TCXDVN 320 2004

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
114
lượt xem
50
download

TCXDVN 320 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 320 2004: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải nguy hại, cải tạo hoặc thiết kế mới các ô chôn lấp chất thải nguy hại trong các bãi chôn lấp chất thải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 320 2004

 1. Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 27/2004/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 09 th¸ng 11 n¨m 2004 QuyÕt ®Þnh cña bé tr−ëng Bé X©y dùng VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 320 : 2004 "B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Gi¸m ®èc C«ng ty t− vÊn x©y dùng c«ng nghiÖp vμ ®« thÞ ViÖt Nam t¹i c«ng v¨n sè 1097 / VCC-KHCN ngμy 18 / 8 / 2004. quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 320 : 2004 "B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " . §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, Gi¸m ®èc C«ng ty t− vÊn x©y dùng c«ng nghiÖp vμ ®« thÞ ViÖt Nam vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. Bé tr−ëng bé x©y dùng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p ®· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn Hång Qu©n B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 Hazardous solid waste landfills - Design standard 1. Ph¹m vi ¸p dông: Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ, x©y dùng míi b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i, c¶i t¹o hoÆc thiÕt kÕ míi c¸c « ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i trong c¸c b·i ch«n lÊp chÊt th¶i. Danh môc chÊt th¶i ®−îc phÐp ch«n lÊp nªu trong phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nμy. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn: • TCXD 51:1984: Tho¸t n−íc - M¹ng l−íi bªn ngoμi c«ng tr×nh - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ • TCXD 33:1985: CÊp n−íc - M¹ng l−íi bªn ngoμi vμ c«ng tr×nh - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ • TCXDVN 261:2001: B·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ • TCVN 5938:1995: ChÊt l−îng kh«ng khÝ - Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh • TCVN 5945:1995: N−íc th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn th¶i • TCVN 6696:2000: ChÊt th¶i r¾n - B·i ch«n lÊp hîp vÖ sinh - Yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng. • TCVN 6706:2000: ChÊt th¶i nguy h¹i - Ph©n lo¹i. • TCVN 6707:2000: ChÊt th¶i nguy h¹i - DÊu hiÖu c¶nh b¸o. • TCVN 6980:2001: ChÊt l−îng n−íc - Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vμo n−íc s«ng dïng cho môc ®Ých cÊp n−íc sinh ho¹t • TCVN 6981:2001: ChÊt l−îng n−íc - Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vμo n−íc hå dïng cho môc ®Ých cÊp n−íc sinh ho¹t • TCVN 6982:2001: ChÊt l−îng n−íc - Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vμo vùc n−íc s«ng dïng cho môc ®Ých thÓ thao vμ gi¶i trÝ d−íi n−íc • TCVN 6983:2001: ChÊt l−îng n−íc - Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vμo vùc n−íc hå dïng cho môc ®Ých thÓ thao vμ gi¶i trÝ d−íi n−íc   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 • TCVN 6984:2001: ChÊt l−îng n−íc - Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vμo vùc n−íc s«ng dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh • TCVN 6985:2001: ChÊt l−îng n−íc - Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vμo n−íc hå dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh 3. Quy ®Þnh chung: 3.1. Quy m« b·i ch«n lÊp: Quy m« b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1: B¶ng 1: Ph©n lo¹i quy m« b·i ch«n lÊp theo diÖn tÝch TT Lo¹i b·i DiÖn tÝch (ha) 1 Nhá
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 t−¬ng lai, gi÷a khu tiÒn xö lý, khu ch«n lÊp, khu xö lý n−íc r¸c vμ khu ®iÒu hμnh. Tæng mÆt b»ng b·i ch«n lÊp ®iÓn h×nh nh− h×nh 1 zzzz 4 5 3e 1a 1c 3c 3 1b 1c 2 3a 3d 3b 4 Ghi chó 1a ¤ ch«n lÊp chÊt th¶i cã tÝnh ®éc 3b Nhμ nghØ c«ng nh©n 1b ¤ ch«n lÊp chÊt th¶i cã tÝnh dÔ ¨n mßn 3c Tr¹m c©n xe 1c ¤ ch«n lÊp chÊt th¶i cã tÝnh dÔ ch¸y, næ 3d Nhμ ®Ó xe 2 Khu xö lý n−íc r¸c 3e CÇu röa xe 3 Khu phô trî 4 Hμng rμo, c©y xanh 3a Nhμ b¶o d−ìng xe, m¸y, nhμ kho 5 Khu tiÒn xö lý H×nh 1 - Tæng mÆt b»ng b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i 4.3. Xung quanh b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ph¶i cã vïng ®Öm ®ãng vai trß lμ mμn ch¾n tÇm nh×n vμ c¸ch ly, ®ång thêi còng ®ãng vai trß lμ ®−êng biªn an toμn trong tr−êng hîp cã sù cè rß rØ chÊt th¶i. Trong vïng ®Öm trång c©y hoÆc gê ch¾n, b¶o ®¶m kh¶ n¨ng ng¨n c¸ch b·i ch«n lÊp víi bªn ngoμi. ChiÒu réng nhá nhÊt cña d¶i c©y xanh c¸ch ly lμ 10 m. Chó thÝch: C©y xanh trong khu vùc b·i ch«n lÊp tèt nhÊt nªn chän c©y xanh l¸ kim, cã t¸n réng, xanh quanh n¨m. Kh«ng trång c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶, c©y cã dÇu, l¸ rông nhiÒu, dÔ g©y ch¸y b·i vμo mïa kh«.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 4.4. B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ph¶i cã hÖ thèng hμng rμo b¶o vÖ ®Ó ng¨n c¶n sù x©m nhËp cña nh÷ng ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô, gia sóc, ®éng vËt vμo trong b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i. Hμng rμo cÇn cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c nh− t−êng g¹ch, rμo thÐp, d©y thÐp gai. 4.5. Kho¶ng c¸ch tõ b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i tíi c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2: B¶ng 2 – Kho¶ng c¸ch thÝch hîp khi lùa chän b·i ch«n lÊp Kho¶ng c¸ch tíi b·i ch«n lÊp (m) §èi t−îng cÇn §Æc ®iÓm vμ quy m« c¸c c«ng tr×nh B·i ch«n B·i ch«n B·i ch«n c¸ch ly lÊp nhá lÊp võa lÊp lín §« thÞ C¸c thμnh phè, thÞ x· ≥5.000 ≥10.000 ≥15.000 S©n bay, c¸c khu c«ng nghiÖp, h¶i c¶ng Quy m« nhá ®Õn lín ≥3.000 ≥5.000 ≥10.000 ThÞ trÊn, thÞ tø, côm ≥ 15 hé: d©n c− ë ®ång b»ng - Cuèi h−íng giã chÝnh ≥3.000 vμ trung du - C¸c h−íng kh¸c ≥500 - Theo h−íng dßng ch¶y ≥5.000 Côm d©n c− miÒn nói ≥ 15 hé, cïng khe nói (cã dßng ch¶y xuèng) ≥3.000 ≥5.000 ≥5.000 C«ng tr×nh khai th¸c CS
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 • Khu ch«n lÊp • Khu xö lý n−íc r¸c • Khu phô trî C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 3: B¶ng 3: C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong b·i ch«n lÊp Lo¹i b·i ch«n lÊp BCL lín BCL võa BCL nhá H¹ng môc Khu tiÒn xö lý Khu ph©n lo¹i chÊt th¶i x x x Khu xö lý ®ãng b¸nh vμ lμm kh« x x x Khu æn ®Þnh hãa x x x Khu ch«n lÊp ¤ ch«n lÊp x x x HÖ thèng thu gom n−íc r¸c x x x HÖ thèng thu gom vμ xö lý khÝ r¸c x x x HÖ thèng tho¸t vμ ng¨n n−íc m−a x x x HÖ thèng quan tr¾c n−íc ngÇm x x x §−êng néi bé x x x Hμng rμo vμ c©y xanh x x x B·i hoÆc kho chøa chÊt phñ bÒ mÆt x x x Khu xö lý n−íc r¸c Tr¹m b¬m n−íc r¸c x* x* x* C«ng tr×nh xö lý n−íc r¸c x x x Hå tr¾c nghiÖm x x x ¤ chøa bïn x x x Khu phô trî Nhμ ®iÒu hμnh x x x Nhμ ¨n ca x x Khu vÖ sinh vμ t¾m x x x Tr¹m ph©n tÝch x x x   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 Lo¹i b·i ch«n lÊp BCL lín BCL võa BCL nhá H¹ng môc Tr¹m c©n x x x Nhμ ®Ó xe x x x Tr¹m röa xe x x x X−ëng c¬ ®iÖn x x x Kho x x x HÖ thèng cÊp, tho¸t n−íc, cÊp ®iÖn, th«ng x x x tin liªn l¹c Chó thÝch: x - H¹ng môc c«ng tr×nh b¾t buéc ph¶i cã. x* - Tr¹m b¬m n−íc r¸c kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã nÕu ®Þa h×nh cho phÐp n−íc r¸c tõ hÖ thèng thu gom tù ch¶y vμo c¸c c«ng tr×nh xö lý n−íc r¸c. 5.2. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 5.2.1. Khu tiÒn xö lý 5.2.1.1. Khu tiÒn xö lý lμ n¬i ph©n lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i vμ xö lý chÊt th¶i nguy h¹i kh«ng ®−îc phÐp ch«n lÊp thμnh chÊt th¶i nguy h¹i ®−îc phÐp ch«n lÊp. Khu tiÒn xö lý bao gåm: - Khu ph©n lo¹i vμ chøa chÊt th¶i t¹m thêi: Ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc ®−a chÊt th¶i vμo « ch«n lÊp. DiÖn tÝch khu ph©n lo¹i vμ chøa chÊt th¶i t¹m thêi ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së khèi l−îng chÊt th¶i tiÕp nhËn hμng ngμy, ®¶m b¶o ®ñ kh«ng gian ho¹t ®éng cho ng−êi, ph−¬ng tiÖn vμ ®ñ søc chøa l−îng chÊt th¶i Ýt nhÊt trong 1 ngμy. - Khu ®ãng b¸nh, lμm kh«: ¸p dông cho c¸c lo¹i chÊt th¶i cã tÝnh dÔ l©y nhiÔm, chÊt th¶i cã tÝnh nguy h¹i khi hμm l−îng Èm cao, cã thÓ chuyÓn sang tr¹ng th¸i bÒn v÷ng vμ gi¶m bít tÝnh nguy h¹i khi ë tr¹ng th¸i kh«. - Khu æn ®Þnh ho¸ chÊt th¶i: ¸p dông cho c¸c lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i cã thÓ chuyÓn sang tr¹ng th¸i bÒn v÷ng vμ hÕt tÝnh nguy h¹i sau khi kÕt hîp víi 1 hoÆc mét sè ho¸ chÊt nhÊt ®Þnh. DiÖn tÝch khu tiÒn xö lý kho¶ng 5 – 10% diÖn tÝch khu ch«n lÊp. 5.2.1.2.NÒn khu tiÒn xö lý ph¶i ®−îc ®Çm nÐn chÆt, b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chÞu t¶i vμ ®−îc cøng ho¸ b»ng bª t«ng chèng thÊm. 5.2.1.3. Khu tiÒn xö lý ph¶i ®−îc l¾p ®Æt m¸i che, ®¶m b¶o tr¸nh sù x©m nhËp cña n−íc m−a vμ sù thÊt tho¸t chÊt g©y « nhiÔm trong qu¸ tr×nh xö lý tr−íc khi ch«n lÊp.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 5.2.1.4. Khu tiÒn xö lý cÇn cã hÖ thèng r·nh ng¨n n−íc mÆt vμ r·nh thu gom n−íc r¸c. R·nh ng¨n n−íc mÆt ®−îc bè trÝ thμnh vßng khÐp kÝn xung quanh khu tiÒn xö lý nh»m ng¨n ngõa n−íc m−a x©m nhËp vμo r¸c th¶i, lμm ph¸t sinh n−íc r¸c. R·nh thu gom n−íc r¸c bè trÝ thμnh mét m¹ng l−íi chung, xung quanh c¸c khu vùc chøa r¸c t¹m thêi, c¸c khu vùc ph¸t sinh nhiÒu n−íc r¸c ®Ó thu gom. 5.2.1.5. Khu chøa chÊt th¶i t¹m thêi ®−îc chia ra thμnh c¸c khu riªng biÖt ®Ó chøa riªng tõng lo¹i chÊt th¶i, phï hîp víi viÖc xö lý sau nμy. 5.2.2. Khu ch«n lÊp 5.2.2.1.B·i ch«n lÊp ®−îc chia thμnh c¸c « ch«n lÊp nh− b·i ch«n lÊp chÊt th¶i th«ng th−êng. Mçi « ch«n lÊp ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi 1 lo¹i chÊt th¶i nhÊt ®Þnh vμ ®−îc sö dông ®Ó ch«n lÊp chÊt th¶i ®ã. DiÖn tÝch « ch«n lÊp ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4: B¶ng 4: DiÖn tÝch « ch«n lÊp Khèi l−îng chÊt th¶i tiÕp nhËn DiÖn tÝch « ch«n lÊp (tÊn/ngμy) (m2) (1) (2) ≤ 10 300-500 >10 - 20 >500-1.000 >20 - 50 >1.000-2.000 >50 - 100 >2.000 - 3.500 > 100 >3.500 – 5.000 5.2.2.2.Trong khu ch«n lÊp, nªn thiÕt kÕ c¸c m¸i che di ®éng, cã thÓ tr−ît trªn c¸c ®−êng ray ®Ó h¹n chÕ l−îng n−íc m−a x©m nhËp vμo c¸c « ch«n lÊp ®ang ho¹t ®éng. §é cao cña m¸i che cã thÓ thay ®æi ®−îc ®Ó phï hîp víi ®é cao vËn hμnh cña « ch«n lÊp. M¸i che nªn chän c¸c lo¹i vËt liÖu rÎ nh−ng cã kh¶ n¨ng che m−a. Khi vËn hμnh b·i ch«n lÊp, m¸i che ph¶i b¶o ®¶m che kÝn toμn bé khu vùc ®æ chÊt th¶i, kh«ng cho n−íc m−a tiÕp xóc trùc tiÕp víi chÊt th¶i nguy h¹i. 5.2.2.3.KÕt cÊu thμnh, ®¸y vμ v¸ch ng¨n c¸c « ch«n lÊp ®−îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. 5.2.2.4.HÖ thèng chèng thÊm n−íc r¸c: • ThiÕt kÕ hÖ thèng chèng thÊm n−íc r¸c tuú thuéc vμo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng b·i vμ tÝnh chÊt cña c¸c lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i sÏ ®−îc ch«n lÊp.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 + §èi víi b·i («) ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã tÝnh dÔ ch¸y, dÔ næ: sö dông hÖ thèng líp lãt ®¸y vμ thμnh t−¬ng tù nh− b·i ch«n lÊp chÊt th¶i th«ng th−êng (TCXDVN 261:2001). + §èi víi b·i («) ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã tÝnh ®éc, c¸c chÊt th¶i cã tÝnh ¨n mßn: ph¶i sö dông hÖ thèng líp lãt ®¸y vμ thμnh kÐp. CÊu t¹o hÖ thèng líp lãt ®¸y vμ thμnh kÐp gåm: - Líp 1: Líp thu n−íc r¸c thø nhÊt. - Líp 2: Líp vËt liÖu chèng thÊm thø nhÊt. - Líp 3: Líp thu n−íc r¸c thø hai. - Líp 4: Líp vËt liÖu chèng thÊm thø hai. - Líp 5: Líp ®Êt nÒn ®Çm chÆt. MÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh cña hÖ thèng líp lãt ®¸y vμ thμnh kÐp nh− h×nh 1. Líp chÊt th¶i ch«n lÊp TÇng thu n−íc r¸c thø 1 Líp chèng thÊm thø 1 TÇng thu n−íc r¸c thø 2 Líp chèng thÊm thø 2 Líp ®Êt nÒn ®Çm chÆt èng thu gom n−íc r¸c 1% 1% 3% 3% 1% 1% 3% 3% èng thu gom n−íc r¸c 1000 mm 1000 mm H×nh 1 - MÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®¸y b·i ch«n lÊp • VËt liÖu lãt ®−îc sö dông trong hÖ thèng chèng thÊm ph¶i ®¶m b¶o ®−îc ®é bÒn v÷ng, chÞu ®−îc c¸c t¸c ®éng ho¸ häc cña chÊt th¶i vμ chèng ®−îc sù rß rØ cña   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 chÊt th¶i trong mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vμ trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng, vËn hμnh, ®ãng b·i vμ hËu ®ãng b·i. VËt liÖu chèng thÊm cã thÓ lùa chän c¸c lo¹i sau: - §Êt sÐt: Líp ®Êt sÐt cã ®Æc tÝnh hÖ sè thÊm K ≤ 10-7 cm/s, ®−îc ®Çm nÐn chÆt, bÒ dμy ≥ 60 cm. - Mμng HDPE (High Density Polyethylen) chiÒu dμy ≥ 2 mm. - Nhùa tæng hîp PVC chiÒu dμy ≥ 2 mm. - Cao su butila chiÒu dμy ≥ 2 mm. - Cao su tæng hîp Neopren chiÒu dμy ≥ 2 mm. Khi xem xÐt lùa chän vËt liÖu cÇn nghiªn cøu, xem xÐt cô thÓ c¸c vÊn ®Ò sau ®Ó lùa chän vËt liÖu thÝch hîp: - Sù t−¬ng thÝch vÒ mÆt ho¸ häc víi lo¹i chÊt th¶i sÏ ®−îc ch«n lÊp vμ n−íc rß rØ cã thÓ ph¸t sinh. - §é bÒn, tr¬ ®èi víi c¸c yÕu tè khÝ hËu thêi tiÕt. - Søc chÞu ®ùng sù ph¸ huû vËt lý. - §é bÒn chèng l¹i c¸c ®éng vËt gÆm nhÊm vμ vi trïng. - Kh¶ n¨ng gi÷ ®−îc c¸c tÝnh chÊt mong muèn ë mäi nhiÖt ®é. - KiÓm so¸t, ®¶m b¶o vÒ chÊt l−îng c¶ trong giai ®o¹n chÕ t¹o vμ khi ®Æt vμo « ch«n lÊp. - T×nh tr¹ng ho¹t ®éng vμ tuæi thä. 5.2.2.5.HÖ thèng thu gom n−íc r¸c: • Mçi « ch«n lÊp ph¶i cã hÖ thèng thu gom n−íc r¸c riªng. + Víi c¸c b·i ch«n lÊp cã líp lãt ®¬n: mçi « ch«n lÊp chØ cã mét hÖ thèng thu gom n−íc r¸c. + Víi c¸c b·i ch«n lÊp cã líp lãt kÐp, mçi « ch«n lÊp cã hai hÖ thèng thu gom n−íc r¸c, gåm c¸c líp sau: - TÇng thu n−íc r¸c thø nhÊt - HÖ thèng èng thu gom n−íc r¸c thø nhÊt - Líp chèng thÊm thø nhÊt - TÇng thu n−íc thø 2 - HÖ thèng èng thu gom n−íc r¸c thø 2 - Líp chèng thÊm thø hai.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 Líp chÊt th¶i ch«n lÊp TÇng thu n−íc r¸c thø 1 èng thu gom n−íc r¸c thø 1 Líp chèng thÊm thø 1 TÇng thu n−íc r¸c thø 2 èng thu gom n−íc r¸c thø 2 Líp chèng thÊm thø 2 Líp ®Êt nÒn ®Çm chÆt Hè l¾ng Hè l¾ng 180-200 H×nh 2- MÆt c¾t ngang hÖ thèng thu gom n−íc r¸c • TÇng thu gom n−íc r¸c ph¶i cã chiÒu dμy Ýt nhÊt 30 cm víi nh÷ng ®Æc tÝnh sau: - Cã Ýt nhÊt 5% khèi l−îng h¹t cã kÝch th−íc ≤ 0,075 mm. - Cã hÖ sè thÊm K ≤ 10-2 cm/s. - Cμng gÇn èng thu, dÉn n−íc kÝch th−íc h¹t cμng lín ®Ó ng¨n sù dÞch chuyÓn cña c¸c h¹t qu¸ mÞn g©y t¾c hÖ thèng thu gom vμ vÉn ®¶m b¶o n−íc tù ch¶y xuèng hÖ thèng thu gom. HÖ thèng èng thu gom n−íc r¸c cña mçi « ch«n lÊp ®−îc thiÕt kÕ víi yªu cÇu sau: - Cã 1 hoÆc nhiÒu tuyÕn chÝnh ch¹y däc theo h−íng dèc cña « ch«n lÊp. C¸c tuyÕn nh¸nh dÉn n−íc r¸c vÒ tuyÕn chÝnh. TuyÕn chÝnh dÉn n−íc r¸c vÒ hè thu ®Ó b¬m hoÆc dÉn th¼ng vμo c«ng tr×nh xö lý n−íc r¸c. S¬ ®å bè trÝ èng thu gom nh− h×nh 3.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 - Trªn mçi tuyÕn èng, cø 180-200 m l¹i cã 1 hè l¾ng ®Ó phßng tr¸nh sù t¾c nghÏn èng. Hè l¾ng th−êng ®−îc x©y b»ng g¹ch, cã kÕt cÊu chèng thÊm. KÝch th−íc hè l¾ng 800mm x 800mm x 800 mm. S¬ ®å bè trÝ hè l¾ng xem h×nh (2) vμ (3). èng thu gom n−íc r¸c cã mÆt phÝa trong nh½n, ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 150 mm. èng ®−îc ®ôc lç víi ®−êng kÝnh tõ 10-20 mm trªn suèt chiÒu dμi èng víi tû lÖ lç rçng chiÕm tõ 10-15% diÖn tÝch bÒ mÆt èng. 60 60 60-70 m 60-70 m 60-70 m 60-70 m 60 Hè l¾ng 60 60 Hè l¾ng 60 60 180-200 m 60 60 Hè l¾ng 60 60 Hè l¾ng 60 Tíi hè thu n−íc r¸c Tíi hè thu n−íc r¸c H×nh 3 - S¬ ®å bè trÝ èng thu gom n−íc r¸c - §−êng èng thu gom n−íc r¸c cÇn ®¶m b¶o ®é bÒn ho¸ häc vμ c¬ häc trong suèt thêi gian vËn hμnh b·i ch«n lÊp. - §é dèc cña mçi tuyÕn èng tuú thuéc vμo ®Þa h×nh ®¸y « ch«n lÊp nh−ng kh«ng nhá h¬n 2% ®èi víi tuyÕn nh¸nh vμ 1% ®èi víi tuyÕn chÝnh. • Hè thu n−íc r¸c: - Trong c¸c « ch«n lÊp ph¶i thiÕt kÕ c¸c hè thu n−íc r¸c ®Ò phßng n−íc r¸c tõ hÖ thèng thu gom n−íc r¸c kh«ng hoÆc khã tù ch¶y vμo c¸c c«ng tr×nh xö lý n−íc r¸c.   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 - Sè l−îng, chiÒu s©u hè thu phô thuéc vμo l−u l−îng n−íc r¸c. - Hè thu n−íc r¸c ph¶i cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c, cã thÓ sö dông l©u dμi ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chèng thÊm n−íc r¸c. • HÖ thèng èng thu gom n−íc r¸c cña mçi « ch«n lÊp ®−îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. 5.2.2.6. HÖ thèng thu khÝ r¸c: HÖ thèng thu gom khÝ ph¶i ®−îc thiÕt kÕ vμ x©y dùng hîp lý ®¶m b¶o thu håi khÝ r¸c mμ kh«ng ¶nh h−ëng tíi cÊu tróc cña líp phñ vμ b·i ch«n lÊp. §èi víi b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i, kh«ng ®−îc cho tho¸t t¸n khÝ t¹i chç mμ b¾t buéc ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng thu khÝ r¸c. HÖ thèng thu khÝ r¸c bao gåm: C¸c èng thu khÝ r¸c, èng dÉn khÝ r¸c, khu xö lý khÝ r¸c. C¸c èng thu gom khÝ r¸c ®−îc l¾p ®Æt trong qu¸ tr×nh vËn hμnh, nèi ghÐp, n©ng dÇn ®é cao theo ®é cao vËn hμnh b·i. §o¹n èng nèi ghÐp ph¶i ®−îc hμn g¾n cÈn thËn. PhÇn èng n»m trong líp ®Êt phñ bÒ mÆt b·i ch«n lÊp vμ phÇn nh« cao trªn mÆt b·i ch«n lÊp ph¶i sö dông vËt liÖu kh«ng ch¸y, chÞu ®−îc c¸c t¸c ®éng c¬ häc vμ ho¸ häc. CÊu t¹o, c¸ch bè trÝ, mËt ®é èng thu khÝ r¸c theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. HÖ thèng èng dÉn khÝ r¸c gåm c¸c èng chÝnh vμ èng nh¸nh. èng nh¸nh nèi tõ èng thu khÝ r¸c tíi èng chÝnh. èng chÝnh dÉn khÝ r¸c tõ c¸c èng nh¸nh vÒ khu xö lý khÝ r¸c. Tuú thuéc vμo tÝnh chÊt vμ l−îng khÝ r¸c ph¸t sinh mμ ¸p dông ph−¬ng ph¸p xö lý ®èt hay hÊp thô ho¸ häc. Tr−êng hîp nång ®é khÝ hydrocacbua cao cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p ®èt. Trong c¸c tr−êng hîp kh¸c, cÇn cã nghiªn cøu cô thÓ vÒ thμnh phÇn khÝ r¸c ®Ó lùa chän thiÕt bÞ xö lý thÝch hîp. Trong tr−êng hîp xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p ®èt, cÇn ¸p dông nghiªm ngÆt c¸c biÖn ph¸p an toμn vÒ phßng chèng ch¸y, næ. 5.2.2.7. HÖ thèng tho¸t n−íc m−a: Trong b·i ch«n lÊp ph¶i cã hÖ thèng thu gom n−íc m−a riªng vμ dÉn vμo c¸c hÖ thèng tho¸t n−íc m−a cña khu vùc. HÖ thèng tho¸t n−íc m−a gåm c¸c m−¬ng tho¸t n−íc m−a, tiÕt diÖn m−¬ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiªu tho¸t n−íc lò víi cã tÇn suÊt 50 n¨m (c¨n cø vμo sè liÖu thuû v¨n khu vùc x©y dùng b·i ch«n lÊp). §é bÒn v÷ng cña m−¬ng ph¶i ®¶m b¶o trong suèt qu¸ tr×nh vËn hμnh b·i ch«n lÊp. Chó thÝch: ë nh÷ng vÞ trÝ dßng ch¶y m¹nh, ph¶i tiÕn hμnh kÌ ®¸, ®Ò phßng n−íc ph¸ bê kªnh, ch¶y vμo b·i ch«n lÊp. §èi víi c¸c « ch«n lÊp cã kÝch th−íc lín h¬n 2.000 m2, ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n−íc m−a trong « ch«n lÊp. HÖ thèng tho¸t n−íc m−a trong « ch«n lÊp ®−îc   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 thiÕt kÕ ®éc lËp víi hÖ thèng thu gom n−íc r¸c. HÖ thèng tho¸t n−íc m−a bao gåm mét sè r·nh hë, ®Æt song song víi èng thu gom n−íc r¸c. HÖ thèng tho¸t n−íc m−a trong « ch«n lÊp chØ ¸p dông khi ch−a cã chÊt th¶i. ChÊt th¶i ®æ tíi ®©u, hÖ thèng tho¸t n−íc m−a trong « ch«n lÊp sÏ ®−îc lÊp tíi ®ã ®Õn ®ã. 5.2.2.8. HÖ thèng giÕng quan tr¾c n−íc ngÇm: B·i ch«n lÊp ph¶i cã hÖ thèng giÕng quan tr¾c n−íc ngÇm, nh»m quan tr¾c ®Þnh kú vμ gi¸m s¸t chÊt l−îng n−íc ngÇm khu vùc trong giai ®o¹n vËn hμnh vμ giai ®o¹n cÇn kiÓm so¸t b·i ch«n lÊp sau khi ®· ®ãng b·i. Sè l−îng, cÊu t¹o giÕng quan tr¾c n−íc ngÇm theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. Xung quanh giÕng quan tr¾c n−íc ngÇm ph¶i cã biÓn b¸o "GiÕng quan tr¾c n−íc ngÇm". 5.2.2.9.HÖ thèng ®−êng néi bé: Tuú theo quy m« b·i ch«n lÊp vμ thêi gian sö dông mμ thiÕt kÕ hÖ thèng ®−êng néi bé lμ ®−êng t¹m, ®−êng b¸n vÜnh cöu hay ®−êng vÜnh cöu. C¸c tuyÕn ®−êng ph¶i ®−îc bè trÝ phï hîp, ®¶m b¶o c¸c lo¹i xe dÔ dμng tr¸nh nhau, quay xe... §−êng ra vμo b·i ch«n lÊp ph¶i cã d¶i c©y xanh c¸ch ly vμ cã biÓn b¸o. 5.2.2.10.Hμng rμo vμ c©y xanh: B·i ch«n lÊp ph¶i cã hμng rμo b¶o vÖ, ®−îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. B·i ch«n lÊp ph¶i ®−îc trång c©y xanh, ®¶m b¶o c¸ch ly, ch¾n giã, bôi ¶nh h−ëng ®Õn khu vùc xung quanh, theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. C©y xanh trong khu vùc b·i ch«n lÊp tèt nhÊt nªn chän c©y xanh l¸ kim, cã t¸n réng, xanh quanh n¨m. Kh«ng trång c¸c lo¹i c©y cã dÇu, c©y rông l¸ vμo mïa kh« vμ c©y ¨n qu¶. ChiÒu réng cña d¶i c©y xanh c¸ch ly ≥10 m. 5.2.2.11.B·i vμ kho chøa chÊt phñ bÒ mÆt: Tuú theo quy m« vμ yªu cÇu dù tr÷ cña tõng b·i ch«n lÊp mμ x¸c ®Þnh kho hay b·i chøa chÊt phñ. Khèi l−îng chÊt phñ ®−îc −íc tÝnh b»ng 30% khèi l−îng chÊt th¶i ®em ch«n lÊp. NÒn kho, b·i chøa chÊt phñ ®−îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o chÞu t¶i cña vËt liÖu vμ xe ra vμo. Xung quanh kho, b·i ph¶i cã t−êng ch¾n ®Ó vËt liÖu phñ kh«ng v−¬ng v·i ra ngoμi. 5.2.3. Khu xö lý n−íc r¸c Khu xö lý n−íc r¸c bao gåm: Tr¹m b¬m n−íc r¸c, c¸c c«ng tr×nh xö lý n−íc r¸c, hå tr¾c nghiÖm vμ « chøa bïn. Tr¹m b¬m n−íc r¸c, c¸c c«ng tr×nh xö lý n−íc r¸c, « chøa bïn ®−îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001 vμ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh kh¸c.   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 Hå tr¾c nghiÖm lμ hå dïng ®Ó nu«i c¸c ®éng vËt chØ thÞ nh»m ®¸nh gi¸ ®é ®éc h¹i cña n−íc r¸c sau khi xö lý. Hå tr¾c nghiÖm tiÕp nhËn n−íc r¸c tõ c«ng tr×nh xö lý n−íc r¸c cuèi cïng vμ tho¸t n−íc ra ngoμi b·i ch«n lÊp. Cã thÓ tËn dông c¸c ao, hå tù nhiªn hay nh©n t¹o cã s½n lμm hå tr¾c nghiÖm hoÆc thiÕt kÕ x©y dùng míi. Kh«ng ®−îc sö dông c¸c lo¹i ao, hå sau ®©y lμm hå tr¾c nghiÖm: - Ao, hå sö dông ®Ó cÊp n−íc cho sinh ho¹t - Ao, hå ®ang sö dông ®Ó nu«i trång thuû s¶n - Ao, hå sö dông cho môc ®Ých du lÞch, thÓ thao, vui ch¬i. - Ao, hå cã diÖn tÝch lín h¬n 1000 m2 5.2.4. Khu phô trî Tû lÖ diÖn tÝch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phô trî trong b·i ch«n lÊp chiÕm 15 % tæng diÖn tÝch b·i ch«n lÊp. VÞ trÝ, quy m« c¸c h¹ng môc trong khu phô trî ®−îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. HÖ thèng cÊp n−íc: Cã thÓ thiÕt kÕ cÊp n−íc t¹i chç hoÆc tõ m¹ng l−íi cÊp n−íc chung cña khu vùc. Trong tr−êng hîp cÊp n−íc tõ nguån t¹i chç, nªn sö dông n−íc ngÇm tõ lç khoan vμ ph¶i cã hÖ thèng xö lý ®¹t tiªu chuÈn cÊp n−íc cho sinh ho¹t. N−íc cho s¶n xuÊt (röa xe, t−íi ®−êng, t−íi c©y...) ®−îc thiÕt kÕ lÊy tõ kªnh tho¸t n−íc m−a hoÆc hå chøa. Kh«ng dïng n−íc cÊp cho sinh ho¹t ®Ó vÖ sinh xe, m¸y. M¹ng l−íi cÊp n−íc ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh (TCXD 33:1995, TCVN 4513:1988). HÖ thèng cÊp ®iÖn ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c tiªu chuÈn cung cÊp ®iÖn hiÖn hμnh (TCVN 3743:1983, TCXD 95:1983, TCXD 25:1991, TCXD 27:1991). Chó thÝch: Nh÷ng khu vùc ®Þa ®iÓm b·i ch«n lÊp ch−a cã ®iÖn l−íi th× ®−îc trang bÞ m¸y ph¸t ®iÖn ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu vÒ ®iÖn cña b·i ch«n lÊp. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng t¹i b·i ch«n lÊp ®−îc thiÕt kÕ chèng sÐt theo tiªu chuÈn TCXD 46-1984.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 Phô lôc 1 Danh môc c¸c chÊt th¶i nguy h¹i ®−îc phÐp ch«n lÊp M· sè M· sè Basel M« t¶ chÊt th¶i Giíi h¹n A[1170] ¾c quy th¶i, pin th¶i Trõ c¸c lo¹i b¶o ®¶m nh÷ng ®Æc tÝnh nhÊt ®Þnh ®Ó coi lμ chÊt th¶i kh«ng nguy h¹i (theo TCVN 6705:2000) A[1180] ThiÕt bÞ hay chi tiÕt ®iÖn, ®iÖn tö th¶i chøa nh÷ng bé phËn nh− pin, ¾c quy thuéc TCVN6706:2000, c«ng t¾c thuû ng©n, thuû tinh tõ ®Ìn cat«t vμ thuû tinh ho¹t ho¸ kh¸c, tô ®iÖn cã PCB hoÆc lÉn víi c¸c chÊt th¶i nguy h¹i kh¸c cã nång ®é thÓ hiÖn tÝnh chÊt ®Æc tr−ng nªu trong phô lôc III (1), (2) C«ng −íc Basel A[2010] ChÊt th¶i thuû tinh tõ ®Ìn cat«t vμ thuû tinh ho¹t ho¸ kh¸c A[2050] Ami¨ng th¶i (bôi vμ sîi) A[3030] C¸c chÊt th¶i cã chøa cÊu t¹o tõ ch× hoÆc bÞ lÉn víi c¸c hîp chÊt chèng kÝch næ trªn c¬ së ch× A[3050] Y13 C¸c chÊt th¶i tõ s¶n xuÊt, ®ãng Kh«ng kÓ c¸c chÊt liªn gãi vμ sö dông nhùa, mñ, chÊt quan ®· nªu trong TCVN ho¸ dÎo, keo vμ chÊt kÕt dÝnh 6705:2000 A[3190] Y11 CÆn nhùa th¶i tõ c¸c qu¸ tr×nh Kh«ng kÓ bª t«ng nhùa tinh chÕ, ch−ng cÊt vμ xö lý nhiÖt ph©n c¸c vËt liÖu h÷u c¬ A[4060] Y9 Nhò t−¬ng vμ hçn hîp dÇu /n−íc vμ hydrocacbon/n−íc th¶i A[4080] Y15 ChÊt th¶i cã tÝnh næ A[4100] C¸c chÊt th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ Kh«ng kÓ c¸c chÊt n»m kiÓm so¸t « nhiÔm c«ng nghiÖp trong TCVN 6705:2000   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 320 : 2004 M· sè M· sè Basel M« t¶ chÊt th¶i Giíi h¹n dïng ®Ó lμm s¹ch c¸c lo¹i khÝ th¶i c«ng nghiÖp A[4160] Than ho¹t tÝnh ®· qua sö dông Kh«ng kÓ than ho¹t tÝnh dïng tõ qu¸ tr×nh xö lý n−íc uèng vμ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp thùc phÈm vμ s¶n xuÊt vitamin   Page 17 
Đồng bộ tài khoản