TCXDVN 362 2005

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
108
lượt xem
51
download

TCXDVN 362 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 362 2005: QUY HOẠCH CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG TRONG CÁC ĐÔ THỊ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 362 2005

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 01 /2006/Q§-BXD Hμ néi, ngμy 05 th¸ng 01 n¨m 2006 QuyÕt ®Þnh Ban hμnh TCXDVN 362 : 2005 " Quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 362 : 2005 " Quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. K/T Bé tr−ëng thø tr−ëng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o §· ký - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 tcxdvn 362 : 2005 quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ Tiªu chuÈn ThiÕt kÕ Greenery Planning For Public Utilities in Urban Areas Design standards Hμ néi 12-2004   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Lêi nãi ®Çu. TCVN 362 : 2005 – “ Quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” quy ®Þnh c¸c chØ tiªu diÖn tÝch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ vμ c¸c nguyªn t¨c thiÕt kÕ, ®−îc Bé X©y Dùng ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè ...01./BXD ngμy.05.. th¸ng..01 n¨m 2006.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ - Tiªu chuÈn ThiÕt kÕ Greenery Planning For Public Utilities in Urban Areas - Design Standards 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông khi lËp ®å ¸n quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ vμ tham kh¶o ®Ó lËp ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt c¸c ®« thÞ. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c chØ tiªu diÖn tÝch ®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng ¸p dông ë cÊp toμn ®« thÞ. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c ®« thÞ ®Æc thï vμ c©y xanh trong khu ë, c«ng nghiÖp, kho tμng, tr−êng häc, c¬ quan, c«ng tr×nh c«ng céng (c©y xanh sö dông h¹n chÕ) vμ c©y xanh ®−îc dïng lμm d¶i c¸ch ly, phßng hé, nghiªn cøu khoa häc, v−ên −¬m (c©y xanh chuyªn m«n). 2. Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN4449:1987. Quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TËp I- Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam: NghÞ ®Þnh 08 2005 vÒ Quy ho¹ch X©y dùng. 3. ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa 3.1. C©y xanh sö dông c«ng céng trong ®« thÞ gåm 3 lo¹i: - C©y xanh c«ng viªn: Lμ khu c©y xanh lín phôc vô cho môc tiªu sinh ho¹t ngoμi trêi cho ng−êi d©n ®« thÞ vui ch¬i gi¶i trÝ, triÓn khai c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ quÇn chóng, tiÕp xóc víi thiªn nhiªn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn - C©y xanh v−ên hoa: Lμ diÖn tÝch c©y xanh chñ yÕu ®Ó ng−êi ®i bé ®Õn d¹o ch¬i vμ nghØ ng¬i trong mét thêi gian ng¾n. DiÖn tÝch v−ên hoa kh«ng lín, tõ vμi ba ha trë xuèng. Néi dung chñ yÕu gåm hoa, l¸, cá, c©y vμ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n. - C©y xanh ®−êng phè: Th−êng bao gåm bul¬va, d¶i c©y xanh ven ®−êng ®i bé(vØa hÌ), d¶i c©y xanh trang trÝ, d¶i c©y xanh ng¨n c¸ch gi÷a c¸c ®−êng, h−íng giao th«ng 3.2. §Êt c©y xanh sö dông c«ng céng lμ ®Êt dïng ®Ó x©y dùng c«ng viªn, v−ên hoa, c©y xanh ®−êng phè, n»m trong c¬ cÊu ®Êt c©y xanh chung vμ ®Êt x©y dùng ®« thÞ. Trong ®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng bao gåm c¶ ®−êng ®i, s©n b·i, mÆt n−íc vμ mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc trong khu«n viªn c«ng viªn, v−ên hoa. ChØ tiªu mÆt n−íc ®−îc tÝnh phÇn diÖn tÝch cã tham gia trong c¸c ho¹t ®éng nghØ ng¬i, th− gi·n nh−ng kh«ng qu¸ 1/2 diÖn tÝch mÆt n−íc. 3.3. Tiªu chuÈn x©y dùng quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ lμ c¸c quy ®Þnh vÒ chØ tiªu, chØ sè ®Êt ®ai ®Ó ¸p dông trong c¸c ho¹t ®éng x©y dùng vμ qu¶n lÝ ®« thÞ ®èi víi c©y xanh sö dông c«ng céng. 4. Quy ®Þnh chung: 4.1. C©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ ph¶i ®−îc thiÕt kÕ quy ho¹ch gåm 3 lo¹i: - C©y xanh c«ng viªn. - C©y xanh v−ên hoa. - C©y xanh ®−êng phè   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 4.2. C©y xanh sö dông c«ng céng ph¶i ®−îc g¾n kÕt chung víi c¸c lo¹i c©y xanh sö dông h¹n chÕ, c©y xanh chuyªn m«n, vμ vμnh ®ai xanh ngoμi ®« thÞ (kÓ c¶ mÆt n−íc) thμnh mét hÖ thèng hoμn chØnh, liªn tôc. - Quy ho¹ch vμ trång c©y xanh sö dông c«ng céng kh«ng ®−îc lμm ¶nh h−ëng tíi an toμn giao th«ng, lμm h− h¹i c«ng tr×nh kiÕn tróc, h¹ tÇng, kü thuËt ®« thÞ, kh«ng g©y nguy hiÓm tíi ng−êi sö dông vμ m«i tr−êng sèng cña céng ®ång. 5. Tiªu chuÈn diÖn tÝch ®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng 5.1. Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®« thÞ vμ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1 : B¶ng 1: Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng . Lo¹i ®« thÞ Quy m« d©n sè (ng−êi) Tiªu chuÈn (m2/ng−êi) §Æc biÖt Trªn hoÆc b»ng 1.500.000 12-15 I vμ II Trªn hoÆc b»ng 250.000®Õn d−íi 1.500.000 10-12 III vμ IV Trªn hoÆc b»ng 50.000 ®Õn d−íi 250.000 9-11 V Trªn hoÆc b»ng 4.000 ®Õn d−íi 50.000 8-10 Chó thÝch1 : §èi víi c¸c ®« thÞ cã tÝnh chÊt ®Æc thï vÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, ho¹t ®éng khoa häc, c«ng nghÖ, du lÞch, nghØ d−ìng khi ¸p dông tiªu chuÈn nμy cã thÓ lùa chän trong giíi h¹n hoÆc ®iÒu chØnh (nh−ng ph¶i ®−îc c¬ quan chñ qu¶n chÊp nhËn). Chó thÝch 2 : §èi víi ®« thÞ miÒn nói, h¶i ®¶o khi ¸p dông tiªu chuÈn nμy cho phÐp lùa chän thÊp h¬n nh−ng kh«ng ®−îc thÊp h¬n 70% Quy ®Þnh ë giíi h¹n tèi thiÓu. 5.2. C«ng viªn: Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh c«ng viªn ®« thÞ ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®« thÞ vμ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2: B¶ng 2: Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh c«ng viªn. Lo¹i ®« thÞ Quy m« d©n sè (ng−êi) Tiªu chuÈn (m2/ ng) §Æc biÖt Trªn hoÆc b»ng 1.500.000 7-9 I vμ II Trªn hoÆc b»ng 250.000®Õn d−íi 1.500.000 6-7,5 III vμ IV Trªn hoÆc b»ng 50.000 ®Õn d−íi 250.000 5-7 V Trªn hoÆc b»ng 4.000 ®Õn d−íi 50.000 4-6 Chó ThÝch : Trong c¸c ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, lo¹i I&II, ngoμi c¸c c«ng viªn thuéc khu ë cÇn cã c¸c c«ng viªn khu vùc, c«ng viªn thμnh phè, c¸c c«ng viªn cã chøc n¨ng riªng biÖt nh−: c«ng viªn thiÕu nhi, c«ng viªn thÓ thao, v−ên b¸ch thó,b¸ch th¶o, c«ng viªn n−íc, - C«ng viªn thiÕu nhi cã quy m« trªn 10ha ph¶i tæ chøc c«ng viªn víi nhiÒu khu chøc n¨ng: - C«ng viªn thÓ thao ph¶i ®¶m b¶o kÝch th−íc s©n b·i theo tiªu chuÈn vμ bè trÝ hîp lý hÖ thèng s©n b·i tËp. C©y xanh ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu th«ng giã, chèng ån, ®iÒu hoμ kh«ng khÝ vμ ¸nh s¸ng, c¶i thiÖn tèt m«i tr−êng vi khÝ hËu ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao søc khoÎ vËn ®éng viªn vμ ng−êi tham gia thÓ thao.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Tcxdvn 362 : 2005 5.3. V−ên hoa-v−ên d¹o: Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh v−ên hoa ®« thÞ ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®« thÞ vμ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3: Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh v−ên hoa Lo¹i ®« thÞ Quy m« d©n sè (ng−êi) Tiªu chuÈn (m2/ ng) §Æc biÖt Trªn hoÆc b»ng 1.500.000 3-3,6 I vμ II Trªn hoÆc b»ng 250.000®Õn d−íi 1.500.000 2,5-2,8 III vμ IV Trªn hoÆc b»ng 50.000 ®Õn d−íi 250.000 2-2,2 V Trªn hoÆc b»ng 4.000 ®Õn d−íi 50.000 1,6-1,8 Chó ThÝch : V−ên hoa lμ mét h×nh thøc c«ng viªn nhá, h¹n chÕ vÒ quy m«, néi dung víi diÖn tÝch tõ 1- 6havμ gåm ba lo¹i chñ yÕu: - Lo¹i I : Tæ chøc chñ yÕu dμnh cho d¹o ch¬i, th− gi·n, nghØ ng¬i. - Lo¹i II: Ngoμi chøc n¨ng trªn cßn cã t¸c dông sinh ho¹t v¨n hãa nh− biÓu diÔn nghÖ thuËt quÇn chóng, triÓn l·m hay ho¹t ®éng tËp luyÖn TDTT - Lo¹i III: 5 V−ên hoa nhá phôc vô kh¸ch bé hμnh, kh¸ch v·ng lai, trang trÝ nghÖ thuËt cho c«ng tr×nh ®−êng phè, qu¶ng tr−êng, diÖn tÝch kh«ng qu¸ 2ha. 5.4. C©y xanh ®−êng phè:Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh ®−êng phè ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®« thÞ vμ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4: Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh ®−êng phè . Lo¹i ®« thÞ Quy m« d©n sè (ng−êi) Tiªu chuÈn (m2/ ng) §Æc biÖt Trªn hoÆc b»ng 1.500.000 1,7 -,2,0 I vμ II Trªn hoÆc b»ng 250.000®Õn d−íi 1.500.000 1,9 2,2 III vμ IV Trªn hoÆc b»ng 50.000 ®Õn d−íi 250.000 2,0 2,3 V Trªn hoÆc b»ng 4.000 ®Õn d−íi 50.000 2,0 2,5 Chó ThÝch : DiÖn tÝch ®Êt c©y xanh ®−êng phè ®ù¬c tÝnh b»ng 10% diÖn tÝch ®−êng ®« thÞ. 5.5. B¶ng tæng hîp tiªu chuÈn diÖn tÝch ®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng B¶ng 5: Tæng hîp tiªu chuÈn diÖn tÝch ®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng Tiªu chuÈn ®Êt Tiªu chuÈn ®Êt Tiªu chuÈn ®Êt Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh sö c©y xanh c«ng Lo¹i ®« thÞ c©y xanh v−ên c©y xanh ®−êng dông c«ng viªn(m2/ng). hoa(m2/ng). phè(m2/ng). céng(m2/ng). §Æc biÖt 12-15 7-9 3-3,6 1,7 -,2,0 I vμ II 10-12 6-7,5 2,5-2,8 1,9 2,2 III vμ IV 9-11 5-7 2-2,2 2,0 2,3 V 8-10 4-6 1,6-1,8 2,0 2,5   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 6. Yªu cÇu thiÕt kÕ quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng 6.1. ThiÕt kÕ c©y xanh sö dông c«ng céng ®« thÞ ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ®−îc duyÖt, gãp phÇn c¶i thiÖn m«i tr−êng, phôc vô c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ, v¨n ho¸, thÓ thao vμ mü quan ®« thÞ. 6.2. Tæ chøc hÖ thèng c©y xanh sö dông c«ng céng phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, khÝ hËu, m«i tr−êng, c¶nh quan thiªn nhiªn, ®iÒu kiÖn vÖ sinh, bè côc kh«ng gian kiÕn tróc, quy m«, tÝnh chÊt còng nh− c¬ së kinh tÕ kü thuËt, truyÒn thèng tËp qu¸n céng ®ång cña ®« thÞ. 6.3. Tæ chøc kh«ng gian xanh sö dông c«ng céng ph¶i tËn dông, khai th¸c, lùa chän ®Êt ®ai thÝch hîp, ph¶i kÕt hîp hμi hoμ víi mÆt n−íc, víi m«i tr−êng xung quanh, tæ chøc thμnh hÖ thèng víi nhiÒu d¹ng phong phó : tuyÕn, ®iÓm, diÖn Chó thÝch: - TuyÕn lμ c¸c gi¶i c©y xanh ®−êng phè, ven kªnh r¹ch, s«ng ngßi. - §iÓm lμ c¸c v−ên hoa c«ng céng. - DiÖn hoÆc m¶ng lμ c¸c c«ng viªn c¸c cÊp trong ®« thÞ. 6.4. C©y xanh ®−êng phè ph¶i thiÕt kÕ hîp lÝ ®Ó cã ®−îc t¸c dông trang trÝ, ph©n c¸ch, chèng bôi, chèng ån, phèi kÕt kiÕn tróc, t¹o c¶nh quan ®−êng phè, c¶i t¹o vi khÝ hËu, vÖ sinh m«i tr−êng, chèng nãng, kh«ng g©y ®éc h¹i, nguy hiÓm cho kh¸ch bé hμnh, an toμn cho giao th«ng vμ kh«ng ¶nh h−ëng tíi c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ ( ®−êng d©y, ®−êng èng, kÕt cÊu vØa hÌ mÆt ®−êng). - C©y xanh ven kªnh r¹ch,ven s«ng ph¶i cã t¸c dông chèng s¹t lë, b¶o vÖ bê, dßng ch¶y, chèng lÊn chiÕm mÆt n−íc. - C©y xanh ®−êng phè ph¶i lμ mèi liªn kÕt c¸c ®iÓm , diÖn c©y xanh ®Ó trë thμnh hÖ thèng c©y xanh c«ng céng. 6.5. Trong c¸c khu ë, trung t©m ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh thÞ chÝnh, khu du lÞch vμ giao th«ng ph¶i ph©n bæ hÖ thèng c©y xanh sö dông c«ng céng hîp lý. §èi víi ®« thÞ cò, do mËt ®é x©y dùng qu¸ cao nªn chän gi¶i ph¸p c©n b»ng quü c©y xanh b»ng viÖc bæ sung c¸c m¶ng c©y xanh lín ë vïng ven. Khi më réng ®« thÞ khu cò, nÕu cã thÓ nªn c¶i t¹o x©y dùng nh÷ng v−ên hoa nhá vμ b·i tËp, 6.6. Trªn khu ®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng cã c¸c di tÝch v¨n ho¸, lÞch sö ®· ®−îc xÕp h¹ng kh«ng ®−îc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh g©y « nhiÔm m«i tr−êng xung quanh vμ c¸c c«ng tr×nh kh¸c kh«ng cã liªn quan ®Õn viÖc phôc vô nghØ ng¬i gi¶i trÝ. 6.7. Khi c¶i t¹o x©y dùng ®« thÞ cò hoÆc chän ®Êt x©y dùng ®« thÞ míi cÇn khai th¸c triÖt ®Ó vμ sö dông hîp lÝ c¸c khu vùc cã gi¸ trÞ vÒ c¶nh quan thiªn nhiªn nh− ®åi nói, rõng c©y, ®Êt ven s«ng, suèi, biÓn, hå. §Æc biÖt lμ hÖ thèng mÆt n−íc cÇn gi÷ g×n khai th¸c g¾n víi kh«ng gian xanh ®Ó sö dông vμo môc ®Ých t¹o c¶nh quan m«i tr−êng ®« thÞ. 6.8. Khi c¶i t¹o x©y dùng ®« thÞ cò vμ thiÕt kÕ quy ho¹ch ®« thÞ míi còng nh− quy ho¹ch x©y dùng c¸c ®iÓm d©n c− cÇn nghiªn cøu b¶o tån hoÆc sö dông hîp lÝ nhÊt c¸c khu c©y xanh hiÖn cã kÓ c¶ c¸c c©y trång cæ thô cã gi¸ trÞ. 6.9. Trong c¸c c«ng viªn, v−ên hoa tuú tÝnh chÊt, quy m« mμ bè trÝ thÝch hîp hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt nh− thiÕt bÞ cÊp tho¸t n−íc, chiÕu s¸ng vμ c¸c c«ng tr×nh phôc vô kh¸c. 6.10. Khi tiÕn hμnh trång c©y trong c«ng viªn v−ên hoa cÇn l−u ý kho¶ng c¸ch gi÷a c«ng tr×nh ë xung quanh tiÕp gi¸p víi c©y trång nh−: C©y bôi, c©y th©n gç c¸ch t−êng nhμ vμ c«ng tr×nh tõ 2m ®Õn 5m, c¸ch ®−êng tμu ®iÖn tõ 3m ®Õn 5m, c¸ch vØa hÌ vμ ®−êng tõ 1,5m ®Õn 2m, c¸ch giíi h¹n m¹ng ®iÖn 4m, c¸ch c¸c m¹ng ®−êng èng ngÇm tõ 1m ®Õn2 m.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 6.11. Khi thiÕt kÕ c«ng viªn, v−ên hoa ph¶i lùa chän lo¹i c©y trång vμ gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m t¹o ®−îc b¶n s¾c ®Þa ph−¬ng, d©n téc vμ hiÖn ®¹i, kh«ng xa l¹ víi tËp qu¸n ®Þa ph−¬ng Ngoμi ra, lùa chän c©y trång trªn c¸c v−ên hoa nhá ph¶i ®¶m b¶o sù sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn tÇm nh×n c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng. a. C¸c lo¹i c©y trång ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - C©y ph¶i chÞu ®−îc giã, bôi, s©u bÖnh - C©y th©n ®Ñp, d¸ng ®Ñp - C©y cã rÔ ¨n s©u, kh«ng cã rÔ næi - C©y l¸ xanh quanh n¨m, kh«ng rông l¸ tr¬ cμnh hoÆc c©y cã giai ®o¹n rông l¸ tr¬ cμnh vμo mïa ®«ng nh−ng d¸ng ®Ñp, mμu ®Ñp vμ cã tû lÖ thÊp. - Kh«ng cã qu¶ thÞt g©y hÊp dÉn ruåi muçi - C©y kh«ng cã gai s¾c nhän, hoa qu¶ mïi khã chÞu - Cã bè côc phï hîp víi quy ho¹ch ®−îc duyÖt. b. VÒ phèi kÕt nªn: - NhiÒu lo¹i c©y, lo¹i hoa - C©y cã l¸, hoa mμu s¾c phong phó theo 4 mïa - NhiÒu tÇng cao thÊp, c©y th©n gç, c©y bôi vμ cá, mÆt n−íc , t−îng hay phï ®iªu vμ c«ng tr×nh kiÕn tróc. - Sö dông c¸c quy luËt trong nghÖ thuËt phèi kÕt c©y víi c©y, c©y víi mÆt n−íc, c©y víi c«ng tr×nh vμ xung quanh hîp lý, t¹o nªn sù hμi hoμ, l¹i võa cã tÝnh t−¬ng ph¶n võa cã tÝnh t−¬ng tù, ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng tù nhiªn.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 PhÇn phô lôc (Tham kh¶o) Phô lôc A: DiÖn tÝch tèi thiÓu cña c¸c lo¹i ®Êt c«ng viªn STT Ph©n lo¹i Quy m«(ha) 1 C«ng viªn trung t©m ®« thÞ 15 2 C«ng viªn v¨n hãa nghØ ng¬i (®a chøc n¨ng) 11-14 3 C«ng viªn khu vùc (QuËn, ph−êng) 10 4 C«ng viªn khu nhμ ë 3 5 V−ên d¹o 0,5 6 V−ên c«ng céng ë ®« thÞ nhá 2 7 C«ng viªn rõng thμnh phè 50 Phô lôc B: C¬ cÊu sö dông ®Êt trong c«ng viªn v¨n ho¸ nghØ ng¬i B¶ngB1: Thμnh phÇn sö dông ®Êt trong c«ng viªn v¨n ho¸ nghØ ng¬i STT C¸c khu chøc n¨ng Tû lÖ(%) 1 Khu v¨n ho¸ gi¸o dôc 10-12 2 Khu biÓu diÔn 8-10 3 Khu thÓ thao 8-10 4 Khu thiÕu nhi 10-12 5 Khu yªn tÜnh 40-60 6 Khu phôc vô 2-5 B¶ngB2: Tû lÖ c¸c lo¹i ®Êt trong c«ng viªn v¨n ho¸ nghØ ng¬i STT Lo¹i ®Êt Tû lÖ ®Êt c©y xanh c«ng viªn (%) 50 ng/ha
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 thÓ (kh«ng cho ng−êi vμo) Tcxdvn 362 : 2005 Phô lôc D: KÝch th−íc d¶i c©y xanh ®−êng phè STT C¸ch bè trÝ ChiÒu réng tèi thiÓu(m) 1 C©y trång mét hμng 2-4 2 C©y trång hai hμng 5-6 3 D¶i c©y bôi vμ b·i cá 1 4 V−ên tr−íc nhμ 1 tÇng 4 + kÕt hîp c©y bôi 5 V−ên c©y tr−íc nhμ nhiÒu tÇng 6 + kÕt hîp c©y bôi, m¶ng hoa, m¶ng cá - C©y xanh ®−êng phè ph¶i c¨n cø ph©n cÊp tÇng bËc vμ tÝnh chÊt c¸c lo¹i ®−êng mμ bè trÝ c©y trång:(1) hμng trªn vØa hÌ, (2) hμng trªn d¶i ph©n c¸ch, (3) hμng rμo vμ c©y bôi, (4) kiÓu v−ên hoa. Quy ®Þnh vÒ kÝch th−íc cho d¶i c©y xanh ®−êng phè ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - KÝch th−íc chç trång c©y ®−îc quy ®Þnh nh− sau: C©y hμng trªn hÌ, lç ®Ó trèng l¸t h×nh vu«ng: tèi thiÓu 1,2mx1,2m; h×nh trßn ®−êng kÝnh tèi thiÓu 1,2m. - Mét sè quy c¸ch kh¸c ®èi víi c©y xanh trång trªn vØa hÌ: * C©y cã th©n th¼ng, gç dai ®Ò phßng bÞ gißn gÉy bÊt th−êng, t¸n l¸ gän, th©n c©y kh«ng cã gai, cã ®é ph©n cμnh cao. * L¸ c©y cã b¶n réng ®Ó t¨ng c−êng qu¸ tr×nh quang hîp, t¨ng hiÖu qu¶ lμm sach m«i tr−êng. * Hoa qu¶ (hoÆc kh«ng cã qu¶) kh«ng hÊp dÉn ruåi nhÆng lμm ¶nh h−ëng ®Õn VSMT. * Tuæi thä c©y ph¶i dμi (50 n¨m trë lªn), cã tèc ®é t¨ng tr−ëng tèt, cã søc chÞu ®ùng sù kh¾c nghiÖt cña thêi tiÕt, Ýt bÞ s©u bÖnh, mèi mät ph¸ ho¹i. * C©y ph¶i cã hoa ®Ñp, cã nh÷ng biÓu hiÖn ®Æc tr−ng cho c¸c mïa.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Phô lôc E: C¸c lo¹i c©y trång cho c¸c khu ®« thÞ (tham kh¶o) TT Khu chøc n¨ng TÝnh chÊt c©y trång KiÕn nghÞ trång c©y - Chän c©y cao to, t¸n réng, cho bãng r©m tèt, -Bμng, ph−îng, muång g©y Ên t−îng m¹nh ngñ, muång hoa ®μo, - Chän c©y cho v−ên tr−êng: Chän c¸c lo¹i riÒng riÒng, hång... 1 C©y xanh tr−êng c©y b¶n ®Þa, cã hoa, l¸. Sè loμi c©y cμng -C©y c¶nh, c©y b¶n ®Þa: häc nhiÒu cμng tèt ®Ó cã thÓ gióp cho viÖc nghiªn hång, h¶i ®−êng, æ qu¹, cøu,häc tËp cña häc sinh. phong lan, ®Þa lan. - H¹n chÕ viÖc trång c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶. - Kh«ng chän c©y cã gai, nhùa, mñ ®éc nh−: Cμ d¹i, th«ng thiªn, døa d¹i. Kh«ng trång c¸c lo¹i c©y hÊp dÉn ruåi muçi nh− sanh, si, ®a, ®Ò. - C©y trång nªn cã b¶ng ghi tªn, ngμy th¸ng trång, xuÊt xø. - TËn dông chän gièng c©y ®Þa ph−¬ng ®Ó dÔ -Xμ cõ, muång hoa ®μo, dμng thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng V«ng, hång, s÷a, ngäc - Chän c©y chó ý phèi kÕt mμu s¾c c¶ bèn lan, lan tóa, long n·o, d¹ mïa. C©y cã hoa t¹o vÎ mü quan, c¶nh quan, h−¬ng. 2 C©y xanh khu vui m¾t cho khu ë. -Muång ngñ, g¹o, d©n c− - Chän c©y cã h−¬ng th¬m, qu¶ th¬m ph−îng, mÝ. - Chän c©y cã tuæi thä cao -Bμng lang n−íc, muèng - Cμnh kh«ng rßn, dÔ g·y hoa vμng, vμng anh. - Cho bãng m¸t réng - Tr¸nh trång c©y ¨n qu¶ hÊp dÉn trÎ em. - Tr¸nh nh÷ng c©y hoa qu¶ hÊp dÉn hoÆc lμm måi cho s©u bä, ruåi nhÆng. - Tr¸nh nh÷ng c©y gç gißn, dÔ gÉy. - Tr¸nh nh÷ng c©y mïi khã chÞu hoÆc qu¸ h¾c. - Chän c©y cã kh¶ n¨ng tiÕt ra c¸c chÊt fitolcid - Long n·o, lan tua, diÖt trïng vμ mμu s¾c hoa l¸ t¸c dông tíi hÖ ngäc lan, b¹ch ®μn, d¹ thÇn kinh, gãp phÇn trùc tiÕp ®iÒu trÞ bÖnh h−¬ng, hång, méc... 3 C©y xanh bÖnh - Chän c©y cã t¸c dông trang trÝ: mμu s¾c - B¸nh hái, mai ®μo, viÖn trong s¸ng, vui t−¬i, t¹o søc sèng. mãng bß tr¾ng, ®Þa lan, - Chän c©y cã h−¬ng th¬m. mai vμng, ®μo phai, dõa, cau ®Î, cau lïn... - Ngäc lan, hoμng lan, lan tua, muån, bμng lang, ph−îng, vμng anh. - Chän c©y phong phó vÒ chñng lo¹i c©y b¶n - C¸c lo¹i c©y trang trÝ ®Þa vμ c©y ngo¹i lai, cã vÎ ®Ñp quý ®Æc biÖt: V¹n tuÕ, C©y xanh c«ng - Trång c©y ®¶m b¶o bèn mïa cã hoa l¸ xanh b¸nh hái, tróc phËt bμ, 4 viªn , v−ên hoa t−¬i trμ mi, ®ç quyªn, huyÕt - Chän c©y trang trÝ ph¶i cã gi¸ trÞ trang trÝ dô, cau bôi, cau lïn, cau cao(h×nh th¸i, mμu s¾c, kh¶ n¨ng c¾t xÐn) ta, tróc ®μo.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Tcxdvn 362 : 2005 TT Khu chøc n¨ng TÝnh chÊt c©y trång KiÕn nghÞ trång c©y - C©y xanh c¶n khãi, ng¨n bôi: chän c©y cã - §μi loan, t−¬ng t−, dÎ, chiÒu cao, c©y kh«ng tr¬ cμnh, t¸n l¸ rËm r¹p, lai, phi lao, chïm bao l¸ nhá, mÆt l¸ r¸p. l¬n, s¨ng, ®μo l¸ to, ®Ëu C©y xanh khu - Khu vùc cã chÊt ®éc h¹i NO,CO2,CO, NO2, ma, nô nh·n, sÊu, v¶i, 5 c«ng nghiÖp trång c©y theo ph−¬ng ph¸p nanh sÊu vμ xen thÞ tr¸m, muång ®en... kÏ c©y bôi ®Ó hiÖu qu¶ hÊp thô cao (tèt nhÊt - G¨ng, « r«, duèi tróc t¹o 3 tÇng t¸n). ®μo ®á, c« tßng c¸c lo¹i, - D¶i c©y c¸ch ly cïng lo¹i khi dÞªn tÝch hÑp vμ d©m bôt c¸c lo¹i, bãng hçn hîp khi cÇn d¶i c¸ch li lín n−íc, rÖu ®á, th¶m cá l¸ - Chän lo¹i c©y chÞu ®−îc khãi bôi ®éc h¹i tre, mμo gμ, nhéi, xμ cõ, chÑo, l¸t hoa. - Chän c©y bãng r©m m¸t, t¸n réng, chiÕm - Muång, long n·o, nhéi, diÖn tÝch mÆt ®Êt Ýt. xμ cõ, ngäc lan, hoμng 6 C©y trång ë c¸c - Chän c¸c c©y cã t¸c dông ch¾n giã, ch¾n lan, lan tua. bÕn tÇu, bÕn xe, n¾ng (ë h−íng T©y, h−íng giã mïa ®«ng bÕn c¶ng, chî B¾c). - Chän c¸c lo¹i th©n cμnh dai, kh«ng bÞ gÉy ®æ bÊt th−êng, cã hoa th¬m, hoa ®Ñp. - Chän c©y gièng tèt, cã bé rÔ khoÎ, khã bÞ - SÊu, c¸c lo¹i muång, C©y trång trªn b·o lμm gÉy, ®æ nh»m t¨ng c−êng l−îng «xy, bμng,quyÕch, chÑo, long c¸c vμnh ®ai ng¨n bít tèc ®é giã. n·o, phi lao xanh, gi¶i xanh - Trång xen kÏ nhiÒu loμi c©y cã −u ®iÓm cña 7 phßng hé loμi nμy hç trî khuyÕt ®iÓm cho loμi kh¸c, h¹n chÕ s©u bÖnh ph¸ ho¹i tõng m¶ng.   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Phô lôc F: Mét sè gi¶i ph¸p bè trÝ c©y xanh - thñ ph¸p bè côc c©y xanh BiÖn ph¸p tæ chøc c©y xanh ®Ó c¶i thiÖn vi khÝ hËu MéT VμI C¸CH TRåNG C¢Y TR¦íC CöA Sæ Tia n¾ng Tia n¾ng ¸ nh s¸ng Tia n¾ng ¸ nh s¸ng Giã Giã Giã Tia n¾ng Giã Tia nh×n Tia nh×n c©y cã t¸n c©y cã t¸n c©y phèi hîp gi÷a cao vμ réng h×nh trô trßn c©y thÊp vμ c©y cao ¶NH H¦ëNG cña c¸ch bè trÝ hμng rμo c©y xanh ®Õn m«i tR¦êNG giã Giμn c©y T¸C DôNG CH¾N N¾NG QUY HO¹CH C¢Y §Ó TH¤NG GIã Tù NHI£N CñA GIμN C¢Y TR£N M¸I B T § N TRåNG C¢Y CH¾N N¾NG CHO S¢N TR¦êNG   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Tcxdvn 362 : 2005 Thñ ph¸p bè côc c©y xanh MμU S¾C T¦¥NG PH¶N - VI BIÕN, NHÞP §IÖU C¢N B»NG CHñ YÕU - THø YÕU, Tû LÖ - Tû XÝCH, PHèI KÕT C¢Y NHÞP §IÖU Vμ C¾T §O¹N NHÞP §IÖU NHÞP §IÖU §ÒU C¾T §O¹N NHÞP §IÖU NHÞP §IÖU T¡NG DÇN NHÞP §IÖU GI¶M DÇN M μU S¾C Vμ BãNG §æ VI BIÕN M μU XANH §ËM M μU XANH NH¹T BãNG §æ CñA TRANG NGHI£M VUI T¦¥I, B×NH DÞ HμNG C¢Y C¢N B»NG Vμ æN §ÞNH T¦¥NG PH¶N C¢N B»NG C¢N B»NG NHμ N»M NGANG T¦êNG B£ T¤NG §èI XøNG KH¤NG §èI XøNG C¢Y TH¼NG §øNG VíI C¢Y XANH CHñ YÕU Vμ THø YÕU Tû LÖ Vμ Tû XÝCH V¦êN C¢Y CHñ YÕU V¦êN C¢Y T¤N C¢Y Lμ Tû LÖ Tû XÝCH §¦êNG THø YÕU C¤NG TR×NH TRäNG §IÓM C¢Y VíI NHμ C¢Y TRåNG C¢Y TRåNG C¢Y TRåNG C¢Y TRåNG C¢Y TRåNG THμNH M ¶NG THμNH HAI HμNG THμNH VßNG TRßN BÎ GÉY GãC H×NH CH÷ U ––   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Thñ ph¸p bè côc c©y xanh c¬ së phèi kÕt c©y xanh THñ PH¸P Bè CôC C¢Y XANH C¥ Së KÕT HîP C¢Y XANH THEO PHèI KÕT HAI C¢Y PHèI KÕT BA C¢Y PHèI KÕT NHIÒU C¢Y MéT TÇNG PHèI KÕT NHIÒU C¢Y NHIÒU TÇNG PHèI KÕT C¢Y BôI   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Tcxdvn 362 : 2005 Thñ ph¸p bè côc c©y xanh phèi kÕt víi c¸c yÕu tè c©y xanh víi biÓu t¦îng c©y xanh víi ®¸ c©y xanh víi c«ng tr×nh nhμ m¸i dèc víi nhãm nhμ n»m ngang víi hμng c©y t¸n trßn vμ bôi c©y thÊp c¸c c©y v¦ên cao vμ c©y bôi thÊp   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Thñ ph¸p bè côc c©y xanh ®iÓm nh×n, thñ ph¸p dÉn d¾t ®iÓm theo ®uêng d¹o cña liªn kÕt c©y THñ PH¸P Bè CôC C¢Y XANH ®iÓm nh×n, thñ ph¸p dÉn d¾t ®iÓm nh×n theo ®¦êng d¹o cña liªn kÕt c©y xan ®iÓm nh×n thÊp ®iÓm nh×n trung b×nh ®iÓm nh×n cao trång c©y cã ý thøc con ®¦êng ®¦îc nhÊn m¹nh trång c©y theo tuyÕn nÕu b¾t ®Çu vμ kÕt thóc nã cã trång c©y t¹o cho ng¦êi ®i theo mét trôc h¦íng chuyÓn ®éng thay ®æi ng¾t qu·ng h¦íng chuyÓn ®éng dÉn d¾t h¦íng nh×n t¹o kh«ng gian nhá t¹o ra nh÷ng kh«ng gian nhá kh¸c nhau   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Tcxdvn 362 : 2005 Thñ ph¸p bè côc c©y xanh ®iÓm nh×n, thñ ph¸p dÉn d¾t ®iÓm theo ®uêng d¹o cña liªn kÕt c©y kho¶ng c¸ch ng¾n gi÷a hai t¹o c¶m gi¸c con ng¦êi ®i c©y trång ng¾t qu·ng nh÷ng con ®¦êng t¹o cho ng¦êi ®i bé nh÷ng kh«ng gian nghØ kh¸c nhau t¹o ng· t¦ cña nh÷ng con ®¦êng t¹o c¶m gi¸c thay ®æi h¦íng ®i   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 362 : 2005 Thñ ph¸p bè côc c©y xanh ®iÓm nh×n, thñ ph¸p dÉn d¾t theo ®uêng d¹o cña liªn kÕt c©y ®iÓm xoay, ®iÓm g·y cña t¹o ra qu¶ng tr¦êng më c©y trång lμ dÊu g¹ch nèi sù thay ®æi h¦íng chuyÓn ®éng nhãm vμ hμng c©y h¦íng ®iÓm nh×n ®Õn mét kh«ng gian kh¸c t¹i ®iÓm xoay xuÊt hiÖn ng· t¦ nhÊn m¹nh h¦íng chuyÓn ®éng   Page 20 
Đồng bộ tài khoản