TCXD 390 2006

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
79
lượt xem
28
download

TCXD 390 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 390 2006: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép thường và bê tông cốt thép ứng lực căng trước cho xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 390 2006

 1. Tcxdvn tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam Tcxdvn 390:2006 Biªn so¹n lÇn 1 KÕt cÊu bª t«ng Vμ bª t«ng cèt thÐp L¾p ghÐp - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu Assembled Concrete and reinforced Concrete Structures - Code of Practice for Erection, Check and Acceptance Hμ Néilôc Môc - 2007
 2. TCXDVN 390:2007 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 2 1 Ph¹m vi ¸p dông 3 2 Tμi liÖu viÖn dÉn 3 3 ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa 4 4 Yªu cÇu kü thuËt thi c«ng kÕt cÊu bª t«ng l¾p ghÐp 4 4.1 Quy ®Þnh chung 4 4.2 VËn chuyÓn, kª xÕp, nghiÖm thu cÊu kiÖn t¹i c«ng tr−êng 5 4.3 L¾p ghÐp cÊu kiÖn 10 4.3.1 Yªu cÇu chung 10 4.3.2 L¾p ghÐp cét 12 4.3.3 L¾p ghÐp t−êng, v¸ch ng¨n 16 4.3.4 L¾p dÇm, gi»ng, dÇm m¸i (v× kÌo) 16 4.3.5 L¾p tÊm sμn ®Æc, sμn rçng 17 4.4 Liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp 18 4.4.1 §æ v÷a kh«ng co hoÆc bª t«ng chÌn mèi nèi 18 4.4.2 Hμn vμ chèng ¨n mßn mèi nèi, chi tiÕt ®Æt s½n 19 4.5 §æ líp bª t«ng bï mÆt sμn øng lùc tr−íc t¹i c«ng tr−êng 20 5 An toμn lao ®éng trong thi c«ng 21 6 KiÓm tra nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ghÐp 22 B¶ng 1: Dung sai l¾p ghÐp cho phÐp 25 Phô lôc 1: NhËt ký l¾p ghÐp 26 Phô lôc 2: NhËt ký ®æ v÷a kh«ng co, bª t«ng chÌn mèi nèi 27 Phô lôc 3: NhËt ký c«ng t¸c hμn 28 1
 3. TCXDVN 390: 2007 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 390:2007 "KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu" do Héi C«ng nghiÖp bª t«ng ViÖt Nam biªn so¹n trªn c¬ së so¸t xÐt tiªu chuÈn TCVN 4452: 1987, Vô KHCN tr×nh Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè:.............: Q§/BXD, ngμy......th¸ng.....n¨m 2007. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ tiªu chuÈn "TCVN 4452: 1987 - KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu" 2
 4. TCXDVN 390:2007 tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN 390:2007 Biªn so¹n lÇn 1 KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu Assembled Concrete and reinforced Precast Concrete Structures - Code of Practice for Erection, Check and Acceptance 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c«ng t¸c thi c«ng, kiÓm tra vμ nghiÖm thu kÕt cÊu l¾p ghÐp tõ cÊu kiÖn bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp th−êng vμ bª t«ng cèt thÐp øng lùc c¨ng tr−íc cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vμ c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ tiªu chuÈn "TCVN 4452: 1987 - KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu". 2 Tμi liÖu viÖn dÉn - TCVN 2682: 1999 Xi m¨ng Poocl¨ng. Yªu cÇu kü thuËt - TCVN 6260: 1997 Xi m¨ng Poocl¨ng hçn hîp. Yªu cÇu kü thuËt. - TCVN 1651: 1985 ThÐp cèt bª t«ng c¸n nãng. - TCVN 7570: 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a. Yªu cÇu kü thuËt. - TCXDVN 302: 2004 N−íc trén bª t«ng vμ v÷a. Yªu cÇu kü thuËt. - TCXDVN 325: 2004 Phô gia ho¸ häc cho bª t«ng. - TCVN 4453: 1995 KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp toμn khèi. Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu. - TCVN 6700-1:2000 KiÓm tra chÊp nhËn thî hμn - hμn nãng ch¶y. (ISO 9606-1:1994) PhÇn 1: ThÐp. - TCVN 6834-2:2001 §Æc tÝnh kü thuËt vμ sù chËp nhËn c¸c quy tr×nh hμn (ISO 9956-2:1995) vËt liÖu kim lo¹i. PhÇn 2: §Æc tÝnh kü thuËt quy tr×nh hμn hå quang. - TCVN 4055: 1985 Tæ chøc thi c«ng. - TCVN 4244 : 1986 Quy ph¹m kü thuËt an toμn thiÕt bÞ n©ng - TCVN 4086 : 1985 An toμn ®iÖn trong x©y dùng - TCVN 3146 : 1986 C«ng t¸c hμn ®iÖn. Yªu cÇu chung vÒ an toμn - TCVN 5308 : 1991 Quy ph¹m kü thuËt an toμn trong x©y dùng 3
 5. TCXDVN 390: 2007 3 ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ sö dông trong tiªu chuÈn nμy ®−îc hiÓu nh− sau: - CÊu kiÖn: Lμ nh÷ng s¶n phÈm bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp hoÆc bª t«ng øng lùc tr−íc ®óc s½n, khi l¾p ghÐp l¹i sÏ hîp thμnh mét kÕt cÊu c«ng tr×nh. - Bª t«ng øng lùc tr−íc c¨ng tr−íc: Lμ cÊu kiÖn bª t«ng ®−îc g©y øng suÊt nÐn tr−íc b»ng c«ng nghÖ c¨ng tr−íc cèt thÐp trªn bÖ cã trô neo råi sau míi ®æ bª t«ng. - V÷a kh«ng co: V÷a xi m¨ng víi cèt liÖu tù nhiªn cã ®é linh ®éng cao, ph¸t triÓn c−êng ®é nhanh vμ kh«ng co ngãt trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n, dïng ®Ó ®æ chÌn c¸c mèi nèi liªn kÕt trong kÕt cÊu bª t«ng vμ chÌn bÖ m¸y. - Mèi nèi: Bé phËn liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn sau khi l¾p ghÐp b»ng v÷a kh«ng co, bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç hoÆc b»ng mèi hμn. 4 Yªu cÇu kü thuËt thi c«ng kÕt cÊu bª t«ng l¾p ghÐp 4.1 Quy ®Þnh chung 4.1.1 Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho thi c«ng, kiÓm tra vμ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp vμ bª t«ng øng lùc tr−íc c¨ng tr−íc (sau ®©y gäi t¾t lμ cÊu kiÖn bª t«ng) cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vμ c«ng nghiÖp. 4.1.2 C«ng t¸c l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng ph¶i do c¸c tæ chøc chuyªn m«n ho¸ vÒ c«ng t¸c nμy thùc hiÖn. 4.1.3Tr−íc khi thi c«ng l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i lËp "BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng", lËp b¶n vÏ thiÕt kÕ l¾p ghÐp vμ ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 4.1.4 Trong "BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng" l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, cÇn cã nh÷ng vÊn ®Ò sau: - Chän ph−¬ng tiÖn cÈu l¾p phï hîp; - Tr×nh tù l¾p ghÐp cÊu kiÖn; - Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c l¾p ghÐp; - B¶o ®¶m ®é cøng cña kÕt cÊu vμ kh«ng biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp cÊu kiÖn hoÆc tæ hîp cÊu kiÖn vμo vÞ trÝ thiÕt kÕ, còng nh− ®¶m b¶o ®é bÒn v÷ng vμ æn ®Þnh cña toμn bé c«ng tr×nh; - Cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o thi c«ng xen kÏ gi÷a l¾p cÊu kiÖn vμ l¾p c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ vμ thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh, th«ng giã.... - B¶o ®¶m sù ®ång bé cña qu¸ tr×nh l¾p ghÐp. 4
 6. TCXDVN 390:2007 4.1.5 Khi chän c¸c lo¹i cÇn trôc, m¸y, thiÕt bÞ l¾p ghÐp c«ng tr×nh, cÇn chó ý ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau: - KÝch th−íc, khèi l−îng kÕt cÊu; - H×nh d¹ng, kÝch th−íc c«ng tr×nh; - §Æc ®iÓm cña khu vùc l¾p ghÐp. 4.1.6 Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp nªn cã gi¶i ph¸p c¬ giíi ho¸ ®ång bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ l¾p ghÐp tõ kh©u vËn chuyÓn, xÕp dì cho ®Õn kh©u l¾p ®Æt cÊu kiÖn vμo vÞ trÝ thiÕt kÕ. Nªn sö dông c¸c thiÕt bÞ g¸ l¾p vμ c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi nhá, c¸c c«ng cô cÇm tay cã n¨ng suÊt cao nh»m gi¶m lao ®éng thñ c«ng trong l¾p ghÐp vμ hoμn thiÖn c«ng tr×nh. 4.1.7 Tr−íc khi l¾p ghÐp c«ng tr×nh, ph¶i hoμn thμnh c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ gåm mét sè hoÆc toμn bé c¸c vÊn ®Ò sau: - Lμm ®−êng t¹m phôc vô thi c«ng. §−êng kh«ng ®−îc lón, lÇy, tr¬n tr−ît vμ ph¶i ®¶m b¶o thi c«ng liªn tôc; - Lμm kho, l¸n, s©n b·i c¹nh c«ng tr×nh, trang bÞ c¸c bÖ g¸ xÕp dì cÊu kiÖn trong ph¹m vÞ ho¹t ®éng cña cÇu trôc; - KiÓm tra, hiÖu chØnh m¸y mãc, thiÕt bÞ l¾p ghÐp vμ bè trÝ ®óng vÞ trÝ x¸c ®Þnh trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng; - L¾p ®Æt, kiÓm tra ®μ gi¸o, trô ®ì vμ gi¸ ®ì phôc vô thi c«ng; - KiÓm tra c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toμn lao ®éng. 4.1.8 Nªn tiÕn hμnh l¾p ghÐp cÊu kiÖn lÊy trùc tiÕp tõ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× cã thÓ xÕp cÊu kiÖn t¹i c¸c kho b·i trªn c«ng tr−êng nh−ng cÇn chó ý ®Õn tr×nh tù theo biÖn ph¸p l¾p ghÐp. 4.1.9 §Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng t¸c l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra trong tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh l¾p ghÐp theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 4055:1985 vμ c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng. 4.2 VËn chuyÓn, kª xÕp, nghiÖm thu cÊu kiÖn t¹i c«ng tr−êng 4.2.1 C¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n chuyÓn ®Õn c«ng tr−êng ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ vμ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam hiÖn hμnh vÒ lo¹i s¶n phÈm nμy. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm ch−a cã trong tiªu chuÈn ViÖt Nam cã thÓ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ hoÆc tiªu chuÈn n−íc ngoμi theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng, ®ång thêi ph¶i phï hîp nh÷ng yªu cÇu kü thuËt do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Kh«ng xuÊt x−ëng nh÷ng cÊu kiÖn ®óc s½n kh«ng cã chøng chØ vμ kh«ng cã dÊu kiÓm tra chÊt l−îng cña KCS. 5
 7. TCXDVN 390: 2007 4.2.2 Tr−íc khi l¾p ghÐp, tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn ph¶i ®−îc ph¶i kiÓm tra, nghiÖm thu theo nh÷ng yªu cÇu kü thuËt sau: - C−êng ®é bª t«ng cña s¶n phÈm xuÊt x−ëng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña thiÕt kÕ, tr−êng hîp thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh cÇn ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n 80% R 28 ngμy theo yªu cÇu thiÕt kÕ, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng kÕt qu¶ thÝ nghiÖm nÐn mÉu cña nhμ s¶n xuÊt; - H×nh d¹ng bªn ngoμi cña cÊu kiÖn kh«ng ®−îc biÕn d¹ng, søt mÎ, ph¶i ®¶m b¶o kÝch th−íc h×nh häc theo thiÕt kÕ vμ c¸c yªu cÇu kü thuËt theo TCVN vμ TCXDVN t−¬ng øng cho c¸c s¶n phÈm nμy, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c khe, c¸c chç lâm, hèc, c¸c lç chê l¾p ghÐp, vÞ trÝ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, cèt thÐp chê, chi tiÕt ®Þnh vÞ, vÞ trÝ c¸c lç cÈu, chÊt l−îng thÐp mãc cÈu (tiÕt diÖn, chñng lo¹i thÐp lμm mãc, sù biÕn d¹ng cña mãc cÈu khi xÕp dì vËn chuyÓn); - MÆt ngoμi cña s¶n phÈm kh«ng ®−îc cã vÕt nøt hoÆc rç v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. Mμu s¾c vμ trang trÝ ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ. 4.2.3 Trªn c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n, cÇn ®¸nh dÊu träng t©m, trôc ®Þnh vÞ. Nh÷ng cÊu kiÖn cña kÕt cÊu cÇn tæ hîp th× ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®¸nh dÊu. Nh÷ng cÊu kiÖn kh«ng cÇn tæ hîp do ®¬n vÞ thi c«ng ®¸nh dÊu. C¸c ®−êng trôc cã thÓ ®−îc ®¸nh dÊu b»ng khe r·nh, tiÕt diÖn h×nh tam gi¸c hoÆc dïng s¬n v¹ch kÎ trªn mét chiÒu dμi cña trôc. Nh÷ng chØ dÉn vÒ viÖc ®¸nh dÊu c¸c ®−êng trôc ph¶i ghi râ trong b¶n vÏ thi c«ng. §èi víi nh÷ng cÊu kiÖn cã mÆt trªn vμ mÆt d−íi khã ph©n biÖt víi nhau hoÆc cã cèt thÐp chÞu lùc kh«ng ®èi xøng mμ kh«ng cã mãc cÈu ®Ó ph©n biÖt th× ph¶i ghi ch÷ "trªn" hoÆc ®¸nh dÊu mòi tªn lªn trªn ngay tõ khi s¶n xuÊt ®Ó ®Æt ®óng vÞ trÝ khi vËn chuyÓn, kª xÕp vμ l¾p ghÐp. §èi víi nh÷ng cÊu kiÖn kh«ng ®−îc phÐp lËt còng ph¶i cã nh÷ng dÊu hiÖu chØ dÉn râ rμng vμ thÝch hîp. 4.2.4 §¬n vÞ s¶n xuÊt cÇn cung cÊp ®Çy ®ñ vμ ®ång bé theo ®¬n ®Æt hμng cña ®¬n vÞ thi c«ng c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n, kÌm theo c¸c chi tiÕt liªn kÕt. M¸c thÐp cña c¸c chi tiÕt kÌm theo ph¶i phï hîp víi m¸c thÐp cña c¸c chi tiÕt liªn kÕt ®· ®Æt s½n trong cÊu kiÖn. 4.2.5 C¸c cÊu kiÖn ®óc s½n khi chuyÓn tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i l¾p ghÐp cÇn tr¸nh ®Ó h− háng. §¬n vÞ s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm cÈu, xÕp c¸c cÊu kiÖn lªn ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn khi xuÊt x−ëng s¶n phÈm. §¬n vÞ thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm nghiÖm thu, tiÕp nhËn, cÈu xÕp cÊu kiÖn vμ b¶o qu¶n trªn c«ng tr−êng. 6
 8. TCXDVN 390:2007 LÞch vËn chuyÓn c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n ®Õn c«ng tr−êng (thêi gian, thø tù theo sè l−îng vμ chñng lo¹i) cÇn phï hîp víi tr×nh tù l¾p ghÐp quy ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vμ theo ®óng tiÕn ®é thi c«ng. 4.2.6 ChiÒu dμi cña ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i phï hîp víi chiÒu dμi cÊu kiÖn. ChiÒu dμi phÇn thõa ra kh«ng ®−îc v−ît qu¸ chiÒu dμi cho phÐp trong quy ®Þnh cña thiÕt kÕ vÒ kª xÕp vËn chuyÓn cÊu kiÖn. Khi vËn chuyÓn c¸c cét bª t«ng cèt thÐp cã chiÒu dμi v−ît khÈu ®é lín, c¸c dÇm, dÇm kÌo m¸i, tÊm sμn b»ng bª t«ng øng lùc tr−íc qu¸ cì, qu¸ dμi vμ qu¸ nÆng ph¶i cã xe moãc chuyªn dïng kª ®−îc cÊu kiÖn trªn 2 ®Çu hoÆc ®Æt khung gi¸ trªn sμn xe ®ì phÇn thõa cña cÊu kiÖn. Khi vËn chuyÓn cÊu kiÖn ®óc s½n b»ng ®−êng s¾t, ®−êng thuû ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ vËn t¶i b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn nμy. 4.2.7 Khi vËn chuyÓn c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n, cÇn tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: - Bèc, xÕp c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n lªn ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hay kª xÕp trªn c«ng tr−êng ph¶i theo ®óng s¬ ®å gi»ng nÐo mãc cÈu ®· chØ dÉn trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. ViÖc xÕp ®Æt ph¶i ®¶m b¶o ®óng tr×nh tù vμ vÞ trÝ quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. - C¸c cét, cäc, dÇm, dÇm m¸i, tÊm b¶n cÇu thang, tÊm sμn ®Æc vμ sμn rçng bª t«ng øng lùc tr−íc hoÆc bª t«ng cèt thÐp kh«ng øng lùc tr−íc ®−îc kª xÕp vμ vËn chuyÓn ë t− thÕ n»m ngang. C¸c tÊm t−êng tuú tr−êng hîp cã thÓ ®Æt n»m ngang hoÆc ph¶i xÕp nghiªng trªn gi¸ ®ì ch÷ A, do ®¬n vÞ s¶n xuÊt cÊu kiÖn quy ®Þnh. - C¸c cÊu kiÖn cÇn ®−îc kª, tùa trªn c¸c tÊm ®Öm, chÌn, lãt chuyªn dïng b»ng gç vμ ph¶i ®Æt ®óng vÞ trÝ ®−îc quy ®Þnh theo quy tr×nh kª xÕp s¶n phÈm cña nhμ s¶n xuÊt. ChiÒu cao gèi kª ph¶i cao h¬n mãc cÈu vμ thÐp chê cña dÇm, tÊm sμn vμ chiÒu cao vai cét. Trong mäi tr−êng hîp, kh«ng ®−îc ®Ëp ngang mãc cÈu hoÆc thÐp chê ®Ó kª xÕp cÊu kiÖn. ChiÒu dμi gèi kª ph¶i thõa ra ngoμi c¹nh cÊu kiÖn Ýt nhÊt lμ 5 cm. Khi xÕp nhiÒu cÊu kiÖn chång lªn nhau, ph¶i xÕp c¸c tÊm cã cïng chiÒu dμi vμ c¸c gèi kª ph¶i ®Æt t¹i cïng mét ®iÓm theo chiÒu th¼ng ®øng (h×nh 1, 2, 3). 7
 9. TCXDVN 390: 2007 Mãc cÈu Cét kh«ng vai Gç kª Cét cã vai Gç kª H×nh 1: Kª xÕp cét, cäc BTCT Mãc cÈu ThÐp chê Gç kª H×nh 2: Kª xÕp dÇm BTCT øng lùc tr−íc 8
 10. TCXDVN 390:2007 Gç kª H×nh 3: Kª xÕp tÊm sμn BTCT øng lùc tr−íc - Khi vËn chuyÓn, ph¶i ch»ng nÐo cÊu kiÖn ch¾c ch¾n b»ng c¸p lôa, d©y xÝch hoÆc vÝt me. Kh«ng ®Ó cÊu kiÖn bÞ ®æ lËt, xª dÞch däc ngang, va ch¹m vμo nhau hay vμo thμnh xe. §ång thêi, ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng bèc dì tõng cÊu kiÖn ra khái ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn mμ kh«ng g©y mÊt æn ®Þnh cho c¸c cÊu kiÖn kh¸c; - Nh÷ng bÒ mÆt cÊu kiÖn ®· ®−îc gia c«ng hoμn thiÖn trong x−ëng s¶n xuÊt cÇn ®−îc b¶o vÖ, tr¸nh lμm nøt vì, d©y bÈn, bÞ Èm −ít v. v... - Cèt thÐp chê, bu l«ng ch«n s½n, c¸c m· vμ chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ tr¸nh lμm h− háng. - C¸c chi tiÕt nhá kÌm theo phôc vô l¾p ghÐp ph¶i ®ùng trong thïng, cã buéc phiÕu ghi râ sè l−îng chi tiÕt, c¸c chi tiÕt nhá nμy ph¶i göi kÌm theo ngay cïng víi cÊu kiÖn ®óc s½n vμ ph¶i ®−îc che m−a n¾ng, c¸c bu l«ng neo vμ chi tiÕt b»ng thÐp ph¶i ®−îc b¶o qu¶n ®Ó kh«ng bÞ ¨n mßn, kh«ng bÞ biÕn d¹ng. 4.2.8 Khi xÕp c¸c cÊu kiÖn thμnh nhiÒu líp trªn c«ng tr−êng, cÇn chó ý nh÷ng vÊn ®Ò s©u ®©y: - B¶o ®¶m kª xÕp vμ n©ng chuyÓn cÊu kiÖn dÔ dμng khi l¾p ghÐp, kh«ng g©y h− háng c¸c cÊu kiÖn bªn c¹nh. - ChiÒu cao xÕp chång c¸c líp cÊu kiÖn ®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn kü thuËt vμ ®iÒu kiÖn an toμn, vμ ®−îc chØ dÉn trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. - ChiÒu réng lèi ®i gi÷a c¸c chång kh«ng nhá h¬n 0,7 m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chång kÒ nhau kh«ng nhá h¬n 0,2 m. - Kh«ng xÕp c¸c cÊu kiÖn lªn lèi ®i cña cÇn trôc vμ trªn ®−êng thi c«ng. 9
 11. TCXDVN 390: 2007 4.3 L¾p ghÐp cÊu kiÖn 4.3.1 Yªu cÇu chung 4.3.1.1 ChØ l¾p ghÐp nh÷ng cÊu kiÖn b¶o ®¶m chÊt l−îng (cã chøng chØ xuÊt x−ëng cña nhμ s¶n xuÊt vμ phiÕu kiÓm tra sau khi vËn chuyÓn, kª xÕp, b¶o qu¶n). Trong phiÕu kiÓm tra, ph¶i ghi râ kÝch th−íc h×nh häc, chÊt l−îng cÊu kiÖn, ®é tin cËy cña c¸c mãc neo. TÊt c¶ sè liÖu kiÓm tra ®Òu ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ. 4.3.1.2 ChØ l¾p ghÐp cÊu kiÖn khi cã b¶n vÏ hoμn c«ng mãng hoÆc c¸c kÕt cÊu ®ì, gèi tùa... trong ®ã, ph¶i cã kÕt luËn vμ sù ®ång ý cña t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng cã thÈm quyÒn. 4.3.1.3 Trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp, ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt cÊu kiÖn vμ x¸c ®Þnh vÞ trÝ thùc tÕ cÊu kiÖn ®· ®−îc l¾p ®Æt b»ng m¸y tr¾c ®¹c. C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra (sau khi liªn kÕt cè ®Þnh) ph¶i ghi trong b¶n vÏ hoμn c«ng. 4.3.1.4 Tr−íc khi kÕt thóc viÖc kiÓm tra, c¨n chØnh vμ cè ®Þnh cÊu kiÖn, kh«ng l¾p lªn ®ã c¸c cÊu kiÖn kh¸c nÕu kh«ng ®−îc phÐp cña thiÕt kÕ. 4.3.1.5 Trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp, ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng vμ ®é æn ®Þnh kÕt cÊu d−íi t¸c ®éng cña t¶i träng b¶n th©n, t¶i träng thi c«ng l¾p ghÐp vμ giã b·o. Trªn c¬ së ®ã, cÇn thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ kª, ®Öm vμ liªn kÕt c¸c bé phËn cÊu t¹o. 4.3.1.6 ViÖc l¾p ghÐp cÊu kiÖn ph¶i b¾t ®Çu tõ bé phËn cøng cña c«ng tr×nh, c¸c chi tiÕt liªn kÕt, lâi cøng, v¸ch cøng v. v... §èi víi c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh cã chiÒu dμi vμ chiÒu cao lín th× cÇn tiÕn hμnh l¾p ghÐp theo tõng ®¬n nguyªn æn ®Þnh kh«ng gian (theo khÈu ®é, tÇng, khe nhiÖt....). 4.3.1.7 ViÖc l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn tÇng trªn (nhμ nhiÒu tÇng) cÇn tiÕn hμnh sau khi bª t«ng sμn ®æ t¹i chç, c¸c mèi nèi liªn kÕt cña c¸c kÕt cÊu chÞu lùc tÇng d−íi ®¹t c−êng ®é theo chØ dÉn trong thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh, c−êng ®é bª t«ng sμn vμ mèi nèi ®æ t¹i chç bª t«ng cèt thÐp th−êng ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n 70% c−êng ®é thiÕt kÕ. 4.3.1.8 Trong tr−êng hîp ®é cøng vμ ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu, d−íi t¸c ®éng cña t¶i träng l¾p ghÐp ®−îc ®¶m b¶o b»ng c¸c mèi hμn, c¸c mèi nèi l¾p ghÐp, th× cã thÓ tiÕp tôc l¾p c¸c tÇng trªn nhμ khi ch−a ®æ bª t«ng mèi nèi, nh−ng ph¶i cã nh÷ng chØ dÉn cÇn thiÕt vÒ tr×nh tù l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn, hμn liªn kÕt vμ ®æ bª t«ng mèi nèi. 4.3.1.9 §èi víi nhμ nhiÒu tÇng mμ ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu l¾p ghÐp ®−îc ®¶m b¶o nhê c¸c liªn kÕt víi t−êng th× ph¶i x©y t−êng ®ång thêi víi viÖc l¾p khung, hoÆc chËm h¬n l¾p khung kh«ng qu¸ mét tÇng nhμ.V÷a trong c¸c m¹ch t−êng x©y khi l¾p cÊu kiÖn tÇng trªn ph¶i ®¹t c−êng ®é thiÕt kÕ. 10
 12. TCXDVN 390:2007 4.3.1.10 Cã thÓ ¸p dông c¸c liªn kÕt t¹m thêi khi liªn kÕt cè ®Þnh kh«ng ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu trong giai ®o¹n l¾p ghÐp, hoÆc kh«ng thÓ ®Æt c¸c liªn kÕt nμy tr−íc khi kÕt thóc viÖc kiÓm tra cÊu kiÖn l¾p ghÐp. 4.3.1.11 ViÖc kÕt hîp l¾p ghÐp cÊu kiÖn vμ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i tiÕn hμnh theo thiÕt kÕ thi c«ng, trong ®ã cã phèi hîp c¸c s¬ ®å l¾p ghÐp c¸c tÇng vμ c¸c vïng, biÓu ®å n©ng cÊu kiÖn vμ thiÕt bÞ c«ng nghÖ. 4.3.1.12 Tr−íc khi n©ng cÊu kiÖn, cÇn: - Lμm s¹ch cÊu kiÖn vμ vÞ trÝ mμ cÊu kiÖn sÏ ®−îc l¾p: kh«ng lμm s¹ch b»ng n−íc mÆn, n−íc cã t¹p chÊt, dÇu nhít, kh«ng ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®èt nãng ®Ó lμm s¹ch s¬n, dÇu trªn c¸c chi tiÕt cÊu kiÖn, lªn bÒ mÆt c¸c cÊu kiÖn ®· ®−îc trang trÝ, hoμn thiÖn. Nªn lμm s¹ch b»ng lau chïi c¹o röa, ch¶i; - KiÓm tra chñng lo¹i cÊu kiÖn theo thiÕt kÕ; - KiÓm tra vÞ trÝ vμ dung sai cña c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, trôc l¾p ghÐp; - L¾p dùng ®μ gi¸o sμn thao t¸c theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vμ chuÈn bÞ chç nhËn cÊu kiÖn, kiÓm tra t¹i n¬i lμm viÖc c¸c chi tiÕt liªn kÕt vμ vËt liÖu phô cÇn thiÕt cho l¾p ghÐp; - KiÓm tra ®é tin cËy vμ ®é chÝnh x¸c c¸c dông cô, thiÕt bÞ g¸ l¾p. 4.3.1.13 Khi mãc c¸p vμ n©ng cÊu kiÖn, cÇn chó ý c¸c vÊn ®Ò sau: - NÕu dïng c¸p thÐp ph¶i ®Æt ®Öm ®Ó tr¸nh dËp háng bª t«ng, b¶o vÖ c¸p khái bÞ h− h¹i; - Khi n©ng ph¶i dïng c¬ cÊu kÑp gi÷a ®Ó ®¶m b¶o ph©n phèi ®Òu t¶i träng lªn cÊu kiÖn vμ lªn c¸c nh¸nh c¸p; - D©y mãc c¸p ph¶i theo ®óng tiªu chuÈn vμ cã c¬ cÊu chuyªn dïng ®Ó th¸o mãc. 4.3.1.14 Vßng mãc c¸p ph¶i ®Æt ®óng vÞ trÝ ghi trong thiÕt kÕ, b¶o ®¶m n©ng, chuyÓn cÊu kiÖn lªn vÞ trÝ l¾p ®Æt ë t− thÕ gÇn gièng nh− thiÕt kÕ. NÕu ®iÒu kiÖn l¾p ghÐp kh«ng cho phÐp, viÖc thay ®æi vÞ trÝ mãc c¸p cÇn ph¶i ®−îc sù tho¶ thuËn cña c¬ quan thiÕt kÕ. 4.3.1.15 ViÖc sö dông c¸c kÕt cÊu ®· l¾p ®Æt ®Ó liªn kÕt vμo ®ã c¸c thiÕt bÞ n©ng kh¸c chØ ®−îc phÐp khi cã ghi trong thiÕt kÕ thi c«ng hoÆc thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ. 4.3.1.16 CÊu kiÖn cÇn ®−îc n©ng tõ tõ kh«ng giËt, kh«ng ®¶o, kh«ng quay, kÕt hîp víi d©y ch»ng dÉn h−íng cÊu kiÖn. §Ó dÉn h−íng cÊu kiÖn cã thÓ sö dông d©y thõng bÖn cã ®−êng kÝnh 20 mm, d©y ni l«ng hoÆc c¸p lôa mÒm Φ 8 mm. Khi n©ng c¸c cÊu kiÖn n»m ngang, tÊm ph¼ng, cÇn cã 2 d©y dÉn h−íng ë 2 ®Çu ®èi diÖn. 11
 13. TCXDVN 390: 2007 4.3.1.17 Kh«ng kÐo lª c¸c cÊu kiÖn trong khi cÈu chuyÓn. 4.3.1.18 Ph¶i ®Æt cÊu kiÖn ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ (®−êng trôc, cao ®é, gèi ®ì...). C¸c cÊu kiÖn cã chi tiÕt ®Æt s½n ®Æc biÖt hoÆc c¸c c¬ cÊu ®Þnh vÞ th× ph¶i l¾p ®Æt theo c¸c c¬ cÊu ®ã. 4.3.1.19 ChØ ®−îc th¸o mãc cÈu sau khi ®· liªn kÕt ch¾c ch¾n cÊu kiÖn b»ng c¸c liªn kÕt t¹m thêi hoÆc liªn kÕt cè ®Þnh. C¸c liªn kÕt t¹m thêi ph¶i ®−îc ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh vμ kh«ng thay ®æi vÞ trÝ cÊu kiÖn cho ®Õn khi thùc hiÖn xong c¸c liªn kÕt cè ®Þnh. 4.3.1.20 Tr−íc khi liªn kÕt cè ®Þnh, cÇn kiÓm tra vÞ trÝ cÊu kiÖn theo thiÕt kÕ. C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra nμy cÇn ®−îc ghi vμo sæ nhËt ký l¾p ghÐp (phô lôc 1). 4.3.1.21 CÇn b¶o qu¶n cÈn thËn cÊu kiÖn trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp, tr¸nh bÞ h− háng. Nh÷ng cÊu kiÖn h− háng qu¸ møc cho phÐp, ph¶i ®−îc thay thÕ hoÆc söa ch÷a theo sù tho¶ thuËn cña c¬ quan thiÕt kÕ vμ t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng. 4.3.1.22 Ph¶i l¾p ®Æt mãng chÝnh x¸c theo c¸c v¹ch dÊu trªn mãng vμ trªn trôc ®Þnh vÞ c«ng tr×nh, ®ång thêi ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra b»ng m¸y tr¾c ®¹c. 4.3.1.23 Cèc mãng vμ ®Õ mãng ph¶i ®−îc lμm s¹ch ®Êt, bôi bÈn tr−íc khi l¾p ghÐp cét, t−êng. 4.3.1.24 D−íi ®¸y mãng cèc ®óc s½n l¾p ghÐp cÇn cã líp bª t«ng lãt ph¼ng lμm s¹ch hoÆc ®Öm c¸t vμng ®Çm chÆt theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Kh«ng ®Æt mãng l¾p ghÐp trªn nÒn cã n−íc. 4.3.1.25 Khèi mãng ®Çu tiªn ®−îc l¾p ®Æt ®Ó lμm mèc nªn ®Æt ë vÞ trÝ giao nhau gi÷a c¸c trôc t−êng nhμ (gãc cña c«ng tr×nh). C¸c chi tiÕt kh¸c sÏ ®−îc l¾p tiÕp theo sau khi ®· kiÓm tra vÞ trÝ cña khèi mãng b»ng c¸c m¸y tr¾c ®¹c. 4.3.2 L¾p ghÐp cét 4.3.2.1 Cét cã thÓ ®−îc l¾p vμo cèc mãng hoÆc lç ch©n cét l¾p vμo thÐp chê ®Æt s½n ë mãng (h×nh 4 vμ 5). 12
 14. TCXDVN 390:2007 Cét ®óc s½n 4 3 2 1 Ghi chó: 1 - Chèt + m· thÐp ®Þnh vÞ 2 - Lç ®Þnh vÞ ch©n cét 3 - Bª t«ng chÌn 4 - Nªm gç. H×nh 5: L¾p cét vμo mãng cèc (H×nh vÏ tham kh¶o) Khi l¾p cét, cÇn b¶o ®¶m v¹ch dÊu vμ ký hiÖu ë ch©n cét trïng víi: - Trôc ph©n chia ë ®¸y mãng cèc; - Trôc h×nh häc cña cÊu kiÖn ®· lÊy ë d−íi; - NÕu cét cã c¸c chi tiÕt ®Þnh vÞ ®Æt s½n th× viÖc l¾p ®Æt ph¶i b¶o ®¶m sù trïng khÝt cña c¸c chi tiÕt ®ã. 13
 15. TCXDVN 390: 2007 ThÐp chê ®Çu cét Cét ®óc s½n T¨ng ®¬ C¸p neo cét ThÐp chê mãng Líp v÷a tr¸t t¹o v¸n khu«n Lç chê b¬m v÷a kh«ng co ngãt Mãc neo c¸p ®Æt trø¬c Cæ mãng H×nh 5: L¾p vμ neo gi÷ cét vμo mãng cã thÐp chê s½n (H×nh vÏ tham kh¶o) 4.3.2.2 Khi hiÖu chØnh liªn kÕt t¹m thêi trong cèc mãng hoÆc thÐp chê mãng, cã thÓ dïng thiÕt bÞ g¸ l¾p, nªm gç, d©y c¸p vμ t¨ng ®¬ ®Ó c¨n chØnh, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c l¾p ghÐp. 4.3.2.3 CÇn ph¶i dïng chèt ®Þnh vÞ hoÆc tÊm ®Öm b»ng m· thÐp ®Ó b¶o ®¶m cao ®é thiÕt kÕ cña ®¸y cét. 4.3.2.4 Dïng m¸y tr¾c ®¹c ®Ó chØnh tim trôc, ®é th¼ng ®øng cña cét. ViÖc chØnh ®Çu trªn cña cét vμo vÞ trÝ thiÕt kÕ ph¶i ®ång thêi theo c¶ hai trôc ph©n chia: trôc däc vμ trôc ngang. HiÖu chØnh cao ®é, tim trôc vμ ®é th¼ng ®øng cña cét chØ ®−îc thùc hiÖn khi cã cÈu neo gi÷. Dïng nªm gç cè ®Þnh ch©n cét vμo cèc mãng hoÆc c¨n chØnh ®Þnh vÞ ch©n cét vμo thÐp chê mãng, t¨ng ®¬ vμ c¸p neo gi÷ t¹m thêi vμo g«ng phÝa trªn cét ch¾c ch¾n míi ®−îc th¸o mãc cÈu (h×nh 4 vμ 5). Mãc vμ g«ng neo c¸p ph¶i ®−îc kiÓm tra ch¾c ch¾n, ®ñ søc chÞu t¶i khi neo gi÷ vμ c¨n chØnh cét. T¨ng ®¬ cÇn cã c¬ cÊu chèng tuét c¸p khi hiÖu chØnh cét. 14
 16. TCXDVN 390:2007 4.3.2.5 L¾p vμ chèng ®ì cét cho nhμ cao tÇng cã thÓ dïng thanh chèng cøng b»ng èng thÐp cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é dμi ®Ó chèng cét xuèng sμn nhμ vμ c¨n chØnh ®é th¼ng ®øng cña cét (h×nh 6). G«ng cét C©y chèng C©y chèng C©y chèng Cét biªn Cét biªn tÇng trªn tÇng trªn TÇng trªn TÇng d−íi Cét biªn Pan nel tiªn chÕ tÇng d−íi G«ng cét Cét biªn C©y chèng H×nh 6: L¾p vμ chèng cét biªn cho nhμ cao tÇng (H×nh vÏ tham kh¶o) 4.3.2.6 ChØ th¸o dì thiÕt bÞ g¸ l¾p, t¨ng ®¬, d©y c¸p neo, c©y chèng vμ tiÕp tôc l¾p c¸c cÊu kiÖn, dÇm, tÊm sμn sau khi bª t«ng, v÷a kh«ng co chÌn cè ®Þnh ch©n cét ®¹t 70% c−êng ®é thiÕt kÕ, hoÆc sau khi ®· liªn kÕt côm b»ng c¸c chi tiÕt gi»ng. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt, cã thÓ l¾p cÊu kiÖn lªn cét vμ khung tr−íc khi ®æ bª t«ng chÌn ch©n cét nh−ng ph¶i b¶o ®¶m chÊt l−îng theo thiÕt kÕ vμ ph¶i cã chØ dÉn cô thÓ trong thiÕt kÕ thi c«ng. 15
 17. TCXDVN 390: 2007 4.3.3 L¾p ghÐp t−êng, v¸ch ng¨n 4.3.3.1 Khi l¾p tÊm t−êng hoÆc v¸ch ng¨n, c¹nh cña tÊm ph¶i trïng víi v¹ch dÊu trªn mÆt tùa (v¹ch dÊu trªn mÆt tùa ®−îc x¸c ®Þnh theo trôc ph©n chia). Khi l¾p nhμ nhiÒu d·y, c¸c tÊm d·y ®Çu ph¶i ®−îc l¾p nh− l¾p nhμ mét d·y. Khi l¾p nhμ nhiÒu tÇng, ph¶i hiÖu chØnh c¹nh tÊm tÇng trªn ®ang l¾p trïng víi c¹nh tÊm t−êng tÇng d−íi (tr−êng hîp c¸c tÊm t−êng cã chiÒu dμy kh«ng ®æi). 4.3.3.2 Khi l¾p c¸c tÊm l« gia, ban c«ng lªn c¸c tÊm t−êng chÞu lùc phÝa ngoμi nhμ ph¶i sö dông thiÕt bÞ g¸ l¾p vμ chèng ®ì chuyªn dïng. 4.3.3.3 Khi l¾p tÊm t−êng tÇng hÇm, tÇng kü thuËt cña nhμ, ph¶i chØnh t−êng theo mÆt trong. 4.3.3.4 Ph¶i c¨n cø vμo trôc l¾p ghÐp (trôc däc, trôc ngang) ®Ó hiÖu chØnh tÊm t−êng vμo vÞ trÝ. §é th¼ng ®øng cña tÊm t−êng ph¶i ®−îc kiÓm tra theo c¹nh. 4.3.3.5 Khi l¾p ®Æt tÊm t−êng vμ v¸ch ng¨n, cÇn sö dông thiÕt bÞ g¸ l¾p chuyªn dïng. ThiÕt bÞ nμy cã c¸c c¬ cÊu ®Þnh vÞ ®Ó c¨n chØnh vμo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. CÇn chó ý ®é æn ®Þnh cña c¸c cÊu kiÖn l¾p tr−íc ®ã. 4.3.3.6 §èi víi tÊm t−êng vμ v¸ch ng¨n cã c¸c chi tiÕt ®Þnh vÞ ®Æt s½n (mÉu, kho¸, chèt...) th× ph¶i l¾p ®Æt theo c¸c chi tiÕt ®ã. Khi l¾p c¸c tÊm t−êng nhμ nhiÒu tÇng cã thÓ sö dông c¸c thanh chèng nghiªng b»ng thÐp èng cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é dμi ®Ó c¨n chØnh ®é th¼ng ®øng vμ chèng lªn mÆt sμn phÝa trong nhμ. 4.3.3.7 §Ó æn ®Þnh kÕt cÊu nhμ nhiÒu tÇng cã thÓ t¹o c¸c liªn kÕt truyÒn lùc ngang cña sμn nhμ vμ c¸c mèi nèi liªn kÕt t¹i c¸c tÊm t−êng vμo cÇu thang hoÆc c¸c lång thang m¸y (lâi cøng). CÇn ph¶i duy tr× tÊt c¶ c¸c c©y chèng t¹i c¸c vÞ trÝ theo quy ®Þnh cho ®Õn khi ®¹t ®−îc sù æn ®Þnh cña kÕt cÊu. 4.3.3.8 Khi cÈu l¾p c¸c tÊm t−êng ®Æc hoÆc rçng ë vÞ trÝ ®øng th¼ng cÇn sö dông hai ®−êng c¸p xoay, hoÆc cã thÓ cÈu chóng khái xe t¶i ë vÞ trÝ n»m ngang vμ sau ®ã xoay chóng vÒ vÞ trÝ th¼ng ®øng b»ng c¸ch sö dông d©y c¸p cÈu vμ bμn lËt tÊm víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ch©n tÊm ®Ó cho chóng kh«ng bÞ vì khi xoay. 4.3.4 L¾p dÇm, gi»ng, dÇm m¸i (v× kÌo) 4.3.4.1 Ph¶i b¶o ®¶m ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ cña dÇm, gi»ng trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp. DÊu ghi trªn cÊu kiÖn l¾p ph¶i trïng víi dÊu ghi trªn gèi ®ì (vai cét). 4.3.4.2 Khi l¾p ®Æt dÇm cÇu trôc, ph¶i liªn kÕt t¹m thêi vμ kiÓm tra ®é chÝnh x¸c tõng khÈu ®é cña dÇm so víi giíi h¹n cho phÐp. 4.3.4.3 §èi víi dμn, kÌo vμ dÇm, tr−íc khi th¸o mãc c¸p, ph¶i kiÓm tra liªn kÕt víi kÕt cÊu ®ì theo thiÕt kÕ hoÆc liªn kÕt t¹m thêi theo thiÕt kÕ thi c«ng. 16
 18. TCXDVN 390:2007 4.3.4.4 Ph¶i kiÓm tra ®é xoay cña dÇm ch÷ T vμ dÇm ch÷ L khi chóng ®−îc l¾p ®Æt kh«ng ®ång t©m. ViÖc chÌn nªm gi÷a c¸c cÊu kiÖn sμn vμ phÇn th©n th¼ng ®øng cña c¸c dÇm cã thÓ gióp lμm gi¶m xoay. Khi ph¶i l¾p ghÐp t¹m thêi mét bªn cña dÇm ch÷ T, cÇn ph¶i ®Æt trô chèng t¹m thêi bªn d−íi c¹nh chÞu t¶i cho ®Õn khi hoμn thμnh t¶i träng c©n ®èi, hoÆc ph¶i yªu cÇu ng−êi thiÕt kÕ h−íng dÉn nh÷ng mèi nèi t¹m thêi. CÇn ph¶i duy tr× t¶i träng c©n b»ng sang hai bªn cña dÇm ch÷ T b»ng c¸ch ®Æt c¸c tÊm sμn thay ®æi sang c¸c c¹nh ®èi diÖn ®Ó ng¨n chÆn dÇm bÞ vÆn hoÆc xoay. 4.3.4.5 §Ó gi÷ æn ®Þnh nh÷ng dÇm, kÌo m¸i cã ®é m¶nh lín trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, cÈu l¾p cÇn cã biÖn ph¸p thi c«ng ®Æc biÖt nh−: Chän d©y c¸p ch»ng cã kÝch th−íc thÝch hîp hoÆc thªm mãc phô gi÷a dÇm ®Ó gi÷ c©n b»ng tr¸nh dÇm bÞ lÖch t©m vμ lËt nghiªng cã thÓ g©y nªn nøt g·y dÇm. Tèt h¬n lμ nªn sö dông hai cÇn trôc cã d©y c¸p ch»ng th¼ng ®øng t¹i mçi ®Çu dÇm. Khi cÇn thiÕt ph¶i sö dông kÕt cÊu phô kÑp gi÷ (nÑp ngang), ®ßn g¸nh cÈu hoÆc giμn t¨ng cøng ®Ó chèng vÆn, xoay. NÕu sö dông giμn t¨ng cøng ®Ó l¾p nh÷ng cÊu kiÖn nh− trªn cÇn thËn träng khi th¸o giμn ra, sao cho chóng kh«ng va vμo c¸c cÊu kiÖn ®−îc l¾p tr−íc ®ã. CÇn cã d©y c¸p ch»ng hoÆc trô chèng t¹m thêi ®Ó cè ®Þnh c¸c dÇm cã ®é m¶nh ngang cho ®Õn khi chóng ®−îc liªn kÕt ch¾c ch¾n vμo kÕt cÊu. 4.3.5 L¾p tÊm sμn ®Æc, sμn rçng 4.3.5.1 Tr−íc khi l¾p tÊm sμn lªn dÇm hoÆc t−êng chÞu lùc, ph¶i kiÓm tra kÕt cÊu gèi ®ì ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu tÊt c¶ c¸c kÝch th−íc cã phï hîp víi thiÕt kÕ vμ kiÓm tra mÆt ®ì tÊm sμn ®Ó ®¶m b¶o ®é ph¼ng nh½n. ChØ ®−îc l¾p tÊm sμn khi c¸c kÕt cÊu chÞu lùc ®· æn ®Þnh b»ng c¸c liªn kÕt cè ®Þnh nh− chÌn v÷a kh«ng co mèi nèi hoÆc hμn, l¾p bu l«ng liªn kÕt. DÇm ph¶i ®−îc chèng ®ì bªn d−íi theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ thi c«ng hoÆc chØ dÉn cña thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 4.3.5.2 Tr×nh tù vμ h−íng l¾p tÊm sμn cÇn ®−îc ghi râ trong thiÕt kÕ thi c«ng vμ ph¶i b¶o ®¶m ®é æn ®Þnh c«ng tr×nh, ®ång thêi b¶o ®¶m kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c tÊm víi kÕt cÊu chÞu lùc. DiÖn tÝch tiÕp xóc cña tÊm lªn gèi tùa ph¶i b¶o ®¶m theo ®óng chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 4.3.5.3 C¸c tÊm sμn hoÆc tÊm m¸i bª t«ng øng lùc tr−íc l¾p c¹nh nhau cã thÓ x¶y ra tr−êng hîp c¸c mÆt ®¸y sμn vμ m¸i kh«ng ¨n khíp víi nhau do cã sù chªnh lÖch vÒ ®é vång vμ ®é dμy. Cã thÓ ®iÒu chØnh trªn c«ng tr−êng b»ng kÝch c©y chèng bªn d−íi, gia t¶i hoÆc b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p t−¬ng tù ®Ó lμm gi¶m t¸c ®éng cña ®é vång kh¸c nhau vμ sù sai kh¸c theo ®−êng th¼ng ®øng cña c¸c cÊu kiÖn l¾p c¹nh nhau tr−íc khi liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn ®ã hoÆc ®æ líp bª t«ng bï mÆt sμn. 4.3.5.4Tr−íc khi l¾p c¸c tÊm m¸i, ph¶i l¾p c¸c hÖ gi»ng ®øng vμ ngang ®¶m b¶o æn ®Þnh tæng thÓ cña hÖ dÇm m¸i, v× kÌo m¸i vμ s©u ®ã liªn kÕt c¸c tÊm m¸i vμo dÇm 17
 19. TCXDVN 390: 2007 m¸i, dμn m¸i. BiÖn ph¸p vμ tr×nh tù l¾p c¸c tÊm m¸i ph¶i ®¶m b¶o sù truyÒn lùc xuèng dÇm d−íi d¹ng ph©n bè ®Òu vμ ®èi xøng trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp. 4.3.5.5 Khi l¾p ®Æt tÊm sμn nhμ nhiÒu tÇng, tr−íc hÕt ph¶i l¾p ®Æt vμ liªn kÕt c¸c tÊm gi»ng. 4.4 Liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp 4.4.1 §æ v÷a kh«ng co hoÆc bª t«ng chÌn mèi nèi 4.4.1.1 ViÖc liªn kÕt c¸c mèi nèi l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng øng lùc tr−íc ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng ®æ v÷a kh«ng co vμ bª t«ng cèt thÐp, kh«ng thùc hiÖn liªn kÕt hμn. ChØ ®æ v÷a kh«ng co hoÆc ®æ bª t«ng chÌn c¸c mèi nèi khi ®· hoμn tÊt nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: - C¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ, ®−îc chèng ®ì hoÆc cè ®Þnh t¹m thêi, ®Þnh vÞ tim trôc vμ cao ®é víi dung sai l¾p ghÐp trong giíi h¹n cho phÐp, ®−îc t− vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra vμ chÊp thuËn nghiÖm thu. - C¸c lç chê ph¶i ®−îc kiÓm tra, th«ng t¾c, tÈy bá v÷a xi m¨ng vμ bª t«ng b¸m dÝnh, bÒ mÆt ph¶i ®−îc lμm s¹ch dÇu, nhít hoÆc c¸c chÊt bÈn kh¸c b»ng dông cô mμi, phun n−íc ¸p lùc, khÝ nÐn hoÆc c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp kh¸c. BÒ mÆt bª t«ng cÇn ®−îc gi÷ ®ñ ®é Èm b»ng n−íc s¹ch, nh−ng kh«ng ®−îc ®äng n−íc tr−íc khi ®æ v÷a. - D−íi ®¸y vμ xung quanh c¸c lç hë, mèi nèi ®−îc ghÐp b»ng khu«n gç v¸n Ðp hoÆc khu«n thÐp. Khu«n ph¶i kÝn khÝt, ph¼ng vμ ®−îc chèng dÝnh b»ng chÊt b«i khu«n thÝch hîp, ®ång thêi ph¶i cøng vμ ®−îc neo gi÷ ch¾c ch¾n ®Ó tr¸nh bÞ h− háng do ¸p suÊt ®æ v÷a hoÆc bª t«ng cho ®Õn khi ®«ng cøng. 4.4.1.2 V÷a chÌn c¸c khe hë nhá vμ mèi nèi, c¸c lç chê l¾p ghÐp vμo thÐp chê s½n ph¶i lμ v÷a xi m¨ng víi cèt liÖu tù nhiªn, cã ®é linh ®éng cao vμ ph¸t triÓn c−êng ®é nhanh, kh«ng co ngãt, cã c−êng ®é theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. V÷a kh«ng co ph¶i do c¸c c¬ së s¶n xuÊt cã ®¨ng ký chÊt l−îng hμng ho¸ cung cÊp. Ngoμi chøng chØ chÊt l−îng cña nhμ s¶n xuÊt, tr−íc khi sö dông ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i tiÕn hμnh thÝ nghiÖm vμ ®−îc t− vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra, chÊp thuËn. Quy tr×nh ®æ v÷a cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt theo sù h−íng dÉn cña nhμ cung cÊp vÒ liÒu l−îng n−íc trén, ph−¬ng tiÖn thiÕt bÞ dïng trén v÷a, thêi gian trén vμ thêi gian cÇn kÕt thóc viÖc rãt v÷a sau khi trén. 4.4.1.3 TÊt c¶ c¸c mèi nèi liªn kÕt khi ®æ v÷a kh«ng co hoÆc bª t«ng chÌn cÇn ®−îc ghi nhËt ký chÝnh x¸c vÞ trÝ trªn c«ng tr×nh, tªn cÊu kiÖn vμ ng−êi thùc hiÖn, ®ång thêi ph¶i ®−îc t− vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra, nghiÖm thu (phô lôc 2). 18
 20. TCXDVN 390:2007 4.4.1.4 C¸c mèi nèi liªn kÕt kÝch th−íc lín cã hoÆc kh«ng cã thÐp liªn kÕt ®−îc ®æ bª t«ng ®ång thêi víi líp bª t«ng bï mÆt sμn hoÆc ®æ tr−íc ®ã, ®¶m b¶o ®ång nhÊt víi bª t«ng cÊu kiÖn, cã c−êng ®é theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. C−êng ®é bª t«ng mèi nèi chÞu lùc khi th¸o dì v¸n khu«n ph¶i ®¹t yªu cÇu m¸c thiÕt kÕ. 4.4.1.5 C«ng t¸c ®æ, ®Çm vμ b¶o d−ìng bª t«ng, c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l−îng ®−îc tiÕn hμnh theo ®óng quy ®Þnh t¹i môc 6.4, 6.5 vμ 7 cña TCVN 4453:1995. 4.4.2 Hμn vμ chèng ¨n mßn mèi nèi, chi tiÕt ®Æt s½n 4.4.2.1 Hμn liªn kÕt mèi nèi ®−îc sö dông chñ yÕu trong thi c«ng l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp th«ng th−êng, kh«ng dïng liªn kÕt hμn ®èi víi thÐp øng lùc tr−íc, trõ mét sè tr−ßng hîp ®Æc biÖt ®Ó hμn c¸c chi tiÕt ®Æt s½n ë bé phËn kh«ng øng lùc tr−íc cña cÊu kiÖn theo yªu cÇu vμ chØ dÉn riªng cña thiÕt kÕ. 4.4.2.2 C«ng t¸c hμn ph¶i do thî hμn hîp chuÈn cã chøng chØ thùc hiÖn vμ ph¶i quy ®Þnh râ tiªu chuÈn bËc thî cho c¸c lo¹i liªn kÕt hμn, theo TCVN 6700 - 1:2000. 4.4.2.3 VËt liÖu hμn tr−íc khi sö dông ph¶i ®−îc tr×nh mÉu, nguån gèc xuÊt xø vμ ®−îc t− vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn. 4.4.2.4 VËt liÖu hμn ph¶i ®−îc chØ dÉn trong thiÕt kÕ. Tr−êng hîp thiÕt kÕ kh«ng cã chØ dÉn vμ ®−îc phÐp cña thiÕt kÕ th× cã thÓ chän vËt liÖu hμn phï hîp víi kü thuËt hμn theo TCVN 6834-2:2001. 4.4.2.5 VËt liÖu hμn ph¶i ®−îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn chèng Èm, chèng bÈn dÇu, nhít vμ c¸c bôi bÈn kh¸c, tr−íc khi hμn ph¶i ®−îc sÊy theo theo chØ dÉn trong c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt vμ lÝ lÞch cña chóng. 4.4.2.6 VËt liÖu hμn ®−îc chuyÓn ®Õn chç lμm viÖc cña thî hμn theo sè l−îng cÇn thiÕt ®ñ hμn trong mét ca vμ ph¶i ®−îc b¶o qu¶n kh« r¸o. 4.4.2.7 C«ng t¸c hμn mèi nèi ®−îc thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn, chØ dÉn vÒ hμn cèt thÐp hiÖn hμnh, ®ång thêi ph¶i theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ hμn quy ®Þnh trong thiÕt kÕ thi c«ng. CÇn x¸c ®Þnh tr×nh tù c«ng t¸c hμn l¾p ghÐp; ph−¬ng ph¸p hμn; tr×nh tù thùc hiÖn c¸c mèi nèi, chÕ ®é hμn, ®−êng kÝnh c¸c que, sîi hμn vμ c¸c yªu cÇu kh¸c ®èi víi vËt liÖu hμn. 4.4.2.8 Sau khi hμn, ph¶i gâ s¹ch xØ hμn b¸m dÝnh trªn mèi hμn. 4.4.2.9 Nh÷ng mèi hμn chÞu lùc ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu hoÆc g¾n m· hiÖu, ký hiÖu cña thî hμn trªn s¬ ®å hoμn c«ng mèi hμn, cÇn ghi nhËt ký c«ng t¸c hμn (phô lôc 3) vμ ph¶i lËp biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c hμn. 4.4.2.10 C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l−îng mèi hμn: - KiÓm tra vËt liÖu hμn, ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n, sÊy vμ thiÕt bÞ hμn còng nh− t×nh tr¹ng thiÕt bÞ hμn, nguån ®iÖn, chÊt l−îng l¾p ghÐp chi tiÕt hμn, tr×nh ®é tay nghÒ thî hμn; 19
Đồng bộ tài khoản