TCXD 76 1979

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
104
lượt xem
39
download

TCXD 76 1979

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 76 1979: Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước: Bản quy trình quản lý kỹ thuật vận hành các hệ thống cung cấp nước là những yêu cầu cơ bản trong thao tác vận hành, nhằm tận dụng đến mức tối dây dẫn hiệu suất của máy móc thiết bị công trình. Bản quy trình này chỉ đề cập đến vấn đề kỹ thuật, còn các phần hướng dẫn quản lý sản xuất, kinh doanh và na toàn lao động sẽ có các quy phạm quy trình hướng dẫn riêng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 76 1979

 1. TCXD 76 : 1979 Nhãm H Quy tr×nh qu¶n lý kü thuËt trong vËn hμnh c¸c hÖ thèng cung cÊp n−íc Procedures for technical management in operation of water supply systems 1. Nguyªn t¾c chung A. Nh÷ng nhiÖm vô chÝnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp n−íc 1.1.B¶n quy tr×nh qu¶n lý kü thuËt vËn hμnh c¸c hÖ thèng cung cÊp n−íc lμ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n trong thao t¸c vËn hμnh, nh»m tËn dông ®Õn møc tèi d©y dÉn hiÖu suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng tr×nh. B¶n quy tr×nh nμy chØ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò kü thuËt, cßn c¸c phÇn h−íng dÉn qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh vμ na toμn lao ®éng sÏ cã c¸c quy ph¹m quy tr×nh h−íng dÉn riªng. Khi ¸p dông quy tr×nh nμy, cßn cÇn ph¶i biÕt vμ tu©n theo c¸c quy ph¹m quy tr×nh cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c cÊp n−íc nh− tiªu chuÈn cÊp n−íc ®« thÞ, phßng ch÷a ch¸y, vÖ sinh c«ng nghiÖp,... 1.2.NhiÖm vô chñ yÕu cña hÖ thèng cung cÊp n−íc lμ ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ cho c¸c nhu cÇu d©n dông, c«ng nghiÖp, phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y víi ®Çy ®ñ sè l−îng vμ ¸p lùc cÇn thiÕt. NÕu do d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp yªu cÇu ¸p lùc phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y cao h¬n ¸p lùc l−íi chung th× xÝ nghiÖp ®ã ph¶i trang bÞ tr¹m b¬m t¨ng ¸p riªng. ChÕ ®é lμm viÖc cña tr¹m b¬m nμy ph¶i ®−îc bμn b¹c thèng nhÊt víi c¬ quan qu¶n lý n−íc ®« thÞ. VÊn ®Ò lÊy n−íc cña hÖ thèng cung cÊp n−íc ®« thÞ cho nh÷ng xÝ nghiÖp c«ng nghÖp kh«ng yªu cÇu chÊt l−îng nh− n−íc sinh ho¹t sÏ do ñy ban nh©n ®Þa ph−¬ng phèi hîp víi c¬ quan qu¶n lý n−íc vμ c¬ quan y tÕ quyÕt ®Þnh. 1.3.C«ng ty cÊp n−íc chØ ®−îc nhËn c«ng nh©n vμo lμm viÖc sau khi qua líp ®μo t¹o nghiÖp vô vÒ qu¶n lý n−íc ®« thÞ. 1.4.ChØ ®−îc phÐp ®−a hÖ thèng cung cÊp n−íc møoi hoÆc c¶i t¹o vμo qu¶n lý khai th¸c khi ®· qua giai ®o¹n nghiÖm thu vμ s¶n xuÊt thö. 1.5.§Ó khuyÕn khÝch hoμn thμnh vμ hoμn thμnh v−ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, n©ng cao chØ tiªu chÊt l−îng n−íc, tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng vμ hãa chÊt, gi¶m tæn thÊt ¸p lùc, gi¶m l−îng n−íc rß rØ v.v... gi¸m ®èc c«ng ty n−íc cÇn xÐt duyÖt khen th−ëng kÞp thêi c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, nh÷ng ý kiÕn cã lîi cña c«ng nh©n theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhμ n−íc. 1.6.Trªn c¬ së b¶n quy tr×nh nμy, c«ng ty n−íc cÇn ph¶i chi tiÕt hãa thμnh c¸c b¶n néi quy quy t¾c thao t¸c vËn hμnh cho tõng m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng tr×nh vμ chØ dÉn nhiÖm vô tõng
 2. vÞ trÝ c«ng t¸c. Trong c¸c chØ dÉn nμy, cÇn nªu chi tiÕt cô thÓ quyÒn h¹n vμ nhiÖm vô cña tõng c«ng nh©n ®èi víi phÇn viÖc ®−îc ph©n c«ng B. Tæ chøc ®iÒu ®é 1.1 .Bé phËn ®iÒu ®é lμ mét bé phËn chÝnh cña tæ chøc qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp n−íc cã nhiÖm vô sau: a) §iÒu khiÓn sù lμm viÖc ®ång bé vμ liªn tôc gi÷a c¸c khau vμ c¸c c«ng tr×nh trong toμn bé hÖ thèng. b) §¶m b¶o chÕ ®é lμm viÖc b×nh th−êng cña tõng kh©u vμ tõng c«ng tr×nh. c) KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vi ph¹m, quy tr×nh s¶n xuÊt an toμn kÓ c¶ ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. 1.2.Tïy theo quy m« vμ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña hÖ thèng bé phËn ®iÒu ®é cã thÓ tæ chøc thμnh tõng phßng, tæ hoÆc c¸c nh©n th−êng trùc theo ca s¶n xuÊt ®Æt d−íi sù ®iÒu khiÓn cña mét c¸n bé cã tr×nh ®é vÒ cÊp n−íc n¾m v÷ng ®−îc sù ho¹t ®éng cña tõng kh©u vμ tõng c«ng tr×nh trong toμn bé hÖ thèng. Ghi chó: trong c¸c tr¹m nhá vμ ho¹t ®éng kh«ng liªn tôc cã thÓ chØ cÇn mét ®iÒu viªn cã tr×nh ®é kü thuËt trung cÊp phô tr¸ch chung. 2.3.Hμng ngμy bé phËn ®iÒu ®é cÇn nghiªn cøu ®iÒu chØnh: a) BiÓu ®å ho¹t ®éng cña m¸y mãc chñ yÕu ghi nhu cÇu tiªu thô n−íc cña tõng giê (kÓ c¶ nhu cÇu tiªu thô n−íc cña giê tèi d©y dÉn) vμ ®¶m b¶o c«ng suÊt thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh. b) TÝnh to¸n ph©n phèi k−u l−îng n−íc vμo c¸c c«ng tr×nh vμ mùc n−íc trong c¸c cong tr×nh. c) BiÓu ®å dù tr÷ nhiªn liÖu vμ c¸c vËt liÖu kh¸c trong ngμy. 1.4.§èi víi tr¹m xö lý n−íc møc ®é trang bÞ hiÖn nay chñ yÕu lμ c¬ giíi hãa, bé phËn ®iÒu ®é ph¶i ®−îc trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn tèi thiÓu sau: - §−êng d©y liªn l¹c b»ng ®iÑn thaäi tõ bé phËn nμy ®Õn tõng kh©u, tõng c«ng tr×nh trong toμn bé hÖ thèng. - HÖ thèng ®ång hå ®Ó ®o kiÓm tra. L¾p ®Æt trªn c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu. 1.5.Néi dung c«ng t¸c cña ®iÒu ®é viªn: a) B¶o ®¶m sù ho¹t ®éng nhÞp nhμng vμ liªn tôc cña tÊt c¶ c«ng viÖc trong c¸c kh©u s¶n xuÊt vμ trong c¸c c«ng tr×nh. b) V¹ch biÓu ®å c«ng t¸c c¸c m¸y mãc c«ng tr×nh vμ biÓu ®å ph¸t n−íc. c) Ph©n tÝch c¸c h− háng vμ gãp phÇn x©y dùng c¸c biÖn ph¸p n©ng cao møc ®é an toμn lμm viÖc cña c¸c kh©u trong hÖ thèng. d) ViÕt b¸o c¸o kü thuËt vμ chÕ ®é lμm viÖc cña tõng c«ng tr×nh. 1.6.§iÒu ®é viªn ®−îc phÐp söa ®æi biÓu ®å c«ng t¸c cña mét vμi chi tiÕt trong tr−êng hîp cã sù thay ®æi ®iÒu kiÖn lμm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®ã hoÆc c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt kh¸c. §ång thêi ®iÒu ®é viªn ph¶i nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toμn, tÝnh liªn tôc vμ kinh tÕ cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau trong hÖ thèng vμ liªn hÖ víi c¸c bé m«n cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p nμy.
 3. 1.7.§iÒu ®é viªn ph¶i n¾m ch¾c c¸c th«ng sè c¬ b¶n ë trong c¸c c«ng tr×nh, c¸c m¸y mãc chñ yÕu vμ c¸c chØ sè cña c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra ®o l−êng (¸p lùc, l−u l−îng, mùc n−íc v.v...) 1.8.TÊt c¶ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ d−íi sù ®iÒu khiÓn cña ®iÒu ®é viªn, nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña ®iÒu ®é viªn th× kh«ng ®−îc phÐp di chuyÓn, trõ tr−êng hîp khÈn cÊp - c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã cã thÓ g©y ra c¸c t¸c h¹i râ rÖt cho ng−êi vμ thiÕt bÞ. 1.9.§Ó thu nhËp c¸c sè liÖu kü thuËt ®−îc chÝnh x¸c kÞp thêi, hμng ngμy c¸c bé phËn s¶n xuÊt ph¶i b¸o c¸o nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt vÒ bé phËn ®iÒu ®é theo c¸c chÕ ®é ®· quy ®Þnh trong néi quy cña tõng nhμ m¸y. 1.10.§Ó ®¶m b¶o an toμn tuyÖt ®èi cho m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc, tÊt c¶ c¸c bé phËn ®iÒu ®é viªn, söa ch÷a kÞp thêi c¸c h− háng, sai sãt xÈy ra. C. Qu¶n lý khu vÖ sinh 1. Yªu cÇu chung 1.1.Khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh cña nguån n−íc vμ tr¹m xö lý n−íc ph¶i ®−îc x¸c lËp theo ®óng tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Khi nhËn bμn giao mét hÖ thèng cung cÊp, vμo qu¶n lý nhÊt thiÕt ph¶i cã b¶n ®å quy ®Þnh vïng b¶o vÖ vÖ sinh kÌm theo h−íng dÉn chi tiÕt cÇn thiÕt. 1.2.Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø nhÊt (*) cÊm x©y dùng c¸c cong tr×nh ngoμi quy ®Þnh vμ lμm ¶nh h−ëng ®Õn vÖ sinh chung. Ghi chó: (*)Xem tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n−íc ®o thÞ (33 - 68) 1.3.Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø nhÊt ®−îc phÐp trång á vμ c©y bãng m¸t. TuyÖt ®èi cÊm trång hoa mμu vμ ch¨n nu«i gia sóc. 2. Néi dung b¶o vÖ 3.4.Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø nhÊt cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: a) Lμm hμng rμo b¶o vÖ kh«ng cho phÐp ng−êi ngoμi vμ gia sóc ra vμo tù do. C¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp chØ ®−îc vμo khu vùc nμy khi cã viÖc. b) Kh«ng ®−îc phÐp x©y dùng bÊt kú c«ng tr×nh nμo kh«ng cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña xÝ nghiÖp. c) CÊm ng−êi ë trong khu vùc nμy kÓ c¶ c«ng nhªn viªn qu¶n lý. d) Kh«ng ®−îc dïng ph©n bãn r¸c r−ëi ®Ó t−íi bãn. e) Kh«ng ®−îc cho phÐp bÊt kú lo¹i ®−êng èng cèng nμo x¶ vμ kÓ c¶ c¸c cèng r·nh cña khu vùc xö lý n−íc. 3.5.Tr−íc mïa m−a lò cÇn thi hμnh c¸c biÖn ph¸p sau: a) KiÓm tra vμ sóc röa hÖ thèng cèng r·nh. b) KiÓm tra vμ chuÈn bÞ ph−¬ng tiÖn söa ch÷a kÞp thêi bê s«ng, giÕng thu n−íc, cÇu lÊy n−íc, crªpin v.v... c) S«ng cã thuyÒn bÌ ®i l¹i ph¶i cã biÓn b¸o chç lÊy n−íc.
 4. 2.3.Trong mïa m−a lò cÇn cã bé phËn th−êng trùc ®Æc biÖt ®Ó kÞp thêi s¬ t¸n c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt hoÆc ®Ó phßng tÊt c¶ bÊt tr¾c cã thÓ xÈy ra. 2.4.Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø nhÊt cÊm b¾t c¸, t¾m giÆt vμ b¬i thuyÒn. TÇu bÌ ®i qua ph¶i thuËn theo c¸c quy chÕ cña ñy ban nh©n d©n ®Þa ph−¬ng. 2.5.Tr−êng hîp lÊy n−íc giÕng khoan ph¶i thi hμnh c¸c biÖn ph¸p sau: a) B¶o ®¶m ®é kÝn cña phÇn trªn èng v¸ch. b) B¶o ®¶m ®é kÝn èng v¸ch hay giÕng phÝa trªn tÇng ngËm n−íc, gi÷a c¸c èng giÕng ®Òu ph¶i chÌn kÝn. c) B¶o ®¶m chÌn kÝn tÊt c¶ c¸c giÕng kh«ng sö dông, tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng c¸c giÕng ®ã ®Ó lμm chç x¶ cho bÊt kú lo¹i n−íc nμo. ChÌn giÕng ph¶i theo ®óng kü thuËt hiÖn hμnh. d) Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã bÈn ch¶y vμo th× ph¶i tÈy trïng giÕng b»ng clorua v«i vμ b¬m bá ®i tèi thiÓu 24 giê. NÕu giÕng bÞ nhiÔm bÈn qu¸ trÇm träng th× bÞt giÕng l¹i kh«ng ®−îc sö dông. 2.6.C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng cung cÊp n−íc ph¶i c¸ch n−íc tèt. CÊu t¹o cöa ra vμo vμ lç th«ng h¬i cña bÓ vμ ®μi chøa ph¶i sao cho n−íc kh«ng bÞ nhiÔm bÈn tõ bªn ngoμi vμo. 2.7.Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø nhÊt cÇn ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra: a) T×nh tr¹ng nÒn ®Êt, m−¬ng r·nh, ®−êng x¸, c©y xanh,... b) T×nh tr¹ng hÖ thèng n−íc sinh ho¹t, n−íc phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y. c) T×nh tr¹ng hμng rμo b¶o vÖ vμ hÖ thèng chiÕu s¸ng. 2.8.Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø hai cÇn thi hμnh c¸c biÖn ph¸p sau ®Ó ng¨n chÆn: a) C¸c kh¶ n¨ng trùc tiÕp lμm nhiÔm bÈn nguån n−íc mÆt do c¸c lo¹i cèng r·nh, nghÜa ®Þa, n¬i ch«n sóc vËt, hè ph©n r¸c, th¶ bÌ gç, ®ç tμu bÌ, khai th¸c c¸t sái, t¾m röa,... b) C¸c kh¶ n¨ng gi¸n tiÕp lμm nhiÔm bÈn nguån n−íc mÆt do c¸c hè r¸c, v−ên rau, c¸nh ®ång, ph¸ rõng, ®¾p ®ª,... c) C¸c kh¶ n¨ng gi¸n tiÕp lμm nhiÔm bÈn nguån n−íc ngÇm do c¸c giÕng cÊu t¹o kh«ng ®óng kü thuËt, c¸c giÕng trong khai th¸c má ®μo hÇm hay bá ®i c¸c líp ®Êt c¸ch n−íc. 2.9.Khai th¸c ®Êt ®ai x©y dùng hay x©y dùng trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø hai nh− quy ho¹ch c¸c khu d©n c−, më réng c¸c xÝ nghiÖp vμ tr¹i ch¨n nu«i, x¶ n−íc bÈn, ®μo giÕng, sö dông c¸c nguån n−íc ngÇm, n−íc mÆt, v.v... ph¶i ®−îc sù tho¶ thuËn cña c¬ quan qu¶n lý n−íc vμ y tÕ ®Þa ph−¬ng. 2.10.CÇn ph¶i ®iÒu tra t×nh h×nh bÖnh dÞch quanh c¸c tr¹m vÖ sinh dÞch tÔ vμ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tÝch cùc. 2.11.§Ó tiÕn hμnh thuËn lîi c«ng t¸c vÖ sinh phßng bÖnh xÝ nghiÖp n−íc hμng n¨m ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn tÝch cùc ®−îc ñy ban nh©n d©n ®Þa ph−¬ng duyÖt.
 5. 2.12.C¸c c¬ së s¶n xuÊt vμ xÝ nghiÖp kh¸c n»m trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø hai ph¶i ®¶m b¶o lμm s¹ch n−íc th¶i theo ®óng yªu cÇu cña c¬ quan y tÕ ®Þa ph−¬ng. 2.13.Nh÷ng ng−êi lμm c«ng t¸c b¶o vÖ vÖ sinh trong xÝ nghiÖp n−íc cÇn kÞp thêi ph¸t hiÖn vμ b¸o c¸o gi¸m ®èc vμ c¬ quan vÖ sinh dÞch tÔ ®Þa ph−¬ng c¸c vi ph¹m quy chÕ vÖ sinh trong vïng vμ c¸c lÇn ph¸t n−íc ®i kh«ng ®ñ tiªu chu¶n chÊt l−îng n−íc ¨n uèng ®Ó kÞp thêi nghiªn cøu ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc cô thÓ. 2. Qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh thu n−íc A. Qu¶n lý c«ng tr×nh n−íc mÆt 1. Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi nguån n−íc mÆt 1.1.C¸c yªu cÇu chñ yÕu vÒ viÖc dïng n−íc mÆt lμm nguån cung cÊp n−íc cho sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trong "tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n−íc ®« thÞ", vμ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt trong qu¶n lý. 1.2.Sö dông nguång n−íc mÆt vμo c¸c môc ®Ýnh kinh tÕ (thÎ bÌ, më réng l−êng l¹ch hay x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn s«ng) kh«ng ®−îc g©y ra ¶nh h−ëng xÊu ®èi víi chÊt l−îng n−íc vμ sù æn ®Þnh cña c¸c c«ng tr×nh thu n−íc. 2. Quan s¸t chÕ ®é nguån n−íc mÆt 2.1.§Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý b×nh th−êng c¸c c«ng tr×nh thu n−íc, cÇn quan s¸t t×nh h×nh nguån n−íc, mùc n−íc, chuyÓn ®éng cña phï sa sù båi lë ë bê vμ ®¸y s«ng hå, møc ®é vÖ sinh,... 2.2.§Ó theo dâi mùc n−íc nguån cÇn ®Æt c¸c th−íc ®o n−íc. Th−íc nμy cã thÓ g¾n chÆt vμo c«ng tr×nh thu n−íc hoÆc ë mét ®Þa ®iÓm gÇn ®ã. Sè ghi trªn th−íc nμy dùa theo cèt mèc ®o ®¹c chung cña toμn quèc. Hμng ngμy ghi møc n−íc vμo sæ nhËt ký cña c«ng tr×nh thu. Cã ®iÒu kiÖn nªn bè trÝ thiÕt bÞ ®o tõ xa vμ chuyÓn sè ®o ®ã vÒ bé phËn ®iÒu ®é. 2.3.§Ó quan s¸t chuyÓn ®éng cña phï sa, hμng n¨m vÒ mïa kh« cÇn tiÕn hμnh ®o c¸c mÆt c¾t ngang cña ®¸y s«ng hå c¸ch nhau 15 - 20m trong ph¹m vi 100 - 150m trªn vμ d−íi chç lÊy n−íc. 2.4.Ph¶i theo dâi th−êi xuyªn chÊt l−îng n−íc theo ®óng quy ®Þnh giíi thiÖu ë ch−¬ng 14. KÕt qu¶ ph©n tÝch n−íc ph¶i ghi vμo sæ nhËt ký. Tr−êng hîp thÊy c¸c chØ tiªu hãa vμ vi trïng thay ®æi ®ét ngét cÇn ph¶i nhanh chãng t×m ra nguyªn nh©n vμ biÖn ph¸p kh¾c phôc. 2.5.Khi ph¸t hiÖn lßng sèng bÞ thay ®æi, ®iÒu kiÖn thñy v¨n kh¸c nh÷ng n¨m tr−íc, nhÊt lμ ®¸y s«ng bÞ båi nhiÒu, chÊt l−îng n−íc gi¶m sót cÇn ph¶i tiÕn hμnh gi¸m s¸t lßng s«ng phÝa trªn th−îng nguån ®Ó ph¸t hiÖn nguyªn nh©n g©y ra c¸c hiÖn t−îng nμy vμ t×m biÖn ph¸p kh«i phôc l¹i chÕ ®é ho¹t ®éng b×nh th−êng cña c«ng tr×nh thu n−íc.
 6. 2.6.C¸c biÖn ph¸p tiªn shμnh b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh vμ c¶i thiÖn chÕ ®é lÊy n−íc ph¶i ®−îc sù tháa thuËn cña c¬ quan qu¶n lý s«ng ngßi. 3. Qu¶n lý c«ng tr×nh thu n−íc mÆt 3.1. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu qu¶n lý c«ng tr×nh thu n−íc lμ: a) Thau röa c¸c l−íi ch¾n r¸c khái bÞ rong rªu vμ c¸c v¹t næi kh¸c lμm t¾c. b) Sóc röa èng tù ch¶y kh«ng cho bïn l¾ng c¹n. c) N¹o vÐt bïn trong c¸c giÕng thu n−íc. 4.10. Thau röa c¸c l−íi ch¾n b»ng 3 c¸ch: Dïng cμo, thî lÆn vμ lÊy l−íi lªn khái mÆt n−íc. 3.3.Khi thau röa b»ng cμo cã thÓ ®øng trªn thuyÒn ®Ó cμo r¸c khi tèc ®é dßng n−íc ch¶y nhá, l−íi ë ®é s©u kh«ng qu¸ 2 m vμ Ýt bÈn, khi dßng s«ng s©u vμ ch¶y xiÕt ph¶i dïng thî lÆn. §èi víi mét sè l−íi cã thÓ th¸o rêi mang lªn bê ®Ó cä röa. 3.4.Röa èng tù ch¶y cã thÓ dïng ång n−íc ch¶y ng−îc hay thuËn. Röa b»ng ång n−íc ch¶y ng−îc dïng m¸y b¬m ®ît 1 hoÆc n−íc ë c¸c bÓ chøa vμ l¾ng ë vÞ trÝ trªn c¸ch gÇn ®ã. Muèn thÕ ph¶i cã hÖ thèng èng nèi ®Æc biÖt. 3.5.Röa èng tù ch¶y ng−îc, ph¶i chøa ®Çy n−íc vμo c¸c bÓ nãi trªn råi x¶ vμo èng hoÆc ch¹y thªm c¸c m¸y b¬m dù tr÷. BiÖn ph¸p nμy ®¹t kÕt qu¶ tèt nÕu t¨ng cao ®−îc tèc ®é ch¶y trong èng. 3.6.Röa l−íi ë giÕng thu n−íc cã thÓ dïng vßi phun hoÆc kÐp l−íi lªn khái mÆt n−íc ®Ó röa nh−ng ph¶i l¾p ngay l−íi dù tr÷. 3.7.§Ó gi÷ cho c«ng tr×nh thu lμm viÖc trong ®iÒu kiÖn kü thuËt tèt vμ b¶o ®¶m qu¶n lý b×nh th−êng, cÇn ph¶i kiÓm tra th−êng xuyªn t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh thu: a) Häng thu n−íc: §øng trªn thuyÒn dïng th−íc ®Ó ®o chiÒu s©u cña ®¸y s«ng. Khi ph¸t hiÖn cã hiÖn t−îng kh«ng b×nh th−êng ph¶i dïng thî lÆn xem xÐt vμ tiÕn hμnh c«ng t¸c söa ch÷a cÇn thiÕt. b) èng ch¶y hay èng si ph«ng: CÇn nghiªn cøu møc ®é l¾ng cÆn qua sù chªnh lÖch gi÷a mùc n−íc trong giÕng thu víi mùc ®é l¾ng cÆn trong giÕng thu n−íc. Khi 2 mùc n−íc chªnh nhau qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh cÇn tiÕn hμnh röa èng. Th−íc ®o mùc n−íc ®Ætngay trong giÕng thu. Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp, nªn ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®−îc c¸c sè ®o ®ã vÒ tr¹m b¬m 1 hoÆc vÒ bé phËn ®iÒu ®é. NÕu nghi ngê cã chç bÞ háng, cÇn tiÕn hμnh thö b»ng ång ch¶y ng−îc cã pha thªm mÉu vμo n−íc hoÆc b¬m khÝ nÐn vμo èng víi ¸p lùc lín h¬n ¸p lùc thñy tÜnh cña n−íc trong èng mét Ýt. c) KiÓm tra kÕt cÊu cña giÕng thu (thμnh, sμn, m¸i,...) vμ c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong giÕng (l−íi, van, èng,..). Tr−êng hîp giÕng thu ®Æt ë chç dïng ch¶y xiÕt cÇn cã biÖn ph¸p chèng c¸c va ch¹m m¹nh do c¸c vËt nèi g©y ra (®¾p ®ª, ®ãng cäc,...). CÇn ph¶i ®Æt phao cê b¸o hiÖu ë c¸c häng thu. 3.8.Nh©n viªn qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh thu n−íc ph¶i cã ®Çy ®ñ hå s¬ kü thuËt cña c«ng tr×nh nμy (c¸c b¶n vÏ hoμn c«ng, tμi liÖ ®¹i chÊt thñy v−n, mùc n−íc nguån, biªn b¶n c¸c
 7. lμn kh¶o s¸t ®¹i chÊt vμ c«ng tr×nh ngÇm, c¸c biªn b¶n kiÓm nghiÖm n−íc nguån ë c¸c chç kh¸c nhau ...) 3.9.Thêi h¹n kiÓm tra, thau röa vμ söa ch÷a c«ng tr×nh thu giíi thiÖu ë b¶ng. Néi dung c¸c c«ng viÖc söa ch÷a giíi thiÖu ë b¶ng 2. B¶ng 1 - thêi h¹n kiÓm tra, thau röa, söa ch÷a nhá vμ söa ch÷a lín c«ng tr×nh thu Tªn c«ng tr×nh thiÕt Thêi h¹n söa ch÷a Thêi h¹n Thêi h¹n bÞ vμ c¸c lo¹i c«ng kiÓm tra thau röa Nhá Lín viÖc 1 2 3 4 5 MiÖng thu vμ lwois cña c«ng tr×nh thu: - ë chÕ ®é lμm viÖc Tïy theo møc Tïy theo møc b×nh th−êng 6 th¸ng 1 lÇn ®é cÇn thiÕt 6 th¸ng 1 lÇn ®é cÇn thiÕt - vμo thêi kú l¸ rông lμm xanh n−íc Th−êng xuyªn -nt- -nt- -nt- - Vμo thêi kú n−íc lò Th−êng xuyªn nhiÒu r¸c cñi Th−êng xuyªn r¸c cñi -nt- -nt- - §−êng èng tù ch¶y 6 th¸ng 1 lÇn Tïy theo møc Tïy theo møc Tïy theo møc ®é tÝnh cÆn ®é cÇn thiÕt ®é cÇn thiÕt KÌ bê giÕng thu n−íc 6 th¸ng 1 lÇn - 1 n¨m 1 lÇn Tïy theo møc ®é cÇn thiÕt Hót cÆn bôi khái giÕng - Tïy theo møc - - ®é tÝnh cÆn KÌ l¹i phÇn èp ë giÕng 6 th¸ng 1 lÇn, Tïy theo møc Tèi thiÓu 2 n¨m Tèi thiÓu 5 thu tr−íc vμ sau ®é cÇn thiÕt 1 lÇn n¨m 1 lÇn mïa lò KiÓm tra t×nh tr¹ng lμm viÖc cña c¸c can 6 th¸ng 1 lÇn - 6 th¸ng 1 lÇn Tèi thiÓu 5 n¨m 1 lÇn ClopÐ, l−íi, èng hót KiÓm tra c¸c lo¹i ®ßng hå l−u l−îng, ¸p lùc,c¸c thiÕt bÞ ®iÖn b¶o vÖ vμ ®iÒu khiÓn - 6 th¸ng 1 lÇn 3 n¨m 1 lÇn §Ëp ®ª, m−¬ng, m−¬ng 1 th¸ng 1 lÇn - 6 th¸ng 1 lÇn Tèi thiÓu 5 x¶ n¨m 1 lÇn GiÕng khoan thu n−íc Hμng ngμy - 6 th¸ng 1 lÇn - giÕng lß. 4. Qu¶n lý tr¹m b¬m 1
 8. 4.1.Qu¶n lý tr¹m b¬m ®Æt 1 LÊy nguån n−íc mÆt gièng nh− khi qu¶n lý b¬m ®ît 2, xem trong c¸c ch−¬ng 16 vμ 17 cña c«ng tr×nh. B¶ng 2 - LiÖt kª c¸c lo¹i viÖc söa ch÷a nhá vμ söa ch÷a lín c¸c c«ngtr×nh thu n−íc. Tªn c«ng viÖc Söa ch÷a nhá Söa ch÷a lín Bê giÕng thu vμ ng¨n thu Thu hót s¹ch bïn, röa giÕng Söa ch÷a thμnh vμ ®¸y giÕng n−íc c«ng tr×nh thu kÕt víi thu, ng¨n thu vμ cöa miÑng thu, ng¨n thu c¸c cöa th ttr¹m b¬m thu, lμm s¹ch vμ söa ch÷a n−íc. song ch¾n (l−íi0 vμ cöa Thay c¸c song ch¾n (l−íi) ch¾n. cña c«ng tr×nh thu vμ cöa C¹o rØ vμ s¬n c¸c bé phËn ch¾n. b»ng s¾t Th¸o vμ söa ch÷a bé phËn Tr¸t ®¸nh nh·n c¸c thμnh truyÒn ®éng cña l−íi quay, giÕng, ng¨n thu. thay l−íi Thay thang hoÆc c¸cmãc lªn xuèng. Söa ch÷a gia cè bê c¹nh c«ng tr×nh thu vμ cöa miÖng thu, söa ch÷a ªject¬ hót bïn vμ thiÕt bÞ röa l−íi. MiÖng thu b»ng bª t«ng vμ Quan s¸t t×nh tr¹ng lμm viÖc Thay lßng g«c khi bÞ ngËp lång thu n−íc xÕp b»ng gç cña miÖng thu b»ng thî lÆn c¸t ®¸ th¸o vμ l¾p c¸c èng thu tù ch¶y cña miÖng thu. Kªnh thu n−íc, kªnh d·n Trång cá m¸i, tr¸t c¸c vÕt Thy kÕt cÊu gia cè thμnh vμ n−íc m¸i ®Ëp, hå n¾ng nøt cña líp èp kªnh b»ng bª bê kªnh. Chèng sôt lë tr−ît, t«ng. Thay thÕ tõng tÊm bª khoan thay thÕ c¸c giÕng bÞ t«ng ë chç gia cè kªnh, thau gi¶m l−u l−îng. röa hå. Trang bÞ hÖ thèng tiªu n−íc, chèng thÊm. Söa ch÷a c¸c miÖng thu vμ chç x¶ cña kªnh m−¬ng. B. qu¶n lý c«ng tr×nh thu n−íc ngÇm 1. Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi nguån n−íc ngÇm 1.1.C¸c yªu cÇu chñ yÕu vÒ viÖc dïng n−íc ngÇm lμm nguån cung cÊp n−íc cho sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trong "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n−íc ®« thÞ" vμ c¨n cø vμo ®Æc ®iÓm tÇng c¸ch ly mμ kiÕn nghÞ b¸n kÝnh vïng b¶o vÖ thø nhÊt ®óng víi t×nh h×nh thùc tÕ khai th¸c. 2. Qu¶n lý giÕng 2.2.Mçi giÕng ph¶i cã c¸c tμi liÖu sau: T×nh h×nh ®Þa chÊt thñy v¨n khu vùc, mÆt c¾t ®Þa chÊt giÕng, sæ nhËt ký khoan, tμi liÖu khi b¬m thö, c¸c b¶n kiÓm nghiÖm, b¶n thiÕt kÕ giÕng vμ b¶n thiÕt kÕ quy ®Þnh vïng b¶o vÖ vÖ sinh.
 9. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nÕu ph¶i thay ®æi kh¸c thiÕt kÕ ph¶i nªu râ lý do néi dung thay ®æi vμ bæ sung vμo c¸c tμi liÖu kü thuËt ®· cã. 2.3.Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ph¶i cã nhËt ký c¸c lÇn thö, c¸c chØ sè khai th¸c chÝnh, C¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¸c lÇn kiÓm tra ph©n tÝch n−íc, c¸c thay ®æi ®iÒu kiÖn lμm viÖc, néi dung c¸c lÇn söa ch÷a v.v... 2.4.Hμng n¨m tr−íc mïa m−a lò cÇn tiÕn hμnh tæng kiÓm tra giÕng, m¸y mãc thiÕt bÞ vμ ®−êng èng. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ghi vμo sæ nhËt ký. Trong khi tæng kiÓm tra cÇn nghiªn cøu ®¸nh gi¸ møc bao mßn vμ lý do thay ®æi c«ng suÊt m¸y, viÖc thay ®æi ®iÒu kiÖn khai th¸c nguån n−íc, t×nh tr¹ng èng c¸ch, crªpi, chÊt l−îng n−íc... trªn c¬ së kÕt qu¶ cña mçi cuéc tæng kiÓm tra cÇn ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p vμ kÕ ho¹ch söa ch÷a cô thÓ, nh»m kh«i phôc l¹i chÕ ®é lμm viÖc b×nh th−êng. 2.5.Mçi ca ph¶i ®o mùc n−íc ®äng b»ng phao hoÆc b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c. Khi ngõng m¸y b¬m cÇn ®o mùc n−íc tÜnh. 2.6.Mçi ca ph¶i ghi vμo sæ nhËt ký c«ng t¸c c¸c chØ sè cña c¸c thiÕt bÞ ®o l−êng vμ ghi cô thÓ tõng sai sãt. 2.7.Nh÷ng sai sãt cña giÕng biÓu hiÖn c¸c chØ tiªu: C«ng suÊt, c¸c mùc n−íc tÜnh vμ ®éng, l−u l−îng riªng vμ chÊt l−îng n−íc. Nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu th−êng xÈy ra lμm gi¶m c«ng suÊt ®−îc ghi trong b¶ng 3. 2.8.Trong c¸c tr−êng hîp phøc t¹p khi thay ®æi c«ng suÊt do nhiÒu nguyªn nh©n t¸c ®éng cïng mét lóc, ®ång thêi l¹i kÌm theo viÖc gi¶m chÊt l−îng n−íc th× ph¶i tiÕn hμnh c¸c ®iÒu tra ®Æc biÖt. Trªn c¬ së kÕt qu¶ c¸c ®iÒu tra, ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a tÝch cùc hoÆc buéc ph¶i lÊp giÕng kh«ng ®−îc sö dông. 2.9.Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý giÕng cÇn ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra c«ng suÊt cña tõng giÕng b»ng ®ång hå ®Æt trªn ®−êng èng ®Èy. 2.10.Khi tæng kiÓm tra vÒ mïa kh«, hμng n¨m cÇn ph¶i kiÓm tra c«ng suÊt cña tõng giÕng vμ toμn bé c¸c giÕng. 2.11.Tõng tr−êng hîp chÊt l−îng n−íc giÕng ®¹t tiªu chuÈn kh«ng cÇn xö lý, tèi thiÓu mçi th¸ng lÊy n−íc thÝ nghiÖm 1 lÇn vÒ ph−¬ng diÖn lý hãa häc vμ vi trïng. NÕu thÊy chÊt l−îng n−íc kÐm ®i cÇn ph¶i t¨ng sè lÇn thÝ nghiÖm n−íc, mçi lÇn lÊy n−íc ®Òu ph¶i ghi vμo sæ nhËt ký c«ng t¸c. 2.12.Sù nhiÔm bÈn c¸c tÇng ngËm n−íc d−íi ®Êt th−êng do c¸c giÕng bá kh«ng, nh÷ng c«ng tr×nh ngÇm quanh vïng vμ do miÖng giÕng cÊu t¹o kh«ng kÝn. B¶ng 3 - Nguyªn nh©n chñ yÕu gi¶m c«ng suÊt giÕng Mùc n−íc tÜnh Mùc n−íc ®éng L−u l−îng riªng Nguyªn nh©n - Kh«ng ®æi Cao h¬n tr−íc Kh«ng ®æi Do b¬m kh«ng tèt
 10. - Gi¶m dÇn Gi¶m dÇn Kh«ng ®æi Vïng gi¶m ¸p t¨ng - Gi¶m tõng chu kú Gi¶m tõng chu kú Kh«ng ®æi ¶nh h−ëng cña c¸c giÕng l©n cËn - Kh«ng ®æi ThÊp h¬n tr−íc Gi¶m PhÇn thu n−íc cña giÕng kh«ng tèt - ThÊp h¬n tr−íc Kh«ng ®æi HÇu nh− kh«i ®æi MÊt n−íc ë trªn møc ®éng - ThÊp h¬n tr−íc ThÊp h¬n tr−íc Gi¶m MÊt n−íc ë d−íi møc ®éng 2.13.Tr−êng hîp ph¸t hiÖn thÊy mét lo¹i n−íc nμo kh¸c ch¶y vμo miÖng giÕng cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn ngay, ph¶i tÈy trïng b»ng clorua v«i vμ b¬m níc bá ®i tèi thiÓu 24 giê. Trong khi b¬m ph¶i lÊy n−íc thÝ nghiÖm vμ chØ khi nμo chÊt l−îng n−íc b¶o ®¶m, míi ®−îc b¬m ®i ph©n phèi. 2.14.NÕu sau khi nghiªn cøu kÜ, ph¸t hiÖn thÊy cã lo¹i n−íc bÈn ch¶y vμo lμm h− h¹i èng giÕng cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch söa ch÷a kÞp thêi. NÕu qu¸ trÇm träng ph¶i bÞt giÕng l¹i kh«ng ®−îc dïng. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc khi thay ®æi chÊt l−îng giÕng giíi thiÖu ë b¶ng 4. Ghi chó: n−íc thÝ nghiÖm lÊy ë vßi ®Æt trªn ®−êng èng: ®Èy cμng gÇn giÕng cμng tèt. B¶ng 4 - ChØ tiªu thay ®æi chÊt l−îng n−íc ngÇm, nguyªn nh©n vμ biÖn ph¸p kh¾c phôc ChØ tiªu thay ®æi chÊt Nguyªn nh©n C¸ch thøc nhiÔm BiÖn ph¸p kh¾c l−îng bÈn cã thÓ x¶y ra phôc 1 2 3 4
 11. 1. Thμnh phÇn clorit vμ Do cèng r·nh kh«ng NhiÓm bÈn trùc tiÕp Thanh to¸n nguån sunfat s¾t t¨ng. §é tèt c¸c bé ph©n r¸c vμo líp ngÊm n−íc n−íc bÈn. BÝt kÝn cøng vμ ®é kho¸ng nhiÔm vμo. N−íc c¸c nguån bÈn kh¸c, miÖng giÕng ch÷a t¨ng thÊm tõ c¸c má ë LÊy ph¶i n−íc tõ giÕng. gÇn hay bê s«ng hå c¸c hè s«ng bÈn. bÞ nhiÔm bÈn. 2. Thμnh phÇn c¸c hîp TÇng ngÇm n−íc LÊy ph¶i nguån chÊt nit¬ t¨ng vμ míi bÞ nhiÔm bÈn do n−íc m¹ch n«ng bÞ Thanh to¸n nguån trong mét sè tr−êng t×nh tr¹ng mÊt vÖ nhiÔm bÇn. NÕu bÈn. NÕu nhiÔm bÈn Ýt hîp bÞ nhiÔm vi trïng. sinh cña ®Êt ®ai tr−êng hîp LÊy vμ kh«ng tiÕn triÓn th× xung quanh cã cèng n−íc ngÇm m¹ch cho clo vμo n−íc. r·nh xÊu, cã c¸c s©u, n−íc bÈn ë trªn Ch÷a giÕng vμ chÌm giÊng háng, tr¹i líp ®Êt c¸ch n−íc kÜ kho¶ng gi÷a giÕng ch¨n nu«i, má, c¸c nhiÔm bÈn vμo qua vμ líp ®Êt c¸ch n−íc. chç x¶ n−íc bÈn c¸c lç ë èng v¸ch v.v... hay chç háng kh¸c hay cã thÓ do c¸c khe hë gi÷a. èng v¸ch vμ líp ®Êt c¸ch n−íc phÝa trªn. 3. ChÊt l−îng n−íc bÞ N−íc cã pyrit tõ c¸c C¸c lo¹i n−íc nμy Gi¶m hμm l−îng b¬m xÊu ®i. ®Çm lÇy thÊm vμo, ch¶y vμo tÇng ngËm ®Ó kh«ng bÞ hót thªm - T¨ng ®é mïi, th−êng ®ång thêi trong tÇng n−íc phÝa d−íi n−íc tõ ®Çm lÇy, c¶i xuyªn thay ®æi vÞ, n−íc ngËm n−íc cßn cã giÕng qua nh÷ng t¹o vμ n¹o vÐt ®Çm lÇy trë thμnh cã mμu ®ôc vμ sunfat s¾t ch¶y vμo. chç háng cña èng söa ch÷a l¹i giÕng. ®á thÈm (hy®r«xit s¾t) N−íc cã chøa l−îng giÕng hoÆc do gi¶m ®é trong, t¨ng ®é h÷u c¬ cao nh÷ng chç hë ë cøng. ngoμi thμnh giÕng 4. T¨ng ®é kho¸ng, hãa D−íi tÇng ngÇm B¬m n−íc qu¸ Gi¶m l−u l−îng b¬m trong n−íc n−íc cã n−íc nhiÔm m¹nh, nªn vïng cho ®Õn khi n−íc kho¸ng. Líp c¸ch n−íc kho¸ng cã thÓ kho¸ng kh«ng ch¶y n−íc kh«ng ®ñ kh¶ qua líp c¸ch n−íc vμo giÕng. Tr¹m líp n¨ng ph©n c¸ch tÇng lät vμo giÕng. phÝa d−íi cã chøa c¸c ngËm n−íc ngät chÊt kho¸ng l¹i. n−íc cã chøa chÊt kho¸ng. 3. Qu¶n lÝ m¸y b¬m giÕng 3.1.Qu¶n lÝ m¸y b¬m giÕng theo ®óng c¸c chØ dÉn cña nhμ m¸y chÕ t¹o c¸c quy t¾c thao t¸c vËn hμnh do xÝ nghiÖp n−íc v¹ch ra. 3.2.C¸c sù cè cã thÓ xÈy ra vμ c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a ®èi víi c¸c m¸y b¬m kiÓu ATH, A, HA, AΠ vμ m¸y b¬m t−¬ng tù tham kh¶o trong c¸c b¶ng 5 vμ 6 (m¸y b¬m do Liªn X« chÕ t¹o). B¶ng 5 - C¸c sù cè khi c¸c m¸y b¬m ATH,
 12. A vμ HA lμm viÖc vμ biÖn ph¸p söa ch÷a TriÖu chøng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 2 3 §ãng ®iÖn ®éng c¬ kh«ng Kh«ng cã ®iÖn vμo §ãng ®éng c¬ quay §ãng ®iÖn ®éng c¬ kh«ng 1. §øt ph¸ ë cuén d©y cña 1. Chøa ®éng c¬ quay vμ cã tiÕng gÇm satto 2. §Êu l¹i d©y (trªn b¶ng 2. §Êu d©y sai ®iÖn) §éng c¬ gÇm khi quay - §øt mét pha Ch÷a l¹i chç háng - Bé phËn b¶o vÖ nãng qu¸ §éng c¬ nãng qu¸ khi Mét sè vßng cuén Stato bÞ Ch÷a ®éng c¬ quay chËp §éng c¬ nãng vμ sè vßng Cuén d©y Èm SÊy ®éng c¬ quay thiÕu Háng tõng phÇn trªn trôc GiÕng bÞ nghiªng Thö l¹i ®é th¼ng ®øng cña chuyÓn hay èng ®Èy giÕng vμ t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc C«ng suÊt yªu cÇu cña - B¸nh xe c«ng t¾c cä s¸t - §iÒu chØnh ®é d¬ b»ng èc b¬m t¨ng vao vá b¬m ®iÒu chØnh - æ bÞ mßn hay háng - Thay æ bi - B¬m kh«ng th¼ng ®øng - §iÒu chØnh l¹i t¨ng ma s¸t æ trôc - §iÒu chØnh l¹i côm vßng - Vßng ®ì xiÕt chÆt ®ì - C¸t lªn qu¸ nhiÒu - KhÐp bít van ®Çu ®Èy B¬m gi¶m l−u l−îng - Mùc n−íc ®éng bÞ h¹ - Th¶ b¬m xuèng thªm - B¸nh xe c«ng t¾c bÞ kÐo - §iÒu chØnh b»ng ªcu ®iÒu cao qu¸ chØnh - B¸nh xe c«ng suÊt bÞ mßn - Thay b¸nh xe - GiÕng bÞ trÝt - Thæi giÕng - L−íi Crªpin bÞ t¾c - Th¸o l−íi röa hoÆc thay - N−íc rß rØ qua Go¨ng cña míi èng ®Êy - Th¸o b¬m vμ ch÷a - Muèi kim lo¹i ®ãng nhiÒu - Th¸o èng vμ cä röa s¹ch vμo thμnh trong èng ®Èy - Thay hoÆc söa ch÷a èng - èng ®Èy nøt háng ®Èy B¬m kh«ng lªn n−íc - Mùc n−íc ®éng bÞ h¹ - Th¶ b¬m thªm hoÆc thay - Crªpin bÞ hoμn toμn ®ãng b¬m (nÕu kh«ng ®ñ ¸p lùc) cÆn - C¹o röa hoÆc thay l−íi - Háng trôc truyÒn - Thay hoÆc söa ch÷a èng - Háng hoÆc g·y èng ®Èy ®Èy - B¸nh xe long khái trôc - Th¸o vμ söa ch÷a
Đồng bộ tài khoản