TCXDVN 296 2004

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

1
306
lượt xem
123
download

TCXDVN 296 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 296 2004: DÀN GIÁO - CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN : Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn khi lắp dựng, sử dụng, bảo trì, tháo dỡ dàn giáo trong xây dựng, sửa chữa, phá dỡ nhà và công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 296 2004

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè 01 / 2004/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi , ngμy 11 th¸ng 2 n¨m 2004 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hμnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 296: 2004 '' Dμn gi¸o - C¸c yªu cÇu vÒ an toμn '' Bé tr−ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/ 2003/ N§ - CP ngμy 04 / 04 / 2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø biªn b¶n sè 56 / BXD - H§KHKT ngμy 10 / 4 / 2003 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngμnh nghiÖm thu tiªu chuÈn ''Dμn gi¸o - C¸c yªu cÇu vÒ an toμn '' - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ ViÖn tr−ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 296: 2004 '' Dμn gi¸o - C¸c yªu cÇu vÒ an toμn '' §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o . §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ , ViÖn tr−ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. N¬i nhËn : KT/bé tr−ëng bé x©y dùng - Nh− ®iÒu 3 Thø tr−ëng - Tæng Côc TC§LCL - L−u VP&Vô KHCN ®· kÝ NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 Dμn gi¸o - c¸c yªu cÇu vÒ an toμn Scaffolding - Safety Requirements (b¾t buéc ¸p dông) 1 . Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ an toμn khi l¾p dùng, sö dông, b¶o tr×, th¸o dì dμn gi¸o trong x©y dùng, söa ch÷a, ph¸ dì nhμ vμ c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c hÖ dμn gi¸o treo th−êng xuyªn hoÆc c¸c sμn c«ng t¸c treo tù do trong kh«ng gian. 2.Tiªu chuÈn viÖn dÉn - Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam, ch−¬ng 17 - TCVN 5308- 1991. Quy ph¹m kü thuËt an toμn trong x©y dùng - TCVN 6052-1995. Dμn gi¸o thÐp. 3. C¸c thuËt ng÷ - kh¸i niÖm 3.1. Bμn gi¸o chÕ t¹o s½n: §¬n vÞ sμn c«ng t¸c d¹ng mÆt bμn chÕ t¹o s½n, cã c¸c mãc neo chÆt víi c¸c thanh ngang cña dμn gi¸o. 3.2. Dμn gi¸o: Mét hÖ thèng kÕt cÊu t¹m thêi ®Æt trªn nÒn v÷ng hoÆc cã thÓ treo hoÆc neo, tùa vμo c«ng tr×nh ®Ó t¹o ra n¬i lμm viÖc cho c«ng nh©n t¹i c¸c vÞ trÝ cao so víi mÆt ®Êt hay mÆt sμn cè ®Þnh. 3.3. Dμn gi¸o trô vμ gi¸ ®ì c«ng son di ®éng: HÖ dμn gi¸o cã c¸c trô ®øng, v¸n sμn vμ gi¸ ®ì sμn c«ng t¸c cã thÓ di chuyÓn trªn trô ®øng. 3.4. Dμn gi¸o dÇm c«ng son : Dμn gi¸o cã sμn c«ng t¸c ®Æt trªn c¸c thanh dÇm c«ng son tõ trong t−êng hoÆc trªn mÆt nhμ. §Çu phÝa bªn trong ®îc neo chÆt vμo c«ng tr×nh hay kÕt cÊu. 3.5. Dμn gi¸o dÇm treo: Sμn c«ng t¸c ®Æt trªn hai thanh dÇm, ®îc treo b»ng c¸c d©y c¸p. 3.6. Dμn gi¸o ch©n vu«ng : Dμn gi¸o cã ch©n ®ì lμ c¸c khung gç d¹ng h×nh vu«ng, trªn ®ì sμn c«ng t¸c chÞu t¶i träng nhÑ vμ trung b×nh . 3.7. Dμn gi¸o cét chèng ®éc lËp: Dμn gi¸o ®Æt trªn nÒn b»ng nhiÒu khung hμng cét chèng. Lo¹i gi¸o nμy ®øng ®éc lËp, kh«ng tùa vμo c«ng tr×nh bao gåm c¸c cét ®ì,   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 dÇm däc, dÇm ngang vμ c¸c thanh gi»ng chÐo. 3.8. Dμn gi¸o cét chèng ®¬n: Sμn c«ng t¸c ®Æt trªn c¸c dÇm ngang cã ®Çu phÝa ngoμi ®Æt trªn c¸c dÇm däc liªn kÕt víi hμng cét hay thanh ®øng ®¬n. §Çu bªn trong cña dÇm ngang ®Æt neo vμo trong hoÆc lªn têng nhμ. 3.9. Dμn gi¸o hÖ khung ®ì kiÓu thíc thî: Dμn gi¸o gåm c¸c khung gç hoÆc kim lo¹i ®ì sμn c«ng t¸c. 3.10. Dμn gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son : Dμn gi¸o chÞu t¶i träng nhÑ, sμn c«ng t¸c ®Æt trªn c¸c dÇm c«ng son liªn kÕt víi c¸c thang ®éc lËp hoÆc nèi dμi. 3.11. Dμn gi¸o di ®éng ®Èy tay: Dμn gi¸o ®îc ®Æt trªn c¸c b¸nh xe vμ chØ di chuyÓn khi ®Èy hoÆc kÐo. 3.12. Dμn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n: HÖ c¸c khung b»ng èng kim lo¹i (ch©n gi¸o), l¾p r¸p víi nhau nhê c¸c thanh gi»ng. 3.13. Dμn gi¸o kiÓu ch©n ngùa: Dμn gi¸o chÞu t¶i träng nhÑ hoÆc trung b×nh, gåm c¸c ch©n mÔ ®ì sμn c«ng t¸c. 3.14. Dμn gi¸o vμ tæ hîp dμn gi¸o thÐp èng vμ bé nèi: HÖ dμn gi¸o ®îc cÊu t¹o tõ c¸c thanh thÐp èng nh thanh trô ®øng, c¸c thanh ngang, däc dμn gi¸o vμ c¸c thanh gi»ng ; cã tÊm ®ì ch©n c¸c thanh trô vμ c¸c bé nèi ®Æc biÖt ®Ó nèi c¸c thanh trô vμ liªn kÕt c¸c thanh kh¸c. 3.15. Dμn gi¸o treo mãc nèi tiÕp : Sμn c«ng t¸c ®îc ®Æt vμ mãc vμo hai d©y c¸p thÐp treo song song theo ph¬ng ngang, c¸c ®Çu d©y liªn kÕt chÆt víi c«ng tr×nh. 3.16. Dμn gi¸o treo nhiÒu ®iÓm: Dμn gi¸o ®îc ®ì bëi nhiÒu d©y c¸p treo tõ c¸c vËt ®ì phÝa trªn vμ ®îc l¾p ®Æt, vËn hμnh khi n©ng hoÆc h¹ sμn c«ng t¸c tíi c¸c vÞ trÝ yªu cÇu. 3.17. Dμn gi¸o treo nhiÒu tÇng: Dμn gi¸o cã c¸c sμn c«ng t¸c ë c¸c cèt cao ®é kh¸c nhau, ®Æt trªn cïng mét hÖ ®ì. HÖ thèng nμy cã thÓ treo bëi hai hay nhiÒu ®iÓm. 3.18. D©y an toμn: D©y mÒm buéc vμo ®ai ngang lng ngêi hoÆc dông cô lao ®éng, ®Çu gi÷ buéc vμo ®iÓm cè ®Þnh hoÆc d©y b¶o hé. 3.19. D©y b¶o hé (d©y tho¸t hiÓm, d©y cøu n¹n).: D©y th¼ng ®øng tõ mét mãc neo cè ®Þnh ®éc lËp víi sμn c«ng t¸c vμ c¸c d©y neo, dïng ®Ó treo hoÆc mãc c¸c d©y an toμn.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 3.20. D©y ®ai ngang lng: Dông cô ®Æc biÖt ®eo vμo ngêi, dïng ®Ó treo gi÷ hoÆc tho¸t hiÓm cho c«ng nh©n khi ®ang lμm viÖc hoÆc ë trong vïng nguy hiÓm. 3.21. §¬n vÞ sμn c«ng t¸c: Mét sμn c«ng t¸c nhá nhÊt cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp hoÆc l¾p ghÐp thμnh mét sμn c«ng t¸c lín h¬n. §¬n vÞ sμn c«ng t¸c cã thÓ lμ c¸c tÊm gç v¸n ®Æc biÖt, bμn gi¸o hoÆc sμn chÕ t¹o s½n b»ng kim lo¹i. 3.22. Lan can: HÖ thanh ch¾n ®îc l¾p däc theo c¸c mÆt hë vμ phÇn cuèi cña sμn c«ng t¸c, gåm cã thanh trªn (tay vÞn), thanh gi÷a vμ c¸c trô ®ì. 3.23. Mμn ch¾n an toμn: Mét tÊm mμn ch¾n ®Æt gi÷a tay vÞn vμ thanh ch¾n ch©n, ®Ó ng¨n dông cô lao ®éng hoÆc vËt liÖu kh«ng r¬i khái dμn gi¸o. 3.24. NÒn ®Æt gi¸o: NÒn mÆt ®Êt hoÆc nÒn sμn v÷ng cña c¸c tÇng nhμ vμ c«ng tr×nh. 3.25. Neo: Bé phËn liªn kÕt gi÷a dμn gi¸o víi c«ng tr×nh hoÆc kÕt cÊu, ®Ó t¨ng cêng æn ®Þnh hai ph¬ng cho dμn gi¸o. 3.26. Neo sau: Liªn kÕt tõ c«ng tr×nh hoÆc kÕt cÊu víi mét thiÕt bÞ n©ng. 3.27. Sμn c«ng t¸c: Sμn cho c«ng nh©n ®øng vμ xÕp vËt liÖu t¹i c¸c vÞ trÝ yªu cÇu, ®- îc cÊu t¹o tõ mét hay nhiÒu ®¬n vÞ sμn c«ng t¸c. 3.28. T¶i träng c«ng t¸c : T¶i träng gåm ngêi, vËt liÖu vμ thiÕt bÞ trªn dμn gi¸o. 3.29. T¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt: Tæng t¶i träng cña b¶n th©n dμn gi¸o, ngêi, thiÕt bÞ, dông cô, vËt liÖu vμ c¸c t¸c ®éng kh¸c lªn dμn gi¸o. 3.30. Thanh gi»ng: Bé phËn gi÷ cè ®Þnh cho dμn gi¸o, liªn hÖ víi c¸c bé phËn kh¸c. 3.31. ThiÕt bÞ n©ng: ThiÕt bÞ dïng ®Ó n©ng hay h¹ mét hÖ gi¸o treo. Nã cã thÓ ho¹t ®éng b»ng tay hoÆc b»ng ®éng c¬ (m¸y). 3.32. V¸n hoÆc sμn chÕ t¹o s½n: MÆt ph¼ng lμm viÖc ®îc t¹o ra tõ c¸c kÕt cÊu gç, kim lo¹i hoÆc vËt liÖu míi ë d¹ng ®Æc hoÆc cã lç. 4. Yªu cÇu chung cho c¸c lo¹i dμn gi¸o 4.1. PhÇn chung 4.1.1. C¸c lo¹i dμn gi¸o sö dông trong x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ, cÊu t¹o, l¾p dùng, vËn hμnh, th¸o dì ghi trong hå s¬ kü thuËt vμ hé chiÕu cña nhμ chÕ t¹o. Kh«ng ®îc l¾p dùng, sö dông hoÆc th¸o dì lo¹i dμn gi¸o kh«ng ®ñ c¸c tμi liÖu nªu trªn.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 4.1.2. C¸c bé phËn dïng ®Ó l¾p ®Æt dμn gi¸o ph¶i phï hîp víi hå s¬ kü thuËt vμ nh÷ng qui ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy, b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ cêng ®é, kÝch thíc vμ träng lîng. Dμn gi¸o ph¶i ®îc thiÕt kÕ vμ l¾p dùng ®ñ chÞu lùc an toμn theo t¶i träng thiÕt kÕ. 4.1.3. C«ng nh©n l¾p dùng vμ th¸o dì dμn gi¸o ph¶i qua ®μo t¹o vμ ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña quy tr×nh vμ ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng. 4.1.4. Kh«ng ®îc sö dông dμn gi¸o trong c¸c trêng hîp sau: a) Kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vμ ®iÒu kiÖn an toμn lao ®éng qui ®Þnh trong hå s¬ thiÕt kÕ hoÆc trong hé chiÕu cña nhμ chÕ t¹o; b) Kh«ng ®óng chøc n¨ng theo tõng lo¹i c«ng viÖc; c) C¸c bé phËn cña dμn gi¸o cã biÕn d¹ng, r¹n nøt, mßn rØ ; d) Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn giíi h¹n c«ng t¸c cña dμn gi¸o, gi¸ ®ì tíi mÐp biªn liÒn kÒ cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhá h¬n 0,60m; e) C¸c cét hoÆc khung ch©n gi¸o ®Æt trªn nÒn kÐm æn ®Þnh (nÒn ®Êt yÕu, tho¸t níc kÐm, lón qu¸ giíi h¹n cho phÐp cña thiÕt kÕ...) cã kh¶ n¨ng trît lë hoÆc ®Æt trªn nh÷ng bé phËn hay kÕt cÊu nhμ kh«ng ®îc tÝnh to¸n ®¶m b¶o chÞu lùc æn ®Þnh cho chÝnh bé phËn, kÕt cÊu vμ cho cét dμn gi¸o, khung ®ì. 4.1.5. Kh«ng ®îc xÕp t¶i lªn dμn gi¸o vît qu¸ t¶i träng rÝnh to¸n. NÕu sö dông dμn gi¸o chÕ t¹o s½n ph¶i tu©n theo chØ dÉn cña nhμ chÕ t¹o. 4.1.6. Kh«ng cho phÐp dμn gi¸o di chuyÓn ngang hoÆc thay ®æi kÕt cÊu hÖ dμn gi¸o trong khi ®ang sö dông, trõ c¸c dμn gi¸o ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó sö dông cho yªu cÇu trªn. 4.1.7. Kh«ng ®îc l¾p dùng, th¸o dì hoÆc lμm viÖc trªn dμn gi¸o khi thêi tiÕt xÊu nh cã gi«ng tè, trêi tèi, ma to, giã m¹nh tõ cÊp 5 trë lªn. 4.1.8. Dμn gi¸o vμ phô kiÖn kh«ng ®îc dïng ë nh÷ng n¬i cã ho¸ chÊt ¨n mßn vμ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch hîp cho dμn gi¸o kh«ng bÞ huû ho¹i theo chØ dÉn cña nhμ chÕ t¹o. 4.1.10. Th¸o dì dμn gi¸o ph¶i tiÕn hμnh theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ hoÆc nhμ chÕ t¹o vμ b¾t ®Çu tõ ®Ønh dμn gi¸o: - C¸c bé phËn vμ liªn kÕt ®· th¸o rêi ph¶i h¹ xuèng an toμn, kh«ng ®Ó r¬i tù do. Ph¶i duy tr× sù æn ®Þnh cña phÇn dμn gi¸o cha th¸o dì cho ®Õn khi th¸o xong.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 - Trong khu vùc ®ang th¸o dì, ph¶i cã rμo ng¨n, biÓn cÊm ngêi vμ ph¬ng tiÖn qua l¹i. Kh«ng th¸o dì dμn gi¸o b»ng c¸ch giËt ®æ. 4.1.11. Khi l¾p dùng, sö dông hay th¸o dì dμn gi¸o ë gÇn ®êng d©y t¶i ®iÖn (díi 5m, kÓ c¶ ®êng d©y h¹ thÕ) cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toμn vÒ ®iÖn cho c«ng nh©n vμ ph¶i ®îc sù ®ång ý cña c¬ quan qu¶n lý ®iÖn vμ ®êng d©y (ng¾t ®iÖn khi dùng l¾p, líi che ch¾n...) 4.2. HÖ ®ì dμn gi¸o 4.2.1. Ch©n cña c¸c dμn gi¸o ph¶i v÷ng ch¾c vμ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu ®îc t¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt. C¸c ®å vËt kh«ng bÒn nh thïng gç, hép c¸c-t«ng, g¹ch vôn hoÆc c¸c khèi tù do, kh«ng ®îc dïng lμm ch©n ®Õ ®ì gi¸o. 4.2.2. C¸c cét chèng, ch©n gi¸o hay thanh ®øng cña dμn gi¸o ph¶i b¶o ®¶m ®Æt th¼ng ®øng còng nh ®îc gi»ng, liªn kÕt chÆt víi nÒn ®Ó chèng xoay vμ dÞch chuyÓn. 4.2.3. Khi dïng d©y thõng, d©y tæng hîp hay c¸p thÐp trong c¸c c«ng viÖc cã ho¸ chÊt ¨n mßn hay kh«ng khÝ ¨n mßn, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó chèng l¹i sù ph¸ huû cña c¸c chÊt nãi trªn. 4.2.4. TÊt c¶ c¸c lo¹i d©y c¸p dïng ®Ó treo dμn gi¸o ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu lùc Ýt nhÊt gÊp s¸u lÇn t¶i träng thiÕt kÕ. 4.3. C¸c yªu cÇu vÒ t¶i träng. 4.3.1. Dμn gi¸o ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc mμ kh«ng bÞ ph¸ ho¹i bëi t¶i träng b¶n th©n vμ Ýt nhÊt bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n. Riªng ®èi víi hÖ thèng lan can an toμn, c¸p treo vμ c¸c cÊu kiÖn gç ®îc ¸p dông theo yªu cÇu riªng. 4.3.2. Møc t¶i träng: C¸c t¶i träng lín nhÊt ®îc ph©n lo¹i nh sau: -T¶i träng nÆng: ¸p dông cho dμn gi¸o mang t¶i träng c«ng t¸c 375Kg/m2 dïng cho x©y g¹ch, ®¸, cïng vËt liÖu ®Æt trªn sμn c«ng t¸c. -T¶i träng trung b×nh: ¸p dông cho dμn gi¸o mang t¶i träng c«ng t¸c 250Kg/m2 dïng cho ngêi vμ v÷a x©y tr¸t. -T¶i träng nhÑ: ¸p dông cho dμn gi¸o mang t¶i träng c«ng t¸c 125Kg/m2 dïng cho ngêi vμ dông cô lao ®éng. -T¶i träng ®Æc biÖt: ¸p dông cho dμn gi¸o mang t¶i träng ®Æc biÖt cïng vËt liÖu kÌm theo.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 4.3.3. Ph©n lo¹i t¶i träng ®èi víi ®¬n vÞ sμn c«ng t¸c 4.3.3.1.Yªu cÇu vÒ t¶i träng do ngêi: T¶i träng thiÕt kÕ cho sμn c«ng t¸c ®îc tÝnh to¸n trªn c¬ së mét hay nhiÒu h¬n mét ngêi cã träng lîng 75 Kg vμ 25Kg dông cô cho mçi ngêi . Mçi ®¬n vÞ sμn c«ng t¸c ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®îc Ýt nhÊt mét ngêi theo qui ®Þnh sau: a) Sμn c«ng t¸c dïng cho mét ngêi ®îc thiÕt kÕ vμ l¾p ®Æt ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®îc t¶i träng 100 Kg ®Æt t¹i gi÷a sμn; b) Sμn c«ng t¸c dïng cho hai ngêi ®îc thiÕt kÕ vμ l¾p ®Æt ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®îc t¶i träng lμm viÖc 200 Kg, trong ®ã100 Kg ®Æt c¸ch 0,45 m vÒ phÝa tr¸i vμ 100 Kg ®Æt c¸ch 0,45 m vÒ phÝa ph¶i cña ®êng th¼ng ë gi÷a sμn c«ng t¸c. c) Sμn c«ng t¸c dïng cho ba ngêi ®îc thiÕt kÕ vμ l¾p ®Æt ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®îc t¶i träng lμm viÖc 300 Kg, trong ®ã100 Kg ®Æt c¸ch 0,45 m vÒ phÝa tr¸i, 100 Kg ®Æt ë chÝnh gi÷a vμ 100 Kg ®Æt c¸ch 0,45 m vÒ phÝa ph¶i cña ®êng th¼ng ë gi÷a sμn c«ng t¸c. 4.3.3.2. C¸c yªu cÇu vÒ t¶i träng ph©n bè: mçi ®¬n vÞ sμn c«ng t¸c t¹i vÞ trÝ thÝch hîp, ph¶i thiÕt kÕ vμ l¾p dùng mang t¶i träng ph©n bè xen kÏ víi t¶i träng do ngêi theo 4.3.3.1. T¶i träng ph©n bè vμ t¶i träng do ngêi kh«ng tÝnh to¸n t¸c dông ®ång thêi mμ cÇn dïng tæ hîp h¹n chÕ tèi ®a ®Ó thiÕt kÕ sμn c«ng t¸c phï hîp. 4.4. C¸c yªu cÇu vÒ sμn c«ng t¸c ( H×nh 1-7, phô lôc B) 4.4.1. Sμn c«ng t¸c ph¶i ch¾c ch¾n, b¶o ®¶m chÞu ®îc t¶i träng tÝnh to¸n. VËt liÖu ®- îc lùa chän lμm sμn ph¶i cã ®ñ cêng ®é, ®¸p øng c¸c yªu cÇu thùc tÕ, kh«ng bÞ ¨n mßn ho¸ häc vμ chèng ®îc x©m thùc cña khÝ quyÓn. Chó thÝch : C¸c v¸n vμ sμn c«ng t¸c chÕ t¹o s½n bao gåm c¸c v¸n khung gç, c¸c v¸n gi¸o vμ sμn dÇm ®Þnh h×nh. 4.4.2. Sμn c«ng t¸c (trõ khi ®ù¬c gi»ng hoÆc neo chÆt) ph¶i ®ñ ®é dμi vît qua thanh ®ì ngang ë c¶ hai ®Çu mét ®o¹n kh«ng nhá h¬n 0,15m vμ kh«ng lín h¬n 0,5m. 4.4.3. V¸n gç: a) C¸c v¸n gç ph¶i ®îc thiÕt kÕ sao cho ®é vâng ë gi÷a nhÞp theo t¶i träng tÝnh to¸n kh«ng vît qu¸ 1/60 nhÞp dμn gi¸o. b) NhÞp lín nhÊt cña v¸n gç ®îc qui ®Þnh theo thiÕt kÕ vμ nhμ s¶n xuÊt trªn c¬ së tÝnh to¸n ®é tin cËy ®èi víi v¸n sμn gç.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 c) V¸n gç cÇn dïng ë nh÷ng n¬i cao r¸o vμ lu th«ng kh«ng khÝ tèt. NÕu v¸n sö dông cßn t¬i hoÆc trong ®iÒu kiÖn Èm th× viÖc tÝnh to¸n øng suÊt vμ kiÓm tra theo 4.4.3.a) ph¶i kÓ ®Õn ®é Èm cña gç. 4.4.4. Bμn gi¸o, v¸n vμ sμn chÕ t¹o s½n, bao gåm c¸c lo¹i: bμn gi¸o chÕ t¹o s½n; v¸n chÕ t¹o s½n; v¸n gç cã khung; v¸n cã dÇm vμ sμn dÇm ®Þnh h×nh. 4.4.4.1. Bμn gi¸o chÕ t¹o s½n: ChiÒu réng nhá nhÊt cña bμn gi¸o kh«ng nhá h¬n 0,3 m; chiÒu dμi tiªu chuÈn tõ 1,8m ®Õn 3,0 m. 4.4.4.2. ChiÒu dμi vμ chiÒu réng cña c¸c v¸n vμ sμn c«ng t¸c chÕ t¹o s½n theo quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1. Quy c¸ch,t¶i träng tÝnh to¸n cña v¸n vμ sμn c«ng t¸c chÕ t¹o s½n S¶n phÈm T¶i träng tÝnh ChiÒu dμi ChiÒu réng ChiÒu réng chÕ t¹o s½n to¸n (Kg) lín nhÊt lín nhÊt (m) nhá nhÊt (m) (m) V¸n gç cã 110 7,2 0,5 0,3 khung V¸n gi¸o 220 9,6 0,5 0,3 V¸n cã dÇm 220 12,0 0,75 0,5 Sμn dÇm ®Þnh 330 12,0 0,90 0,5 h×nh Chó thÝch: B¶ng 1 kh«ng ¸p dông ®èi víi bμn gi¸o. 4.4.5. Mçi bμn gi¸o chÕ t¹o s½n ph¶i cã c¸c mãc neo ®ì vμ cho phÐp bμn gi¸o ®Æt khíp vμo c¸c bé phËn ®ì cña gi¸o. C¸c mãc neo b¶o ®¶m gi÷ chÆt cho bμn gi¸o kh«ng bÞ nhÊc lªn. 4.4.6. C¸c kiÓu bμn gi¸o: cã thÓ lμ lo¹i ®Æc, lo¹i thanh hay lo¹i cã m¾t líi tho¸ng. MÆt bμn gi¸o ph¶i ®îc gi÷ chÆt víi c¸c thanh ch¾n biªn hay c¸c thanh ngang chÐo nhau. a) §é hë bμn gi¸o: §é hë lín nhÊt gi÷a bμn gi¸o víi mçi thanh ch¾n biªn vμ gi÷a c¸c tÊm v¸n kh«ng qu¸ 1 cm; b) BÒ mÆt bμn gi¸o: cã thÓ ®Æt thÊp h¬n mÆt trªn cña thanh ch¾n biªn. MÆt bμn gi¸o kim lo¹i ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m chèng tr¬n trît. 4.5. Yªu cÇu vÒ lan can an toμn   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 4.5.1. Ph¶i l¾p ®Æt hÖ thèng lan can b¶o vÖ t¹i tÊt c¶ mÆt hë vμ phÇn cuèi cña c¸c sμn c«ng t¸c cao h¬n 3,0 m so víi mÆt ®Êt hoÆc sμn nhμ, trõ c¸c trêng hîp sau: a) Trong khi l¾p dùng hoÆc th¸o dì dμn gi¸o; b) Khi dμn gi¸o ®Æt trong nhμ, t¹i ®ã toμn bé diÖn tÝch nÒn ®Æt dμn gi¸o ®îc bao têng xung quanh, kh«ng cã mÆt hë hoÆc c¸c lç sμn thñng nh thang m¸y hay thang bé; c) Khi sö dông c¸c d©y b¶o hé vμ d©y an toμn cho ngêi ®èi víi gi¸o dÇm treo, ghÕ ngåi treo, dμn gi¸o kiÓu thang; d) Khi sö dông c¸c kiÓu thang ®øng tù do ®ì dμn gi¸o. 4.5.2.Tay vÞn lan can ph¶i cã chiÒu cao tõ 0,9m ®Õn 1,15 m so víi mÆt sμn. 4.5.3. C¸c trô ®ì hÖ lan can ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 3,0 m. 4.5.4. Thanh ch¾n ch©n ®îc lμm tõ gç xÎ hay t¬ng ®¬ng kÝch thíc 0,025m x 0,1m, ®Æt kÐo dμi phÝa trªn c¸ch mÆt sμn 0,04m. C¸c thanh ch¾n ch©n ph¶i ®îc l¾p cïng víi hÖ lan can ë tÊt c¶ c¸c mÆt hë vμ phÇn cuèi dμn gi¸o t¹i nh÷ng n¬i cã ngêi lμm viÖc hoÆc ®i l¹i phÝa díi. 4.5.5. Thanh gi»ng chÐo nhau cã thÓ dïng thay thÕ cho thanh gi÷a hÖ lan can khi giao ®iÓm hai thanh ë vÞ trÝ Ýt nhÊt 0,5m vμ kh«ng qu¸ 0,75 m tÝnh tõ mÆt sμn c«ng t¸c. 4.5.6. Khi vËt liÖu chÊt ®èng cao h¬n thanh ch¾n ch©n ë n¬i cã ngêi lμm viÖc phÝa d- íi, ph¶i bè trÝ mμn ch¾n an toμn gi÷a thanh ch¾n ch©n vμ tay vÞn. NÕu dïng líi thÐp lμm mμn ch¾n, cã thÓ bá thanh ch¾n gi÷a. 4.6. Thang, lèi ®i l¹i, biÓn b¸o 4.6.1. Ph¶i t¹o lèi ®i an toμn ®Õn sμn c«ng t¸c cña c¸c kiÓu dμn gi¸o theo mét trong nh÷ng c¸ch sau, trõ khi ®ang l¾p dùng hoÆc th¸o dì: - Sö dông thang gç, kim lo¹i, chÊt dÎo ®îc chÕ t¹o s½n hoÆc ¸p dông theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan; - Sö dông c¸c bËc thang liªn kÕt víi ch©n khung gi¸o, kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c bËc cña khung kh«ng qu¸ 0,4m, ®é dμi cña bËc kh«ng nhá h¬n 0,25 m; - Sö dông thang cã mãc hay thang kim lo¹i l¾p ghÐp víi kiÓu dμn gi¸o ®îc thiÕt kÕ phï hîp;   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 - Cöa ra vμo trùc tiÕp tõ kÕt cÊu bªn c¹nh hoÆc tõ thiÕt bÞ n©ng. 4.6.2. Khi dμn gi¸o cao trªn 12 m ph¶i lμm cÇu thang trong khoang dμn gi¸o. §é dèc cÇu thang kh«ng ®îc lín h¬n 600. Trêng hîp dμn gi¸o cao díi 12m th× cã thÓ dïng thang tùa hay thang d©y. 4.6.3.Thang ph¶i ®îc ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n, kh«ng lμm xª dÞch gi¸o. Ngêi lªn xuèng thang ph¶i dïng hai tay ®Ó b¸m chÆt vμo kÕt cÊu vμ kh«ng ®Ó dÇu mì hay bïn ®Êt dÝnh vμo tay, giÇy dÐp. Kh«ng ®îc sö dông c¸c thanh gi»ng xiªn lμm ph¬ng tiÖn lªn xuèng dμn gi¸o. 4.6.4. C¸c lèi ®i l¹i díi dμn gi¸o ph¶i cã che ch¾n vμ b¶o vÖ phÝa trªn ®Çu ngêi. 4.6.5. N¬i cã ngêi hoÆc ph¬ng tiÖn qua l¹i, ph¶i cã biÓn b¸o hiÖu râ rμng, dïng rμo ch¾n hoÆc c¨ng d©y giíi h¹n khu vùc dμn gi¸o. 5. Yªu cÇu ®èi víi c¸c nhãm dμn gi¸o. 5.1. Nhãm dμn gi¸o ®Æt trªn mÆt ®Êt. 5.1.1. PhÇn chung 5.1.1.1. C¸c bé phËn cña hÖ dμn gi¸o, bao gåm c¸c thanh ®øng, thanh däc, thanh ngang, gi»ng, mèi nèi vμ lèi ®i l¹i, ®îc thiÕt kÕ chÞu t¶i träng theo 4.3.1. 5.1.1.2. C¸c cét chèng ph¶i ®Æt trªn nÒn ®¹t yªu cÇu vÒ cêng ®é b¶o ®¶m chèng lón. C¸c cét ph¶i ®Æt th¼ng ®øng. 5.1.1.3. Thanh gi»ng xiªn dïng ®Ó chèng, kh«ng cho dμn gi¸o bÞ di chuyÓn hoÆc biÕn h×nh. 5.1.1.4. Thanh gi»ng chÐo nhau ph¶i ®Æt ë gi÷a c¸c cét trong vμ ngoμi cña hÖ gi¸o cét ®éc lËp. C¸c mÆt hë cuèi cña dμn gi¸o còng ph¶i ®îc gi»ng chÐo nhau. Thanh gi»ng chÐo nhau chØ ®îc nèi t¹i cét . 5.1.1.5. HÖ lan can b¶o vÖ vμ thanh ch¾n ch©n, l¾p ®Æt theo quy ®Þnh á môc 4.5.1. Mμn ch¾n vμ líi thÐp ph¶i phï hîp víi 4.5.6. 5.1.1.6. NhÞp lín nhÊt cho phÐp cña v¸n sμn ph¶i phï hîp víi 4.4.3; 4.4.4 vμ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng t¸c dông trªn sμn. 5.1.1.7. Cöa vμ lèi ®i ra, vμo dμn gi¸o l¾p ®Æt nh quy ®Þnh cña ®iÒu 4.6.1. 5.1.2. Mét sè lo¹i dμn gi¸o ®Æt trªn mÆt ®Êt   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 5.1.2.1. Dμn gi¸o cét chèng gç (h×nh1 -Phô lôc C). 5.1.2.1.1. Dμn gi¸o cét chèng gç,tïy ®iÒu kiÖn n¬i ®Æt gi¸o, cÇn bè trÝ s¸t víi têng nhμ vμ c«ng tr×nh. 5.1.2.1.2. Dμn gi¸o cét ph¶i liªn kÕt chÆt víi nhμ hoÆc kÕt cÊu. N¬i cã chiÒu cao vît qu¸ 7,5 m, dμn gi¸o ph¶i ®îc gi»ng t¹i c¸c vÞ trÝ theo thiÕt kÕ nhng kh«ng c¸ch nhau qu¸ 7,5 m theo chiÒu ®øng vμ chiÒu ngang. 5.1.2.1.3. T¹i chç nèi cét, c¸c ®Çu cét ph¶i ph¼ng vμ cã tiÕt diÖn ®Òu nhau. C¸c tÊm gç dïng ®Ó nèi ®îc ®Æt ë hai mÆt s¸t liÒn kÒ nhau, cã chiÒu dμi kh«ng nhá h¬n 1,2 m, cã cïng chiÒu réng vμ tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n tiÕt diÖn thanh cét chèng. NÕu tÊm nèi b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c, ph¶i cã cêng ®é t¬ng ®¬ng . 5.1.2.1.4. C¸c thanh hay dÇm ngang ph¶i ®Æt c¹nh lín h¬n cña tiÕt diÖn ngang theo chiÒu ®øng vμ ®ñ dμi ®Ó vît qua c¸c thanh däc cña c¸c hμng cét trong vμ ngoμi Ýt nhÊt lμ 0,075m vÒ mçi phÝa. 5.1.2.1.5. C¸c thanh däc ph¶i ®ñ dμi ®Ó vît qua kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét. Kh«ng ®îc nèi thanh däc trong kho¶ng hai cét. Thanh däc ®îc gia cè b»ng c¸c tÊm kª liªn kÕt chÆt víi cét chèng t¹o thμnh vËt ®ì c¸c thanh ngang. 5.1.2.1.6. Khi chuyÓn sμn c«ng t¸c tíi cao ®é tiÕp theo, sμn c«ng t¸c cò ph¶i gi÷ nguyªn ®Õn khi l¾p ®Æt xong c¸c thanh hay dÇm ngang míi ®Ó cã thÓ tiÕp nhËn sμn c«ng t¸c míi. 5.1.2.1.7. Ph¶i l¾p dùng c¸c gi»ng chÐo nhau ®Ó ng¨n c¶n c¸c cét kh«ng dÞch chuyÓn theo ph¬ng song song víi mÆt nhμ, c«ng tr×nh hoÆc bÞ cong, vâng. 5.1.2.1.8. Ph¶i cã biÖn ph¸p phßng, chèng ch¸y ®èi víi dμn gi¸o cét chèng gç. 5.1.2.2. Dμn gi¸o ch©n vu«ng (h×nh2-Phô lôc C). 5.1.2.2.1. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ch©n gç cña dμn gi¸o d¹ng h×nh vu«ng kh«ng qu¸ 1,5m vμ chiÒu cao kh«ng qu¸ 1,5m. 5.1.2.2.2. C¸c bé phËn kh¸c cã kÝch thíc kh«ng nhá h¬n qui ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2. KÝch thíc tiÕt diÖn nhá nhÊt cña c¸c bé phËn dμn gi¸o ch©n vu«ng bé phËn kÝch thíc (m) C¸c dÇm ®ì hay thanh ngang 0,05 x 0,15   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 Ch©n ®ì 0,05 x 0,15 C¸c gi»ng gãc 0,025 x 0,15 C¸c gi»ng chÐo cña khung gi÷a 0,025 x 0,20 5.1.2.2.3. Ph¶i gia cè t¹i c¸c gãc c¶ hai phÝa mçi ch©n vu«ng b»ng c¸c thanh ®Öm (gi»ng gãc) cã kÝch thíc 0,025m x 0,15 m. 5.1.2.2.4. C¸c ch©n gi¸o ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,5 m ®èi víi dμn gi¸o chÞu t¶i träng trung b×nh vμ kh«ng qu¸ 2,4 m ®èi víi dμn gi¸o chÞu t¶i träng nhÑ. Ph¶i bè trÝ c¸c thanh gi»ng 0,025m x 0,20m nèi tõ ®¸y mét ch©n vu«ng ®Õn ®Ønh cña ch©n vu«ng liÒn kÒ ë c¶ hai mÆt cña gi¸o. 5.1.2.2.5. C¸c ®Çu v¸n sμn ph¶i ®Æt kÐo dμi qua c¸c thanh ®ì cña ch©n vu«ng. Mçi tÊm v¸n ®îc ®Æt trªn Ýt nhÊt ba ch©n vu«ng. Cã thÓ sö dông v¸n chÕ t¹o s½n. 5.1.2.2.6. MÆt sμn c«ng t¸c ph¶i ngang b»ng vμ liªn kÕt ch¾c ch¾n. Kh«ng ®îc l¾p dùng qu¸ ba tÇng gi¸o vμ khi xÕp tÇng, ph¶i ®Æt trùc tiÕp mét ch©n vu«ng trªn mét ch©n vu«ng kh¸c. 5.1.2.3. Dμn gi¸o ch©n ngùa (h×nh 3-Phô lôc C) 5.1.2.3.1 C¸c dμn gi¸o ch©n ngùa kh«ng ®Æt lªn nhau nhiÒu h¬n hai tÇng, hoÆc kh«ng cao h¬n 3m. 5.1.2.3.2 KÝch thíc c¸c bé phËn cÊu t¹o ch©n ngùa kh«ng ®îc nhá h¬n quy ®Þnh ë b¶ng 3. 5.1.2.3.3. C¸c ch©n ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,5m víi t¶i träng võa vμ kh«ng qu¸ 2,4m víi t¶i träng nhÑ . 5.1.2.3.4. Khi xÕp tÇng, mçi ch©n ngùa ph¶i ®Æt trùc tiÕp lªn ch©n phÝa díi. B¶ng 3. KÝch thíc tiÕt diÖn nhá nhÊt c¸c bé phËn Ch©n ngùa bé phËn kÝch thíc (m) C¸c dÇm hay thanh ngang 0,075 x 0,10 Ch©n ®ì 0,03 x 0,10 Gi»ng däc c¸c ch©n ®ì 0,025 x 0,15 C¸c gi»ng ke gãc ë ®Ønh ch©n ®ì 0,025 x 0,20   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 C¸c gi»ng chÐo 0,03x 0,10 * C¸c kÝch thíc trªn ®îc tÝnh víi chiÒu dμi lín nhÊt lμ 3,0m 5.1.2.3.5. C¸c ch©n ph¶i ®îc ®ãng ®inh víi v¸n sμn ®Ó chèng chuyÓn vÞ hoÆc x« ®Èy vμ mçi ch©n ph¶i ®îc gi÷ chÆt b»ng c¸c thanh gi»ng chÐo. 5.1.2.4. dμn gi¸o vμ tæ hîp dμn gi¸o thÐp èng vμ bé nèi a- Dμn gi¸o ®¬n (h×nh 4-Phô lôc C) 5.1.2.4.1. Dμn gi¸o thÐp èng vμ bé nèi ®îc cÊu t¹o tõ c¸c thanh ®øng, c¸c thanh däc vμ ngang dμn gi¸o vμ c¸c thanh gi»ng. 5.1.2.4.2. Dμn gi¸o thÐp èng vμ bé nèi chÞu t¶i träng nhÑ cã c¸c thanh ®øng, thanh ngang, thanh däc vμ c¸c thanh gi»ng b»ng thÐp èng cã ®êng kÝnh ngoμi lμ 50mm (®- êng kÝnh trong lμ 47,5 mm). C¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,2 m theo chiÒu ngang vμ 3,0 m däc theo chiÒu dμi cña gi¸o. C¸c kÕt cÊu kim lo¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng t¬ng ®¬ng. 5.1.2.4.3. Dμn gi¸o thanh thÐp èng vμ bé nèi chÞu t¶i träng trung b×nh cã c¸c thanh ®øng, thanh däc vμ c¸c thanh gi»ng b»ng thÐp èng cã ®êng kÝnh ngoμi 50mm (®êng kÝnh trong lμ 47,5 mm). - Khi c¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,8m theo ph¬ng ngang vμ 2,4m theo ph¬ng däc dμn gi¸o ph¶i cã c¸c thanh ngang b»ng thÐp èng ®êng kÝnh ngoμi 64mm (trong 60mm). - Khi c¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,0 m theo ph¬ng ngang vμ 2,4 m theo ph¬ng däc dμn gi¸o ph¶i cã c¸c thanh ngang b»ng thÐp èng ®êng kÝnh ngoμi 50mm (trong 47,5mm). C¸c kÕt cÊu kim ko¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng t¬ng ®¬ng. 5.1.2.4.4. Dμn gi¸o thanh thÐp èng vμ bé nèi chÞu t¶i träng nÆng cã c¸c thanh ®øng, thanh ngang, thanh däc vμ c¸c thanh gi»ng b»ng thÐp èng ®êng kÝnh ngoμi 64mm (trong 60mm) víi c¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,5m theo ph¬ng ngang vμ 1,5m theo ph¬ng däc cña dμn gi¸o. C¸c kÕt cÊu kim ko¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng t¬ng ®¬ng.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 5.1.2.4.5. C¸c thanh däc ®îc l¾p däc theo chiÒu dμi cña dμn gi¸o t¹i c¸c cao ®é x¸c ®Þnh. NÕu thanh trªn vμ thanh gi÷a cña hÖ lan can dïng thanh thÐp èng th× chóng ®îc dïng ®Ó thay cho c¸c thanh däc. Khi di chuyÓn hÖ lan can tíi cao ®é kh¸c, cÇn bæ sung c¸c thanh däc ®Ó thay thÕ. C¸c thanh däc díi cïng cÇn ®Æt s¸t víi mÆt nÒn. C¸c thanh däc ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,8 m theo chiÒu ®øng tÝnh tõ ®iÓm gi÷a. 5.1.2.4.6. C¸c thanh ngang ®Æt theo ph¬ng ngang gi÷a c¸c thanh ®øng vμ g¾n chÆt víi c¸c thanh ®øng b»ng c¸c bé nèi n»m trªn bé nèi thanh däc. C¸c thanh ngang ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,8 m theo chiÒu ®øng tÝnh tõ ®iÓm gi÷a. 5.1.2.4.7. ChiÒu dμi c¸c thanh ngang ph¶i vît qu¸ thanh ®øng theo chiÒu réng cña gi¸o mét ®o¹n cÇn thiÕt, ®ñ ®Ó l¾p bé nèi vμ ®Ó t¹o thμnh tay ®ì cho sμn gi¸o cã t¶i träng nhÑ vμ võa nhng kh«ng vît qu¸ hai thanh v¸n réng 0,25 m, trõ khi cã thanh chèng chÐo. 5.1.2.4.8. Thanh gi»ng chÐo theo ph¬ng ngang cña gi¸o ®Æt ë c¸c ®Çu håi gi¸o Ýt nhÊt ph¶i ®îc ®Æt t¹i tÇng thø t theo ph¬ng ®øng vμ lÆp l¹i ë mçi hμng thø ba theo ph¬ng däc gi¸o. Thanh gi»ng chÐo ®îc nèi tõ thanh ®øng hay thanh däc cña mét tÇng híng lªn víi thanh ®øng hay thanh däc cña tÇng tiÕp theo. 5.1.2.4.9. Thanh gi»ng chÐo theo ph¬ng däc gi¸o ph¶i ®Æt ë hμng thanh ®øng phÝa ngoμi cã gãc nghiªng tõ 400 ®Õn 500 b¾t ®Çu tõ ®iÓm s¸t nÒn cña thanh ®øng ®Çu tiªn hoÆc cuèi cïng híng lªn gi÷a ®Ønh cña dμn gi¸o. NÕu dμn gi¸o qu¸ dμi, ph¶i bè trÝ thanh gi»ng tiÕp theo nh ®· quy ®Þnh. 5.1.2.4.10. Dμn gi¸o thanh thÐp èng khi ho¹t ®éng ph¶i ®îc liªn kÕt chÆt víi tßng hoÆc kÕt cÊu khi cã chiÒu cao lín h¬n bèn lÇn kÝch thíc nhá nhÊt ch©n gi¸o. Thanh neo ®øng ®Çu tiªn vμ thanh neo chÐo däc gi¸o ph¶i b¾t ®Çu cïng mét ®iÓm. Thanh neo ®øng ®îc ®Æt tiÕp theo t¹i c¸c vÞ trÝ c¸ch nhau kh«ng qu¸ 7,5m. Thanh neo ®Ønh ®Æt t¹i chç kh«ng thÊp h¬n bèn lÇn kÝch thíc nhá nhÊt ch©n gi¸o tÝnh tõ ®Ønh cña dμn gi¸o. C¸c thanh neo däc ®Æt t¹i c¸c ®iÓm cuèi vμ c¸c vÞ trÝ c¸ch nhau kh«ng qu¸ 9,0 m, b¶o ®¶m kh«ng cho dμn gi¸o bÞ xoay hay bÞ t¸ch khái têng nhμ hoÆc kÕt cÊu. 5.1.2.4.11. Khi dùng dμn gi¸o thÐp èng cao trªn 4m ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng chèng sÐt trõ trêng hîp dμn gi¸o ®îc l¾p dùng trong ph¹m vi b¶o vÖ cña hÖ thèng chèng sÐt ®· cã.   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 b- Tæ hîp dμn gi¸o thanh thÐp èng nèi (h×nh 5-Phô lôc C) 5.1.2.4.12. TÊt c¶ c¸c bé phËn cña hÖ dμn gi¸o gåm thanh ®øng, thanh ngang, thanh däc, thanh dμn, bé nèi ®ai èc, thanh gi»ng vμ cöa ®i l¹i ph¶i ®îc tÝnh to¸n ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc mμ kh«ng bÞ ph¸ ho¹i bëi t¶i träng b¶n th©n vμ tèi thiÓu ph¶i b»ng bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt. NhÞp gi÷a c¸c thanh ®øng vμ thanh däc ph¶i phï hîp víi t¶i träng yªu cÇu theo qui ®Þnh cña nhμ chÕ t¹o ®Ó kh«ng lμm qu¸ t¶i trªn thanh ngang. 5.1.2.4.13. Khi tæ hîp dμn gi¸o thanh thÐp èng nèi, c¸c bé phËn ph¶i g¾n chÆt víi c¸c thanh gi»ng chÐo ®øng ®Ó t¹o ra mét khèi cè ®Þnh. C¸c gi»ng chÐo ngang hoÆc c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®îc dïng t¹o cho dμn gi¸o vu«ng gãc víi mÆt nÒn vμ t¹o ra c¸c ®iÓm neo cøng theo chØ dÉn cña nhμ chÕ t¹o. 5.1.2.4.14. TÊt c¶ liªn kÕt trªn mét tÇng cña dμn gi¸o ph¶i ®îc lμm ch¾c ch¾n tríc khi l¾p dùng mét tÇng gi¸o tiÕp theo. 5.1.2.4.15. N¬i dÔ bÞ nhæ lªn, côm c¸c thanh ®øng ph¶i ®îc kho¸ cïng nhau theo chiÒu ®øng b»ng c¸c chèt hoÆc biÖn ph¸p t¬ng ®¬ng. 5.1.2.4.16. C¸c bé phËn dμn gi¸o do c¸c nhμ s¶n xuÊt kh¸c nhau chÕ t¹o kh«ng ®îc l¾p vμo cïng mét hÖ gi¸o. 5.1.2.4.17. Khi th¸o dì hÖ dμn gi¸o, c¸c bé phËn phÝa trªn mçi thanh neo ph¶i ®îc th¸o dì tríc khi th¸o dì thanh neo. 5.1.2.4.18. Tæ hîp dμn gi¸o thanh thÐp èng nèi cã chiÒu cao vît qu¸ 37,5 m ®Æt trªn ch©n ®Õ cã ®iÒu chØnh ph¶i do c¸c chuyªn gia kü thuËt thiÕt kÕ. CÇn sao chôp l¹i b¶n vÏ vμ c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt t¹i chç phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra. 5.1.2.5. dμn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n (h×nh 6-Phô lôc C). 5.1.2.5.1. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khung ph¶i thÝch hîp víi t¶i träng t¸c ®éng. Nhμ chÕ t¹o ph¶i cã chØ dÉn vÒ t¶i träng cho phÐp, kiÓu gi»ng vμ c¸c bé nèi. 5.1.2.5.2. C¸c ch©n khung s¸t nÒn ph¶i l¾p c¸c ch©n ®Õ cã ®iÒu chØnh vμ ®Æt trªn c¸c tÊm ®ì chèng lón ®Ó cã thÓ chÞu ®îc t¶i träng tèi ®a cña hÖ. 5.1.2.5.3. Khi ®Æt mét khung trªn mét khung kh¸c, ph¶i sö dông bé nèi t¹o cho c¸c ch©n khung th¼ng ®øng. C¸c thanh neo ph¶i theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5.1.2.5.5.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 5.1.2.5.4. N¬i dÔ bÞ nhæ lªn, c¸c khung ph¶i ®îc kho¸ chÆt víi nhau theo chiÒu ®øng b»ng c¸c chèt hoÆc biÖn ph¸p t¬ng ®¬ng. 5.1.2.5.5. Khi sö dông dμn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña ®iÒu 5.1.2.4.9. 5.1.2.5.6. Khung vμ c¸c bé phËn do c¸c nhμ s¶n xuÊt kh¸c nhau chÕ t¹o kh«ng ®îc l¾p lÉn, trõ c¸c bé phËn cã c¸c th«ng sè t¬ng ®¬ng. 5.1.2.5.7. Ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú khung vμ phô kiÖn cña dμn gi¸o èng thÐp chÕ t¹o s½n. Nh÷ng bé phËn h háng hay bÞ mßn, ph¶i ®îc thay thÕ. C«ng t¸c b¶o tr× ph¶i ®îc tiÕn hμnh tríc khi sö dông. 5.1.2.6. dμn gi¸o di ®éng®iÒu khiÓn tay ( h×nh 7,8,9-Phô lôc C). (ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn kh«ng ®Ò cËp trong tiªu chuÈn nμy). a- ®é Cao lμm viÖc 5.1.2.6.1. ChiÒu cao cña th¸p dμn gi¸o di ®éng khi ®øng ®éc lËp kh«ng ®îc lín h¬n bèn lÇn kÝch thíc nhá nhÊt ch©n gi¸o. C¸c khung më réng ®îc tÝnh vμo phÇn kÝch th- íc nhá nhÊt ch©n gi¸o. 5.1.2.6.2. ChiÒu réng nhá nhÊt cña sμn c«ng t¸c trªn c¸c tÇng kh«ng ®îc nhá h¬n 0,5 m. NÕu dïng v¸n hay sμn ghÐp, tæng chiÒu réng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nªu trªn. Khe hë gi÷a c¸c v¸n sμn liÒn kÒ kh«ng lín h¬n 2,5 cm . 5.1.2.6.3. C¸c dμn gi¸o ph¶i ®îc gi»ng chÆt b»ng c¸c gi»ng ch÷ thËp, gi»ng ngang hay gi»ng xiªn; b»ng ®Þnh vÞ sμn c«ng t¸c hoÆc c¸c biÖn ph¸p t¬ng tù ®Ó liªn kÕt c¸c thanh ®øng liÒn kÒ nhau, b¶o ®¶m vu«ng gãc vμ th¼ng hμng. 5.1.2.6.4. Sμn c«ng t¸c ph¶i ®îc ®Þnh vÞ chÆt, chèng ®îc sù chuyÓn dÞch theo c¸c ph- ¬ng. b- b¸nh xe 5.1.2.6.5. C¸c b¸nh xe ®îc thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o chÞu ®îc bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n. 5.1.2.6.6. C¸c b¸nh xe ph¶i cã líp cao su hoÆc líp ®μn håi víi vßng ®Öm cã ®êng kÝnh nhá nhÊt lμ 0,1m, trõ khi cã yªu cÇu thiÕt kÕ ®Æc biÖt b»ng vËt liÖu kh¸c.   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 5.1.2.6.7. C¸c b¸nh xe ph¶i cã vßng ®Öm nèi vμ bé phËn h·m hoÆc kho¸ ®Ó chèng dÞch chuyÓn vμ chèng xoay khi dμn gi¸o ®øng. 5.1.2.6.8. C¸c b¸nh xe ph¶i liªn kÕt chÆt víi ch©n dμn gi¸o hoÆc víi bé nèi b¶o ®¶m c¸c b¸nh xe kh«ng bÞ bËt ra khái liªn kÕt trong bÊt kú trêng hîp nμo. 5.1.2.6.9. Ph¶i bÞ kho¸ chÆt c¸c b¸nh xe khi kh«ng sö dông . c- Sö dông dμn gi¸o di ®éng. 5.1.2.6.10. Ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh th¸p trong khi di chuyÓn dμn gi¸o di ®éng. Trªn ®- êng di chuyÓn ph¶i kh«ng cã vËt c¶n trë. 5.1.2.6.11. Kh«ng cho phÐp ngêi, vËt liÖu, dông cô cÇm tay hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh¸c lªn sμn c«ng t¸c khi dμn gi¸o ®ang di chuyÓn. 5.1.2.6.12. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c ch©n ®Õ khi dμn gi¸o ph¶i di chuyÓn, Ýt nhÊt ph¶i b»ng mét nöa chiÒu cao dμn gi¸o. C¸c khung më réng cã l¾p b¸nh xe ®îc tÝnh lμ mét phÇn cña kho¶ng c¸ch c¸c ch©n ®Õ khi c¸c b¸nh xe lu«n tiÕp xóc víi mÆt nÒn trong khi di chuyÓn. 5.1.2.7. dμn gi¸o kiÓu thang (h×nh 10,11,12-Phô lôc C). 5.1.2.7.1. C¸c thang ®¬n hoÆc thang kÐo dμi cã l¾p c«ng son, thang ch÷ A, thang ch÷ A më réng cã thÓ ®îc dïng ®Ó ®ì c¸c v¸n hay sμn c«ng t¸c. 5.1.2.7.2. Tæng träng lîng cña c«ng nh©n, v¸n sμn, hÖ ®ì vμ vËt liÖu trªn sμn c«ng t¸c kh«ng ®îc vît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña thang. 5.1.2.7.3. §é cao lín nhÊt cña sμn c«ng t¸c ®èi víi dμn gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son kh«ng ®îc vît qu¸ 6m tÝnh tõ mÆt nÒn ®Æt thang; §é cao lín nhÊt cña sμn c«ng t¸c ®èi víi dμn gi¸o kiÓu thang kh«ng l¾p c«ng son kh«ng ®îc vît qu¸ bèn lÇn chiÒu réng ®Æt ch©n phÝa ngoμi cña thang trõ khi dμn gi¸o ®îc liªn kÕt chÆt b»ng buéc d©y, neo hoÆc gi»ng. 5.1.2.7.4. MÆt nÒn ®ì ch©n thang ph¶i ®îc lμm s¹ch. Kh«ng ®îc ®Ó vËt liÖu rêi hay chÊt liÖu tr¬n lμm trît ch©n thang. 5.1.2.7.5. Thang cã l¾p c«ng son: a) Thang l¾p c«ng son dïng víi v¸n gç hay v¸n gç cã khung, chØ dïng cho mét ngêi trªn v¸n sμn. NÕu lμ v¸n chÕ t¹o s½n, sö dông kh«ng qu¸ hai ngêi trªn v¸n sμn, nhng   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 mçi ngêi ph¶i ®øng trªn mçi nöa nhÞp v¸n sμn. b) C¸c c«ng son ph¶i ®îc liªn kÕt ch¾c ch¾n víi thang, ®¶m b¶o ®¸p øng mäi yªu cÇu vÒ t¶i träng theo tiªu chuÈn nμy. c) C¸c thang khi ®øng ph¶i ®Æt nghiªng kho¶ng 750 so víi ph¬ng ngang. d) C¸c ®Çu cuèi trªn vμ díi cña thang ph¶i liªn kÕt ch¾c ch¾n vμo kÕt cÊu ngay tõ khi l¾p dùng vμ tríc khi sö dông. e) ChiÒu réng nhá nhÊt cña sμn c«ng t¸c b»ng 0,45m nÕu lμ v¸n gç; 0,30m nÕu lμ v¸n chÕ t¹o s½n. f) Mçi c«ng nh©n trªn dμn gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son ph¶i sö dông d©y b¶o hiÓm. 5.1.2.7.5. §èi víi thang ch÷ A: Sμn c«ng t¸c kh«ng ®Æt cao h¬n bËc thø hai tõ trªn xuèng. 5.1.2.8. dμn gi¸o trô vμ gi¸ ®ì c«ng son di ®éng (h×nh 13-Phô lôc C). 5.1.2.8.1. Gi¸ ®ì c«ng son di ®éng, gi»ng vμ c¸c phô kiÖn ®îc chÕ t¹o s½n b»ng c¸c tÊm kim lo¹i, thÐp gãc. Mçi gi¸ ®ì ph¶i ®îc ®Þnh vÞ b»ng hai ®iÓm liªn kÕt ®Ó chèng bÞ biÕn d¹ng hay trît. 5.1.2.8.2. ChiÒu réng cña sμn c«ng t¸c kh«ng nhá h¬n 0,45 m . 5.1.2.8.3. C¸c trô ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 2,1 m theo tim trô; chiÒu cao trô kh«ng vît qu¸ 9,0 m vμ kh«ng ®îc ®Æt qu¸ mét gi¸ ®ì di ®éng trªn mét trô. 5.1.2.8.4. C¸c trô ®øng ph¶i liªn kÕt chÆt víi c«ng tr×nh b»ng c¸c gi»ng neo h×nh tam gi¸c hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i ch©n, ®Ønh vμ c¸c ®iÓm cÇn thiÕt kh¸c sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm gi»ng theo ph¬ng ®øng kh«ng vît qu¸ 3,0 m. 5.1.2.8.5. C¸c thanh trô ®îc chÕ t¹o s½n b»ng gç hoÆc kim lo¹i. C¸c thanh trô ph¶i b¶o ®¶m cã chiÒu dμi liªn tôc vμ cïng lo¹i phï hîp. §èi víi trô b»ng gç, kh«ng ®îc nèi ®Ó t¨ng chiÒu dμi thanh. 5.1.2.8.6. Khi dïng bμn phô cao kho¶ng 1,0m so víi mÆt sμn c«ng t¸c, cã thÓ kh«ng dïng lan can an toμn nÕu mÆt bμn phô l¸t kÝn, c¸c v¸n ®îc liªn kÕt chÆt vμ chÞu ®îc t¶i träng 90 Kg theo mäi ph¬ng. 5.1.2.8.7. Dμn gi¸o trô, gi¸ ®ì di ®éng ®îc thiÕt kÕ víi t¶i träng 200 Kg vμ kh«ng ®- îc qu¸ hai ngêi ®ång thêi trªn gi¸o. 5.2.Nhãm dμn gi¸o treo   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 5.2.1. PhÇn chung 5.2.1.1. TÊt c¶ vËt t, cÊu kiÖn vμ thiÕt bÞ dïng ®Ó l¾p ®Æt dμn gi¸o treo ph¶i phï hîp víi néi dung cña tiªu chuÈn nμy vμ nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®îc chÊp nhËn. 5.2.1.2 Nh÷ng n¬i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt thêng nh: ®êng d©y ®iÖn, vËt c¶n trë gi¸o di chuyÓn hoÆc thiÕt bÞ kh¸c ho¹t ®éng gÇn dμn gi¸o treo, v.v... cÇn ®Æt biÓn c¶nh b¸o hay hμng rμo b¶o vÖ ®Ó ®¶m b¶o an toμn cho ngêi sö dông. 5.2.1.3. ChØ cho phÐp nh÷ng ngêi ®îc ®μo t¹o vÒ vËn hμnh, sö dông vμ kiÓm tra dμn gi¸o treo ®îc ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng dμn gi¸o treo. Ph¶i b¶o ®¶m an toμn chèng r¬i ng· víi yªu cÇu Ýt nhÊt lμ mét d©y treo cè ®Þnh mãc vμo ngêi hay d©y th¾t lng mçi c«ng nh©n vμ d©y dông cô. 5.2.1.4. ThiÕt kÕ, l¾p dùng vμ di chuyÓn c¸c dμn gi¸o treo, ph¶i cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña chuyªn gia kü thuËt. 5.2.1.5. C¸c tÇng gi¸o (sμn c«ng t¸c) dïng víi dμn gi¸o treo, ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh ë phÇn 4 vÒ sμn c«ng t¸c. 5.2.1.6. Dông cô vμ vËt liÖu ®Æt trªn dμn gi¸o, ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o ng¨n che kh«ng ®Ó chóng r¬i ra khái sμn c«ng t¸c. 5.2.1.7. TÊt c¶ c¸c bé phËn cña dμn gi¸o nh chèt, ®ai, phô kiÖn, c¸p thÐp , dÇm ch×a vμ liªn kÕt ph¶i ®îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn lμm viÖc tèt, nguyªn d¹ng vμ ph¶i kiÓm tra tríc mçi khi l¾p dùng vμ ®Þnh kú sau ®ã. 5.2.1.8. Dông cô chèng r¬i ng· vμ tho¸t hiÓm kh«ng ®îc sö dông ®Ó ®ì ngêi vμ vËt liÖu khi lμm viÖc b×nh thêng. 5.2.1.9. Khi sö dông dμn gi¸o hai ®iÓm treo, ®é nghiªng gi÷a hai ®Çu sμn c«ng t¸c ph¶i giíi h¹n trong ph¹m vi 1 / 12 theo chiÒu dμi . a- L¾p dùng dμn gi¸o treo. 5.2.1.10. Khi sö dông hÖ rßng räc ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng mang t¶i, hÖ thèng treo ph¶i ®îc thiÕt kÕ chÞu ®îc bèn lÇn møc t¶i träng thiÕt bÞ n©ng, nh©n víi sè lîng c¸c d©y c¸p chñ ®éng. 5.2.1.11. C¸c thanh gi»ng phÝa sau (neo sau) ph¶i ®Æt vu«ng gãc víi mÆt nhμ vμ liªn kÕt chÆt víi phÇn kÕt cÊu ch¾c ch¾n cña nhμ. C¸c thanh neo sau ph¶i t¬ng ®¬ng víi d©y c¸p treo vÒ ®é bÒn chÞu lùc.   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 296 : 2004 5.2.1.12. Ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶m thiÓu sù xoay t¹i mÆt b»ng c«ng t¸c hoÆc hÖ lan can b¶o vÖ ph¶i rμo kÝn quanh sμn c«ng t¸c. 5.2.1.13. Sμn nhiÒu tÇng hay sμn treo cã b¶o hiÓm phÝa trªn ®Çu ngßi ph¶i bæ sung c¸c d©y ®éc lËp cã ®é bÒn t¬ng ®¬ng d©y c¸p treo ®Ó cã thÓ ®ì c¸c bé phËn dμn gi¸o nÕu hÖ treo chÝnh bÞ háng. D©y bæ sung ph¶i liªn kÕt víi bé phËn kÕt cÊu kh¸c víi hÖ treo chÝnh vμ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu toμn bé t¶i träng ®îc treo. 5.2.1.14. Toμn bé phô kiÖn kÑp, nèi c¸c d©y ®éc lËp liªn kÕt víi dμn gi¸o treo ph¶i ®- îc thö nghiÖm khi dõng vμ gi÷ Ýt nhÊt b»ng 125 % t¶i träng treo. 5.2.1.15. §Ó gi¶m kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn dßng ®iÖn hμn mét chiÒu truyÒn qua d©y c¸p treo khi hμn trªn gi¸o, cÇn cã c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa sau: - Dïng èng c¸ch ®iÖn bäc tõng d©y c¸p t¹i chç treo (nh mãc neo gãc hay dÇm c«ng son). C¸c ®o¹n c¸p thõa vμ bÊt kú d©y ®éc lËp bæ sung ph¶i c¸ch ly víi ®Êt. - C¸p treo ph¶i ®îc bäc c¸ch ®iÖn mét ®o¹n Ýt nhÊt 1,2m phÝa trªn m¸y n©ng. - C¸c ®o¹n d©y ë díi m¸y n©ng còng ph¶i c¸ch ®iÖn ®Ó chèng tiÕp xóc víi sμn c«ng t¸c vμ chèng nèi ®Êt. - Mçi m¸y n©ng ph¶i ®îc phñ kÝn mét líp b¶o vÖ b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn. - NÕu d©y nèi ®Êt bÞ ®øt, ph¶i t¾t m¸y hμn. - Trong mäi trêng hîp, kh«ng ®îc phÐp ®Ó d©y hμn kh«ng ®îc c¸ch ®iÖn hoÆc que hμn chñ ®éng tiÕp xóc víi dμn gi¸o hoÆc hÖ thèng treo. b- ThiÕt bÞ n©ng ch¹y m¸y (m¸y n©ng). 5.2.1.16. Tèc ®é chuyÓn ®éng lín nhÊt theo ph¬ng ®øng cña mét dμn gi¸o treo ch¹y m¸y kh«ng ®îc lín h¬n 10,5 m /phót. 5.2.1.17. TÊt c¶ m¸y n©ng ®Òu ph¶i l¾p bé h·m chÝnh vμ h·m phô . 5.2.1.18. Mçi m¸y n©ng ph¶i cã b¶ng ®iÒu khiÓn riªng. NÕu b¶ng ®iÒu khiÓn kiÓu nót bÊm, th× ¸p lùc bÊm ph¶i kh«ng ®æi. NÕu b¶ng ®iÒu khiÓn kiÓu cè ®Þnh, th× ph¶i ®îc ®Æt tríc chÕ ®é khãa tù ®éng khi ë vÞ trÝ "Ng¾t", ®Ó phßng ngõa tai n¹n x¶y ra. 5.2.1.19. Mçi m¸y n©ng ®Òu ph¶i ®îc ghi nh·n víi c¸c néi dung sau : - Tªn nhμ s¶n xuÊt; - T¶i träng tèi ®a; - Sè chøng chØ x¸c nhËn;   Page 20 
Đồng bộ tài khoản