TCXDVN 303 2004

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
316
lượt xem
132
download

TCXDVN 303 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 303 2004

 1. Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè 04 / 2004/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi , ngμy 12 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hμnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 303: 2004 '' C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - Thi c«ng vμ nghiÖm thu. PhÇn I. C«ng t¸c l¸t vμ l¸ng trong x©y dùng '' Bé tr−ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/ 2003/ N§ - CP ngμy 04 / 04 / 2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cö biªn b¶n sè 72 / BXD -KHCN ngμy 14 / 7 / 2003 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngμnh nghiÖm thu tiªu chuÈn " C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - Thi c«ng vμ nghiÖm thu. C«ng t¸c l¸t vμ l¸ng trong x©y " - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ ViÖn tr−ëng ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ X©y dùng. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 303: 2004 '' C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - Thi c«ng vμ nghiÖm thu. PhÇn I. C«ng t¸c l¸t vμ l¸ng trong x©y dùng ." §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o . §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ , ViÖn tr−ëng ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ X©y dùng vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. N¬i nhËn : KT/bé tr−ëng bé x©y dùng - Nh− ®iÒu 3 Thø tr−ëng - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 TCXDVN 303 : 2004 So¸t xÐt lÇn 1 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - thi c«ng vμ nghiÖm thu PhÇn 1. C«ng t¸c l¸t vμ l¸ng trong x©y dùng Finish works in construction Execution and acceptance Part 1. Tiling and plastering work M· sè: TC 03 - 01 Hμ Néi 2004   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 303 : 2004 do ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng biªn so¹n, Vô Khoa häc C«ng nghÖ tr×nh duyÖt, Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè .......   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 So¸t xÐt lÇn 1 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng Thi c«ng vμ nghiÖm thu PhÇn 1. C«ng t¸c l¸t vμ l¸ng trong x©y dùng Finish works in construction Execution and acceptance Part 1. Tiling and plastering work 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt chÝnh vμ h−íng dÉn tr×nh tù ®Ó thi c«ng, kiÓm tra vμ nghiÖm thu chÊt l−îng c«ng t¸c l¸t vμ l¸ng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vμ c«ng nghiÖp. 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn 2.1 TCVN 1450 : 1986 “G¹ch rçng ®Êt sÐt nung” 2.2 TCVN 1451 : 1986 “G¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung” 2.3 TCVN 6065 : 1995 “G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn” 2.4 TCVN 6074 : 1995 “G¹ch l¸t granito” 2.5 TCVN 6414 : 1998 “G¹ch gèm èp l¸t – Yªu cÇu kü thuËt” 2.6 TCVN 6476 : 1999 “G¹ch bª t«ng tù chÌn” 2.7 TCXD 85 : 1981 “G¹ch l¸t l¸ dõa” 2.8 TCXD 90 : 1981 “G¹ch l¸t ®Êt sÐt nung” 2.9 TCVN 4340 : 1994 “V¸n sμn b»ng gç” 2.10 TCVN 4314 : 1986 “V÷a x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt” 3. C¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa 3.1 VËt liÖu l¸t: g¹ch l¸t vμ tÊm l¸t. 3.2 G¹ch l¸t: g¹ch xi m¨ng, g¹ch ®Êt nung, g¹ch ceramic, g¹ch granit, ®¸ tù nhiªn, ®¸ nh©n t¹o v.v... dïng ®Ó l¸t. 3.3 Líp nÒn: líp n»m ngay d−íi líp l¸t hoÆc l¸ng. 3.4 MÆt l¸t: bÒ mÆt líp l¸t sau khi ®· hoμn thiÖn. 3.5 MÆt l¸ng: bÒ mÆt líp l¸ng sau khi ®· hoμn thiÖn. 3.6 VËt liÖu g¾n kÕt: vËt liÖu dïng ®Ó g¾n kÕt vËt liÖu l¸t víi líp nÒn. 3.7 M¹ch l¸t: m¹ch gi÷a c¸c viªn g¹ch l¸t hoÆc tÊm l¸t kÒ nhau. 3.8 ChÊt lμm ®Çy m¹ch: vËt liÖu liªn kÕt lμm ®Çy m¹ch l¸t.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 4. C«ng t¸c l¸t 4.1 Yªu cÇu kü thuËt 4.1.1 VËt liÖu: 4.1.1.1 G¹ch l¸t, tÊm l¸t ph¶i ®¹t yªu cÇu kü thuËt vÒ chÊt l−îng, chñng lo¹i, kÝch th−íc, mμu s¾c. 4.1.1.2 VËt liÖu g¾n kÕt ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng, nÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo yªu cÇu cña nhμ s¶n xuÊt vËt liÖu l¸t. 4.1.2 Líp nÒn: 4.1.2.1 MÆt líp nÒn ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, ch¾c ch¾n, æn ®Þnh, cã ®é b¸m dÝnh víi vËt liÖu g¾n kÕt vμ ®−îc lμm s¹ch t¹p chÊt. 4.1.2.2 Cao ®é líp nÒn phï hîp víi vËt liÖu l¸t phñ bªn trªn. §é dèc cña líp nÒn theo yªu cÇu kü thuËt. 4.1.2.3 Víi vËt liÖu g¾n kÕt lμ keo, nhùa hoÆc tÊm l¸t ®Æt trùc tiÕp lªn líp nÒn th× mÆt líp nÒn ph¶i ®¶m b¶o tho¶ m·n yªu cÇu nªu trong b¶ng 1 cña tiªu chuÈn nμy. 4.1.2.4 Tr−íc khi l¸t ph¶i kiÓm tra vμ nghiÖm thu líp nÒn vμ c¸c bé phËn bÞ che khuÊt (chi tiÕt ch«n s½n, chèng thÊm, hÖ thèng kü thuËt v.v…). 4.1.3 ChÊt l−îng líp l¸t: 4.1.3.1 MÆt l¸t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ®é cao, ®é ph¼ng, ®é dèc, ®é dÝnh kÕt víi líp nÒn, chiÒu dμy vËt liÖu g¾n kÕt, bÒ réng m¹ch l¸t, mμu s¾c, hoa v¨n, h×nh d¸ng trang trÝ v.v… 4.1.3.2 NÕu mÆt l¸t lμ c¸c viªn ®¸ thiªn nhiªn, nªn chän ®¸ ®Ó c¸c viªn kÒ nhau cã mμu s¾c vμ ®−êng v©n hμi hoμ. 4.1.3.3 Víi g¹ch l¸t dïng v÷a lμm vËt liÖu g¾n kÕt th× v÷a ph¶i ®−îc tr¶i ®Òu trªn líp nÒn ®Ó ®¶m b¶o gi÷a viªn g¹ch l¸t vμ líp nÒn ®−îc lãt ®Çy v÷a. 4.1.3.4 MÆt l¸t cña tÊm sμn gç kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, cong vªnh. MÆt l¸t cña tÊm l¸t mÒm kh«ng ®−îc phång rép, nh¨n nheo. 4.1.3.5 Víi c¸c viªn l¸t ph¶i c¾t, viÖc c¾t vμ mμi c¸c c¹nh ph¶i b¶o ®¶m ®−êng c¾t gän vμ m¹ch ghÐp ph¼ng, ®Òu. 4.1.3.6 M¹ch gi÷a c¸c viªn g¹ch l¸t vμ gi÷a g¹ch l¸t víi t−êng ph¶i ®−îc lÊp ®Çy chÊt lμm ®Çy m¹ch. 4.1.3.7 Dung sai trªn mÆt l¸t kh«ng v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ yªu cÇu trong b¶ng 1 vμ 2.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 B¶ng 1 - Dung sai cho phÐp Lo¹i vËt liÖu l¸t Khe hë víi Dung sai Dung sai th−íc 3m cao ®é ®é dèc G¹ch x©y ®Êt sÐt nung 5mm 2cm 0,5% G¹ch l¸t ®Êt sÐt nung 4mm 2cm 0,5% §¸ tù nhiªn kh«ng mμi mÆt 3mm 2cm 0,5% G¹ch l¸t xi m¨ng, granito, 3mm 1cm 0,3% ceramic, granite, ®¸ nh©n t¹o C¸c lo¹i tÊm l¸t ®Þnh h×nh 3mm 1cm 0,3% B¶ng 2 – Chªnh lÖch ®é cao gi÷a hai mÐp vËt liÖu l¸t Lo¹i vËt liÖu l¸t Chªnh lÖch ®é cao G¹ch x©y ®Êt sÐt nung 3mm G¹ch l¸t ®Êt sÐt nung 3mm §¸ tù nhiªn kh«ng mμi mÆt 3mm G¹ch l¸t xi m¨ng, granito, ceramic, 0,5mm granite, ®¸ nh©n t¹o C¸c lo¹i tÊm l¸t ®Þnh h×nh 0,5mm 4.1.4 An toμn lao ®éng khi l¸t: 4.1.4.1 Khi l¸t ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ an toμn lao ®éng, an toμn phßng chèng ch¸y næ. 4.1.4.2 Víi vËt liÖu l¸t dÔ b¾t löa nh−: gç, th¶m, keo d¸n ... ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ch¸y trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 4.1.4.3 M«i tr−êng lμm viÖc ph¶i th«ng tho¸ng, cã biÖn ph¸p chèng nhiÔm ®éc do h¬i cña vËt liÖu l¸t, vËt liÖu g¾n kÕt g©y ra. 4.2 Quy tr×nh thi c«ng 4.2.1 Thi c«ng l¸t g¹ch: 4.2.1.1 ChuÈn bÞ líp nÒn Dïng d©y c¨ng, ni v« hoÆc m¸y tr¾c ®¹c kiÓm tra cao ®é, ®é ph¼ng, ®é dèc cña mÆt líp nÒn.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 G¾n c¸c mèc cao ®é l¸t chuÈn, mçi phßng cã Ýt nhÊt 4 mèc t¹i 4 gãc, phßng cã diÖn tÝch lín mèc g¾n theo l−íi « vu«ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèc kh«ng qu¸ 3m. CÇn ®¸nh dÊu c¸c mèc cao ®é tham chiÕu ë ®é cao h¬n mÆt l¸t lªn t−êng hoÆc cét ®Ó cã c¨n cø th−êng xuyªn kiÓm tra cao ®é mÆt l¸t. 4.2.1.2 ChuÈn bÞ g¹ch l¸t G¹ch l¸t ph¶i ®−îc lμm vÖ sinh s¹ch, kh«ng ®Ó bôi bÈn, dÇu mì, c¸c chÊt lμm gi¶m tÝnh kÕt dÝnh gi÷a líp nÒn víi g¹ch l¸t. Víi g¹ch l¸t cã kh¶ n¨ng hót n−íc tõ vËt liÖu kÕt dÝnh, g¹ch ph¶i ®−îc nhóng n−íc vμ vít ra ®Ó r¸o n−íc tr−íc khi l¸t. G¹ch l¸t ph¶i ®−îc nghiÖm thu theo c¸c tiªu chuÈn vËt liÖu t−¬ng øng. Trong tiªu chuÈn nμy g¹ch l¸t lμ c¸c chñng lo¹i sau ®©y: + G¹ch x©y ®Êt sÐt nung - TCVN 1450 : 1986, TCVN 1451 : 1986. + G¹ch l¸t ®Êt sÐt nung - TCXD 85 : 1981, TCXD 90 : 1981. + G¹ch l¸t gèm tr¸ng men - TCVN 6414 : 1998. + G¹ch l¸t xi m¨ng, granito - TCVN 6065 : 1995, TCVN 6074 : 1995 + G¹ch bª t«ng tù chÌn - TCVN 6476 : 1999. + §¸ l¸t thiªn nhiªn vμ nh©n t¹o – lÊy theo c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ. 4.2.1.3 ChuÈn bÞ vËt liÖu g¾n kÕt ViÖc pha trén, sö dông vμ b¶o qu¶n vËt liÖu g¾n kÕt ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña lo¹i vËt liÖu. VËt liÖu g¾n kÕt cã thÓ lμ v÷a xi m¨ng c¸t, v÷a tam hîp, nhùa polyme hoÆc keo d¸n. Víi vËt liÖu g¾n kÕt lμ v÷a ph¶i tu©n theo TCVN 4314 : 1986. 4.2.1.4 Dông cô l¸t CÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô cÇn thiÕt cho c«ng t¸c l¸t nh−: dao x©y, bay l¸t, bay miÕt m¹ch, th−íc tÇm 3m, th−íc rót, bóa cao su, m¸y c¾t g¹ch, m¸y mμi g¹ch, ®ôc, chæi ®ãt, giÎ lau, ni v« hoÆc m¸y tr¾c ®¹c. Dông cô cÇn ®Çy ®ñ vμ phï hîp víi yªu cÇu thi c«ng cho tõng thao t¸c nghÒ nghiÖp. Dông cô ®· h− háng vμ qu¸ cò, bÞ mßn, kh«ng ®¶m b¶o chÝnh x¸c khi thi c«ng kh«ng ®−îc sö dông. 4.2.1.5 TiÕn hμnh l¸t NÕu vËt liÖu g¾n kÕt lμ v÷a th× v÷a ph¶i ®−îc tr¶i ®Òu lªn líp nÒn ®ñ réng ®Ó l¸t tõ 3 ®Õn 5 viªn, sau khi l¸t hÕt c¸c viªn nμy míi tr¶i tiÕp cho c¸c viªn liÒn kÒ. NÕu vËt liÖu g¾n kÕt lμ keo dÝnh th× tiÕn hμnh l¸t tõng viªn mét vμ keo ph¶i ®−îc phÕt ®Òu lªn mÆt g¹ch g¾n kÕt víi nÒn. NÕu mÆt l¸t ë ngoμi trêi th× cÇn ph¶i chia khe co d·n víi kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a hai khe co d·n lμ 4m. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× lÊy bÒ réng khe co d·n b»ng 2cm, chÌn khe co d·n b»ng vËt liÖu cã kh¶ n¨ng ®μn håi.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 Tr×nh tù l¸t nh− sau: c¨ng d©y vμ l¸t c¸c viªn g¹ch trªn ®−êng th¼ng nèi gi÷a c¸c mèc ®· g¾n trªn líp nÒn. Sau ®ã l¸t c¸c viªn g¹ch n»m trong ph¹m vi c¸c mèc cao ®é chuÈn, h−íng l¸t vu«ng gãc víi h−íng ®· l¸t tr−íc ®ã. H−íng l¸t chung cho toμn nhμ hoÆc c«ng tr×nh lμ tõ trong lïi ra ngoμi. Trong khi l¸t th−êng xuyªn dïng th−íc tÇm 3 m ®Ó kiÓm tra ®é ph¼ng cña mÆt l¸t. §é ph¼ng cña mÆt l¸t ®−îc kiÓm tra theo c¸c ph−¬ng däc, ngang vμ chÐo. Th−êng xuyªn kiÓm tra cao ®é mÆt l¸t c¨n cø trªn c¸c mèc cao ®é tham chiÕu. Khi l¸t ph¶i chó ý s¾p xÕp c¸c viªn g¹ch ®óng hoa v¨n thiÕt kÕ. 4.2.1.6 Lμm ®Çy m¹ch l¸t C«ng t¸c lμm ®Çy m¹ch l¸t chØ ®−îc tiÕn hμnh khi c¸c viªn g¹ch l¸t ®· dÝnh kÕt víi líp nÒn. Tr−íc khi lμm ®Çy m¹ch l¸t, mÆt l¸t ph¶i ®−îc vÖ sinh s¹ch sÏ. M¹ch lμm ®Çy xong, lau ngay cho ®−êng m¹ch s¾c gän vμ vÖ sinh mÆt l¸t kh«ng ®Ó chÊt lμm ®Çy m¹ch l¸t b¸m dÝnh lμm bÈn mÆt l¸t. 4.2.1.7 B¶o d−ìng mÆt l¸t: Sau khi lμm ®Çy m¹ch l¸t kh«ng ®−îc va ch¹m m¹nh tr−íc khi vËt liÖu g¾n kÕt ®ñ r¾n. Víi mÆt l¸t ngoμi trêi vμ vËt liÖu g¾n kÕt lμ v÷a, ph¶i cã biÖn ph¸p che n¾ng vμ chèng m−a xèi trong (1÷3) ngμy sau khi l¸t. 4.2.2 Thi c«ng sμn gç: 4.2.2.1 ChuÈn bÞ líp nÒn Líp nÒn ph¶i ®−îc chuÈn bÞ theo ®óng thiÕt kÕ. Trong tr−êng hîp tÊm sμn gç g¾n kÕt trùc tiÕp lªn gèi ®ì hoÆc con kª th× c¸c chi tiÕt nμy ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n b»ng vÝt hoÆc ch«n s½n lªn sμn. BÒ mÆt líp nÒn ph¶i kh« r¸o. 4.2.2.2 ChuÈn bÞ tÊm sμn gç TÊm sμn gç ph¶i ®óng chñng lo¹i gç, kÝch th−íc, mμu s¾c, ®é Èm theo thiÕt kÕ. TÊm sμn gç cã thÓ ®−îc hoμn thiÖn bÒ mÆt tr−íc hoÆc sau khi l¸t. V¸n sμn gç tù nhiªn ph¶i ®−îc nghiÖm thu theo TCVN 4340 : 1994. 4.2.2.3 ChuÈn bÞ vËt liÖu g¾n kÕt VËt liÖu g¾n kÕt ph¶i ®óng chñng lo¹i, ®¶m b¶o chÊt l−îng theo thiÕt kÕ, nÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo yªu cÇu cña nhμ s¶n xuÊt vËt liÖu l¸t. Víi v¸n sμn gç tù nhiªn vËt liÖu g¾n kÕt cã thÓ lμ ®inh hoÆc vÝt. 4.2.2.4 Dông cô l¸t CÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô cÇn thiÕt cho c«ng t¸c l¸t nh−: bóa, khoan, th−íc tÇm 3m, th−íc rót, ªke bμo, ®ôc, c−a, chæi ®ãt, giÎ lau, ni v« hoÆc m¸y tr¾c ®¹c. Dông cô cÇn ®Çy ®ñ vμ phï hîp víi yªu cÇu thi c«ng cho tõng thao t¸c nghÒ nghiÖp. Dông cô ®· h− háng vμ qu¸ cò, bÞ mßn, kh«ng ®¶m b¶o chÝnh x¸c khi thi c«ng kh«ng ®−îc sö dông. 4.2.2.5 TiÕn hμnh l¸t   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 Tr−íc khi l¸t tÊm sμn gç tù nhiªn ph¶i ®Þnh vÞ c¸c vÞ trÝ ®Æt con kª hoÆc b¾n vÝt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu trªn líp nÒn. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con kª vμ ®inh vÝt phô thuéc vμo kÝch th−íc tÊm sμn gç. NÕu dïng con kª th× bÒ mÆt c¸c con kª ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, æn ®Þnh. Tr−íc khi g¾n kÕt tÊm sμn gç víi líp nÒn ph¶i tiÕn hμnh ghÐp méng víi c¸c tÊm liÒn kÒ vμ ph¶i ®¶m b¶o m¹ch l¸t kÝn khÝt, sau ®ã g¾n kÕt tÊm sμn víi líp nÒn b»ng ®inh hoÆc b¾t vÝt. Khi l¸t tÊm sμn gç nh©n t¹o cã c¸c líp cÊu t¹o ®i kÌm vËt liÖu tÊm l¸t ph¶i tu©n thñ theo ®óng chØ ®Þnh cña nhμ s¶n xuÊt, keo dÝnh ph¶i ®−îc phÕt ®Òu t¹i c¸c mÐp tÊm l¸t, sau ®ã ghÐp m¹ch l¸t ph¶i ®¶m b¶o kÝn khÝt. 4.2.2.6 Hoμn thiÖn mÆt l¸t Trong tr−êng hîp sö dông tÊm sμn gç ch−a hoμn thiÖn bÒ mÆt th× sau khi ghÐp xong mÆt sμn gç ph¶i ®−îc bμo ph¼ng, n¹o nh½n sau ®ã ®¸nh giÊy nh¸p tõ th« ®Õn mÞn vμ cuèi cïng ®¸nh xi bãng, vÐc ni hoÆc s¬n. Víi tÊm sμn gç ®· hoμn thiÖn bÒ mÆt th× cã thÓ ®¸nh bãng hoÆc s¬n ngay sau khi l¸t. 4.2.2.7 B¶o d−ìng mÆt l¸t MÆt l¸t ph¶i ®−îc b¶o vÖ, kh«ng ®Ó ®i l¹i hoÆc va ch¹m trong giai ®o¹n thi c«ng lμm bong x−íc mÆt hoÆc mÊt bãng. 4.2.3 Thi c«ng tÊm l¸t mÒm: TÊm l¸t mÒm cã thÓ lμ tÊm nhùa tæng hîp, th¶m nhùa d¹ng cuén, tÊm th¶m, th¶m d¹ng cuén. 4.2.3.1 ChuÈn bÞ líp nÒn: Líp nÒn ph¶i cøng, æn ®Þnh, ®−îc lμm ph¼ng, vÖ sinh s¹ch sÏ theo ®óng thiÕt kÕ. Trong tr−êng hîp dïng keo d¸n hoÆc b¨ng dÝnh ®Ó d¸n c¸c tÊm nhùa hoÆc th¶m d¹ng cuén th× mÆt d¸n ph¶i ®−îc mμi ph¼ng vμ lμm s¹ch bôi tr−íc khi phÕt líp keo d¸n. 4.2.3.2 ChuÈn bÞ tÊm l¸t: tÊm l¸t ph¶i ®óng chñng lo¹i, kÝch th−íc, mμu s¾c. 4.2.3.3 ChuÈn bÞ vËt liÖu g¾n kÕt VËt liÖu g¾n kÕt ph¶i ®óng chñng lo¹i, ®¶m b¶o chÊt l−îng theo thiÕt kÕ, nÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo yªu cÇu cña nhμ s¶n xuÊt vËt liÖu l¸t. Trong tr−êng hîp sö dông vËt liÖu g¾n kÕt lμ keo dÝnh th× ph¶i ®−îc b¶o qu¶n vμ sö dông theo yªu cÇu cña nhμ s¶n xuÊt vËt liÖu. 4.2.3.4 TiÕn hμnh l¸t Khi l¸t sμn b»ng th¶m nhùa d¹ng cuén, keo d¸n nªn phÕt lªn nÒn theo chiÒu ngang cña cuén nhùa l¸t. ViÖc d¸n thùc hiÖn tõng d¶i t−¬ng ®−¬ng víi khæ tÊm l¸t. D¸n mÐp cuén th¶m ®óng vμo c¹nh chuÈn, dïng lùc Ðp m¹nh lªn chç võa d¸n cho tÊm nhùa dÝnh ch¾c víi líp nÒn. Sau ®ã l¨n dì cuén th¶m ra, l¨n ®Õn ®©u dïng tay hay bóa cao su miÕt cho dÝnh víi líp nÒn ®Èy kh«ng khÝ vÒ phÝa tr−íc tr¸nh phång rép do h¬i kh«ng tho¸t ®−îc. Hai tÊm nhùa d¸n kÒ nhau ph¶i song song vμ ghÐp kÝn, kh«ng cho c¸c mÐp tÊm chång lªn nhau.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 Tr−êng hîp dïng ®inh ghim hoÆc nÑp ®Ó g¾n kÕt tÊm nhùa hoÆc th¶m víi líp nÒn th× tÊm l¸t ph¶i ®−îc tr¶i c¨ng tr−íc khi cè ®Þnh b»ng ghim hoÆc nÑp. Khi l¸t sμn b»ng tÊm th¶m hoÆc nhùa, mÐp hai tÊm liÒn kÒ ph¶i ph¼ng mÐp, khÝt. Ph¶i chó ý s¾p xÕp cho ®óng hoa v¨n. 5. C«ng t¸c l¸ng 5.1 Yªu cÇu kü thuËt 5.1.1 VËt liÖu: VËt liÖu l¸ng ph¶i ®¹t yªu cÇu kü thuËt vÒ chÊt l−îng, mμu s¾c. 5.1.2 Líp nÒn: 5.1.2.1 Líp nÒn ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, æn ®Þnh, cã ®é b¸m dÝnh víi vËt liÖu l¸ng vμ ®−îc lμm s¹ch t¹p chÊt. Trong tr−êng hîp líp nÒn cã nh÷ng vÞ trÝ lâm lín h¬n chiÒu dμy líp l¸ng 20mm th× ph¶i tiÕn hμnh bï b»ng vËt liÖu t−¬ng øng tr−íc khi l¸ng. Víi nh÷ng vÞ trÝ låi lªn cao h¬n mÆt líp nÒn yªu cÇu th× ph¶i tiÕn hμnh san ph¼ng tr−íc khi l¸ng. 5.1.2.2 Khi cÇn chia «, khe co d·n th× c«ng viÖc nμy ph¶i ®−îc chuÈn bÞ tr−íc khi tiÕn hμnh c«ng t¸c l¸ng. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× (3÷4) m l¹i lμm mét khe co d·n b»ng c¸ch c¾t ®øt ngang líp l¸ng, lÊy chiÒu réng khe co d·n lμ (5÷8) mm, khi hoμn thiÖn khe co d·n sÏ ®−îc chÌn b»ng vËt liÖu cã kh¶ n¨ng ®μn håi hoÆc tù hμn g¾n. 5.1.2.3 Tr−íc khi l¸ng ph¶i kiÓm tra vμ nghiÖm thu líp nÒn vμ c¸c bé phËn bÞ che khuÊt (chi tiÕt ch«n s½n, chèng thÊm, hÖ thèng kü thuËt v.v…). 5.1.3 ChÊt l−îng líp l¸ng: 5.1.3.1 MÆt l¸ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ mμu s¾c nh− thiÕt kÕ. 5.1.3.2 Dung sai trªn mÆt l¸ng kh«ng v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ yªu cÇu trong b¶ng 3. B¶ng 3 - Dung sai cho phÐp Lo¹i vËt liÖu l¸ng Khe hë víi Dung sai Dung sai th−íc 3m cao ®é ®é dèc TÊt c¶ c¸c vËt liÖu l¸ng 3mm 1cm 0,3% 5.1.3.3 Víi mÆt l¸ng cã yªu cÇu ®¸nh mμu th× tuú thuéc vμo thêi tiÕt, ®é Èm vμ nhiÖt ®é kh«ng khÝ mμ sau khi l¸ng xong líp v÷a cuèi cïng cã thÓ tiÕn hμnh ®¸nh mμu. §¸nh mμu tiÕn hμnh b»ng c¸ch r¶i ®Òu mét líp bét xi m¨ng hay líp máng hå xi m¨ng vμ dïng bay hoÆc m¸y xoa nh½n bÒ mÆt. ViÖc ®¸nh mμu ph¶i kÕt thóc tr−íc khi vËt liÖu l¸ng kÕt thóc qu¸ tr×nh ®«ng kÕt. 5.1.3.4 Tr−êng hîp mÆt l¸ng cã yªu cÇu mμi bãng, qu¸ tr×nh mμi bãng b»ng m¸y ®−îc tiÕn hμnh ®ång thêi víi viÖc v¸ c¸c vÕt lâm côc bé vμ c¸c vÕt x−íc gîn trªn bÒ mÆt. Khi b¾t ®Çu mμi ph¶i ®¶m b¶o vËt liÖu l¸ng ®ñ c−êng ®é chÞu mμi.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 5.1.3.5 C«ng viÖc kÎ chØ thùc hiÖn sau khi hoμn thμnh c«ng t¸c l¸ng. §−êng kÎ cÇn ®Òu vÒ chiÒu réng, chiÒu s©u vμ s¾c nÐt. NÕu dïng qu¶ l¨n cã h¹t chèng tr¬n còng l¨n ngay khi líp xi m¨ng mμu ch−a r¾n. 5.1.4 An toμn lao ®éng khi l¸ng: 5.1.4.1 Khi l¸ng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ an toμn lao ®éng, an toμn phßng chèng ch¸y næ. 5.1.4.2 NÕu sö dông m¸y xoa bÒ mÆt ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c l¸ng th× c«ng nh©n ph¶i ®−îc ®μo t¹o vÒ vËn hμnh m¸y tr−íc khi thi c«ng. L−u ý an toμn ®iÖn vμ chèng c¸c vËt th¶i mμi v¨ng b¾n vμo c¬ thÓ. 5.2 Quy tr×nh thi c«ng 5.2.1 ChuÈn bÞ líp nÒn: Líp nÒn ph¶i ®−îc chuÈn bÞ theo thiÕt kÕ, nÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× theo yªu cÇu cña nhμ s¶n xuÊt vËt liÖu l¸ng nÒn. Líp nÒn ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, æn ®Þnh. Líp nÒn ph¶i cã ®é b¸m dÝnh, lμm s¹ch vμ t−íi Èm tr−íc khi l¸ng. Tr−êng hîp l¸ng b»ng thñ c«ng, trªn mÆt líp nÒn ph¶i g¾n c¸c mèc cao ®é l¸ng chuÈn víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèc kh«ng qu¸ 3m. 5.2.2 ChuÈn bÞ vËt liÖu l¸ng: VËt liÖu l¸ng ph¶i ®óng chñng lo¹i, chÊt l−îng, mμu s¾c. ViÖc pha trén, sö dông vμ b¶o qu¶n vËt liÖu l¸ng ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña nhμ s¶n xuÊt vËt liÖu. VËt liÖu l¸ng cã thÓ lμ v÷a xi m¨ng c¸t hoÆc v÷a polyme. Víi vËt liÖu l¸ng lμ v÷a ph¶i tu©n theo TCVN 4314 : 1986. 5.2.3 Dông cô l¸ng gåm bay x©y, bay ®¸nh bãng, th−íc tÇm 3m, th−íc rót, ni v« hoÆc m¸y tr¾c ®¹c, bμn xoa tay hoÆc m¸y xoa, bμn ®Ëp, l¨n gai. 5.2.4 TiÕn hμnh l¸ng: Dμn ®Òu vËt liÖu l¸ng trªn mÆt líp nÒn, cao h¬n mÆt mèc cao ®é l¸t chuÈn. Dïng bμn xoa ®Ëp cho vËt liÖu l¸ng ®Æc ch¾c vμ b¸m chÆt vμo líp nÒn. Dïng th−íc tÇm c¸n ph¼ng cho b»ng mÆt mèc. Sau ®ã dïng bμn xoa ®Ó xoa ph¼ng. Víi mÆt l¸ng cã diÖn tÝch lín ph¶i dïng m¸y ®Ó xoa ph¼ng bÒ mÆt. ViÖc xoa b»ng m¸y thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: dïng m¸y tr¾c ®¹c ®Þnh vÞ ®−êng ray cña m¸y xoa trªn ph¹m vi l¸ng, ®iÒu chØnh ch©n m¸y ë cao ®é thÝch hîp, cÊp vËt liÖu l¸ng vμo ph¹m vi l¸ng, ®iÒu khiÓn m¸y dïng qu¶ lu nhá l¨n trªn bÒ mÆt l¸ng vμ c¸nh xoa ®Ó xoa ph¼ng. Víi nh÷ng mÆt l¸ng trªn nÒn bª t«ng cã yªu cÇu nh−: t¨ng cøng bÒ mÆt chèng mμi mßn, a xÝt ... ph¶i tu©n theo thiÕt kÕ hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña nhμ s¶n xuÊt vËt liÖu. NÕu thiÕt kÕ kh«ng chØ ®Þnh, thi c«ng theo tr×nh tù: sau khi ®æ bª t«ng nÒn tõ (1÷2) giê r¶i ®Òu chÊt lμm cøng bÒ mÆt. §îi ®Õn khi chÊt lμm cøng se mÆt, dïng m¸y xoa nÒn xoa bãng bÒ mÆt. Sau khi xoa bãng bÒ mÆt cã thÓ phun líp b¶o d−ìng.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 Tr−êng hîp líp l¸ng cuèi cïng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t th× kÝch th−íc h¹t cèt liÖu lín nhÊt kh«ng qu¸ 2mm, xoa ph¼ng mÆt theo ®é dèc thiÕt kÕ. 5.2.5 B¶o d−ìng: Khi thêi tiÕt n¾ng nãng, kh« hanh sau khi l¸ng xong (1÷2) giê, phñ lªn mÆt l¸ng mét líp vËt liÖu gi÷ Èm, t−íi n−íc trong 5 ngμy. Kh«ng ®i l¹i, va ch¹m m¹nh trªn mÆt l¸ng trong 12 giê sau khi l¸ng. Víi mÆt l¸ng ngoμi trêi cÇn cã biÖn ph¸p che n¾ng vμ chèng m−a xèi trong (1÷3) ngμy sau khi l¸ng. 6. KiÓm tra vμ nghiÖm thu 6.1 KiÓm tra 6.1.1 C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l−îng l¸t vμ l¸ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng theo tr×nh tù vμ bao gåm c¸c chØ tiªu trong b¶ng 4. B¶ng 4 - §èi t−îng, ph−¬ng ph¸p vμ dông cô kiÓm tra c«ng t¸c l¸t, l¸ng Thø tù §èi t−îng kiÓm tra Ph−¬ng ph¸p vμ dông cô kiÓm tra kiÓm tra 1 BÒ mÆt líp nÒn §o trùc tiÕp b»ng th−íc, ni v«, m¸y tr¾c ®¹c 2 VËt liÖu l¸t, l¸ng LÊy mÉu, thÝ nghiÖm theo tiªu chuÈn cña vËt liÖu 3 VËt liÖu g¾n kÕt LÊy mÉu, thÝ nghiÖm theo tiªu chuÈn cña vËt liÖu 4 Cao ®é mÆt l¸t vμ l¸ng §o trùc tiÕp b»ng th−íc, ni v«, m¸y tr¾c ®¹c 5 §é ph¼ng mÆt l¸t vμ l¸ng §o trùc tiÕp b»ng th−íc tÇm, ni v«, m¸y tr¾c ®¹c 6 §é dèc mÆt l¸t vμ l¸ng §o b»ng niv«, ®æ n−íc thö hay cho l¨n viªn bi thÐp ®−êng kÝnh 10mm 7 §é ®Æc ch¾c vμ ®é b¸m dÝnh Dïng thanh gç gâ nhÑ lªn bÒ mÆt, tiÕng gi÷a vËt liÖu l¸t, vËt liÖu l¸ng gâ ph¶i ch¾c ®Òu ë mäi ®iÓm víi líp nÒn Víi mÆt l¸t gç hoÆc tÊm l¸t mÒm ®i thö lªn trªn 8 §é ®ång ®Òu vÒ mμu s¾c, hoa Quan s¸t b»ng m¾t v¨n, c¸c chi tiÕt ®−êng viÒn trang trÝ vμ ®é bãng cña mÆt l¸ng   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2004 9 C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c cña Theo chØ ®Þnh cña thiÕt kÕ thiÕt kÕ 6.1.2 MÆt l¸t (l¸ng) ph¶i ph¼ng, kh«ng ghå ghÒ, låi lâm côc bé, sai sè vÒ cao ®é vμ ®é dèc kh«ng v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 1 vμ b¶ng 3. 6.1.3 Chªnh lÖch ®é cao gi÷a hai mÐp cña vËt liÖu l¸t liÒn kÒ kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ trong b¶ng 2. 6.1.4 §é dèc vμ ph−¬ng dèc cña mÆt l¸t (l¸ng) ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ, nÕu cã chç låi hoÆc lâm qu¸ møc cho phÐp th× ®Òu ph¶i ®−îc l¸t (l¸ng) l¹i. 6.1.5 §é b¸m dÝnh vμ ®Æc ch¾c cña vËt liÖu g¾n kÕt hoÆc vËt liÖu l¸ng víi líp nÒn kiÓm tra b»ng c¸ch gâ nhÑ lªn bÒ mÆt l¸t (l¸ng) nÕu cã tiÕng bép th× ph¶i bãc ra söa l¹i. Víi mÆt l¸t gç ®i lªn kh«ng rung, kh«ng cã tiÕng kªu. Víi tÊm l¸t mÒm, mÆt l¸t kh«ng phång, kh«ng nh¨n, kh«ng cong mÐp, kh«ng cã biÓu hiÖn tr−ît. 6.2 NghiÖm thu NghiÖm thu c«ng t¸c l¸t (l¸ng) ®−îc tiÕn hμnh t¹i hiÖn tr−êng. Hå s¬ nghiÖm thu gåm cã: - Biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l−îng cña vËt liÖu l¸t (l¸ng). - Biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l−îng cña vËt liÖu g¾n kÕt. - C¸c biªn b¶n nghiÖm thu líp nÒn. - Hå s¬ thiÕt kÕ hoμn thiÖn hoÆc c¸c chØ dÉn vÒ hoμn thiÖn trong hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. - B¶n vÏ hoμn c«ng cña c«ng t¸c l¸t (l¸ng). - NhËt ký c«ng tr×nh.   Page 13 
Đồng bộ tài khoản