµ
ph|¬ng ¸n cäc khoan ®æ bª t«ng t¹i chç. Nªn lËp kh«ng Ýt 2 ph|¬ng ¸n ®Ó so s¸nh
hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt vµ tÝnh kh¶ thi ®Ó lùa chän.
Chó thÝch :
1) Theo biÖn ph¸p thi c«ng, cäc ®|îc ph©n lµm 3 lo¹i chÝnh:
a) Cäc g©y dÞch chuyÓn lín trong qu¸ tr×nh thi c«ng lµ lo¹i cäc th«ng th|êng, ®|îc h¹ b»ng
ph|¬ng ph¸p ®ãng, Ðp hoÆc rông;
b) Cäc g©y dÞch chuyÓn nhá trong qu¸ tr×nh thi c«ng : bao gåm c¸c lo¹i cäc thÐp h×nh cã mÆt
c¾t hë, cäc èng mµ ®Êt cã thÓ chui vµo lßng cäc mét c¸ch dÔ dµng hoÆc cäc ®|îc h¹ b»ng
ph|¬ng ph¸p ®ãng, Ðp vµ rung cã khoan dÉn víi ®|êng kÝnh lç khoan nhá h¬n bÒ réng tiÕt
diÖn cäc.
c) Cäc thay thÕ : lµ c¸c lo¹i cäc khoan nhåi hoÆc cäc ®|îc h¹ b»ng ph|¬ng ph¸p ®ãng, Ðp vµ
rông cã khoan dÉn víi ®|êng kÝnh lç khoan b»ng lín h¬n bÒ réng tiÕt diÖn cäc.
2) Khi sö dông lo¹i cäc dÞch chuyÓn lín, cÇn chó ý tíi ¶nh h|ëng bÊt lîi ®Õn c«ng tr×nh l©n cËn vµ
cäc ®|îc thi c«ng tr|íc ®ã do dÞch chuyÓn ngang cña nÒn ®Êt. C¸c dÞch chuyÓn nµy cã thÓ lµm
c¸c cäc thi c«ng tr|íc ®ã bÞ nÆng lªn vµ bÞ dÞch chuyÓn ngang qu¸ møc cho phÐp.
Trong qu¸ tr×nh h¹ cäc, nÒn ®Êt bÞ x¸o ®éng, hiÖu øng nµy cÇn ph¶i ®|îc kÓ ®Õn trong thiÕt kÕ
nhãm cäc. C¸c hiÖn t|îng nªu trªn cã thÓ kh¾c phôc ®|îc b»ng c¸ch sö dông c¸c lo¹i cäc g©y
dÞch chuyÓn nhá, khoan dÉn tr|íc khi h¹ cäc khoan nhåi.
3) Khi sö dông gi¶i ph¸p cäc khoan nhåi trong nÒn ®Êt rêi b·o hoµ n|íc, n|íc trong ®Êt, ®Æc biÖt lµ
n|íc cã ¸p, cã thÓ lµm ¶nh h|ëng ®Õn chÊt l|îng cäc vµ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña c¸c líp ®Êt xung
quanh th©n cäc, mÆt kh¸c víi sù tån t¹i cña n|íc tù do trong c¸c líp ®Êt rêi sÏ lµm ¶nh h|ëng
®Õn qu¸ tr×nh linh kÕt cña xi m¨ng. Trong tr|êng hîp nµy cÇn sö dông èng v¸ch ®Ó b¶o vÖ cho
cäc.
4) Khi thi c«ng mãng cäc c¹nh c¸c c«ng tr×nh ®Æt trªn nÒn ®Êt hay ®Êt bôi ë tr¹ng th¸i rêi, b·o hoµ
n|íc, nhÊt thiÕt ph¶i tr¸nh sö dông c¸c ph|¬ng ph¸p g©y t¸c dông lµm gi¶m c|êng ®é chèng c¾t
cña c¸c líp ®Êt d|íi ®¸y mãng cña c¸c c«ng tr×nh l©n cËn.
3.3. C|êng ®é cña vËt liÖu cäc
3.3.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung
Cäc chÕ t¹o s½n ph¶i ®|îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ chÞu ®|îc gi¸ trÞ néi lùc sinh ra trong
qu¸ tr×nh cÈu, vËn chuyÓn, l¾p dùng, thi c«ng h¹ cäc vµ chÞu t¶i víi hÖ sè an toµn
vµ hîp lÝ. §èi víi cäc khoan nhåi, ®Ó ®¶m b¶o c|êng ®é, cÇn chó ý ®Õn ®é s¹ch
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

cña ®¸y hè khoan, ®é th¼ng ®øng cña cäc, ®¶m b¶o kÝch th|íc th©n cäc, ®é ®ång
nhÊt vµ ®Æc ch¾c cña bª t«ng.
3.3.2. øng xuÊt trong cäc
øng xuÊt cho phÐp lín nhÊt kh«ng ®|îc v|ît qu¸ giíi h¹n sau :
- Víi cäc bª t«ng cèt thÐp : 0.33 fc;
- Víi cäc bª t«ng cèt thÐp øng xuÊt tr|íc : 0.33 fc – 0.27 fpe;
- Víi cäc thÐp h×nh ch÷ H cµ trßn kh«ng cã bª t«ng nhåi : 0.25 fy;
- Víi cäc thÐp h×nh trßn cã bª t«ng nhåi : 0.25 fy + 0.40 fc;
øng xuÊt cho phÐp lín nhÊt (trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc cã thÓ sinh ra hai lo¹i sãng
øng xuÊt nÐn vµ kÐo) do ®ãng cäc, kh«ng ®|îc v|ît qu¸ giíi h¹n sau:
- Víi cäc bª t«ng cèt thÐp : 0.85 fc (cho tr|êng hîp sãng nÐn );
0.70 fy (cho tr|êng hîp sãng kÐo);
- Víi cäc bª t«ng cèt thÐp øng xuÊt tr|íc : 0.85 fc-fpc(cho tr|êng hîp sãng nÐn);
fc+fpc (cho tr|êng hîp sãng kÐo);
- Víi cäc thÐp 0.90 fy (cho tr|êng hîp sãng nÐn vµ sãng kÐo).
Chó thÝch:
1) NÕu mÆt ph¼ng ®Çu cäc kh«ng vu«ng gãc víi h|íng r¬i cña qu¶ bóa, lùc ngang sÏ xuÊt hiÖn
g©y m« - men uèn cho cäc. Gi¸ trÞ m« - men nµy sÏ t¸c dông l¹i dµn bóa vµ lµm cho c¸c cäc bÞ
nghiªng.
2) NÕu tiÕt diÖn chÞu vµ chËm cña cäc kh«ng ®ñ lín, vËt liÖu ®Çu cäc sÏ bÞ ph¸ ho¹i. HiÖn t|îng
nµy th|êng x¶y ra ®èi víi cäc gç vµ cäc thÐp ®|îc ®ãng trùc tiÕp mµ kh«ng cã mòi cäc, tuy
nhiªn nÕu mòi cäc kh«ng che hÕt ®|îc ®Çu cäc th× còng x¶y ra c¸c hiÖn t|îng nh| trªn.
3) NÕu cäc ph¶i ®ãng qua mét líp sÐt cøng hoÆc líp c¸t chÆt ®Ó ®i xuèng líp chÞu lùc s©u h¬n,
th× do ®Çu cäc chÞu va cham trong thêi gian dµi nªn dÔ bÞ h| háng. Mòi cäc khi ®©m v¸o c¸c
líp cuéi hoÆc sái ®¸ còng dÔ bÞ ph¸ ho¹i.
4) Khi ®ãng cäc víi qu¶ bóa nhÑ so víi träng l|îng cäc vµ chiÒu cao r¬i bóa lín sÏ g©y øng xuÊt
tiÕp xóc lín lµm háng ®Çu cäc. Th«ng th|êng tØ sè gi÷a träng l|îng bóa vµ cäc kh«ng nhá h¬n
0.25 vµ ®|îc lÊy tïy theo lo¹i bóa sö dông.
5) Khi ®ãng cäc qua líp ®Êt yÕu, nÕu chiÒu cao r¬i bóa lín cã thÓ g©y øng xuÊt kÐo dµi lµm
háng cäc.
3.3.3. Cäc bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n
Cäc ®|îc thiÕt kÕ víi c¸c lo¹i t¶i träng th|êng xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh bèc dì,
vËn chuyÓn vµ ®ãng cäc.
a) Bª t«ng
Nh÷ng yªu cÇu vÒ bª t«ng cäc ®|îc lÊy theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊu bª t«ng
cèt thÐp hiÖn hµnh. Bª t«ng cäc cÇn ®|îc thÕt kÕ chèng ®|îc c¸c t¸c nh©n bªn
ngoµi cã trong nÒn ®Êt.
Dùa trªn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cäc, m¸c tèi thiÓu cho bª t«ng cäc cã thÓ lÊy theo
b¶ng 3.1 :
B¶ng 3.1 - M¸c tèi thiÓu cña cäc bª t«ng cäc
§iÒu kiÖn M¸c bª t«ng ( Mpa)
Cäc ph¶i ®ãng ®Õn ®é chèi rÊt nhá 40
§iÒu kiÖn b×nh th|êng vµ dÔ ®ãng 25
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

b) Cèt thÐp
Cèt thÐp cäc ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh vÒ chÊt l|îng cèt thÐp ®Ó cã thÓ
chÞu ®|îc c¸c néi lùc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh bèc dì, vËn chuyÓn vµ ¸p lùc kÐo
c¸c m« - men uèn cña c«ng tr×nh bªn t¸c dông vµo cäc, còng cÇn xÐt ®Õn trÞ øng
xuÊt kÐo cã thÓ ph¸t sinh do hiÖn t|îng n©ng nÒn khi ®ãng c¸c cäc tiÕp theo.
Cèt thÐp chñ yÕu cÇn ®|îc kÐo dµi liªn tôc theo suèt chiÒu dµi cäc. Trong tr|êng
hîp b¾t buéc ph¶i nèi cèt thÐp chñ, mèi nèi cÇn ®|îc tu©n theo quy ®Þnh vÒ nèi
thÐp vµ bè trÝ mèi nèi cña c¸c thanh.
Trong tr|êng hîp cÇn t¨ng kh¶ n¨ng chÞu m« - men, thÐp ®|îc t¨ng c|êng ë phÇn
®Çu cäc, nh|ng cÇn bè trÝ sao cho sù gi¸n ®o¹n ®ét ngét cña cèt thÐp kh«ng g©y ra
hiÖn t|îng nøt khi cäc chÞu t¸c ®éng xung trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc.
Cèt thÐp däc ®|îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n, hµm l|îng thÐp kh«ng nhá h¬n 0,8%
®|êng kÝnh kh«ng nªn nhá h¬n 14mm. §èi víi nh÷ng tr|êng hîp sau,nhÊt lµ c¸c
cäc cho nhµ cao tÇng, hµm l|îng cña cèt thÐp däc cã thÓ n©ng lªn 1 - 1.2%:
- Mòi cäc xuyªn qua líp ®Êt cøng;
- §é m¶nh cña cäc L/d >60;
- Søc chÞu t¶i thiÕt kÕ cña cäc ®¬n kh¸ lín mµ sè cäc cña 1 dµi Ýt h¬n 3 c©y.
Cèt ®ai cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®Ó chÞu øng xuÊt n¶y sinh trong qu¸n tr×nh
®ãng cäc. Cèt ®ai cã d¹ng mãc, ®ai kÝn hoÆc xo¾n. Trõ tr|êng hîp cã sö dông mèi
nèi ®Æc biÖt hoÆc mÆt bÝch bao quanh ®Çu cäc mµ cã thÓ ph©n bè ®|îc øng xuÊt
g©y ra trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc, trong kho¶ng c¸ch b»ng 3 lÇn c¹nh nhá cña cäc
t¹i hai ®Çu cäc, hµm l|îng cèt ®ai kh«ng Ýt h¬n 0,6% cña thÓ tÝch vïng nªu trªn.
Trong phÇn th©n cäc, cèt ®ai cã tæng tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n 0,2% vµ ®|îc bè trÝ
víi kho¶ng c¸ch kh«ng lín h¬n ½ bÒ réng tiÕt diÖn cäc. Sù thay ®æi c¸c vïng cã
kho¶ng c¸ch c¸c ®ai cèt kh¸ch nhau kh«ng nªn qu¸ ®ét ngét
c) Mòi cäc
Mòi cäc cã thÓ lµ mÆt ph¼ng hay nhän. trong tr|êng hîp ph¶i ®ãng xuyªn qua qu¸,
sÐt lÉn cuéi sái hoÆc c¸c lo¹i ®Êt nÒn kh¸c cã thÓ ph¸ ho¹i phÇn bª t«ng nªn mòi
cäc cÇn thiÕt b»ng thÐp hoÆc gang ®óc. Trong nÒn sÐt ®ång nhÊt, mòi cäc kh«ng
nhÊt thiÕt ph¶i nhän.
d) Nèi cäc
Mét c©y mäc kh«ng nªn cã qu¸ 2 mèi nèi (trõ tr|êng hîp cäc thi c«ng b»ng
ph|¬ng ph¸p Ðp); khi cäc cã trªn hai mèi nèi ph¶i t¨ng hÖ sè an toµn ®èi víi søc
chÞu t¶i. Nãi chung mèi nèi cäc nªn thùc hiÖn b»ng ph|¬ng ph¸p hµn. CÇn cã biÖn
ph¸p b¶o vÖ mèi nèi trong c¸c líp ®Êt cã t¸c nh©n ¨n mßn.
e) C¾t ®Çu cäc.
Trong tr|êng hîp cäc kh«ng ®|îc ®ãng ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, ®Çu cäc ®|îc c¾t ®Õn
cao ®é sao cho phÇn bª t«ng cäc n»m trong ®µi ®¶m b¶o tõ 5 -10cm nÕu liªn kÕt
khíp cäc dµi. PhÇn cèt thÐp n»m trong ®µi ®|îc tho¶ m·n theo yªu cÇu cña thiÕt
kÕ. Khi c¾t ®Çu cäc, ph¶i ®¶m b¶o cho bª t«ng cäc kh«ng bÞ nøt, nÕu cã, cÇn ®ôc
bá phÇn nøt vµ v¸ l¹i b»ng bª t«ng míi.
g) KÐo dµi cäc
Trong tr|êng hîp ph¶i kÐo dµi cäc mµ ®Çu cäc kh«ng ®|îc thiÕt kÕ mèi ®Æc biÖt,
th× ph¶i ®Ëp bá mét phÇn bª t«ng ®Çu cäc kh«ng Ýt h¬n 200mm vµ ph¶i tr¸nh lµm
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

háng bª t«ng cäc. ThÐp chñ ®|îc hµn theo ®óng quy ph¹m vÒ vÒ hµn cèt thÐp. Khi
kh«ng cã m¸y hµn th× cã thÓ sö dông c¸ch nèi b»ng ph|¬ng ph¸p buéc, chiÒu dµi
®o¹n buéc kh«ng nhá h¬n 40 lÇn ®|êng kÝnh cèt thÐp.
3.3.4. Cäc bª t«ng øng suÊt tr|íc
ThiÕt kÕ cäc bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tr|íc cÇn tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp hiÖn hµnh vµ cÇn l|u ý ®Õn c¸c ®iÓm sau:
- B¶o vÖ chèng ¨n mßn;
- H¹n chÕ ph¸t sinh vÕt nøt trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc;
- Sö dông bóa cã tØ sè träng l|îng bóa träng l|îng cäc lín víi chiÒu cao r¬i bóa
thÊp ®Ó h¹n chÕ háng cäc.
3.3.5. Cäc thÐp
Cäc thÐp th|êng cã tiÕt diÖn hë nh| cäc ch÷ H, Ch÷ I, hoÆc cã tiÕt diÖn kÝn nh|
h×nh trßn, h×nh hép. TØ lÖ gi÷a ®|êng kÝnh ngoµi vµ chiÒu dµy thµnh èng kh«ng lín
h¬n 100. ChiÒu dµy nhá nhÊt cña thµnh èng lµ 8mm.
a) ThÐp
ThÐp sö dông lµm cäc cÇn tu©n theo tiªu chuÈn t|¬ng øng ®|îc ban hµnh vÒ thÐp
hoÆc c¸c tiªu chuÈn kh¸c tuú theo quy ®Þnh ng|êi thiÕt kÕ.
b) Bª t«ng nhåi
Trong tr|êng hîp cã cäc tiÕt diÖn kÝn ®|îc nhåi ®Çy hoÆc mét phÇn bª t«ng ®Ó
tham gia chÞu lùc th× l|îng xi m¨ng trong hçn hîp bª t«ng kh«ng nªn nhá h¬n 300
kg/m3 vµ ®é sôt kh«ng nhá h¬n 75mm.
c) ThiÕt kÕ
c1. TruyÒn t¶i vµo cäc
T¶i träng cña c«ng tr×nh ®|îc truyÒn xuèng cäc th«ng qua ®µi cäc b»ng bª t«ng
cèt thÐp, mét chiÒu dµi ®o¹n cäc ®|îc ngµm trong ®µi. §µi cäc ph¶i ®ñ dµy vµ cã
l|íi thÐp hoÆc thÐp tÊm phñ lªn ®Çu cäc ®Ó tr¸nh hiÖn t|îng chäc thñng. Trong
phÇn cäc ngµm ®µi, cÇn lµm s¹ch bÒ mÆt thÐp. NÕu t¶i träng c«ng tr×nh ®|îc thiÕt
kÕ cho phÇn bª t«ng nhåi trong cäc èng hay cäc tiÕt diÖn kÝn, øng xuÊt cho phÐp
t¸c dông lªn phÇn bª t«ng cÇn tu©n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt
thÐp hiÖn hµnh.
c2. Chèng ¨n mßn
Trong tr|êng hîp cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn hiÖn t|îng ¨n mßn vËt liÖu thÐp, cÇn ph¶i
cã biÖn ph¸p chèng ¨n mßn, theo nh| tiªu chuÈn quy ®Þnh trong tiªu chuÈn chèng
¨n mßn kim lo¹i. ChiÒu dµy cña thÐp ®|îc x¸c ®Þnh dùa vµo tèc ®é ¨n mßn, tuæi
thä dù kiÕn cña c«ng tr×nh vµ t¨ng thªm dù tr÷ ¨n mßn lµ 2mm.
d) Mòi cäc
§èi víi c¸c cäc cã tiÕt diÖn hë kh«ng ®ßi hái ph¶i cã mòi. Trong tr|êng hîp c¸c
cäc ®|îc ®ãng vµo líp ®Êt cøng, thêi gian ®ãng cäc dµi, mòi cäc cÇn ®|îc gia
c|êng b»ng thÐp b¶n ®Ó t¨ng ®é cøng. Khi cäc ®|îc ®ãng vµo ®¸ ph¶i cã mòi ®Æc
biÖt. §èi víi c¸c cäc cã tiÕt diÖn kÝn, nÕu yªu cÇu ph¶i bÞt ®¸y cäc th× viÖc bÞt ®¸y
®|îc thùc hiÖn b»ng c¸ch lµm thªm b¶n b»ng tÊm thÐp hoÆc mòi b»ng gang ®óc
hay thÐp chÕ t¹o s½n.
3.3.6. Cäc nhåi
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

Cäc nhåi lµ cäc ®|îc thi c«ng to¹ lç tr|íc trong ®Êt, sau ®ã lç ®|îc lÊp ®Çy b»ng
bª t«ng hoÆc kh«ng cã cèt thÐp. ViÖc t¹o lç ®|îc thùc hiÖn b»ng ph|¬ng ph¸p
khoan, ®ãng èng hay c¸c ph|¬ng ph¸p ®µo kh¸c. Cäc nhåi cã ®|êng kÝnh b»ng vµ
nhá h¬n 600mm ®|îc gäi lµ cäc nhåi cã ®|êng kÝnh nhá, cäc nhåi cã ®|êng kÝnh
lín h¬n 600mm ®|îc gäi lµ cäc nhåi ®|êng kÝnh lín.
Ng|êi thiÕt kÕ vµ ng|êi thi c«ng cÇn cã hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn còng
nh| ®Æc ®iÓm cña c«ng nghÖ dù ®Þnh thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ chÊt
l|îng cäc.
a) Bª t«ng
Bª t«ng dïng cho cäc khoan nhåi lµ c¸c lo¹i bª t«ng th«ng th|êng. Ngoµi ®iÒu
kiÖn vÒ c|êng ®é, bª t«ng ph¶i cã ®é sôt lín ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña cäc.
§é sôt bª t«ng ®|îc nªu trong b¶ng 3.2. M¸c bª t«ng sö dông cho cäc nhåi nãi
chung kh«ng thÊp h¬n 20 Mpa
B¶ng 3.2 - §ét sôt cña bª t«ng cäc nhåi
§iÒu kiÖn sö dông §é sôt
§æ tù do trong n|íc, cèt thÐp cã kho¶ng c¸ch lín cho
phÐp bª t«ng dÞch chuyÓn dÔ dµng 7,5 y 12,5
Kho¶ng c¸ch cèt thÐp kh«ng ®ñ lín, ®Ó cho phÐp bª t«ng
dÞch chuyÓn dÔ dµng, khi cèt ®Çu cäc n»m trong vïng
v¸ch t¹m. 10 y 17,5
Khi ®|êng kÝnh däc nhá h¬n 600mm.
Khi bª t«ng ®|îc ®æ d|íi n|íc hoÆc trong dung dÞch sÐt
>15
ben - t« - nit qua èng ®æ( tremie)


Th«ng th|êng bª t«ng cña cäc nhåi cã hµm l|îng xi m¨ng kh«ng nhá h¬n 350
kg/m3. §Ó tr¸nh sù ph©n tÇng do bª t«ng cã ®é sôt lín hoÆc bª t«ng bÞ mÊt n|íc
trong ®iÒu kiÖn mïa hÌ, nªn sö dông c¸c lo¹i phô gia thÝch hîp.
b) Cèt thÐp
Cèt thÐp däc cña cäc nhåi x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n, ®ång thêi ph¶i tho¶ m·n mét sè
yªu cÇu cÊu t¹o sau :
- Trong tr|êng hîp cäc nhåi chÞu kÐo, cèt thÐp däc cÇn ®|îc bè trÝ theo suèt
chiÒu dµi cäc. Khi cèt thÐp däc ®|îc nèi cÇn ph¶i hµn theo yªu cÇu chÞu lùc.
Khi lùc nhæ lµ nhá, cèt thÐp däc ®|îc bè trÝ ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt ®Ó lùc kÐo
®|îc triÖt tiªu hoµn toµn th«ng qua ma s¸t cäc.
- §èi víi cäc chÞu nÐn däc trôc, hµm l|îng cèt thÐp kh«ng nªn nhá h¬n 0,2 y
0,4%.§|êng kÝnh cèt thÐp kh«ng nhá h¬n 10mm vµ bè trÝ ®Òu theo chu vi cäc.
§èi víi cäc chÞu t¶i träng ngang, hµm l|îng cèt thÐp kh«ng nhá h¬n 0,4 y
0,65%
Cèt ®ai cäc nhåi th|êng lµ I6 y I10, kho¶ng c¸ch 200 y 300mm. Cã thÓ dïng ®ai
hµn vßng ®¬n hoÆc ®ai èc xo¾n ch|a liªn tôc. NÕu chiÒu dµi lång thÐp lín h¬n 4m,
®Ó t¨ng c|êng ®é cøng tÝnh toµn khèi th× bæ sung thÐp ®ai I12 c¸ch nhau 2m, ®ång
thêi c¸c cèt ®ai nµy ®|îc sö dông ®Ó g¾n c¸c miÕng kª t¹o líp b¶o vÖ cèt thÐp.
ChiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp däc cña cäc nhåi kh«ng nhá h¬n 50mm.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

Th«ng th|êng cäc nhåi ®|îc t¹o lç tõ cao ®é mÆt ®Êt, ®Êt trong lßng cäc ®|îc lÊy
ra. HiÖn t|îng d·n ®Êt trong qu¸ tr×nh thi c«ng sÏ g©y ra øng suÊt kÐo cho cäc vµ
nã tån t¹i ®Õn khi cäc ®|îc t¶i ®ñ. Do ®ã cèt thÐp cäc cÇn ®|îc bè trÝ ®ñ ®Ó chÞu
lùc kÐo ®Ó trªn cho ®Õn khi gi¸ trÞ lùc kÐo nµy bÞ triÖt tiªu do t¶i träng cña c«ng
tr×nh truyÒn xuèng.
3.4. Cäc chÞu t¶i däc trôc
Th«ng th|êng cäc ®|îc ®ãng th¼ng ®øng vµ ngËp hoµn toµn trong ®Êt, khi x¸c
®Þnh søc chÞu t¶i theo vËt liÖu cäc th× kh«ng cÇn ph¶i xÐt ®Õn æn ®Þnh cña cäc. §èi
víi cäc chèng xuyªn qua nÒn ®Êt yÕu (søc chèng c¾t kh«ng tho¸t n|íc nhá h¬n 10
kPa) th× cÇn xÐt ®Õn ®é æn ®Þnh cña c©y cäc.
3.5. Cäc chÞu t¶i träng ngang
Cäc ®|îc ®ãng th¼ng ®øng cã thÓ ph¶i chÞu lùc ngang trong mét sè tr|êng hîp
nh| : cäc ®µi cao, kÕt cÊu bªn trªn chÞu t¶i träng ngang, khi xuÊt hiÖn lùc x« ngang
hoÆc t¶i träng ®éng ®Êt. T¶i träng ngang lóc nµy cÇn ®|îc kÓ ®Õn v× cã thÓ sÏ g©y
bÊt lîi cho sù lµm viÖc cña cäc.
3.6. Cäc xiªn
Cäc xiªn sö dông khi t¶i träng ngang lín. Trong tÝnh to¸n ph©n bè t¶i träng, cäc
®|îc xem lµ lµm viÖc däc trôc vµ ®|îc x¸c ®Þnh b»ng ph|¬ng ph¸p h×nh häc hoÆc
gi¶i tÝch. Tuy nhiªn trong thùc tÕ lu«n cã m«men t¸c dông lªn cäc. §é lín cña m«-
men uèn nèi trªn phô thuéc vµo ®é lón cña nhãm cäc, ®é nghiªng cña cäc vµ kiÓu
liªn kÕt gi÷a cäc vµ ®µi cäc.
3.7. Cäc chÞu t¶i lÖch t©m
Th«ng th|êng t¶i träng t¹i ch©n cét lµ t¶i träng lÖch t©m hoÆc cã mét gi¸ trÞ t¶i
träng ngang vµ m«- men nhá h¬n so víi gi¸ trÞ t¶i träng th¼ng ®øng. MÆt kh¸c cäc
kh«ng thÓ thi c«ng ®|îc ®óng vÞ trÝ nªn lµm t¨ng ®é lÖch t©m cña hÖ cäc; ®iÒu ®ã
cã nghÜa lµ lu«n tån t¹i mét gi¸ trÞ lÖch t©m nµo ®ã. V× vËy cäc nªn ®|îc thiÕt kÕ
®Ó chÞu ®|îc nh÷ng t×nh huèng t¶i träng nªu trªn.
3.8. Cäc chÞu nhæ
Trong nhiÒu tr|êng hîp cäc lµm viÖc víi cäc nhæ, nh| cäc neo, cäc cña mãng c¸c
c«ng tr×nh víi d¹ng th¸p, trong ®ã gi¸ trÞ t¶i träng th¼ng ®øng lµ nhá h¬n so víi lùc
ngang vµ m«- men. Cäc ®|îc thiÕt kÕ nh| c¸c thanh chÞu kÐo. NÕu cäc ®|îc lµm
b»ng bª t«ng cèt thÐp, cèt thÐp sÏ chÞu toµn bé gi¸ trÞ lùc nhæ. Bª t«ng cäc neo
th|êng bÞ nøt, v× vËy cÇn chó ý ®Õn c¸c t¸c nh©n ¨n mßn, g©y h| háng cèt thÐp cäc
lµm ¶nh h|ëng ®Õn kh¶ n¨ng chÞu t¶i l©u dµi cña cäc.
3.9. Nhãm cäc
3.9.1. H¹ cäc
Trong nhãm cäc, hiÖn t|îng cäc ®ãng tr|íc bÞ n©ng vµ bÞ ®Èy ngang trong qu¸
tr×nh thi c«ng nªn ®|îc l|u ý khi chän lùa lo¹i cäc, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc vµ
tr×nh tù thi c«ng. Trong nÒn c¸t, sÐt ®øng vµ cuéi sái ®Ó cã thÓ ®ãng tÊt c¶ c¸c cäc
trong nhãm ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, thø tù ®ãng nªn tiÕn hµnh tõ gi÷a nhãm ra phÝa
ngoµi. Trong tr|êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ sö dông biÖn ph¸p khoan dÉn. Khi nhãm
cäc ®Æt gÇn cäc cõ hoÆc c«ng tr×nh cã s½n th× nªn tiÕn hµnh ®ãng cäc tõ phÇn tiÕp
gi¸ vµ ra xa dÇn ®Ó tr¸nh lµm dÞch chuyÓn t|êng cõ vµ c«ng tr×nh l©n cËn. Cäc
khoan nhåi trong tr|êng hîp nµy lµ gi¶i ph¸p thÝch hîp
3.9.2. Kho¶ng c¸ch cäc
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc trong nhãm cã quan hÖ víi ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn, ®èi xö
tõng cäc ®¬n trong nhãm vµ gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc gåm cÇn lùa chän sao cho hiÖn t|îng n©ng cäc, lµm
chÆt ®Êt gi÷a c¸c cäc lµ nhá nhÊt ®ång thêi tËn dông ®|îc tèi ®a søc chÞu t¶i cña
cäc vµ cÇn ph¶i ®ñ ®Ó cã thÓ h¹ ®|îc tÊt c¶ c¸c cäc ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ mµ kh«ng
lµm h| háng c¸c cäc kh¸c vµ c«ng tr×nh l©n cËn.
Gi¸ thµnh cña ®µi cäc vµ gi»ng mãng còng lµm ¶nh h|ëng ®Õn viÖc lùa chän
kho¶ng c¸ch vµ kÝch th|íc cäc.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc cã thÓ x¸c ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn sau :
a) Ph|¬ng ph¸p thi c«ng (cäc ®ãng hay cäc nhåi);
b) Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña nhãm cäc.
Th«ng th|êng, kho¶ng c¸ch t©m gi÷a hai cäc kÒ nhau lªn lÊy nh| sau :
- Cäc ma s¸t kh«ng nhá h¬n 3d;
- Cäc chèng kh«ng nhá h¬n 2d;
- Cäc cã më réng d©y, kh«ng nhá h¬n 1,5 ®|êng kÝnh më réng D hoÆc D +1m
(khi D > 2m).
3.9.3. HiÖu øng nhãm
Do sù t|¬ng t¸c gi÷a c¸c cäc trong nhãm nªn ®é lón cña nhãm còng nh|
Søc chÞu t¶i cña cäc trong nhãm sÏ kh¸c víi cäc ®¬n. HiÖu øng nµy cÇn ®|îc xÐt ®Õn
trong thiÕt kÕ. ChiÒu s©u vµ vïng ¶nh h|ëng phÇn ®¸t d|íi nhãm cäc phô thuéc vµo
kÝch th|íc cña nhãm vµ ®é lín cña t¶i träng.
3.9.4. §é lón cña cäc.
§é lón cña mét cäc ma s¸t cã sè l|îng cäc nhiÒu sÏ cao h¬n so víi nhãm cã Ýt cäc
h¬n ë cïng mét ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ ®é lín cña øng xuÊt d|íi ®¸y mòi cäc.
Khi dù tÝnh ®é lón cña nhãm cäc ng|êi ta th|êng tÝnh cho khèi mãng quy |íc, trong
®ã diÖn tÝch cña khèi mãng quy |íc x¸ ®Þnh tïy theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cäc.
3.9.5. Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña nhãm cäc
Trong nÒn ®Êt rêi qu¸ tr×nh h¹ cäc b»ng ph|¬ng ph¸p ®ãng hay Ðp th|êng nÐn chÆt
®Êt nÒn, v× vËy søc chÞu t¶i cña nhãm cäc cã thÓ lín h¬n tæng søc chÞu t¶i cña c¸c cäc
®¬n trong nhãm.
Trong nÒn ®Êt dÝnh, søc chÞu t¶i cña nhãm cäc ma s¸t nhá h¬n tæng søc chÞu t¶i cña
c¸c cäc ®¬n trong nhãm. Møc ®é gi¶m søc chÞu tØa cña c¸c cäc ®¬n trong nhãm. Møc
®é gi¶m søc chÞu t¶i cña nhãm cäc trong tr|êng hîp nµy phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch
gi÷a c¸c cäc trong nhãm, ®Æc tÝnh cña nÒn ®Êt, ®é cøng cña ®µi cäc vµ sù tham gia
truyÒn t¶i c«ng tr×nh cña ®µi xuèng cäc vµ ®Êt.
§èi víi cäc chèng, søc chÞu t¶i cña nhãm cäc b»ng tæng søc chÞu t¶i cña c¸c cäc ®¬n
trong nhãm.
Cäc trong nhãm chÞu t¶i träng lÖch t©m nªn bè trÝ sao cho ®iÓm ®Æt cña hîp lùc t¶i
träng lµ gÇn nhÊt so víi träng t©m cña mÆt b»ng nhãm cäc.
3.10. Ma s¸t ©m
Ma s¸t ©m lµ gi¶m kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc, nhÊt lµ ®èi víi cäc nhåi, do ®ã cÇn xen
xÐt kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn cña nã khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc trong c¸c tr|êng hîp
sau:
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

- Sù cè kÕt ch|a kÕt thóc cña trÇm tÝch hiÖn ®¹i vµ trÇm tÝch kiÕn t¹o;
- Sù t¨ng ®é chÆt cña ®¸t rêi t¸c dông cña ®éng lùc;
- Sù lón |ít cña ®Êt khi bÞ ngËp n|íc;
- T¨ng øng suÊt h÷u hiÖu trong ®Êt do mùc n|íc ngÇm bÞ h¹ thÊp;
- T«n nÒn quy ho¹ch cã chiÒu dµy lín h¬n 1m;
- Phô t¶i trªn nÒn kho lín h¬n 20 kPa;
- Sù gi¶m thÓ tÝch ®Êt do chÊt h|u c¬ cã trong ®Êt bÞ ph©n huû.
- Sù cè ch|a kÕt thóc cña trÇm tÝch hiÖn ®¹i vµ trÇm tÝch kiÕn t¹o;
- Sù t¨ng ®é chÆt cña ®Êt rêi d|íi t¸c dông cña ®éng lùc;
- Sù lón |ít cña ®Êt khi bÞ ngËp n|íc;
- T¨ng øng suÊt h÷u hiÖu trong ®Êt do mùc n|íc ngÇm bÞ h¹ thÊp;
- T«n nÒn quy ho¹ch cã chiÒu dÇy lín h¬n 1m;
- Phô t¶i trªn nÒn kho lín h¬n 20 kPa;
- Sù gi¶m thÓ tÝch ®Êt do chÊt h÷u c¬ trong ®Êt bÞ ph©n huû.
3.11. §µi cäc
§µi cäc th|êng ®|îc lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp, ®|îc thiÕt kÕ nh| cÊu kiÖn d|íi t¸c
dông cña t¶i träng c«ng tr×nh vµ ph¶n lùc cña cäc. Tuú theo c¸ch liªn kÕt gi÷a c¸c ®µi
cäc, cã thÓ xem ®µi cäc lµm viÖc nh| hÖ c¸c kÕt cÊu ®éc lËp, hÖ kÕt cÊu ph¼ng hoÆc
kh«ng gian.
3.12. Liªn kÕt cäc vµ ®µi
Cäc cã thÓ ®|îc liªn kÕt víi ®µi d|íi d¹ng khíp hoÆc ngµm.
Trong tr|êng hîp liªn kÕt khíp, cäc cÇn ®|îc c¾m vµo ®µi víi chiÒu s©u 5-10cm.
kh«ng b¾t buéc ph¶i kÐo dµi cèt thÐp cäc vµo ®µi.
Trong tr|êng hîp liªn kÕt ngµm, th× chiÒu dµi ngµm cäc hoÆc cèt thÐp cäc kÐo dµi
trong ®µi lÊy theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Trong
tr|êng hîp cäc bª t«ng øng suÊt tr|íc, kh«ng ®|îc dïng cèt thÐp kÐo c¨ng cña cäc
®Ó ngµm vµo ®µi mµ ph¶i cÊu t¹o hÖ cèt thÐp riªng.
Khi cäc ®|îc liªn kÕt ngµm víi ®µi, cÇn kÓ ®Õn gi¸ trÞ m«-men ph¸t sinh t¹i liªn kÕt.
3.13. HÖ sè an toµn
Khi thiÕt kÕ mãng cäc, c¸c lo¹i hÖ sè an toµn ®|îc ¸p dông bao gåm:
a) HÖ sè an toµn cho vËt liÖu lµm cäc vµ ®µi cäc nh| lµ nh÷ng thµnh phÇn cña kÕt
cÊu, lÊy theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp hoÆc thÐp;
b) HÖ sè an toµn ¸p dông cho viÖc x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i theo ®Êt nÒn cÇn kÓ ®Õn
tr¹ng th¸i tù nhiªn cña nÒn ®Êt, ®é tin cËy cña ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c th«ng
sè tÝnh to¸n vµ ®Æc ®iÓm lµm viÖc cña c«ng tr×nh.
Th«ng th|êng hÖ sè an toµn ®|îc sö dông n»m trong kho¶ng tõ 1,2 ®Õn 3,0 nh|
tr×nh bµy ë c¸c phô lôc A,B,C,D vµ E.
Chó thÝch:
1) Khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ ®é lón tuyÖt ®èi vµ ®é lón lÖch (nhá h¬n quy ®Þnh th«ng th|êng),
gi¸ trÞ hÖ sè an toµn cÇn ph¶i lÊy lín h¬n cËn trªn, khi ®é lón kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn quyÕt
®Þnh cho thiÕt kÕ, cã thÓ sö dông mét gi¸ trÞ hÖ sè an toµn nhá h¬n cËn d|íi.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

2) HÖ sè an toµn nªn lÊy lín h¬n trong tõng tr|êng hîp cäc chÞu nh÷ng t¶i träng va ch¹m lín,
dao ®éng, t¶i träng lÆp hoÆc nh÷ng t¶i träng t|¬ng tù mµ cã thÓ lµm suy gi¶m c|êng ®é cña
®Êt trong qu¸ tr×nh chÞu t¶i.
3) §èi víi nhãm cäc, ng|êi thiÕt kÕ nªn xem xÐt nh÷ng chØ dÉn trong môc 3.9. kh¶ n¨ng chÞu t¶
cña nhãm cäc cÇn xem xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khèi ®Êt cäc vµ tæng søc chÞu t¶i cña
c¸c cäc ®¬n trong nhãm. Lóc nµy nªn dù tÝnh ®é lón cña nhãm cäc d|íi t¶i träng lµm viÖc.
4) Trong tr|êng hîp cäc nhåi cã ®|êng kÝnh lín, th«ng th|êng ph¶i thiÕt kÕ ®Õn sù kh¸c nhau
gi÷a quan hÖ t¶i träng- ®é lón cña søc chèng mòi vµ ma s¸t bªn. sù kh¸c nhau nµy ®|îc thÓ
hiÖn b»ng c¸c gi¸ trÞ hÖ sè an toµn nh| nhau cho mòi cäc vµ mÆt bªn khi tÝnh to¸n søc chÞu
t¶i.
4. Søc chÞu t¶i cña cäc ®¬n
4.1. Yªu cÇu chung
4.1.1. Søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn ®|îc dù tÝnh trªn c¬ së:
a) ChØ tiªu cña ®Êt nÒn x¸c ®Þnh tõ thÝ nghiÖm trong phßng hoÆc hiÖn tr|êng (xem
phô lôc A, B, C);
b) Thö cäc b»ng t¶i träng tÜnh (xem phô lôc E);
c) Thö cäc b»ng t¶i träng ®éng (xem phô lôc D);
Chó thÝch:
1) Trong c¸c ph|¬ng ph¸p kÓ trªn, ph|¬ng ph¸p thö cäc b»ng t¶i träng tÜnh cho kÕt qu¶ cã ®é
tin cËy cao nhÊt.
2) KÕt qu¶ thö cäc b»ng t¶i träng ®éng cÇn ®|îc hiÖu chØnh theo thö tÜnh.
3) Trong thiÕt kÕ s¬ bé cã thÓ sö dông kinh nghiÖm ®· cã trong ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ c«ng tr×nh
t|¬ng tù cña ®Þa ph|¬ng.
4.1.2. C«ng thøc chung ®Ó dù tÝnh søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc ®¬n theo ®Êt nÒn lµ:
Qa= Qu (4.1)
FS
Chó thÝch: Mét sè gi¸ trÞ cña hÖ sè an toµn ®|îc kiÕn nghÞ trong c¸c phô lôc kÌm theo tiªu chuÈn
nµy.
4.1.3. TÝnh to¸n cäc theo ®é bÒn cña vËt liÖu theo yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt
cÊu bª t«ng cèt thÐp hoÆc thÐp. Trong tr|êng hîp chÞu nÐn, cäc ®|îc xem nh| mét
thanh ngµm cøng trong ®Êt t¹i ®é s©u c¸ch ®¸y ®µi mét kho¶ng Le (xem phô lôc
G).
4.1.4. Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc ®¬n dïng trong thiÕt kÕ lÊy b»ng gi¸ trÞ nhá nhÊt tõ
kÕt qu¶ tÝnh to¸n theo ®iÒu 4.1.2. vµ 4.1.3.
4.2. Søc chÞu t¶i träng nÐn cña cäc ®¬n
4.2.1. T¶i träng nÐn truyÒn lªn cäc ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:
N t Qa (4.2)
Trong ®ã Qa lÊy theo quy ®Þnh cña ®iÒu 4.1.4.
4.2.2. Søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc theo ®Êt nÒn bao gåm hai thµnh phÇn- søc chèng ë
mòi vµ ma s¸t bªn cña cäc:
Qu= Qp+ Qs (4.3)
Chó thÝch:
1) CÇn kÓ ®Õn träng l|îng cäc nh| t¶i träng t¸c dông trong tr|êng hîp cäc chÞu ma s¸t ©m.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

2) Khi cäc lµm viÖc nh| cäc chèng, nªn bá qua ma s¸t bªn trõ tr|êng hîp cã kh¶ n¨ng xÈy ra
ma s¸t ©m.
4.3. Søc chÞu t¶i träng nhæ cña cäc ®¬n
4.3.1. T¶i träng nhæ truyÒn lªn cäc ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:
N k d Qak (4.4)
Trong ®ã Qak lÊy theo quy ®Þnh cña ®iÒu 4.1.4.
4.3.2. Søc chÞu nhæ cùc h¹n cña cäc theo ®Êt nÒn lÊy b»ng tæng ma s¸t bªn cäc cã kÓ thªm
träng l|îng cäc:
Quk Qsk w (4.5)
Chó thÝch: Mét sè ph|¬ng ph¸p tÝnh to¸n kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng nhæ cña cäc ®|îc giíi thiÖu trong
c¸c phô lôc A vµ B.
4.4. Søc chÞu t¶i träng ngang cña cäc
4.4.1. T¶i träng ngang H, t¸c dông lªn cäc ph¶i m·n ®iÒu kiÖn:
H d Qah (4.6)
Trong ®ã Qah lÊy theo quy ®Þnh cña ®iÒu 4.1.4.
4.4.2. Søc chÞu t¶i träng ngang cùc h¹n cña cäc ®|îc tÝnh to¸n khi cäc chÞu t¸c dông ®ång
thêi cña m« men uèn, lùc ngang, lùc däc trôc vµ ph¶n lùc cña nÒn ®Êt.
Chó thÝch:
1) ¶nh h|ëng cña liªn kÕt gi÷a cäc vµ ®µi cäc cÇn ®|îc kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n.
2) Mét sè ph|¬ng ph¸p tÝnh to¸n søc chÞu t¶i träng ngang cña cäc ®|îc giíi thiÖu trong phô lôc G.
4.5. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc
C«ng t¸c thÝ nghiÖm nªn ®|îc thùc hiÖn bëi mét ®¬n vÞ ®éc lËp vµ cã n¨ng lùc
chuyªn m«n cao vµ thùc hiÖn theo tiªu chuÈn thö cäc hiÖn hµnh TCXD 88:1982.
4.5.1. Ph|¬ng ph¸p thö b»ng t¶i träng ®éng
4.5.1.1. ThÝ nghiÖm ®éng ®|îc kÕt hîp víi thÝ nghiÖm tÜnh ®Ó x¸c ®Þnh quy tr×nh ®ãng
cäc thÝch hîp vµ søc chÞu t¶i cña cäc.
4.5.1.2. ThÝ nghiÖm ®éng bao gåm hai ph|¬ng ph¸p th«ng dông:
a- Dïng c«ng thøc ®éng ®Ó dù tÝnh søc chÞu t¶i theo ®é chèi khi ®ãng thö (xem
phô lôc D);
b- Dïng lÝ thuyÕt truyÒn sãng øng suÊt ®Ó xö lÝ kÕt qu¶ ®o biÕn d¹ng vµ gia tèc
dÞch chuyÓn cña ®Çu cäc khi ®ãng thö theo tiªu chuÈn ASTM D4945-89.
Chó thÝch: KÕt qu¶ do biÕn d¹ng vµ gia tèc dÞch chuyÓn cña cäc khi ®ãng cßn ®|îc sö dông ®Ó
ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt trong cäc hoÆc kiÓm tra chiÒu dµi cäc.
4.5.1.3. C«ng t¸c thÝ nghiÖm ®éng b»ng c¸ch ®o ®é chèi ph¶i ®|îc thùc hiÖn theo yªu
cÇu cña tiªu chuÈn vÒ thÝ nghiÖm cäc hiÖn hµnh víi sè l|îng tíi 1% tæng sè cäc
t¹i c«ng tr×nh ®ang xÐt nh|ng kh«ng Ýt h¬n 5 cäc.
4.5.2. Ph|¬ng ph¸p thö b»ng t¶i träng tÜnh.
4.5.2.1. Ph|¬ng ph¸p nµy bao gåm:
- ThÝ nghiÖm nÐn däc trôc;
- ThÝ nghiÖm nhæ däc trôc;
- ThÝ nghiÖm nÐn ngang vu«ng gãc víi trôc cäc.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

Chó thÝch: Tïy theo yªu cÇu, c«ng t¸c thÝ nghiÖm cã thÓ ®|îc thùc hiÖn trªn cäc ®¬n hoÆc trªn
nhãm cäc.
4.5.2.2. Sè l|îng cäc thÝ nghiÖm trong giai ®o¹n kh¶o s¸t (tr|íc khi thiÕt kÕ) theo tiªu
chuÈn thö cäc hiÖn hµnh vµ ®|îc lùa chän trªn c¬ së:
- §iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ sù biÕn ®éng chiÒu dµy cña nã trong ph¹m vi c«ng tr×nh;
- Quy m« vµ tÇm quan träng cña c«ng tr×nh;
- Kinh nghiÖm ®· cã ®èi víi cïng lo¹i cäc trong ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn ®Þa ph|¬ng;
- Tr×nh ®é c«ng nghÖ thi c«ng cäc;
- Sè l|îng cäc dù kiÕn sö dông trong c«ng tr×nh.
4.5.2.3. Nªn bè trÝ cäc thÝ nghiÖm t¹i c¸c vÞ trÝ cã ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn ®iÓn h×nh cña khu
vùc x©y dùng.
4.5.2.4. ViÖc thi c«ng cäc thÝ nghiÖm ®|îc thùc hiÖn b»ng nh÷ng thiÕt bÞ vµ quy tr×nh mµ
dù kiÕn sÏ sö dông khi thi c«ng hµng lo¹t.
4.5.2.5. Quy tr×nh thÝ nghiÖm cäc ®o ®¬n vÞ t| vÊn lËp ra trªn c¬ së ®Æc ®iÓm cña ®Êt nÒn
t¶i träng c«ng tr×nh vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña tiªu chuÈn vÒ thÝ nghiÖm cäc
hiÖn hµnh.
4.5.2.6. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ tr|íc khi nghiÖm thu c«ng t¸c thi c«ng, cã thÓ thÝ
nghiÖm bæ sung mét sè cäc. Sè l|îng vµ vÞ trÝ cäc thÝ nghiÖn bæ sung ®|îc x¸c
®Þnh trªn c¬ së hå s¬ theo dâi cña t| vÊn gi¸m s¸t x©y dùng.
Chó thÝch:
1) T¶i träng thö ph¶i ®¹t tíi trong thÝ nghiÖm nÐn tÜnh ë giai ®o¹n nµy ph¶i lín h¬n søc chÞu
t¶i thiÕt kÕ cña cäc vµ do t| vÊn thiÕt kÕ quyÕt ®Þnh.
2) §¸nh gi¸ chÊt l|îng thi c«ng cäc nãi chung ®|îc tr×nh bµy trong môc 7 cña tiªu chuÈn nµy.
5. TÝnh to¸n nÒn mãng cäc theo biÕn d¹ng
5.1. ViÖc tÝnh to¸n mãng cäc ma s¸t vµ nÒn cña nã theo biÕn d¹ng ®|îc thÓ hiÖn th«ng
qua ®é lón tuyÖt ®èi, lón lÖch, chuyÓn vÞ ngang, nghiªng hoÆc xo¾n cña c«ng tr×nh
trªn cäc vµ mãng cäc. C¸c ®Æc tr|ng biÕn d¹ng tÝnh to¸n nãi trªn ph¶i tho¶ m·n ®iÒu
kiÖn:
S d S gh (5.1)
ë ®©y S ®|îc hiÓu nh| bÊt k× ®Æc tr|ng tÝnh to¸n biÕn d¹ng nµo cÇn xem xÐt; cßn Sgh
lµ trÞ phÐp cña ®Æc tr|ng biÕn d¹ng ®ã.
Chó thÝch:
1) C¸c ®Æc tr|ng biÕn d¹ng nãi trªn (xem phô lôc H) cã thÓ lµ:
- §é lón tuyÖt ®èi cña tõng mãng ®éc lËp Si;
- §é lón trung b×nh cña nÒn c«ng tr×nh Stb;
- §é lón lÖch t|¬ng ®èi 'S/L cña 2 mãng gÇn nhau, tøc lµ tØ sè gi÷a hiÖu sè cña hai chuyÓn th¼ng
®øng víi kho¶ng c¸ch L gi÷a chóng;
- §é nghiªng I cña mãng hay cña c«ng tr×nh nãi chung-tøc lµ tØ sè gi÷a hiÖu sè ®é lón cña nh÷ng
®iÓm ë mÐp ngoµi cïng cña mãng víi chiÒu réng hoÆc chiÒu dµi cña mãng;
- §é vâng hoÆc vång lªn t|¬ng ®èi f/L- tøc lµ tØ sè gi÷a mòi tªn vâng f víi chiÒu dµi cña phÇn
c«ng tr×nh chÞu uèn;

- §é cong cña ®o¹n chÞu uèn U 1/ R ;

- Gãc xo¾n t|¬ng ®èi cña c«ng tr×nh Q 'E / L ;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

- ChuyÓn vÞ ngang cña mãng u, v.v.
2) Trong tr|êng hîp cÇn kÓ ®Õn qu¸ tr×nh l©u dµi th× ph¶i tÝnh ®é lón theo thêi gian. ®é lón cña
mãng cäc trong qu¸ tr×nh x©y dùng cho phÐp kh«ng kÓ ®Õn nÕu nh| chóng kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn
tÝnh sö dông thuËn lîi cña c«ng tr×nh.
3) TrÞ giíi h¹n cña c¸c ®Æc tr|ng biÕn d¹ng nãi trªn cã thÓ thay ®æi khi dïng gi¶i ph¸p x©y dùng
nh»m gi¶m tÝnh nÒn lón vµ tÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña nÒn còng nh| c¸c gi¶i ph¸p cÊu t¹o nh»m
gi¶m tÝnh nh¹y cña c«ng tr×nh ®èi víi biÕn d¹ng cña nÒn.
5.2. TÝnh to¸n mãng cäc theo biÕn d¹ng nªn tiÕn hµnh ë mäi lo¹i ®Êt trõ tr|êng hîp cäc
tùa trªn ®Êt hßn lín, c¸t chÆt vµ sÐt cøng. ViÖc tÝnh to¸n nµy còng cÇn thiÕt khi cäc
chÞu t¶i träng ngang vµ cã thÓ g©y ra nh÷ng chuyÓn vÞ ngang ®¸ng kÓ.
5.3. T¶i träng dïng trong tÝnh to¸n biÕn d¹ng lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n truyÒn lªn mãng
kÓ c¶ t¶i träng trªn nÒn kho hoÆc thiÕt bÞ ®Æt gÇn mãng; trong tr|êng hîp cã t«n nÒn
cao h¬n 2m b»ng ®Êt vµ trong nÒn cäc cã líp ®Êt yÕu dµy h¬n 30cm hoÆc khi xuÊt
hiÖn ¸p lùc phô thªm do h¹ mùc n|íc ngÇm th× cÇn kÓ ®Õn c¸c t¸c ®éng nµy trong
tÝnh to¸n ®é lón cña mãng.
Chó thÝch:
1) Nãi chung kh«ng cÇn tiÕn hµnh dù tÝnh ®é lón cña mãng cäc trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y: cäc
chèng, cäc ®¬n chÞu nhæ vµ nhãm cäc chÞu lùc nhæ v× khi tÝnh to¸n chóng theo søc chÞu t¶i hiÓn
nhiªn ®¶m b¶o ®|îc vÒ biÕn d¹ng.
2) ®é lón cña mãng cäc chèng chñ yÕu lµ do biÕn d¹ng ®µn håi cña vËt liÖu th©n cäc d|íi t¸c dông
t¶i träng c«ng tr×nh ®é lón nµy cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ®é lón cña cäc ®¬n lÊy tõ kÕt qu¶ nÐn tÜnh
øng víi t¶i träng ë ®Çu cäc hoÆc còng cã thÓ tÝnh to¸n theo ph|¬ng ph¸p tr×nh bµy ë phô lôc H.
3) Kh«ng cÇn dù tÝnh ®é lón mè cÇu ®|êng s¾t cã nhÞp d|íi 50m vµ mè cÇu ®|êng bé cã nhÞp d|íi
100m thuéc hÖ kÕt cÊu tÜnh ®Þnh. Trong tr|êng hîp cÇn dù tÝnh ®é lón cña mè cÇu, cã thÓ thùc
hiÖn theo ®iÓm cña chó thÝch nµy víi mét sè bæ sung sau ®©y.
4) Cäc trong mè lµm viÖc nh| cäc chèng;
5) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim cäc lín h¬n 6d;
6) Sè hµng cäc theo chiÒu däc kh«ng qu¸ 3 hµng.
7) ViÖc tÝnh to¸n mãng cäc cho c¸c mè cÇu vµ cèng ph¶i thùc hiÖn theo nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n vÒ
®é bÒn cã kiÓm tra ®é lón vµ chuyÓn vÞ ngang ®Ønh mè.
5.4. Tuú theo kÝch th|íc cña mãng vµ c¸ch bè trÝ cña cäc trong mãng, viÖc dù tÝnh ®é lón
cã thÓ ph©n ra: ®é lón cña nhãm cäc, b¨ng cäc, bÌ cäc hoÆc cäc ®¬n.
5.4.1. §é lón cña nhãm cäc (khi cäc ®|îc bè trÝ d|íi c¸c cét, trô hoÆc mè cÇu…) th|êng
dùa vµo kÝch th|íc cña mãng quy |íc víi t¶i träng t|¬ng øng ®Ó x¸c ®Þnh. ®é s©u vµ
kÝch th|íc cña mãng quy |íc thay ®æi theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Êt nÒn (xem phô lôc
H).
5.4.2. §é lón cña nhãm cäc (khi cäc ®|îc bè trÝ d|íi c¸c mãng b¨ng thµnh mét vµ hai hµng
víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc 3-4d) ®|îc tÝnh to¸n theo lÝ thuyÕt bµi to¸n ph¼ng (xem
phô lôc H).
5.4.3. §é lón cña bÌ cäc (khi bè trÝ ®Òu kh¾p d|íi c¸c mãng bÌ cã kÝch th|íc lín h¬n 10 x
10m) cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ph|¬ng ph¸p líp biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh (xem phô lôc H).
5.4.4. §é lón cña cäc ®¬n (th|êng lµ cäc nhåi kh«ng hoÆc cã më réng ®¸y, bè trÝ d|íi c¸c
cét) ®|îc tÝnh to¸n theo lÝ thuyÕt b¸n kh«ng gian biÕn d¹ng hoÆc theo kÕt qu¶ nÐn
tÜnh cäc t¹i hiÖn tr|êng.
6. ThiÕt kÕ mãng cäc
6.1. Yªu cÇu chung
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

6.1.1. T¶i träng lÊy trong thiÕt kÕ mãng cäc cÇn theo chØ dÉn ë ®iÒu 3.1.2. cña tiªu chuÈn
nµy.
6.1.2. Khi thiÕt kÕ mãng cäc cÇn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau:
- Thu nhËp vµ nghiªn cøu c¸c d÷ kiÖn cña nÒn ®Êt vµ c«ng tr×nh bªn trªn;
- T¶i träng cµ tæ hîp t¶i träng trªn mãng cïng ®Æc ®iÓm cña t¸c ®éng vµ nh÷ng kh¶
n¨ng thay ®æi t¶i träng trong qu¸ tr×nh sö dông c«ng tr×nh;
- KiÓu mãng cïng biÕn d¹ng giíi h¹n tuyÖt ®èi t|¬ng ®èi cña c«ng tr×nh;
- Lùa chän lo¹i mãng cäc, líp ®Êt chÞu lùc ®Ó ®Æt mòi cäc vµ x¸c ®Þnh kÝch th|íc
cäc, bè trÝ cäc trong mãng.
6.1.3. ThiÕt kÕ ®µi cäc ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ cÊu t¹o cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu
bª t«ng cèt thÐp, trong ®ã cÇn kiÓm tra chäc thñng, lùc c¾t vµ chÞu uèn cña ®µi cäc.
6.1.4. Liªn kÕt ®µi cäc víi cäc cÇn theo chØ dÉn ë ®iÒu 3.11 vµ 3.12 cña tiªu chuÈn nµy.
6.1.5. §é s©u ®¸y ®µi cäc ®|îc quy ®Þnh tuú thuéc vµo c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu phÇn d|íi mÆt
®Êt cña nhµ vµ c«ng tr×nh (cã tÇng hÇm hoÆc tÇng hÇm kÜ thuËt) vµ theo thiÕt kÕ san
nÒn cña khu vùc x©y dùng (®µo bít ®i hoÆc ®¾p cao thªm), cßn chiÒu dµy cña ®µi
®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng
cèt thÐp.
6.1.6. T¶i träng tÝnh to¸n trªn cäc N nªn x¸c ®Þnh khi xem mãng nh| lµ kÕt cÊu khung chÞu
t¶i träng ®øng, ngang vµ m« men uèn. T¶i träng däc trôc t¸c dông lªn tõng cäc trong
nhãm gåm c¸c cäc th¼ng ®øng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
P Mx. y My.x
N r r
N 6y i2 6xi2 (6.1)
Trong ®ã:
P- t¶i träng th¼ng ®øng tÝnh to¸n t¸c dông lªn nhãm cäc, kN;
Mx, My- M« men tÝnh to¸n øng víi c¸c trôc chÝnh x vµ y cña mÆt b»ng nhãm cäc t¹i
täa ®é ®¸y ®µi cäc, kN.m;
xi vµ yi- to¹ ®é cña cäc thø i, m;
x vµ y- to¹ ®é cña cäc mµ ë ®ã t¶i träng t¸c dông lªn cäc ®|îc tÝnh to¸n, m.
Chó thÝch:
1) ViÖc ph©n bè t¶i träng gi÷a c¸c cäc cña mãng dµi cao theo chØ dÉn cña ®iÒu 6.2.5. cña tiªu chuÈn
nµy.
2) Khi cã cäc xiªn th× t¶i träng ph©n bè cho c¸c cäc theo c¸ch gi¶i hÖ nµy nh| kÕt cÊu khung.
6.1.7. T¶i träng ngang t¸c dông lªn tõng cäc trong nhãm gåm c¸c cäc th¼ng ®øng vµ cã
cïng tiÕt diÖn ngang, ®|îc ph©n bè ®Òu lªn c¸c cäc trong nhãm.
6.2. §Æc ®iÓm thiÕt kÕ mãng cÇu vµ c«ng tr×nh thuû lîi
6.2.1. Th«ng th|êng ®èi víi trô cÇu vµ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi cã t¶i träng ngang lín, viÖc
dïng cäc xiªn th|êng lµ gi¶i ph¸p hîp lÝ. Mãng cäc cña c¸c mè cÇu nªn bè trÝ mét
hoÆc vµi hµng cäc xiªn theo phÝa lßng s«ng. Mãng cäc cña trô cÇu nªn cã ®µi cao nªn
thiÕt kÕ víi cäc xiªn theo bèn h|íng cïng víi cäc th¼ng ®øng.
6.2.2. §èi víi mãng cña mè vµ trô cÇu, do ®Æc ®iÓm lµm viÖc cña nã, cÇn thiÕt kÕ theo c¸c
yªu cÇu bæ sung sau ®©y:
a) KÕt cÊu cña mãng cäc vµ ®é s©u mòi cäc ®|îc thiÕt kÕ cã thÓ kÓ ®Õn ®é bµo mßn
vµ xãi lë cña ®Êt do dßng ch¶y;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

b) Cäc cña c¸c mè cÇu cÇn kiÓm tra d|íi t¸c dông cña ¸p lùc ngang cña ®Êt;
c) Cäc cho phÐp chèng lªn ®¸ hoÆc ch«n vµo ®¸. Trong tr|êng hîp trªn mÆt ®¸ cã
tÇng trÇm tÝch kh«ng bÞ bµo mßn víi ®iÒu kiÖn trong tÇng Êy cäc tiÕp thu hÕt t¸c
dông cña m« men uèn th× cho phÐp kh«ng ngµm cäc vµo ®¸. Khi kh«ng tho¶ m·n
®iÒu kiÖn võa nªu th× ®é s©u ch«n cäc vµo ®¸ kh«ng nhá h¬n 0,5n khi ®¸ cã c|êng
®é chèng nÐn, lín h¬n 50Mpa vµ kh«ng nhá h¬n 1m trong c¸c lo¹i ®¸ cßn l¹i.
Chó thÝch: tÝnh to¸n cô thÓ khi mòi cäc tùa lªn nÒn ®¸ cã thÓ tham kh¶o ®iÒu A.2 cña phô lôc A
thuéc tiªu chuÈn nµy.
6.2.3. Khi thiÕt kÕ mãng cäc cho cÇu, cÇn chó ý:
a) C¸c kÝch th|íc cña ®µi cäc (hoÆc cña ®Öm nèi b»ng bª t«ng cèt thÐp) trªn mÆt
b»ng ph¶i quy ®Þnh sao cho kho¶ng c¸ch tõ mÐp ®µi ®Õn cäc gÇn nhÊt kh«ng ®|îc
nhá h¬n 0,25m (kho¶ng c¸ch mÐp-mÐp);
b) §èi víi cäc cã ®|êng kÝnh lín h¬n 2m, b¶n ®µi kh«ng cÇn cã mÐp thõa.
6.2.4. §¸y ®µi cäc cña mãng cÇu cÇn kÓ ®Õn chiÒu s©u dßng n|íc, viÖc xãi lë ®· nªu ë ®iÒu
6.2.2 còng nh| søc chÞu t¶i tÝnh to¸n vµ ®é bÒn l©u dµi cña mãng trong ®iÒu kiÖn khÝ
hËu ®Þa ph|¬ng.
6.2.5. ViÖc ph©n bè t¶i träng gi÷a c¸c cäc cña mãng ®µi cao nªn x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh
chóng nh| kÕt cÊu khung.
6.2.6. Mãng cäc cña c¸c mè cÇu vµ cña c¸c trô trung gian trªn c¸c m¸i dèc nªn kiÓm tra ®é
æn ®Þnh chèng tr|ît s©u.
6.3. §Æc ®iÓm thiÕt kÕ mãng cäc trong nh÷ng vïng cã ®éng ®Êt
6.3.1. Khi thiÕt kÕ mãng cäc trong nh÷ng vïng cã ®éng ®Êt, ngoµi nh÷ng yªu cÇu cña tiªu
chuÈn nµy cßn cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu vÒ x©y dùng trong nh÷ng vïng cã
®éng ®Êt ®|îc quy ®Þnh ë tiªu chuÈn vÒ t¶i träng vµ t¸c ®éng.
6.3.2. Mãng cäc cña nhµ vµ c«ng tr×nh cã kÓ ®Õn t¸c ®éng cña ®éng ®Êt ®|îc tÝnh to¸n víi
tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt. ë ®©y cÇn chó ý:
a) X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc d|íi t¸c ®éng cña t¶i träng nÐn vµ nhæ theo
yªu cÇu nªu trong tiªu chuÈn nµy;
b) KiÓm tra cäc theo ®iÒu kiÖn bÒn vËt liÖu d|íi t¸c dông ®ång thêi cña c¸c lùc
tÝnh to¸n (lùc nÐn, m« men uèn vµ lùc ngang);
c) KiÓm tra ®é æn ®Þnh cña ®Êt theo ®iÒu kiÖn h¹n chÕ ¸p lùc truyÒn lªn ®Êt qua
c¸c mÆt bªn cña cäc.
Ngoµi nh÷ng yªu cÇu nªu ë ®iÒu nµy, trong tÝnh to¸n cßn cÇn ph¶i chó ý ®Õn
nh÷ng yªu cÇu bæ sung nªu trong phô lôc I cña tiªu chuÈn nµy.
Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh trÞ sè tÝnh to¸n cña t¶i träng ®éng ®Êt t¸c dông lªn nhµ vµ c«ng tr×nh,
th× mãng cäc dµi cao nªn xem nh| tÇng khung cuèi cïng.
6.4. §Æc ®iÓm thiÕt kÕ mãng cäc cho c¸c tuyÕn ®|êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng;
6.4.1. Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho c¸c tuyÕn ®|êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng víi c¸c
trô ®iÖn cã kho¶ng chuyÓn tiÕp lín cÇn ph¶i thùc hiÖn toµn bé néi dung nªu ë ch|¬ng
2 cña tiªu chuÈn nµy. trong tr|êng hîp cßn l¹i cho phÐp thùc hiÖn kh«ng Ýt h¬n 3
®iÓm th¨m dß cho mçi km chiÒu dµi tuyÕn.
Chó thÝch: Sù ph©n lo¹i c¸c ®|êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng vµ kho¶ng chuyÒn tiÕp ®|îc lÊy theo tiªu
chuÈn l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn.
6.4.2. ChiÒu s©u hè khoan quy ®Þnh nh| sau:
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

a) §èi víi trô trung gian- s©u h¬n 2m d|íi mòi cäc;
b) §èi víi trô gãc- s©u h¬n 4m d|íi mòi cäc;
6.4.3. Mãng cäc cho c¸c trô ®|êng d©y vµ tr¹m ph©n phèi ®iÖn ngoµi trêi ®|îc ghÐp dïng
trong tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt.
6.4.4. Kh«ng ®|îc phÐp dïng c¸c cäc d¹ng h×nh kim, h×nh nªm vµ h×nh thoi cho mãng trô
®|êng d©y.
6.4.5. §èi víi c¸c cäc chÞu t¶i träng ngang hoÆc t¶i träng nhæ, chiÒu s©u h¹ cäc vµo trong
®Êt kh«ng ®|îc nhá h¬n 4m, vµ kh«ng 3m ®èi víi mãng cña c¸c trô gç.
6.4.6. TÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc mãng ®|êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ®|îc tr×nh bµy
trong phô lôc K.
6.5. ThiÕt kÕ mãng cäc trong mét sè ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt kh¸c
6.5.1. Mãng cäc trong ®Êt than bïn vµ ®Êt ®¾p cÇn ph¶i ®|îc thiÕt kÕ cã kÓ ®Õn ma s¸t ©m
cña ®Êt.
6.5.2. Mãng cäc trong ®Êt lón |ít nªn thiÕt kÕ xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn lµ ®Êt trong mãng cã
thÓ bÞ |ít hoµn toµn ë ®é no n|íc Gt 0,8.
Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë n¬I x©y dùng cã ®Êt lón |ít nªn x¸c ®Þnh ®Êt lón
|ít vµ t¸ch líp ®Êt cã ®é lón |ít t|¬ng ®èi G s 0,02 ë ¸p lùc p= 3 kg/c
6.5.3. C¸c lo¹i ®Êt lón |ít vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c mµ c¸c ®Æc tr|ng bÒn vµ biÕn d¹ng chóng
gi¶m ®i khi |ít, trong mäi tr|êng hîp khi chiÒu dµy cña c¸c líp Êy ®Õn 3cm thØ nªn
dïng cäc xuyªn suèt c¸c líp vµ ch«n vµo líp vµ ch«n vµo líp kh«ng lón |ít.
6.5.4. Khi thiÕt kÕ mãng cäc trong ®Êt tr|¬ng në cho phÐp cäc xuyªn hÕt chiÒu dµy ®Êt
tr|¬ng në hoÆc xuyªn mét phÇn (chèng mòi cäc trùc tiÕp lªn ®Êt tr|¬ng. tuy nhiªn
cÇn ph¶i cã nh÷ng tÝnh to¸n mãng cäc theo c¸c tr¹ng th¸i giíi hanh trong ®Êt tr|¬ng
në cã kÓ ®Õn kÕt qu¶ nÐn tÜnh cäc vµ ®é tråi cña cäc khi në ®Êt.
6.5.5. §èi víi vïng ®Êt tr|¬ng në, ngoµi nh÷ng yªu cÇu chung ®Ó thiÕt kÕ mãng cäc tr×nh
bµy trong tiªu chuÈn nµy, cßn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chØ dÉn bæ sung sau ®©y:
a) Trªn vïng x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh thö tÜnh cäc cã lµm |ít ®Êt vµ x¸c ®Þnh ®é
n©ng cao toµn bé mÆt ®Êt khi në;
b) ViÖc thö tÜnh cäc cÇn b¾t ®Çu gia t¶i ®èi víi cäc ®ãng trong ®Êt cã ®é Èm tù nhiªn,
cho tíi t¶i träng b»ng t¶i träng dù kiÕn dïng trong tÝnh to¸n cäc. Sau khi gia t¶i
cÇn lµm |ít ®Êt vµ ®o chuyÓn vÞ cña cäc;
c) Cïng lóc kÕt thóc qu¸ tr×nh tr|¬ng në cña ®Êt, viÖc thö cäc ph¶i tiÕn hµnh theo
ph|¬ng ph¸p nh| lµ ®èi víi ®Êt th«ng th|êng, kh«ng tr|¬ng në.
6.5.6. Khi thiÕt kÕ mãng cäc trong vïng khai th¸c má, ngoµi nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn
thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh trong vïng khai th¸c má; ë ®©y cïng víi nh÷ng tµi liÖu
kh¶o s¸t c«ng tr×nh ®Ó thiÕt kÕ mãng cäc tr×nh bÇy ë ®©y cïng víi nh÷ng tµi liÖu vÒ
kh¶o s¸t ®Þa chÊt má vµ c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng biÕn d¹ng dù tÝnh cña mÆt ®Êt.
6.5.7. ViÖc tÝnh to¸n mãng cäc cña nhµ vµ c«ng tr×nh x©y ë vïng khai th¸c má cÇn theo c¸c
tr¹ng th¸i giíi h¹n b»ng tæ hîp ®Æc biÖt cña t¶i träng, cã kÓ ®Õn t¸c ®éng theo c¸c
phÝa nÒn bÞ biÕn d¹ng khi khai th¸c.
6.5.8. Nh÷ng tÝnh to¸n kh¸c vÒ mãng cäc x©y dùng trong vïng ®Êt lón |ít, vïng ®Êt tr|¬ng
në hoÆc vïng khai th¸c má cã thÓ tham kh¶o SNIP 2.02.03-85 vµ c¸c tµi liÖu liªn
quan kh¸c.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

7. Yªu cÇu kÜ thuËt vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l|îng cäc
7.1. Cäc ®ãng vµ Ðp
7.1.1. Tr|íc khi tiÕn hµnh thi c«ng cäc cÇn lËp ch|¬ng tr×nh thi c«ng vµ biÖn ph¸p qu¶n
lÝ chÊt l|îng cäc. Trong hå s¬ cÇn thÓ hiÖn:
- Lo¹i cäc, cÊu t¹o cäc vµ hå s¬ ®óc cäc cña n¬I s¶n xuÊt;
- VÞ trÝ vµ c¸c sai sè cho phÐp;
- ChiÒu dµi cäc, cao ®é mòi cäc vµ ®Ønh cäc dù kiÕn;
- Sè l|îng cäc;
- Tr×nh tù ®ãng Ðp cäc;
- Yªu cÇu chÝnh ®èi víi thiÕt bÞ ®ãng vµ Ðp cäc, khi cÇn cã thÓ ph¶i kiÓm tra mét
sè th«ng sè chÝnh cña thiÕt bÞ tr|íc khi thi c«ng hµng lo¹t;
- Dù kiÕn c¸c khã kh¨n cã thÓ gÆp trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ biÖn ph¸p xö lÝ;
- Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc.
7.1.2. Qu¸ tr×nh ®ãng/Ðp tÊt c¶ c¸c cäc ph¶i ®|îc theo dâi vµ lËp lÝ lÞch thi c«ng cho tõng
cäc.
7.1.3. LÝ lÞch cäc bao gåm c¸c ®iÓm sau:
- Lo¹i cäc vµ thiÕt bÞ h¹ cäc;
- Sè kÝ hiÖu cña cäc;
- N¬i vµ ngµy s¶n xuÊt cäc;
- TiÕt diÖn cäc, chiÒu dµi vµ lo¹i cèt thÐp ( cho cäc bª t«ng cèt thÐp);
- Thêi gian thi c«ng(ngµy, giê b¾t ®Çu, kÕt thóc) vµ c¸c sù cè gÆp ph¶i khi thi c«ng
cïng biÖn ph¸p kh¾c phôc;
- §èi víi cäc ®ãng cÇn ghi c¸c gi¸ trÞ träng l|îng bóa, chiÒu cao r¬I bóa, sè nh¸t
®Ëp, ®é chèi. ®èi víi cäc Ðp cÇn ghi chi tiÕt lùc Ðp cho tõng ®o¹n vµ lùc Ðp cuèi
cïng;
- C¸c ch|íng ng¹i vËt gÆp ph¶i khi thi c«ng;
- Sai lÖch vÞ trÝ, ®é nghiªng vµ cao ®é thùc tÕ cña ®Ønh vµ mòi cäc.
7.1.4. Hå s¬ theo dâi thi c«ng cäc cÇn ®|îc l|u tr÷ theo quy ®Þnh cña nhµ n|íc. B¶n vÏ
hoµn c«ng cäc cÇn ®|îc l|u tr÷ l©u dµi.
7.1.5. ThÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l|îng thi c«ng cã thÓ ®|îc bæ sung nÕu viÖc theo dâi thi
c«ng cho thÊy cäc kh«ng ®¹t chÊt l|îng yªu cÇu. C¸c thÝ nghiÖm cÇn thùc hiÖn
gåm:
- Kh¶o s¸t l¹i ®Êt nÒn;
- §ãng vå cäc nÕu cäc chèng bÞ tråi lªn khi ®ãng c¸c cäc l©n cËn;
- KiÓm tra ph¸t hiÖn khuyÕt tËt cña cäc do thi c«ng;
- KiÓm tra søc chÞu t¶i;
- KiÓm tra vËt liÖu th©n cäc (®é ®Æc ch¾c vµ c|êng ®é).
7.2. Cäc nhåi
7.2.1. Tr|íc khi tiÕn hµnh thi c«ng cÇn lËp ch|¬ng tr×nh thi c«ng vµ biÖn ph¸p qu¶n lÝ
chÊt l|îng cäc. Trong hå s¬ cÇn thÓ hiÖn:
- Lo¹i cäc, cÊu t¹o cäc;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

- VÞ trÝ vµ c¸c sai sè cho phÐp;
- ChiÒu dµi cäc, cao ®é mòi cäc vµ ®Ønh cäc dù kiÕn;
- Sè l|îng cäc;
- Tr×nh tù thi c«ng cäc;
- ThiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng ®· æn ®Þnh tr|íc khi thi c«ng hµng lo¹t;
- Søc chÞu t¶i cña cäc vµ tØ lÖ % cäc cÇn kiÓm tra chÊt l|îng;
- C¸c khã kh¨n cã thÓ gÆp trong qu¸ tr×nh thi c«ng cïng víi biÖn ph¸p dù kiÕn xö
lÝ.
7.2.2. Qu¸ tr×nh thi c«ng cña tÊt c¶ c¸c cäc ph¶i ®|îc theo dâi hÕt søc chÆt chÏ. Ph¶i lËp
lÝ lÞch thi c«ng cho tõng cäc, cã ch÷ kÝ x¸c nhËn cña c¸c bªn cã liªn quan.
7.2.3. LÝ lÞch cäc bao gåm c¸c ®iÓm sau:
- Lo¹i cäc vµ thiÕt bÞ t¹o lç;
- Sè kÝ hiÖu cña cäc;
- §|êng kÝnh cäc, chiÒu dµi, ®é s¹ch ®¸y lç, ®é nghiªng cña lç khoan;
- Thêi gian thi c«ng (ngµy, giê b¾t ®Çu, kÕt thóc) vµ ®Æc biÖt lµ c¸c sù cè gÆp ph¶i
khi thi c«ng cïng biÖn ph¸p kh¾c phôc.
- Lo¹i cèt thÐp;
- M¸c bª t«ng, ®é sôt, thÓ tÝch bª t«ng, ph|¬ng ph¸p ®æ bª t«ng;
- TØ träng, ®é PH, ®é nhít vµ thµnh phÇn h¹t cña dung dÞch khoan (nÕu dïng);
- ¸p lùc b¬m v÷a hoÆc bª t«ng, ®|êng kÝnh trong vµ ngoµi cña èng b¬m;
- C¸c líp ®Êt ®· gÆp trong qu¸ tr×nh khoan, qu¸ tr×nh thæi röa ®¸y lç khoan;
- C¸c ch|íng ng¹i vËt gÆp ph¶i khi thi c«ng;
- Sai lÖch vÞ trÝ vµ cao ®é thùc tÕ cña ®Çu vµ mòi cäc;
- KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l|îng cäc theo quy ®Þnh cña ch|¬ng tr×nh qu¶n lÝ chÊt
l|îng.
7.2.4. Hå s¬ theo dâi thi c«ng cäc cÇn ®|îc l|u tr÷ theo quy ®Þnh cña nhµ n|íc.
7.2.5. NÕu qua kÕt qu¶ theo dâi vµ kiÓm tra cho thÊy cäc kh«ng ®¹t chÊt l|îng yªu cÇu,
cÇn bæ sung mét sè thÝ nghiÖm kiÓm tra. C¸c thÝ nghiÖm cÇn thùc hiÖn lóc nµy
gåm:
- Kh¶o s¸t l¹i ®Êt nÒn;
- ThÝ nghiÖm kiÓm tra ®é ®ång nhÊt cña vËt liÖu cäc b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p gi¸n
tiÕp (siªu ©m, rung, biÕn d¹ng nhá, biÕn d¹ng lín);
- Khoan lÊy mÉu bª t«ng cäc ®Ó x¸c ®Þnh trùc tiÕp chÊt l|îng bª t«ng, trong ®ã cã
c|êng ®é;
- KiÓm tra kÝch th|íc th|íc h×nh häc (®|êng kÝnh, ®é s©u,..);
- ThÝ nghiÖm kiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc.
Chó thÝch: viÖc kiÓm tra chÊt l|îng thi c«ng thùc hiÖn theo tiªu chuÈn TCXD 206:1998 “cäc
khoan nhåi - yªu cÇu vÒ chÊt l|îng thi c«ng”.
Phô lôc A
X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt nÒn (theo SNIP 2.20.03.85)
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

A.1. C¸c chØ tiªu c¬ lÝ dïng trong tÝnh to¸n cña phô lôc nµy ®|îc x¸c ®Þnh theo TCVN
4195: 1995 y TCVN 4202: 1995- §Êt x©y dùng.
Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc ®¬n, theo ®Êt nÒn, ®|îc tÝnh:
Qtc
Qa
K tc (A.1a)
Trong ®ã:
Qa- søc chÞu t¶i cho phÐp tÝnh to¸n theo ®Êt nÒn b»ng ph|¬ng ph¸p nªu trong phô lôc
nµy;
Qtc- søc chÞu t¶i tiªu chuÈn tÝnh theo ®Êt nÒn cña cäc ®¬n;
Ktc- HÖ sè an toµn, lÊy b»ng:
1,2- NÕu søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh b»ng nÐn tÜnh cäc t¹i hiÖn tr|êng;
1,25- NÕu søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ thö ®éng cäc cã kÓ ®Õn biÕn d¹ng ®µn
håi cña ®Êt hoÆc theo kÕt qu¶ thö ®Êt t¹i hiÖn tr|êng b»ng cäc mÉu;
1,4- NÕu søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n, kÓ c¶ theo kÕt qu¶ thö ®éng cäc mµ
kh«ng kÓ ®Õn biÕn d¹ng ®µn håi cña ®Êt;
1,4 (1,250- §èi víi mãng mè cÇu ®µi thÊp, cäc ma s¸t, cäc chèng, cßn khi ë cäc ®µi
cao- khi cäc chèng chØ chÞu t¶i th¼ng ®øng, kh«ng phô thuèc sè l|îng cäc trong
mãng;
§èi víi ®µi cao hoÆc ®µi thÊp mµ ®¸y cña nã n»m trªn ®Êt cã tÝnh nÐn lín vµ ®èi víi
cäc ma s¸t chÞu t¶i trong nÐn, còng nh| ®èi víi bÊt kú lo¹i ®µi nµo mµ cäc treo, cäc
chèng chÞu t¶i träng nhæ, tuú thuéc sè l|îng cäc trong mãng, trÞ sè ktc lÊy nh| sau:
- Mãng cã trªn 21 cäc: ktc=1,4 (1,25);
- Mãng cã tõ 11 ®Õn 20 cäc: ktc= 1,55 (1,4);
- Mãng cã tõ 6 ®Õn 10 cäc: ktc= 1,65 (1,5);
- Mãng cã tõ 1 ®Õn 5 cäc: ktc=1,75 (1,6).
Sè trong hoÆc ®¬n lµ trÞ sè cña ktc khi søc chÞu t¶i cña cäc ®|îc x¸c ®Þnh tõ kÕt qu¶
nÐn tÜnh ë hiÖn tr|êng.
Chó thÝch:
1) NÕu viÖc tÝnh to¸n mãng cäc cã kÓ ®Õn t¶i träng giã vµ t¶i träng cÇu trôc th× ®|îc phÐp t¨ng t¶i
träng tÝnh to¸n trªn c¸c cäc biªn lªn 20% (trõ mãng trô ®|êng d©y t¶i ®iÖn).
2) §èi víi mãng chØ cã cäc ®ãng, mang t¶i trªn 60 tÊn (600 kN) hoÆc 1 cäc nhåi mang t¶i träng 250
tÊn (2500 kN) th×:
ktc=1,4 - NÕu søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh theo thö tÜnh cäc;
ktc=1,6- NÕu søc chÞu t¶i x¸c ®Þnh theo c¸c ph|¬ng ph¸p kh¸c;
ktc=1- §èi víi mãng bÌ cäc cña c«ng tr×nh cã ®é cøng lín, ®é lón giíi h¹n lín h¬n hoÆc
b»ng 30cm (víi sè cäc lín h¬n 100), nÕu søc chÞu t¶i cña cäc x¸c ®Þnh theo thö tÜnh.
A.2. Søc chÞu t¶i tiªu chuÈn cña cäc chèng trªn ®Êt Ýt nÐn co (khi Es= 500 kg/cm2) x¸c
®Þnh theo c«ng thøc:
Qtc mq p A p (A.1b)
Trong ®ã:
m- HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cäc trong ®Êt, lÊy b»ng m=1;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

Ap- DiÖn tÝch tùa lªn ®Êt cña cäc trßn rçng vµ cäc èng lÊy b»ng diÖn tÝch tiÕt diÖn
ngang, cßn ®èi víi cäc trßn rçng vµ cäc èng lÊy b»ng diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña
thµnh cäc khi kh«ng nhåi bª t«ng phÇn rçng ®Õn chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 3 lÇn
®|êng kÝnh cäc;
qp- c|êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt ë mòi cäc, T/m2, lÊy nh| sau:
a. §èi víi mäi lo¹i cäc ®ãng mµ mòi cäc chèng lªn ®¸, ®Êt hßn lín (®¸ t¶ng, ®¸
cuéi, ®¸ d¨m, sái s¹n cã ®én c¸t) còng nh| trong tr|êng hîp chèng lªn ®Êt sÐt
cøng (trõ líp phñ cã ®é b·o hoµ G< 0,85 vµ ®Êt tr|¬ng në), qp =2000T/m2;
b. §èi víi cäc nhåi, cäc èng cã nhåi bª t«ng ngµm vµo ®¸ kh«ng bÞ phong ho¸
(kh«ng cã c¸c phô líp yÕu) kh«ng nhá h¬n 0,5m, theo c«ng thøc:
q tc h3
pn
qp ( 1,5)
kd d3 (A.2)
Trong ®ã:
q tc
- C|êng ®é chÞu nÐn tiªu chuÈn mét trôc, (trung b×nh céng) cña ®¸ ë tr¹ng
pn

th¸i no n|íc, t/m2;
k®- hÖ sè an toµn theo ®Êt, lÊy b»ng 1,4;
h3- §é ch«n s©u tÝnh to¸n trong ®¸, m;
d3- §|êng kÝnh ngµm cña phÇn ch«n vµo ®¸, m.
c) §èi víi cäc èng chèng lªn bÒ mÆt ®¸ b»ng ph¼ng kh«ng bÞ phong ho¸, líp nµy
®|îc phñ bëi líp ®Êt kh«ng bÞ xãi lë cã chiÒu dµy kh«ng nhá h¬n 3 lÇn ®|êng
kÝnh cäc èng, theo c«ng thøc:
q tc
pn
qp
kd (A.3)
tc
Trong ®ã q pn vµ k® cã ý nghÜa nh| trong c«ng thøc (A.2).
Chó thÝch: Khi cäc chèng lªn nÒn ®¸ bÞ phong ho¸ còng nh| cã thÓ bÞ xãi lë th× søc chèng tiªu
tc
chuÈn cña ®Êt q pn ph¶i dùa trªn kÕt qu¶ thö cäc b»ng ph|¬ng ph¸p tÜnh.
A.3. Søc chÞu t¶i tiªu chuÈn cña cäc ma s¸t thi c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p ®ãng cã bÒ réng
tiÕt diÖn ®Õn 0,8m, chÞu t¶i träng nÐn, ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Qtc m(m R q p A p u6m f f si l i ) (A.4)
Trong ®ã:
qp vµ fs- c|êng ®é chÞu t¶i ë mòi vµ mÆt bªn cña cäc, lÊy theo b¶ng A.1 vµ A.2;
m- HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt lÇn l|ît ë mòi cäc vµ ë mÆt bªn cäc cã kÓ ®Õn
¶nh h|ëng cña ph|¬ng ph¸p h¹ cäc ®Õn søc chèng tÝnh to¸n cña ®Êt, x¸c ®Þnh theo
b¶ng A.3.
Trong c«ng thøc (A.4) viÖc lÊy tæng c|êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt ph¶i ®|îc tiÕn hµnh
trªn tÊt c¶ c¸c líp ®Êt mµ cäc xuyªn qua. Trong tr|êng hîp khi san nÒn cÇn g¹t bá
hoÆc cã thÓ bÞ xãi tr«I ®Êt ®I, ph¶i tiÕn hµnh lÊy tæng søc chèng tÝnh to¸n cña tÊt c¶
c¸c líp ®Êt n»m lÇn l|ît bªn d|íi møc san nÒn (gät bá hoÆc d|íi cèt xãi lë côc bé
khi bÞ lò).
Chó thÝch:
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

1) Søc chÞu t¶i cña cäc ®ãng cã më réng ®¸y khi x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (A.4): chu vi u ë th©n cäc
lµ chu vi tiÕt diÖn ngang cña th©n cäc, cßn ë phÇn më réng lµ chu vi tiÕt diÖn ngang cña phÇn
më réng.
B¶ng A1- Søc chèng cña ®Êt ë mòi cäc qp
Søc chèng ë mòi cäc ®ãng vµ cäc èng kh«ng nhåi bª t«ng,qp,T/m2
§é s©u Cña ®Êt c¸t chÆt võa
cña
Sái Th« - Th« võa MÞn Bôi -
mòi
cäc, m Cña ®Êt sÐt víi chØ sè sÖt IL b»ng
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
660 310 200
3 750 300 110 60
(400) (200) (120)
680 320 210
4 830 380 125 70
(510) (250) (160)
700 340 220
5 880 400 130 80
(620) (280) (200)
730 370 240
7 970 430 140 85
(690) (330) (220)
770 400 260
10 1050 500 150 90
(730) (350) (240)
820 440
15 1170 560 290 165 100
(750) (400)
480
20 1260 850 620 320 180 110
(450)
25 1340 900 680 520 350 195 120
30 1420 950 740 650 380 210 130
35 1500 1000 800 600 410 225 140


B¶ng A.2 – ma s¸t bªn fs
Ma s¸t bªn cäc, fs, T/m2
Cña ®Êt c¸t, chÆt võa
§é s©u trung b×nh cña líp Th« vµ
mÞn Bôi - - - - - -
®Êt, m th« võa
Cña ®Êt sÐt khi chØ sÖt IL b»ng
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
1 3,5 2,3 1,5 1,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2
2 4,2 3 2,1 1,7 1,2 0,7 0,5 0,4 0,4
3 4,8 3,5 2,5 2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5
4 5,3 3,8 2,7 2,2 1,6 0,9 0,8 0,7 0,5
5 5,6 4 2,9 2,4 1,7 1 0,8 0,7 0,6
6 5,8 4,2 3,1 2,5 1,8 1 0,8 0,7 0,6
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

8 6,2 4,4 3,3 2,6 1,9 1 0,8 0,7 0,6
10 6,5 4,6 3,4 2,7 1,9 1 0,8 0,7 0,6
15 7,2 5,1 3,8 2,8 2 1,1 0,8 0,7 0,6
20 7,9 5,6 4,1 3 2 1,2 0,8 0,7 0,6
25 8,6 6,1 4,4 3,2 2 1,2 0,8 0,7 0,6
30 9,3 6,6 4,7 3,4 2,1 1,2 0,9 0,8 0,7
35 10 7 5 3,6 2,2 1,3 0,9 0,8 0,7


Chó thÝch cña b¶ng A.1 vµ A.2:
1) Trong nh÷ng tr|êng hîp khi mµ ë b¶ng A.1 c¸c gi¸ trÞ sè cña qp tr×nh bµy ë d¹ng ph©n sè, th× tö
sè lµ cña c¸t cßn ë mÉu sè lµ cña sÐt.
2) Trong b¶ng A.1 vµ A.2, ®é s©u cña mòi cäc lµ ®é s©u trung b×nh cña líp ®Êt khi san nÒn b»ng
ph|¬ng ph¸p gät bá hoÆc ®¾p dµy ®Õn 3m, nªn lÊy tõ møc ®Þa h×nh tù nhiªn, cßn khi gät bá vµ
®¾p thªm dµy tõ 3y10m th× lÊy tõ cèt quy |íc n»m cao h¬n phÇn bÞ gät 3 m hoÆc thÊp h¬n møc
®¾p 3m.
§é s©u h¹ cäc trong c¸c líp ®Êt ë vïng cã dßng ch¶y cña n|íc nªn lÊy cã l|u ý ®Õn kh¶ n¨ng
chóng bÞ xãi tr«I ë møc lò tÝnh to¸n.
Khi thiÕt kÕ cäc cho c¸c ®|êng v|ît qua hµo r·nh th× chiÒu s©u cña mòi cäc nªu ë b¶ng A.1 nªn
lÊy tõ cèt ®Þa h×nh tù nhiªn ë vÞ trÝ mãng c«ng tr×nh.
3) §èi víi c¸c gi¸ trÞ trung gian cña ®é s©u vµ chØ sè sÖt IL th× x¸c ®Þnh qp vµ fs tõ b¶ng A.1 vµ A.2
b»ng ph|¬ng ph¸p néi suy.
4) Cho phÐp sö dông c¸c gi¸ trÞ søc chèng tÝnh to¸n, qp theo b¶ng A.1 víi ®iÒu kiÖn ®é ch«n s©u cña
cäc trong ®Êt kh«ng bÞ xãi tr«I hoÆc gät bá kh«ng nhá h¬n:
- §èi víi c«ng tr×nh thuû lîi: 4m;
- §èi víi nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c: 3m.
5) Khi x¸c ®Þnh ma s¸t bªn fs theo b¶ng A.2, ®Êt nÒn ®|îc chia thµnh c¸c líp nhá ®ång nhÊt cã
chiÒu dµy kh«ng qu¸ 2m
6) Ma s¸t bªn tÝnh to¸n fs cña ®Êt c¸t chÆt nªn t¨ng thªm 30% so víi gi¸ trÞ tr×nh bµy trong b¶ng
A.2.
B¶ng A.3- c¸c hÖ sè mR vµ mf
HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt
®|îc kÓ ®Õn mét c¸ch ®éc lËp víi
nhau khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña
Ph|¬ng ph¸p h¹ cäc cäc
D|íi mòi cäc ë mÆt bªn cäc
mR mf
1. H¹ cäc ®Æc vµ cäc rçng cã bÞt mòi cäc, b»ng bóa h¬i 1 1
(treo), bóa m¸y vµ bóa diezel
2. H¹ cäc b»ng c¸ch ®ãng vµo lç khoan måi víi ®é s©u mòi
cäc kh«ng nhá h¬n 1m d|íi ®¸y hè khoan, khi ®|êng
kÝnh lç khoan måi:
a) B»ng c¹nh cäc vu«ng
1 0,5
b) Nhá h¬n c¹nh cäc vu«ng 5cm
1 0,6
c) Nhá h¬n c¹nh cäc vu«ng hoÆc ®|êng kÝnh cäc trßn
(®èi víi trô ®|êng d©y t¶i ®iÖn) 15cm. 1 1
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

3. H¹ cäc cã xãi n|íc trong ®Êt c¸t víi ®iÒu kiÖn ®ãng tiÕp 1 0,9
cäc ë mÐt cuèi cïng kh«ng xãi n|íc
4. Rung vµ Ðp cäc vµo:
a) §Êt c¸t, chÆt võa:
- C¸t th« vµ th« võa 1,2 1
- C¸t mÞn 1,1 1
- C¸t bôi 1 1
b) §Êt sÐt cã ®é sÖt IL= 0,5:
- ¸ c¸t 0,9 0,9
- ¸ sÐt 0,8 0,9
- SÐt 0,7 0,9
c) §Êt sÐt cã ®é sÖt ILd0 1 1
5. Cäc rçng hë mòi h¹ b»ng bóa cã kÕt cÊu bÊt k×
a) Khi ®|êng kÝnh lç rçng cña cäc d40cm 1 1
b) Khi ®|êng kÝnh lç rçng cña cäc >40cm 0,7 1
6. Cäc trßn rçng, bÞt mòi, h¹ b»ng ph|¬ng ph¸p bÊt k×, tíi
®é s©u t10m, sau ®ã cã më réng mòi cäc b»ng c¸ch næ
m×n trong ®Êt c¸t chÆt võa vµ trong ®Êt sÐt cã ®é sÖt
ILd0,5, khi ®|êng kÝnh më réng b»ng:
a) 1m, kh«ng phô thuéc vµo lo¹i ®Êt nãi trªn
0,9 1
b) 1,5m trong ®Êt c¸t vµ ¸ c¸t
0,8 1
c) 1,5m trong ¸ sÐt vµ sÐt
0,7 1

Chó thÝch: HÖ sè mR vµ mf ë ®iÓm 4 b¶ng A.3 ®èi víi ®Êt sÐt cã ®é sÖt 0,5 > IL>0 ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch
néi suy.

A.4. §èi víi cäc ®ãng mµ mòi cña nã tùa lªn ®Êt c¸t cã ®é chÆt t|¬ng ®èi I D 1 hoÆc
3
trªn ®Êt sÐt cã chØ sè sÖt IL>0,6 th× søc chÞu t¶i cña cäc nªn x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ thö
tÜnh cäc.
A.5. TÝnh søc chÞu t¶i cña cäc nªm, cäc h×nh thang, h×nh thoi, xuyªn qua ®Êt c¸t vµ ®Êt sÐt
nªn tiÕn hµnh cã kÓ ®Õn søc chÞu t¶i t¨ng thªm cña ®Êt ë mÆt bªn cäc, søc chèng nµy
phô thuéc vµo m« ®un biÕn d¹ng cña ®Êt tõ kÕt qu¶ thö nÐn ë trong phßng thÝ nghiÖm
c¸c lo¹i ®Êt mµ cäc xuyªn qua, nªn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Qtc >
m q p A p 6Li (u i f i u oi ic E j k ' i [ p ) @ (A.5)
Trong ®ã:
m, qp, Ap, li vµ fi- KÝ hiÖu gièng nh| trong c«ng thøc (A.4);
ui- chu vi ngoµi cña tiÕt diÖn I cña cäc, m;
uoi- Tæng c¸c c¹nh tiÕt diÖn I, m, cã ®é nghiªng víi trôc cäc;
ic- §é nghiªng mÆt h«ng cña cäc tÝnh b»ng ph©n l|îng cña ®¬n vÞ, lµ tØ sè cña nöa
c¹nh tiÕt diÖn ngang ë ®Çu trªn vµ ®Çu d|íi trªn chiÒu dµi cña ®o¹n cã mÆt nghiªng,
khi ic t0,025 th× nªn lÊy ic=0,025;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

Ei- M« ®un biÕn d¹ng cña líp ®Êt thø I ë quanh mÆt h«ng cäc, T/m2; x¸c ®Þnh tõ kÕt
qu¶ thö ®Êt trong m¸y nÐn;
K’i- HÖ sè, x¸c ®Þnh theo b¶ng A.4;
[ p - hÖ sè l|u biÕn, lÊy b»ng 0,8.
Chó thÝch: §èi víi cäc h×nh thoi, tæng søc chèng cña ®Êt ë mÆt bªn phÇn cã ®é nghiªng ng|îc trong
c«ng thøc A.5 kh«ng tÝnh ®Õn.
B¶ng A.4- hÖ sè k’i
Lo¹i ®Êt HÖ sè k’i
C¸t vµ ¸ c¸t 0,5
¸ sÐt 0,6
SÐt: khi chØ sè dÎo Ip=18 0,7
khi chØ sè dÎo Ip=25 0,9
Chó thÝch: ®èi víi sÐt cã chØ sè dÎo 18 < Ip2,5:t¹i ®é s©u z=0,85/bd,trong ®ã /bd, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (G6)
J1-Khèi l|îng thÓ tÝch tÝnh to¸n cña ®Êt,T/m3
V,v - øng suÊt cã hiÖu theo ph|¬ng th¼ng ®øng trong ®Êt t¹i ®é s©u z,T/m2
M1,C1 - Gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña gãc ma s¸t trong, ®é vµ lùc dÝnh, T/m2 cña ®Êt
[ - HÖ sè,lÊy =0,6 cho cäc nhåi vµ cäc èng,=0,3 cho c¸c lo¹i cäc cßn l¹i;
K1 - HÖ sè, lÊy b»ng 1, trõ tr|êng hîp tÝnh mãng cña c¸c c«ng tr×nh ch¾n lÊy b»ng
0,7;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

K2 - HÖ sè, kÓ ®Õn phÇn t¶i träng th|êng xuyªn trong tæng t¶i träng, tÝnh theo c«ng
thøc:
M p Mv
K2 (G.15)
nM p M v
Trong ®ã:
Mp - M«men do t¶i träng ngoµi th|êng xuyªn, tÝnh to¸n ë tiÕt diÖn mãng t¹i møc mòi
cäc, T.m;
Mv - M«men do t¶i träng t¹m thêi, T.m;
n , hÖ sè, lÊy b»ng 2,5 trõ c¸c tr|êng hîp sau ®©y:
a) Nh÷ng c«ng tr×nh quan träng:
+ Khi Lc d 2,5 lÊy n = 4;
+ Khi Lc t 5 lÊy n = 2,5;
+ Khi Lc n»m gi÷a c¸c trÞ sè trªn th× néi suy n .
b) Mãng 1 hµng cäc chÞu t¶i träng lÖch t©m th¼ng ®øng nªn lÊy n = 4, kh«ng phô
thuéc vµo Lc.
Chó thÝch: NÕu ¸p lùc ngang tÝnh to¸n lªn ®Êt Vz kh«ng tháa m·n ®iÒu kiÖn (G.14) nh|ng lóc nµy
søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu ch|a tËn dông hÕt vµ chuyÓn vÞ cña cäc nhá h¬n trÞ sè chuyÓn vÞ
cho phÐp khi chiÒu s©u tÝnh ®æi cña cäc Lc > 2,5 th× nªn lÆp l¹i viÖc tÝnh to¸n víi hÖ sè tØ lÖ K gi¶m
®i (®iÒu G.2 cña phô lôc nµy). Víi trÞ sè míi cña K cÇn kiÓm tra ®é bÒn cña cäc theo vËt liÖu,
chuyÓn vÞ cña cäc còng ph¶i tu©n theo ®iÒu (G.14).
G.7. ¸p lùc tÝnh to¸n, Vz, T/m2, lùc c¾t Qz, T, trong c¸c tiÕt diÖn cña cäc tÝnh theo c«ng
thøc:
K § \ M H ·
Vz z c ¨ y 0 A1 0 B1 2 0 C1 2 0 D1 ¸;
¨ (G.16)
D bd © D bd D bd EI D bd Eb I ¸
¹
H0
Mz D bd Eb Iy0 A3 D bd Eb I\ 0 B3 M 0 C3 
2
D3 ; (G.17)
D bd
Qz D bd Eb Iy0 A4 D bd Eb I\ 0 B4 D bd M 0 C 4 H 0 D4 ;
3 2
(G.18)
Nz = N (G.19)
Trong ®ã:
K - HÖ sè tØ lÖ x¸c ®Þnh theo b¶ng G.1 cña phô lôc nµy;
Dbd, Eb, I - Cã ý nghÜa nh| c«ng thøc (G.6);
ze - ChiÒu s©u tÝnh ®æi x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (G.4) tïy theo ®é s©u thùc tÕ z mµ ë
®ã x¸c ®Þnh Vz, Mz, Qz;
H0, M0, y0 vµ \0 cã ý nghÜa nh| ®· nªu ë ®iÒu G.4 vµ G.5 cña phô lôc nµy;
A1 B1 , C1vµ D 1 ½
°
A3 B3 , C3 vµ D 3 ¾ - C¸c hÖ sè lÊy theo b¶ng (G.3);
A4 B4 , C 4 vµ D 4 °
¿
N - T¶i träng tÝnh to¸n däc trôc t¹i ®Çu cäc.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998


Formatted: Justified, Space Before:
4 pt
G.8. M«men ngµm tÝnh to¸n, Mng, T.m, khi tÝnh cäc ngµm cøng trong ®µi vµ ®Çu cäc
kh«ng bÞ xoay, tÝnh theo c«ng thøc sau:
l02
G MH l0G MM 
2 Eb I
M ng H (G.20)
l0
G MM 
Eb I
ë ®©y, ý nghÜa c¸c kÝ hiÖu ®Òu gièng nhau, nh| nh÷ng c«ng thøc nªu ë trªn. DÊu
“©m” cã ý nghÜa lµ víi lùc ngang H h|íng tõ tr¸i sang ph¶i, m«men truyÒn lªn ®Çu
cäc tõ phÝa ngµm cã h|íng ng|îc víi chiÒu kim ®ång hå.
TÝnh to¸n søc chÞu t¶i träng ngang theo ph|¬ng ph¸p cña Broms (1964)
G.9. Tïy theo ®é cøng cña cäc vµ ph©n bè ph¶n lùc nÒn theo ph|¬ng ngang, cäc ®¹t tíi
søc chÞu t¶i giíi h¹n theo nh÷ng c¬ chÕ kh¸c nhau. §èi víi cäc “cøng”, søc chÞu t¶i
träng chØ phô thuéc vµo ®Êt nÒn trong khi søc chÞu t¶i cña cäc “mÒm” hoµn toµn phô
thuéc vµo kh¶ n¨ng chÞu uèn cña vËt liÖu cäc.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

C¸c c«ng thøc tÝnh to¸n vµ c¸c biÓu ®å ®|îc thiÕt lËp cho tr|êng hîp cäc n»m trong
®Êt dÝnh vµ trong ®Êt rêi.
G.9.1. Cäc trong ®Êt dÝnh
a) Cäc “cøng” : Søc chÞu t¶i giíi h¹n, Hu, ®|îc tÝnh to¸n trªn c¬ së biÓu ®å quan hÖ
gi÷a ®é s©u ngµm cäc t|¬ng ®èi L/d vµ søc chÞu t¶i giíi h¹n t|¬ng ®èi, Hu/Cud2,(h×nh
G.3a). Tr|êng hîp liªn kÕt ngµm gi÷a cäc vµ d¶i cäc còng ®|îc kÓ ®Õn trong ph|¬ng
ph¸p tÝnh.
b) Cäc “mÒm” : Søc chÞu t¶i giíi h¹n. Hu, ®|îc tÝnh to¸n trªn c¬ së biÓu ®å quan hÖ
gi÷a kh¶ n¨ng chÞu uèn giíi h¹n t|¬ng ®èi cña vËt liÖu cäc, Mu/cud3 (h×nh G.3b).
G.9.2 Cäc trong ®Êt rêi
a) Cäc “cøng” : Søc chÞu t¶i giíi h¹n, Hu, ®|îc tÝnh to¸n trªn c¬ së biÓu ®å quan hÖ
gi÷a ®é s©u ngµm cäc t|¬ng ®èi, L/d, vµ søc chÞu t¶i träng giíi h¹n t|¬ng ®èi, Hu-
/KpJd3 (h×nh G.4a).
b) Cäc “mÒm”: Søc chÞu t¶i giíi h¹n, Hu, ®|îc tÝnh to¸n trªn c¬ së biÓu ®å quan hÖ
gi÷a kh¶ n¨ng chÞu uèn giíi h¹n t|¬ng ®èi cña vËt liÖu cäc, Mu/KpJd4, vµ søc chÞu t¶i
giíi h¹n t|¬ng ®èi, Hu/KpJd3 (h×nh G.4b).
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

Phô lôc H
TÝnh to¸n ®é lón cña mãng cäc
H.1. §é lón cña cäc ®¬n
§é lón cña cäc ®¬n, xuyªn qua líp ®Êt cã m«®un c¾t G1, Mpa (T/m2) vµ hÖ sè po¸t -
x«ng Q1 vµ chèng lªn líp ®Êt ®|îc xem nh| b¸n kh«ng gian biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh ®Æc
tr|ng bëi m«®un c¾t g2 vµ hÖ sè poat- x«ng Q2 ®|îc tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y víi
®iÒu kiÖn t¶i träng truyÒn lªn cäc N d Qa vµ khi Lp/d>5, G1 lp/G2d>1:
a) §èi víi cäc ®¬n kh«ng më réng mòi;
N
S E (H.1)
G1 L p
Trong ®ã:
N - T¶i träng ®øng truyÒn lªn cäc, MN(tÊn);
E - hÖ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
E ' 1 E ' / D '
E 
O1 æ
Trong ®ã:
E’ =0,17 x ln(kQG1Lp/G2d) - hÖ sè øng víi cäc cã ®é cøng tuyÖt ®èi (EA= \ );
D’ = 0,17 x ln ( kvLp/d) - hÖ sè ®èi víi nÒn ®ång nhÊt cã c¸c ®Æc tr|ng G1 vµ Q1;
æ = EA/G1K2p - ®é cøng t|¬ng ®èi cña cäc;
O1 - Th«ng sè, x¸c ®Þnh viÖc t¨ng ®é lón do th©n cäc chÞu nÐn vµ tÝnh theo c«ng
thøc:
2.12æ 3/4
O1
1 2.12æ 3/4
kQ, kQ1- C¸c hÖ sè tÝnh theo c«ng thøc :
kQ = 2,82 - 3,78Q + 2,81Q2
lÇn l|ît khi Q = (Q1 + Q2)/2 vµ khi Q = Q1;
Qtc - søc chÞu t¶i cña cäc x¸c ®Þnh theo phô lôc A
b) §èi víi cäc ®¬n më réng ®¸y:
Trong ®ã:
db - §|êng kÝnh phÇn më réng cña cäc
C¸c ®Æc tr|ng G1 vµ Q1®|îc lÊy trung b×nh ®èi víi tÊt c¶ c¸c líp ®Êt trong ph¹m vi
chiÒu s©u h¹ cäc, cßn G2 vµ Q2 – trong ph¹m vi 10 ®|êng kÝch cäc hoÆc ®|êng kÝnh
phÇn më réng( ®èi víi cäc cã më réng mòi ) kÓ tõ mòi cäc trë xuèng víi ®iÒu kiÖn lµ
d|íi mòi cäc kh«ng cã than bïn, ®Êt bïn cã ®é sÖt ch¶y.
H.2. TÝnh to¸n ®é lón cña nhãm cäc
H.2.1. Dù tÝnh ®é lón cña nhãm cäc ®|îc dùa trªn m« h×nh mãng quy |íc. Cã hai c¸ch x¸c
®Þnh mãc quy |íc nh| sau:
C¸ch 10: ranh giíi mãng quy |íc (h×nh H1)
- PhÝa d|íi lµ mÆt ph¼ng AC ®i qua mòi cäc ®|îc xem lµ ®¸y mãng;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

- PhÝa trªn lµ mÆt ®Êt san nÒn BD, víi AB = Llµ ®é s©u ®Æt mãng;
- PhÝa c¹nh lµ c¸c mÆt ph¼ng ®øng AB vµ CD qua mÐp ngoµi cïng cña hµng cäc biªn
t¹i kho¶ng c¸ch Ltbtg (Mtb/4) nh|ng kh«ng lín h¬n 2d (d - ®|êng kÝnh hoÆc c¹nh gãc
vu«ng) khi d|íi mòi cäc cã líp sÐt bôi víi chØ sè sÖt IL > 0,6; khi cã cäc xiªn th× c¸c
mÆt ph¼ng ®øng nãi trªn ®i qua mòi cäc xiªn nµy;

M tb ¦M i u li
Ltb
Trong ®ã
Mi - Gãc ma s¸t trong cña líp ®Êt cã chiÒu dµy li;
Ltb- ®é s©u h¹ cäc trong ®Êt kÓ tõ ®¸y dµi, Ltb = 6li.
Chó thÝch:
1. NÕu trong chiÒu dµi cña cäc cã líp ®Êt yÕu ( bïn, than bïn,.v.v.) dµy h¬n 30 cm th× kÝch th|íc
®¸y mãng quy |íc gi¶m ®i b»ng c¸nh lÊy Ltb lµ kho¶ng c¸ch tõ mòi cäc ®Õn ®¸y líp ®Êt yÕu;
2. Träng l|îng b¶n th©n cña mãng quy |íc gåm träng l|îng cäc, dµi vµ ®Êt n»m trong ph¹m vi
mãng quy |íc.
C¸ch 20:
a) Ranh giíi mãng quy |íc khi ®Êt nÒn lµ ®ång nhÊt
C¸ch x¸c ®Þnh mãng quy |íc tr|¬ng tù c¸ch 10, chØ kh¸c lµ lÊy gãc më b»ng 300 cho
mäi lo¹i ®Êt kÓ tõ ®é s©u 2Ltb/3 (h×nh H2).
b) Ranh giíi cña mãng quy |íc khi cäc xuyªn qua mét sè líp ®Êt yÕu tùa vµo líp ®Êt
cøng c¸nh x¸c ®Þnh mãng quy |íc nh| m« t¶ trong c¸nh 1, riªng gãc më lÊy b»ng
300 kÓ tõ ®é s©u 2L1/3, víi L1 - phÇn cäc n»m d|íi líp ®Êt yÕu cuèi cïng (h×nh H.3)
c) Ranh giíi cña mãng quy |íc khi ®Êt nªn n»m trong ph¹m vi chiÒu dµi cäc gåm
nhiÒu líp cã søc chÞu t¶i kh¸c nhau.
- ChiÒu réng vµ chiÒu dµi b¶n mãng quy |íc lµ ®¸y h×nh khèi cã c¹nh më réng so víi
mÆt ®øng cña hµng cäc biªn b»ng 1/4 cho ®Õn ®é s©u 2Lp/3, tõ ®ã trë xuèng ®Õn mÆt
ph¼ng mòi cäc gãc më b»ng 300 (h×nh H.4);
- §é s©u ®Æt mãng quy |íc lµ t¹i mÆt ph¼ng mòi cäc.
H.2.2. øng suÊt phô thªm ph©n bè trong ®Êt nÒn, d|íi mòi cäc cã thÓ tÝnh to¸n theo lêi gi¶i
Boussinesq víi gi¶ thiÕt b¶n mãng quy |íc ®Æt trªn b¸n kh«ng gian ®µn håi.
H.2.3. §é lón cña mãng quy |íc ®|îc tÝnh theo ph|¬ng ph¸p quen biÕt nh| ®èi víi mãng
n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn.
H.3. §é lón cña mãng b¨ng cäc.
H.3.1. §é lón S, m, cña mãng b¨ng víi 1 hoÆc 2 hµng cäc ( khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc
b»ng 3d - 4d) ®|îc tÝnh theo c«ng thøc:
P(1 Q 2 )
S G0 (H.3)
SE
Trong ®ã:
p - T¶i träng ph©n bè ®Òu trªn mÐp dµi kN/m ( kg/cm) cã kÓ ®Õn träng l|îng cña
mãng trong khèi ®Êt vµ cäc víi ranh giíi nh| sau: phÝa trªn lµ cèt nÒn; phÝa c¹nh lµ
mÆt ph¼ng ®øng ®i qua hµng cäc ngoµi cïng; phÝa d|íi lµ mÆt ph¼ng ®i qua mòi cäc;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

E, Q - Gi¸ trÞ m«®un biÕn d¹ng kPa (kg/cm2) vµ hÖ sè po¸t – x«ng cña ®Êt trong ph¹m
vi chiÒu dµy cña líp ®Êt chÞu nÐn d|íi mòi cäc;
G0 - lÊy theo biÓu ®å (xem h×nh vÏ) phô thuèc vµo hÖ sè po¸t – x«ng Q bÒ réng quy
®æi cña mãng b = b/h ( trong ®ã b – bÒ réng cña mãng lÊy tíi mÐp ngoµi cña hµng
cäc biªn;
h - §é s©u h¹ cäc, vµ ®é dµy quy ®æi cña líp ®Êt chÞu nÐn Hc/h (Hc - ®é dµy cña líp
®Êt chÞu nÐn x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn nh| tÝnh lón ®èi víi nÒn thiªn nhiªn);
Gi¸ trÞ cña hÖ sè G0 x¸c ®Þnh theo biÓu ®å b»ng c¸ch sau ®©y: Trªn ®å thÞ vÏ qua ®iÓm
øng víi Hc/h mét ®|êng th¼ng song song víi trôc hoµnh c¾t ®|êng cong b t|¬ng øng,
tõ giao ®iÓm nµy vÏ ®|êng vu«ng gãc ®Õn gÆp ®|êng Q. Tõ giao ®iÓm nay vÏ mét
®|¬ng th¼ng song song víi trôc ho¸nh ®Õn c¾t trôc tung, ®©y chÝnh lµ gi¸ trÞ cña hÖ
sè G0.
H.3.2. øng suÊt trong nÒn ®Êt d|íi mòi cäc, x¸c ®Þnh theo lêi gi¶i cña bµi to¸n ph¼ng víi
gi¶ thiÕt t¶i träng ë mòi cäc lµ ph©n bè ®Òu theo chiÒu réng vµ dµi cña mãng.
H.4. §é lón cña mãng bÌ cäc
H4.1. Dù tÝnh ®é lón cña mãng bÌ cäc cã kÝch th|íc h¬n 10 x 10 m cã thÓ thùc hiÖn theo
ph|¬ng ph¸p líp biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh nh| trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ nÒn nhµ vµ c«ng
tr×nh. ë ®©y viÖc tÝnh to¸n nªn lÊy theo ¸p lùc trung b×nh lªn nÒn t¹i mÆt ph¼ng ®¸y
dµi, vµ t¨ng chiÒu dµi tÝnh to¸n cña líp lªn mét ®¹i l|îng b»ng ®é s©u h¹ cäc víi
m«®un biÕn d¹ng cña líp mµ cäc xuyªn qua lÊy b»ng v« cïng hoÆc b»ng m«®in biÕn
d¹ng cña vËt liÖu cäc.
H.4.2. §é lón tÝnh to¸n cña mãng gåm nhiÒu cäc mµ mòi cäc tùa lªn ®Êt cã m«dun biÕn
d¹ng E t 20 Mpa cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
0,12 pB
S (H.4)
E
Trong ®ã :
P - ¸p lùc trung b×nh lªn nÒn ë ®¸y ®µi;
B - ChiÒu réng hoÆc ®|êng kÝnh mãng;
E - M«®un biÕn d¹ng trung b×nh cña líp chÞu nÐn d|íi mÆt mòi cäc víi chiÒu dÇy
b»ng B:
1
E [ E1h1k1 E2 h2 k 2 ... Ei ( B ¦ hi 1)k i ]
B
Trong ®ã :
E1, E2, Ei - M«dun biÕn d¹ng cña líp 1, 2 vµ líp i;
h1, h2, hi - ChiÒu dµy cña líp 1,2 vµ líp i;
k1, k2, ki - HÖ sè kÓ ®Õn ®é s©u cña líp lÊy theo b¶ng H.1 tuú theo ®é s©u cña líp ®¸y.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

B¶ng H.1 – TrÞ sè k
§é s©u cña ®¸y líp
(0 - 0,2) B (0,2 -0,4) B (0,4 - 0,6)B (0,6 - 0,8)B (0,8 - 1) B
(PhÇn lÎ cña B)

HÖ sè ki 1 0,85 0,6 0,5 0,4


H.5. C¸c ®Æc tr|ng biÕn d¹ng nªu ë ®iÒu 5.1 cña tiªu chuÈn lµ nh÷ng ®¹i l|îng sau ®©y
(h×nh H6, H7,H8 vµ H9):
- §é lón S lµ chuyÓn vÞ ®i xuèng cña mét ®iÓm ®ang xÐt, vÝ dô ®é lón cña ®iÓm B lµ
SB;
- §é lón lÖch 'S lµ chuyÓn vÞ cña mét ®iÓm nµy ®èi víi mét ®iÓm kh¸c, nh| chuyÓn
vÞ cña ®iÓm B ®èi víi ®iÓm A lµ 'SBA;
- BiÕn d¹ng gãc D t¹i mét ®iÓm lµ sù thay ®æi ®é dèc t¹i ®iÓm nµy, nh| DA =
'SAB/LBA + 'SBC/LBC;
- Gãc xoay Z lµ gãc më cña vËt thÓ r¾n cña mét ®¬n vÞ c«ng tr×nh so víi ph|¬ng
th¼ng ®øng;
- Gãc xo¾n t|¬ng ®èi lµ tØ sè 'Z/ L;
- §é nghiªng i lµ tØ sè 'S/L cña 2 ®iÓm mÐp ngoµi cïng cña c«ng tr×nh (®èi víi
mãng cøng tuyÖt ®èi);
- §é vâng (hay vång), f, lµ chuyÓn vÞ lín nhÊt diÔn ra gi÷a hai ®iÓm so víi ®|êng
th¼ng vÏ gi÷a chóng (®èi víi mãng mÒm);
- §é xo¾n t|¬ng ®èi E lµ ®é xoay cña mét ®|êng th¼ng gi÷a hai ®iÓm mèc cã liªn
quan tíi sù nghiªng;
- §é mÐo gãc (hay ®é vâng hoÆc vång t|¬ng ®èi) f/L lµ tØ sè cña ®é vâng gi÷a hai
®iÓm víi kho¶ng c¸ch gi÷a chóng.
Trong b¶ng H2 vµ H3 nªu c¸c biÕn d¹ng giíi h¹n cña nÒn vµ kÕt cÊu do lón g©y ra
B¶ng H.2 – BiÕn d¹ng giíi h¹n cña nÒn ( theo SniP2.02.01.83)
§é lón trung b×nh
§é lón lÖch Su hoÆc lín nhÊt
§é nghiªng
C«ng tr×nh t|¬ng ®èi Smax (trong
('S/L)U iu ngoÆc), cm

1. Nhµ s¶n xuÊt mét tÇng vµ nhµ d©n
dông nhiÒu tÇng cã khung hoµn
toµn:
0,002 - (8)
- B»ng bª t«ng cèt thÐp
0,004 - (12)
- B»ng thÐp
2. Nhµ vµ c«ng tr×nh mµ trong kÕt cÊu
kh«ng xuÊt hiÖn néi lùc do ®é lón 0,006 - (15)
kh«ng ®Òu.
3. Nhµ nhiÒu tÇng kh«ng khung víi
t|êng chÞu lùc:
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

- B»ng tÊm lîp 0,0016 0,005 10
- B»ng khèi lín hoÆc cã thÓ x©y 0,0020 0,0005 10
g¹ch kh«ng cã thÐp
- Nh| trªn nh|ng cã thÐp, trong ®ã 0,0024 0,0005 15
cã gi»ng bª t«ng cèt thÐp
4. C«ng tr×nh thÐp chøa vËn th¨ng b»ng
kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp;
- Nhµ c«ng t¸c vµ xi l« kÕt cÊu ®æ t¹i - 0,003 40
chç liªn khèi trªn cïng mét mãng

- Nh| trªn nh|ng kÕt cÊu l¾p ghÐp - 0,003 30
- Xi l« ®éc lËp kÕt cÊu toµn khèi ®æ - 0,004 40
t¹i chç
- Nh| trªn nh|ng kÕt cÊu l¾p ghÐp - 0,004 30
- Nhµ c«ng t¸c ®øng ®éc lËp - 0,004 25
5. èng khãi cã chiÒu cao H, m :
- H d100 m - 0,005 40
-100< H < 200 - 1/(2H) 30
- 200 < h d 300 - 1/(2H) 20
- H > 300 - 1/(2H) 10

6. C«ng tr×nh cøng cao ®Õn 100m, - 0,004 20
ngoµi nh÷ng ®iÒu ®· nãi ë ®iÓm 4 vµ
5
7. C«ng tr×nh liªn l¹c, ¨ng ten :
- Th©n th¸p tiÕp ®Êt - 0,002 20
- Th©n th¸p ph¸t thanh c¸ch ®iÖn víi - 0,001 10
®Êt
- Th¸p ph¸t thanh 0,002 - -
- Th¸p ph¸t thanh sãng ng¾n 0,0025 - -
- Th¸p ( block riªng rÏ ) 0,001 - -
8. Trô ®|êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng
- Trô trung gian 0,003 0,003 -
- Trô neo, neo gãc, trô gãc trung 0,0025 0,0025 -
gian, trô ë vßng cung, cöa chÝnh
cña thiÕt bÞ ph©n phèi kiÓu hë.
- Trô trung chuyÓn ®Æc biÖt
0,002 0,002 -

Chó thÝch cho b¶ng H.2:
1) TrÞ giíi h¹n cña ®é vâng (vång lªn) t|¬ng ®èi cña nhµ nãi ë ®iÓm 3 lÊy b»ng 0,5( 'S/L)U
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

2) Khi x¸c ®Þnh ®é lón lÖch t|¬ng ®èi 'S/L nãi ë ®iÓm 8, L lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 trôc block mãng theo
h|íng t¶i träng ngang, cßn ë c¸c trô kÐo d©y - lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña mong chÞu nÐn vµ neo.
3) NÕu nÒn gåm c¸c líp ®Êt n»m ngang ( víi ®é dèc kh«ng qu¸ 0,1) th× trÞ giíi h¹n vÒ ®é lón trung b×nh cho
phÐp t¨ng lªn 20%.
4) §èi víi c«ng tr×nh nãi ë ®iÓm 2 vµ 3 cã mãng d¹ng bÌ th× trÞ giíi h¹n cña ®é lón trung b×nh cho phÐp
t¨ng lªn 1,5 lÇn.
5) Trªn c¬ së tæng kÕt kinh nghiÖm thiÕt kÕ x©y dùng vµ khai th¸c c¸c lo¹i c«ng tr×nh kh¸c nhau, cho phÐp
lÊy trÞ biÕn d¹ng giíi h¹n cña nÒn kh¸c víi trÞ cho ë b¶ng nµy.


B¶ng H.3 - Giíi h¹n biÕn d¹ng gãc (Theo Skempton vµ McDonald, 1956;
Bjerrum, 1963 vµ Wroth, 1975)
f/L Tr¹ng th¸i c«ng tr×nh giíi h¹n
1/5000 VÕt ran li ti quan s¸t thÊy trong c«ng tr×nh g¹ch kh«ng cèt thÐp; c¸c t|êng chÞu lùc bÞ
cong.
1/3000 C¸c vÕt nøt nh×n thÊy ë c¸c t|êng chÞu lùc.
1/1000 C¸c vÕt nøt nh×n thÊy ë c¸c t|êng g¹ch chÌn khung.
1/750 Giíi h¹n thùc tÕ ®Ó ng¨n ch¨n sù mÊt c©n b»ng cña m¸ymãc cã ®é chÝnh x¸c cao
1/600 Møc qu¸ øng suÊt cho phÐp trong c¸c cÊu kiÖn nghiªng trë lªn ®¸ng kÓ.
1/500 Giíi h¹n thùc tÓ ®Ó ng¨n chÆn c¸c vÕt nøt trÇm träng trong nhµ khung vµ c«ng tr×nh hiÖn
®¹i.
H| h¹i khung c«ng tr×nh vµ t|êng tÊm lín, g©y trë ng¹i cho di chuyÓn cña c¸c cÇn trôc
1/300 ë cao.
1/250 Nghiªng ®¸ng chó ý trong c¸c nhµ nhiÒu tÇng.
1/150 H| h¹i ®Õn kÕt cÊu ®èi víi hÇu hÕt c«ng tr×nh.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

Chó thÝch cho b¶ng H.3
1) §èi víi c«ng tr×nh b×nh th|êng, biÕn d¹ng gãc giíi h¹n lÊy nhá h¬n 1/500
2) CÇn tr¸nh h| h¹i khi c¸c khe nøt nh×n thÊy ®|îc nÕu biÕn d¹ng gãc nhá h¬n 1/1000.
3) H| h¹i c«ng tr×nh Ýt s¶y ra víi gi¸ trÞ f/L < 1/150.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

Phô lôc I
§Æc ®iÓm thiÕt kÕ mãng cäc trong vïng cã ®éng ®Êt
I.1. Khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc lµm viÖc d|íi t¶i träng nÐn hoÆc nhæ, gi¸ trÞ Qp vµ
Fi nªn nh©n víi hÖ sè gi¶m thÊp ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt mÒm Mcl vµ Mc2 cho trong
b¶ng I.1 trõ tr|êng hîp cäc chèng lªn ®¸ vµ ®Êt hßn lín.
Gi¸ trÞ Qp còng ph¶i nh©n víi hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc Mc3 = 1 khi Le t 3 vµ Mc3 =
0,9 khi Le < 3 trong ®ã Le - ChiÒu dµi tÝnh ®æi cña cäc x¸c ®Þnh theo h|íng dÉn ë
phô lôc G. Ma s¸t bªn cäc, Fi trong kho¶ng gi÷a mÆt ®Êt ®Õn ®é s©u hu lÊy b»ng 0:
4
hu (1.1)
D bd
Trong ®ã:
Dbd - hÖ sè biÕn d¹ng, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (G.6) trong phô lôc G cña tiªu chuÈn
nµy.
I.2. Khi tÝnh to¸n cäc theo ®iÒu kiÖn h¹n chÕ ¸p lùc lªn ®Êt qua mÆt bªn cña cäc nªu
trong phô lôc G, d|íi t¸c dông cña t¶i träng ®éng ®Êt, lÊy gi¸ trÞ cña gãc ma s¸t trong
tÝnh to¸n M1 gi¶m nh| sau: §èi víi ®éng ®Êt tÝnh to¸n cÊp 7-2 ®é, 8-4 ®é, cÊp 9-7 ®é.
I.3. Khi tÝnh to¸n mãng cäc cña cÇu, ¶nh h|ëng cña ®éng ®Êt ®Õn ®iÒu kiÖn ngµm cäc
vµo c¸t bôi no n|íc ®Êt sÐt vµ ¸ sÐt dÎo ch¶y vµo dÎo mÒm hoÆc ¸ c¸t ch¶y th× hÖ sè
K cho trong b¶ng G.1 phô lôc G ph¶i gi¶m ®i 30%.
Khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i träng cña cäc chÞu t¸c ®éng cña lùc ngang cÇn ph¶i kÓ ®Õn
®Æc tr|ng ng¾n h¹n cña t¸c ®éng ®éng ®Êt b»ng c¸nh t¨ng hÖ sè K2 thªm 30%, cßn
tr|êng hîp mãng mét hµn cäc víi t¶i träng t¸c dông t¹i mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi
hµng ®ã th× K2 t¨ng lªn 10%.
I.4. Søc chÞu t¶i cña cäc, Qtc, T lµm viÖc víi t¶i träng nÐn vµ nhæ th¼ng ®øng theo kÕt qu¶
thÝ nghiÖm hiÖn tr|êng ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh cã xÐt ®Õn t¸c ®éng ®éng ®Êt theo c«ng
thøc:
Qtc = kc . Qu (1.2 )
Trong ®ã:
Kc - HÖ sè, b»ng tØ sè gi÷a gi¸ trÞ søc chÞu t¶i träng nÐn cña cäc Qu nhËn ®|îc b»ng
c¸ch tÝnh theo nh÷ng chØ dÉn ë ®iÒu I.1 vµ I.2 cña phô lôc nµy cã xÐt ®Õn t¸c ®éng
®éng ®Êt víi gi¸ trÞ tÝnh theo chØ dÉn ë ch|¬ng 4 cña tiªu chuÈn (kh«ng tÝnh ®Õn t¸c
®éng ®éng ®Êt).
Qu - Søc chÞu t¶i cùc h¹n cña cäc, T, x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®éng tÜnh,
xuyªn tÜnh nh| chØ dÉn ë ch|¬ng 4 ( kh«ng tÝnh ®Õn t¸c ®éng ®éng ®Êt)
B¶ng I.1 – HÖ sè Mc1 vµ Mc2
hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc mcl ®Ó hiÖu chØnh HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc mc2 ®Ó hiÖu
CÊp qp trong ®Êt chØnh f1, trong ®Êt
®éng C¸t chÆt SÐt bôi ë ®é C¸t chÆt vµ
C¸t chÆt SÐt bôi ë ®é sÖt
®Êt v÷a sÖt chÆt võa
tÝnh Èm Èm Èm
to¸n No No 0 d IL No 0 d IL 0,75 d IL
vµ Ýt vµ Ýt IL < 0 vµ Ýt IL < 0
n|íc n|íc d 0,5 n|íc < 0,75
0,5.
I.6. §é c¾m s©u cäc vµo trong ®Êt ë vïng ®éng ®Êt ph¶i lín h¬n 4m, vµ khi mòi cäc n»m
trong nÒn ®Êt c¸t b·o hoµ n|íc chÆt võa th× kh«ng nhá h¬n 8m trõ tr|êng hîp mòi
cäc tùa trªn ®¸, cho phÐp gi¶m ®é ch«n s©u cña cäc khi cã nh÷ng kÕt qu¶ chÝnh x¸c
cña thÝ nghiÖm cäc t¹i hiÖn tr|êng b»ng t¸c ®éng bëi ®éng ®Êt m« pháng.
I.7. §µi cäc d|íi t|êng chÞu lùc cña mét khèi nhµ hoÆc c«ng tr×nh cÇn ph¶i liÒn khèi vµ
bè trÝ trªn cïng mét cao ®é. Trong tr|êng hîp liªn kÕt ngµm, chiÒu dµi ngµm cäc vµo
®µi ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n cã kÓ ®Õn t¶i träng ®éng ®Êt.
Kh«ng cho phÐp x©y dùng mãng cäc kh«ng cã ®ai cho nhµ vµ c«ng tr×nh
I.8. Khi cã ®ñ c¬ së kinh tÕ – kü thuËt, cho phÐp dïng mãng cäc cã ®Öm trung gian b»ng
vËt liÖu rêi (®¸ r¨m, sái s¹n, c¸t h¹t th« lín vµ c¸t trung )/ Gi¶i ph¸p nµy kh«ng ®|îc
sö dông trong nÒn ®Êt tr|¬ng në, ®Êt than bïn, ®Êt lón |ít, ë nh÷ng vïng cã hiÖn
t|îng tr|ît vµ hang ngÇm (carst vµ vïng khai th¸c má.)
Kh«ng nªn tÝnh to¸n cäc chÞu t¶i träng ngang trong mãng cã ®Öm trung gian. Søc
chÞu t¶i träng nÐn cã kÓ ®Õn t¸c ®éng ®éng ®Êt nªn x¸c ®Þnh theo t¸t c¶ mÆt bªn cña
cäc, tøc lµ hu = 0, cßn hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña mòi cäc d|íi t¸c dông ®éng ®Êt
mcl lÊy b»ng 1,2.
Phô lôc K
ThiÕt kÕ cäc cho trô ®|êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng
K.1. Søc chÞu t¶i cña cäc chÞu nÐn thi c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p ®ãng cho c¸c trô ®|êng d©y
®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc (A.4) vµ (A.6) cña phô lôc A, trong ®ã c¸c hÖ sè
®iÒu kiÖn lµm viÖc ®|îc lÊy nh| sau:
a) §èi víi trô trung gian b×nh th|êng mc = 1,2;
b) Trong c¸c tr|êng hîp kh¸c mc = 1,0
K.2. Søc chÞu t¶i cña cäc chÞu nhæ ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (A.10) cña phô lôc A,
trong ®ã c¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®|îc lÊy nh| sau:
a) §èi víi trô trung gian tiªu chuÈn mc = 1,2;
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

b) §èi víi trô neo vµ gãc mc = 1,0
c) Kho¶ng v|ît lín, nÕu träng l|îng cäc vµ ®µi cäc b»ng lùc nhæ tÝnh to¸n, th× lÊy
mc = 0,6;
d) C¸c tr|êng hîp cßn l¹i mc lÊy theo néi suy.
K.3. Søc chÞu t¶i cña cäc khi chÞu nÐn tÝnh theo c«ng thøc (A.4) cña phô lôc A ph¶i gi¶m
®i mét l|îng b»ng 1,2W. khi cäc chÞu nhæ, tÝnh theo c«ng thøc (A.10), th× t¨ng thªm
mét l|îng b»ng 0,9W trong ®ã W lµ träng l|îng cña cäc.
Khi tÝnh to¸n mãng cäc chÞu nhæ trong ®Êt d|íi mùc n|íc ngÇm, cÇn xÐt tíi t¸c dông
®Èy næi cña n|íc.
K.4. Ma s¸t bªn cña cäc trong mãng ®|êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ®èi víi ®Êt sÐt bôi cã
chØ sè sÖt IL > 0,3 cÇn ph¶i t¨ng 25% so víi gi¸ trÞ cho trong b¶ng ë phô lôc A vµ cÇn
¸p dông hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc bæ xung mg nªu trong b¶ng K.1 cña phô lôc nµy.
B¶ng K.1 – HÖ sè mg
C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc bæ sung mg khi
chiÒu dµi cña cäc
Lo¹i mãng ®Æc tr|ng cña ®Êt vµ t¶i träng Lp < 25d vµ c¸c tû lÖ
Lp > 25d H/N =
H/N d 0,1 H/N = 0,6
0,4
1. Mãng d|íi trô trung gian tiªu chuÈn khi tÝnh:
a) Cäc ®¬n chÞu t¶i träng nhæ :
- Trong ®Êt c¸t vµ ¸ c¸t 0,9 0,9 0,8 0,55
- Trong sÐt vµ ¸ sÐt:
Khi IL d 06 1,15 1,15 1,05 0,7
Khi IL > 0,6 1,5 1,5 1,35 0,9
b) Cäc ®¬n chÞu t¶i träng nÐn vµ cäc trong
nhãm chÞu t¶i träng nhæ:
- Trong ®Êt c¸t vµ ¸ c¸t 0,9 0,9 0,9 0,9
- Trong sÐt vµ ¸ sÐt.
Khi IL d 06 1,15 0 1,15 1,15
Khi IL > 0,6 1,50 1,50 1,50 1,50
2. Mãng d|íi neo, d|íi trô ë gãc, ë c¸c ®©u
mót, d|íi trô chuyÓn tiÕp lín khi tÝnh.
a) Cäc ®¬n chÞu t¶i nhæ:
- Trong ®Êt c¸t vµ ¸ c¸t 0,8 0,8 0,7 0,6
- Trong sÐt vµ ¸ sÐt. 1,0 1,0 0,9 0,6
b) Cäc trong nhãm chÞu t¶i träng nhæ:
- Trong ®Êt c¸t vµ ¸ c¸t 0,8 0,8 0,8 0,8
- Trong sÐt vµ ¸ sÐt. 1,0 1,0 1,0 1,0
c) Cäc chÞu t¶i träng nÐn trong mäi lo¹i ®Êt 1,0 1,0 1,0 1,0
Chó thÝch:
1) trong b¶ng K.1 lÊy ký hiÖu nh| sau:
d- §|êng kÝnh cña cäc trßn, c¹nh cña cäc v«ng hoÆc c¹nh dµi nhÊt cña cäc tiÕt diÖn ch÷ nhËt
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998

H- T¶i träng ngang tÝnh to¸n
N- T¶i träng ®øng tÝnh to¸n
2) Khi h¹ cäc ®¬n víi gãc nghiªng h¬n 100 vÒ phÝa t¸c dông cña t¶i träng ngang th× hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc
mg lÊy nh| ®èi víi cäc th¼ng ®øng lµm viÖc trong nhãm cäc (®iÓm 1b vµ 2b trong b¶ng K.1).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản