TCXD 4605 1988

Chia sẻ: minhphung21053

TCXD 4605 1988: Kĩ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế cách nhiệt cho kết cấu ngăn che cho các nhà và công trình có điều kiện vi khí hậu quy định.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCXD 4605 1988

TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

KÜ thuËt nhiÖt - KÕt cÊu ng¨n che - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Heating techniques Insulating components Design standard


1. Ph¹m vi vμ ®èi t−îng ¸p dông
Tiªu chuÈn nμy dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸ch nhiÖt cho kÕt cÊu ng¨n che cho c¸c nhμ vμ
c«ng tr×nh cã ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu quy ®Þnh.
Chó thÝch:
1. Khi thiÕt kÕ t−êng ngoμi ph¶i tÝnh tr−íc c¸c biÖn ph¸p trèng Èm.
2. ThiÕt kÕ che n¾ng cho kÕt cÊu ng¨n tre cÇn tu©n theo c¸c chØ dÉn riªng.

2. TÝnh nhiÖt trë vμ Èm trë cña kÕt cÊu ng¨n tre.
2.1. Tæng nhiÖt trë kÕt cÊu ng¨n tre nhiÒu líp Ro, tÝnh b»ng (m2. ho C)/kcal, x¸c ®Þnh
theo c«ng thøc:
R0 = R1 + RKC + Rn ( m2.h.0C)/kcal (1)
Trong ®ã:
1
Rt= - NhiÖt trë mÆt trong kÕt cÊu ng¨n che, tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal
αt
1
Rn= - NhiÖt trë mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che, tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal
αn
αt ;αn HÖ sè trao ®æi nhiÖt mÆt trong vμ mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh
theo b¶ng 3 vμ b¶ng 4.
Rkc NhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che ®ång nhÊt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
(2).
Rkc = R1 + R 2+ R kk +R i (2)
Trong ®ã :
R1, R2, Ri - NhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che riªng biÖt, tÝnh b»ng
(m2.h.0C)/kcal xac ®Þnh theo chØ dÉn ®iÒu 2.2
Rkk NhiÖt trë cña líp kh«ng khÝ kÝn trong kÕt cÊu ng¨n che tÝnh b»ng
(m2.h.0C)/kcal lÊy theo chØ dÉn ®iÒu 2.3
Chó thÝch: NhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n tre kh«ng ®ång nhÊt x¸c ®Þnh theo
chØ dÉn ®iÒu 2.5

2.2. NhiÖt trë c¸c kÕt cÊu ng¨n tre mét líp hoÆc tõng líp riªng biÖt cña kÕt cÊu ng¨n
che nhiÒu líp R, tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
δ
R= (3)
λ
Trong ®ã :
- ChiÒu dμy cña kÕt cÊu mät líp hoÆc mçi líp kÕt cÊu trong kÕt cÊu ng¨n che
nhiÒu líp, tÝnh b»ng m.
- HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu líp kÕt cÊu trªn, tÝnh b»ng kcal/(m2.h.0C), x¸c ®Þnh
theo phô lôc 3


  Page 1 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

2.3 NhiÖt trë c¸c kh«ng khÝ kÝn trong kÕt cÊu ng¨n tre Rkk, tÝnh b»ng
(m2.h.0C)/kcal, phô thécvμo chiÒu dμy, vÞ trÝ cña nã vμ h−íng truyÒn nhiÖt, x¸c
®Þnh theo b¶ng 1.B¶ng 1
NhiÖt trë cña líp kh«ng khÝ kÝn, Rkk
§èi víi líp kh«ng khÝ
ChiÒu dμy cña n»m ngang khi dßng §èi víi kh«ng khÝ n»m
líp kh«ng khÝ nhiÖt tõ d−íi len trªn vμ ngang khi dßng nhiÖt tõ
kÝn mm ®èi víi líp kh«ng khÝ trªn ®i xuèng
th¼ng ®øng
Khi nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trong líp khÝ lμ
D−¬ng ¢m D−¬ng ¢m
1 2 3 4 5
10 0,15 0,17 0,16 0,18
20 0,16 0,18 0,18 0,22
30 0,16 0,19 0,19 0,24
50 0,16 0,20 0,20 0,26
100 0,17 0,21 0,21 0,27
150 0,18 0,21 0,22 0,28
Tõ 200 ®Õn 300 0,18 0,22 0,22 0,28

Chó thÝch:
1. Gi¸ trÞ RKK ghi trong b¶ng 1t−¬ng øng víi møc chªnh lÖch nhiÖt ®é trªn hai
mÆt c¸c líp kh«ng khÝ lμ Δτ = 100C. Khi Δr nhá h¬n 100Cth× ®−îc sè ghi trong
b¶ng 1 cÇn nh©n víi c¸c hÖ sè hiÖu chØnh sau:
- Khi møc chªnh lÖch nhiÖt ®é 8OC th× hÖ sè hiÖu chØnh lμ1, 05
,, 60C ,, 1,10
0
,, 4C ,, 1,15
,, 20C ,, 1,20
2. Khi èp thªm líp giÊy aluminium trªn bÒ mÆt kÕt cÊu mét phÝa hay hai phÝa líp
kh«ng khÝ th× nhiÖt trë cña tÇng kh«ng khÝ kÝn RKK sÏ xÊp xØ gÊp hai lÇn.

2.4 TrÞ sè tæng nhiÖt trë RO cöa chiÕu s¸ng (cöa sæ, cöa trêi, cöa ban c«ng) lÊy theo
b¶ng 2.

B¶ng 2

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c
Lo¹i cöa chiÕu s¸ng Rc (m2.h.0C)/kcal
líp kÝnh, mm
1. Khung ®¬n (mét líp kÝnh) - 0,20
2. Khung kÐp ( hai líp kÝnh ) tõ 50 ®Õn 558 0,40
3. Khung ®Æt rêi ( hai líp tõ 100 ®Õn 110 0,44

  Page 2 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

kÝnh ) - 0,50
4. C¸c hép kÝnh rçng th¼ng
®øngChó thÝch:
1) Trong b¶ng 2 gi¸ trÞ nhiÖt trë ghi trong b¶ng dïng cho cöa sæ, cöa ban
c«ng, cöa trêi cã khung gç. Khi ¸p dông ®èi víi c¸c cöa sæ cã khung kim lo¹i
gi¸ trÞ ghi trong b¶ng ph¶i gi¶m 10%.
2) §èi víi c¸c cöa chiÕu s¸ng kh¸c kh«ng ghi b¶ng 2 cÇn 2 cÇn x¸c ®Þnh b»ng
thùc nghiÖm

2.5 NhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che kh«ng ®ång nhÊt (vÝ dô: t−êng x©y b»ng
g¹ch lâ rçng ë gi÷a ®−îc lÊp b»ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt, t−êng panen kiÓu cò ch÷ U
hay kiÓu « cê ®−îc lÊp cê ®−îc lÊp b»ng bª t«ng xØ bät...) cÇn x¸c ®Þnh theo c¸c
b−íc sau:
a) Khi kÕt cÊu ng¨n che ®−îc c¾t bëi c¸c mÆt song song víi ph−¬ng dßng
nhiÖt trë cña nã (kÝ hiÖu Rll) tÝnh b»ng (m2.h. 0C)/kcal, x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc sau:
F + F2 + ... + Fn
R// = 1 (4)
F1 F2 Fn
+ + ...
R1 R2 Rn
Trong ®ã :
R1, R2, Rn NhiÖt trë cña c¸c phÇn kÕt cÊu 1, 2, n do c¸c mÆt vá cøng
c¸ch nhiÖt chia ra, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3), tÝnh b»ng ( m2.h.0C)/kcal.
F1, F2, Fn DiÖn tÝch c¸c phÇn kÕt cÊu riªng biÖt tÝnh b»ng m2
b) Khi kÕt cÊu ng¨n che ®−îc c¾t bëi c¸c mÆt th¼ng gãc víi ph−¬ng dßng
nhiÖt th× nhiÖt trë cña nã (kÝ hiÖu R⊥) ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:
§èi víi ®ång chÊt tÝnh theo biÓu thøc (3), kh«ng ®ång chÊt tÝnh theo biÓu thøc (4).
Vμ nhiÖt trë R⊥ cña toμn bé kÕt cÊu ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tæng nhiÖt trë cña c¸c líp
riªng biÖt, tÝnh b»ng ( m2.h.0C)/kcal.
R⊥ = R1 + R 2+ +R n (5)
Trong ®ã : R1 , R 2, R n - NhiÖt trë cña c¸c líp riªng bÞªt, tÝnh b»ng (
m2.h.0C)/kcal.
c) Khi R// lín h¬n R⊥ 25% th× nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che tÝnh
theo biÓu thøc sau:
R + 2 .R ⊥
RKC = // (6)
3
Trong ®ã:
RKC NhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che nhiÒu líp kh«ng ®ång nhÊt tÝnh b»ng
( m2.h.0C)/kcal.
d) Khi R// lín h¬n R⊥ qu¸ 25% th× nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che
kh«ng ®ång nhÊt ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tÝnh to¸n tr−êng nhiÖt ®é nh−
sau:

  Page 3 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

τ t .tb − τ n.tb
RKC = (7)
q
Trong ®ã :
τt.tb; τn.tb NhiÖt ®é trung b×nh bÒ mÆt trong vμ bÒ mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n
che, 0C, cÇn x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm hoÆc bõng ph−¬ng ph¸p tÝnh theo
s¬ ®å m¾t l−íi .
q NhiÖt l−îng truyÒn qua kÕt cÊu ng¨n che tÝnh b»ng kcal/(m2.h), x¸c ®Þnh
theo biÓu thøc (8)
q =αt (tt -τt.tb) = αn (τn.nb tn) (8)
Trong ®ã :
αt, αn X¸c ®Þnh b»ng b¶ng 3 vμ 4
tt, tn NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn trong vμ bªn ngoμi kÕt cÊu ng¨n che.
Táng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
t −t
Rc = t n (9)
q
Chó thÝch: C¸c biÓu thøc (7),(8),(9) thiÕt lËp trong ®iÒu kiÖn tt lín h¬n tn. NÕu tn
lín h¬n tt th× d¹ng c«ng thøc gi÷ nguyªn, nh−ng ®¹i l−îng tt vμ tn ®æi chç cho
nhau.
2.6 HÖ sè trao ®æi nhiÖt mÆt trong kÕt cÊu ng¨n che tÝnh b»ng kcal/(m2.h.0C), x¸c
®Þnh theo b¶ng 3.

B¶ng 3
BÒ mÆt kÕt cÊu ng¨n che αt,kcal/ (m2.h.OC)
1. §èi víi phßng ®ãng kÝn cöa
a. MÆt trong t−êng, sμn, trÇn ph¼ng hoÆc
cã s−ên (gê) låi khi tØ lÖ chiÒu cao cña
s−ên (h) trªn kháng c¸ch (a) gi÷a c¸c
s−ên:
h 7,5
=nhá h¬n hoÆc b»ng0,3
a
h 6,5
b. Nh− trªn, víi lín h¬n 0,3
a
6,0
c. §èi víi trÇn cã s−êng « cê, khi h/a lín
h¬n 0,3
(trong ®ã : a- c¹nh ng¾n cña « cê) 4,3 + 3,3 .V t0,8
2. §èi víi phßng më cöa th«ng tho¸ng
Trong ®ã : Vt Tèc ®é chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ
trong phßng tÝn b»ng m/s
2.7 HÖ sè giao ®æi nhiÖt mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che tÝnh b»ng kcal/ (m2.h.OC), x¸c
®Þnh theo b¶ng 4.
B¶ng 4
BÒ mÆt kÕt cÊu ng¨n che αn, kcal/(m2.h.0C)
1. T−êng vμ cöa chiÕu s¸ng th¼ng ®øng 5 + 10 Vn
2. M¸i

  Page 4 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

7,9 + 2,2 . Vn
Trong ®ã :
Vn VËn tèc giã ngoμi nhμ dïng cho tÝnh to¸n, lÊy theo TCVN 4088 85 ; mïa
®«ng: lμ vËn tèc lín nhÊt th¸ng l¹nh nhÊt; mïa hÌ: lμ vËn tèc nhá nhÊt th¸ng nãng
nhÊt.
Èm trë cña kÕt cÊu ng¨n che (Rai) ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:


δi
Rai = (10)
μi
Trong ®ã :
δ i - ChiÒu dμy cña líp vËt liÖu thø i, (mm)
μ i - HÖ sè xuyªn Èm x¸c ®Þnh theo phô lôc 3, tÝnh b»ng g/mhmmHg.
3 Qu¸n tÝnh nhiÖt vμ ®é æn ®Þnh nhiÖt cña kÕt cÊu .
3.1 ChØ sè nhiÖt qu¸n tÝnh (D) cña kÕt cÊu ng¨n che ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
sau:
D = R1 . S1 + R2S2 + + RnSn
Trong ®ã: R1, R2, ,Rn NhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc (3)
S1, S2, ,Sn HÖ sè æn ®Þnh nhiÖt cña vËt liÖu c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che víichu k× 24
giê x¸c ®Þnh theo phô lôc 1 ®−îc tÝnh b»ng kcal/(m2.h.0C).

3.2 HÖ sè b¾t ®Çu dao ®éng nhiÖt ®é cña kÕt cÊu ng¨n tre (vO) ®−îc x¸c ®Þnh theo
c«ng thøc (12),(13):
a. Khi D lín h¬n hoÆc b»ng 1,5:
⎛ R ⎞
υ 0 = 2 D ⎜ 0,8 + 0,35 kc ⎟υ 0 .υ k (12)
⎝ D ⎠
b.Khi D nhá h¬n hoÆc b»ng 0,5:
υ 0 = Vmin = R0 .α t (13)
c. Khi D nhá h¬n 1,5 vμ lín h¬n 0,5:
υ 0 = Vmin + (0,8 + 1,15Rkc )υ 0 .υ k − 0,1υ min D 2 (14)
Trong ®ã : ë c¸c biÓu thøc (12),(13),(14):
υ k - HÖ sè hiÖu chØnh kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña tÇng kh«ng khÝ kÝn lμm t¨ng hÖ sè
t¾t dÇn dao ®éng nhiÖt cña kÕt cÊu ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
D
υ k = 1 + 0,5Rkk (15)
Rko
(Rkk NhiÖt trë cña líp kh«ng khÝ kÝn)
υ 0 - HÖ sè hiÖu chØnh kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña thø tù c¸c líp kÕt cÊu:
S2
υ 0 = 0,85 + 0,15 (16)
S1
S1, S2 HÖ sè æn ®Þnh nhiÖt cña vËt liÖu líp c¸ch nhiÖt vμ líp chÞu lùc, lÊy theo
phô lôc 1, kcal/(m2.h.0C), thø tù chØ sè 1,2 lÊy theo chiÒu ®ång nhiÖt.

  Page 5 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

Rkc nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che:
§ång nhÊt - X¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2)
Kh«ng ®ång nhÊt - X¸c ®Þnh theo chØ dÉn §iÒu 2.5
D ChØ sè nhiÖt qu¸n tÝnh x¸c ®Þnh theo chØ dÉn §iÒu 3.1
R0 TÝnh theo c«ng thøc (1)
αt - LÊy theo b¶ng 3
4. ThiÕt kÕ c¸ch nhiÖt cho nhμ cã ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tù nhiªn
4.1 ThiÕt kÕ c¸ch nhiÑt chèng l¹nh cho nhμ trong mïa ®«ng.
4.1.1 Tæng sè nhiÖt trë (RO) cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh theo biÎu thøc(1)
- øng víi c¸c th«ng sè khÝ hËu mïa ®«ng - kh«ng ®−îc nhá h¬n nhiÖt
yc
®é yªu cÇu(R 0 ) theo ®iÒu kiÖn chèng ®äng s−¬ng trªn mÆt trong kÕt
cÊu ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau:

n(t t − t n )
R0yc = .R (17)
(t t − t s ) t
Trong ®ã:
tn TrÞ sè tÝnh to¸n cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ ngoμi nhμ ®−îc quy ®Þnh trong TCVN
5687 : 1992 Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vμ chèng Èm vμ theo TCVN 4088 :
1985 sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng
Rt lÊy nh− trong c«ng thøc (1)
tt NhiÖt ®é trung b×nh cña kh«ng khÝ trong nhμ mïa ®«ng dïng cho tÝnh to¸n lÊy
theo yªu cÇu c«ng nghÖ cña nhμ hoÆc c«ng tr×nh cã chøc n¨ng t−¬ng øng.
ts NhiÖt ®é ®iÓm s−¬ng cña kh«ng khÝ trong phßng, tÝnh b»ng 0C, lÊy theo biÓu ®å
I d, hoÆc tra b¶ng.
n HÖ sè phô thuéc vμo vÞ trÝ mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che, x¸c ®Þnh theo b¶ng 5


B¶ng 5
KÕt cÊu ng¨n che n
1 2
1. T−êng ngoμi, m¸i nhμ, sμn n»m trªn tÇng 1,0
hÇm l¹nh
2. Sμn hÇm m¸i víi m¸i lîp b»ng thep lÎ, 0,9
ngãi xim¨ng ami¨ng vμ cã líp kh«ng khÝ
th«ng giã . 0,7
3. T−êng vμ sμn ph©n chia c¸c phßng s−ëi
Êm vμ th«ng víi kh«ng khÝ ngoμi nhμ. 0,4
4. T−êng vμ sμn ng¨n c¸ch c¸c phßng cã s−ëi
Êm vμ kh«ng cã s−ëi Êm kh«ng th«ng víi
kh«ng khÝ ngoμi nhμ. 0,75
5. Sμn trªn tÇng hÇm l¹nh cã cöa chiÕu s¸ng
ë xung quanh 0,6
6. Nh− trªn kh«ng cã cöa chiÕu s¸ng ë xung
quanh t−êng.


  Page 6 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

4.1.2 Tæng nhiÖt trë (R0) cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1) -
øng víi c¸c th«ng sè khÝ hËu mïa ®«ng kh«ng ®−îc nhá h¬n nhiÖt trë
yc
yªu cÇu R 0 theo ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (18)
n(t t − t n )
R0yc = Rt (18)
t t − τ tcph
Trong ®ã :
tt, tn, Rt, n T−¬ng øng nh− c«ng thøc (17)
τ tcph - NhiÖt ®é cho phÐp cña bÒ mÆt trong kÕt cÊu ng¨n che, 0C, ®èi víi nhμ d©n
dông ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:
8 0
τ tcph = 27 = C (19)
ϕ ng . x
ϕ ng. x - HÖ sè bøc x¹ gi÷a vi ph©n diÖn tÝch bÒ mÆt c¬ thÓ con ng−êi vμ bÒ mÆt kÕt cÊu
X , vμ ®−îc giíi h¹n nh− sau: kh«ng nhá h¬n hoÆc b»ng 0,5 vμ kh«ng lín h¬n vμ
b»ng 1 x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc sau:
∂l
ϕ ng . x = 1 − 0,8 (20)
1
Trong ®ã :
ϕng.x Kho¶ng c¸ch gi÷a bÒ mÆt c¬ thÓ con ng−êi vμ bÒ mÆt kÕt cÊu cÇn xÐt, tÝnh
b»ng m:
§èi víi t−êng th× ϕng.x =0,8
§èi víi trÇn nhμ d©n dông th×: ϕng.x = H 1,2
§èi víi trÇn nhμ c«ng nghiÖp th×: ϕng.x = H 1,6
( H lμ chiÒu cao phßng ®−îc tÝnh b»ng m)
l KÝch th−íc ®Æc tr−ng cña bÒ mÆt kÕt cÊu ®−îc tÝnh b»ng m, x¸c ®Þnh theo (21)
l= F (21)
F DiÖn tÝch bÒ mÆt kÕt cÊu , ®−îc tÝnh b»ng m2
Chó thÝch : Sau khi ®· tÝnh ®−îc R0yc cã gi¸ trÞ lín h¬n lμm tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Xem
vÝ dô tÝnh to¸n 9.1
4.1.3 ChiÒu dμy cña líp c¸ch nhiÖt ®−îc tÝnh b»ng m, x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc (22):
δ = λ.R = λ ( R0yc − Rt − Rn − Rkc ) (22)
Trong ®ã:
λ - HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu líp c¸ch nhiÖt tÝnh b»ng kcal/(m2.h.0C)
Rkc NhiÖt trë cña kÕt cÊu tÝnh theo c«ng thøc (2) kh«ng kÓ líp c¸ch nhiÖt
Rt,Rn Theo c«ng thøc (1)

4.2 ThiÕt kÕ c¸ch nhiÖt chèng nãng cho nhμ vÒ mïa hÌ.
4.2.1 Tæng nhiÖt trë (R0) cña kÕt cÊu ng¨n che, tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal x¸c
®Þnh theo biÓu thøc (1) - øng víi c¸c th«ng sè khÝ hËu mïa hÌ - kh«ng ®−îc
nhá h¬n nhiÖt trë yªu cÇu ( R0yc ) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (23).  Page 7 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

(t − tt )
R0yc = (1 − K V )
tg .tb
.Rt (23)
[Δt ]
Trong ®ã :
tt NhiÖt ®é trung b×nh cña kh«ng khÝ trong nhμ vÒ mïa hÌ lÊy theo yªu cÇu c«ng
nghÖ cña nhμ vμ c«ng tr×nh cã chøc n¨ng t−¬ng øng.
[Δt] TrÞ sè cho phÐp cña chªnh lÖch nhiÖt ®é phßng vμ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong
phßng t¹m thêi lÊy [Δt] b»ng 1,50C.
1
Rt = - NhiÖt trë mÆt trong kÕt cÊu ng¨n che tÝn b»ng (m2.h.0C)/kcal,
αt
αt- lÊy theo b¶ng 3
KV HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña tèc ®é chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ trong phßng
theo b¶ng 6.
ttg.tb NhiÖt ®é trung b×nh ngoμi nhμ mïa hÌ dïng cho tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh theo biÓu
thøc (24)
ϕI
t tg .tb = t n.tb + tb (24)
αn
Trong ®ã :
αn- HÖ sè trao ®æi nhÞªt mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che tÝn b»ng kcal/ (m2.h.0C) lÊy theo
b¶ng 4 ( øng víi tèc ®é giã ngoμi nhμ mïa hÌ)
ϕ- HÖ sè hÊp thô bøc x¹ mÆt trêi cña mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh tõ phô
lôc 4.
Itb- TrÞ sè trung b×nh cña tæng x¹ mÆt trêi chiÕu lªn bÒ mÆt kÕt cÊu tÝnh b»ng kcal/
(m2.h) lÊy theo sè liÖu cña ®μi tr¹m khÝ t−îng
tn.tb TrÞ sè trung b×nh cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ ngoμi nhμ mïa hÌ dïng cho tÝnh
to¸n ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 5687: 1992 th«ng giã - ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ s−ëi
Êm vμ theo TCVN 4088-85 sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng
B¶ng 6
V(m/s) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1
KV 0,5 0,59 0,67 0,73 0,78 0,82 0,84 0,86 0,87 0,88

4.2.2 HÖ sè t¾t dÇn dao ®éng nhiÖt ®é cña kÕt cÊu ng¨n che( v0) x¸c ®Þnh theo chØ
dÉn §iÒu 3.1; 3.2 kh«ng ®−îc nhá h¬n hÖ sè t¾t dÇn dao ®éng nhiÖt ®é yªu cÇu ( υ 0yc )
x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc sau:
At .tg
υ 0yc = (25)
τ t − t t − (t tg .tb − t t )
cph Rt
R0
Trong ®ã:
R0 X¸c ®Þnh nh− c«ng thøc (1)
Ttg.tb, tt Rt X¸c ®Þnh nh− trong c«ng thøc (23)
τ tcph - NhiÖt ®é bÒ mÆt trong cho phÐp cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh nh− sau:
4
τ tcph =30+ (26)
ϕ ng. x

  Page 8 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

At,tg Biªn ®é giao ®éng nhiÖt ®é tæng ngoμi nhμ ®−îc x¸c ®Þnh :
⎛ ϕ . A1 ⎞
At.tg = ⎜ Atn +
⎜ ⎟ (27)
⎝ αn ⎟ ⎠
Atn = ( tn.max tn.nb) (28)
Al = ( Imax Itb ) (29)
Trong ®ã : ë c¸c biÓu thøc (26),(28),(29):
ϕ ng. x - X¸c ®Þnh theo c«ng thøc (20)
Atn Biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ ngoμi nhμ, ®−îc tÝnh b»ng 0C
tn.tb X¸c ®Þnh nh− trong c«ng thøc (24)
tn, max trÞ sè max cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ ngoμi nhμ x¸c ®Þnh theo TCVN 4088 85
sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng
A1 Biªn ®é dao ®éng cña bøc x¹ mÆt trêi chiÕu lªn bÒ mÆt kÕt cÊu, kcal/(m2.h)
Imax, Itb TrÞ sè max vμ trÞ sè trung b×nh cña tæng x¹ mÆt trêi chiÕu lªn bÒ mÆt kÕt
cÊu : kcal/(m2.h), lÊy theo sè liÖu cña ®μi tr¹m khÝ t−îng.
Chó thÝch:
1. Víi nh÷ng c«ng tr×nh yªu cÇu ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt
tæng thÓ, chØ cÇn tÝnh to¸n theo c«ng thøc (23)
2. Víi nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu b¶o ®¶m c¶ hai ®iÒu kiÖ tiÖn
nghi nhiÖt (tiÖn nghi nhiÖt tæng thÓ vμ tiÖn nghi nhiÖt côc bé) th×
ph¶i tÝnh to¸n theo c¶ hai c«ng thøc tháa m·n (23) vμ (24).

5 ThiÕt kÕ c¸ch nhiÖt cho nhμ cã ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu nh©n t¹o
5.1 ThiÕt kÕ c¸ch nhiÖt chèng l¹nh cho nhμ trong mïa ®«ng.
5.1.1 §èi víi nhμ cã trang bÞ hÖ thèng s−ëi Êm mïa ®«ng, tæng nhiÖt
trë(R0)cña kÕt cÊu ng¨n che ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh ë
®iÒu 4.1.1 vμ 4.1.2.

5.1.2 Ngoμi quy ®Þnh cña ®iÒu 5.1.1 tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che ph¶i
®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ. Xem chØ dÉn ®iÒu 5.3.

5.2 ThiÕt kÕ chèng nãng cho nhμ vÒ mïa hÌ.
5.2.1 §èi víi nhμ cã trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ - c«ng tr×nh cã
yªu cÇu æn ®Þnh nhiÖt dé theo thêi gian - tæng nhiÖt trë R0 cña kÕt cÊu
ng¨n che ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn ®· ®−îc quy ®Þnh ë ®iÒu 4.2.1 vμ
®iÒu kiÖn sau ®©y:
ν0 ph¶i kh«ng ®−îc nhá h¬n νyco x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (30)
At .tg
υ 0yc = (30)
1,5

Trong ®ã:
At.tg - x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (27)
νo - x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ®iÒu 3.1 vμ 3.2  Page 9 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

5.2.2 Ngoμi c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 5.2.1 tæng nhiÖt trë (R0) cña kÕt cÊu ng¨n
che ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ, xem chØ dÉn ®iÒu 5.3.

Chó thÝch:
1) Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc viÖc −u tiªn cho chèng nãng hay chèng
l¹nh lμ chñ yÕu, ph¶i xÐt cô thÓ vμo mçi vïng khÝ hËu theo "B¶n ®å ph©n vïng
khÝ hËu x©y dùng ViÖt Nam", trong TCVN 4088 : 1985 " Sè liÖu khÝ hËu dïng
trong thiÕt kÕ x©y dùng".
2) §èi víi nhμ võa cã yªu cÇu chèng l¹nh võa cã yªu cÇu ch«ng nãng ta ph¶i x¸c
yc yc
®Þnh R 0 theo c¸c biÓu thøc (17), (18), (23) råi chän R 0 cã trÞ sè lín h¬n lμm
tiªu chuÈn thiÕt kÕ.

5.3 §èi víi nhμ cã trang bÞ hÖ thèng s−ëi Êm hoÆc hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ th×
tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che ®−îc tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal x¸c ®Þnh theo
®iÒu kiÖn kinh tÕ sau ®©y:
R0yc = R0kt = Rt + Rn + Rcn + Rkc
kt
(31)
Trong ®ã:
Rt, Rn X¸c ®Þnh nh− trong c«ng thøc (1)
Rkc Tæng nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ( trõ líp c¸ch nhiÖt ), x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc (2).
kt
R cn - NhiÖt trë kinh tÕ cña líp c¸ch nhiÖt ®−îc tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal, x¸c ®Þnh
nh− sau:
n(t − t ).Z .S nh .T
Rcn = c th
kt
(32)
λcn .S cn
Trong ®ã :
n HÖ sè kÓ ®Õn t−¬ng quan (tØ sè) gi÷a nhiÖt trë cña líp c¸ch nhiÖt víi tæng nhiÖt
trë cña kÕt cÊu ng¨n che, lÊy b»ng 0,85
tth NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ ë phÝa ngoμièc nhiÖt ®é thÊp : §èi víi hÖ thèng s−ëi Êm
lμ nhiÖt ®é trung b×nh kh«ng khÝ ngoμi nhμ tÝn trong suèt thêi gian s−ëi Êm mïa
®«ng, 0C; §èi víi hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ lμ nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trong
phßng, ®−îc tÝnh b»ng 0C.
tc nhiÖt ®é kh«ng khÝ ë phÝa ngoμi cã nhiÖt ®é cao; §èi víi hÖ thèng s−ëi Êm lμ
nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong phßng, 0C. §èi víi hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ - lμ nhiÖt
®é cña kh«ng khÝ trung b×nh ngoμi nhμ tÝnh trong suèt thêi gian ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ
mïa hÌ ®−îc tÝnh b»ng 0C.
Z Sè giê cÇn s−ëi Êm trong n¨m ( ®èi víi hÖ thèng s−ëi ) hoÆc cÇn ®iÒu tiÕt trong
n¨m ( ®èi víi hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ) ®−îc tÝnh b»ng h/n¨m.
Snh Gi¸ thμnh nhiÖt n¨ng lÊy theo ®¬n gi¸ do Nhμ n−íc quy ®Þnh, ®−îc tÝnh b»ng
®ång/ kcal.
Scn Gi¸ thμnh vËt liÖu c¸ch nhiÖt, ®/m3 , lÊy theo ®¬n gi¸ Nhμ n−íc quy ®Þnh.
T Thêi gian hoμn vèn c«ng tr×nh, th−êng lÊy b»ng 8 ®Õn 12 n¨m.
λcn- HÖ sè dÉn nhiÖt cña líp c¸ch nhiÖt ®−îc tÝnh b»ng kcal/(m.h.0C), lÊy theo phô
lôc 3.


  Page 10 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

Chó thÝch: Ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc chiÒu dμy cña líp c¸ch nhiÖt ®−îc tÝnh b»ng m,
theo c«ng thøc sau:
δ cn = Rcn .λcn
kt
(33)
6 ChÕ ®é Èm cña kÕt cÊu ng¨n che
6.1 ChØ tÝnh to¸n chÕ ®é Èm cho kÕt cÊu ng¨n che ®èi víi nh÷ng phßng cã ®iÒu kiÖn
vi khÝ hËu nh©n t¹o (kho l¹nh, phßng cã ®iÒu hßa kh«ng khÝ hoÆc trang bÞ s−ëi
Êm).

6.2 L−îng Èm ®i qua kÕt cÊu ng¨n che ®−îc tÝnh b»ng g/(m2.h) x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc sau:
c − ct
G= n (34)
Rac
Trong ®ã:
cn - ¸p suÊt riªng phÇn cña h¬i n−íc trong kh«ng khÝ ngoμi nhμ, ®−îc tÝnh b»ng mmHg.
ct - ¸p suÊt riªng phÇn h¬i n−íc trong kh«ng khÝ trong nhμ, ®−îc tÝnh b»ng mmHg.
Rac – Tæng Èm trë cña kÕt cÊu ng¨n che, ®−îc tÝnh b»ng (mmHg.m2.h)/g x¸c ®Þnh theo
c«ng thøc:
Rac = Rat + ΣRai + Ran (35)
Trong ®ã:
Rat – Èm trë cña mÆt trong cña kÕt cÊu ng¨n che cã thÓ x¸c ®Þnh gÇn ®óng theo b¶ng 7
Ran – Èm trë mÆt ngoμi cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh nh− sau:
- Khi V nhá h¬n hoÆc b»ng 1m/s th× Ran = 0,25
- Khi V b»ng 2 ®Õn 3m/s th× Ran = 0,12
- Khi V b»ng 4 ®Õn 5m/s th× Ran = 0,6
V- Tèc ®é giã ngoμi nhμ, ®−îc tÝnh bõng m/s
Rai – Èm trë cña líp kÕt cÊu thø i x¸c ®Þnh theo chØ dÉn §iÒu 2.8

B¶ng 7
§Æc tÝnh cña phßng §é Èm kh«ng khÝ ë gÇn bÒ Èm trë Rat
mÆt kÕt cÊu % (mmHg.h.m2)/g
1. RÊt kh«, cã l−îng 25 0,30
nhiÖt thõa lín
2. Kh« ®−îc s−ëi Êm 40 0,91
3. Èm b×nh th−êng 55 0,60
4. H¬i Èm 70 0,34
5. Èm 85 0,16
6. Khi bÒ mÆt kÕt cÊu 100 0
lu«n lu«n cã n−íc
ng−ng ®äng ( ®äng
s−¬ng bÒ mÆt )

Chó thÝch: Èm trë cña vËt liÖu l¸ máng lÊy theo phô lôc 5.

7. L−îng khÝ thÊm qua kÕt cÊu ng¨n che


  Page 11 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

ChØ tiªu nμy chØ quy ®Þnh cho kho l¹nh. L−îng khÝ thÊm qua tõ trong ra ngoμi
qua kÕt cÊu ng¨n che cña kho l¹nh ®−îc tÝnh b»ng kg/(m2.h). X¸c ®Þnh theo c«ng
thøc :

ΔP
Gk = (36)
Rk
Trong ®ã :
Gk L−îng khÝ Èm qua kÕt cÊu ng¨n che (t−êng, m¸i) ®−îc tÝnh b»ng kg/(m2.h)
Rk Trë khÝ cña kÕt cÊu ng¨n che,. ®−îc tÝnh b»ng (mm cét n−íc x m2 xh)/kg; x¸c
®Þnh theo biÓu thøc (37)
Rk = Rk1 + Rk2 + + Rkn (37)
Rk1 , Rk2 , , Rkn - Trë khÝ cña líp kÕt cÊu riªng biÖt lÊy theo phô lôc 6
DP – Møc chªnh lÖch ¸p suÊt kh«ng khÝ trong vμ ngoμi nhμ, ®−îc tÝnh b»ng mm cét
n−íc, x¸c ®Þnh nh− sau:
ΔP = H (Ut –Un) (38)
Trong ®ã :
H – ChiÒu cao nhμ ( tÝnh tõ mÆt ®Êt ®Õn m¸i ®ua ) ®−îc tÝnh b»ng m
Ut ,Un - Khèi l−îng riªng cña kh«ng khÝ trong vμ ngoμi nhμ, ®−îc tÝnh b»ng kg/m3, x¸c
®Þnh theo biÓu thøc (39)
353
U= (39)
273 + t
Trong ®ã:
t - NhiÖt ®é kh«ng khÝ: trong nhμ (øng víi Ut) lÊy theo yªu cÇu cña phßng l¹nh, 0C;
ngoμi nhμ (øng víi Un) lμ nhiÖt ®é ngμy cao nhÊt mïa hÌ øng víi miÒn khÝ hËu ®Æt
c«ng tr×nh, lÊy theo TCVN 4088 86.
Phô lôc 1
(B¾t buéc ¸p dông)
C¸c vÝ dô tÝnh to¸n
VÝ dô 1:
ThiÕt kÕ c¸ch nhiÖt cho m¸i nhμ theo yªu cÇu chèng l¹nh trong mïa ®«ng. Cho
tr−íc c¸c th«ng sè sau:
Tt b»ng 25 0C; tn b»ng 50 C ; ®é Èm trong phßng ϕt b»ng 75%.
Tèc ®é giã ngoμi nhμ Vnb»ng 3m/s, nhμ ®ãng cöa phßng réng 6m, dμi 3m, cao 3,6m.
KÕt cÊu m¸i xem h×nh 1:
  Page 12 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

1. Bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc cã λ1 b»ng 1,33 ®−îc tÝnh b»ng kcal/m.h.0C ( b¶ng 1
), δ 1b»ng 0,08m.
2. Líp c¸ch nhiÖt ( chiÒu dμy cÇn ph¶i tÝnh )
3. Bª t«ng ®¸ d¨m cã λS b»ng 1,10 ®−îc tÝnh b»ng kcal/(m.h.0C) (b¶ng 1) δ 3b»ng
0,035m.
4. G¹ch l¸ nem vμ v÷a l¸t cã δ 4 b»ng 0,7, ®−îc tÝn b»ng kcal/(m.h.0C), lÊy theo
b¶ng δ 4 b»ng 0,03m.
Gi¶i

1. X¸c ®Þnh nhiÖt trë cña mÆt ngoμi vμ mÆt trong cña m¸i - theo b¶ng 4.
α n = 7,5 + 2,2.υ n = 7,5 + 2,2.3 = 14,1kcal /(m 2 .h.0 C )
1 1
Rn = = = 0,071(m 2 .h.0 C ) / kcal
α n 14,1
Theo b¶ng 3 øng víi tr−êng hîp ®ãng kÝn cöa vμ trÇn phßng: αt b»ng 7,5
1 1
Rt = = = 0,133(m 2 .h.0 C ) / kcal
t 7,5
2. TÝnh nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu riªng biÖt (bª t«ng chÞu lùc, bª t«ng chèng
thÊm vμ g¹ch l¸ nem)
0 , 08
= 0 , 06 ( m 2 .h . 0 C ) / kcal
R1 = 1 . 33


R3 =
0,035
1.10
( )
= 0,032 m 2 .h.0 C / kcal

0,03
R4 = = 0,034(m 2 .h.0 C ) / kcal
0,70

3. X¸c ®Þnh nhiÖt trë yªu cÇu theo ®iÒu kiÖn chèng ®äng s−¬ng:
- Tõ c«ng thøc (16):
n.(t t − t n )
R0yc = .R
(t1 − τ t ) t
Trong ®ã: n=1 (theo b¶ng 5)
ts = 20oC LÊy tõ biÓu ®å I d
tt = 25 o C - §· cho
tn = 5o C - §· cho
Rt = 0,133 - §· tÝnh ë trªn
1.(25 − 5)
R0yc =
(25 − 20)
( )
.0,133 = 0,532 m 2 .h.0 C / kcal

4.X¸c ®Þnh nhiÖt trë yªu cÇu theo ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt.
Theo c«ng thøc (17):


  Page 13 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

n.(t t − t n )
R0yc =
(t t − τ tcph ).Rt
Trong ®ã: n, tt, tn, Rt - ®· biÕt: τtcph tÝnh theo c«ng thøc (18)
8
τ tcph = 27 − = 16,8 0 C
0,782
∂l 2
ϕng .x = 1 − 0,8 = 1 − 0,8 = 0,782
F 6,9

∂l = kho¶ng c¸ch tõ ®Çu ng−êi ®Õn trÇn b»ng : 3,6 1,6 = 2m
F = DiÖn tÝch trÇn b»ng 6x9 = 54m2
Do ®ã :
1.(25 − 5)
R0yc = .0,133 = 0,324 nhá h¬n 0,532
(25 − 16,8)
Ta chän R0yc b»ng 0,532 lμm tiªu chuÈn thiÕt kÕ. VËy líp c¸ch nhiÖt cÇn cã ®iÖn trë
lμ:
R2 lín h¬n hoÆc b»ng R0yc R0 Rt R1 R3 R4
R2 lín h¬n hoÆc b»ng 0,532 0,339
R2 lín h¬n hoÆc b»ng 0,193
NÕu chän bª t«ng xØ cã 2 b»ng 0,35 ( phô lôc 1) lμm vËt liÖu c¸ch nhiÖt ë m¸i th×
chiÒu dμy líp c¸ch nhiÖt ph¶i lμ:
δ 2 = R2 .λ 2 = 0,199.0,35 = 0,07m
5. TÝnh kiÓm tra:
0,07
R2 = = 0,2
0,35
R0 = 0,2 + 0,399 = 0,539lín h«n 0,532

VÝ dô 2
KiÓm tra kh¶ n¨ng c¸ch nhiÖt cña m¸i nhμ trong mïa nãng (nhμ cã ®iÒukiÖn vi khÝ
hËu tù nhiªn), ®Þa ®iÓm x©y dùng t¹i Hμ Néi - Cho biÕt:
- M¸i cã cÊu t¹o tõ trªn xuèng (h×nh 2).
Líp 1 ngãi xi m¨ng l−íi thÐp mμu x¸m cã δ1 = 0,02m
Líp 2 tÇng kh«ng khÝ kÝn δkk = 0,55 m
Líp 3 Bª t«ng bät ( γ= 1000kg/m3) δ3 = 0,150m
Líp 4 B¶n ®¸y panen bª t«ng cèt thÐp δ4 = 0,03m
- M¸i cã ®é dèc nhá nªn ®−îc xem lμ m¸i b»ng cã : Ttb = 366 kcal/(m2.h)
A1 = 741 kcal/(m2.h); tm = 4,1 0 C; tt = 290 C
tn,tb = 30,3 0C; Vn = 2,2m/s
- KÝch th−íc phßng réng 3m, dμi 6m, cao 3m.
  Page 14 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988
Gi¶i: Tra b¶ng 1 :λ1 : = 1,75 kcal/(m.h.0C
S1 = 14,13 kcal/(m.h.0C); λ3=0,35 kcal/(m.h.0C)
S2 = 4,25 ; λ =1,75
S4 = 12,85 ;
Tra b¶ng 2 : = 0,65 (øng víi m¸i xi m¨ng l−íi thÐp mÇu x¸m)
1. KiÓm tra ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt tæng thÓ
a) TÝnh nhiÖt trë yªu cÇu: R0yc
Tõ c«ng thøc (23):

R0yc = (1 − K V )
t tg .tb − t t
.Rt = (1 − 0,73)
(4,96 − 29) .0,179 = 0,664kcal m 2 .h.0.C
( )
[Δt ] 1,5
KV = 0,73 – lÊy tõ b¶ng 6 øng víi Vt (chän) = 0,3m/s
Rt =
1
=
α t 5,58
1
( )
= 0,179 m 2 .h.0 C / kcal

α t = 4,3 + 3,8Vt 0,8 = 4,3 + 3,8.0,30,8
( )
= 5,58 m 2 .h.0 C / kcal
(αt - lÊy tõ b¶ng 3)
ϕ .I tb 0,65.366
t tg .tb = t ntb + = 30,3 + = 49,6 0 C
n 12,3
α n = 7,5 + 2,2.Vn = 7,5 + 2,2.2,2 = 12,3kcal / (m 2 .h.0 C )
(αn - lÊy tõ b¶ng 4)
b) TÝnh tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che:
  Page 15 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988


Rt =
1
αt
=
1
5,58
( )
= 0,179 m 2 .h.0 C / kcal

Rn =
αn
1
=
1
12,3
( )
= 0,081 m 2 .h.0 C / kcal

δ
= 0,011(m 2 .h.0 C ) / kcal
0,02
R1 = 1 =
λ1 1,75
( )
R2 = Rkk = 0,2 m 2 .h.0 C / kcal
δ3
= 0,420(m .h. C ) / kcal
0,150
R3 = = 2 0

λ3 0,35
δ
= 0,017(m 2 .h.0 C ) / kcal
0,03
R4 = 4 =
λ4 1,75
R0 = 0,179 + 0,081 + 0,011 + 0,2 + 0,428 + 0,017 = 0,916
KÕt luËn :R0 lín h¬n R0yc
2. KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tiÖn nghi côc bé:
a. TÝnh: Attg, U0yc
Tõ c«ng thøc (27)
⎛ ϕ . A1 ⎞ ⎛ 0,65.741 ⎞
⎜ Ata +
⎜ ⎟ = ⎜ 4,1 +
⎟ ⎟ = 43,26 0
Attg= ⎝ αn ⎠ ⎝ 12,3 ⎠

Theo c«ng thøc (26)
4 4
τ tcph = 30 + = 30 + = 36,35 0 C
ϕ ng . x 0,63
Trong ®ã:
  Page 16 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

x 1,8
ϕ ng . x = 1 − 0,8 = 1 − 0,8 = 0,63
F 6,3
x = 3,0 − 1,2 = 1,8m
F = 6.3 = 18m 2 (diÖn tÝch phßng)
Theo c«ng thøc (25) :
4326
ϑ0yc = = 13lÇn
36,35 − 29 −
0,173
(45,6 − 29)
0,916
b) TÝnh ϑ0 :
- Qu¸n tÝnh nhiÖt cña c¸c líp :
D = R 1 .S1 + R2 .S 2 + R3 .S 3 + R4 .S 4 = 0,011 × 14,13 + (0,20 + 0,428).4,25 + 0,017.12,25 = 2,2
− D lín h¬n 1,5 nª n theo c«ng thøc (12) ϑ0 d−îc x¸c dÞnh :
⎛ Rkc ⎞
υ 0 = 2 D ⎜ 0,8 + 3,5 ⎟υ l − υ k
⎝ D ⎠
Trong dã : R kc = R1 + R2 + R3 + R4 = 0,011 + 0,420 + 0,017 = 0,656
12,85
υ1 = 0,85 + 0,15 = 1,30(C«ng thøc 16)
4,25
2,2
υ k = 1 + 0,5.0,2 = 1,336( C«ng thøc 19)
0,656
Do dã :
⎛ 0,656 ⎞
υ 0 = 2 2, 2 ⎜ 0,8 + 3,5 ⎟.1,30.1,336 = 14,7lÇn
⎝ 2,2 ⎠
KÕt luËn : υ 0 lín hon υ 0yc

Phô lôc 2
(B¾t buéc ¸p dông)
KÝ hiÖu vμ ®¬n vÞ ®o cña c¸c ®¹i l−îng nhiÖt kü thuËt
Tªn gäi KÝ hiÖu §¬n vÞ ®o
HÖ kÜ thuËt HÖ SI
1 2 3 4
λ 1,163W(m.0K)
0
1. HÖ sè dÉn nhiÖt cña kcal/(m.h. C)
vËt liÖu K
2. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kcal/(m2.h.0C) 1,163W(m2.0K)
kÕt cÊu ng¨n che
1 0,860 (m.0K)/W
3. NhiÖt trë cña kÕt cÊu R0 =
ng¨n che R (m2.h.0C) /kcal
4. NhiÖt trë yªu cÇu cña R 0
yc 0,860 (m2.0K)/W
kÕt cÊu ng¨n che (m.h.0C) /kcal
R kk
5. NhiÖt trë cña líp kh«ng (m.h.0C) /kcal 0,860 (m2.0K)/W
khÝ kÝn
  Page 17 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

6. HÖ sè to¶ nhiÖt mÆt αt 1,163W/(m2.0K)W
0
trong kÕt cÊu ng¨n che kcal/(m.h. C)
7. HÖ sè to¶ nhiÖt mÆt αn 1,163W/(m2.0K)
ngoμi kÕt cÊu ng¨n che kcal/(m.h.0C)
8. NhiÖt dung riªng cña G
vËt liÖu 4186J/(kg. 0K)
kcal/(kg.0C)
9. HÖ sè æn ®Þnh nhiÖt cña S
vËt liÖu 1,163W/(m2.0K)
10. Tæng x¹ mÆt trêi lªn bÒ kcal/(m2.h.0C)
L
mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n 2
1,163W/m2
che kcal/(m .h)
11. Qu¸n tÝnh nhiÖt cña kÕt D
cÊu ng¨n che kcal/(m2.h.) 1,163W/m2
12. ¸p suÊt riªng phÇn cña c
h¬i n−íc 133,332N/m2
mmHgPhô lôc 2 – ( kÕt thóc )
1 2 3 4
13. HÖ sè xuyªn Èm cña μ (m.h.mmHg) ⎛ N ⎞
2,08.10 −9 kg / ⎜ m.s. 2 ⎟
vËt liÖu ⎝ m ⎠
14. Èm trë cña kÕt cÊu Rat (m2.h.mmHg)/g
⎛ N ⎞
4,7996.10 6.⎜ m 2 .s. 2 ⎟ / kg
⎝ m ⎠
15. §é Èm t−¬ng ®èi cña ϕ % %
kh«ng khÝ
16. KhÝ trë cña vËt liÖu
c¸c líp kÕt cÊu ng¨n Rk (m2.h.mmH2O)/kg ⎛ N ⎞
3,5304.10 4 ⎜ m 2 .s. 2 ⎟ / kg
che ⎝ m ⎠
17. Møc chªnh lÖch ¸p ΔP mmH2O
9,807 N/m2
suÊt kh«ng khÝ gi÷a mÆt
trong vμ mÆt ngoμi kÕt cÊu
ng¨n che Gk kg/(m2.h.0C)
2,8.10 −4 kg /(m 2 .s )
18. L−îng khÝ thÊm qua 0
kÕt cÊu tn C (0C+273)0K
19. NhiÖt ®é kh«ng khÝ 0
ngoμi nhμ dïng cho tÝnh tb C (0C+273)0K
to¸n (0C+273)0K
0
20. nhiÖt ®é kh«ng khÝ ts C (0C+273)0K
0
bªn trong dïng cho tÝnh τt C (0C+273)0K
to¸n 0
21. NhiÖt ®é ®iÓm s−¬ng A C (0C+273)0K
22.NhiÖt ®é mÆt trong kÕt 0
cÊu ng¨n che ϕ C (0C+273)0K
23.Biªn ®é giao ®éng nhiÖt
®é - -
m/s m/s

  Page 18 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

24. HÖ sè hÊp thô bøc x¹ v
mÆt trêi m m
25. HÖ sè t¾t dÇn dao δ
®éng nhiÖt ®é cña kÕt cÊu m2 m2
ng¨n che F
26. VËn tèc giã dïng cho kg/m3 kg/m3
tÝnh to¸n ψ
27. ChiÒu dμy kÕt cÊu
ng¨n che
28. DiÖn tÝch tõng phÇn bÒ
mËt kÕt cÊu ng¨n che
29. Khèi l−îng vËt liÖu

Phô lôc 3
(Tham kh¶o)
ChØ tiªu vËt lÝ cña vËt liÖu x©y dùng

HÖ sè
Khèi HÖ sè æn ®Þnh
HÖ sè dÉn nhiÖt NhiÖt dung riªng xuyªn
Sè l−îng nhiÖt khi Z = 24
λ C Èm μ.10-
thø Tªn vËt liÖu riªng giê S 2

Kg/m3 Kcal W/ Kcal/ KJ/ Kcal/ W/ g/m.h.
0 0
/(m.h. C) m. K (kg.0C) kg.0K m .h. C M2..0K
2 0
mmHg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VËt liÖu amil¨ng
1 TÊm xi m¨ng 900 0,30 0,348 0,2 0,036 5,45 6,32 0,35
amil¨ng

2 TÊm c¸ch nhiÖt 500 0,11 0,127 0,2 0,036 1,69 1,96 5,20
xim¨ng amil¨ng

3 nt 300 0,08 0,092 0,2 0,836 1,12 1,29


Bª t«ng
4 Ngãi xi m¨ng 2500 1,75 2,03 0,2 0,836 14,13 16,39 -
l−íi thÐp
5 Bª t«ng cèt thÐp 2.400 1,39 1,54 0,2 0,836 12,45 14,91 0,4
6 Bª t«ng ®¸ d¨m 2.200 1,10 1,27 0,29 1,212 11,20 12,99 0,6
7 Bª t«ng g¹ch vì 1.800 0,75 0,87 0,2 0,836 8,40 9,74 0,9
8 Bª t«ng xØ 1.500 0,60 0,69 0,19 0,794 6,65 7,71 1,2
9 Bª t«ng g¹ch xØ 1.200 0,45 0,52 0,18 0,752 5,05 5,85 1,40
10 Bª t«ng g¹ch xØ 1.000 0,34 0,40 0,18 0,752 4,05 4,69 1,80
11 Bª t«ng bät 1.000 0,34 0,39 0,2 0,836 4,20 4,87 1,00
12 Bª t«ng bät 800 0,25 0,25 0,2 0,836 3,22 3,73 1,40
13 Bª t«ng bät 600 0,10 0,21 0,2 0,836 2,97 2,74 1,70

  Page 19 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

14 Bª t«ng bät 400 0,13 0,15 0,2 0,836 1,69 1,96 2,70
15 Bª t«ng bät 800 0,25 0,29 0,2 0,836 3,22 3,73 2,45
silic¸t
16 Bª t«ng bät 600 0,18 0,21 0,2 0,836 2,36 2,73 2,85
silic¸t
17 Bª t«ng bät 400 0,13 0,15 0,2 0,836 1,65 1,94 3,25
silic¸t

Phô lôc 3 (tiÕp theo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VËt liÖu th¹ch cao
18 TÊm th¹ch cao Ðp t−êng 1.000 0,2 0,23 0,2 0,836 3,30 3,82 0,72

19 TÊm th¹ch cao 1.000 0,33 0,38 0,2 0,836 4,45 5,16 1,40

20 Bª t«ng th¹ch cao xØ lß 1.000 0,32 0,37 0,19 0,794 4,00 4,64 2,00
VËt liÖu ®Êt, vËt liÖu nhÐt ®Çy
21 §Êt sÐt nÐn chÆt vμ g¹ch 2.000 0,80 0,93 0,2 0,836 9,10 10,55 1,3
®Êt sÐt

22 G¹ch méc 1.600 0,60 0,69 0,25 1,05 7,90 9,16 2,3
23 §Êt phong ho¸ 1.000 1,00 1,16 0,2 0,836 9,70 11,25 -

24 §Êt th« lμm vËt liÖu nhÐt 1.600 0,50 0, 58 0,2 0,836 6,45 7,48 2,2
®Çy
25 VËt liÖu nhÐt ®Çy b»ng ®Êt 400 0,45 0,52 0,2 0,836 5,70 6,61 2,5
phong ho¸ kh«

26 §Êt silic¸t dïng ®Ó nhÐt 600 0,15 0,17 0,20 0,836 1,84 2,13 4,0
®Çy
27
TÊm c¸ch nhiÖt b»ng than 225 0,06 0,07 0,40 1,672 1,2 1,39 2,5


G¹ch x©y
28 G¹ch x©y víi v÷a nÆng 1.800 0,79 0,92 0,21 0,897 8,30 9,63 1,4
29 G¹ch x©y víi v÷a nhÑ 1.700 0,65 0,75 0,21 0,897 7,75 8,99 1,6
30 G¹ch Silic¸t 1,900 0,75 0,87 0,2 0,836 7,75 8,99 1,6
31 G¹ch rçng (v= 1.300) x©y 1.350 0,5 0,58 0,21 0,879 6,05 7,01 2,0
víi v÷a nÆng (v= 1.400)
32 G¹ch x©y nhiÒu lç x©y víi 1.300 0,45 0,52 0,21 0,879 5,65 9,55 -
v÷a nÆng
VËt liÖu tr¸t vμ v÷a
33 V÷a xi m¨ng 1.800 0,8 0,93 0,2 0,836 8,85 10,03 1,2
34 V÷a tam hîp 1.700 0,75 0,87 0,2 0,836 8,15 9,45 1,3

  Page 20 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

35 V÷a v«i tr¸t ngoμi 1.600 0,75 0,87 0,2 0,836 7,5 9,16 1,8
Phô lôc 3 (tiÕp theo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 V÷a xØ 1.400 0,35 0,40 0,18 0,753 6,0 6,96 1,5
37 Nt 1.200 0,45 0,52 0,2 0,753 5,05 5,85 1,8
38 V«i v÷a tr¸t trong 1.600 0,60 0,69 0,2 0,836 7,05 8,17 1,8
39 V÷a v«i tr¸t mÆt ngoμi 1.400 0,45 0,52 0,25 1,05 6,4 7,42 1,6
tÊm
40 V÷a v«i céng xØ quÆng 1.200 0,4 0,49 0,19 0,794 4,85 5,62 1,8
41 TÊm èp mÆt b»ng th¹ch 1.000 0,2 0,23 0,24 1,000 3,5 4,06 1,0
cao
42 TÊm sîi gç cøng èp mÆt 700 0,2 0,23 0,35 1,465 3,35 3,85 1,0
VËt liÖu xØ
43 XØ lß 1.000 0,25 0,29 0,18 0,753 3,40 3,94 2,0
44 Nt 700 0,19 0,23 0,18 0,753 2,50 2,90 2,90
45 XØ lß cao d¹ng h¹t 500 0,14 0,16 0,18 0,753 1,81 2,09 3,0
46 G¹ch xØ 1.400 0,5 0,58 0,18 0,753 5,75 6,67 -
VËt liÖu cuén
47 GiÊy c¸c t«ng tèt 1.000 0,20 0,23 0,35 1,465 4,25 4,93 -
48 GiÊy c¸c t«ng th−êng 700 0,15 0,17 0,35 1,465 5,0 5,8 -
49 GiÊy c¸c t«ng gîn sãng 150 0,055 0,0 0,35 1,465 0,87 1,009 -
50 GiÊy tÈm dÇu th«ng vμ 600 0,15 0,17 0,35 1,465 2,25 3,30 -
nhùa ®−êng
51 Th¶m dïng trong nhμ 150 0,05 0,058 0,45 1,883 0,75 0,87 4,5
52 Th¶m b«ng kho¸ng chÊt 200 0,06 0,069 0,45 1,883 0,75 0,87 6,5
53 Th¶m b«ng kho¸ng chÊt 250 0,063 0,072 0,48 0,753 0,85 0,98 6,0
S¶n phÈm n«ng nghiÖp
54 TrÊu 250 0,18 0,753 0,49 1,883 1,21 1,40 -
55 C©y l¸c 400 0,19 0,794 0,35 1,465 2,09 2,42 -
56 R¬m 320 0,08 0,093 0,36 1,47 1,55 1,79 -
57 TÊm Ðp b»ng r¬m 300 0,09 0,1 0,35 1,465 1,6 1,89 -
58 TÊm Ðp b»ng c©y l¸c 360 0,09 0,1 0,36 1,47 1,74 2,02 -
Phô lôc 3 (kÕt thóc)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VËt liÖu thuû tinh
59 KÝnh cöa sè 2500 0,65 0,75 0,2 0,836 0,2 0,24 -
60 Sîi thuû tinh 200 0,05 0,058 0,2 0,836 0,72 0,24 6,5
61 Thuû tinh bät 500 0,10 0,116 0,2 0,836 1,25 1,39 0,3
62 Thuû tinh bät 500 0,14 0,162 0,2 0,836 1,9 2,20 0,3
VËt liÖu gç
63 Gç th«ng ngang thí 550 0,15 0,165 0,6 2,511 3,6 4,17 0,22
64 Gç th«ng däc thí 550 0,30 0,36 0,6 2,511 5,05 5,85 4,3
65 Mïn c−a 250 0,02 0,093 0,6 2,51 1,75 2,03 3,5
66 Mïn c−a tÈm thuèc chèng 300 0,11 0,127 0,55 2,302 2,15 2,49 3,5
mät

  Page 21 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

67 Mïn c−a trén víi nhùa 300 0,10 0,116 0,45 0,163 1,9 2,20 3,3
th«ng
68 Gç d¸n 600 0,15 0,17 0,6 2,5 3,75 4,35 0,3
69 TÊm b»ng sîi gç Ðp 600 0,14 0,16 0,6 2,51 3,6 4,17 1,5
70 Nt 250 0,065 0,075 0,6 2,51 1,1 1,85 3,2
71 Nt 250 0,05 0,058 0,6 2,51 1,1 1,27 4,3
72 TÊm gç trÇn 250 0,06 0,07 0,5 2,10 1,1 1,27 0,5
73 TÊm tõ phÕ liÖu cöa lie 150 0,05 0,058 0,45 1,083 0,94 1,09 0,4

VËt liÖu kh¸c
74 TÊm silic¸t in hoa 600 0,2 0,23 0,55 2,302 4,15 4,814 1,4
75 TÊm silic¸t in hoa 400 0,14 0,16 0,55 2,302 2,83 3,28 1,4
76 TÊm silic¸t in hoa 250 0,4 0,116 0,55 2,302 1,09 2,190 1,4Chó thÝch:
1. trÞ sè U = 0,4 = 0,6 .10-2 lμ thuéc vÒ lo¹i bª t«ng cã dÆc tr−ng trung b×nh, ®èi
víi bª t«ng ®Æc h¬n nh− bª t«ng ®Çm b»ng m¸y rung th× U nhá h¬n.
§èi víi gç th× tuú theo diÖn tÝch khe nøt hiÒu hay Ýt mμ ®ung c¸c trÞ sè kh¸c nhau
nh− sau:
Khi diÖn tÝch khe nøt tØ lÖ 1% th× U = 0,9 .10-2. khi diÖn tÝch khe nøt tØ lÖ 3% th×
U = 1,8.10-2
Khi diÖn tÝch khe nøt tØ lÖ 5% th× U = 1,5 .10-2.
2. HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu còng nh− c¸c ®Æc tÝnh vËt lý kh¸c kh«ng cã trong
b¶ng cã thÎ x¸c ®Þnh trªn c¬ së cña kÕt qu¶ thùc nghiÖm.


Phô lôc 4
(Tham kh¶o)
HÖ sè hÊp thô bøc x¹ mÆt trêi cña c¸c bÒ mÆt kÕt cÊu vμ vËt liÖu x©y dùng
Sè TT BÒ mÆt, vËt liÖu vμ mμu s¾c HÖ sè ϕ
1 2 3
1. VËt liÖu
1. GiÊy tr¾ng 0,20
2. Than bïn kh« 0,64
3. Gèm h¹t tõ 0,8 ®Õn 0,85
4. XØ 0,81
2. MÆt t−êng
5 ®¸ v«i mμi nh½n mμu s¸ng 0,35
6 §¸ v«i mμi nh½n mμu thÉm 0,50
7 Sa th¹ch mμu vμng 0,54
8 Sa th¹ch mμu vμng thÉm 0,62
9 Sa th¹ch mμu ®á 0,73
10 §¸ cÈm th¹ch mμi nh½n, mÇu tr»ng 0,30

  Page 22 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

11 §¸ cÈm th¹ch mμi nh½n, mÇu sÉm 0,65
12 §¸ granit mμi nh½n, mÇu x¸m nh¹t 0,55
13 §¸ granit mÇu x¸m, ®¸n bãng 0,60
14 G¹ch tr¸ng men, mÇu tr¾ng 0,26
15 G¹ch tr¸ng men, mμu n©u s¸ng 0,55
16 G¹ch th«ng th−êng, cã bôi bÈn 0,77
17 G¹ch th«ng th−êng, mμu ®á t−¬i Tõ 0,70 ®Õn 0,74
18 G¹ch gèm èp mÆt, mμu s¸ng 0,45
19 MÆt bª t«ng nh½n ph¼ng Tõ 0,54 ®Õn 0,65
MÆt tr¸t v÷a, quÐt mÇu vμng tr¾ng
20 MÆt tr¸t v÷a, quÐt mÇu xÉm 0,48
21 MÆt tr¸t v÷a, quÐt mÇu xÉm 0,73
22 MÆt tr¸t v÷a, quÐt mμu lam nh¹t 0,40
23 0,59


Phô lôc 4 (tiÕp theo)
1 2 3
24 MÆt tr¸t v÷a, quÐt mÇu xi m¨ng 0,47
25 MÆt tr¸t v÷a, quÐt mμu tr¾ng nh− tuyÕt 0,32
26 Silic¸t h¬i Tõ 0,56 ®Õn 0,59
27 Gç méc 0,59
28 Gç s¬n mμu xÉm 0,77
29 Gç s¬n mμu vμng nh¹t 0,60
30 Tre nh½n bãng 0,43
31 Tre th«ng th−êng 0,60
3. MÆt m¸i
32 TÊm fibr« xi m¨ng míi, mÇu tr¾ng 0,42
33 TÊm fibr« xi m¨ng, sau 6 th¸ng sö dông 0,61
34 TÊm fibr« xi m¨ng, sau 12 th¸ng sö dông 0,71
35 TÊm fibr« xi m¨ng, sau khi quÐt l¹i b»ng n−íc xi 0,59
36 m¨ng 0,83
37 TÊm fibr« xi m¨ng, sau s¸u n¨m sö dông 0,61
38 TÊm b«ng kho¸ng gîn sãng 0,53
39 TÊm b«ng kho¸ng mμu n©u s¸ng nh¹t 0,91
40 GiÊy dÇu lîp nhμ, ®Ó th« 0,84
41 GiÊy dÇu lîp nhμ, r¾c h¹t kho¸ng phñ mÆt 0,88
42 GiÊy dÇu lîp nhμ, r¾c h¹t c¸t mÇu x¸m 0,90
43 GiÊy dÇu lîp nhμ, r¾c h¹t c¸t mμu xÉm 0,80
44 T«n, mÇu s¸ng 0,86
45 T«n, mÇu ®en Tõ 0,65 ®Õn 0,72
46 Ngãi mμu ®á hay mÇu n©u 0,65
47 Ngãi xi m¨ng mμu x¸m 0,45
48 ThÐp ®¸nh bãng hay m¹ tr¾ng 0,76
49 ThÐp ®¸nh bãng mÇu xanh 0,64

  Page 23 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

50 ThÐp tr·ng kÏm, míi 0,90
51 ThÐp tr¸ng kÏm, bÞ bôi bÈn 0,52
52 Nh«m kh«ng lμm bãng 0,26
Nh«m ®¸nh bãng


Phô lôc 4 ( kÕt thóc )
1 2 3
4. MÆt quÐt s¬n
53 S¬n mμu ®á s¸ng, (mμu hång) 0,52
54 S¬n mμu xanh da trêi 0,64
55 S¬n b»ng chÊt c« ban, mÇu xan s¸ng 0,58
56 S¬n b»ng chÊt c« ban, mÇu tÝm 0,83
57 S¬n mμu vμng 0,44
58 S¬n mμu ®á 0,63
5. VËt liÖu xuyªn s¸ng
66 Mμng P«lyclovinin dÇy 0,1mm 0,096
67 Mμng P«lyamit dÇu 0,08mm 0,164
68 Mμng P«lyetylen dÇy 0,085mm 0,109
69 KÝnh dμy 7mm 0,076
70 KÝn cöa dμy 4,5mm 0,04
71 KÝnh cã chÊt hót ®iÖn bÒ mÆt, dμy 6mm 0,306
72 KÝnh ¶nh, dμy 17mm 0,02
73 KÝnh h÷u c¬ kh«ng mμu s¾c, dμy 1,2mm 0,123
74 KÝnh h÷u c¬ kh«ng mμu s¾c, dμy 2,7mm 0,46
75 KÝnh h÷u c¬ kh«ng mμu s¾c, dμy 1,4mm 0,34


Phô lôc 5
(Tham kh¶o)
Èm trë cña vËt liÖu l¸ máng
VËt liÖu l¸ máng ChiÒu dμy líp δ Rat
(mm) m2.h.mmHg/g
1 2 3
1. B×a cøng b×nh th−êng 1 0,12
2. TÊm th¹ch cao Ðp 8 0,90
3. TÊm xÎ gç cøng 8 0,80
4. TÊm xÎ gç mÒm 10 0,40
5. Líp quÐt bi tum nãng 1 lÇn - 2,00

Phô lôc 5 – (kÕt thóc)
1 2 3
6. DÇu quÐt hai lÇn víi líp g¾n matit hoÆc - 4,80
s¬n lãt
7. S¬n men - 3,60
8. Líp phñ men P«lyvininclorit 2 lÇn - 29,00

  Page 24 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

9. Líp phñ Men clo cao su 2 lÇn - 26,00
10. Líp phñ matit iz¬n 1 lÇn - 4,50
11. Líp phñ men – bi tum kukerxol 1 lÇn - 4,80
12. Líp phñ men – bi tum kukerxol 2 lÇn 8,10
13. Pecgamin 0,4 2,50
14. GiÊy dÇu 1,5 8,30
15. Th¶m giÊy dÇu 2 líp ( 1 líp giÊy dÇu vμ 1 10 18,60
líp pecgamin víi matit bi tum )

Phô lôc 6
(Tham kh¶o)
Trë khÝ cña vËt liÖu c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che
VËt liÖu c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che ChiÒu dμy líp Rk
δ(mm) m2.h.mmHg/kg
1 2 3
1. Bª t«ng ( liªn tôc kh«ng cã m¹ch 100 2.00
x©y) - 2
2. Líp giÊy båi t−êng 500 0,6
3. §¸ v«i vá sß Nhá h¬n 250 0,2
4. Líp èp mÆt t−êng b»ng tÊm gèm
hay khèi nhá 1,3 6,5
5. B× cøng x©y dùng (kh«ng næi) Lín h¬n 250 1,8
6. T−êng g¹ch ®Æc víi v÷a dμy h¬n 1 250 vμ nhá h¬n 0,2
g¹ch
7. T−êng g¹ch ®Æc víi v÷a dμy h¬n 1 Lín h¬n 250 0,2
g¹ch vμ nhá h¬n
8. T−êng g¹ch ®Æc víi v÷a nhÑ dμy 250 vμ nhá h¬n 0,1
h¬n 1 g¹ch
9. T−êng g¹ch ®Æc víi v÷a nhÑ dÇy - 0,9
h¬n 1 g¹ch vμ nhoe h¬n
10. T−êng g¹ch gèm rçng dμy 1/2 g¹ch 400 1,3
víi v÷a nÆng 400 0,1
11. T−êng g¹ch bª t«ng xØ víi v÷a nÆng Tõ 20 ®Õn 25 0,01
12. T−êng g¹ch bª t«ng xØ víi v÷a nhÑ
13. TÊm ghÐp tõ b¶ng gç, ghÐp tiÕp ®Çu
hoÆc ghÐp 1/4

B¶ng 6 (kÕt thóc)
1 2 3
14. TÊm ghÐp hai líp tõ m¶nh gç víi líp ®Öm 50 10
b»ng giÊy x©y dùng.
15. TÊm ghÐp b»ng tÊm gç Ðp s¬ sîi mÒm kh«ng tõ 15 ®Õn 70 0,25
cã xi m¨ng víi tÊm than bïn cã lÌn g¹ch x©y
16. TÊm ghÐp b»ng tÊm gç Ðp s¬ sîi mÒm kh«ng tõ 15 ®Õn 70 0,05
cã xi m¨ng víi tÊm than bïn kh«ng lÌn g¹ch
x©y 140 2,10

  Page 25 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988

17. Líp lãt b»ng tÊm gç so Ðp cøng cã lÌn g¹ch 10 2
x©y
18. TÊm ghÐp b»ng líp èp mÆt th¹ch cao ( líp 140 2,1
tr¸t kh« cã lÌn g¹ch x©y) 100 200
19. Silic¸t h¬i ®Æc (kh«ng cã m¹ch x©y) 100 20
20. Bª t«ng bét hÊp kh«ng cã m¹ch x©y 12 kh«ng thÊm
21. Bª t«ng bét kh«ng hÊp kh«ng cã m¹ch x©y 50 khÝ
22. Thuû tinh bät ®Æc ( kh«g cã m¹ch x©y) 1,5 0,2
23. TÊm b«ng kho¸ng tõ 50 ®Õn kh«ng thÊm
24. GiÊy dÇu 100 khÝ
25. Stir«fo 1,5 8
26. B×a h¾c Ýn tõ 3 ®Õn 4 50
27. Gç d¸n ( kh«ng cã m¹ch x©y ) 100 300
28. Bª t«ng xØ ®Æc kh«ng cã m¹ch x©y 15 1,4
29. Líp tr¸t xi m¨ng trªn mÆt ®¸ hoÆc g¹ch 15 38
30. Líp tr¸t xi m¨ng trªn líp tr¸t v«i 20 14,5
31. Líp tr¸t v«i th¹ch cao trªn gç 1,7
Chó thÝch:
1. Khi bÒ dμy cña c¸c líp kh¸c ®é dμy ghi trong b¶ng, ®¹i l−îng Rk cμn x¸c
®Þnh: a) NÕu dμy h¬n tØ lÖ thuËn víi trÞ sè ghi trong b¶ng. b) NÕu máng h¬n
trªn c¬ së kÕt qu¶ thÝ nghiÖm.
2. §èi víi t−êng g¹ch ®· cã miÕt m¹ch ë mÆt ngoμi trë khÝ cÇn t¨ng 2
(m2.h.mmH2O)/kg ®èi víi trÞ sè ghi trong b¶ng.
3. §èi víi c¸c líp kh«ng khÝ vμ c¸c líp vËt liÖu xèp ( xØ, kerazit da bät ) tãc, sîi (
b«ng kho¸ng r¬m phoi bμo ) trong khi tÝnh to¸n Rk coi b»ng kh«ng, kh«ng
phô thuéc vμo chiÒu dμy cña líp.
  Page 26 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản