TCXD 93 1983

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
98
lượt xem
28
download

TCXD 93 1983

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 93 1983. Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Ke cánh cửa. Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào bằng gỗ dùng trong các công trình xây dựng dân dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 93 1983

  1. tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 93 : 1983 Phô tïng cöa sæ vµ cöa ®i – Ke c¸nh cöa Windows and doors accessories – Windows and doors squares Tiªu chuÈn nµy chØ quy ®Þnh cho c¸c lo¹i ke cöa sæ ra vµo b»ng gç dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. Theo quy ®Þnh tiªu chuÈn mÉu cöa ®iÓn h×nh cña ViÖn thiÕt kÕ nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng, ke ®|îc quy ®Þnh nh| sau: - Ke 120mm b¾t vµo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 800mm; ChiÒu dµi 500 ®Õn 1.500mm. - Ke 140mm b¾t vµo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 345 ®Õn 545mm; ChiÒu dµi 1280 ®Õn 1680mm. - Ke 160mm b¾t vµo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 900mm; ChiÒu dµi 2090 ®Õn 2640mm. 1. Th«ng sè c¬ b¶n 1.1. KÝch th|íc cña ke ph¶i phï hîp víi chØ dÉn trªn h×nh 1 vµ trong b¶ng 1. B¶ng 1 ±0,5 L a b c / 11 Träng l|îng o .o (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 100 16 8 42 2 5 90 90 0,044 120 18 9 51 2 5 90 90 0,055 140 20 12 59 2 5 90 90 0,065
  2. tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 93 : 1983 160 24 16 66 2 5 90 90 0,11 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. Ke ph¶i ®|îc chÕ t¹o theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 2.2. Ke ph¶i ®|îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu CT38 (TCVN 1659: 1975) hoÆc thÐp cã tÝnh chÊt c¬ lÝ t|¬ng ®|¬ng hay tèt h¬n. 2.3. §é kh«ng ph¼ng cña bÒ mÆt ke kh«ng lín h¬n 1mm trªn chiÒu dµi 100mm. 2.4. §é kh«ng vu«ng gãc gi÷a 2 c¹nh ke nhá h¬n hoÆc b»ng 1o. 2.5. Ke b¾t vµo c¸nh cöa b»ng vÝt gç 4 K 25 (TCVN 211: 1966). 2.6. Trªn bÒ mÆt ke kh«ng cho phÐp cã vÕt rØ, vÕt nøt, lç thñng. 2.7. §èi víi ke m¹, chiÒu dµy líp m¹ kh«ng nhá h¬n 8 2 m. BÒ mÆt líp m¹ s¸ng bãng, kh«ng bÞ bong trãc, phång rép. 3. Quy t¾c nghiÖm thu vµ ph|¬ng ph¸p thö 3.1. Ke cöa ph¶i ®|îc kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 3.2. Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra sè l|îng ke lÊy ra ®Ó kiÓm tra trong 1 lo¹t s¶n phÈm ®|îc ghi trong b¶ng. Sè l|îng s¶n phÈm Sè l|îng s¶n phÈm Sè l|îng cho kh«ng ®¹t Lo¹i kiÓm tra lÊy ra hµng lo¹t lÊy ra kiÓm tra chÊtl|îng 160 í 400 15 2 KiÓm tra kÝch th|íc 401 í 1000 30 4 hoµn chØnh 1001 í 2000 60 9 S¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l|îng lµ s¶n phÈm cã mét trong nh÷ng chØ tiªu kh«ng ®¹t. 3.3. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra v|ît qu¸ møc cho phÐp ë cét 4 b¶ng 3 – 2 th× ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn 2 víi sè l|îng mÉu gÊp ®«i. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra lÇn 2 vÉn kh«ng ®¹t th× l« hµng ®ã kh«ng ®|îc nghiÖm thu, nhµ m¸y cã quyÒn chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn tõ c¸c l« bÞ lo¹i ®Æt vµo l« kh¸c ®Ó kiÓm tra l¹i. 3.4. ChÊt l|îng vËt liÖu lµm ke ®|îc kiÓm tra b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p ho¸ lÝ nh| tiªu chuÈn nhµ n|íc quy ®Þnh. 3.5. C¸c chØ tiªu 2 – 3 vµ 2 – 4 ®|îc kiÓm tra b»ng th|íc cÆp vµ th|íc ®o ®é. 3.6. KiÓm tra bÒ mÆt ngoµi ke vµ bÒ mÆt líp m¹ b»ng m¾t th|êng. X¸c ®Þnh chiÒu dµy líp m¹ theo TCVN 4392: 1986. 4. Ghi nhËn, bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 4.1. Ke cïng kÝch th|íc ph¶i ®|îc buéc tõng bã b»ng gi©y thÐp, mçi bã quy ®Þnh 50 chiÕc. 4.2. Mçi bã ke ph¶i buéc 1 miÕng s¾t cã nh·n hiÖu cña nhµ m¸y chÕ t¹o. 4.3. Ke ®|îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph|¬ng tiÖn. 4.4. Ke ®|îc b¶o qu¶n ë n¬i kh«ng bÞ m|a n¾ng vµ m«i tr|êng ¨n mßn ho¸ häc. 4.5. Nhµ m¸y b¶o hµnh trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngµy sö dông. Trong thêi gian nµy nh÷ng h| háng do nhµ m¸y g©y nªn ®Òu ®|îc söa ch÷a l¹i hoÆc thay thÕ b»ng s¶n phÈm cïng lo¹i, nh÷ng h| háng do tù ý söa ch÷a ®Òu kh«ng thùc hiÖn b¶o hµnh.
Đồng bộ tài khoản