TCXDVN 332 2004

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
49
lượt xem
17
download

TCXDVN 332 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 332 2004: Vật liệu chịu lửa-Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 332 2004

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 02 /2005/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 06 th¸ng 1 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh cña bé tr−ëng Bé X©y dùng VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 332 : 2004 " VËt liÖu chÞu löa - Ký hiÖu c¸c ®¹i l−îng vμ ®¬n vÞ " bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 332 : 2004 " VËt liÖu chÞu löa - Ký hiÖu c¸c ®¹i l−îng vμ ®¬n vÞ ". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng : Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. Bé tr−ëng bé x©y dùng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p §· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn Hång Qu©n   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 Lêi nãi ®Çu TCXDVN . . . 2004 " VËt liÖu chÞu löa - Ký hiÖu c¸c ®¹i l−îng vμ ®¬n vÞ" ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè.........../Q§-BXD ngμy........th¸ng.....n¨m.......   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 VËt liÖu chÞu löa- Ký hiÖu c¸c ®¹i l−îng vμ ®¬n vÞ Refractories- Quantities Symbols and units 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh tªn c¸c ký hiÖu ®¹i l−îng vμ ®¬n vÞ sö dông trong lÜnh vùc vËt liÖu chÞu löa. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn C¸c tμi liÖu viÖn dÉn ®−îc nªu t¹i cét " ®Þnh nghÜa c¸c ®¹i l−îng " trong ®iÒu 3 cña tiªu chuÈn nμy 3 Tªn vμ ký hiÖu Tªn ký hiÖu c¸c ®¹i l−îng vμ ®¬n vÞ ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 1.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 B¶ng 1: §¹i l−îng vμ ®¬n vÞ §¹i l−îng STT §¹i l−îng Ký §Þnh nghÜa Chó thÝch hiÖu 01 ¸p suÊt P Lùc t¸c dông lªn mét ®¬n vÞ pressure diÖn tÝch [ TCVN 6398-3:1999] [ ISO 31-3:1992] 02 ¸p suÊt d− Pe ®é d− ¸p suÊt so víi ¸p suÊt Excessive pressure khÝ quyÓn [ TCVN 6398-3:1999] [ ISO 31-3:1992] 03 B¸n kÝnh r B¸n kÝnh h×nh häc Radius [ TCVN 6398-3:1999] [ISO 31-3:1992] 04 ChiÒu dμi l ChiÒu dμi h×nh häc Length [ TCVN 6398-3:1999] [ISO 31-3:1992] 05 ChiÒu dμi ban ®Çu lo ChiÒu dμi cña mÉu tr−íc khi thÝ Initial length nghiÖm [TCVN 6530-5:1999] [ISO 2478:1987] 06 ChiÒu dμi cuèi cïng l1 ChiÒu dμi cña mÉu sau khi thÝ Final length nghiÖm [TCVN 6530-5:1999] [ISO 2478:1987] 07 ChiÒu réng b ChiÒu réng h×nh häc Width 08 ChiÒu réng ban ®Çu b0 ChiÒu réng cña mÉu tr−íc khi Initial width thÝ nghiÖm 09 ChiÒu réng cuèi cïng bi ChiÒu réng cña mÉu sau khi thÝ Final width nghiÖm 10 ChiÒu dÇy h ChiÒu dÇy h×nh häc Thickness 11 ChiÒu dÇy ban ®Çu h0 ChiÒu dÇy cña mÉu tr−íc khi Initial thickness thÝ nghiÖm [TCVN 6530-5:1999] [ISO 2478:1987]   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 12 ChiÒu dÇy cuèi cïng h1 ChiÒu dÇy cña mÉu sau khi thÝ Final thickness nghiÖm [TCVN 6530-5:1999] [ISO 2478:1987] §¬n vÞ STT Tªn ®¬n vÞ Ký hiÖu HÖ sè chuyÓn ®æi vμ chó thÝch Quèc tÕ 01 Pascan Pa 1 Pa =1 N/m2 1 Pa =10-6Mpa 1 Pa = 10-6 N/mm2 1 Pa = 10-5Bar 02 Pascan Pa 1 Pa = 9,87.10-6 atm 1 Pa = 1,02.10-5at 1 Pa = 75.10-4mmHg 1 Pa = 1,02.10-2mmH2O 03 milimÐt mm 04 milimÐt mm 05 milimÐt mm 06 milimÐt mm 07 milimÐt mm 08 milimÐt mm 09 milimÐt mm 10 milimÐt mm   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 11 milimÐt mm 12 milimÐt mm (TiÕp theo) §¹i l−îng STT §¹i l−îng Ký §Þnh nghÜa Chó thÝch hiÖu 13 DiÖn tÝch S DiÖn tÝch h×nh häc Area 14 DiÖn tÝch thiÕt diÖn St DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang b»ng tÝch ngang cña chiÒu réng hoÆc chiÒu dμi víi Cross - section chiÒu cao cña mÉu thö area [TCVN 6530-1: 1999] [ISO 10059:1992] 15 DiÖn tÝch bÒ mÆt Sbmr Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt cña tÊt c¶ riªng c¸c h¹t cña vËt liÖu trong mét ®¬n Specific surface vÞ khèi l−îng area 16 §é Èm tuyÖt ®èi Wab Lμ tû sè tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi Absolute humidity l−îng cña h¬i n−íc trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch kh«ng khÝ so víi khèi l−îng kh«ng khÝ chøa trong ®¬n vÞ thÓ tÝch ®ã 17 §é Èm t−¬ng ®èi Wr Lμ tØ sè phÇn tr¨m khèi l−îng h¬i Relative humidity n−íc cã trong mét thÓ tÝch kh«ng khÝ so víi khèi l−îng h¬i n−íc b·o hoμ cã trong thÓ tÝch ®ã. 18 §é hót Èm W Lμ tû sè phÇn tr¨m khèi l−îng Èm Moisture ®−îc hót vμo mÉu ®Ó trong kh«ng absorption khÝ so víi khèi l−îng mÉu kh« 19 §é hót n−íc Wa Lμ tû sè phÇn tr¨m khèi l−îng n−íc Wa=100(m2-m1)/m1 Water absorption ngÊm ®Çy vμo mÉu so víi khèi l−îng mÉu kh« m1 : Khèi l−îng kh« cña mÉu thö (46) [TCVN 6530 - 3:1999] m2: Khèi l−îng mÉu thö [ISO 5016: 1997] b·o hoμ chÊt láng c©n   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 trong kh«ng khÝ (47) 20 §é xèp KÝn Xk Lμ tû sè gi÷a tæng thÓ tÝch c¸c lç Xk= Xt - Xbk Closed porosity xèp kÝn trong vËt liÖu víi tæng thÓ Lç xèp n»m trong vËt tÝch cña vËt liÖu liÖu chÞu löa kh«ng cho [TCVN 6530-3:1999] c¸c chÊt láng thÊm qua [ISO 5017 : 1998] khi ®−îc ng©m trong dung dÞch Xt ®é xèp toμn phÇn(21) Xbk ®é xèp biÓu kiÕn(22) §¬n vÞ (TiÕp theo) STT Tªn ®¬n vÞ Ký hiÖu HÖ sè chuyÓn ®æi vμ chó thÝch Quèc tÕ 13 mili mÐt vu«ng mm2 1 mm2 =10-6m2 1 mm2= 10-2cm2 14 mili mÐt vu«ng mm2 15 mili mÐt vu«ng trªn gam mm2/g 16 phÇn tr¨m % 17 phÇn tr¨m % 18 phÇn tr¨m %   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 19 phÇn tr¨m % 20 phÇntr¨m % (tiÕp theo) §¹i l−îng STT §¹i l−îng Ký §Þnh nghÜa Chó thÝch hiÖu 21 §é xèp toμn phÇn Xt Lμ tû sè gi÷a tæng thÓ tÝch Xt=100 (ρt- ρb)/ ρt (®é xèp thùc) cña lç xèp kÝn vμ lç xèp hë True porosity trong vËt liÖu víi tæng thÓ ρt: khèi l−îng riªng (40) tÝch vËt liÖu ρb: Khèi l−îng thÓ tÝch(41) [TCVN 6530-3 :1999] [ISO 5017 : 1997] 22 §é xèp biÓu kiÕn Xbk Lμ tû sè tÝnh b»ng phÈn Xbk= 100 (m2-m1)/(m2-m3) Apparent porosity tr¨m thÓ tÝch gi÷a c¸c lç xèp hë so víi thÓ tÝch cña VÒ nguyªn t¾c lç xèp hë lμ toμn toμn mÉu thö bé c¸c lç xèp mμ lèi th«ng víi khÝ quyÓn tr−c tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp [TCVN 6530-3 :1999] qua nhau [ISO 5017 : 1997] (m1,m2,m3 ; t−¬ng øng víi c¸c ®¹i l−¬ng 46,47,48 trong tiªu chuÈn nμy) 23 §é chÞu löa tr TÝnh chÊt ®Æc tr−ng cña NhiÖt ®é khi ®Ønh cña c«n tiªu vËt liÖu chÞu löa cho phÐp chuÈn ®æ gôc ch¹m bÒ mÆt cña Refractoriness vËt liÖu chÞu ®ùng ®−îc ®Õ (c«n tiªu chuÈn ®−îc nung ë nhiÖt ®é cao trong m«i ®iÒu kiÖn vμ tèc ®é n©ng nhiªt tr−êng vμ ®iÒu kiÖn sö x¸c ®Þnh dông [TCVN 6530-4 :1999] [ISO 528-83] 24 §é dÉn nhiÖt λ L−îng nhiÖt truyÒn qua vËt liÖu chÞu löa trªn mét ®¬n Thermal vÞ thêi gian chia cho mét conductivity ®¬n vÞ diÖn tÝch c¾t ngang vμ mét ®¬n vÞ trªnh lÖch gradient nhiÖt ®é däc theo   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 h−íng cña dßng nhiÖt [TCVN 6398-4 :1999] [ISO 31-4 1992] 25 §é khuyÕch t¸n a §é dÉn nhiÖt cña vËt liÖu a=λ/(cp x ρb) nhiÖt chÞu löa chia cho nhiÖt λ: ®é dÉn nhiÖt(24) Thermal dung trªn mét ®¬n vÞ thÓ cp: nhiÖt dung ®¼ng ¸p (62) diffusivity tÝch cña vËt liÖu ρb: khèi l−¬ng thÓ tÝch(41) [TCVN 6398-4 :1999] [ISO 31-4 1992] 26 §é bÒn sèc nhiÖt R Lμ kh¶ n¨ng s¶n phÈm Thermal shock chÞu löa kh«ng bÞ ph¸ huû resistance do thay ®æi nhiÖt ®é ®ét ngét [TCVN 6530 - 7 : 2000] [EN 993-11: 1997] §¬n vÞ (tiÕp theo) STT Tªn ®¬n vÞ Ký hiÖu HÖ sè chuyÓn ®æi vμ chó thÝch Quèc tÕ 21 phÇn tr¨m % 22 phÇn tr¨m % 0 23 ®é Celsius C   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 24 o¸t trªn mÐt, ®é Kenvin W/(m.K) 1 W/(m.K) =8,6 . 10-1 kcal/(h.m.0C) 25 mÐt vu«ng trªn gi©y m2/s 26 lÇn lÇn (tiÕp theo) §¹i l−îng STT §¹i l−îng Ký §Þnh nghÜa Chó thÝch hiÖu 27 §é co- në phô theo chiÒu ±ΔL Lμ tû sè tÝnh b»ng phÇn tr¨m Δl=100 (ln-l0)/l0 dμi gi÷a hiÖu chiÒu dμi mÉu thö tr−íc vμ sau nung víi chiÒu l0 chiÒu dμi mÉu thö Permanent linear change dμi mÉu thö tr−íc khi nung tr−íc khi nung. ln chiÒu dμi mÉu thö [TCVN 6530-5: 1999] sau nung. [ISO 2477:1987] HiÖn t−îng vËt liÖu chÞu löa co - në phô kh«ng quay l¹i chiÒu dμi ban ®Çu. DÊu + vËt liÖu në phô DÊu - vËt liÖu co phô 28 §é co- në phô theo thÓ ±ΔV Lμ tû sè tÝnh b»ng phÇn tr¨m ΔV= 100(Vn-V0)/V0 tÝch gi÷a hiÖu thÓ tÝch mÉu thö Permanent volume tr−íc vμ sau nung víi thÓ tÝch V0 thÓ tÝch mÉu thö change mÉu thö tr−íc khi nung tr−íc khi nung Vn thÓ tÝch mÉu thö [TCVN 6530-5: 1999] sau khi nung [ISO 2477:1987] HiÖn t−îng vËt liÖu chÞu löa co - në phô kh«ng quay l¹i thÓ tÝch ban ®Çu.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 DÊu + vËt liÖu në phô DÊu - vËt liÖu co phô 29 §−êng kÝnh d §−êng kÝnh h×nh häc diameter 30 §−êng kÝnh trung dtb b×nh dtb= (d1+d2+....+dn)/n Mean diameter 31 §−êng kÝnh ban ®Çu d0 §−êng kÝnh cña mÉu tr−íc Initial diameter khi thÝ nghiÖm [TCVN 6530-1:1999] [ISO 10059-11992 ] 32 §−êng kÝnh cuèi cïng d1 §−êng kÝnh cña mÉu sau khi Final diameter thÝ nghiÖm §¬n vÞ ( tiÕp theo) STT Tªn ®¬n vÞ Ký hiÖu HÖ sè chuyÓn ®æi vμ chó thÝch Quèc tÕ 27 phÇn tr¨m %   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 28 phÇn tr¨m % 29 milimÐt mm 30 milimÐt mm 31 milimÐt mm 32 milimÐt mm (tiÕp theo) §¹i l−îng STT §¹i l−îng Ký hiÖu §Þnh nghÜa Chó thÝch 33 §é bÒn uèn Ru Lùc cùc ®¹i mμ mét mÉu §èi víi mÉu l¨ng trô ch÷ Modulus of rupture thÝ nghiÖm h×nh l¨ng trô nhËt cña s¶n phÈm chÞu löa Ru =3PL/2bh2 cã kÝch th−íc quy ®Þnh cã §èi víi mÉu l¨ng trô trßn thÓ chÞu ®−îc khi nã bÞ Ru =8PL/πd3 uèn trong mét thiÕt bÞ uèn ba ®iÓm P ¸p lùc cùc ®¹i(01) L kho¶ng c¸ch gi÷a hai [ISO 5014: 1997] ®iÓm ®ì b chiÒu réng mÉu thö (08) h chiÒu dÇy mÉu thö (11) d ®−êng kÝnh mÉu thö (31)   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 34 §é bÒn kÐo Rk Lùc kÐo cùc ®¹i mμ s¶n Tensile strength phÈm chÞu löa cã thÓ chÞu ®−îc tr−íc khi bÞ ®øt [ISO 10635: 1999] 35 §é bÒn nÐn ë nhiÖt ®é Rn T¶i träng cùc ®¹i ( d−íi §èi víi mÉu trô h×nh th−êng ®iÒu kiÖnx¸c ®Þnh ë nhiÖt vu«ng Cold compressive ®é th−êng) chia cho diÖn Rn =P/bh strength tÝch chÞu t¶i nÐn , tr−íc §èi víi mÉu trô h×nh trßn khi vËt liÖu chÞu löa bÞ Rn =4P/πd2 ph¸ huû [TCVN 6530-1:1999] P t¶i träng cùc ®¹i(01) [ISO 10059-1:1992] b chiÒu réng mÉu thö (08) h chiÒu dÇy mÉu thö (11) d ®−êng kÝnh mÉu thö (31) 36 HÖ sè d·n në nhiÖt dμi α ®é t¨ng kÝch th−íc chiÒu dμi cña mÉu khi nung nã Linear thermal lªn 1 ®é expansion coeffcient [ISO 31- 4:1999] 37 HÖ sè d·n në trung α(T1,T2) BiÕn ®æi chiÒu dμi mÉu b×nh trong kho¶ng nhiÖt chia cho tÝch cña biÕn ®æi ®é T1 vμ T2 nhiÖt ®é vμ chiÒu dμi Mean linear thermal mÉu t¹i nhiÖt ®é T1 expansion coeffcient between T1 and T2 [ISO 31- 4:1999] 38 HÖ sè d·n në phÇn α% Tû sè tÝnh b»ng phÇn tr¨m tr¨m gi÷a biÕn ®æi chiÒu Percentage thermal dμi mÉu trong kho¶ng expansion coeffcient nhiÖt ®é T1 vμ T2 so víi chiÒu dμi mÉu t¹i nhiÖt ®é T1 [ISO 2478 :73] §¬n vÞ ( tiÕp theo) STT Tªn ®¬n vÞ Ký hiÖu HÖ sè chuyÓn ®æi vμ chó thÝch Quèc tÕ   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 33 Niut¬n trªn milimÐt vu«ng N/mm2 1 N/mm2=1 MPa 1 N/mm2=10Kg/cm2 1 N/mm2=1.106 Pa 1 N/mm2=1.106 N/m2 1 N/mm2=1,02.10-1kg/mm2 34 Niut¬n trªn milimÐt vu«ng N/mm2 35 Niut¬n trªn milimÐt vu«ng N/mm2 36 ®é Kenvin mò trõ 1 K-1 37 ®é Kenvin mò trõ 1 K-1 38 phÇn tr¨m % ( tiÕp theo) §¹i l−îng   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 STT §¹i l−îng Ký hiÖu §Þnh nghÜa Chó thÝch 39 Khèi l−îng thÓ tÝch ρb Lμ tû sè gi÷a khèi l−îng ρb= m1ρs/(m2-m3) kh« cña vËt liÖu chÞu Bulk density lña víi thÓ tÝch toμn m1: khèi l−îng mÉu thö phÇn cña vËt liÖu kh« c©n trong kh«ng khÝ(46) [TCVN 6530-3:1999] m2 : khèi l−îng mÉu thö [ISO 5017:1998] b·o hoμ chÊt láng c©n trong kh«ng khÝ(47) m2: khèi l−îng mÉu thö b·o hoμ chÊt láng c©n trong chÊt láng(48) 40 Khèi l−îng riªng ρt Lμ tû sè gi÷a khèi l−îng ρt=m/V chÊt r¾n cña vËt liÖu True density vËt liÖu chÞu löa víi thÓ m: khèi l−îng chÊt r¾n tÝch thùc cña nã cña vËt liÖu chÞu löa V: thÓ tÝch th−c(74) [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017:1998] 41 Khèi l−îng thÓ tÝch cña ρk Khèi l−îng khÝ chøa khÝ trong mét ®¬n vÞ thÓ Air bulk density tÝch 42 Khèi l−îng thÓ tÝch cña ρh Lμ tû sè gi÷a khèi l−îng vËt liÖu h¹t cña vËt liÖu h¹t kh« trªn Grains bulk density tæng thÓ tÝch cña tÊt c¶ c¸c h¹t cña nã, bao gåm thÓ tÝch cña lç xèp kÝn n»m bªn trong h¹t [ISO 8840:1987] 43 Khèi l−îng cña mÉu m Khèi l−îng c©n cña Specimen weight mÉu 44 Khèi l−îng ban ®Çu mo Khèi l−îng ban ®Çu cña Initial weight mÉu tr−íc khi thÝ nghiÖm 45 Khèi l−îng cuèi cïng mc Khèi l−îng cña mÉu Final weight sau thÝ nghiÖm 46 Khèi l−îng kh« cña m1 Khèi l−îng mÉu ®−îc mÉu thö sÊy kh« ®Õn khèi l−îng Weight of dry test kh«ng ®æi t¹i nhiÖt ®é piece 110±50c c©n trong kh«ng khÝ [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017:1998]   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 §¬n vÞ ( tiÕp theo) STT Tªn ®¬n vÞ Ký hiÖu HÖ sè chuyÓn ®æi vμ chó thÝch Quèc tÕ 39 gam trªn centimÐt khèi g/cm3 40 gam trªn centimÐt khèi g/cm3 41 gam trªn cen timÐt khèi g/cm3 42 gam trªn centimÐt khèi g/cm3 43 gam g 44 gam g 45 gam g   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 46 gam g ( tiÕp theo) §¹i l−îng STT §¹i l−îng Ký §Þnh nghÜa Chó thÝch hiÖu 47 Khèi l−îng mÉu thö b·o hoμ m2 Khèi l−îng ®−îc x¸c ®Þnh chÊt láng b»ng c¸ch cho mÉu ngÊm ®Çy chÊt láng sau ®ã c©n trong kh«ng khÝ. Weight of immersed test piece [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017:1998] 48 Khèi l−îng mÉu thö trong chÊt m3 Khèi l−îng ®−îc x¸c ®Þnh láng b»ng c¸ch cho mÉu ngÊm ®Çy chÊt láng sau Weight of soaked test piece ®ã c©n trong chÊt láng [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017:1998] 49 Khèi l−îng chÐn nung mc Khèi l−îng chÐn dïng ®Ó Crucible weight nung mÉu thÝ nghiÖm 50 M« ®un ®μn håi E øng suÊt kÐo cùc ®¹i E=δ/ε=const Modulus of elasticity chia cho ®é kÐo dμi t−¬ng ®èi δ = F/S øng suÊt kÐo cùc ®¹i [TCVN 6398-3:1992] ε = Δl/l ®é kÐo dμi [ISO 31-3 1992] t−¬ng ®èi F: lùc kÐo cùc ®¹j S diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang Δl= li-l0: thay ®æi chiÒu dμi l : chiÒu dμi M« dun ®μn håi cã ther gäi lμ m« ®un Young 51 M« ®un tr−ît G øng suÊt tr−ît cùc ®¹i G=τ/ϕ Modulus of rigidity chia cho trÞ sè tr−ît τ= F/S øng suÊt t−¬ng ®èi tr−ît cùc ®¹i g©y nªn biÕn d¹ng [TCVN 4522-88] tr−ît t−¬ng øng, [ISO 31-3 1992] øng suÊt nμy phô thuéc vμo møc chªnh lÖch d·n në   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 nhiÖt kh«ng ®Òu cña c¸c líp ε = Δl/h =tgϕ ≈ ϕ biªn ®é tr−ît hoÆc gãc tr−ît h chiÒu cao cña líp bÞ tr−ît M« ®un tr−ît cã thÓ gäi lμ m« ®un Coulomb §¬n vÞ ( tiÕp theo) STT Tªn ®¬n vÞ Ký hiÖu HÖ sè chuyÓn ®æi vμ chó thÝch Quèc tÕ 47 gam g 48 gam g 49 gam g 50 Pascan Pa   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 51 Pascan Pa ( tiÕp theo) §¹i l−îng STT §¹i l−îng Ký §Þnh nghÜa Chó thÝch hiÖu 52 NhiÖt ®é thÝ nghiÖm tt NhiÖt ®é tiÕn hμnh thÝ Tests temperature nghiÖm 53 NhiÖt ®é b¾t ®Çu t0 NhiÖt ®é b¾t ®Çu thÝ nghiÖm Initial temperature 54 NhiÖt ®é KÕt thóc tk NhiÖt ®é kÕt thóc thÝ nghiÖm Final temperature 55 NhiÖt ®é biÕn d¹ng 0,5 % t0,5 NhiÖt ®é øng víi mÉu lón Ngoμi t0,5 cßn x¸c ®Þnh d−íi t¶i träng xuèng 0,5% d−íi t¶i träng c¸c nhiÖt ®é t1,t2 vμ t5 riªng 0,2 N/mm2 c¸c nhiÖt ®é nμy t−¬ng 0,5% deformation øng víi mÉu lón xuèng temperature under load [TCVN 6530-6:1999] 1%, 2% vμ 5% [ISO 1893-1989] 56 NhiÖt ®é biÕn d¹ng 4% t4 NhiÖt ®é øng víi mÉu lón Quy −íc t4 lμ nhiÖt ®é d−íi t¶i träng xuèng 4% d−íi t¶i träng tíi h¹n cña vËt liÖu chÞu 4% deformation riªng 0,2N/mm2 löa temperature under load [TCVN 6530-6:1999] [ISO 1893-1989] 57 NhiÖt ®é biÕn d¹ng 40% t40 NhiÖt ®é øng víi mÉu lón Quy −íc t40 lμ nhiÖt ®é d−íi t¶i träng xuèng 40% d−íi t¶i träng ph¸ huû vËt liÖu chÞu 40% deformation riªng 0,2 N/mm2 löa d−íi t¶i träng riªng temperature under load [TCVN 6530-6:1999]   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 332 : 2004 [ISO 1893-1989] 58 NhiÖt ®é nung tn NhiÖt ®é cao nhÊt cña qu¸ tr×nh sö lý nhiÖt cña nguyªn Firing temperature liÖu hoÆc s¶n phÈm chÞu löa 59 NhiÖt ®é sÊy ts NhiÖt ®é cña qu¸ tr×nh tho¸t Èm cña nguyªn liÖu hoÆc Drying temperature s¶n phÈm t¹o h×nh 60 NhiÖt ®é nãng chÈy tnc NhiÖt ®é øng víi tr¹ng th¸i c©n b»ng pha gi÷a pha tinh Melting temperature thÓ vμ pha láng 61 NhiÖt ®é trung b×nh tcb tcb= (t1+t2)/2 Mean temperature §¬n vÞ ( tiÕp theo) STT Tªn ®¬n vÞ Ký hiÖu HÖ sè chuyÓn ®æi vμ chó thÝch Quèc tÕ 0 52 ®é Celsius C 0 53 ®é Celsius C 0 54 ®é Celsius C 0 55 ®é Celsius C 0 56 ®é Celsius C   Page 20 
Đồng bộ tài khoản