TCXD 92 1983

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
102
lượt xem
17
download

TCXD 92 1983

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 92 1983. Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Bản lề cửa. Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại bản lề dùng trong các công trình xây dựng dân dụng trong điều kiện không có môi trường ăn mòn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 92 1983

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng Tcxd 92 : 1983 Phô tïng cöa sæ vµ cöa ®i – B¶n lÒ cöa Windows and doors accessories – Hinges Tiªu chuÈn nµy chØ quy ®Þnh cho c¸c lo¹i b¶n lÒ dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã m«i tr|êng ¨n mßn. Theo quy ®Þnh tiªu chuÈn mÉu cöa ®iÓn h×nh cña ViÖn thiÕt kÕ nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng, b¶n lÒ ®|îc quy ®Þnh nh| sau: 1 – B¶n lÒ dµi 140mm l¾p vµo cöa gç cã: – ChiÒu réng c¸nh tõ 345 ®Õn 545 mm; – ChiÒu dµi tõ 1280 ®Õn 1680 mm. 2 – B¶n lÒ dµi 160, 180 mm l¾p vµo cöa gç cã: – ChiÒu réng c¸nh tõ 445 ®Õn 900 mm; – ChiÒu dµi tõ 2090 ®Õn 2640 mm. 1 Th«ng sè vµ kÝch th|íc c¬ b¶n 1.1. B¶n lÒ cöa cã 2 lo¹i: B¶n lÒ cèi vµ b¶n lÒ g«ng a) B¶n lÒ cèi ph¶i ®|îc chÕ t¹o theo h×nh 1 vµ kÝch th|íc ë b¶ng 1. B¶n lÒ cèi cã 2 lo¹i: - B¶n lÒ c¸nh tr¸i h×nh 1a, - B¶n lÒ c¸nh tr¸i h×nh 1b. Chó thÝch: c¸nh cöa më vÒ phÝa mÆt ng|êi ®øng tõ tr¸i sang ph¶i, l¾p b¶n lÒ ph¶i, ng|îc l¹i, l¾p b¶n lÒ tr¸i. b) B¶n lÒ g«ng gåm: c¸nh l¸ vµ c¸nh g«ng - C¸nh l¸ theo h×nh 1 vµ b¶ng 1 - C¸nh g«ng theo h×nh 2 vµ b¶ng 2. 1.2. Khi l¾p ghÐp 2 c¸nh b¶n lÒ ph¶i cã vßng ®Öm - Vßng ®Öm ph¶i ®|îc chÕ t¹o theo h×nh 3. - Chèt ph¶i ®|îc chÕ t¹o theo h×nh 4 vµ b¶ng 4.
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng Tcxd 92 : 1983 B¶ng 1 a±0, c±0, /±0, 11 ±0, 12 ±0, b±0, Khèi L h l1 l2 5 5 5 5 5 o 5 l|îng mm mm mm mm (kg) mm mm mm mm mm mm 140 17,5 39 3 71 35 7 5 7,1 90 11,5 0,08 160 17,5 44 3 81 40 7 5 7,1 90 13,5 0,092 180 17,5 52 3 91 45 7 5 7,1 90 12 0,1035 B¶ng 2 l1 l2 a b c l3 l4 /í0,5 11 ±0,5 Khèi mm mm mm mm mm mm mm mm mm l|îng (kg) 190 170 40 36 30 35 30 3 8 0,169
  3. Tiªu chuÈn x©y dùng Tcxd 92 : 1983 B¶ng 4 KÝch th|íc L cña b¶n 140 160 180 lÒ ChiÒu dµi 65 70 75 (L) chèt 2 Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. B¶n lÒ ph¶i ®|îc chÕ t¹o theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 2.2. B¶n lÒ, chèt ph¶i ®|îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu CT38 (TCVN 1659: 1975) hoÆc thÐp cã tÝnh chÊt c¬ tÝnh t|¬ng ®|¬ng hoÆc tèt h¬n. 2.3. Vßng ®Öm ph¶i ®|îc chÕ t¹o b»ng hîp kim ®ång. Cho phÐp thay thÕ b»ng CT38 hoÆc thÐp cã tÝnh chÊt c¬ tÝnh t|¬ng ®|¬ng hoÆc tèt h¬n. 2.4. – Khe hë gi÷a chèt vµ lç cña c¸nh b¶n lÒ cho phÐp lín nhÊt 0,5mm. – B¶n lÒ cèi: chèt ph¶i ®ãng chÆt vµo mét c¸nh. – B¶n lÒ g«ng: chèt ph¶i ®ãng chÆt vµo c¸nh g«ng. 2.5. §é kh«ng ph¼ng cña bÒ mÆt b¶n lÒ kh«ng lín h¬n 1mm trªn chiÒu dµi 100mm. 2.6. B¶n lÒ b¾t vµo c¸nh cöa b»ng vÝt gç 1 (TCVN 211: 1966). 2.7. Trªn bÒ mÆt cña b¶n lÒ kh«ng cho phÐp cã vÕt rØ, vÕt nøt, lç thñng. 2.8. §èi víi b¶n lÒ m¹, chiÒu dµy líp m¹, kh«ng nhá h¬n 8 2 m . BÒ mÆt líp m¹ s¸ng, bãng, kh«ng bÞ bong trãc, phång rép. 3 Quy t¾c nghiÖm thu vµ ph|¬ng ph¸p thö 3.1. Mçi b¶n lÒ ph¶i ®|îc kiÓm tra theo néi dung cña tiªu chuÈn nµy. 3.2. Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra. Sè l|îng s¶n phÈm lÊy ra ®Ó kiÓm tra trong 1 lo¹t s¶n phÈm ®|îc ghi trong b¶ng. Sè l|îng s¶n phÈm Sè l|îng s¶n phÈm Sè l|îng cho kh«ng ®¹t Lo¹i kiÓm tra lÊy ra hµng lo¹t lÊy ra kiÓm tra chÊtl|îng KiÓm tra hoµn chØnh 160 ÷ 400 15 2
  4. Tiªu chuÈn x©y dùng Tcxd 92 : 1983 401 ÷ 1000 30 4 1.001 ÷ 2000 60 9 S¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l|îng lµ s¶n phÈm cã 1 trong nh÷ng chØ tiªu kÜ thuËt kiÓm tra kh«ng ®¹t. 3.3. NÕu kiÓm tra v|ît qu¸ møc cho phÐp ë cét 4 b¶ng 3 – 2 th× ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn 2 víi sè l|îng mÉu gÊp ®«i. KÕt qu¶ kiÓm tra lÇn 2 vÉn kh«ng ®¹t th× l« hµng ®ã kh«ng ®|îc nghiÖm thu, nhµ m¸y ®|îc chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn tõ c¸c l« bÞ lo¹i ®Æt vµo l« kh¸c ®Ó kiÓm tra l¹i. 3.4. ChÊt l|îng vËt liÖu chÕ t¹o ®|îc kiÓm tra b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p ho¸ lÝ nh| tiªu chuÈn nhµ n|íc quy ®Þnh. 3.5. C¸c chØ tiªu 2 – 4; 2 – 5 ®|îc kiÓm tra b»ng th|íc cÆp. 3.6. KiÓm tra bÒ mÆt ngoµi b¶n lÒ vµ bÒ mÆt líp m¹ b»ng m¾t th|êng. X¸c ®Þnh chiÒu dµy líp m¹ theo TCVN 4392: 1986. 4 Ghi nhËn, bao gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n 4.1. B¶n lÒ cïng lo¹i ph¶i ®|îc buéc tõng bã 10 chiÕc gåm 5 chiÕc ph¶i 5 chiÕc tr¸i. 4.2. B¶n lÒ ®|îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph|¬ng tiÖn. 4.3. B¶n lÒ ®|îc b¶o qu¶n ë n¬i kh«ng bÞ m|a n¾ng vµ m«i tr|êng ¨n mßn ho¸ häc. 4.4. Nhµ m¸y b¶o hµnh trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngµy sö dông. Trong thêi gian nµy nh÷ng h| háng do nhµ m¸y g©y nªn ®Òu ®|îc söa ch÷a l¹i hoÆc thay thÕ b»ng s¶n phÈm cïng lo¹i, nh÷ng h| háng do tù ý söa ch÷a ®Òu kh«ng thuéc diÖn b¶o hµnh.
Đồng bộ tài khoản