TCXDVN 151 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
13
download

TCXDVN 151 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 151 1986: Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh – Yêu cầu kĩ thuật: Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát thạch anh (đã làm giàu hoặc chưa làm giàu) sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 151 1986

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 151 : 1986 C¸t sö dông trong c«ng nghiÖp thuû tinh – Yªu cÇu kÜ thuËt Sand used in glass industry – Technical requirements Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸t th¹ch anh (®· lμm giμu hoÆc ch−a lμm giμu) sö dông trong c«ng nghiÖp thuû tinh. 1. Ph©n lo¹i c¸t th¹ch anh theo lÜnh vùc sö dông: c¸t th¹ch anh sö dông trong c«ng nghiÖp thuû tinh ®−îc ph©n lo¹i theo thμnh phÇn ho¸ lÝ vμ lÜnh vùc sö dông nh− b¶ng 1 B¶ng 1 Lo¹i Tªn gäi vμ ®Æc ®iÓm LÜnh vùc −u thÕ sö dông I – a I C¸t th¹ch anh ®· lμm giμu Thuû tinh quang häc cao cÊp, thuû tinh qua tia cùc tÝm pha – b II – C¸t th¹ch anh ®· lμm giμu lª ch× cao cÊp. a II – b C¸t th¹ch anh ®· lμm Thuû tinh quang häc th«ng th−êng, thuû tinh th¹ch anh giμu hoÆc kh«ng lμm giμu thuû tinh trang trÝ mÜ thuËt silic¸t Natri lμm phô gia cao cÊp. III – a Thuû tinh y tÕ, thuû tinh phôc vô thÝ nghiÖm, thuû tinh bao III – b C¸t th¹ch anh ®· lμm giμu b× cao cÊp, thuû tinh sö dông cho kÜ thuËt ®iÖn tö. III – c hoÆc kh«ng lμm giμu. IV C¸t th¹ch anh kh«ng lμm giμu Thuû tinh sîi cho kÜ thuËt ®iÖn tö bãng ®Ìn c¸c lo¹i, phÝch C¸t th¹ch anh kh«ng lμm n−íc, s¶n phÈm c¸n mμi, kÝch «t«, quÇy hμng. giμu KÝnh x©y dùng, thuû tinh bao b× th«ng th−êng (thùc phÈm, C¸t th¹ch anh kh«ng lμm d−îc phÈm, h−¬ng liÖu) thuû tinh c¸ch ®iÖn. giμu Thuû tinh d©n dông, thuû tinh bao b× b¸n tr¸ng chÊt xóc C¸t th¹ch anh kh«ng lμm t¸c silic¸t Natri giμu Thuû tinh èp l¸t phôc vô x©y dùng. B«ng sîi thuû tinh phôc vô x©y dùng, thuû tinh bät cho x©y dùng bao b× ®å dùng sÉm mμu 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. C¸t th¹ch anh sö dông trong c«ng nghiÖp thuû tinh ph¶i cã thμnh phÇn ho¸ häc phï hîp theo yªu cÇu trong b¶ng 2.   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 151 : 1986 B¶ng 2 Sè thø L i ¸ tù ChØ tiªu Ia Ib IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Hμm l−îng SiO2 tÝnh b»ng % kh«ng nhá h¬n 99,8 99,3 99 98,5 98,5 98 96 95 Hμm l−îng Fe2O3 2 tÝnh b»ng % kh«ng lín h¬n 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 0,25 Hμm l−îng TiO2 tÝnh b»ng % kh«ng 3 lín h¬n 0,05 0,05 0,08 0,1 0,15 0,2 0,3 Kh«ng Hμm l−¬ngj Al2O3 quy tÝnh b»ng % kh«ng ®Þnh 4 lín h¬n §é Èm tÝnh b»ng % 0,1 0,2 0,25 0,5 1 1 2 (khi nghiÖm thu, 5 kh«ng lín h¬n) Hμm l−îng Cr2O3 tÝnh b»ng % kh«ng 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 lín h¬n Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng 6 2.2. Cho phÐp sai lÖch thμnh phÇn ho¸ cña c¸c hμm l−îng oxyt cã trong 1 lo¹i c¸t kh«ng v−ît qu¸ nh÷ng chØ sè b¶ng 3. B¶ng 3 Sai lÖch thμnh phÇn ho¸ häc Lo¹i SiO2 Fe2O3 I, II III, IV 0,25 0,005 0,6 0,03   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 151 : 1986 2.3. C¸t th¹ch anh khi ®em sö dông ph¶i cã thμnh phÇn h¹t phï hîp nh÷ng yªu cÇu nªu ra trong b¶ng 4. B¶ng 4 Khèi l−î % Cì h¹t L i5 §Õn 0,1 §Õn I L i II §Õn 5 §Õni III L 5 Trªn 0,1 ®Õn 0,315 Trªn 70 Trªn 90 Trªn 80 Trªn 0,315 ®Õn 0,5 §Õn 25 Trªn 0,5 ®Õn 0,8 §Õn 0,5 Trªn 0,8 0 §Õn 5 §Õn 10 0 §Õn 1 3. VËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 2.1. C¸t th¹ch anh cã thÓ cung cÊp ë d¹ng ®ãng thïng, bao gãi hoÆc rêi. 2.2. Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o s¹ch sÏ, kh«ng ®Ó t¹p chÊt l¹ lÉn vμo lμm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng c¸t. 2.3. C¸t ph¶i ®−îc b¶o qu¶n trong kho kÝn hoÆc b·i chøa s¹ch sÏ. 2.4. C¸t ®· lμm giμu nhÊt thiÕt ph¶i ®−îc vËn chuyÓn trong bao, thïng kÝn.   Page 3 
Đồng bộ tài khoản