TCXD 4605 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
116
lượt xem
30
download

TCXD 4605 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 4605 1988: Kĩ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế cách nhiệt cho kết cấu ngăn che cho các nhà và công trình có điều kiện vi khí hậu quy định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 4605 1988

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 KÜ thuËt nhiÖt - KÕt cÊu ng¨n che - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Heating techniques Insulating components Design standard 1. Ph¹m vi vμ ®èi t−îng ¸p dông Tiªu chuÈn nμy dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸ch nhiÖt cho kÕt cÊu ng¨n che cho c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh cã ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu quy ®Þnh. Chó thÝch: 1. Khi thiÕt kÕ t−êng ngoμi ph¶i tÝnh tr−íc c¸c biÖn ph¸p trèng Èm. 2. ThiÕt kÕ che n¾ng cho kÕt cÊu ng¨n tre cÇn tu©n theo c¸c chØ dÉn riªng. 2. TÝnh nhiÖt trë vμ Èm trë cña kÕt cÊu ng¨n tre. 2.1. Tæng nhiÖt trë kÕt cÊu ng¨n tre nhiÒu líp Ro, tÝnh b»ng (m2. ho C)/kcal, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: R0 = R1 + RKC + Rn ( m2.h.0C)/kcal (1) Trong ®ã: 1 Rt= - NhiÖt trë mÆt trong kÕt cÊu ng¨n che, tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal αt 1 Rn= - NhiÖt trë mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che, tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal αn αt ;αn HÖ sè trao ®æi nhiÖt mÆt trong vμ mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh theo b¶ng 3 vμ b¶ng 4. Rkc NhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che ®ång nhÊt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2). Rkc = R1 + R 2+ R kk +R i (2) Trong ®ã : R1, R2, Ri - NhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che riªng biÖt, tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal xac ®Þnh theo chØ dÉn ®iÒu 2.2 Rkk NhiÖt trë cña líp kh«ng khÝ kÝn trong kÕt cÊu ng¨n che tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal lÊy theo chØ dÉn ®iÒu 2.3 Chó thÝch: NhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n tre kh«ng ®ång nhÊt x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ®iÒu 2.5 2.2. NhiÖt trë c¸c kÕt cÊu ng¨n tre mét líp hoÆc tõng líp riªng biÖt cña kÕt cÊu ng¨n che nhiÒu líp R, tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: δ R= (3) λ Trong ®ã : - ChiÒu dμy cña kÕt cÊu mät líp hoÆc mçi líp kÕt cÊu trong kÕt cÊu ng¨n che nhiÒu líp, tÝnh b»ng m. - HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu líp kÕt cÊu trªn, tÝnh b»ng kcal/(m2.h.0C), x¸c ®Þnh theo phô lôc 3   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 2.3 NhiÖt trë c¸c kh«ng khÝ kÝn trong kÕt cÊu ng¨n tre Rkk, tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal, phô thécvμo chiÒu dμy, vÞ trÝ cña nã vμ h−íng truyÒn nhiÖt, x¸c ®Þnh theo b¶ng 1. B¶ng 1 NhiÖt trë cña líp kh«ng khÝ kÝn, Rkk §èi víi líp kh«ng khÝ ChiÒu dμy cña n»m ngang khi dßng §èi víi kh«ng khÝ n»m líp kh«ng khÝ nhiÖt tõ d−íi len trªn vμ ngang khi dßng nhiÖt tõ kÝn mm ®èi víi líp kh«ng khÝ trªn ®i xuèng th¼ng ®øng Khi nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trong líp khÝ lμ D−¬ng ¢m D−¬ng ¢m 1 2 3 4 5 10 0,15 0,17 0,16 0,18 20 0,16 0,18 0,18 0,22 30 0,16 0,19 0,19 0,24 50 0,16 0,20 0,20 0,26 100 0,17 0,21 0,21 0,27 150 0,18 0,21 0,22 0,28 Tõ 200 ®Õn 300 0,18 0,22 0,22 0,28 Chó thÝch: 1. Gi¸ trÞ RKK ghi trong b¶ng 1t−¬ng øng víi møc chªnh lÖch nhiÖt ®é trªn hai mÆt c¸c líp kh«ng khÝ lμ Δτ = 100C. Khi Δr nhá h¬n 100Cth× ®−îc sè ghi trong b¶ng 1 cÇn nh©n víi c¸c hÖ sè hiÖu chØnh sau: - Khi møc chªnh lÖch nhiÖt ®é 8OC th× hÖ sè hiÖu chØnh lμ1, 05 ,, 60C ,, 1,10 0 ,, 4C ,, 1,15 ,, 20C ,, 1,20 2. Khi èp thªm líp giÊy aluminium trªn bÒ mÆt kÕt cÊu mét phÝa hay hai phÝa líp kh«ng khÝ th× nhiÖt trë cña tÇng kh«ng khÝ kÝn RKK sÏ xÊp xØ gÊp hai lÇn. 2.4 TrÞ sè tæng nhiÖt trë RO cöa chiÕu s¸ng (cöa sæ, cöa trêi, cöa ban c«ng) lÊy theo b¶ng 2. B¶ng 2 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c Lo¹i cöa chiÕu s¸ng Rc (m2.h.0C)/kcal líp kÝnh, mm 1. Khung ®¬n (mét líp kÝnh) - 0,20 2. Khung kÐp ( hai líp kÝnh ) tõ 50 ®Õn 558 0,40 3. Khung ®Æt rêi ( hai líp tõ 100 ®Õn 110 0,44   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 kÝnh ) - 0,50 4. C¸c hép kÝnh rçng th¼ng ®øng Chó thÝch: 1) Trong b¶ng 2 gi¸ trÞ nhiÖt trë ghi trong b¶ng dïng cho cöa sæ, cöa ban c«ng, cöa trêi cã khung gç. Khi ¸p dông ®èi víi c¸c cöa sæ cã khung kim lo¹i gi¸ trÞ ghi trong b¶ng ph¶i gi¶m 10%. 2) §èi víi c¸c cöa chiÕu s¸ng kh¸c kh«ng ghi b¶ng 2 cÇn 2 cÇn x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm 2.5 NhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che kh«ng ®ång nhÊt (vÝ dô: t−êng x©y b»ng g¹ch lâ rçng ë gi÷a ®−îc lÊp b»ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt, t−êng panen kiÓu cò ch÷ U hay kiÓu « cê ®−îc lÊp cê ®−îc lÊp b»ng bª t«ng xØ bät...) cÇn x¸c ®Þnh theo c¸c b−íc sau: a) Khi kÕt cÊu ng¨n che ®−îc c¾t bëi c¸c mÆt song song víi ph−¬ng dßng nhiÖt trë cña nã (kÝ hiÖu Rll) tÝnh b»ng (m2.h. 0C)/kcal, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: F + F2 + ... + Fn R// = 1 (4) F1 F2 Fn + + ... R1 R2 Rn Trong ®ã : R1, R2, Rn NhiÖt trë cña c¸c phÇn kÕt cÊu 1, 2, n do c¸c mÆt vá cøng c¸ch nhiÖt chia ra, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3), tÝnh b»ng ( m2.h.0C)/kcal. F1, F2, Fn DiÖn tÝch c¸c phÇn kÕt cÊu riªng biÖt tÝnh b»ng m2 b) Khi kÕt cÊu ng¨n che ®−îc c¾t bëi c¸c mÆt th¼ng gãc víi ph−¬ng dßng nhiÖt th× nhiÖt trë cña nã (kÝ hiÖu R⊥) ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: §èi víi ®ång chÊt tÝnh theo biÓu thøc (3), kh«ng ®ång chÊt tÝnh theo biÓu thøc (4). Vμ nhiÖt trë R⊥ cña toμn bé kÕt cÊu ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tæng nhiÖt trë cña c¸c líp riªng biÖt, tÝnh b»ng ( m2.h.0C)/kcal. R⊥ = R1 + R 2+ +R n (5) Trong ®ã : R1 , R 2, R n - NhiÖt trë cña c¸c líp riªng bÞªt, tÝnh b»ng ( m2.h.0C)/kcal. c) Khi R// lín h¬n R⊥ 25% th× nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che tÝnh theo biÓu thøc sau: R + 2 .R ⊥ RKC = // (6) 3 Trong ®ã: RKC NhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che nhiÒu líp kh«ng ®ång nhÊt tÝnh b»ng ( m2.h.0C)/kcal. d) Khi R// lín h¬n R⊥ qu¸ 25% th× nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che kh«ng ®ång nhÊt ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tÝnh to¸n tr−êng nhiÖt ®é nh− sau:   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 τ t .tb − τ n.tb RKC = (7) q Trong ®ã : τt.tb; τn.tb NhiÖt ®é trung b×nh bÒ mÆt trong vμ bÒ mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che, 0C, cÇn x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm hoÆc bõng ph−¬ng ph¸p tÝnh theo s¬ ®å m¾t l−íi . q NhiÖt l−îng truyÒn qua kÕt cÊu ng¨n che tÝnh b»ng kcal/(m2.h), x¸c ®Þnh theo biÓu thøc (8) q =αt (tt -τt.tb) = αn (τn.nb tn) (8) Trong ®ã : αt, αn X¸c ®Þnh b»ng b¶ng 3 vμ 4 tt, tn NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn trong vμ bªn ngoμi kÕt cÊu ng¨n che. Táng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: t −t Rc = t n (9) q Chó thÝch: C¸c biÓu thøc (7),(8),(9) thiÕt lËp trong ®iÒu kiÖn tt lín h¬n tn. NÕu tn lín h¬n tt th× d¹ng c«ng thøc gi÷ nguyªn, nh−ng ®¹i l−îng tt vμ tn ®æi chç cho nhau. 2.6 HÖ sè trao ®æi nhiÖt mÆt trong kÕt cÊu ng¨n che tÝnh b»ng kcal/(m2.h.0C), x¸c ®Þnh theo b¶ng 3. B¶ng 3 BÒ mÆt kÕt cÊu ng¨n che αt,kcal/ (m2.h.OC) 1. §èi víi phßng ®ãng kÝn cöa a. MÆt trong t−êng, sμn, trÇn ph¼ng hoÆc cã s−ên (gê) låi khi tØ lÖ chiÒu cao cña s−ên (h) trªn kháng c¸ch (a) gi÷a c¸c s−ên: h 7,5 =nhá h¬n hoÆc b»ng0,3 a h 6,5 b. Nh− trªn, víi lín h¬n 0,3 a 6,0 c. §èi víi trÇn cã s−êng « cê, khi h/a lín h¬n 0,3 (trong ®ã : a- c¹nh ng¾n cña « cê) 4,3 + 3,3 .V t0,8 2. §èi víi phßng më cöa th«ng tho¸ng Trong ®ã : Vt Tèc ®é chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ trong phßng tÝn b»ng m/s 2.7 HÖ sè giao ®æi nhiÖt mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che tÝnh b»ng kcal/ (m2.h.OC), x¸c ®Þnh theo b¶ng 4. B¶ng 4 BÒ mÆt kÕt cÊu ng¨n che αn, kcal/(m2.h.0C) 1. T−êng vμ cöa chiÕu s¸ng th¼ng ®øng 5 + 10 Vn 2. M¸i   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 7,9 + 2,2 . Vn Trong ®ã : Vn VËn tèc giã ngoμi nhμ dïng cho tÝnh to¸n, lÊy theo TCVN 4088 85 ; mïa ®«ng: lμ vËn tèc lín nhÊt th¸ng l¹nh nhÊt; mïa hÌ: lμ vËn tèc nhá nhÊt th¸ng nãng nhÊt. Èm trë cña kÕt cÊu ng¨n che (Rai) ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: δi Rai = (10) μi Trong ®ã : δ i - ChiÒu dμy cña líp vËt liÖu thø i, (mm) μ i - HÖ sè xuyªn Èm x¸c ®Þnh theo phô lôc 3, tÝnh b»ng g/mhmmHg. 3 Qu¸n tÝnh nhiÖt vμ ®é æn ®Þnh nhiÖt cña kÕt cÊu . 3.1 ChØ sè nhiÖt qu¸n tÝnh (D) cña kÕt cÊu ng¨n che ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: D = R1 . S1 + R2S2 + + RnSn Trong ®ã: R1, R2, ,Rn NhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3) S1, S2, ,Sn HÖ sè æn ®Þnh nhiÖt cña vËt liÖu c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che víichu k× 24 giê x¸c ®Þnh theo phô lôc 1 ®−îc tÝnh b»ng kcal/(m2.h.0C). 3.2 HÖ sè b¾t ®Çu dao ®éng nhiÖt ®é cña kÕt cÊu ng¨n tre (vO) ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (12),(13): a. Khi D lín h¬n hoÆc b»ng 1,5: ⎛ R ⎞ υ 0 = 2 D ⎜ 0,8 + 0,35 kc ⎟υ 0 .υ k (12) ⎝ D ⎠ b.Khi D nhá h¬n hoÆc b»ng 0,5: υ 0 = Vmin = R0 .α t (13) c. Khi D nhá h¬n 1,5 vμ lín h¬n 0,5: υ 0 = Vmin + (0,8 + 1,15Rkc )υ 0 .υ k − 0,1υ min D 2 (14) Trong ®ã : ë c¸c biÓu thøc (12),(13),(14): υ k - HÖ sè hiÖu chØnh kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña tÇng kh«ng khÝ kÝn lμm t¨ng hÖ sè t¾t dÇn dao ®éng nhiÖt cña kÕt cÊu ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: D υ k = 1 + 0,5Rkk (15) Rko (Rkk NhiÖt trë cña líp kh«ng khÝ kÝn) υ 0 - HÖ sè hiÖu chØnh kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña thø tù c¸c líp kÕt cÊu: S2 υ 0 = 0,85 + 0,15 (16) S1 S1, S2 HÖ sè æn ®Þnh nhiÖt cña vËt liÖu líp c¸ch nhiÖt vμ líp chÞu lùc, lÊy theo phô lôc 1, kcal/(m2.h.0C), thø tù chØ sè 1,2 lÊy theo chiÒu ®ång nhiÖt.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 Rkc nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che: §ång nhÊt - X¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) Kh«ng ®ång nhÊt - X¸c ®Þnh theo chØ dÉn §iÒu 2.5 D ChØ sè nhiÖt qu¸n tÝnh x¸c ®Þnh theo chØ dÉn §iÒu 3.1 R0 TÝnh theo c«ng thøc (1) αt - LÊy theo b¶ng 3 4. ThiÕt kÕ c¸ch nhiÖt cho nhμ cã ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tù nhiªn 4.1 ThiÕt kÕ c¸ch nhiÑt chèng l¹nh cho nhμ trong mïa ®«ng. 4.1.1 Tæng sè nhiÖt trë (RO) cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh theo biÎu thøc(1) - øng víi c¸c th«ng sè khÝ hËu mïa ®«ng - kh«ng ®−îc nhá h¬n nhiÖt yc ®é yªu cÇu(R 0 ) theo ®iÒu kiÖn chèng ®äng s−¬ng trªn mÆt trong kÕt cÊu ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: n(t t − t n ) R0yc = .R (17) (t t − t s ) t Trong ®ã: tn TrÞ sè tÝnh to¸n cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ ngoμi nhμ ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 5687 : 1992 Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vμ chèng Èm vμ theo TCVN 4088 : 1985 sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng Rt lÊy nh− trong c«ng thøc (1) tt NhiÖt ®é trung b×nh cña kh«ng khÝ trong nhμ mïa ®«ng dïng cho tÝnh to¸n lÊy theo yªu cÇu c«ng nghÖ cña nhμ hoÆc c«ng tr×nh cã chøc n¨ng t−¬ng øng. ts NhiÖt ®é ®iÓm s−¬ng cña kh«ng khÝ trong phßng, tÝnh b»ng 0C, lÊy theo biÓu ®å I d, hoÆc tra b¶ng. n HÖ sè phô thuéc vμo vÞ trÝ mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che, x¸c ®Þnh theo b¶ng 5 B¶ng 5 KÕt cÊu ng¨n che n 1 2 1. T−êng ngoμi, m¸i nhμ, sμn n»m trªn tÇng 1,0 hÇm l¹nh 2. Sμn hÇm m¸i víi m¸i lîp b»ng thep lÎ, 0,9 ngãi xim¨ng ami¨ng vμ cã líp kh«ng khÝ th«ng giã . 0,7 3. T−êng vμ sμn ph©n chia c¸c phßng s−ëi Êm vμ th«ng víi kh«ng khÝ ngoμi nhμ. 0,4 4. T−êng vμ sμn ng¨n c¸ch c¸c phßng cã s−ëi Êm vμ kh«ng cã s−ëi Êm kh«ng th«ng víi kh«ng khÝ ngoμi nhμ. 0,75 5. Sμn trªn tÇng hÇm l¹nh cã cöa chiÕu s¸ng ë xung quanh 0,6 6. Nh− trªn kh«ng cã cöa chiÕu s¸ng ë xung quanh t−êng.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 4.1.2 Tæng nhiÖt trë (R0) cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1) - øng víi c¸c th«ng sè khÝ hËu mïa ®«ng kh«ng ®−îc nhá h¬n nhiÖt trë yc yªu cÇu R 0 theo ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (18) n(t t − t n ) R0yc = Rt (18) t t − τ tcph Trong ®ã : tt, tn, Rt, n T−¬ng øng nh− c«ng thøc (17) τ tcph - NhiÖt ®é cho phÐp cña bÒ mÆt trong kÕt cÊu ng¨n che, 0C, ®èi víi nhμ d©n dông ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: 8 0 τ tcph = 27 = C (19) ϕ ng . x ϕ ng. x - HÖ sè bøc x¹ gi÷a vi ph©n diÖn tÝch bÒ mÆt c¬ thÓ con ng−êi vμ bÒ mÆt kÕt cÊu X , vμ ®−îc giíi h¹n nh− sau: kh«ng nhá h¬n hoÆc b»ng 0,5 vμ kh«ng lín h¬n vμ b»ng 1 x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc sau: ∂l ϕ ng . x = 1 − 0,8 (20) 1 Trong ®ã : ϕng.x Kho¶ng c¸ch gi÷a bÒ mÆt c¬ thÓ con ng−êi vμ bÒ mÆt kÕt cÊu cÇn xÐt, tÝnh b»ng m: §èi víi t−êng th× ϕng.x =0,8 §èi víi trÇn nhμ d©n dông th×: ϕng.x = H 1,2 §èi víi trÇn nhμ c«ng nghiÖp th×: ϕng.x = H 1,6 ( H lμ chiÒu cao phßng ®−îc tÝnh b»ng m) l KÝch th−íc ®Æc tr−ng cña bÒ mÆt kÕt cÊu ®−îc tÝnh b»ng m, x¸c ®Þnh theo (21) l= F (21) F DiÖn tÝch bÒ mÆt kÕt cÊu , ®−îc tÝnh b»ng m2 Chó thÝch : Sau khi ®· tÝnh ®−îc R0yc cã gi¸ trÞ lín h¬n lμm tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Xem vÝ dô tÝnh to¸n 9.1 4.1.3 ChiÒu dμy cña líp c¸ch nhiÖt ®−îc tÝnh b»ng m, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (22): δ = λ.R = λ ( R0yc − Rt − Rn − Rkc ) (22) Trong ®ã: λ - HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu líp c¸ch nhiÖt tÝnh b»ng kcal/(m2.h.0C) Rkc NhiÖt trë cña kÕt cÊu tÝnh theo c«ng thøc (2) kh«ng kÓ líp c¸ch nhiÖt Rt,Rn Theo c«ng thøc (1) 4.2 ThiÕt kÕ c¸ch nhiÖt chèng nãng cho nhμ vÒ mïa hÌ. 4.2.1 Tæng nhiÖt trë (R0) cña kÕt cÊu ng¨n che, tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal x¸c ®Þnh theo biÓu thøc (1) - øng víi c¸c th«ng sè khÝ hËu mïa hÌ - kh«ng ®−îc nhá h¬n nhiÖt trë yªu cÇu ( R0yc ) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (23).   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 (t − tt ) R0yc = (1 − K V ) tg .tb .Rt (23) [Δt ] Trong ®ã : tt NhiÖt ®é trung b×nh cña kh«ng khÝ trong nhμ vÒ mïa hÌ lÊy theo yªu cÇu c«ng nghÖ cña nhμ vμ c«ng tr×nh cã chøc n¨ng t−¬ng øng. [Δt] TrÞ sè cho phÐp cña chªnh lÖch nhiÖt ®é phßng vμ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong phßng t¹m thêi lÊy [Δt] b»ng 1,50C. 1 Rt = - NhiÖt trë mÆt trong kÕt cÊu ng¨n che tÝn b»ng (m2.h.0C)/kcal, αt αt- lÊy theo b¶ng 3 KV HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña tèc ®é chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ trong phßng theo b¶ng 6. ttg.tb NhiÖt ®é trung b×nh ngoμi nhμ mïa hÌ dïng cho tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh theo biÓu thøc (24) ϕI t tg .tb = t n.tb + tb (24) αn Trong ®ã : αn- HÖ sè trao ®æi nhÞªt mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che tÝn b»ng kcal/ (m2.h.0C) lÊy theo b¶ng 4 ( øng víi tèc ®é giã ngoμi nhμ mïa hÌ) ϕ- HÖ sè hÊp thô bøc x¹ mÆt trêi cña mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh tõ phô lôc 4. Itb- TrÞ sè trung b×nh cña tæng x¹ mÆt trêi chiÕu lªn bÒ mÆt kÕt cÊu tÝnh b»ng kcal/ (m2.h) lÊy theo sè liÖu cña ®μi tr¹m khÝ t−îng tn.tb TrÞ sè trung b×nh cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ ngoμi nhμ mïa hÌ dïng cho tÝnh to¸n ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 5687: 1992 th«ng giã - ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ s−ëi Êm vμ theo TCVN 4088-85 sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng B¶ng 6 V(m/s) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 KV 0,5 0,59 0,67 0,73 0,78 0,82 0,84 0,86 0,87 0,88 4.2.2 HÖ sè t¾t dÇn dao ®éng nhiÖt ®é cña kÕt cÊu ng¨n che( v0) x¸c ®Þnh theo chØ dÉn §iÒu 3.1; 3.2 kh«ng ®−îc nhá h¬n hÖ sè t¾t dÇn dao ®éng nhiÖt ®é yªu cÇu ( υ 0yc ) x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc sau: At .tg υ 0yc = (25) τ t − t t − (t tg .tb − t t ) cph Rt R0 Trong ®ã: R0 X¸c ®Þnh nh− c«ng thøc (1) Ttg.tb, tt Rt X¸c ®Þnh nh− trong c«ng thøc (23) τ tcph - NhiÖt ®é bÒ mÆt trong cho phÐp cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh nh− sau: 4 τ tcph =30+ (26) ϕ ng. x   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 At,tg Biªn ®é giao ®éng nhiÖt ®é tæng ngoμi nhμ ®−îc x¸c ®Þnh : ⎛ ϕ . A1 ⎞ At.tg = ⎜ Atn + ⎜ ⎟ (27) ⎝ αn ⎟ ⎠ Atn = ( tn.max tn.nb) (28) Al = ( Imax Itb ) (29) Trong ®ã : ë c¸c biÓu thøc (26),(28),(29): ϕ ng. x - X¸c ®Þnh theo c«ng thøc (20) Atn Biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ ngoμi nhμ, ®−îc tÝnh b»ng 0C tn.tb X¸c ®Þnh nh− trong c«ng thøc (24) tn, max trÞ sè max cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ ngoμi nhμ x¸c ®Þnh theo TCVN 4088 85 sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng A1 Biªn ®é dao ®éng cña bøc x¹ mÆt trêi chiÕu lªn bÒ mÆt kÕt cÊu, kcal/(m2.h) Imax, Itb TrÞ sè max vμ trÞ sè trung b×nh cña tæng x¹ mÆt trêi chiÕu lªn bÒ mÆt kÕt cÊu : kcal/(m2.h), lÊy theo sè liÖu cña ®μi tr¹m khÝ t−îng. Chó thÝch: 1. Víi nh÷ng c«ng tr×nh yªu cÇu ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt tæng thÓ, chØ cÇn tÝnh to¸n theo c«ng thøc (23) 2. Víi nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu b¶o ®¶m c¶ hai ®iÒu kiÖ tiÖn nghi nhiÖt (tiÖn nghi nhiÖt tæng thÓ vμ tiÖn nghi nhiÖt côc bé) th× ph¶i tÝnh to¸n theo c¶ hai c«ng thøc tháa m·n (23) vμ (24). 5 ThiÕt kÕ c¸ch nhiÖt cho nhμ cã ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu nh©n t¹o 5.1 ThiÕt kÕ c¸ch nhiÖt chèng l¹nh cho nhμ trong mïa ®«ng. 5.1.1 §èi víi nhμ cã trang bÞ hÖ thèng s−ëi Êm mïa ®«ng, tæng nhiÖt trë(R0)cña kÕt cÊu ng¨n che ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh ë ®iÒu 4.1.1 vμ 4.1.2. 5.1.2 Ngoμi quy ®Þnh cña ®iÒu 5.1.1 tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ. Xem chØ dÉn ®iÒu 5.3. 5.2 ThiÕt kÕ chèng nãng cho nhμ vÒ mïa hÌ. 5.2.1 §èi víi nhμ cã trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ - c«ng tr×nh cã yªu cÇu æn ®Þnh nhiÖt dé theo thêi gian - tæng nhiÖt trë R0 cña kÕt cÊu ng¨n che ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn ®· ®−îc quy ®Þnh ë ®iÒu 4.2.1 vμ ®iÒu kiÖn sau ®©y: ν0 ph¶i kh«ng ®−îc nhá h¬n νyco x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (30) At .tg υ 0yc = (30) 1,5 Trong ®ã: At.tg - x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (27) νo - x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ®iÒu 3.1 vμ 3.2   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 5.2.2 Ngoμi c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 5.2.1 tæng nhiÖt trë (R0) cña kÕt cÊu ng¨n che ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ, xem chØ dÉn ®iÒu 5.3. Chó thÝch: 1) Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc viÖc −u tiªn cho chèng nãng hay chèng l¹nh lμ chñ yÕu, ph¶i xÐt cô thÓ vμo mçi vïng khÝ hËu theo "B¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu x©y dùng ViÖt Nam", trong TCVN 4088 : 1985 " Sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng". 2) §èi víi nhμ võa cã yªu cÇu chèng l¹nh võa cã yªu cÇu ch«ng nãng ta ph¶i x¸c yc yc ®Þnh R 0 theo c¸c biÓu thøc (17), (18), (23) råi chän R 0 cã trÞ sè lín h¬n lμm tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 5.3 §èi víi nhμ cã trang bÞ hÖ thèng s−ëi Êm hoÆc hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ th× tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che ®−îc tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ sau ®©y: R0yc = R0kt = Rt + Rn + Rcn + Rkc kt (31) Trong ®ã: Rt, Rn X¸c ®Þnh nh− trong c«ng thøc (1) Rkc Tæng nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ( trõ líp c¸ch nhiÖt ), x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2). kt R cn - NhiÖt trë kinh tÕ cña líp c¸ch nhiÖt ®−îc tÝnh b»ng (m2.h.0C)/kcal, x¸c ®Þnh nh− sau: n(t − t ).Z .S nh .T Rcn = c th kt (32) λcn .S cn Trong ®ã : n HÖ sè kÓ ®Õn t−¬ng quan (tØ sè) gi÷a nhiÖt trë cña líp c¸ch nhiÖt víi tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che, lÊy b»ng 0,85 tth NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ ë phÝa ngoμièc nhiÖt ®é thÊp : §èi víi hÖ thèng s−ëi Êm lμ nhiÖt ®é trung b×nh kh«ng khÝ ngoμi nhμ tÝn trong suèt thêi gian s−ëi Êm mïa ®«ng, 0C; §èi víi hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ lμ nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trong phßng, ®−îc tÝnh b»ng 0C. tc nhiÖt ®é kh«ng khÝ ë phÝa ngoμi cã nhiÖt ®é cao; §èi víi hÖ thèng s−ëi Êm lμ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong phßng, 0C. §èi víi hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ - lμ nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trung b×nh ngoμi nhμ tÝnh trong suèt thêi gian ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ mïa hÌ ®−îc tÝnh b»ng 0C. Z Sè giê cÇn s−ëi Êm trong n¨m ( ®èi víi hÖ thèng s−ëi ) hoÆc cÇn ®iÒu tiÕt trong n¨m ( ®èi víi hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ) ®−îc tÝnh b»ng h/n¨m. Snh Gi¸ thμnh nhiÖt n¨ng lÊy theo ®¬n gi¸ do Nhμ n−íc quy ®Þnh, ®−îc tÝnh b»ng ®ång/ kcal. Scn Gi¸ thμnh vËt liÖu c¸ch nhiÖt, ®/m3 , lÊy theo ®¬n gi¸ Nhμ n−íc quy ®Þnh. T Thêi gian hoμn vèn c«ng tr×nh, th−êng lÊy b»ng 8 ®Õn 12 n¨m. λcn- HÖ sè dÉn nhiÖt cña líp c¸ch nhiÖt ®−îc tÝnh b»ng kcal/(m.h.0C), lÊy theo phô lôc 3.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 Chó thÝch: Ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc chiÒu dμy cña líp c¸ch nhiÖt ®−îc tÝnh b»ng m, theo c«ng thøc sau: δ cn = Rcn .λcn kt (33) 6 ChÕ ®é Èm cña kÕt cÊu ng¨n che 6.1 ChØ tÝnh to¸n chÕ ®é Èm cho kÕt cÊu ng¨n che ®èi víi nh÷ng phßng cã ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu nh©n t¹o (kho l¹nh, phßng cã ®iÒu hßa kh«ng khÝ hoÆc trang bÞ s−ëi Êm). 6.2 L−îng Èm ®i qua kÕt cÊu ng¨n che ®−îc tÝnh b»ng g/(m2.h) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: c − ct G= n (34) Rac Trong ®ã: cn - ¸p suÊt riªng phÇn cña h¬i n−íc trong kh«ng khÝ ngoμi nhμ, ®−îc tÝnh b»ng mmHg. ct - ¸p suÊt riªng phÇn h¬i n−íc trong kh«ng khÝ trong nhμ, ®−îc tÝnh b»ng mmHg. Rac – Tæng Èm trë cña kÕt cÊu ng¨n che, ®−îc tÝnh b»ng (mmHg.m2.h)/g x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Rac = Rat + ΣRai + Ran (35) Trong ®ã: Rat – Èm trë cña mÆt trong cña kÕt cÊu ng¨n che cã thÓ x¸c ®Þnh gÇn ®óng theo b¶ng 7 Ran – Èm trë mÆt ngoμi cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh nh− sau: - Khi V nhá h¬n hoÆc b»ng 1m/s th× Ran = 0,25 - Khi V b»ng 2 ®Õn 3m/s th× Ran = 0,12 - Khi V b»ng 4 ®Õn 5m/s th× Ran = 0,6 V- Tèc ®é giã ngoμi nhμ, ®−îc tÝnh bõng m/s Rai – Èm trë cña líp kÕt cÊu thø i x¸c ®Þnh theo chØ dÉn §iÒu 2.8 B¶ng 7 §Æc tÝnh cña phßng §é Èm kh«ng khÝ ë gÇn bÒ Èm trë Rat mÆt kÕt cÊu % (mmHg.h.m2)/g 1. RÊt kh«, cã l−îng 25 0,30 nhiÖt thõa lín 2. Kh« ®−îc s−ëi Êm 40 0,91 3. Èm b×nh th−êng 55 0,60 4. H¬i Èm 70 0,34 5. Èm 85 0,16 6. Khi bÒ mÆt kÕt cÊu 100 0 lu«n lu«n cã n−íc ng−ng ®äng ( ®äng s−¬ng bÒ mÆt ) Chó thÝch: Èm trë cña vËt liÖu l¸ máng lÊy theo phô lôc 5. 7. L−îng khÝ thÊm qua kÕt cÊu ng¨n che   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 ChØ tiªu nμy chØ quy ®Þnh cho kho l¹nh. L−îng khÝ thÊm qua tõ trong ra ngoμi qua kÕt cÊu ng¨n che cña kho l¹nh ®−îc tÝnh b»ng kg/(m2.h). X¸c ®Þnh theo c«ng thøc : ΔP Gk = (36) Rk Trong ®ã : Gk L−îng khÝ Èm qua kÕt cÊu ng¨n che (t−êng, m¸i) ®−îc tÝnh b»ng kg/(m2.h) Rk Trë khÝ cña kÕt cÊu ng¨n che,. ®−îc tÝnh b»ng (mm cét n−íc x m2 xh)/kg; x¸c ®Þnh theo biÓu thøc (37) Rk = Rk1 + Rk2 + + Rkn (37) Rk1 , Rk2 , , Rkn - Trë khÝ cña líp kÕt cÊu riªng biÖt lÊy theo phô lôc 6 DP – Møc chªnh lÖch ¸p suÊt kh«ng khÝ trong vμ ngoμi nhμ, ®−îc tÝnh b»ng mm cét n−íc, x¸c ®Þnh nh− sau: ΔP = H (Ut –Un) (38) Trong ®ã : H – ChiÒu cao nhμ ( tÝnh tõ mÆt ®Êt ®Õn m¸i ®ua ) ®−îc tÝnh b»ng m Ut ,Un - Khèi l−îng riªng cña kh«ng khÝ trong vμ ngoμi nhμ, ®−îc tÝnh b»ng kg/m3, x¸c ®Þnh theo biÓu thøc (39) 353 U= (39) 273 + t Trong ®ã: t - NhiÖt ®é kh«ng khÝ: trong nhμ (øng víi Ut) lÊy theo yªu cÇu cña phßng l¹nh, 0C; ngoμi nhμ (øng víi Un) lμ nhiÖt ®é ngμy cao nhÊt mïa hÌ øng víi miÒn khÝ hËu ®Æt c«ng tr×nh, lÊy theo TCVN 4088 86. Phô lôc 1 (B¾t buéc ¸p dông) C¸c vÝ dô tÝnh to¸n VÝ dô 1: ThiÕt kÕ c¸ch nhiÖt cho m¸i nhμ theo yªu cÇu chèng l¹nh trong mïa ®«ng. Cho tr−íc c¸c th«ng sè sau: Tt b»ng 25 0C; tn b»ng 50 C ; ®é Èm trong phßng ϕt b»ng 75%. Tèc ®é giã ngoμi nhμ Vnb»ng 3m/s, nhμ ®ãng cöa phßng réng 6m, dμi 3m, cao 3,6m. KÕt cÊu m¸i xem h×nh 1:   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 1. Bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc cã λ1 b»ng 1,33 ®−îc tÝnh b»ng kcal/m.h.0C ( b¶ng 1 ), δ 1b»ng 0,08m. 2. Líp c¸ch nhiÖt ( chiÒu dμy cÇn ph¶i tÝnh ) 3. Bª t«ng ®¸ d¨m cã λS b»ng 1,10 ®−îc tÝnh b»ng kcal/(m.h.0C) (b¶ng 1) δ 3b»ng 0,035m. 4. G¹ch l¸ nem vμ v÷a l¸t cã δ 4 b»ng 0,7, ®−îc tÝn b»ng kcal/(m.h.0C), lÊy theo b¶ng δ 4 b»ng 0,03m. Gi¶i 1. X¸c ®Þnh nhiÖt trë cña mÆt ngoμi vμ mÆt trong cña m¸i - theo b¶ng 4. α n = 7,5 + 2,2.υ n = 7,5 + 2,2.3 = 14,1kcal /(m 2 .h.0 C ) 1 1 Rn = = = 0,071(m 2 .h.0 C ) / kcal α n 14,1 Theo b¶ng 3 øng víi tr−êng hîp ®ãng kÝn cöa vμ trÇn phßng: αt b»ng 7,5 1 1 Rt = = = 0,133(m 2 .h.0 C ) / kcal t 7,5 2. TÝnh nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu riªng biÖt (bª t«ng chÞu lùc, bª t«ng chèng thÊm vμ g¹ch l¸ nem) 0 , 08 = 0 , 06 ( m 2 .h . 0 C ) / kcal R1 = 1 . 33 R3 = 0,035 1.10 ( ) = 0,032 m 2 .h.0 C / kcal 0,03 R4 = = 0,034(m 2 .h.0 C ) / kcal 0,70 3. X¸c ®Þnh nhiÖt trë yªu cÇu theo ®iÒu kiÖn chèng ®äng s−¬ng: - Tõ c«ng thøc (16): n.(t t − t n ) R0yc = .R (t1 − τ t ) t Trong ®ã: n=1 (theo b¶ng 5) ts = 20oC LÊy tõ biÓu ®å I d tt = 25 o C - §· cho tn = 5o C - §· cho Rt = 0,133 - §· tÝnh ë trªn 1.(25 − 5) R0yc = (25 − 20) ( ) .0,133 = 0,532 m 2 .h.0 C / kcal 4.X¸c ®Þnh nhiÖt trë yªu cÇu theo ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt. Theo c«ng thøc (17):   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 n.(t t − t n ) R0yc = (t t − τ tcph ).Rt Trong ®ã: n, tt, tn, Rt - ®· biÕt: τtcph tÝnh theo c«ng thøc (18) 8 τ tcph = 27 − = 16,8 0 C 0,782 ∂l 2 ϕng .x = 1 − 0,8 = 1 − 0,8 = 0,782 F 6,9 ∂l = kho¶ng c¸ch tõ ®Çu ng−êi ®Õn trÇn b»ng : 3,6 1,6 = 2m F = DiÖn tÝch trÇn b»ng 6x9 = 54m2 Do ®ã : 1.(25 − 5) R0yc = .0,133 = 0,324 nhá h¬n 0,532 (25 − 16,8) Ta chän R0yc b»ng 0,532 lμm tiªu chuÈn thiÕt kÕ. VËy líp c¸ch nhiÖt cÇn cã ®iÖn trë lμ: R2 lín h¬n hoÆc b»ng R0yc R0 Rt R1 R3 R4 R2 lín h¬n hoÆc b»ng 0,532 0,339 R2 lín h¬n hoÆc b»ng 0,193 NÕu chän bª t«ng xØ cã 2 b»ng 0,35 ( phô lôc 1) lμm vËt liÖu c¸ch nhiÖt ë m¸i th× chiÒu dμy líp c¸ch nhiÖt ph¶i lμ: δ 2 = R2 .λ 2 = 0,199.0,35 = 0,07m 5. TÝnh kiÓm tra: 0,07 R2 = = 0,2 0,35 R0 = 0,2 + 0,399 = 0,539lín h«n 0,532 VÝ dô 2 KiÓm tra kh¶ n¨ng c¸ch nhiÖt cña m¸i nhμ trong mïa nãng (nhμ cã ®iÒukiÖn vi khÝ hËu tù nhiªn), ®Þa ®iÓm x©y dùng t¹i Hμ Néi - Cho biÕt: - M¸i cã cÊu t¹o tõ trªn xuèng (h×nh 2). Líp 1 ngãi xi m¨ng l−íi thÐp mμu x¸m cã δ1 = 0,02m Líp 2 tÇng kh«ng khÝ kÝn δkk = 0,55 m Líp 3 Bª t«ng bät ( γ= 1000kg/m3) δ3 = 0,150m Líp 4 B¶n ®¸y panen bª t«ng cèt thÐp δ4 = 0,03m - M¸i cã ®é dèc nhá nªn ®−îc xem lμ m¸i b»ng cã : Ttb = 366 kcal/(m2.h) A1 = 741 kcal/(m2.h); tm = 4,1 0 C; tt = 290 C tn,tb = 30,3 0C; Vn = 2,2m/s - KÝch th−íc phßng réng 3m, dμi 6m, cao 3m.   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 Gi¶i: Tra b¶ng 1 :λ1 : = 1,75 kcal/(m.h.0C S1 = 14,13 kcal/(m.h.0C); λ3=0,35 kcal/(m.h.0C) S2 = 4,25 ; λ =1,75 S4 = 12,85 ; Tra b¶ng 2 : = 0,65 (øng víi m¸i xi m¨ng l−íi thÐp mÇu x¸m) 1. KiÓm tra ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt tæng thÓ a) TÝnh nhiÖt trë yªu cÇu: R0yc Tõ c«ng thøc (23): R0yc = (1 − K V ) t tg .tb − t t .Rt = (1 − 0,73) (4,96 − 29) .0,179 = 0,664kcal m 2 .h.0.C ( ) [Δt ] 1,5 KV = 0,73 – lÊy tõ b¶ng 6 øng víi Vt (chän) = 0,3m/s Rt = 1 = α t 5,58 1 ( ) = 0,179 m 2 .h.0 C / kcal α t = 4,3 + 3,8Vt 0,8 = 4,3 + 3,8.0,30,8 ( ) = 5,58 m 2 .h.0 C / kcal (αt - lÊy tõ b¶ng 3) ϕ .I tb 0,65.366 t tg .tb = t ntb + = 30,3 + = 49,6 0 C n 12,3 α n = 7,5 + 2,2.Vn = 7,5 + 2,2.2,2 = 12,3kcal / (m 2 .h.0 C ) (αn - lÊy tõ b¶ng 4) b) TÝnh tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che:   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 Rt = 1 αt = 1 5,58 ( ) = 0,179 m 2 .h.0 C / kcal Rn = αn 1 = 1 12,3 ( ) = 0,081 m 2 .h.0 C / kcal δ = 0,011(m 2 .h.0 C ) / kcal 0,02 R1 = 1 = λ1 1,75 ( ) R2 = Rkk = 0,2 m 2 .h.0 C / kcal δ3 = 0,420(m .h. C ) / kcal 0,150 R3 = = 2 0 λ3 0,35 δ = 0,017(m 2 .h.0 C ) / kcal 0,03 R4 = 4 = λ4 1,75 R0 = 0,179 + 0,081 + 0,011 + 0,2 + 0,428 + 0,017 = 0,916 KÕt luËn :R0 lín h¬n R0yc 2. KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tiÖn nghi côc bé: a. TÝnh: Attg, U0yc Tõ c«ng thøc (27) ⎛ ϕ . A1 ⎞ ⎛ 0,65.741 ⎞ ⎜ Ata + ⎜ ⎟ = ⎜ 4,1 + ⎟ ⎟ = 43,26 0 Attg= ⎝ αn ⎠ ⎝ 12,3 ⎠ Theo c«ng thøc (26) 4 4 τ tcph = 30 + = 30 + = 36,35 0 C ϕ ng . x 0,63 Trong ®ã:   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 x 1,8 ϕ ng . x = 1 − 0,8 = 1 − 0,8 = 0,63 F 6,3 x = 3,0 − 1,2 = 1,8m F = 6.3 = 18m 2 (diÖn tÝch phßng) Theo c«ng thøc (25) : 4326 ϑ0yc = = 13lÇn 36,35 − 29 − 0,173 (45,6 − 29) 0,916 b) TÝnh ϑ0 : - Qu¸n tÝnh nhiÖt cña c¸c líp : D = R 1 .S1 + R2 .S 2 + R3 .S 3 + R4 .S 4 = 0,011 × 14,13 + (0,20 + 0,428).4,25 + 0,017.12,25 = 2,2 − D lín h¬n 1,5 nª n theo c«ng thøc (12) ϑ0 d−îc x¸c dÞnh : ⎛ Rkc ⎞ υ 0 = 2 D ⎜ 0,8 + 3,5 ⎟υ l − υ k ⎝ D ⎠ Trong dã : R kc = R1 + R2 + R3 + R4 = 0,011 + 0,420 + 0,017 = 0,656 12,85 υ1 = 0,85 + 0,15 = 1,30(C«ng thøc 16) 4,25 2,2 υ k = 1 + 0,5.0,2 = 1,336( C«ng thøc 19) 0,656 Do dã : ⎛ 0,656 ⎞ υ 0 = 2 2, 2 ⎜ 0,8 + 3,5 ⎟.1,30.1,336 = 14,7lÇn ⎝ 2,2 ⎠ KÕt luËn : υ 0 lín hon υ 0yc Phô lôc 2 (B¾t buéc ¸p dông) KÝ hiÖu vμ ®¬n vÞ ®o cña c¸c ®¹i l−îng nhiÖt kü thuËt Tªn gäi KÝ hiÖu §¬n vÞ ®o HÖ kÜ thuËt HÖ SI 1 2 3 4 λ 1,163W(m.0K) 0 1. HÖ sè dÉn nhiÖt cña kcal/(m.h. C) vËt liÖu K 2. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kcal/(m2.h.0C) 1,163W(m2.0K) kÕt cÊu ng¨n che 1 0,860 (m.0K)/W 3. NhiÖt trë cña kÕt cÊu R0 = ng¨n che R (m2.h.0C) /kcal 4. NhiÖt trë yªu cÇu cña R 0 yc 0,860 (m2.0K)/W kÕt cÊu ng¨n che (m.h.0C) /kcal R kk 5. NhiÖt trë cña líp kh«ng (m.h.0C) /kcal 0,860 (m2.0K)/W khÝ kÝn   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 6. HÖ sè to¶ nhiÖt mÆt αt 1,163W/(m2.0K)W 0 trong kÕt cÊu ng¨n che kcal/(m.h. C) 7. HÖ sè to¶ nhiÖt mÆt αn 1,163W/(m2.0K) ngoμi kÕt cÊu ng¨n che kcal/(m.h.0C) 8. NhiÖt dung riªng cña G vËt liÖu 4186J/(kg. 0K) kcal/(kg.0C) 9. HÖ sè æn ®Þnh nhiÖt cña S vËt liÖu 1,163W/(m2.0K) 10. Tæng x¹ mÆt trêi lªn bÒ kcal/(m2.h.0C) L mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n 2 1,163W/m2 che kcal/(m .h) 11. Qu¸n tÝnh nhiÖt cña kÕt D cÊu ng¨n che kcal/(m2.h.) 1,163W/m2 12. ¸p suÊt riªng phÇn cña c h¬i n−íc 133,332N/m2 mmHg Phô lôc 2 – ( kÕt thóc ) 1 2 3 4 13. HÖ sè xuyªn Èm cña μ (m.h.mmHg) ⎛ N ⎞ 2,08.10 −9 kg / ⎜ m.s. 2 ⎟ vËt liÖu ⎝ m ⎠ 14. Èm trë cña kÕt cÊu Rat (m2.h.mmHg)/g ⎛ N ⎞ 4,7996.10 6.⎜ m 2 .s. 2 ⎟ / kg ⎝ m ⎠ 15. §é Èm t−¬ng ®èi cña ϕ % % kh«ng khÝ 16. KhÝ trë cña vËt liÖu c¸c líp kÕt cÊu ng¨n Rk (m2.h.mmH2O)/kg ⎛ N ⎞ 3,5304.10 4 ⎜ m 2 .s. 2 ⎟ / kg che ⎝ m ⎠ 17. Møc chªnh lÖch ¸p ΔP mmH2O 9,807 N/m2 suÊt kh«ng khÝ gi÷a mÆt trong vμ mÆt ngoμi kÕt cÊu ng¨n che Gk kg/(m2.h.0C) 2,8.10 −4 kg /(m 2 .s ) 18. L−îng khÝ thÊm qua 0 kÕt cÊu tn C (0C+273)0K 19. NhiÖt ®é kh«ng khÝ 0 ngoμi nhμ dïng cho tÝnh tb C (0C+273)0K to¸n (0C+273)0K 0 20. nhiÖt ®é kh«ng khÝ ts C (0C+273)0K 0 bªn trong dïng cho tÝnh τt C (0C+273)0K to¸n 0 21. NhiÖt ®é ®iÓm s−¬ng A C (0C+273)0K 22.NhiÖt ®é mÆt trong kÕt 0 cÊu ng¨n che ϕ C (0C+273)0K 23.Biªn ®é giao ®éng nhiÖt ®é - - m/s m/s   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 24. HÖ sè hÊp thô bøc x¹ v mÆt trêi m m 25. HÖ sè t¾t dÇn dao δ ®éng nhiÖt ®é cña kÕt cÊu m2 m2 ng¨n che F 26. VËn tèc giã dïng cho kg/m3 kg/m3 tÝnh to¸n ψ 27. ChiÒu dμy kÕt cÊu ng¨n che 28. DiÖn tÝch tõng phÇn bÒ mËt kÕt cÊu ng¨n che 29. Khèi l−îng vËt liÖu Phô lôc 3 (Tham kh¶o) ChØ tiªu vËt lÝ cña vËt liÖu x©y dùng HÖ sè Khèi HÖ sè æn ®Þnh HÖ sè dÉn nhiÖt NhiÖt dung riªng xuyªn Sè l−îng nhiÖt khi Z = 24 λ C Èm μ.10- thø Tªn vËt liÖu riªng giê S 2 tù Kg/m3 Kcal W/ Kcal/ KJ/ Kcal/ W/ g/m.h. 0 0 /(m.h. C) m. K (kg.0C) kg.0K m .h. C M2..0K 2 0 mmHg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VËt liÖu amil¨ng 1 TÊm xi m¨ng 900 0,30 0,348 0,2 0,036 5,45 6,32 0,35 amil¨ng 2 TÊm c¸ch nhiÖt 500 0,11 0,127 0,2 0,036 1,69 1,96 5,20 xim¨ng amil¨ng 3 nt 300 0,08 0,092 0,2 0,836 1,12 1,29 Bª t«ng 4 Ngãi xi m¨ng 2500 1,75 2,03 0,2 0,836 14,13 16,39 - l−íi thÐp 5 Bª t«ng cèt thÐp 2.400 1,39 1,54 0,2 0,836 12,45 14,91 0,4 6 Bª t«ng ®¸ d¨m 2.200 1,10 1,27 0,29 1,212 11,20 12,99 0,6 7 Bª t«ng g¹ch vì 1.800 0,75 0,87 0,2 0,836 8,40 9,74 0,9 8 Bª t«ng xØ 1.500 0,60 0,69 0,19 0,794 6,65 7,71 1,2 9 Bª t«ng g¹ch xØ 1.200 0,45 0,52 0,18 0,752 5,05 5,85 1,40 10 Bª t«ng g¹ch xØ 1.000 0,34 0,40 0,18 0,752 4,05 4,69 1,80 11 Bª t«ng bät 1.000 0,34 0,39 0,2 0,836 4,20 4,87 1,00 12 Bª t«ng bät 800 0,25 0,25 0,2 0,836 3,22 3,73 1,40 13 Bª t«ng bät 600 0,10 0,21 0,2 0,836 2,97 2,74 1,70   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4605 : 1988 14 Bª t«ng bät 400 0,13 0,15 0,2 0,836 1,69 1,96 2,70 15 Bª t«ng bät 800 0,25 0,29 0,2 0,836 3,22 3,73 2,45 silic¸t 16 Bª t«ng bät 600 0,18 0,21 0,2 0,836 2,36 2,73 2,85 silic¸t 17 Bª t«ng bät 400 0,13 0,15 0,2 0,836 1,65 1,94 3,25 silic¸t Phô lôc 3 (tiÕp theo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VËt liÖu th¹ch cao 18 TÊm th¹ch cao Ðp t−êng 1.000 0,2 0,23 0,2 0,836 3,30 3,82 0,72 19 TÊm th¹ch cao 1.000 0,33 0,38 0,2 0,836 4,45 5,16 1,40 20 Bª t«ng th¹ch cao xØ lß 1.000 0,32 0,37 0,19 0,794 4,00 4,64 2,00 VËt liÖu ®Êt, vËt liÖu nhÐt ®Çy 21 §Êt sÐt nÐn chÆt vμ g¹ch 2.000 0,80 0,93 0,2 0,836 9,10 10,55 1,3 ®Êt sÐt 22 G¹ch méc 1.600 0,60 0,69 0,25 1,05 7,90 9,16 2,3 23 §Êt phong ho¸ 1.000 1,00 1,16 0,2 0,836 9,70 11,25 - 24 §Êt th« lμm vËt liÖu nhÐt 1.600 0,50 0, 58 0,2 0,836 6,45 7,48 2,2 ®Çy 25 VËt liÖu nhÐt ®Çy b»ng ®Êt 400 0,45 0,52 0,2 0,836 5,70 6,61 2,5 phong ho¸ kh« 26 §Êt silic¸t dïng ®Ó nhÐt 600 0,15 0,17 0,20 0,836 1,84 2,13 4,0 ®Çy 27 TÊm c¸ch nhiÖt b»ng than 225 0,06 0,07 0,40 1,672 1,2 1,39 2,5 bï G¹ch x©y 28 G¹ch x©y víi v÷a nÆng 1.800 0,79 0,92 0,21 0,897 8,30 9,63 1,4 29 G¹ch x©y víi v÷a nhÑ 1.700 0,65 0,75 0,21 0,897 7,75 8,99 1,6 30 G¹ch Silic¸t 1,900 0,75 0,87 0,2 0,836 7,75 8,99 1,6 31 G¹ch rçng (v= 1.300) x©y 1.350 0,5 0,58 0,21 0,879 6,05 7,01 2,0 víi v÷a nÆng (v= 1.400) 32 G¹ch x©y nhiÒu lç x©y víi 1.300 0,45 0,52 0,21 0,879 5,65 9,55 - v÷a nÆng VËt liÖu tr¸t vμ v÷a 33 V÷a xi m¨ng 1.800 0,8 0,93 0,2 0,836 8,85 10,03 1,2 34 V÷a tam hîp 1.700 0,75 0,87 0,2 0,836 8,15 9,45 1,3   Page 20 
Đồng bộ tài khoản