TCXDVN 287 2004_ Phụ lục

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
232
lượt xem
47
download

TCXDVN 287 2004_ Phụ lục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục kèm theo Quyết định số 12 /2004/ QĐ-BXD về TCXDVN 287 2004.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 287 2004_ Phụ lục

  1. TCXDVN 287-2004 Phô lôc E (tham kh¶o) KiÓu mÆt s©n thÓ thao nh©n t¹o vµ c¸c th«ng sè vÒ tÝnh n¨ng sö dông C¸c th«ng sè vÒ tÝnh n¨ng sö dông KiÓu mÆt s©n M«n thÓ NÆng bÒn §é HÊp thô §é ®µn håi, bÒn chèng Quay Ma Bª ®¸ Gç VËt hµng polime thao chèng cøng n¨ng l|îng, bãng/mÆt l¨n s¸t t«ng d¨m liÖu dÖt ®inh ng|êi/s©n s©n comp vÊu «sit (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) B¾n Trong TH TH § TH cung nhµ Ngoµi CH trêi M«n Trong CH bãng nhµ ®¸ Ngoµi CH CH Q CH CH Q CH TH § trêi §iÒn Trong CH Q CH Q CH § TH kinh nhµ Ngoµi CH CH CH Q CH TH trêi CÇu Trong Q Q TH § TH l«ng nhµ Ngoµi Q trêi Bãng Ngoµi Q Q Q § nÐm trêi Bãng Trong Q Q CH CH TH § § TH ræ nhµ Ngoµi Q Q CH CH § TH 64
  2. TCXD VN 287: 2004 trêi Bi-a Trong § TH § nhµ QuyÒn Trong CH CH CH § TH § Anh nhµ §ua xe Trong CH QC CH.T CH § § § ®¹p nhµ Ngoµi CH QC CH T CH TH TH trêi Bãng Trong Q Q CH TH TH § TH chuyÒn nhµ Bãng Trong Q CH TH TH CH TH bµn nhµ Chó thÝch : 1. + Yªu cÇu chñ yÕu CH + Yªu cÇu quan träng Q + Møc cao C + Møc thÊp T + MÆt s©n th«ng th|êng TH + Còng ®|îc dïng § 2. Cã thÓ tham kh¶o b¶ng nµy ®Ó chän mÆt s©n nh©n t¹o thÝch hîp víi c¸c m«n thÓ thao 65
Đồng bộ tài khoản