TCXDVN 303 2006

Chia sẻ: minhphung21053

TCXDVN 303 2006: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCXDVN 303 2006

TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006


Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
-------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 18 /2006/Q§-BXD ----------
Hμ néi, ngμy 16 th¸ng 6 n¨m 2006

QuyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 303 : 2006 "C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y
dùng - Thi c«ng vμ nghiÖm thu "

bé tr−ëng Bé X©y dùng

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;

- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ,


quyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt
Nam :
TCXDVN 303 : 2006 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - Thi c«ng vμ
nghiÖm thu
PhÇn II : C«ng t¸c tr¸t trong x©y dùng
PhÇn III : C«ng t¸c èp trong x©y dùng

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o

§iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng
nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt
®Þnh nμy ./.

K/t Bé tr−ëng
thø tr−ëng
N¬i nhËn:
- Nh− ®iÒu 3
- VP ChÝnh Phñ
- C«ng b¸o
- Bé T− ph¸p §· ký
- Vô Ph¸p chÕ
- L−u VP&Vô KHCN
NguyÔn V¨n Liªn

  Page 1 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006
TCXDVN 303 : 2006
C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - thi
c«ng vμ nghiÖm thu
Finish works in construction- Execution and acceptance


PhÇn II: C«ng t¸c tr¸t trong x©y dùng
PhÇn III: C«ng t¸c èp trong x©y dùng
hμ néi - 2005

  Page 2 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006
lêi nãi ®Çu

TCXDVN 303 : 2006 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng-Thi c«ng vμ nghiÖm thu
PhÇn II: c«ng t¸c tr¸t trong x©y dùng
PhÇn III: C«ng t¸c èp trong x©y dùng
®−îc Bé x©y dùng ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 18 ngμy 16 th¸ng 6.. n¨m 2006
Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho phÇn 2 vμ phÇn 3 cña tiªu chuÈn TCVN 5674:1992
  Page 3 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006

C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - thi c«ng vμ nghiÖm
thu

PhÇn II. C«ng t¸c tr¸t trong x©y dùng
Finish works in construction- Execution and acceptance
Part 2 . Plastering work

1. Ph¹m vi ¸p dông
Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt chÝnh vμ h−íng dÉn tr×nh tù ®Ó
thi c«ng, kiÓm tra vμ nghiÖm thu chÊt l−îng cña c«ng t¸c tr¸t trong c¸c c«ng
tr×nh x©y dùng d©n dông vμ c«ng nghiÖp

2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn

2.1 TCVN 4314: 2003 V÷a x©y dùng- Yªu cÇu kü thuËt.
2.2 TCVN 3121: 2003 V÷a x©y dùng- Ph−¬ng ph¸p thö
2.3 TCVN 4453: 1995 KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp toμn khèi- Quy ph¹m
thi c«ng vμ nghiÖm thu.
2.4 TCVN 4452: 1987 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp- Quy ph¹m thi c«ng vμ
nghiÖm thu.
2.5 TCVN 4085:1985 “KÕt cÊu g¹ch ®¸-Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu”

3. ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa

3.1 VËt liÖu chÕ t¹o v÷a tr¸t: ChÊt kÕt dÝnh (xi m¨ng, v«i ), c¸t, ®¸ h¹t lùu, bét ®¸,
bét mμu, c¸c chÊt t¹o mÇu, phô gia (chÊt chèng thÊm, chÊt chèng ¨n mßn...)
dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a tr¸t.
3.2 NÒn tr¸t: BÒ mÆt cña kÕt cÊu sÏ ®−îc tr¸t.
3.3 MÆt tr¸t: BÒ mÆt líp tr¸t.

4. C«ng t¸c tr¸t
4.1 Yªu cÇu kü thuËt
4.1.1 C«ng t¸c tr¸t nªn tiÕn hμnh sau khi ®· hoμn thμnh xong viÖc l¾p ®Æt m¹ng d©y
ngÇm vμ c¸c chi tiÕt cã chØ ®Þnh ®Æt ngÇm trong líp tr¸t cho hÖ thèng ®iÖn, ®iÖn
tho¹i, truyÒn h×nh, c¸p m¸y tÝnh
4.1.2 BÒ mÆt nÒn tr¸t cÇn ®−îc cä röa bôi bÈn, lμm s¹ch rªu mèc, tÈy s¹ch dÇu mì b¸m
dÝnh vμ lμm s¹ch.
4.1.3 Tr−íc khi tr¸t, cÇn chÌn kÝn c¸c lç hë lín, sö lý cho ph¼ng bÒ mÆt nÒn tr¸t.
4.1.4 V÷a dïng ®Ó tr¸t ph¶i lùa chän phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña c«ng tr×nh,
thÝch hîp víi nÒn tr¸t vμ líp hoμn thiÖn, trang trÝ tiÕp theo.
4.1.5 V÷a tr¸t ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu kü thuËt phï hîp víi tiªu chuÈn TCVN
4314:2003 vμ tiªu chuÈn TCVN 3121:2003

  Page 4 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006

4.1.6 Trong tr−êng hîp líp v÷a tr¸t cã chøc n¨ng lμm t¨ng kh¶ n¨ng chÞu löa hoÆc
c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt, vËt liÖu sö dông vμ quy tr×nh chÕ t¹o v÷a tr¸t cÇn ®−îc
tu©n thñ nghiªm ngÆt theo ®óng yªu cÇu cña thiÕt kÕ vμ nhμ cung cÊp.
4.1.7 Khi tiÕn hμnh tr¸t nhiÒu líp trªn bÒ mÆt kÕt cÊu, cÇn lùa chän vËt liÖu tr¸t sao
cho gi÷a nÒn tr¸t, líp tr¸t lãt vμ líp tr¸t hoμn thiÖn cã sù g¾n kÕt vμ t−¬ng
thÝch vÒ ®é d·n në, co ngãt.
4.1.8 Khi tr¸t t−êng, tr¸t trÇn víi diÖn tÝch lín, nªn ph©n thμnh nh÷ng khu vùc nhá
h¬n cã khe co d·n hoÆc ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt ®Ó tr¸nh cho líp tr¸t
kh«ng bÞ nøt do hiÖn t−îng co ngãt.
4.1.9 NÕu bªn trong líp tr¸t cã c¸c hÖ thèng ®−êng èng kim lo¹i, vËt ch«n s½n, vËt
liÖu chÕ t¹o v÷a tr¸t ph¶i ®−îc lùa chän thÝch hîp hoÆc ph¶i cã biÖn ph¸p
phßng tr¸nh sao cho kh«ng sÈy ra hiÖn t−îng ¨n mßn, ph¸ ho¹i.
4.1.10 NÕu bÒ mÆt nÒn tr¸t kh«ng ®ñ ®é nh¸m cho líp v÷a tr¸t b¸m dÝnh trªn bÒ mÆt,
tr−íc khi tr¸t ph¶i sö lý t¹o nh¸m b»ng c¸ch phun c¸t, vÈy hoÆc phun hå xi
m¨ng c¸t, ®ôc nh¸m vμ c¸c biÖn ph¸p t¹o kh¶ n¨ng b¸m dÝnh kh¸c. Ph¶i tr¸t
thö mét vμi chç ®Ó x¸c ®Þnh ®é dÝnh kÕt cÇn thiÕt tr−íc khi tiÕn hμnh tr¸t ®¹i
trμ.
4.1.11 ë nh÷ng vÞ trÝ tiÕp gi¸p gi÷a hai kÕt cÊu b»ng vËt liÖu kh¸c nhau, tr−íc khi tr¸t
ph¶i ®−îc g¾n mét líp l−íi thÐp phñ kÝn chiÒu dÇy m¹ch ghÐp vμ ph¶i trïm vÒ
hai bªn Ýt nhÊt mét ®o¹n tõ 15 cm ®Õn 20 cm. KÝch th−íc cña « l−íi thÐp
kh«ng lín h¬n 3 cm.
4.1.12 C¸t dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a tr¸t ph¶i ®−îc sμng qua c¸c lo¹i sμng thÝch hîp ®Ó ®¹t
®−îc kÝch th−íc h¹t cèt liÖu lín nhÊt (Dmax) ≤ 2,5 mm khi tr¸t nh¸m mÆt hoÆc
tr¸t c¸c líp lãt vμ (Dmax) ≤ 1,25 mm khi tr¸t c¸c líp hoμn thiÖn bÒ mÆt.

4.2 Thi c«ng tr¸t
4.2.1 NÕu bÒ mÆt nÒn tr¸t kh«, cÇn phun n−íc lμm Èm tr−íc khi tr¸t.
4.2.2 Tr−êng hîp cã yªu cÇu vÒ ®é ph¼ng, c¸c chi tiÕt, ®−êng cong víi ®é chÝnh
x¸c vμ chÊt l−îng cao, tr−íc khi tr¸t ph¶i g¾n lªn bÒ mÆt kÕt cÊu c¸c ®iÓm mèc
®Þnh vÞ hay tr¸t lμm mèc chuÈn t¹i mét sè vÞ trÝ.
4.2.3 ChiÒu dÇy líp v÷a tr¸t phô thuéc vμo yªu cÇu thÈm mü, ®é ph¼ng cña nÒn tr¸t,
lo¹i kÕt cÊu, lo¹i v÷a sö dông vμ ph−¬ng ph¸p thi c«ng tr¸t.
4.2.4 ChiÒu dÇy líp tr¸t trÇn nªn tr¸t dÇy tõ 10mm ®Õn 12 mm, nÕu tr¸t dÇy h¬n ph¶i
cã biÖn ph¸p chèng lë b»ng c¸ch tr¸t trªn l−íi thÐp hoÆc tr¸t thμnh nhiÒu líp
máng.
4.2.5 §èi víi tr¸t t−êng, chiÒu dÇy khi tr¸t ph¼ng th«ng th−êng kh«ng nªn v−ît qu¸
12 mm, khi tr¸t víi yªu cÇu chÊt l−îng cao kh«ng qu¸ 15mm vμ khi tr¸t víi
yªu cÇu chÊt l−îng tr¸t ®Æc biÖt cao kh«ng qu¸ 20mm.
4.2.6 ChiÒu dÇy mçi líp tr¸t kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 8mm. Khi tr¸t dÇy h¬n 8 mm, ph¶i
tr¸t thμnh hai hoÆc nhiÒu líp. Trong tr−êng hîp sö dông v÷a v«i hoÆc v÷a tam
hîp, chiÒu dÇy mçi líp tr¸t b¾t buéc ph¶i n»m trong kho¶ng tõ 5mm ®Õn
8mm.

  Page 5 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006

Khi tr¸t nhiÒu líp, nªn kÎ mÆt tr¸t thμnh c¸c « qu¶ tr¸m ®Ó t¨ng ®é b¸m dÝnh
cho c¸c líp tr¸t tiÕp theo. ¤ tr¸m cã c¹nh kho¶ng 60 mm, v¹ch s©u tõ 2-3 mm.
Khi líp tr¸t tr−íc se mÆt míi tr¸t tiÕp líp sau. NÕu mÆt líp tr¸t tr−íc ®· qu¸
kh« th× ph¶i phun n−íc Èm tr−íc khi tr¸t tiÕp.
4.2.7 ë nh÷ng n¬i th−êng xuyªn Èm −ít nh− khu vÖ sinh, phßng t¾m röa, nhμ bÕp
khi tr¸t ph¶i dïng v÷a xi m¨ng c¸t cã m¸c ≥M75 hoÆc v÷a cã kh¶ n¨ng chèng
thÊm ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng thÊm vμ t¨ng ®é b¸m dÝnh gi÷a c¸c líp
tr¸t.
4.2.8 Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt n¾ng nãng hoÆc kh« hanh, sau khi tr¸t 24h nªn tiÕn
hμnh phun Èm ®Ó b¶o d−ìng vμ phßng tr¸nh hiÖn t−îng r¹n nøt trªn mÆt tr¸t.
4.2.9 Khi tr¸t c¸c líp tr¸t ®Æc biÖt trªn bÒ mÆt kÕt cÊu nh− tr¸t sÇn, tr¸t lé sái, tr¸t
mμi, tr¸t röa, tr¸t b¨m chiÒu dÇy líp tr¸t lãt t¹o ph¼ng mÆt kh«ng ®−îc v−ît
qu¸ 12 mm, chiÒu dÇy cña líp tr¸t hoμn thiÖn bÒ mÆt kh«ng ®−îc nhá h¬n
5mm. Ngoμi ra cÇn tu©n thñ c¸c yªu cÇu kü thuËt chÝnh sau :
4.2.9.1 Tr¸t sÇn (tr¸t gai): Khi t¹o mÆt tr¸t nh¸m cã thÓ dïng b¬m phun hoÆc thiÕt bÞ
chuyªn dïng ®Ó phun v÷a b¸m vμo bÒ mÆt tr¸t hoÆc dïng chæi vÈy nhiÒu lÇn,
khi líp ®Çu se kh« míi vÈy tiÕp líp sau. V÷a vÈy ph¶i b¸m vμ phñ ®Òu trªn
mÆt tr¸t .
4.2.9.2 Tr¸t lé sái: MÆt tr¸t lé sái ®−îc tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng c¸t cã lÉn sái hay ®¸ cã
cì h¹t kho¶ng tõ 5mm ®Õn 10 mm. ChiÒu dÇy tr¸t kh«ng v−ît qu¸ 20mm, khi
tr¸t ph¶i xoa vμ vç nhiÒu lÇn ®Ó mÆt tr¸t ®−îc ch¾c ®Æc. Khi v÷a ®ãng r¾n sau
lóc tr¸t kho¶ng tõ 4−5 giê (phô thuéc vμo thêi tiÕt vμ ®é Èm kh«ng khÝ) th× tiÕn
hμnh ®¸nh s¹ch líp v÷a ngoμi ®Ó lé sái, ®¸.
4.2.9.3 Tr¸t mμi: Tr−íc hÕt ph¶i lμm líp tr¸t lãt t¹o ph¼ng mÆt tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng
c¸t vμng m¸c ≥M75. ChiÒu dÇy líp lãt tõ 10mm ®Õn 15 mm. V¹ch « tr¸m
b»ng mòi bay lªn líp lãt nμy vμ chê cho kh«. TiÕp theo tiÕn hμnh tr¸t líp tr¸t
hoμn thiÖn trªn líp tr¸t lãt. Thμnh phÇn vËt liÖu cña líp tr¸t hoμn thiÖn gåm
hçn hîp xi m¨ng tr¾ng, bét ®¸ mÞn, bét mÇu vμ ®¸ h¹t cã kÝch cì tõ 5 mm ®Õn
8 mm.
Quy tr×nh thao t¸c tr¸t mμi ®−îc tiÕn hμnh nh− sau:
B−íc 1 - Thi c«ng tr¸t : Trén bét ®¸ víi xi m¨ng tr¾ng råi trén tiÕp víi bét
mÇu. Khi ®· lùa chän xong mμu cña bét hçn hîp nμy cho ®¸ h¹t vμo trén ®Òu
theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. NÕu kh«ng cã chØ ®Þnh cô thÓ cã thÓ trén víi tû lÖ
1:1: 2 (xi m¨ng: bét ®¸: ®¸). Cho n−íc vμo vμ trén ®Õn khi thu ®−îc v÷a dÎo.
Tr¸t v÷a lªn bÒ mÆt líp tr¸t lãt sau ®ã dïng bμn xoa x¸t m¹nh lªn mÆt tr¸t vμ
lμm cho ph¼ng mÆt. TiÕp tôc vç nhÑ lªn líp v÷a tr¸t cho líp tr¸t ®−îc ch¾c
®Æc.
B−íc 2 - Mμi bÒ mÆt tr¸t: sau khi líp tr¸t ®· ®ãng r¾n Ýt nhÊt 24 giê, cã thÓ
mμi bÒ mÆt tr¸t b»ng ph−¬ng ph¸p mμi thñ c«ng hoÆc mμi b»ng m¸y sau 72
giê. §Çu tiªn dïng ®¸ mμi th« ®Ó mμi cho lé ®¸ vμ ph¼ng mÆt, sau ®ã dïng c¸c
lo¹i ®¸ mμi kh¸c ®Ó mμi mÞn bÒ mÆt . Khi mμi ph¶i ®æ nhÑ n−íc cho tr«i líp
bét ®¸ xi m¨ng. Trong qu¸ tr×nh mμi, bÒ mÆt tr¸t cã thÓ bÞ søt, lâm do bong h¹t


  Page 6 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006

®¸. §Ó söa ch÷a, lÊy hçn hîp xi m¨ng, bét ®¸ vμ bét mÇu xoa lªn mÆt võa mμi
cho hÕt lâm. Chê 3 ®Õn 4 ngμy sau mμi l¹i b»ng ®¸ mÞn.
4.2.9.4 Tr¸t röa: C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ vμ thi c«ng mÆt tr¸t còng tiÕn hμnh nh− tr¸t
mμi bao gåm tr¸t líp lãt, chÕ t¹o v÷a tr¸t vμ thi c«ng tr¸t. Khi v÷a tr¸t ®· ®ãng
r¾n sau kho¶ng 2-3h giê th× tiÕn hμnh röa b»ng n−íc s¹ch. §æ nhÑ n−íc lªn bÒ
mÆt tr¸t vμ dïng chæi mÞn ®Ó cä ®Õn khi lé ®Òu ®¸ vμ kh«ng cã vÕt bÈn. Sau
khi röa, mÆt tr¸t ph¶i ®−îc b¶o qu¶n cÈn thËn, tr¸nh bÞ va ®Ëp vμ lμm bÈn.
4.2.9.5 Tr¸t b¨m: Tr×nh tù c«ng viÖc vμ chÕ t¹o hçn hîp v÷a còng ®−îc tiÕn hμnh nh−
tr¸t mμi, tr¸t röa. Sau khi hoμn thμnh mÆt tr¸t kho¶ng tõ 6 ngμy ®Õn 7 ngμy,
tiÕn hμnh b¨m. Tr−íc khi b¨m cÇn kÎ c¸c ®−êng viÒn, gê, m¹ch trang trÝ theo
thiÕt kÕ vμ b¨m trªn bÒ mÆt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng kÎ ®ã. Dông cô ®Ó b¨m lμ
bóa ®Çu nhän hoÆc c¸c dông cô chuyªn dông, chiÒu b¨m ph¶i vu«ng gãc víi
mÆt tr¸t vμ thËt ®Òu tay ®Ó lé c¸c h¹t ®¸ vμ ®ång nhÊt mÇu s¾c.
4.2.10 §é sai lÖch cho phÐp cña bÒ mÆt tr¸t kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c quy ®Þnh ghi
trong b¶ng 1

5- KiÓm tra vμ nghiÖm thu
5.1 KiÓm tra
5.1.1 C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l−îng tr¸t tiÕn hμnh theo tr×nh tù thi c«ng vμ bao gåm
c¸c chØ tiªu chÝnh nh− sau:
- §é ph¼ng mÆt tr¸t
- §é ®Æc ch¾c vμ b¸m dÝnh cña líp tr¸t víi nÒn tr¸t.
- C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c cña thiÕt kÕ
5.1.2 MÆt tr¸t ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu:
- Líp v÷a tr¸t ph¶i dÝnh ch¾c víi kÕt cÊu, kh«ng bÞ bong bép. KiÓm tra ®é
b¸m dÝnh thùc hiÖn b»ng c¸ch gâ nhÑ lªn mÆt tr¸t. TÊt c¶ nh÷ng chç bép ph¶i
ph¸ ra tr¸t l¹i.
- MÆt tr¸t ph¼ng, kh«ng gå ghÒ côc bé
- BÒ mÆt v÷a tr¸t kh«ng ®−îc cã vÕt r¹n ch©n chim, kh«ng cã vÕt v÷a chÈy, vÕt
h»n cña dông cô tr¸t, vÕt låi lâm, kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt ë gãc c¹nh, gê ch©n
t−êng, gê ch©n cöa, chç tiÕp gi¸p víi c¸c vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ, ®iÖn vÖ sinh tho¸t
n−íc,...
- C¸c ®−êng gê c¹nh cña t−êng ph¶i th¼ng, s¾c nÐt. C¸c ®−êng vu«ng gãc ph¶i
kiÓm tra b»ng th−íc vu«ng. C¸c c¹nh cöa sæ, cöa ®i ph¶i song song nhau. MÆt
trªn cña bÖ cöa cã ®é dèc theo thiÕt kÕ, Líp v÷a tr¸t ph¶i chÌn s©u vμo d−íi
nÑp khu«n cöa Ýt nhÊt lμ 10 mm.
- Dung sai cña mÆt tr¸t kh«ng v−ît qu¸ c¸c quy ®Þnh trong b¶ng 1
  Page 7 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006
B¶ng 1- Dung sai cho phÐp cña bÒ mÆt tr¸t

Tªn c¸c mÆt tr¸t TrÞ sè sai lÖch mÆt tr¸t (mm)
hay c¸c chi tiÕt Tr¸t b×nh th−êng Tr¸t chÊt l−îng cao Tr¸t chÊt l−îng rÊt
cao
§é kh«ng b»ng Sè chç låi lâm Sè chç låi lâm Sè chç låi lâm
ph¼ng kiÓm tra kh«ng qu¸ 3, ®é kh«ng qu¸ 2, ®é kh«ng qu¸ 2, ®é s©u
b»ng th−íc dμi s©u vÕt lâm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản