TCXDVN 365 2007

Chia sẻ: minhphung21053

TCXDVN 365 2007: I. BỆNH VIỆN ĐA KHOA - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bệnh viện đa khoa. Khi thiết kế các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đông y, nhà điều dưỡng, trung tâm y tế, phòng khám, tư vấn sức khoẻ, có thể tham khảo tiêu chuẩn này. Chú thích:

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCXDVN 365 2007

TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp Tù do H¹nh phóc
Sè 18 /2007/Q§- BXD
Hμ Néi, ngμy 15 th¸ng 5 n¨m 2007


quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 365:2007 "BÖnh viÖn ®a khoa – H−íng dÉn thiÕt
kÕ"


Bé tr−ëng bé x©y dùng

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng;
XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ,

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt
nam:
TCXDVN 365:2007 "BÖnh viÖn ®a khoa – H−íng dÉn thiÕt kÕ".
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o.
§iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng
nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh
nμy./.

KT. Bé tr−ëng
N¬i nhËn: Thø tr−ëng
- Nh− ®iÒu 3
- Website ChÝnh Phñ
- C«ng b¸o
- Bé T− ph¸p §· ký
- Vô Ph¸p chÕ
- L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn


  Page 1 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
TCXDVN 365 : 2007
BÖnh viÖn ®a khoa – h−íng dÉn thiÕt kÕ
General hospital Guideline
Hμ Néi 2007

  Page 2 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
Lêi nãi ®Çu


TCXDVN 365 : 2007 BÖnh viÖn ®a khoa- H−íng dÉn thiÕt kÕ thay thÕ TCVN 4470-
1995 BÖnh viÖn ®a khoa- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
TCXDVN 365 : 2007 BÖnh viÖn ®a khoa- H−íng dÉn thiÕt kÕ quy ®Þnh c¸c yªu cÇu
kü thuËt khi thiÕt kÕ bÖnh viÖn ®a khoa, theo quy m« vμ ph©n cÊp qu¶n lý do Bé Y tÕ
quy ®Þnh, ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè /BXD ngμy th¸ng
n¨m 2007.
  Page 3 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007Môc lôc
Trang
1. Ph¹m vi ¸p dông 5

2. Tμi liÖu viÖn dÉn 5

3. Quy ®Þnh chung 6

4. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vμ bè côc tæng mÆt b»ng 7

5. Néi dung c«ng tr×nh vμ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 10

5.6. Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró 12

5.7. Khèi ch÷a bÖnh néi tró 20

5.8. Khèi kü thuËt nghiÖp vô cËn l©m sμng 39

5.8.1. Khoa cÊp cøu, khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc 39

5.8.2. Khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc 51

5.8.3. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh 59

5.8.4. C¸c khoa xÐt nghiÖm 71

5.8.5. Bé phËn y häc thùc nghiÖm 81

5.8.6. Khoa gi¶i phÉu bÖnh lý 82

5.8.7. Khoa th¨m dß chøc n¨ng 85

5.8.8. Khoa truyÒn m¸u 87

5.8.9. Khoa läc m¸u 87

5.8.10. Khoa néi soi 88

5.8.11. Khoa d−îc 89


  Page 4 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.9. Khèi hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ dÞch vô tæng hîp 92

5.10. Khèi kü thuËt hËu cÇn vμ c«ng tr×nh phô trî 97

5.11. Khoa chèng nhiÔm khuÈn vμ xö lý chÊt th¶i 99

6. Yªu cÇu thiÕt kÕ hÖ thèng kü thuËt 101

6.1. Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y 101

6.2. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng tù nhiªn vμ th«ng giã 102

6.3. Yªu cÇu vÒ kü thuËt ®iÖn - n−íc 102

6.4. Yªu cÇu vÒ c«ng t¸c hoμn thiÖn 103

Phô lôc A 105

Phô lôc B 107

Phô lôc C 114

Phô lôc D 120

Phô lôc E 126

Phô lôc F 127

Phô lôc G 128

Phô lôc H 135

Phô lôc K 142

Phô lôc L 150

Phô lôc M 157

Phô lôc N 160

Phô lôc P 161  Page 5 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
I. BÖnh viÖn ®a khoa - H−íng dÉn thiÕt kÕ
II. General hospital - Guideline


1. Ph¹m vi ¸p dông.
Tiªu chuÈn nμy thay thÕ TCVN 4470-1995 - BÖnh viÖn ®a khoa Yªu cÇu thiÕt
kÕ.

1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ míi, thiÕt kÕ c¶i t¹o c¸c bÖnh viÖn ®a
khoa.

1.2. Khi thiÕt kÕ c¸c bÖnh viÖn chuyªn khoa, bÖnh viÖn ®«ng y, nhμ ®iÒu d−ìng,
trung t©m y tÕ, phßng kh¸m, t− vÊn søc khoÎ, cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn nμy.
Chó thÝch:
1) Khi thiÕt kÕ c¶i t¹o, ®èi víi nh÷ng quy ®Þnh vÒ diÖn tÝch, mËt ®é x©y
dùng, kho¶ng c¸ch, c¸c bé phËn trong c¸c khoa phßng ph¶i ®−îc Bé X©y dùng
cho phÐp, cã sù tho¶ thuËn cña Bé Y tÕ vμ kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c
kh¸m ch÷a bÖnh.
2) Trong tr−êng hîp bÖnh viÖn ®a khoa cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt th×
ph¶i ®−îc ghi râ trong b¸o c¸o ®Çu t− vμ ®−îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
3) Khi thiÕt kÕ bÖnh viÖn ®a khoa ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh
trong tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tu©n theo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vμ c¸c tiªu chuÈn
hiÖn hμnh cã liªn quan.

2. Tμi liÖu viÖn dÉn.
Quy chÕ bÖnh viÖn, QuyÕt ®Þnh sè 1895/1997/BYT-Q§ ngμy 19/9/1997 Bé Y tÕ.
52 TCN- CTYT 39: 2005 Khoa cÊp cøu- Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc- chèng ®éc-
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
52 TCN- CTYT 38: 2005 Khoa phÉu thuËt- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
  Page 6 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

52 TCN- CTYT 37: 2005 Khoa xÐt nghiÖm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
52 TCN- CTYT 40: 2005 Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
H−íng dÉn thùc hiÖn ®Ò ¸n n©ng cÊp bÖnh viÖn huyÖn vμ bÖnh viÖn ®a khoa khu
vùc giai ®o¹n 2005- 2008.
TCVN 4470 : 1995 H−íng dÉn ¸p dông BÖnh viÖn ®a khoa yªu cÇu
thiÕt kÕ- Bé Y tÕ.
Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam.
TCXDVN 276 : 2003 C«ng tr×nh c«ng céng- Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt
kÕ.
TCVN 2737 : 1995 T¶i träng vμ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
TCVN 2622 : 1995 Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh-
Yªu cÇu thiÕt kÕ.
TCVN 5687 : 1992 Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vμ s−ëi Êm- Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ.
TCVN 4474 : 1987 Tho¸t n−íc bªn trong- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
TCVN 4513 : 1988 CÊp n−íc bªn trong- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
TCXD 16 : 1986 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông.
TCXD 29 : 1991 ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông.
TCXD 25 : 1991 §Æt ®−êng d©y dÉn ®iÖn trong nhμ ë vμ c«ng tr×nh
c«ng céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
TCXD 27 : 1991 §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng
céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
3. Quy ®Þnh chung.
3.1. BÖnh viÖn ®a khoa lμ bÖnh viÖn Ýt nhÊt ph¶i cã c¸c khoa: ®iÒu trÞ néi khoa, ®iÒu
trÞ ngo¹i khoa, khoa s¶n- phô, khoa nhi, khoa truyÒn nhiÔm, c¸c khoa kü thuËt cËn l©m
sμng.  Page 7 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

3.2. BÖnh viÖn ®a khoa ®−îc thiÕt kÕ víi quy m« vμ ph©n cÊp qu¶n lý trªn c¬ së
Quy chÕ bÖnh viÖn ®−îc ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè1895/1997/BYT-Q§ ngμy
19/9/1997 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ.

Chó thÝch : Quy m« bÖnh viÖn ®a khoa ®−îc x¸c ®Þnh phô thuéc vμo d©n sè trªn
®Þa bμn phôc vô vμ phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng l−íi bÖnh viÖn ®· ®−îc Bé Y tÕ phª
duyÖt. Quy m« bÖnh viÖn kh«ng phô thuéc vμo ph©n lo¹i theo h¹ng bÖnh viÖn.

3.3. BÖnh viÖn ®a khoa ®−îc thiÕt kÕ víi cÊp c«ng tr×nh phï hîp víi quy ®Þnh trong
NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh.

4. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vμ bè côc tæng mÆt b»ng.
4.1. Khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y :

- Phï hîp víi quy ho¹ch ®−îc duyÖt, cã tÝnh ®Õn ph¸t triÓn trong t−¬ng lai;

- VÖ sinh th«ng tho¸ng, yªn tÜnh, tr¸nh c¸c khu ®Êt cã m«i tr−êng bÞ «
nhiÔm. Trong khi x©y dùng bÖnh viÖn còng nh− trong qu¸ tr×nh sö dông kh«ng
®−îc g©y « nhiÔm ®Õn m«i tr−êng xung quanh.
- ThuËn tiÖn cho bÖnh nh©n ®i l¹i vμ liªn hÖ víi c¸c khoa trong bÖnh viÖn,
phï hîp víi vÞ trÝ khu chøc n¨ng ®−îc x¸c ®Þnh trong qui ho¹ch tæng mÆt b»ng
cña ®« thÞ.
4.2. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa tÝnh theo sè gi−êng bÖnh, ®−îc
qui ®Þnh trong b¶ng 1.
(a) B¶ng 1. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn ®a
khoa

DiÖn tÝch khu ®Êt
Quy m« (sè gi−êng ®iÒu trÞ) Yªu cÇu tèi thiÓu cho
(m2) gi−êng
phÐp (ha)

Tõ 50 gi−êng ®Õn 200 gi−êng
100 - 150 0,75
(BÖnh viÖn quËn huyÖn)
Tõ 250 gi−êng ®Õn 350 gi−êng
70 - 90 2,7
(Quy m« 1)
Tõ 400 gi−êng ®Õn 500 gi−êng
65 - 85 3,6
(Quy m« 2)

  Page 8 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Trªn 550 gi−êng (Quy m« 3) 60 - 80 4,0
Chó thÝch :

1) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng quy ®Þnh ë trªn, kh«ng tÝnh cho c¸c c«ng tr×nh nhμ
ë vμ phóc lîi c«ng céng phôc vô cho ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. C¸c c«ng tr×nh
nμy ®−îc x©y dùng ngoμi khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn.
2) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng kh«ng tÝnh ®Õn hå ao, suèi, n−¬ng ®åi qu¸ dèc
kh«ng sö dông ®−îc cho c«ng tr×nh.
3) Tr−êng hîp diÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¸c bÖnh viÖn trong ®« thÞ kh«ng ®¶m b¶o
®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1, khuyÕn khÝch thiÕt kÕ bÖnh viÖn hîp khèi, cao tÇng nh−ng
ph¶i tu©n thñ vμ ®¶m b¶o d©y chuyÒn ho¹t ®éng cña bÖnh viÖn.
4) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng ph¶i cã diÖn tÝch dù phßng cho viÖc më réng vμ
ph¸t triÓn cña bÖnh viÖn trong t−¬ng lai.

4.3. Trªn khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn, ph¶i dμnh phÇn ®Êt riªng cho khu l©y ®¶m
b¶o mËt ®é x©y dùng, mËt ®é c©y xanh vμ d¶i c©y c¸ch ly.

4.4. MËt ®é x©y dùng cho phÐp tõ 30% ÷ 35% diÖn tÝch khu ®Êt.

4.5. Kho¶ng c¸ch giíi h¹n cho phÐp tõ ®−êng ®á ®Õn :

a) MÆt ngoμi t−êng cña mÆt nhμ :

- Nhμ bÖnh nh©n, nhμ kh¸m bÖnh vμ khèi kü thuËt nghiÖp vô : kh«ng nhá h¬n
15m.

- Nhμ hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ phôc vô : kh«ng nhá h¬n 10m.

b) MÆt ngoμi t−êng ®Çu håi :

- Nhμ bÖnh nh©n, nhμ kh¸m bÖnh vμ khèi kü thuËt nghiÖp vô : kh«ng nhá h¬n
10m.

4.6. Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh nhá nhÊt gi÷a nhμ vμ c«ng tr×nh bè trÝ riªng biÖt ®èi víi
nhμ bÖnh nh©n, ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 2.
B¶ng 2. Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh nhá nhÊt gi÷a nhμ vμ c«ng tr×nh
®èi víi nhμ bÖnh nh©n

Kho¶ng c¸ch ly
Lo¹i nhμ hoÆc c«ng tr×nh Ghi chó
vÖ sinh nhá nhÊt


  Page 9 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

(m)
-Khu l©y trªn 25 gi−êng 20 Cã d¶i c©y c¸ch ly

- Tr¹m cung cÊp hoÆc biÕn thÕ ®iÖn, hÖ 15
thèng cÊp n−íc, nhμ giÆt, s©n ph¬i quÇn
¸o.

- Tr¹m khö trïng tËp trung, lß h¬i, trung 15
t©m cung cÊp n−íc nãng.

- Nhμ xe, kho, x−ëng söa ch÷a nhá, kho 20
chÊt ch¸y.

- Nhμ x¸c, khoa gi¶i phÉu bÖnh lÝ, lß ®èt 20 Cã d¶i c©y c¸ch ly
b«ng b¨ng, b·i tÝch th¶i r¸c, khu nu«i
sóc vËt, thÝ nghiÖm, tr¹m xö lÝ n−íc bÈn.

Chó thÝch : Ngoμi viÖc ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh nh− quy ®Þnh ë trªn cßn
cÇn ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch phßng ch¸y, ch÷a ch¸y qui ®Þnh trong tiªu chuÈn
“TCVN 2622 :1995 - Phßng chèng ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. Yªu cÇu thiÕt kÕ”.
Kho¶ng c¸ch trªn cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m trong tr−êng hîp ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®Æc biÖt.

4.7. MËt ®é diÖn tÝch c©y xanh cho phÐp tõ 40% ÷ 50% tæng diÖn tÝch khu ®Êt x©y
dùng.

4.8. ChiÒu réng nhá nhÊt cña d¶i ®Êt trång c©y b¶o vÖ, c¸ch ly qui ®Þnh nh− sau:

- D¶i c©y b¶o vÖ quanh khu ®Êt : 5m.

- D¶i c©y c¸ch ly : 10m.

4.9. Trong bÖnh viÖn kh«ng ®−îc trång c¸c lo¹i c©y cã hoa qu¶ thu hót ruåi muçi,
s©u bä, lo¹i c©y dÔ ®æ, gi÷ Èm vμ lo¹i c©y cã nhùa ®éc.

4.10. Trong tæng mÆt b»ng khu bÖnh viÖn, cÇn bè trÝ c¸c ®−êng ®i l¹i hîp lÝ vμ ph¶i cã
s¬ ®å h−íng dÉn cô thÓ. Ph¶i bè trÝ c¸c ®−êng ®i l¹i vμ vËn chuyÓn riªng biÖt cho :

- Nh©n viªn vμ kh¸ch;

- Ng−êi bÖnh;

- Khu truyÒn nhiÔm trªn 25 gi−êng vμ ng−êi bÖnh truyÒn nhiÔm;

- Thùc phÈm vμ ®å dïng s¹ch;

  Page 10 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- X¸c, r¸c vμ ®å vËt bÈn;

- Xe cøu ho¶ trong tr−êng hîp cã sù cè.

4.11. Trong bÖnh viÖn ph¶i cã c¸c lo¹i ®−êng ®i :
- Cho xe cÊp cøu, xe ch÷a ch¸y, xe vËn chuyÓn, xe th¨m bÖnh nh©n ®Æc biÖt,
ng−êi tμn tËt;
- Liªn hÖ víi c¸c c«ng tr×nh néi tró, kü thuËt nghiÖp vô- cËn l©m sμng vμ kh¸m
bÖnh;

- D¹o ch¬i, ®i bé cho ng−êi bÖnh.

5. Néi dung c«ng tr×nh vμ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.
5.1. Gi¶i ph¸p bè côc mÆt b»ng kiÕn tróc bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i ®¶m b¶o yªu
cÇu :
- Hîp lÝ, kh«ng chång chÐo gi÷a c¸c bé phËn vμ trong tõng bé phËn;

- §iÒu kiÖn vÖ sinh vμ phßng bÖnh tèt nhÊt cho khu ch÷a bÖnh néi tró;

- Nhu cÇu ph¸t triÓn cña bÖnh viÖn trong t−¬ng lai;

- Cæng vμ phßng ®îi kh¸m ph¶i cã s¬ ®å chØ dÉn ®Õn tõng khoa;

- Mçi khoa ph¶i cã b¶ng chØ dÉn ®Õn tõng phßng, ban cô thÓ.

S¬ ®å bè trÝ c¸c khèi trong bÖnh viÖn ®a khoa xem trªn h×nh B1-phô lôc B.
5.2. Bè côc tõng ng«i nhμ, tõng bé phËn cña c¸c khèi trong bÖnh viÖn ®a khoa
ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu:
- Buång bÖnh riªng cho nam n÷; Gi÷a c¸c thao t¸c thñ thuËt v« khuÈn vμ h÷u
khuÈn ph¶i ®−îc ng¨n riªng biÖt;

- C¸ch ly gi÷a ng−êi cã bÖnh truyÒn nhiÔm cña c¸c nhãm bÖnh kh¸c nhau trong
khoa l©y;

- Riªng biÖt gi÷a thuèc men, thøc ¨n, ®å dïng s¹ch víi ®å vËt bÈn, nhiÔm khuÈn,
x¸c, r¸c...

5.3. ChiÒu cao th«ng thuû cña c¸c gian phßng trong bÖnh viÖn ®−îc qui ®Þnh lμ
3,6m vμ ®−îc phÐp t¨ng gi¶m trong c¸c tr−êng hîp sau :


  Page 11 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- T¨ng ®Õn 4,2m cho phßng X-quang (tuú lo¹i thiÕt bÞ), phßng mæ (tuú lo¹i ®Ìn);

- Gi¶m ®Õn 3,30m cho c¸c phßng sinh ho¹t, hμnh chÝnh qu¶n trÞ, bÕp kho vμ
x−ëng söa ch÷a nhá; nhμ giÆt, nhμ xe, nhμ x¸c;

- Gi¶m ®Õn 2,4m cho c¸c phßng t¾m röa, xÝ tiÓu, kho ®å dïng bÈn.

Chó thÝch: Trong tr−êng hîp sö dông ®iÒu hoμ kh«ng khÝ cho phÐp gi¶m chiÒu
cao ®Ó sö dông tiÕt kiÖm n¨ng l−îng.

5.4. ChiÒu réng th«ng thuû tèi thiÓu cho hμnh lang, cöa ®i vμ cÇu thang trong
bÖnh viÖn ®−îc qui ®Þnh nh− sau :
a) Hμnh lang trong ®¬n nguyªn néi tró vμ kh¸m bÖnh :

- Cã kÕt hîp chç ®îi : kh«ng nhá h¬n 2,7m ®Õn 3,0m;

- Kh«ng kÕt hîp chç ®îi : kh«ng nhá h¬n 2,1m ®Õn 2,4m (hμnh lang bªn);

kh«ng nhá h¬n 2,4m ®Õn 2,7m (hμnh lang gi÷a);

- Hμnh lang cña c¸n bé c«ng nh©n viªn: kh«ng nhá h¬n 1,5m.

b) Cöa ®i :

- Cã di chuyÓn gi−êng ®Èy (hoÆc c¸ng) : kh«ng nhá h¬n 1,2m;

- Kh«ng di chuyÓn gi−êng ®Èy (hoÆc c¸ng): kh«ng nhá h¬n 1,0m;

c) CÇu thang vμ ®−êng dèc ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 3.
(b) B¶ng 3. ChiÒu réng vμ ®é dèc cÇu thang

ChiÒu réng
Lo¹i thang §é dèc ChiÕu nghØ (m)
th«ng thuû (m)

Thang chÝnh Kh«ng nhá h¬n 1,5 Kh«ng lín h¬n 1:2 Kh«ng nhá h¬n 2,4

Thang phô Kh«ng nhá h¬n 1,2 Kh«ng lín h¬n 1:1 Kh«ng nhá h¬n 1,4

§−êng dèc - Kh«ng lín h¬n 1:10 Kh«ng nhá h¬n 1,9

Chó thÝch: §èi víi bÖnh viÖn cã c¸c khèi ®iÒu trÞ trªn 3 tÇng hoÆc cã quy m« tõ
150 gi−êng trë lªn cÇn bè trÝ thang m¸y chuyªn dông cã thÓ vËn chuyÓn c¸ng cho
bÖnh nh©n nÆng, bÖnh nh©n kh«ng tù ®i l¹i ®−îc, bÖnh nh©n lμ ng−êi khuyÕt tËt.

d) Lèi vμo, hμnh lang, cöa ®i, khu vùc kh¸m bÖnh, buång bÖnh, khu vÖ sinh
vμ n¬i dÞch vô c«ng céng ph¶i ®¶m b¶o cho ng−êi tμn tËt tiÕp cËn sö dông. Yªu cÇu

  Page 12 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

thiÕt kÕ theo TCXDVN 264: 2002 - Nhμ vμ c«ng tr×nh - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ
c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi tμn tËt tiÕp cËn sö dông .

e) Yªu cÇu thiÕt kÕ cöa ®ãng më tù ®éng nhÊt lμ ë khoa xÐt nghiÖm, khoa
gi¶i phÉu, khoa gi¶i phÉu bÖnh.

5.5. Néi dung c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm cã : (xem phô lôc B, h×nh B1)
(5.6) - Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró;
(5.7) - Khèi ch÷a bÖnh néi tró;

(5.8) - Khèi kü thuËt nghiÖp vô - cËn l©m sμng - th¨m dß chøc n¨ng;

(5.9) - Khèi hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ dÞch vô tæng hîp.

(5.10) - Khèi kü thuËt - hËu cÇn vμ c«ng tr×nh phô trî;

5.6. Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró (xem phô lôc B)
5.6.1. Trong d©y chuyÒn cña bÖnh viÖn ®a khoa, khèi kh¸m vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró
lμ n¬i tiÕp xóc ®Çu tiªn víi bÖnh nh©n, ®−îc bè trÝ gÇn cæng chÝnh liªn hÖ thuËn
tiÖn víi khèi kü thuËt nghiÖp vô- cËn l©m sμng nhÊt lμ khoa håi søc cÊp cøu, khoa
xÐt nghiÖm, khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh, khoa th¨m dß chøc n¨ng vμ khèi kh¸m vμ
®iÒu trÞ bÖnh néi tró.
5.6.1.1. Chøc n¨ng khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró.

- Kh¸m bÖnh, chän läc ng−êi bÖnh vμo ®iÒu trÞ néi tró, thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu trÞ
ngo¹i tró vμ h−íng dÉn ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu.

- Tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, theo dâi t×nh h×nh bÖnh tËt trong vïng d©n c−
®−îc phô tr¸ch ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa bÖnh tËt.

- Tæ chøc d©y chuyÒn kh¸m søc kháe theo nhiÖm vô ®−îc giao.

- Khoa kh¸m bÖnh ®−îc bè trÝ mét chiÒu theo quy ®Þnh, cã ®ñ thiÕt bÞ y tÕ vμ biªn
chÕ phôc vô theo ph©n h¹ng cña bÖnh viÖn.

5.6.1.2. Tæ chøc: khoa kh¸m ®a n¨ng vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró ë tÊt c¶ c¸c quy m«, c¬
cÊu, sè l−îng chç kh¸m xem trong b¶ng 4.

5.6.1.3. Bè trÝ kh«ng gian.

- TiÕp ®ãn, ph¸t sè.

  Page 13 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Kh¸m bÖnh, cÊp cøu.
- Thùc hiÖn thñ thuËt chuyªn khoa.
- Bè trÝ d©y chuyÒn phßng kh¸m mét chiÒu, thuËn tiÖn; cã phßng kh¸m truyÒn
nhiÔm riªng, lèi ®i riªng. Khu vùc ®ãn tiÕp vμ chê kh¸m cÇn cã diÖn tÝch thÝch hîp,
diÖn tÝch phßng chê ®−îc tÝnh thªm hÖ sè 2- 2,5 dμnh cho ng−êi nhμ bÖnh nh©n.
(c) B¶ng 4. Sè l−îng chç kh¸m tÝnh theo quy m«
gi−êng bÖnh

Sè chç kh¸m bÖnh

BÖnh viÖn Quy m« Quy m«
Quy m« 3 Tû
quËn,huyÖ 1 2
Chuyªn khoa Trªn 550 lÖ Ghi chó
n 50-200 250-350 400-500
gi−êng (%)
gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

4 chç kh¸m bè trÝ 01
9 - 11 trªn 12
1. Néi 2 - 5 chç 6 - 8 chç 20 phßng thñ thuËt ch÷a
chç chç
bÖnh

4 chç kh¸m bè trÝ 01
2. Ngo¹i 1 - 2 chç 4 - 6 chç 7 - 8 chç trªn 9 chç 15 phßng thñ thuËt ch÷a
bÖnh

3. S¶n 1 chç 2 - 3 chç 3 - 5 chç trªn 6 chç
12 §Æt t¹i khoa phô, s¶n
4. Phô 1 chç 1 chç 2 chç trªn 3 chç

4 chç kh¸m bè trÝ 01
5. Nhi 1 chç 4 - 6 chç 7 - 8 chç trªn 9 chç 14 phßng thñ thuËt ch÷a
bÖnh

6. R¨ng hμm 2 3
1 - 2 chç 3 chç trªn 4 chç 6 KÕt hîp kh¸m vμ ch÷a
mÆt chç

7. Tai mòi 2 3 KÕt hîp kh¸m vμ ch÷a
1 chç 3 chç trªn 4 chç 6
häng chç

3 chç kh¸m bè trÝ 01
2 3
8. M¾t 1 chç 3 chç trªn 4 chç 6 phßng thñ thuËt ch÷a
chç
bÖnh

9. TruyÒn 1 chç 2 chç 3 - 4 chç trªn 5 chç 7 Chç kh¸m, ch÷a c¸ch ly

  Page 14 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

nhiÔm

10. Y häc cæ 2 3 §Æt t¹i khoa YHCT
1 chç 3 chç trªn 4 chç 6
truyÒn chç

11. C¸c
chuyªn khoa 1 chç 2 chç 3 - 4 chç trªn 5 chç 7
kh¸c

12 - 17 29 - 41 47 - 59 trªn 65 10
Tæng céng
chç chç chç chç 0
Ghi chó: Kh¸m Y häc cæ truyÒn vμ kh¸m s¶n, phô khoa ®−îc bè trÝ t¹i khu
®iÒu trÞ cña khoa.
5.6.2. DiÖn tÝch c¸c lo¹i phßng kh¸m vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró ®−îc thiÕt kÕ theo sè
lÇn kh¸m trong ngμy vμ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 5.
(d) B¶ng 5. DiÖn tÝch c¸c lo¹i phßng kh¸m vμ ®iÒu trÞ
ngo¹i tró

DiÖn tÝch phßng (m2)
Tõ 50lÇn ÷150
Trªn 150lÇn ÷ Trªn 200lÇn ÷
lÇn kh¸m Trªn 500 lÇn
400lÇn kh¸m 450lÇn kh¸m
trong ngμy kh¸m trong
trong ngμy trong ngμy
Lo¹i phßng (50 ÷ 200 ngμy (trªn
(250÷ 350 (400÷ 500 Ghi chó
gi−êng) 550 gi−êng)
gi−êng) gi−êng)
BVquËn Quy m« 3
Quy m«1 Quy m« 2
huyÖn (h¹ng I)
(h¹ng III) (h¹ng II)
(h¹ng III)
I. C¸c phßng phô trî:

- Chç ®îi chung xem ®iÒu 5.6.3

-Chç ®îi ph©n xem ®iÒu 5.6.3 Nªn kÕt
t¸n hîp ë
s¶nh
-Chç ph¸t sè, 5- 6
giao dÞch

-Khu vÖ sinh xem ®iÒu 5.6.4 12 - 15 15 - 18 18 24

II. C¸c phßng kh¸m bÖnh vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró.


  Page 15 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

1) Néi

-Phßng kh¸m (3÷4) x (4÷5) x
(1÷2) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12)
(12÷15) (12÷15)

-Phßng ®iÒu trÞ 2 x (9÷12) (1÷2) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12)

2) ThÇn kinh

-Phßng kh¸m 9 - 12 12 - 15 12 - 15 12 - 15

3) Da liÔu

-Phßng kh¸m 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12

-Phßng ®iÒu trÞ 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12

4) §«ng y

-Phßng kh¸m 9 - 12 (1÷2) x (9÷12) 2 x (9÷12) 2 x (9÷12)

-Phßng ch©m
(1÷2) x (9÷12) 2 x (9÷12) 2 x (9÷12) 2 x (9÷12)
cøu

5) BÖnh truyÒn D−íi 10
nhiÔm gi−êng
bÖnh
-Phßng kh¸m 12 - 15 12 - 15 12 - 15 12 - 15
truyÒn
nhiÔm
dïng
chung
phßng
kh¸m
cña khoa
néi

6) Nhi

-Chç ®îi xem ®iÒu 5.6.3

-Phßng kh¸m
9 - 12 (1÷2) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12)
nhi th−êng

-Phßng kh¸m
bÖnh nhi truyÒn Dïng chung phßng kh¸m cña khoa bÖnh truyÒn nhiÔm
nhiÔm


  Page 16 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

-Khu vÖ sinh xem ®iÒu 5.6.4

7) Ngo¹i

-Phßng kh¸m 9 - 12 (1÷2) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12 (2÷3) x (9÷12)

-Phßng ®iÒu trÞ - - - -

-C¨n v« khuÈn 9 - 12 12 - 15 15 - 18 15 - 18

-C¨n h÷u khuÈn 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12

-Chç röa, hÊp
9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12
vμ chuÈn bÞ

8) Phô vμ s¶n

-Chç ®îi riªng Xem ®iÒu 5.6.3

-Phßng kh¸m (1÷2) x (1÷2) x
12 - 15 12 - 15
s¶n (12÷15) (12÷15)

-Phßng kh¸m (1÷2) x (1÷2) x
12 - 15 12 - 15
phô khoa (12÷15) (12÷15)

-Khu vÖ sinh Xem ®iÒu 5.6.4

9) M¾t

-Phßng kh¸m

+ PhÇn s¸ng (1÷2) x (1÷2) x
15 - 18 15 - 18
(15÷18) (15÷18)

+ PhÇn tèi - 12 - 15 12 - 15 12 - 15

-Phßng ®iÒu trÞ 12 - 15 18 - 24 18 - 24 18 - 24

10) Tai mòi häng

-Phßng kh¸m (1÷2) x (1÷2) x
12 - 15 12 - 15
(12÷15) (12÷15)

-Phßng ®iÒu trÞ - - 15 - 18 15 - 18

11) R¨ng hμm
mÆt
  Page 17 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

-Phßng kh¸m (1 Cã chç
9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12
ghÕ) röa, hÊp
dông cô
-Phßng tiÓu
- - 12 - 15 12 - 15 tõ 4 ÷
phÉu
2
5m . Cã
-Phßng chØnh nghØ t¹m
- 9 - 12 9 - 12 9 - 12
h×nh ë chç
-X−ëng r¨ng gi¶ chê cña
- 24 - 30 24 - 30 24 - 30
khoa

(2) III. Bé phËn cÊp cøu.

LÊy theo diÖn tÝch c¸c phßng chøc n¨ng quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.8.1.15

(3) IV. Bé phËn nghiÖp vô.

-Phßng ph¸t
thuèc (kho
9 - 12 12 - 15 12 - 15 12 - 15
thuèc vμ quÇy
b¸n thuèc)

-Chç b¸n thuèc 12 - 15 12 - 15 12 - 15 12 - 15

-Chç ®îi xem ®iÒu 5.6.3

-Phßng xÐt
nghiÖm th«ng
th−êng

+ Chç ®îi xem ®iÒu 5.6.3

+ Chç lÊy bÖnh 6-9 6-9 12 - 16 12 - 16
phÈm

+ Phßng chôp - 20 - 24 24 - 36 24 - 36
Xquang

+ Chç ®îi cña - 6-9 9 - 12 9 - 12
Xquang

-Phßng b¸c sÜ - 9 - 12 12 - 16 12 - 16
Xquang (kiªm
l−u hå s¬)  Page 18 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

-Phßng l−u hå 12 - 15 15 - 18 18 - 24 18 - 24
s¬ cña phßng
kh¸m

-Phßng gi¸m - 12-15 15-18 15-18
®Þnh y khoa

-Kho s¹ch 6-9 9 - 12 12 - 15 12 - 15

-Phßng qu¶n lÝ 9 - 12 12 - 15 15 - 18 15 - 18
trang thiÕt bÞ

-Kho chøa ho¸ 6-9 9 - 12 12 - 16 12 - 16
chÊt

-Kho bÈn 4-6 6-9 6-9 6-9

V. Bé phËn tiÕp nhËn.

-Phßng thay göi 6-9 6-9 6-9 6-9
quÇn ¸o

-Phßng tiÕp 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12
nhËn

-Kho quÇn ¸o,
®å dïng:

+§å s¹ch cña 4-6 4-6 4-6 9 - 12
bÖnh nh©n

+§å göi cña 4-6 4-6 6-9 9 - 12
bÖnh nh©n

VI. Bé phËn hμnh chÝnh - sinh ho¹t cña nh©n viªn.

-Phßng chñ 9 - 12 12 - 15 15 - 18 15 - 18
nhiÖm

-Phßng sinh 12 - 15 15 - 18 15 - 18 15 - 18
ho¹t

-Phßng thay
Xem b¶ng 18
quÇn ¸o

-Phßng vÖ sinh Xem ®iÒu 5.6.4


  Page 19 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

Chó thÝch :

1) Gi−êng t¹m l−u bè trÝ ë bé phËn tiÕp nhËn. TÝnh víi 2 gi−êng, tõ 5m2÷
6m2/gi−êng.
2) Trong tr−êng hîp cÇn ®Æt c¸c tr¹m theo dâi bÖnh x· héi trong khèi kh¸m
bÖnh, diÖn tÝch vμ sè phßng cÇn cã ph¶i ®−îc ghi trong b¸o c¸o ®Çu t− cña dù ¸n ®Çu
t− x©y dùng c«ng tr×nh.
3) §èi víi bÖnh viÖn thiÕt kÕ hîp khèi, −u tiªn bè trÝ ë tÇng mÆt ®Êt theo thø tù
ë c¸c khoa sau : cÊp cøu, chÈn ®o¸n h×nh ¶nh, nhi, m¾t.
4) Mét phßng héi chÈn cã thÓ sö dông cho 9 lÇn héi chÈn trong 1 tuÇn. C«ng thøc tÝnh
nh- sau :

Sè lÇn héi chÈn trong 1 tuÇn lÔ
Sè phßng héi chÈn =
9

5.6.3. Trong phßng kh¸m bÖnh, chç ®îi chung vμ riªng cho tõng phßng kh¸m
®−îc thiÕt kÕ nh− sau :
- Tõ 1,00m2 ®Õn 1,20m2 cho mét chç ®îi cña ng−êi lín;

- Tõ 1,50m2 ®Õn 1,80 m2 cho mét chç ®îi cña trÎ em;

- Sè chç ®îi ®−îc tÝnh tõ 12% ®Õn 15% sè lÇn kh¸m trong ngμy.

Chó thÝch : Chç ®îi cã thÓ bè trÝ tËp trung hay ph©n t¸n theo c¸c khoa, tuú ph−¬ng ¸n
thiÕt kÕ nh−ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ diÖn tÝch chung.

5.6.4. Sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh trong khu vùc vÖ sinh cña khoa kh¸m bÖnh ®−îc
qui ®Þnh trong b¶ng 6.
(a) B¶ng 6. Sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh

ThiÕt bÞ vÖ sinh

Quy m« phßng kh¸m
ChËu röa TiÓu
(sè lÇn kh¸m/ ngμy)
Nam N÷ Nam N÷ Nam N÷

Tõ 50 lÇn ®Õn 150 lÇn 2 2 3 3 2 2

Tõ 150 lÇn ®Õn 400 lÇn 2-3 2-3 4-5 4-5 3 3

  Page 20 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Tõ 400 lÇn ®Õn 500 lÇn 3 3 5-6 5-6 3 3

5.6.5. C¸c phßng kh¸m:
5.6.5.1. Kh¸m néi khoa

N»m trong khoa kh¸m vμ ch÷a bÖnh ngo¹i tró, cã nhiÖm vô kh¸m vμ ®iÒu trÞ
ngo¹i tró, kh¸m chän läc, tiÕp nhËn bÖnh nh©n vμo néi tró c¸c bÖnh néi khoa. Trong
mçi kh«ng gian kh¸m ®ñ diÖn tÝch cho 01 bμn lμm viÖc + 01 gi−êng bÖnh. Tõ 02- 04
phßng kh¸m cÇn bè trÝ thªm phßng thñ thuËt. S¬ ®å c«ng n¨ng kh¸m- ch÷a néi khoa
xem h×nh B3- phô lôc B.

5.6.5.2. Kh¸m ngo¹i khoa

N»m trong khoa kh¸m vμ ch÷a bÖnh ngo¹i tró, cã nhiÖm vô ch÷a trÞ c¸c bÖnh
chÊn th−¬ng, ung nhät, viªm tÊy s¬ cøu, tiÓu phÉu, chÝch ®¾p thuèc Ngoμi khu vùc
®îi, c¸c phßng kh¸m cßn cã phßng thuèc, chuÈn bÞ, phßng thñ thuËt. S¬ ®å c«ng n¨ng
kh¸m- ch÷a ngo¹i khoa xem h×nh B5- phô lôc B..

5.6.5.3. Phßng kh¸m nhi nªn cã lèi ra vμo riªng ®ång thêi liªn hÖ thuËn tiÖn víi
phßng cÊp cøu vμ phßng håi søc cÊp cøu.

5.6.5.4. Phßng kh¸m vμ ®iÒu trÞ phô khoa ph¶i riªng biÖt víi phßng kh¸m s¶n khoa.
Trong tr−êng hîp bè trÝ chung trong mét phßng, ph¶i cã chç kh¸m phô khoa riªng.

5.6.5.5. Phßng kh¸m phô - s¶n khoa ph¶i cã khu vÖ sinh riªng cho phô vμ s¶n.

Chó thÝch : Trong tr−êng hîp ph©n t¸n nªn bè trÝ lèi vμo riªng biÖt th−êng ®−îc
®Æt trong khoa s¶n- phô khoa.

5.6.5.6. Kh¸m ch÷a R¨ng- Hμm- MÆt (RHM):

Kh¸m ch÷a r¨ng cã ghÕ chuyªn dïng, ®−îc bè trÝ trong kh«ng gian lín. Mçi
ghÕ cã diÖn tÝch ®ñ ®Ó c¸c b¸c sü thao t¸c vμ c¸c bé phËn phô trî lμm r¨ng gi¶, cÊy
r¨ng. S¬ ®å c«ng n¨ng kh¸m- ch÷a RHM minh ho¹ theo h×nh B7- phô lôc B.

5.6.5.7. Kh¸m ch÷a Tai- Mòi- Häng (TMH):

CÇn l−u ý ®Õn h−íng bÖnh nh©n vμo vμ h−íng ®Æt m¸y. Kh¸m thö tai cÇn
phßng c¸ch ©m theo yªu cÇu chuyªn m«n. Kh¸m häng chó ý ®Õn hÖ thèng cÊp vμ
tho¸t n−íc khi kh¸m (kh¹c, nhæ ). S¬ ®å kh¸m ch÷a TMH xem phô lôc B.

5.6.5.8. Kh¸m ch÷a m¾t:


  Page 21 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

Phßng kh¸m m¾t nªn ®Æt ë tÇng d−íi cña nhμ kh¸m bÖnh.

Kh¸m m¾t ë vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt trong khoa kh¸m- ch÷a ngo¹i tró. CÇn cã ®ñ
diÖn tÝch cho ho¹t ®éng cña mét l−ît kh¸m ®Çy ®ñ lμ:

TiÕp ®ãn (®o thÞ lùc, thö kÝnh) Thñ thuËt (lÊy g¾p dÞ vËt, trÝch ch¾p lÑo )
Buång tèi (®o lo¹n thÞ, ®o thÞ tr−êng). S¬ ®å c«ng n¨ng khu vùc kh¸m- ch÷a m¾t xem
h×nh B12- phô lôc B.

5.7. Khèi ®iÒu trÞ néi tró (xem s¬ ®å d©y chuyÒn h×nh C1, C2- phô lôc C)
C¸c khoa ®iÒu trÞ néi tró lμ c¸c khoa l©m sμng, chia theo c¸c chuyªn khoa
®éc lËp ®Ó qu¶n lý vμ ®iÒu trÞ.
- Kh¸m ch÷a bÖnh theo ®Æc thï cña tõng chuyªn khoa.
- Tham gia ®μo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, chØ ®¹o tuyÕn d−íi.
- Víi khoa truyÒn nhiÔm: ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ c¸ch ly, chèng l©y
nhiÔm chÐo, cã buång bÖnh khÐp kÝn vμ cã lèi ®i riªng cho ng−êi bÖnh vμo khoa
kh«ng ®i qua c¸c khoa kh¸c, cã ®ñ ®iÒu kiÖn vμ ph−¬ng tiÖn khö khuÈn ®èi víi
ng−êi bÖnh vμ ng−êi tiÕp xóc.
- Khoa phô s¶n: nhiÖm vô ®ì ®Î, ch¨m sãc søc khoÎ bμ mÑ, trÎ s¬ sinh vμ
kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh phô khoa. Khoa ®−îc bè trÝ liªn hoμn, hîp lý ®Ó ®¶m b¶o
c«ng t¸c chuyªn m«n, kü thuËt.
- Khoa y häc cæ truyÒn: NhiÖm vô thùc hiÖn kÕt hîp y häc cæ truyÒn víi y
häc hiÖn ®¹i trong kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh ngo¹i tró, néi tró vμ dÞch vô ®«ng d−îc.
C¸c chuyªn khoa l−u bÖnh nh©n ®−îc tæ chøc theo tõng quy m« kh¸m ch÷a
bÖnh t¹i c¸c c¬ së y tÕ, tu©n thñ ph©n tuyÕn vμ quy ®Þnh chuyªn m«n cña tõng
tuyÕn.
5.7.1. Khèi ®iÒu trÞ néi tró gåm cã c¸c buång bÖnh, trùc hμnh chÝnh, tr−ëng khoa,
phã khoa, kho, vÖ sinh- thay quÇn ¸o, phßng thñ thuËt, phßng kh¸m t¹i khoa,
phßng lμm viÖc b¸c sü, phßng y t¸ vμ hé lý.
  Page 22 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.7.2. Khèi ®iÒu trÞ néi tró cña bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i thiÕt kÕ theo ®¬n nguyªn
®iÒu trÞ cã quy m« tõ 25 ®Õn 30 gi−êng theo yªu cÇu cña tõng khoa riªng biÖt. C¬
cÊu tû lÖ gi−êng l−u cña c¸c chuyªn khoa xem b¶ng 7.
§−îc phÐp thiÕt kÕ ®¬n nguyªn riªng biÖt cho c¸c tr−êng hîp sau ®©y :

- Khoa nhi trªn 15 gi−êng;

- Khoa s¶n trªn 10 gi−êng;

- C¸c chuyªn khoa kh¸c nh− tai mòi häng, r¨ng hμm mÆt, thÇn kinh, da liÔu trªn
20 gi−êng.

Ph¶i thiÕt kÕ ®¬n nguyªn riªng biÖt cho khoa truyÒn nhiÔm trªn 10 gi−êng nh−ng
kh«ng ®−îc qu¸ 12 gi−êng cho mét ®¬n nguyªn.

Chó thÝch : §èi víi bÖnh viÖn cã quy m« nhá, cho phÐp thiÕt kÕ kÕt hîp hai hoÆc
ba khoa trong mét ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ.

5.7.3. §¬n nguyªn ®iÒu trÞ néi tró bao gåm c¸c bé phËn sau ®©y :
- Buång bÖnh nh©n vμ sinh ho¹t cña bÖnh nh©n;

- Phßng lμm viÖc, sinh ho¹t cña nh©n viªn;

- C¸c phßng nghiÖp vô cña ®¬n nguyªn.

Chó thÝch : L−u bÖnh nh©n chia theo c¸c chuyªn khoa ®éc lËp ®Ó qu¶n lý vμ
®iÒu trÞ. Trong mét khoa ®−îc tæ chøc theo c¸c ®¬n nguyªn bÖnh phßng. Mçi ®¬n
nguyªn cã tõ 25- 30 gi−êng l−u. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa ®iÒu trÞ néi tró ®−îc minh ho¹
trªn h×nh C1- phô lôc C.
B¶ng 7. C¬ cÊu tû lÖ gi−êng l−u cña c¸c chuyªn khoa

Sè gi−êng

BÖnh viÖn Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖn Tû lÖ
Tªn khoa 250-350 400-500 Trªn 550
50-200 (%)
gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1. Néi 17 - 68 57 - 80 92 - 115 trªn 120 23

+ Néi 1 Néi + YHCT 30 - 38 30 - 38 trªn 40  Page 23 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

+ Néi 2 30 - 38 30 - 38 trªn 40

+ Néi 3 30 - 38 trªn 40

+ Néi 4

2. Ngo¹i 11 - 44 45 - 63 72 - 90 trªn 100 18

+ Ngo¹i 1 20 - 30 30 - 36 trªn 40

+ Ngo¹i 2 20 - 30 30 - 36 trªn 40

+ Ngo¹i 3 trªn 20

3. Phô 18 - 24 28 - 35 trªn 40 7
7 - 28
4. S¶n 18 - 24 28 - 35 trªn 40 7

5. Nhi 6 - 24 22 - 31 36 - 45 trªn 50 9

6. R¨ng hμm mÆt 8 - 10 12 - 15 trªn 20 3
3 - 12
7. Tai mòi häng 8 - 10 12 - 15 trªn 20 3

8. M¾t 8 - 10 12 - 15 trªn 20 3

9. TruyÒn nhiÔm 3 -12 15 - 21 24 - 30 trªn 35 6

10. CÊp cøu håi
3 -12 15 - 21 24 - 30 trªn 35 6
søc

10. Y häc cæ truyÒn 18 - 24 28 - 35 trªn 40 7

11. Chuyªn khoa
20 - 28 30 - 40 trªn 40 8
kh¸c

Tæng céng 50 - 200 250 - 350 400 - 500 trªn 550 1005.7.4. DiÖn tÝch phßng bÖnh nh©n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 8.
B¶ng 8. DiÖn tÝch phßng bÖnh nh©n

Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2/gi−êng)

1 gi−êng 9 - 12

2 gi−êng 15 - 18

3 gi−êng 18 - 20

  Page 24 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


4 gi−êng 24 - 28

5 gi−êng 32 - 36

Chó thÝch : DiÖn tÝch trong b¶ng trªn ch−a kÓ ®Õn diÖn tÝch cña khu vÖ sinh
(t¾m, xÝ, tiÓu, phßng ®Öm, chç giÆt röa).

5.7.5. DiÖn tÝch mét gi−êng vμ sè gi−êng trong mét phßng cña khoa trÎ s¬ sinh
®−îc qui ®Þnh nh− sau :
- Cho trÎ s¬ sinh vμ trÎ nhá, tõ 3m2 ÷ 4m2/gi−êng nh−ng kh«ng lín h¬n 8 gi−êng
trong mét phßng.

- Cho trÎ lín, tõ 5m2 ÷ 6m2/gi−êng nh−ng kh«ng lín h¬n 6 gi−êng trong mét
phßng.

Chó ý : Trong tr−êng hîp bÖnh viÖn ph¶i tæ chøc chç ¨n, nghØ cho bμ mÑ, cÇn
®−îc Bé Y tÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

5.7.6. Trong ®¬n nguyªn khoa truyÒn nhiÔm ph¶i chia c¸c phßng theo nhãm
bÖnh. Mçi phßng kh«ng qu¸ 3 gi−êng, mçi gi−êng cã diÖn tÝch tõ 7m2 ÷ 8m2 (kÓ
c¶ diÖn tÝch ®Öm).
5.7.7. DiÖn tÝch c¸c phßng phôc vô sinh ho¹t cña bÖnh nh©n ®−îc qui ®Þnh trong
b¶ng 9.
(a) B¶ng 9. DiÖn tÝch c¸c phßng phôc vô sinh ho¹t
cña bÖnh nh©n

DiÖn tÝch (m2)

Lo¹i phßng Ghi chó
PhßngPhßng ¨n - 0,8 - 1,0 Kh«ng qu¸ 80% sè gi−êng

Phßng so¹n ¨n 6-8 - Kh«ng qu¸ 50%sè gi−êng

Chç tiÕp kh¸ch - 1,0 - 1,2

Kho s¹ch 4-6 -

Khu vÖ sinh - - Xem ®iÒu 5.6.4

  Page 25 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Chç thu håi ®å bÈn 4 -6 - 6 - 9m2 cho l©y

Chó thÝch : Chç tiÕp kh¸ch cña bÖnh nh©n cã thÓ kÕt hîp víi s¶nh tÇng hoÆc
hμnh lang c¸c phßng bÖnh, nh−ng diÖn tÝch më réng cña s¶nh còng nh− hμnh lang
kh«ng ®−îc v−ît qu¸ diÖn tÝch x©y dùng qui ®Þnh cho chç tiÕp kh¸ch nªu trong b¶ng.
Khu vÖ sinh ë c¸c ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ néi tró ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau:
- Tõ 1 ®Õn 2 phßng cã mét khu vÖ sinh gåm : 1 röa, 1 xÝ tiÓu, giÆt.
- C¸c tr−êng hîp kh¸c : 1 röa, 1 xÝ tiÓu, 1 t¾m giÆt, cho tõ 12 ®Õn 15 ng−êi.
Khu vÖ sinh cña bÖnh nh©n cã thÓ bè trÝ liÒn víi tõng phßng bÖnh hoÆc tËp trung
cho mét nhãm phßng, mét ®¬n nguyªn tuú theo ®iÒu kiÖn vμ yªu cÇu sö dông cô thÓ
cña n¬i x©y dùng.

5.7.8. §èi víi ®¬n nguyªn nhi cã tõ 25 gi−êng ®Õn 30 gi−êng ph¶i thiÕt kÕ c¸c
phßng phôc vô sinh ho¹t theo b¶ng 10.
(a) B¶ng 10. DiÖn tÝch c¸c phßng phôc vô sinh ho¹t
cña khoa nhi

DiÖn tÝch yªu cÇu (m2)

Lo¹i phßng 2. Cho trÎ
Cho 1 trÎ s¬ sinh
nhá


1. Pha s÷a 4-6 3. -

2. Cho bó 9 - 12 4. -

3. ChuÈn bÞ c¬m vμ ¨n - 5. 15 - 18

4. Chç ch¬i, t¾m n¾ng 12 - 15 6. 15 - 18

5. T¾m, röa 9 - 12 9 - 12

6. XÝ tiÓu 9 - 12 9 - 12

7. GiÆt 9 - 12 9 - 12

8. Kho s¹ch 6-9 6 9

9. Kho thu håi ®å bÈn 6 6


  Page 26 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

Chó thÝch : Nªn bè trÝ chç ph¬i t· lãt cho ®¬n nguyªn nhi víi diÖn tÝch kh«ng
nhá h¬n 30m2.

5.7.9. Phßng phôc vô sinh ho¹t cña bÖnh nh©n khoa truyÒn nhiÔm ®−îc quy ®Þnh
trong b¶ng 11.

(a) B¶ng 11. DiÖn tÝch c¸c phßng phôc vô
sinh ho¹t cña khoa truyÒn nhiÔm

Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) Ghi chó

1. Chç so¹n ¨n, khö trïng dông cô ¨n 9- 12 khö trïng s¬ bé

2. Kho s¹ch 4- 6 ®å v¶i, dông cô

3. Thu håi ®å bÈn vμ khö trïng s¬ bé 6- 9 vÖ sinh s¹ch

4. Khu vÖ sinh Bè trÝ theo buång bÖnh víi n¬i dïng xÝ,
tiÓu, t¾m, röa (xem ®iÒu 5.6.4-b¶ng 6)

5.7.10. DiÖn tÝch c¸c phßng nghiÖp vô cña ®¬n nguyªn ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng
12.

(b) B¶ng 12. DiÖn tÝch c¸c phßng nghiÖp vô ®¬n
nguyªn ®iÒu trÞ néi tró

DiÖn tÝch (m2)

BÖnh viÖn Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
Lo¹i phßng quËn,huyÖn 250-350 400-500 Trªn 550
50-200 gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

Phßng ®iÒu trÞ 24 - 33 27 - 36 36 - 45 36 - 45

Thñ thuËt v« khuÈn 9 - 12 12 -15 18 - 24 18 - 24

Thñ thuËt h÷u khuÈn 9 - 12 9 - 12 9 -12 9 -12

Röa hÊp, chuÈn bÞ
6 -9 6 -9 6 -9 6 -9
dông cô


  Page 27 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phßng b¸c sÜ 12 12 - 18 18 - 24 18 - 24

Chç trùc vμ lμm viÖc
12 12 -18 18 - 24 18 - 24
cña y t¸

Phßng y t¸ tr−ëng
15 18 - 21 21 - 24 21 24
(®iÒu d−ìng tr−ëng)

Phßng trùc b¸c sü
12 15 15 15
nam

Phßng trùc b¸c sü n÷ 12 15 15 15

Phßng thay quÇn ¸o
9 12 16 16
nam

Phßng thay quÇn ¸o
9 12 16 16


Phßng vÖ sinh nam,
Xem ®iÒu 5.6.4 - b¶ng 6


Phßng häc (sinh viªn,
16 24 28 36
thùc tËp sinh )
  Page 28 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

Chó thÝch :

1) Phßng ®iÒu trÞ lo¹i lín ®−îc thiÕt kÕ khi :
- Dïng chung cho hai ®¬n nguyªn cïng khoa.
- KÕt hîp lμm chç chung, tiÓu phÉu hoÆc th¨m dß chøc n¨ng.
2) Phßng b¸c sÜ cã thÓ bè trÝ chung cho tõ 2 ®Õn 3 ®¬n nguyªn cïng khoa.
3) N¬i trùc ph¶i ë vÞ trÝ bao qu¸t ®−îc c¸c phßng bÖnh.

5.7.11. N¬i röa, hÊp, chuÈn bÞ dông cô nªn ®Æt ë gi÷a 2 phßng thñ thuËt v«
khuÈn vμ h÷u khuÈn.
5.7.12. Trong ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ bÖnh truyÒn nhiÔm ph¶i bè trÝ c¸c phßng ®iÒu
trÞ sau :
- Phßng chuÈn bÞ ®iÒu trÞ : tõ 9 m2 ÷ 12 m2;

- Phßng cÊp cøu bÖnh truyÒn nhiÔm : tõ 15 m2 ÷ 18 m2.

Chó thÝch : §èi víi ®¬n nguyªn d−íi 10 gi−êng cã thÓ kÕt hîp phßng chuÈn
bÞ ®iÒu trÞ víi phßng cÊp cøu cña khoa.
5.7.13. Trong ®¬n nguyªn néi, ph¶i bè trÝ thªm c¸c phßng nghiÖp vô sau :
- Phßng cÊp cøu víi diÖn tÝch :

+ Tõ 15m2 ÷ 18m2 cho tõ 1 gi−êng ÷ 2 gi−êng;

+ Tõ 24m2 ÷ 32m2 cho tõ 3 gi−êng ÷ 4 gi−êng.

- Phßng xÐt nghiÖm th«ng th−êng bao gåm :

+ N¬i chuÈn bÞ;

+ Chç xÐt nghiÖm : ®−îc tÝnh víi diÖn tÝch tõ 15m2 ÷ 18m2/phßng hoÆc tõ
5m2 ÷ 6m2 cho mét nh©n viªn.

5.7.14. Trong khoa s¶n- phô ph¶i cã phßng riªng cho nhãm s¶n phô cã bÖnh lý,
nhãm s¶n phô c¸ch ly.
5.7.15. Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng trong bé phËn ®ì ®Î cña khoa phô
s¶n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 13. (S¬ ®å d©y chuyÒn khoa s¶n- phô khoa xem
h×nh C4- phô lôc C).
  Page 29 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.7.16. Khoa s¶n cña bÖnh viÖn tõ 200 gi−êng trë lªn ph¶i cã khèi d−ìng nhi.
BÖnh viÖn tõ 100 gi−êng trë lªn ph¶i cã phßng nu«i trÎ s¬ sinh thiÕu th¸ng vμ s¬
sinh c¸ch ly. Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng trong khoa s¬ sinh quy ®Þnh
trong b¶ng 14.
B¶ng 13. Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng trong bé phËn ®ì ®Î cña khoa phô
s¶n

DiÖn tÝch
Lo¹i phßng Ghi chó
(m2)

b) A- Khu vùc s¹ch

1. Phßng kh¸m thai 12 - 15 kh«ng qu¸ 3 bμn/ phßng

2. Mçi bμn thªm ph¶i chia thμnh c¨n riªng cho
8-9
mét bμn ®Î th−êng

3. Mçi phßng chê ®Î (2 gi−êng) 9 - 12

4. Mçi gi−êng chê thªm 4-6

5. VÖ sinh tr−íc khi ®Î 6-9

6. Phßng nghØ sau khi n¹o thai 9 - 12 2 - 3 gi−êng/bμn n¹o thai

c) B- Khu vùc ®Î

a- Khu v« khuÈn

1. Phßng röa tay, thay ¸o 6-9

2. §ì ®Î v« khuÈn (1 - 2 bμn) Kh«ng qu¸ hai bμn mét phßng
15 - 24
cho s¶n phô c¸ch ly

3. §ì ®Î bÖnh lý (1 bμn) 12 - 15

4. Phßng mæ, phô trî BÖnh viÖn 50 100 gi−êng bè
xem b¶ng
trÝ chung víi phßng mæ cña khoa
31
phÉu thuËt

5. Phßng n¹o thai, ®Æt vßng 12 - 15

b- Khu h÷u khuÈn (ph¶i t¸ch riªng)


  Page 30 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

1. Phßng vÖ sinh tr−íc khi ®Î Víi quy m« 400- 500 gi−êng cã
6-9
thiÕt bÞ c¸ch ©m gi¶m nãng

2. §ì ®Î h÷u khuÈn (1 bμn) Víi quy m« 400- 500 gi−êng cã
12 - 15
thiÕt bÞ c¸ch ©m gi¶m nãng

d) C- Khu vùc hËu cÇn

1. Kho s¹ch 6-9

2. Röa hÊp, chuÈn bÞ dông cô 9 - 12

3. Chç thu håi ®å bÈn 4-6


(a) B¶ng 14. Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng
trong khoa trÎ s¬ sinh

DiÖn tÝch,
Lo¹i phßng Ghi chó
(m2)
A- Phßng trÎ s¬ sinh

- Phßng s¬ sinh thiÕu th¸ng 3-4 cho 1 gi−êng

- Phßng s¬ sinh c¸ch ly 3-4 cho 1 gi−êng

B- C¸c phßng phô trî

- Phßng t¾m röa 6 - 9 - 12

- Chç giÆt t· lãt 6-9

- Chç pha s÷a 6-9 cho mét khèi tõ 25- 30gi−êng

- Chç trùc cña hé sinh 6-9

- Chç cho bó 12 - 15

- Phßng nhËn trÎ ra viÖn 6-9

- Kho s¹ch 6-9

- Kho thu ®å bÈn 6-9

Chó thÝch :
1) §¬n nguyªn trÎ s¬ sinh xem minh ho¹ ë phô lôc C5.

  Page 31 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

2) Sè gi−êng trÎ s¬ sinh tÝnh b»ng sè gi−êng s¶n phô. Phßng s¬ sinh thiÕu
th¸ng vμ s¬ sinh c¸ch ly ph¶i riªng biÖt vμ ng¨n thμnh c¨n, mçi c¨n kh«ng qu¸ 2
gi−êng.
3) Phßng ®iÒu trÞ trÎ s¬ sinh ph¶i cã cöa ng¨n réng hoÆc t−êng ng¨n b»ng
kÝnh ®Ó quan s¸t vμ theo dâi.
4) Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng nghiÖp vô trong ®¬n nguyªn phô khoa
®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 15.
(b) B¶ng 15. Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng
nghiÖp vô

(c) trong ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ phô khoa

Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) Ghi chó

- Phßng kh¸m phô khoa 12 - 15 kh«ng qu¸ 3 bμn/phßng

- Mçi bμn thªm 8-9

- Phßng thñ thuËt :

+ Chç lμm thuèc 18 - 24

+ Chç soi ®èt 18 - 24

+ Chç röa, hÊp, chuÈn bÞ dông cô 24

- Phßng mæ phô khoa vμ phô trî Xem b¶ng 31

5.7.17. Khoa m¾t: DiÖn tÝch c¸c phßng ®iÒu trÞ trong khoa m¾t ®−îc qui ®Þnh
trong b¶ng 16.
B¶ng 16. DiÖn tÝch c¸c phßng ®iÒu trÞ trong khoa m¾t

DiÖn tÝch (m2)

BÖnh viÖn Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
Lo¹i phßng quËn,huyÖn 250-350 400-500 Trªn 550
50-200 gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1. Phßng kh¸m m¾t :


  Page 32 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


- PhÇn s¸ng Chung víi 18 - 24 24 30 36 - 39
phßng kh¸m
- PhÇn tèi m¾t - khèi 9 - 12 12 - 15 15 18
kh¸m bÖnh.

2. Phßng ®iÒu trÞ :
- Thay b¨ng, nhá
thuèc, tiÓu phÉu,
18 24 24 - 30 30 - 36 36 38
röa, hÊp, chuÈn bÞ
dông cô.

Chó thÝch : Chç ®o thÞ lùc ph¶i cã chiÒu dμi trªn 5m.

5.7.18. Khoa tai mòi häng: DiÖn tÝch c¸c phßng ®iÒu trÞ trong khoa tai mòi häng
®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 17.
B¶ng 17. DiÖn tÝch c¸c phßng ®iÒu trÞ trong khoa tai mòi häng

DiÖn tÝch (m2)

BÖnh viÖn Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
Lo¹i phßng quËn,huyÖn 250-350 400-500 Trªn 550
50-200 gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

Phßng kh¸m (1ghÕ) Chung víi
9 - 12 12 - 15 / 15
phßng ®iÒu trÞ

Phßng soi / 24
2 15 - 18 18 - 24


Phßng trung, tiÓu
12 - 18 18 - 24 24 - 36 / 36
phÉu

Phßng ®iÒu trÞ: thay
b¨ng, b¬m röa,
18 - 24 24 - 30 30 - 35 / 38
x«ng phun thuèc,
röa hÊp, chuÈn bÞ


  Page 33 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

dông cô

Chó thÝch : Trong tr−êng hîp cÇn cã phßng ®o thÝnh lùc diÖn tÝch yªu cÇu ph¶i
®−îc ghi trong b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt cña dù ¸n vμ ®−îc tho¶ thuËn cña Bé Y tÕ.

5.7.19. Néi dung phßng ®iÒu trÞ trong khoa r¨ng - hμm - mÆt (RHM) gåm : ghÕ
kh¸m, chç tiªm, thay b¨ng, lμm thuèc, chç röa, hÊp, chuÈn bÞ dông cô.
5.7.20. DiÖn tÝch phßng ®iÒu trÞ cña khoa r¨ng- hμm- mÆt ®−îc tÝnh theo qui m«:
- BÖnh viÖn tõ 50 gi−êng ÷ 250 gi−êng : tõ 12m2 ÷ 15m2;
- BÖnh viÖn trªn 250 gi−êng ÷ 500 gi−êng : tõ 24m2 ÷ 30 m2.

Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch cña phßng lμm viÖc, sinh ho¹t cña nh©n viªn, häc
sinh thùc tËp trong ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng
18.
B¶ng 18. DiÖn tÝch cña phßng lμm viÖc, sinh ho¹t cña nh©n viªn,
häc sinh thùc tËp trong ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ

Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) Ghi chó

1. Phßng tr−ëng khoa :

- BÖnh viÖn lo¹i lín 12 -15

- BÖnh viÖn lo¹i võa, nhá 9 - 12

2. Phßng b¸c sÜ ®iÒu trÞ 9 - 12 hoÆc 6m2/chç, nÕu cã l−u tr÷
hå s¬ bÖnh ¸n thªm 2m2 ÷
3. Phßng y t¸ hμnh chÝnh 9 - 12
3m2
4. Tr¹m trùc 9 - 12

5. Phßng nh©n viªn 18 - 24 cho 50 gi−êng hoÆc 2 ®¬n
nguyªn hoÆc 0,8m2 ÷
2
6. Phßng sinh ho¹t cña khoa 15 - 18 1m /ng−êi nh−ng kh«ng qu¸
24m2
7. Phßng sinh ho¹t cña ®¬n
-
nguyªn, h−íng dÉn sinh viªn

8. Phßng thay quÇn ¸o (cho c¶

  Page 34 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

häc sinh thùc tËp)

- Nam 4-6 hoÆc 0,2m2 ÷ 0,3m2/chç m¾c
¸o, 0,35m2 ÷ 0,45m2/chç treo
- N÷ 4-6
¸o c¸ nh©n.

xem ®iÒu
9. Khu vÖ sinh
5.6.4

Chó thÝch : Khoa truyÒn nhiÔm cã d−íi 10 gi−êng th× cã thÓ dïng chung víi
khoa néi nh−ng ph¶i cã phßng c¸ch ly vμ cöa vμo riªng biÖt.
5.7.21. Khoa y häc cæ truyÒn : bè trÝ gåm kh¸m, ch÷a ngo¹i tró vμ néi tró t¹i
khoa, kh«ng gian chia thμnh c¸c khu vùc:
+ Khu vùc ®ãn tiÕp, kh¸m, kª ®¬n bèc thuèc: Kh«ng gian ®ãn tiÕp +
®îi, bμn bèc thuèc, tñ thuèc, c¸c phßng b¾t m¹ch .
+ Khu vùc ch÷a trÞ: c¸c phßng xoa bãp, day Ên huyÖt, phßng ch©m cøu,
phßng röa tiÖt trïng, phßng chuÈn bÞ.
+ Khu vùc l−u bÖnh nh©n: c¸c phßng l−u bÖnh nh©n, phßng sinh ho¹t
bÖnh nh©n.
+ Khu vùc hμnh chÝnh, phô trî: phßng khμnh chÝnh, phßng tr−ëng
khoa, kho thuèc, kho dông cô.
S¬ ®å c«ng n¨ng minh ho¹ theo h×nh C8- phô lôc C.
5.7.22. Khoa vËt lý trÞ liÖu- phôc håi chøc n¨ng : lμ khoa l©m sμng, thùc hiÖn
®Çy ®ñ quy chÕ bÖnh viÖn. Khoa ®−îc bè trÝ ë n¬i thuËn tiÖn cho ng−êi tμn tËt di
chuyÓn vμ ®i l¹i.
5.7.22.1. NhiÖm vô.
- Kh¸m, ch÷a bÖnh vμ phôc håi chøc n¨ng cho bÖnh nh©n.
- S¶n xuÊt vμ h−íng dÉn sö dông c¸c dông cô trî gióp, chØnh h×nh, thay thÕ.
- ChØ ®¹o vÒ mÆt kü thuËt vμ ho¹t ®éng phôc håi chøc n¨ng dùa vμo céng
®ång.

  Page 35 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Khoa ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c dông cô c¬ b¶n vÒ vËn ®éng trÞ liÖu vμ mét sè
trang thiÕt bÞ vÒ vËt lý trÞ liÖu, ng«n ng÷ trÞ liÖu ®Ó phôc vô cho ®iÒu trÞ vμ phôc
håi chøc n¨ng.
5.7.22.2. Tæ chøc.
- Khoa vËt lý trÞ liÖu- phôc håi chøc n¨ng ph¶i ®−îc tæ chøc ë c¸c bÖnh viÖn
cã quy m« 2 (tõ 400- 500 gi−êng)- bÖnh viÖn h¹ng II vμ bÖnh viÖn quy m« 3 (trªn
550 gi−êng)- bÖnh viÖn h¹ng I.
5.7.22.3. Bè trÝ kh«ng gian.

- Khoa vËt lý trÞ liÖu- phôc håi chøc n¨ng ®−îc bè trÝ thuËn tiÖn cho ®iÒu trÞ
néi tró vμ ngo¹i tró, víi nhiÒu chuyªn ngμnh riªng biÖt (vËn ®éng, ®iÖn, thuû trÞ
liÖu ) tæ chøc kh«ng gian cña khoa nh− mét khu liªn hîp gåm nhiÒu chøc n¨ng
nh− masage, bÓ ng©m thuû trÞ liÖu, sμn luyÖn tËp thÓ h×nh, tËp phôc håi chøc n¨ng
vËn ®éng, phßng bÊm huyÖt, xoa bãp S¬ ®å minh ho¹ xem phô lôc D.

- Khoa vËt lý trÞ liÖu- phôc håi chøc n¨ng sö dông kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p ®iÒu
trÞ y häc, t©m lý gi¸o dôc, kü thuËt ®Ó t¹o c¬ héi cho ng−êi bÖnh hoμ nhËp céng
®ång.

5.7.23. Sè chç ®iÒu trÞ cña c¸c phßng phôc håi chøc n¨ng ®−îc quy ®Þnh trong
b¶ng 19.

(d) B¶ng 19. Sè chç ®iÒu trÞ tÝnh theo quy m« gi−êng


Sè chç theo qui m« gi−êng

BÖnh viÖn Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
Néi dung vμ thμnh quËn,huyÖn
phÇn thiÕt kÕ 50-200 250-350 400-500 Trªn 550

gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1- Phßng ®iÒu trÞ b»ng quang ®iÖn :


  Page 36 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


- Chç ®iÒu trÞ b»ng
2 2 3 3
tia hång ngo¹i

- Chç ®iÒu trÞ b»ng
1 1 2 2
tö ngo¹i

- Chç ®iÒu trÞ b»ng
1 1 2 2
®iÖn

- Chç ®iÒu trÞ b»ng
- -
c¸c m¸y kh¸c

2- Phßng ®iÒu trÞ nhiÖt :

- Bã paraphin, ng¶i
cøu 2 2 3 3

- X«ng 1 1 2 2

3- Phßng ®iÒu trÞ vËn ®éng vμ thÓ dôc:

- Phßng thÓ dôc 1 1 2 2

- Xoa bãp 2 2 3 3

4- Phßng thuû trÞ liÖu.

- Chç t¾m, ng©m n−íc
3 4 5 5

- Chç t¾m bïn kho¸ng
4 8 10 10


5.7.24. DiÖn tÝch c¸c chç ®iÒu trÞ trong Khoa vËt lý trÞ liÖu- phôc håi chøc n¨ng
®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 20

B¶ng 20. DiÖn tÝch c¸c chç ®iÒu trÞ trong

Khoa vËt lý trÞ liÖu- phôc håi chøc n¨ng

Lo¹i - chç ®iÒu trÞ DiÖn tÝch (m2) Ghi chó
  Page 37 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Chç ®îi cña bÖnh nh©n TÝnh cho tõ 60%- 80% sè
1 - 1,2
chç ®iÒu trÞ

Chç nghØ sau lμm thuèc hoÆc TÝnh cho tõ 30%-50% sè chç
2 - 2,5
tËp thÓ dôc, cho 1 gi−êng nghØ ®iÒu trÞ


Chç ®iÒu trÞ ë t− thÕ ngåi 2-3


Chç ®iÒu trÞ n»m (cã treo quÇn Ng¨n thμnh c¨n ®Ó treo quÇn
4-5
¸o) ¸o


5.7.25. DiÖn tÝch c¸c phßng trong Khoa vËt lý trÞ liÖu- phôc håi chøc n¨ng ®−îc
quy ®Þnh trong b¶ng 21.
  Page 38 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

B¶ng 21. DiÖn tÝch c¸c phßng trong

Khoa vËt lý trÞ liÖu- phôc håi chøc n¨ng

DiÖn tÝch theo qui m« (m2)

BÖnh viÖn Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖ Ghi
Lo¹i phßng
n 50-200 250-350 400-500 Trªn 550 chó

gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

(2) A. Hμnh chÝnh- tiÕp nhËn

- B¸c sÜ tr−ëng khoa 6-9 6-9

- Hμnh chÝnh 6-9 6-9

- Nh©n viªn vμ chç b¶o
xem b¶ng 18
qu¶n ®å v¶i

- Chç ®îi xem ®iÒu 5.6.3

- Khu vÖ sinh xem ®iÒu 5.6.4

B. Phßng ®iÒu trÞ quang ®iÖn :

- Chç lμm viÖc cña y t¸ 6-9 6-9

- Phßng ®iÒu trÞ 12- 15 12- 15

C. Phßng ®iÒu trÞ b»ng nhiÖt :

- Chç lμm viÖc cña y t¸ 6-9 6-9 6-9 6-9

- Phßng bã paraphin 12 - 15 12 - 15 15 - 18 15 - 18

- Phßng x«ng 6-9 6-9 9 - 12 9 - 12

D. Phßng ®iÒu trÞ b»ng vËn ®éng vμ thÓ dôc: Cã thÓ
kÕt
- Phßng luyÖn tËp 18 18 - 24 24 36 24 36 hîp víi
chç
- Phßng xoa bãp - 9 - 12 12 16 12 16 tËp


  Page 39 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Phßng thay quÇn ¸o ngoμi
6-9 6-9 9 12 9 12 trêi
vμ kho ®å dïng
hoÆc
- S©n tËp thÓ dôc hμnh
50 50 60 60 lang

E. Bé phËn thuû trÞ liÖu.

- T¾m, ng©m n−íc 18 24 24 24

- T¾m bïn 18 24 24 24

Chó thÝch : §èi víi phßng luyÖn tËp, ngoμi diÖn tÝch ®· nªu trong b¶ng khi cã
®iÒu kiÖn cã thÓ lμm thªm hμnh lang hoÆc s©n luyÖn tËp cã m¸i. DiÖn tÝch nμy tuú
thuéc vμo vÞ trÝ còng nh− kh¶ n¨ng x©y dùng vμ trang thiÕt bÞ cña bÖnh viÖn.

5.7.26. Khoa y häc h¹t nh©n vμ ®iÒu trÞ ung b−íu.
5.7.26.1. Chøc n¨ng.
- Khoa y häc h¹t nh©n vμ ®iÒu trÞ ung b−íu thùc hiÖn c¸c kü thuËt chÈn ®o¸n,
®iÒu trÞ b»ng phãng x¹ vμ c¸c nguån bøc x¹ kh¸c.

- TiÕn hμnh chÈn ®o¸n bÖnh, lËp kÕ ho¹ch ®iÒu trÞ, ch¨m sãc, theo dâi c¸c biÕn
chøng do tia x¹.

- C¬ së h¹ tÇng cña khoa ph¶i ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toμn cho c¸c nh©n viªn y tÕ,
ng−êi bÖnh vμ m«i tr−êng theo ®óng ph¸p lÖnh an toμn kiÓm so¸t bøc x¹.

5.7.26.2. Tæ chøc.
- Khoa y häc h¹t nh©n vμ ®iÒu trÞ ung b−íu ®−îc tæ chøc ë c¸c bÖnh viÖn quy m«
3 (bÖnh viÖn trªn 550 gi−êng)- bÖnh viÖn h¹ng I. Víi bÖnh viÖn quy m« 2 (tõ 400- 500
gi−êng)- bÖnh viÖn h¹ng II, chØ tæ chøc khoa ®iÒu trÞ ung b−íu.

5.7.26.3. Bè trÝ kh«ng gian.
Khoa y häc h¹t nh©n vμ ®iÒu trÞ ung b−íu ®−îc tæ chøc ë tÇng 1 (tÇng trÖt). Tæ
chøc mÆt b»ng thuËn tiÖn cho kh¸m- ch÷a bÖnh, ®¶m b¶o d©y chuyÒn c«ng n¨ng cña
khoa ph©n chia thμnh 02 khu vùc chÝnh sau:

- Khu vùc kü thuËt gåm c¸c kh«ng gian sau: phßng kh¸m bÖnh, phßng chÈn
®o¸n vivo, phßng ®Æt thiÕt bÞ ph¸t tia, phßng ®Æt thiÕt bÞ ghi ®o phãng x¹ kh¸c, phßng
ho¸ d−îc phßng vËt lý vμ ®iÖn tö h¹t nh©n, phßng tiªm- uèng d−îc chÊt phãng x¹,

  Page 40 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

phßng vËt lý, phßng chuÈn bÞ khu«n ch× gi¸ ®ì, phßng m« pháng, phßng x¹ trÞ, phßng
®iÒu khiÓn, phßng ®iÒu trÞ tia x¹ ¸p s¸t.

- Khu phô trî bao gåm: n¬i tiÕp ®ãn bÖnh nh©n, kh«ng gian chê bÖnh nh©n,
phßng lËp kÕ ho¹ch ®iÒu trÞ, phßng chuÈn bÞ, phßng t¹m nghØ bÖnh nh©n, phßng kho
d−îc chÊt phãng x¹, hßm ch× b¶o vÖ

S¬ ®å c«ng n¨ng khoa y häc h¹t nh©n vμ ®iÒu trÞ ung b−íu xem h×nh E2 -phô lôc E.

5.7.26.4. §èi víi c¸c bÖnh viÖn cã sè bÖnh nh©n m¾c bÖnh tèi thiÓu lμ 1% th× míi
thμnh lËp khoa ung b−íu. C¬ cÊu c¸c phßng ban xem b¶ng 22.

5.7.26.5. Trong khoa ung b−íu- y häc h¹t nh©n cÇn cã c¸c phßng, ban sau:
a) Phßng kh¸m chuyªn khoa ung b−íu: nh»m kh¸m, chÈn ®o¸n ph¸t hiÖn
s¬m vμ theo dâi sau ®iÒu trÞ.
b) §¬n vÞ ®iÒu trÞ ngo¹i tró.
c) §¬n vÞ ®iÒu trÞ néi tró: tæ chøc khoa hoÆc trung t©m phßng chèng ung
th− cã quy m« tõ 30 gi−êng ®Õn 90 gi−êng.

B¶ng 22 . C¬ cÊu c¸c phßng ban trong khoa ung b−íu - y häc h¹t nh©n trong bÖnh viÖn
chuyªn khoa

Ho¹t ®éng Khoa ung b−íu

1- Tæ chøc ho¹t ®éng §¬n vÞ ®éc lËp Thuéc bÖnh viÖn ®a khoa

2- Sè gi−êng 100 - 1.000 30 90 gi−êng

3- PhÉu thuËt 2 - 10 phßng mæ 1 phßng mæ

4- X¹ trÞ 1 6 m¸y

- M¸y x¹ ngoμi 1 2 m¸y 1 m¸y

- Kü thuËt m« pháng 1 6 m¸y 0 1 m¸y

- M¸y x¹ trong 0 1 m¸y

5- Ho¸ trÞ liÖu 1 3 khoa 01 ®¬n vÞ

6- ThiÕt bÞ chÈn ®o¸n 6PB Chuyªn s©u Tèi thiÓu ph¶i cã ë møc th«ng


  Page 41 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

th−êng

7- ChØ ®¹o chuyªn khoa, Ho¹t ®éng m¹nh ChØ ®¹o tuyÕn huyÖn, x· vÒ
kh¸m ch÷a bÖnh, tuyªn toμn diÖn tÝch mÆt phßng vμ ph¸t hiÖn sím ung th−
truyÒn- phßng bÖnh, ph¸t
hiÖn sím.

5.7.26.6. Phßng x¹ trÞ trong khoa ung b−íu- y häc h¹t nh©n ®Ó ®iÒu trÞ bÖnh nh©n
m¾c bÖnh ung th− b»ng bøc x¹, phãng x¹ tõ c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó t¹o ra c¸c
tia phãng x¹ vμ ®ång vÞ phãng x¹.
5.7.26.7. ViÖc thiÕt kÕ c¸c phßng x¹ trÞ cÇn dùa vμo:
- KiÓu m¸y
- C−êng ®é cña nguån bøc x¹
- Yªu cÇu vÒ vÞ trÝ
- Yªu cÇu vÒ kÕt cÊu bao che ®èi víi sμn, t−êng, trÇn
- KÕt cÊu chÞu lùc
Ghi chó: Ngoμi ra khi thiÕt phßng x¹ trÞ cÇn tu©n thñ theo yªu cÇu cña thiÕt bÞ trong catalo.

5.7.26.8. VÞ trÝ phßng x¹ trÞ:
- N»m ë tÇng 1 hay tÇng hÇm
- N»m ë vÞ trÝ liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c phßng thay quÇn ¸o, vÖ sinh, kiÓm tra,
phßng t− vÊn kh¸m vμ phßng lμm viÖc
5.7.26.9. Phßng x¹ trÞ ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi kÝch th−íc m¸y mãc, thiÕt bÞ cña
nhμ s¶n xuÊt, th«ng th−êng sö dông kÝch th−íc 4,5m x 5,4m.
- ChØ cã 1 lèi vμo duy nhÊt víi c¸nh cöa dμy toμn khèi cã c¸c líp c¸ch phãng
x¹ ch¾c ch¾n.
- Phßng ®ñ réng ®Ó m¸y vËn hμnh xoay hoÆc di chuyÓn.
- Phßng bÖnh nh©n chiÕu x¹ cÇn bè trÝ c¹nh phßng m¸y nh−ng ph¶i ®−îc cÊu
t¹o ®Æc biÖt ë c¸c líp t−êng chèng rß rØ phãng x¹.


  Page 42 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Ph¶i ®−îc mét c¬ quan thÈm ®Þnh an toμn phãng x¹ sau hoμn thiÖn x¸c
nhËn.
- ViÖc che ch¾n ph¶i ®−îc thùc hiÖn ë mäi phÝa, ngay ë nh÷ng lç cöa th«ng
giã, èng cÊp nhiÖt, cöa ®i, cöa sæ quan s¸t vμ cã kho¸ an toμn kh«ng ®−îc phÐp cã
mét lç rß nμo dï lμ nhá nhÊt.
5.7.26.10. Lèi ra vμo (cöa vμ hμnh lμng) trong khoa cÇn tÝnh ®Õn chiÒu cao vμ
chiÒu réng ®Ó vËn chuyÓn thiÕt bÞ ®−îc dÔ dμng, ®¶m b¶o yªu cÇu quan s¸t ®−îc
mäi gãc trong phßng, kh«ng bÞ ¸nh s¸ng ®Ìn lμm lo¸.

5.8. Khèi kü thuËt nghiÖp vô cËn l©m sμng.
Khèi kü thuËt nghiÖp vô cËn l©m sμng gåm c¸c khoa sau :
a) Khoa cÊp cøu, khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc

b) Khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc

c) Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh

d) C¸c khoa xÐt nghiÖm (xÐt nghiÖm ho¸ sinh, xÐt nghiÖm vi sinh, xÐt nghiÖm
huyÕt häc- truyÒn m¸u, xÐt nghiÖm ký sinh trïng)

e) Khoa gi¶i phÉu bÖnh lý

f) Khoa th¨m dß chøc n¨ng

g) Khoa néi soi

h) Khoa d−îc

5.8.1. Khoa cÊp cøu, khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc
5.8.1.1. Chøc n¨ng.
- Thùc hiÖn c«ng t¸c cÊp cøu, cøu th−¬ng.
- Khoa cÊp cøu (cÊp cøu, cøu th−¬ng): më cöa 24/24 giê cã nhiÖm vô tiÕp
®ãn ph©n lo¹i bÖnh nh©n nÆng/nhÑ, lμm c¸c xÐt nghiÖm theo ®Þnh h−íng chÈn
®o¸n. CÊp cøu- æn ®Þnh c¸c chøc n¨ng sèng tr−íc khi vËn chuyÓn bÖnh nh©n ®Õn
c¸c chuyªn khoa hoÆc bÖnh viÖn tuyÕn trªn trong vßng 24- 48 giê ®Çu.  Page 43 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc cã nhiÖm vô ®iÒu trÞ, ch¨m sãc tÝch
cùc, hç trî c¸c chøc n¨ng sèng bÞ suy yÕu cña c¸c bÖnh nh©n thuéc nhiÒu chuyªn
khoa kh¸c nhau b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông hiÖn ®¹i.
5.8.1.2. Tæ chøc.
- BÖnh viÖn ®a khoa quy m« 1: Khoa cÊp cøu, khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng
®éc ®−îc tæ chøc thμnh khoa cÊp cøu- håi søc gåm bé phËn cÊp cøu vμ bé phËn
håi søc (®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc).
- BÖnh viÖn ®a khoa quy m« 2, quy m« 3: cã vai trß ®Çu ngμnh, ®−îc tæ chøc
thμnh hai khoa riªng biÖt: khoa cÊp cøu, khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc.
5.8.1.3. Khoa cÊp cøu gåm c¸c bé phËn:
- Bé phËn kü thuËt: ®ãn nhËn ph©n lo¹i, kh«ng gian cÊp cøu (b¨ng bã s¬
cøu), khu vùc chÈn ®o¸n (xÐt nghiÖm nhanh, Xquang di ®éng), kh«ng gian lμm
thñ thuËt can thiÖp.
- Bé phËn phô trî: Dông cô thuèc, röa tiÖt trïng, kho (s¹ch, bÈn), hμnh
chÝnh, giao ban, ®μo t¹o, trùc, nh©n viªn, vÖ sinh/ t¾m/ thay ®å, tr−ëng khoa.
Khoa cÊp cøu xem h×nh G1 ®Õn G5- phô lôc G.
5.8.1.4. Bé phËn cÊp cøu ban ®Çu ®−îc bè trÝ ë tÇng 1 (trÖt), gÇn cæng chÝnh cña
bÖnh viÖn, kÕ cËn c¸c khoa cËn l©m sμng, cã « t« trùc cÊp cøu. Khu cÊp cøu cña
bÖnh viÖn ®a khoa bao gåm bé phËn tiÕp ®ãn vμ bé phËn t¹m l−u cÊp cøu (tõ 10-
20 gi−êng l−u). Cã chç trùc cho mét kÝp cÊp cøu. Bªn c¹nh bé phËn trùc tiÕp ®ãn
lμ phßng ph©n lo¹i bÖnh nh©n, phßng chê cho ng−êi nhμ bÖnh nh©n.
5.8.1.5. Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc gåm c¸c bé phËn :
- Bé phËn kü thuËt: s¶nh ®ãn, kh«ng gian ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ trùc theo dâi, kh«ng
gian lμm thñ thuËt can thiÖp, phßng röa khö ®éc vμ röa d¹ dÇy, phßng cho bÖnh nh©n
hÊp hèi, dông cô thuèc, röa tiÖt trïng, kho s¹ch, kho bÈn.

- Bé phËn phô trî: Khu vùc ®îi cña ng−êi nhμ bÖnh nh©n, hμnh chÝnh, giao ban
®μo t¹o, trùc, nh©n viªn, vÖ sinh, t¾m, thay ®å, tr−ëng khoa.

Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc xem h×nh G6 ®Õn G8- phô lôc G.


  Page 44 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.1.6. Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ph¶i cã s¶nh ®ñ réng phßng khi cÊp
cøu th¶m häa, ®Æc biÖt ph¶i cã dμn t¾m tËp thÓ khi cã th¶m häa ho¸ chÊt, ®ång
thêi ph¶i cã phßng ®Ó nghiªn cøu khoa häc, ®μo t¹o chuyªn m«n cÊp cøu, ®iÒu trÞ
tÝch cùc, chèng ®éc cho tuyÕn d−íi.
5.8.1.7. Tû lÖ sè gi−êng cña khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc chiÕm tû lÖ tõ
5% ÷ 8% tæng sè gi−êng cña mét bÖnh viÖn ®a khoa. Trong ®ã sè gi−êng cña
khoa cÊp cøu 40%, sè gi−êng khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc lμ 60%.
5.8.1.8. T¹i tuyÕn quËn- huyÖn, khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ®−îc tæ chøc
thμnh khoa Håi søc cÊp cøu, gåm bé phËn cÊp cøu vμ bé phËn håi søc, chèng ®éc
(®iÒu trÞ tÝch cùc)
5.8.1.9. Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ®−îc bè trÝ ë tÇng 1 (tÇng trÖt) cã
cæng vμ ®−êng ra vμo riªng, gÇn víi khoa kh¸m bÖnh, liªn hÖ thuËn tiÖn víi khèi
kü thuËt nghiÖp vô, xÐt nghiÖm vμ chÈn ®o¸n h×nh ¶nh.
5.8.1.10. Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ®−îc bè trÝ riªng biÖt víi khoa cÊp
cøu, kÒ cËn víi khoa cÊp cøu vμ khèi kü thuËt nghiÖp vô. N»m ë khu vùc trung
t©m bÖnh viÖn, n¬i cã c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng vμ h¹ tÇng kü thuËt tèt nhÊt;
ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ vμ gÇn khu cÊp khÝ y tÕ, ®iÖn,
n−íc s¹ch.
5.8.1.11. D©y chuyÒn ho¹t ®éng cña khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ph¶i ®¶m
b¶o yªu cÇu s¹ch bÈn mét chiÒu, thuËn tiÖn, ®¸p øng kÞp thêi trong c«ng t¸c cÊp
cøu, ®iÒu trÞ tÝch cùc, ®−îc ph©n chia theo hai khu vùc :
- Khu vùc s¹ch : (Khu vùc cã yªu cÇu vÒ m«i tr−êng s¹ch)

+ Kh«ng gian ®iÒu trÞ tÝch cùc, y t¸ trùc theo dâi;

+ Phßng thñ thuËt can thiÖp.

- Khu vùc phô trî :

+ S¶nh, tiÕp nhËn ph©n lo¹i bÖnh nh©n;

+ Phßng ®îi cña ng−êi nhμ bÖnh nh©n;

+ Kh«ng gian t¹m l−u cÊp cøu;


  Page 45 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

+ Phßng dông cô thuèc;
+ Phßng röa, tiÖt trïng, thôt th¸o;

+ Kho s¹ch;

+ Kho bÈn;

+ Kü thuËt phô trî (X-quang, siªu ©m, xÐt nghiÖm nhanh...);

+ Hμnh chÝnh v¨n phßng (phßng b¸c sü, hé lý, giao ban héi chÈn, ®μo
t¹o...);

+ Khu vÖ sinh (röa, t¾m/ thay ®å).

5.8.1.12. Khi tæ chøc c¸c kh«ng gian trong khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc
c¸c phßng theo dâi ph¶i ®−îc ng¨n b»ng v¸ch kÝnh ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu :
- Quan s¸t ®−îc 100% sè gi−êng bÖnh;

- KiÓm so¸t ®−îc c¸c bÖnh nh©n, ®Æc biÖt lμ trÎ em;

- KiÓm so¸t ng−êi nhμ vμ kh¸ch th¨m, tiÕp xóc qua v¸ch kÝnh, micro víi
bÖnh nh©n;
- §¶m b¶o ®é ån cho phÐp :

+ Tõ 40dB ®Õn 45dB vμo ban ngμy;

+ Tõ 30dB ®Õn 40dB vμo ban ®ªm.

- Cã hÖ thèng b¸o gäi y t¸. C¸c bÖnh nh©n nÆng ph¶i cã nh©n viªn y tÕ quan s¸t
vμ theo dâi 24 giê/ngμy.

5.8.1.13. ChiÒu cao phßng trong khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng
®éc ®−îc lÊy nh− sau :
- ChiÒu cao th«ng thuû phßng vμ hμnh lang :

(tuú theo yªu cÇu l¾p ®Æt cña thiÕt bÞ). Kh«ng nhá h¬n 3m

- ChiÒu cao th«ng thuû cña tÇng kü thuËt :

(tÝnh tõ trÇn tíi giíi h¹n d−íi kÕt cÊu dÇm) Kh«ng nhá h¬n 0,2m.

- ChiÒu cao cña c¸c cöa ra vμo : Kh«ng nhá h¬n 2,1m.


  Page 46 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- ChiÒu réng cña c¸c cöa ra vμo :

+ Cöa ra vμo cã chuyÓn xe, gi−êng ®Èy Kh«ng nhá h¬n 1,6m.
+ Cöa ra vμo th«ng th−êng Kh«ng nhá h¬n 0,8m.
- ChiÒu réng cña cöa cÇu thang bé, ®−êng dèc (nÕu cã)

+ ChiÒu réng b¶n thang Kh«ng nhá h¬n 1,8m.
+ ChiÒu réng chiÕu nghØ Kh«ng nhá h¬n 2,4m.
- ChiÒu réng cña hμnh lang :+ Hμnh lang bªn Kh«ng nhá h¬n 2,1m.
+ Hμnh lang gi÷a Kh«ng nhá h¬n 3,0m.
- KÝch th−íc buång thang m¸y (cabin) :

+ Cho bÖnh nh©n Kh«ng nhá h¬n 1,1m x 2,3m.
+ Cho nh©n viªn Kh«ng nhá h¬n 1,1m x 1,4m.
5.8.1.14. DiÖn tÝch sö dông tèi thiÓu cña c¸c phßng trong khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ
chèng ®éc ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 23.
B¶ng 23. DiÖn tÝch tèi thiÓu c¸c phßng trong khoa cÊp cøu
(a) DiÖn
tÝch
Quy m«
(m2)

TT Tªn phßng Quy m« Quy m«
BÖnh viÖn Quy m« 1
quËn,huyÖ 2 3
n 50-200 250-350
400-500 Trªn 550
gi−êng gi−êng
gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1 S¶nh ®ãn 16 18 - 24 24 36


  Page 47 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phßng s¬ cøu,
2 18 24 - 36 36 36
ph©n lo¹i

Phßng t¹m l−u cÊp
3 36 60 - 120 120 180
cøu

Phßng t¾m röa khö
4 ®éc cho bÖnh 12 12 12 18
nh©n

Phßng chÈn ®o¸n KÕt hîp
5 h×nh ¶nh, xÐt 24 24 24 24 víi ®iÒu
nghiÖm nhanh khiÓn

Phßng röa, tiÖt
6 12 12 18 24
trïng

7 Phßng tr−ëng khoa 16 18 18 24

KÕt hîp
lμm
8 Phßng b¸c sü 12 12 18 24
phßng
trùc

9 Phßng y t¸, hé lý 12 12 18 24 -nt-

Cho 25 ÷
31
Phßng giao ban, CBCNV
10 18 24 - 48 48 54
®μo t¹o hoÆc
nhãm häc
viªn

11 Kho s¹ch 12 12 18 18 24

12 Kho bÈn 9 9 - 18 18 27

  Page 48 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Kh«ng
VÖ sinh thay ®å nhá h¬n
13 16 18 - 36 36 48
nh©n viªn 1,0m2/
ng−êi

Tæng céng : 211 255- 408 408 543


5.8.1.15. DiÖn tÝch sö dông tèi thiÓu cña c¸c phßng trong khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ
chèng ®éc ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 24.
B¶ng 24. DiÖn tÝch tèi thiÓu c¸c phßng trong
khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc- chèng ®éc

(a) DiÖn
tÝch Quy
2
m« (m )

TT Tªn phßng BÖnh viÖn Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖ
n 50-200 250-350 400-500 Trªn 550

gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I III.

Phßng ®îi IV.
1 16 18 24 36
ng−êi nhμ

Phßng ®iÒu trÞ Kh«ng nhá
2 tÝch cùc 120 150 300 300 450 h¬n 15m2/
ng−êi

Phßng lμm thñ Yªu cÇu
3 thuËt can thiÖp 18 28 28 56 nh− phßng


4 Phßng m¸y 12 12 24 36
  Page 49 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phßng chuÈn KÕt hîp víi
5 12 12 12 24
trÞ ®iÒu khiÓn

Phßng röa, tiÖt
6 12 12 12 24
trïng

7 Kho s¹ch 12 12 18 24

8 Kho bÈn 6 6 9 12

Phßng tr−ëng
9 16 18 18 24
khoa

§ång thêi lμ
10 Phßng b¸c sü 12 12 - 24 24 36
phßng trùc

11 Phßng y t¸, hé lý 12 12 24 24 36 - nt-

Phßng giao
12 24 36 - 48 48 56
ban, ®μo t¹o

VÖ sinh thay ®å Kh«ng nhá
13 18 24 - 48 48 56 h¬n 1,0m2/
nh©n viªn
ng−êi

Tæng céng : 290 352- 589 589 870

Chó thÝch :
1) Khu vùc v« khuÈn ®−îc chia lμm hai kh«ng gian cho néi khoa vμ cho
ngo¹i khoa.
2) C¸c phßng ®iÒu trÞ tÝch cùc ®−îc ng¨n b»ng v¸ch kÝnh ®Ó theo dâi
bÖnh nh©n.
5.8.1.16. HÖ thèng chiÕu s¸ng trong khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ
chèng ®éc ph¶i ®¸p øng yªu cÇu cho c¸c khu vùc sau :
- Khu phô trî : −u tiªn chiÕu s¸ng tù nhiªn;


  Page 50 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Khu s¹ch : chiÕu s¸ng tù nhiªn kÕt hîp chiÕu s¸ng nh©n t¹o.

5.8.1.17. Yªu cÇu vÒ ®é räi tèi thiÓu trong c¸c khu vùc cña khoa cÊp cøu vμ khoa
®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 25.


B¶ng 25. §é räi tèi thiÓu trong c¸c khu vùc cña
khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc

§é räi tèi
Tªn phßng Ghi chó
thiÓu (lux)


1 Phßng ®îi, tiÕp nhËn, ph©n lo¹i 140

Phßng vÖ sinh, thay quÇn ¸o
2 140
  Page 51 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phßng t¹m l−u cÊp cøu, phßng §iÒu khiÓn ®−îc 2
3 500/ 250
®iÒu trÞ tÝch cùc- chèng ®éc møc s¸ng

Phßng lμm thñ thuËt can thiÖp, xÐt §iÒu khiÓn 2 møc
4 750/300
nghiÖm, X quang, siªu ©m.... s¸ng

5 Phßng röa, khö trïng 250

Phßng hμnh chÝnh, b¸c sü tr−ëng
6 khoa, sinh ho¹t (bé phËn v¨n 140
phßng)

Kho (dông cô, thiÕt bÞ, vËt phÈm y TÝnh to¸n ®èi víi mÆt
7 tÕ vμ d−îc phÈm, ®å bÈn) 140 ph¼ng th¼ng ®øng,
cao trªn 1,0 m

8 Hμnh lang, lèi ®i 100

Chó thÝch : §é räi tèi thiÓu lμ l−îng ¸nh s¸ng tèi thiÓu trªn ®¬n vÞ diÖn
tÝch (®−îc tÝnh ®èi víi mÆt ph¼ng ngang, cao trªn 0,8 m tÝnh tõ sμn).
5.8.1.18. Khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ph¶i ®−îc cÊp ®iÖn
24 giê/ngμy ®¸p øng cho yªu cÇu chiÕu s¸ng vμ sö dông thiÕt bÞ.
HÖ thèng cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau :

- HÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i ®éc lËp víi hÖ thèng ®iÖn ®éng lùc.

- HÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ yªu cÇu vÒ ®é räi tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i
b¶ng 25.

- HÖ thèng d©y dÉn vμ thiÕt bÞ kiÓm so¸t, cung cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o an toμn vμ
phï hîp c¸c th«ng sè kü thuËt cña tõng thiÕt bÞ.

- Thêi gian cung cÊp ®iÖn dù phßng cho c¸c thiÕt bÞ y tÕ vμ chiÕu s¸ng kh«ng
®−îc qu¸ 15 gi©y, kÓ tõ lóc mÊt ®iÖn cÊp tõ l−íi ®iÖn quèc gia.

5.8.1.19. Khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu
kiÖn th«ng giã ph¶i ®¸p øng yªu cÇu sau :


  Page 52 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Khu phô trî : −u tiªn sö dông gi¶i ph¸p th«ng giã tù nhiªn.

- Khu s¹ch sö dông gi¶i ph¸p th«ng giã tù nhiªn kÕt hîp víi thiÕt bÞ ®iÒu hoμ
kh«ng khÝ ®−îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈu phßng s¹ch trong y tÕ.

5.8.1.20. NhiÖt ®é, ®é Èm vμ lu©n chuyÓn kh«ng khÝ c¸c phßng quy ®Þnh trong
b¶ng 26.
B¶ng 26. NhiÖt ®é, ®é Èm vμ lu©n chuyÓn kh«ng khÝ
trong khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc- chèng ®écSè l−îng
Sè lÇn
h¹t bôi
NhiÖt ®é §é Èm lu©n chuyÓn
>0,5µm
(0C) (%) kh«ng khÝ
trong 1m3
/giê
kh«ng khÝ
§iÒu trÞ tÝch cùc 21 - 24 ≤ 70 10 - 15 ≤ 3 x 106

Lμm kü thuËt can thiÖp
20 - 24 ≤ 70 10 - 15
Phßng xÐt nghiÖm Xquang,
21 - 26 ≤ 70 3-5
siªu ©m
  Page 53 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.1.21. Khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ph¶i ®−îc cÊp n−íc
s¹ch v« khuÈn, liªn tôc trong ngμy ®¶m b¶o yªu cÇu ho¹t ®éng chuyªn m«n.
T¹i c¸c phßng t¹m l−u cÊp cøu, phßng thñ thuËt can thiÖp, phßng chuÈn bÞ ph¶i
bè trÝ Ýt nhÊt 1 chç röa tay cho 1 phßng cho 1 gi−êng.

5.8.1.22. HÖ thèng tho¸t n−íc trong khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc ph¶i lμ
hÖ thèng tho¸t n−íc kÝn vμ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr−êng. N−íc th¶i ®−îc dÉn tíi
hÖ thèng tho¸t n−íc chung cña bÖnh viÖn.
5.8.1.23. ChÊt th¶i r¾n trong khoa ph¶i ®−îc thu gom, ph©n lo¹i vμ chuyÓn tíi bé
phËn xö lý chung cña bÖnh viÖn tu©n thñ theo quy ®Þnh cña Quy chÕ qu¶n lý chÊt
th¶i y tÕ ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 2575/1999/Q§ - BYT ngμy 27/8/1999
cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ.
5.8.1.24. Khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ®−îc thiÕt kÕ tu©n
theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “TCXDVN 2622-1995 - Phßng ch¸y chèng
ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh - Yªu cÇu thiÕt kÕ”.
Kho¶ng c¸ch tèi ®a tõ cöa ®i c¸c phßng ®Õn lèi tho¸t n¹n gÇn nhÊt trong khoa
cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 27.

B¶ng 27. Kho¶ng c¸ch tèi ®a tõ cöa ®i c¸c phßng ®Õn
lèi tho¸t n¹n gÇn nhÊt

Kho¶ng c¸ch tèi ®a cho phÐp (m)

BËc chÞu löa
Tõ c¸c phßng ë gi÷a 2 Tõ c¸c phßng cã lèi ra
lèi tho¸t n¹n hμnh lang côt

I 30 25

II 30 25

Chó thÝch : §èi víi c¸c kh«ng gian réng, hμnh lang dμi tuú theo yªu cÇu cÇn bè
trÝ cöa ng¨n ch¸y ®Ó ®¶m b¶o an toμn.
  Page 54 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.1.25. Khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ph¶i cã hÖ thèng
kÕt nèi th«ng tin liªn l¹c gi÷a c¸c bé phËn, víi c¸c khoa kh¸c trong bÖnh viÖn vμ
c¸c c¬ së bªn ngoμi b»ng hÖ thèng tæng ®μi, m¹ng m¸y tÝnh néi bé.
Chó thÝch : Trong phßng ®iÒu trÞ tÝch cùc cßn cã thªm hÖ thèng camera vμ mμn
h×nh ®Ó theo dâi t×nh tr¹ng cña bÖnh nh©n.

5.8.1.26. KhÝ y tÕ ph¶i ®−îc cÊp tõ hÖ thèng trung t©m. Sè l−îng ®Çu cÊp c¸c lo¹i
khÝ y tÕ cho c¸c phßng l−u cÊp cøu, phßng ®iÒu trÞ tÝch cùc, phßng lμm thñ thuËt
can thiÖp, ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 28 vμ b¶ng 29.
B¶ng 28. Sè l−îng ®Çu cÊp c¸c lo¹i khÝ y tÕ
  Page 55 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 56 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
KhÝ « xy (02) 01 02 Thªm 01 ®Çu
1
phßng


  Page 57 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


2 KhÝ nÐn (AIR) 01 02 -nt-

3 KhÝ hót (VAC) 01 02 -nt-

B¶ng 29. Sè l−îng ®Çu khÝ y tÕ
TT Tªn phßng
  Page 58 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

KhÝ hót
KhÝ « xy (02) KhÝ nÐn (AIR)
(VAC) trung
trung t©m trung t©m
t©m


Phßng mæ 1 ®Çu dù
1 02 02 02
phßng

Phßng g©y mª, håi
2 01 01 01
tØnh

3 Khu vùc cÊp cøu TÝnh theo sè gi−êng cÊp cøu cña khoa, phßng

Khu ch¨m sãc tÝch
4 01 01 01
cùc

5 Phßng bÖnh nh©n 01 - 01

5.8.1.27. KÕt cÊu c«ng tr×nh cña khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng
®éc ph¶i ®¶m b¶o an toμn, bÒn v÷ng khi sö dông bÒ t«ng cèt thÐp hoÆc khung kim
lo¹i.
5.8.1.28. Sμn nhμ ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, nh½n, kh«ng tr¬n tr−ît, chÞu ®−îc ho¸
chÊt, chèng thÊm, cã tÝnh kh¸ng khuÈn vμ gi¶m tÜnh ®iÖn.
PhÇn tiÕp gi¸p gi÷a sμn vμ t−êng ph¶i ®¶m b¶o dÔ cä röa, chèng b¸m bôi.

5.8.1.29. T−êng cña khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc ph¶i
b»ng ph¼ng, nh½n cã tÝnh kh¸ng khuÈn vμ sö dông vËt liÖu hoμn thiÖn cã chÊt
l−îng cao.
T−êng bªn trong c¸c phßng t¹m l−u cÊp cøu, ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc,
phßng lμm thñ thuËt can thiÖp ph¶i hoμn thiÖn b»ng vËt liÖu chèng thÊm, chèng ¨n
mßn ho¸ chÊt, kh¸ng khuÈn, dÔ cä röa tõ sμn tíi trÇn.

T−êng bªn trong khu vùc hμnh lang vμ c¸c phßng cã chuyÓn c¸ng, xe vμ gi−êng
®Èy ph¶i g¾n thanh chèng va ®Ëp ë ®é cao tõ 0,7m ®Õn 0,9m tÝnh tõ bÒ mÆt sμn.
  Page 59 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.1.30. TrÇn bªn trong phßng vμ hμnh lang cña khoa cÊp cøu vμ khoa ®iÒu trÞ
tÝch cùc vμ chèng ®éc ph¶i cã bÒ mÆt ph¼ng, nh½n kh«ng b¸m bôi, kh¸ng khuÈn,
b¶o «n vμ chèng thÊm.
TrÇn ®−îc s¬n mÇu s¸ng, nh¹t.

Trªn c¸c phßng, hμnh lang ph¶i cã trÇn kü thuËt l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng,
phßng ch¸y ch÷a ch¸y, ®iÒu hoμ kh«ng khÝ vμ c¸c thiÕt bÞ kü thuËt kh¸c.

5.8.1.31. Cöa ra vμo c¸c phßng trong khoa ph¶i lμ cöa cã khu«n, c¸nh cöa b»ng
vËt liÖu tæng hîp hoÆc kim lo¹i kÕt hîp víi kÝnh trong hoÆc mê.
Cöa s¶nh, cöa phßng ph©n lo¹i ®−îc ®ãng më tù ®éng.

C¸c cöa ®i chÝnh cã chuyÓn xe, gi−êng ®Èy dïng cöa b¶n lÒ më 2 chiÒu.

5.8.1.32. Cöa sæ dïng lo¹i cã khu«n, c¸nh cöa b»ng kim lo¹i kÕt hîp víi kÝnh
trong hoÆc mê ®Ó chiÕu s¸ng tù nhiªn, cã l−íi ch¾n c«n trïng.
5.8.1.33. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kü thuËt, hÖ thèng ®−êng èng, c¸c ®Çu nèi khÝ y tÕ,
®Ìn ®äc phim, tñ dông cô... ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh cã liªn quan vμ
ph¶i hoμn thiÖn ®¶m b¶o kü thuËt, mü thuËt.
5.8.2. Khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc. (Xem phô lôc H)
5.8.2.1. Khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc thuéc khèi nghiÖp vô kü thuËt, gåm c¸c
phßng thùc hiÖn c¸c thñ thuËt, phÉu thuËt ch÷a bÖnh.
Khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc lμ khu vùc cã yªu cÇu kü thuËt cao, chuyªn
dông cã d©y chuyÒn bÈn - s¹ch mét chiÒu.

5.8.2.2. Khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc gåm cã c¸c kh«ng gian chøc n¨ng sau:
- Thùc hiÖn c¸c kü thuËt tiÒn phÉu thuËt (th¨m kh¸m, héi chÈn, tiÒn mª...) ®èi víi
ng−êi bÖnh cÇn phÉu thuËt;

- Thùc hiÖn c¸c phÉu thuËt ch÷a bÖnh;

- Thùc hiÖn c¸c kü thuËt sau mæ ( gi¶i mª, håi tØnh) vμ chuyÓn ng−êi bÖnh tíi c¸c
khoa kh¸c ®Ó tiÕp tôc ®iÒu trÞ;

- B¶o ®¶m an toμn phÉu thuËt cho ng−êi bÖnh;

- Nghiªn cøu khoa häc, ®μo t¹o chuyªn m«n phÉu thuËt vÒ ngo¹i khoa;

  Page 60 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- §¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr−êng, yªu cÇu v« khuÈn.

5.8.2.3. Khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc ®−îc tæ chøc theo quy m« sè gi−êng
l−u (tõ 55 gi−êng ÷ 65 gi−êng/phßng mæ) sè l−îng phßng mæ quy ®Þnh trong
b¶ng 30.
(c) B¶ng 30. Quy ®Þnh sè l−îng phßng mæ trong
bÖnh viÖn

(d) Sè l−îng ®¬n
vÞ mæ

BÖnh viÖn Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
STT Tªn phßng mæ quËn,huyÖ
n 50-200 250-350 400-500 Trªn 550

gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng


H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1 Mæ tæng hîp 01 01 01 02

2 Mæ h÷u khuÈn 01 01 01 02

3 Mæ chÊn th−¬ng 01 01 01 01

4 Mæ cÊp cøu - 01 01 01

5 Mæ s¶n 01 01 01 01

Mæ chuyªn khoa - - 01 02
6
kh¸c

04 05 06 09
  Page 61 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.2.4. Khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc ®−îc bè trÝ ë khu vùc trung t©m bÖnh
viÖn, n¬i cã c¸c ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr−êng, yªu cÇu v« khuÈn vμ h¹ tÇng kü
thuËt cao nhÊt trong bÖnh viÖn.
- GÇn khu ch¨m sãc tÝch cùc, liªn hÖ thuËn tiÖn víi khu ®iÒu trÞ ngo¹i khoa vμ c¸c
khu xÐt nghiÖm, chÈn ®o¸n h×nh ¶nh.

- §Æt t¹i vÞ trÝ cuèi ®−êng côt, dÔ dμng kiÓm so¸t ®−îc sù ra vμo vμ kh«ng cã giao
th«ng qua l¹i.

- ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ; gÇn nguån cung cÊp v«
khuÈn vμ hÖ thèng kü thuËt, ®iÖn, n−íc, ®iÒu hoμ, khÝ y tÕ.

5.8.2.5. D©y chuyÒn ho¹t ®éng cña khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc ph¶i ®¶m
b¶o yªu cÇu s¹ch bÈn mét chiÒu, riªng biÖt vμ ®−îc ph©n chia cÊp ®é s¹ch theo ba
khu vùc:
- Khu vùc v« khuÈn :

+ C¸c phßng mæ;

+ Hμnh lang v« khuÈn;

+ Kho cung cÊp vËt t− tiªu hao.

- Khu vùc s¹ch : v« khuÈn ë møc trung b×nh, lμ phÇn chuyÓn tiÕp gi÷a khu vùc v«
khuÈn víi khu vùc phô trî gåm :

+ TiÒn mª;

+ Hμnh lang s¹ch;

+ Phßng khö khuÈn (lau röa dông cô, thiÕt bÞ);

+ Kü thuËt hç trî (ThiÕt bÞ chuyªn dïng);

+ Phßng nghØ gi÷a ca mæ;

+ Phßng ghi hå s¬ mæ.

- Khu vùc phô trî gåm c¸c bé phËn:

+ TiÕp nhËn bÖnh nh©n;

+ Håi tØnh;

+ Hμnh chÝnh, giao ban ®μo t¹o;

  Page 62 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

+ Thay ®å nh©n viªn, Khu vÖ sinh (t¾m, röa, thay quÇn ¸o...);

+ Phßng tr−ëng khoa;

+ Phßng b¸c sÜ;

+ Phßng y t¸, hé lý ;

+ S¶nh ®ãn tiÕp;

+ N¬i ®îi cña ng−êi nhμ.

5.8.2.6. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tæ chøc kh«ng gian trong khoa phÉu thuËt ph¶i ®¶m
b¶o c¸c yªu cÇu sau :
- Khu vùc v« khuÈn, khu s¹ch vμ khu phô trî ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ
phßng s¹ch, v« khuÈn;

- Phï hîp víi yªu cÇu l¾p ®Æt vμ vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt.

5.8.2.7. KÝch th−íc chiÒu cao c¸c kh«ng gian ®−îc lÊy nh− sau :
- ChiÒu cao khu v« khuÈn, khu s¹ch (tõ sμn tíi trÇn) Kh«ng nhá h¬n 3,1m

- ChiÒu cao khu phô trî (tõ sμn tíi trÇn) Kh«ng nhá h¬n 3,0m

- ChiÒu cao tÇng kü thuËt (tõ trÇn tíi giíi Kh«ng nhá h¬n 0,2m
h¹n d−íi kÕt cÊu dÇm sμn)

5.8.2.8. ChiÒu réng cña hμnh lang, lèi ®i ph¶i tÝnh ®Õn viÖc di chuyÓn gi−êng
®Èy (hoÆc c¸ng) vμ ®−îc lÊy nh− sau :
- Hμnh lang bªn :

+ ChiÒu réng : kh«ng nhá h¬n 1,8m.

+ Cã di chuyÓn gi−êng ®Èy : kh«ng nhá h¬n 2,4m.

- Hμnh lang gi÷a :
+ ChiÒu réng : kh«ng nhá h¬n 2,4m.
+ Cã di chuyÓn gi−êng ®Èy : kh«ng nhá h¬n 3,0m.
- ChiÒu cao cöa ®i kh«ng nhá h¬n 2,1m.
- ChiÒu réng cöa ®i :
+ Cöa ®i mét c¸nh : kh«ng nhá h¬n 0,9m.
+ Cöa ®i hai c¸nh : kh«ng nhá h¬n 1,2m.
+ Cöa chÝnh cña phßng mæ : kh«ng nhá h¬n 1,6m

  Page 63 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.2.9. Phßng mæ trong khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc ph¶i ®−îc bè trÝ tËp
trung vμ ph©n theo chuyªn khoa cã diÖn tÝch sö dông, sè l−îng quy ®Þnh trong
b¶ng 31.

(f) B¶ng 31. Sè l−îng vμ diÖn tÝch tèi thiÓu cña
phßng mæ
trong khoa phÉu thuËt - g©y mª håi søc

(g) DiÖn tÝch
2
Quy m« (m )

BÖnh viÖn Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
T
Tªn phßng quËn,huyÖ
T
n 50-200 250-350 400-500 Trªn 550

gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng


H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1 Mæ tæng hîp 36 x 1ph 36 x 1ph 36 x 1ph 36 x 2ph

2 Mæ h÷u khuÈn - 36 x 1ph 36 x 1ph 36 x 2ph

3 Mæ chÊn th−¬ng - 36 x 1ph 36 x 1ph 36 x 1ph

4 Mæ cÊp cøu 36 x 1ph 36 x 1ph 36 x 1ph 36 x 1ph

5 Mæ s¶n 36 x 1ph 36 x 1ph 36 x 1ph 36 x 1ph

6 Mæ chuyªn khoa - 36 x 1ph 36 x 1ph 36 x 2ph

7 Röa tay v« khuÈn 15 18 36 42 kÕt
hîp
hμnh
lang

Cung cÊp vËt t−
8 15 18 36 42
tiªu hao  Page 64 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


9 Hμnh lang v« 36 42 kÕt
khuÈn hîp
cung
cÊp
vËt t−
tiªu
hao

5.8.2.10. DiÖn tÝch sö dông c¸c phßng chøc n¨ng khu s¹ch ®−îc quy ®Þnh trong
b¶ng 32.
(i) B¶ng 32. DiÖn tÝch tèi thiÓu c¸c phßng chøc n¨ng
trong khu s¹ch

(j) DiÖn
tÝch Quy
2
m« (m )


T BÖnh viÖn Quy m«
Tªn phßng Quy m« 2 Quy m« 3
T quËn,huyÖ 1
n 50-200 400-500 Trªn 550
250-350
gi−êng gi−êng gi−êng
gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1 TiÒn mª (lÊy b»ng 16 18 - 27 27 45 Tèi thiÓu
50% sè phßng mæ) 9m2/g cã
thÓ kÕt
hîp víi
hμng lang
s¹ch

2 Hμnh lang s¹ch 18 24 - 36 36 48

Phßng nghØ gi÷a Cã vÖ
3 ca mæ 16 18 - 24 24 24 sinh liÒn
phßng
  Page 65 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


4 Phßng ghi hå s¬ Cã thÓ kÕt
mæ hîp víi
9 9 9 12
hμnh lang
s¹ch

5 Phßng khö khuÈn 12 12 - 24 24 36

6 Phßng ®å th¶i 12 12 - 18 18 24

7 Kho thiÕt bÞ 18 18 - 24 24 36
111-
102 162 235
162
  Page 66 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


5.8.2.11. DiÖn tÝch tèi thiÓu c¸c phßng chøc n¨ng khu phô trî ®−îc quy ®Þnh trong
b¶ng 33.
B¶ng 33. DiÖn tÝch phßng chøc n¨ng khu phô trî

(b) DiÖn
tÝch Quy
2
m« (m )
T BÖnh viÖn
Tªn phßng Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
T quËn,huyÖ
n 50-200 250-350 400-500 Trªn 550
gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

TiÕp nhËn bÖnh
1 24 24 - 36 36 48
nh©n

Håi tØnh (lÊy b»ng Tèi thiÓu
50% sè phßng mæ) 12m2/
2 12 24 - 36 36 60
mét
gi−êng

3 Hμnh chÝnh, trùc 12 12 - 18 18 24 -nt-

4 Héi chÈn, ®μo t¹o 12 12 - 18 36 48 -nt-

Thay quÇn ¸o, vÖ
5 18 x 2ph 24 x 2ph 24 x 2ph 36 x 2ph -nt-
sinh

6 Tr−ëng khoa 12 12 12 12 x 2ph -nt-

7 B¸c sü 18 18 x 2ph 18 x 2ph 18 x 3ph -nt-

8 Phßng Y t¸, hé lý 18 18 x 2ph 18 x 2ph 18 x 3ph -nt-
  Page 67 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
132 174-264 264 372
5.8.2.12. §Ó ®¶m b¶o an toμn cho ng−êi bÖnh, khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc
ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng theo yªu cÇu cho tõng khu vùc. TriÖt ®Ó −u
tiªn chiÕu s¸ng nh©n t¹o cho khu v« khuÈn.
Yªu cÇu vÒ ®é räi tèi thiÓu cña ¸nh s¸ng ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 34.
  Page 68 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

B¶ng 34. §é räi tèi thiÓu trong khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc

§é räi
Tªn phßng tèi thiÓu Ghi chó
(lux)

S¶nh ®îi, tiÕp nhËn bÖnh nh©n 140

Phßng vÖ sinh, thay quÇn ¸o 140 Cöa sæ cao trªn 1,8m

Phßng khö khuÈn, cung cÊp v«
300
khuÈn kü thuËt, hμnh lang v« khuÈn

Phßng mæ 700 / 300 §iÒu khiÓn ë 2 møc s¸ng

Phßng tiÒn mª, håi tØnh 500 / 250

Phßng nghØ th− gi·n 140

Phßng hμnh chÝnh, b¸c sü tr−ëng
khoa, giao ban, ®μo t¹o (bé phËn 140
v¨n phßng)

Kho (dông cô, thiÕt bÞ, vËt phÈm y TÝnh to¸n ®èi víi mÆt ph¼ng
140 th¼ng ®øng, cao trªn 1,0m
tÕ vμ d−îc phÈm, ®å bÈn)

Hμnh lang, lèi ®i 100

Chó thÝch: §é räi tèi thiÓu lμ l−îng ¸nh s¸ng tèi thiÓu trªn ®¬n vÞ diÖn
tÝch (®−îc tÝnh víi mÆt ph¼ng ngang, cao trªn 0,8m tÝnh tõ sμn).
5.8.2.13. C¸c phßng mæ vμ hμnh lang v« khuÈn: ph¶i ®¹t yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn
nhiÖt ®é, ®é Èm xem trong b¶ng 35.
B¶ng 35. §iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ®é ÈmSè lÇn Sè l−îng h¹t
NhiÖt ®é §é Èm lu©n chuyÓn
bôi >0,5µm trong
(0C) (%) kh«ng khÝ
/giê 1m3 kh«ng khÝ
  Page 69 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007Phßng mæ, phßng håi
21 - 24 60 - 70 15 - 20 < 3 x 106
tØnh, hμnh lang v« khuÈn

TiÒn mª, hμnh lang s¹ch 21 - 26 < 70 5 - 15

5.8.2.14. Khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc ph¶i ®−îc cÊp ®ñ ®iÖn, liªn tôc
24h/ngμy vμ cã nguån ®iÖn dù phßng.
HÖ thèng cÊp ®iÖn cña khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu
cÇu sau :
- HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng ph¶i ®éc lËp víi hÖ thèng ®iÖn ®éng lùc cÊp cho c¸c
thiÕt bÞ.
- HÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ yªu cÇu vÒ ®é räi tèi thiÓu
- ThiÕt bÞ sö dông ®iÖn ph¶i cã hÖ thèng tiÕp ®Þa ®éc lËp cÊp II.
- HÖ thèng d©y dÉn vμ thiÕt bÞ kiÓm so¸t, cung cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o an toμn vμ
phï hîp c¸c th«ng sè kü thuËt c¸c æ c¾m 3 ch¹c ph¶i c¸ch sμn 0,6m trong phßng mæ
®Ó tr¸nh Èm.

5.8.2.15. Khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc ph¶i ®−îc cÊp n−íc s¹ch v« khuÈn ®Çy
®ñ, liªn tôc trong ngμy, ®¶m b¶o yªu cÇu ho¹t ®éng chuyªn m«n. Ph¶i cã hÖ
thèng thu, tho¸t n−íc th¶i ho¸ chÊt vμ n−íc th¶i sinh ho¹t thu gom xö lý bé tr−íc
vμo hÖ thèng tho¸t vμ xö lý n−íc th¶i chung cña bÖnh viÖn, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i
tr−êng.
5.8.2.16. CÇn cã hÖ thèng kÕt nèi th«ng tin liªn l¹c trong c¸c bé phËn, gi÷a c¸c
khoa kh¸c trong bÖnh viÖn vμ c¸c c¬ së bªn ngoμi b»ng hÖ thèng ®iÖn tho¹i tæng
®μi, truyÒn d÷ liÖu, h×nh ¶nh, m¹ng m¸y tÝnh néi bé.
Chó thÝch: Trong c¸c phßng mæ tuú theo yªu cÇu cã hÖ thèng th«ng tin
(truyÒn h×nh ¶nh, vμ sè liÖu) liªn l¹c víi bªn ngoμi vμ phßng hμnh chÝnh, ®μo t¹o
®Ó phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, gi¶ng d¹y.
5.8.2.17. Khu mæ ph¶i cã ®−êng kÕt nèi víi bé phËn chèng nhiÔm khuÈn vμ c¸c
bÖnh phÈm sau phÉu thuËt ph¶i ph©n lo¹i vμ xö lý theo quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y
tÕ ®· ban hμnh.
5.8.2.18. Yªu cÇu cung cÊp khÝ y tÕ ph¶i ®−îc cÊp tõ hÖ thèng trung t©m.
  Page 70 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.2.19. NÒn sμn cña khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc ®¶m b¶o ph¼ng, nh½n, chÞu
lùc kh«ng tr¬n tr−ît, chÞu ®−îc ho¸ chÊt, chèng thÊm, chèng ®äng b¸m vμ dÔ cä
röa vÖ sinh.
5.8.2.20. T−êng cña khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc sö dông vËt liÖu hoμn thiÖn
cã chÊt l−îng cao ®¶m b¶o bÒ mÆt ph¼ng, nh½n, chÞu n−íc, chèng ¨n mßn ho¸
chÊt, chèng b¸m bôi dÔ vÖ sinh tõ sμn tíi trÇn.
5.8.2.21. T−êng bªn trong khu vùc hμnh lang ph¶i bè trÝ thanh chèng va ®Ëp ë ®é
cao tõ 0,7m ÷0,9m (tÝnh tõ sμn).
5.8.2.22. TrÇn bªn trong vμ hμnh lang cña khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc s¬n
mÇu tr¾ng, cã bÒ mÆt ph¼ng, nh½n (kh«ng b¸m bôi) chèng thÊm, kh¸ng khuÈn,
b¶o «n vμ c¸ch ©m tèt.
5.8.2.23. Cöa ra vμo vμ cöa sæ trong khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc nªn lμ cöa cã
khu«n, c¸nh cöa b»ng nhùa tæng hîp hoÆc kim lo¹i kÕt hîp víi kÝnh trong hoÆc
mê.
5.8.2.24. ChiÒu réng cöa ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu chuyÓn xe, gi−êng ®Èy víi cöa
b¶n lÒ më hai chiÒu hoÆc ®ãng më tù ®éng vμ ®Òu ph¶i cã chèt, kho¸ an toμn.
5.8.2.25. Cöa chuyÓn dông cô (Passbox) ®−îc l¾p ®Æt c¸ch sμn tèi thiÓu 0,9m ®¶m
b¶o ng¨n c¸ch kh«ng khÝ s¹ch l¹nh vμ ®é chªnh ¸p gi÷a c¸c khu vùc.
Chó thÝch : Passbox lμ hép cöa chuyªn dông.
5.8.2.26. L¾p ®Æt thiÕt bÞ kü thuËt (tñ ®iÒu khiÓn, ®Ìn ®äc phim, passbox, dông
cô...) ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt kh«ng ®Ó kh«ng khÝ bÈn, bôi lät
vμo trong phßng.
5.8.3. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh. (Xem phô lôc K)
5.8.3.1. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh gåm :
a) Phßng ph©n lo¹i, phßng tèi

b) C¸c phßng X quang (X-quang th−êng quy, X quang can thiÖp, X-quang
tiªu ho¸)

c) Phßng siªu ©m-chÈn ®o¸n.

  Page 71 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

d) Phßng chôp m¹ch, chôp vó vμ ®o mËt ®é x−¬ng.

e) Phßng m¸y chôp c¾t líp vi tÝnh (CT-Scanner).

f) Phßng m¸y chôp b»ng céng h−ëng tõ MRI.

5.8.3.2. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh gåm c¸c kh«ng gian ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc
n¨ng, nhiÖm vô :
- Thùc hiÖn c¸c kü thuËt chÈn ®o¸n b»ng h×nh ¶nh trªn c¬ thÓ ng−êi bÖnh b»ng
c¸c m¸y X-quang, c¾t líp vi tÝnh, siªu ©m vμ chôp céng h−ëng tõ theo yªu cÇu cña
c¸c khoa l©m sμng, khoa kh¸m bÖnh.
- TËp hîp, l−u tr÷ c¸c kÕt qu¶ chÈn ®o¸n (h×nh ¶nh, phim...) vμ göi cho c¸c khoa
l©m sμng, phßng kh¸m, theo yªu cÇu.
- B¶o ®¶m an toμn vμ kiÓm so¸t bøc x¹ ion ho¸ cho ng−êi bÖnh, nh©n viªn.
- Tæ chøc nghiªn cøu khoa häc.
- §μo t¹o chuyªn m«n chÈn ®o¸n h×nh ¶nh cho tuyÕn d−íi.

5.8.3.3. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ®−îc tæ chøc theo quy m« kh¸m ch÷a bÖnh t¹i
c¸c c¬ së y tÕ. Sè l−îng phßng chôp, chiÕu ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 36.
B¶ng 36. Sè l−îng phßng chôp, chiÕu khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh

Quy m« Sè l−îng phßng m¸y

BÖnh viÖn Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
Lo¹i m¸y quËn,huyÖn
50-200 250-350 400-500 Trªn 550

gi−êng gi−êng gi−êng gi−êng


H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1. M¸y X-quang 02 03 05 05 07 - 09

2. M¸y siªu ©m, chÈn ®o¸n 02 03 05 05 07 - 09

3. M¸y c¾t líp vi tÝnh (CT-
- 01 01 01
Scanner)

4. M¸y céng h−ëng tõ (MRI) - - 01 01

Céng : 04 7-11 12 16-20  Page 72 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.3.4. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ph¶i ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toμn vμ kiÓm so¸t
bøc x¹ theo TCVN 6561-1999.
5.8.3.5. D©y chuyÒn ho¹t ®éng cña khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ®−îc tæ chøc ho¹t
®éng theo c¸c chøc n¨ng vμ ph©n chia thμnh c¸c khu vùc :
a) Khu vùc nghiÖp vô kü thuËt :

- Phßng chuÈn bÞ (thay ®å vμ chuÈn bÞ bÖnh nh©n);

- Phßng thñ thuËt (th¸o thôt, röa, g©y tª);

- Phßng ®Æt m¸y chÈn ®o¸n;

- Phßng ®iÒu khiÓn;

- Phßng ®äc phim vμ xö lý h×nh ¶nh;

- Phßng röa phim, ph©n lo¹i.

b) Khu vùc hμnh chÝnh, phô trî, ®μo t¹o :

- S¶nh ®ãn tiÕp kÕt hîp ®îi;

- §¨ng ký lÊy sè vμ tr¶ kÕt qu¶;

- Phßng hμnh chÝnh, giao ban/®μo t¹o;

- Phßng tr−ëng khoa;

- Phßng trùc nh©n viªn;

- Phßng nghØ bÖnh nh©n;

- Kho thiÕt bÞ dông cô;

- Kho phim, ho¸ chÊt;

- Phßng thay quÇn ¸o, vÖ sinh nh©n viªn nam, n÷;

- Phßng vÖ sinh bÖnh nh©n nam, n÷.

5.8.3.6. VÞ trÝ x©y dùng khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ®−îc ®Æt ë khu vùc trung t©m
cña bÖnh viÖn, trong khu kü thuËt cËn l©m sμng; Liªn hÖ thuËn tiÖn víi khoa
kh¸m- ch÷a bÖnh ngo¹i tró vμ khèi ®iÒu trÞ néi tró; Liªn hÖ thuËn tiÖn víi c¸c hÖ
thèng kü thuËt chung (cÊp ®iÖn, cung øng nguyªn liÖu...).  Page 73 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.3.7. Kh«ng tæ chøc c¸c tuyÕn giao th«ng ®i qua khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh tíi
c¸c khu vùc kh¸c vμ c¸ch biÖt víi khu vùc ®«ng ng−êi qua l¹i.
5.8.3.8. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ, di chuyÓn ng−êi
bÖnh vμ kiÓm so¸t an toμn bøc x¹ ion ho¸, khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh nªn ®Æt ë
tÇng 1(trÖt), mÆt nÒn trªn cao ®é ngËp lôt - ngo¹i trõ khu vùc chÈn ®o¸n b»ng m¸y
siªu ©m.
5.8.3.9. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tæ chøc kh«ng gian trong khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh
®¶m b¶o c¸c yªu cÇu :
- §ñ diÖn tÝch ®Æt m¸y, c¸c kh«ng gian vËn hμnh m¸y vμ c¸c kh«ng gian dμnh
cho ho¹t ®éng cña ng−êi bÖnh vμ nh©n viªn, phï hîp víi s¬ ®å chøc n¨ng cña khoa
chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ;

- Khu vùc ng−êi bÖnh vμ nh©n viªn riªng biÖt : d©y chuyÒn ho¹t ®éng mét chiÒu
hîp lý, kh«ng chång chÐo, kiÓm so¸t an toμn bøc x¹;

5.8.3.10. KÝch th−íc c¸c phßng trong khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ®−îc lÊy nh− sau:
a) C¸c phßng chøc n¨ng :

- ChiÒu cao trong phßng (tõ sμn tíi trÇn kh«ng thÊp h¬n 3,1m.
tuú theo yªu cÇu l¾p ®Æt cña thiÕt bÞ)

- ChiÒu cao khu phô trî (tõ sμn tíi trÇn) kh«ng thÊp h¬n 2,8m.

- ChiÒu cao cña tÇng kü thuËt tõ trÇn tíi

giíi h¹n d−íi kÕt cÊu dÇm (dμnh cho c¸c

hÖ thèng ®−êng èng, thiÕt bÞ kü thuËt) kh«ng thÊp h¬n 0,2m

b) CÇu thang, ®−êng dèc (nÕu cã) :

- ChiÒu réng b¶n thang kh«ng nhá h¬n 1,8m.

- ChiÒu réng chiÕu nghØ kh«ng thÊp h¬n 2,0m.

c) Thang m¸y :

- KÝch th−íc buång thang nh©n viªn kh«ng nhá h¬n 1,1 x 1,4m

- KÝch th−íc buång thang bÖnh nh©n kh«ng nhá h¬n 1,1 x 2,3m

d) Hμnh lang :

  Page 74 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- ChiÒu réng hμnh lang bªn : kh«ng nhá h¬n 1,8m.

- ChiÒu réng hμnh lang bªn kÕt hîp ®îi : kh«ng nhá h¬n 2,4m.

- ChiÒu réng hμnh lang gi÷a : kh«ng nhá h¬n 2,4m.

- ChiÒu réng hμnh lang gi÷a kÕt hîp ®îi : kh«ng nhá h¬n 3,0m.

- ChiÒu cao cña hμnh lang : kh«ng nhá h¬n 2,8m.

e) Cöa :

- ChiÒu réng cöa ®i mét c¸nh : kh«ng nhá h¬n 0,9m.

- ChiÒu réng cöa ®i hai c¸nh : kh«ng nhá h¬n 1,2m.

- ChiÒu réng cöa chÝnh cña phßng chiÕu chôp : kh«ng nhá h¬n 1,4m.

- ChiÒu cao : kh«ng thÊp h¬n 2,1m.

5.8.3.11. §¬n vÞ chÈn ®o¸n h×nh ¶nh b»ng m¸y X-quang ®−îc quy ®Þnh nh− sau:
- Phßng chuÈn bÞ :

+ Buång chuÈn bÞ th¸o, thôt, röa (1xÝ, 1 röa) dμnh cho X-quang can thiÖp;

+ Phßng nghØ cña bÖnh nh©n (1-2 gi−êng) theo yªu cÇu.

- Phßng X-quang :

+ §ñ diÖn tÝch ®Æt m¸y vμ kh«ng gian ®Ó vËn hμnh thiÕt bÞ;

+ Cöa vËn chuyÓn ng−êi bÖnh ®ñ réng khi di chuyÓn bÖnh nh©n b»ng xe
hoÆc gi−êng ®Èy.

- Phßng ®iÒu khiÓn :

+ LiÒn kÒ víi phßng X-quang vμ phßng tr¸ng röa phim;

+ Cöa ra vμo riªng cã vËt liÖu c¶n tia, kÝnh ch× quan s¸t, cöa chuyÓn phim;

+ C¸c phßng ®iÒu khiÓn cã thÓ kÕt hîp víi nhau theo kiÓu hμnh lang chung
®Ó dÔ dμng liªn hÖ.

5.8.3.12. §¬n vÞ chÈn ®o¸n h×nh ¶nh b»ng m¸y siªu ©m ®−îc quy ®Þnh nh− sau :
- CÇn tæ chøc Ýt nhÊt 01 ®¬n vÞ siªu ©m cã can thiÖp

- Mçi ®¬n vÞ cã diÖn tÝch ®ñ ®Æt 01 gi−êng vμ 01 thiÕt bÞ siªu ©m  Page 75 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Cã lèi ®i riªng cho ng−êi bÖnh (tù ®i, gi−êng ®Èy hoÆc b»ng xe) vμ v¸ch ng¨n,
rÌm che cho tõng ®¬n vÞ.

5.8.3.13. §¬n vÞ chÈn ®o¸n h×nh ¶nh b»ng m¸y c¾t líp vi tÝnh (CT- Scanner)
- Phßng chuÈn bÞ : BÖnh nh©n thay ®å hoÆc chuÈn bÞ khi cÇn;

- Phßng m¸y chôp c¾t líp vi tÝnh.

- Phßng ®iÒu khiÓn vμ ®Æt m¸y vi tÝnh, m¸y in

Mçi phßng ®Æt mét m¸y CT - Scanner (cöa quan s¸t vμ ra vμo ®¶m b¶o chèng ®−îc
tia X)

5.8.3.14. §¬n vÞ chÈn ®o¸n h×nh ¶nh b»ng m¸y céng h−ëng tõ (MRI),
- Phßng chuÈn bÞ : bÖnh nh©n thay ®å hoÆc chuÈn bÞ khi cÇn ;

- Phßng m¸y MRI (Mçi phßng ®Æt mét m¸y MRI vμ thiÕt bÞ phô trî, diÖn tÝch ®Ó
vËn hμnh thiÕt bÞ).

- Phßng ®iÒu khiÓn, liÒn kÒ víi phßng ®Æt m¸y MRI (cöa quan s¸t vμ ra vμo ®¶m
b¶o chèng nhiÔu vμ an toμn sãng ®iÖn tõ).

5.8.3.15. DiÖn tÝch tèi thiÓu khu vùc kü thuËt khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh theo tõng
quy m« cña bÖnh viÖn ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 37.
(d) B¶ng 37. DiÖn tÝch tèi thiÓu khu vùc kü thuËt
khoa ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh

Quy m« Sè gi−êng

BÖnh viÖn
Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖn Ghi
250-350 400-500 Trªn 550 chó
50-200
gi−êng gi−êng gi−êng
gi−êng
Lo¹i m¸y H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1. X-quang c¸c 03 ®¬n vÞ 05 ®¬n vÞ 09 ®¬n vÞ
02 ®¬n vÞ 96
lo¹i 96 - 157 157 279

a. Khu vùc ®Æt m¸y
  Page 76 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Kh«ng
nhá
2®v x 3®v x 5®v x 9®v x h¬n
-Phßng chôp 2 2 2 2
20m /1®v 20m /1®v 20m /1®v 20m /1®v 20m2
/phßn
g
2®v x 3®v x 3®v x 3®v x
-Phßng ®iÒu khiÓn 2 2 2
6m /1®v 6m /1®v 6m /1®v 6m2/1®v

b. Khu vùc chuÈn bÞ
- Buång th¸o, thôt 9 9 9 9

-Phßng nghØ bÖnh 1 gi−êng x 2 gi−êng x 2 gi−êng x 4 gi−êng x
2 2 2
nh©n 9m 9m 9m 9m2

03 ®¬n vÞ -
02 ®¬n vÞ 05 ®¬n vÞ 09 ®¬n vÞ
2. Siªu ©m 05 ®¬n vÞ
24 54 90
34

Kh«ng
nhá
3®v - 5®v x h¬n
-Phßng siªu ©m 2®v x 9m2 5®v x 9m2 9®v x 9m2
9m2 9m2
/phßn
g
-Phßng chuÈn bÞ
cho ®¬n vÞ siªu ©m 9 9 9 9
can thiÖp

3. M¸y CT- 01 ®¬n vÞ 01 ®¬n vÞ
Scanner 60 60

a. Khu vùc ®Æt m¸y
  Page 77 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Kh«ng
nhá
h¬n
-Phßng chôp - - 30 30
30m2
/phßn
g

Kh«ng
nhá
h¬n
-Phßng ®iÒu khiÓn - - 12 12
12m2
/phßn
g

b. Khu vùc chuÈn bÞ
-Phßng chuÈn bÞ - - 18m2/1®v 18m2/1®v

4.Céng h−ëng tõ
- - 60 60
MRI

a. Khu vùc ®Æt m¸y
Kh«ng
nhá
-Phßng chôp - - 30 30 h¬n
30m2/
phßng
-Phßng ®iÒu khiÓn - - 12 12

b. Khu vùc chuÈn bÞ
- Phßng chuÈn bÞ - - 18m2/1®v 18m2/1®v

5. Phßng ®äc vμ
24 24 36 48
xö lý h×nh ¶nh  Page 78 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


6. Phßng röa
18 18 18 24
phim, ph©n lo¹i

5.8.3.16. Khu vùc hμnh chÝnh, phô trî ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau :

a) S¶nh ®ãn tiÕp :

- Bè trÝ ghÕ ngåi vμ c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng (mμn h×nh, loa, b¶ng).

- Tæ chøc vÖ sinh kÕt hîp víi thay ®å cho bÖnh nh©n (nam, n÷ riªng).

- Sè l−îng ghÕ ngåi ®îi b»ng 8 ®Õn 12% sè l−ît ng−êi ®Õn kh¸m t¹i khoa trong
ngμy :
DiÖn tÝch kh«ng nhá h¬n 1,2m2 cho 1 chç ®îi ng−êi lín.
DiÖn tÝch kh«ng nhá h¬n 1,8m2 cho 1 chç ®îi trÎ em.

b) N¬i ®¨ng ký, lÊy sè vμ nhËn/ tr¶ kÕt qu¶: Liªn kÕt thuËn tiÖn víi c¸c phßng
hμnh chÝnh, phßng ph©n lo¹i phim.

5.8.3.17. DiÖn tÝch tèi tiÓu cña khu vùc hμnh chÝnh, phô trî khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh
®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 38.

5.8.3.18. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ph¶i ®ù¬c thiÕt kÕ vμ x©y dùng hoμn thiÖn víi
chÊt l−îng cao vμ kÕt cÊu c«ng tr×nh, néi ngo¹i thÊt, s©n v−ên theo tiªu chuÈn TCVN
5674 - 1992.

5.8.3.19. T−êng cña khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ph¶i ®−îc hoμn thiÖn b»ng c¸c gi¶i
ph¸p : tr¸t, èp vËt liÖu bÒn v÷ng, s¬n silicat; ®¶m b¶o líp che phñ bÒ mÆt ph¼ng,
nh½n, mü quan, chèng thÊm.

- T−êng bªn trong c¸c phßng chiÕu, chôp ph¶i sö dông vËt liÖu c¶n tia x¹ (ch× l¸,
v÷a barit, cao su ch×).

- T−êng bªn trong khu vùc hμnh lang vμ c¸c phßng cã chuyÓn c¸ng, xe vμ
gi−êng ®Èy ph¶i g¾n thanh chèng va ®Ëp ë ®é cao tõ 0,7 ®Õn 0,9m (tÝnh tõ sμn).

- T−êng bªn ngoμi khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh cã mμu s¾c phï hîp chung víi
bÖnh viÖn.

B¶ng 38. DiÖn tÝch tèi thiÓu cña khu vùc hμnh chÝnh, phô trî
khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh

Quy m« KCB Sè gi−êng Ghi chó

  Page 79 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

BÖnh viÖn
Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖ
250-350 400-500 Trªn 550
n 50-200
gi−êng gi−êng gi−êng
gi−êng
§¬n vÞ C§HA H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1. Phßng ®¨ng ký
14 18 - 36 36 54
lÊy sè, tr¶ kÕt qu¶

2. Phßng vÖ sinh
2ph x 2ph x
bÖnh nh©n (nam, 2ph x 12m2 2
2ph x 36m2
24m 24m2
n÷)

Kh«ng
nhá h¬n
3. §îi chôp 18 36 - 60 60 108 1,2m2
/chç/®v

4. Phßng tr−ëng
16 18 18 18 -nt-
khoa

0,8 ÷
2
1,0m
5. Phßng hμnh
18 24 - 36 36 48 /chç gi¶ng
chÝnh, giao ban
d¹y, héi
häp
6. Phßng trùc nh©n
12 12 - 18 18 18 -nt-
viªn

7. Kho thiÕt bÞ,
12 12 - 18 18 24 -nt-
dông cô

8. Kho phim, ho¸
12 12 - 18 18 24 -nt-
chÊt
  Page 80 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


9. Phßng vÖ sinh,
2 x 12m2
2
thay quÇn ¸o nh©n 2 x 12m 2 x 18m2 2 x 24m2 -nt-
2
2 x 18m
viªn (nam, n÷)

5.8.3.20. TrÇn bªn trong phßng vμ hμnh lang cña khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ph¶i cã
bÒ mÆt ph¼ng, nh½n (kh«ng b¸m bôi) vμ chèng thÊm, c¸ch nhiÖt tèt.

- TrÇn bªn trong c¸c phßng, hμnh lang cã l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, phßng
ch¸y, ch÷a ch¸y, ®iÒu hoμ kh«ng khÝ vμ c¸c thiÕt bi kü thuËt (cã c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu
®¶m b¶o l¾p ®Æt thiÕt bÞ).

- TrÇn bªn trong c¸c phßng chôp ph¶i tr¸t b»ng v÷a barit hoÆc èp vËt liÖu c¶n
tia x¹ (nÕu cã tÇng trªn).

5.8.3.21. NÒn, sμn cña khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh kh«ng ®−îc cã bËc thang hoÆc
ng−ìng cöa, l¸t g¹ch ceramic, granit, tÊm vinyl hoÆc phñ s¬n ®Æc biÖt; ®¶m b¶o tÜnh
®iÖn vμ dÔ vÖ sinh.

Tr−êng hîp khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh t¹i c¸c tÇng trªn (lÇu): sμn ph¶i ®¶m b¶o
an toμn bøc x¹ cho c¸c tÇng phÝa d−íi.

5.8.3.22. Cöa ra vμo : cöa ra vμo trong khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh gåm c¸c lo¹i :

- Cöa th«ng th−êng;

- Cöa ch¾n tia bøc x¹.

Cöa ch¾n tia bøc x¹ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu :
- C¸nh cöa bäc vËt liÖu c¶n tia (Ch× l¸, cao su ch×...);

- Cã ®Ìn hiÖu, biÓn c¶nh b¸o bøc x¹ ë quanh tÇm m¾t ë mÆt phÝa bªn ngoμi
phßng;

- Cöa phßng më nhÑ nhμng, ®¶m b¶o kÝn kh«ng ®Ó lät tia x¹ khi chiÕu, chôp.

5.8.3.23. Cöa sæ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau :

- Cã khu«n, c¸nh cöa b»ng gç hoÆc kim lo¹i (nh«m, thÐp) kÕt hîp víi kÝnh trong
hoÆc mê ®Ó chiÕu s¸ng tù nhiªn vμ cã chèt ®ãng an toμn;

- C¸c phßng ®Æt thiÕt bÞ X-quang, m¸y chôp c¾t líp vμ m¸y céng h−ëng tõ kh«ng
bè trÝ cöa sæ ®Ó ®¶m b¶o an toμn bøc x¹, che ch¾n sãng ®iÖn tõ.  Page 81 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.3.24. Phßng ®Æt thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vμ ®¶m b¶o an toμn
(kh«ng ®Ó tia x¹ lät ra bªn ngoμi; kh«ng ®Ó lät ¸nh s¸ng vμo phßng tr¸ng röa phim...).

5.8.3.25. Hép chuyÓn ®å g¾n trªn phßng tr¸ng röa phim th«ng víi c¸c bé phËn chøc
n¨ng. ¤ kÝnh quan s¸t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau :

- ¤ kÝnh ch× ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¶n tia bøc x¹.

- ¤ kÝnh ch× quan s¸t g¾n trªn t−êng phßng chôp X-quang, CT-Scanner th«ng víi
phßng ®iÒu khiÓn c¸ch sμn 0,9m hoÆc 1,2m tuú theo kÕt cÊu h×nh cña m¸y vμ cã kÝch
th−íc tèi thiÓu (réng x cao) : (600mm x 400mm) víi chÈn ®o¸n X-quang; (1200mm x
800mm) víi CT-Scanner.

5.8.3.26. TÊt c¶ c¸c phßng khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chiÕu
s¸ng vμ th«ng giã phï hîp víi yªu cÇu chøc n¨ng sö dông.

5.8.3.27. Khu vùc sö dông gi¶i ph¸p chiÕu s¸ng vμ th«ng giã nhËn t¹o kÕt hîp víi tù
nhiªn :

- S¶nh ®îi, ®ãn tiÕp, n¬i ®¨ng ký, n¬i ®¨ng ký lÊy sè vμ nhËn/ tr¶ kÕt qu¶;

- Khu phô trî vμ hμnh lang.

5.8.3.28. Khu vùc sö dông gi¶i ph¸p chiÕu s¸ng vμ th«ng giã nh©n t¹o :

- Phßng chuÈn bÞ, thay quÇn ¸o, thñ thuËt;

- Phßng siªu ©m; c¸c phßng X-quang; phßng CT-Scanner vμ m¸y MRI ;

- C¸c phßng ®iÒu khiÓn, phßng tr¸ng röa phim.

5.8.3.29. Yªu cÇu vÒ ®é räi tèi thiÓu trong khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ®−îc quy ®Þnh t¹i
b¶ng 39.

B¶ng 39. Yªu cÇu vÒ ®é räi tèi thiÓu trong khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh

§é räi tèi thiÓu
Lo¹i phßng Ghi chó
(lux)
S¶nh ®îi, ®ãn tiÕp 140

N¬i ®¨ng ký (lÊy sè vμ nhËn tr¶ kÕt qu¶) 200

N¬i chuÈn bÞ, thay quÇn ¸o, vÖ sinh, Cöa sæ cao trªn
140
th¸o thôt 2,0m


  Page 82 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phßng vÖ sinh (thay quÇn ¸o nh©n viªn)

Phßng chôp X-quang, siªu ©m, CT, MRI §iÒu khiÓn ë 2
140/140
møc s¸ng cè ®Þnh
Phßng ®iÒu khiÓn, xö lý h×nh ¶nh H¹n chÕ ®é chãi,
300
lo¸
Phßng xö lý phim 75

Phßng hμnh chÝnh, b¸c sü tr−ëng khoa,
sinh ho¹t vμ ®äc phim (bé phim v¨n 140
phßng)

Hμnh lang, lèi ®i 100

Chó thÝch : §éi räi tèi thiÓu lμ ¸nh s¸ng tèi thiÓu trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch (®−îc tÝnh
to¸n ®èi víi mÆt ph¼ng ngang, cao trªn 0,8m tÝnh tõ sμn).

5.8.3.30. Trong khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é, ®é
Èm, th«ng giã :

- NhiÖt ®é trong c¸c phßng tõ 21 ÷ 260C (®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña c¸c thiÕt bÞ,
ho¸ chÊt);

- §é Èm b¶o ®¶m kh«ng lín h¬n 70%;

- Sè lÇn lu©n chuyÓn kh«ng khÝ c¸c khu vùc cña khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh tõ 6
lÇn trong 1 giê.

5.8.3.31. Khoa ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh ®−îc thiÕt kÕ phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y tu©n theo
nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXDVN 2622-1995- Phßng chèng ch¸y cho nhμ vμ
c«ng tr×nh- Yªu cÇu thiÕt kÕ.

5.8.3.32. C¸c bé phËn cña c«ng tr×nh (t−êng, trÇn, sμn, cöa quan s¸t, cöa ®i, cöa sæ)
ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ an toμn bøc x¹ vμ ion ho¸.

5.8.3.33. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ph¶i ®−îc cÊp ®iÖn ®Çy ®ñ cho yªu cÇu chiÕu
s¸ng, sö dông c¸c trang thiÕt bÞ tõ nguån cÊp ®iÖn chÝnh (vμ nguån dù phßng).

- HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng ph¶i ®éc lËp víi hÖ thèng ®iÖn ®éng lùc;

- HÖ thèng d©y dÉn vμ thiÕt bÞ kiÓm so¸t, cung cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o an toμn
vμ phï hîp c¸c th«ng sè kü thuËt;

  Page 83 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- TiÕp ®Þa toμn bé hÖ thèng.

5.8.3.34. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ph¶i cã hÖ thèng kÕt nèi th«ng tin liªn l¹c gi÷a
c¸c bé phËn vμ c¸c c¬ së bªn ngoμi b»ng hÖ thèng tæng ®μi, truyÒn sè liÖu vμ h×nh
¶nh (intercom, telecom, intra NET,...).

5.8.3.35. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ph¶i ®−îc cÊp n−íc ®Çy ®ñ, liªn tôc trong ngμy
cho yªu cÇu ho¹t ®éng chuyªn m«n, sinh ho¹t th«ng th−êng.

- Tiªu chuÈn cÊp n−íc ph¶i tu©n theo quy ®Þnh (c«ng suÊt, chÊt l−îng...) cÊp
n−íc chung cña bÖnh viÖn.

- HÖ thèng tho¸t n−íc th¶i ho¸ chÊt ®−îc thu gom xö lý tr−íc khi tho¸t ra hÖ
thèng xö lý n−íc th¶i chung cña bÖnh viÖn.

- N−íc th¶i sinh ho¹t tho¸t ra hÖ thèng xö lý n−íc th¶i chung cña bÖnh viÖn.

5.8.3.36. ChÊt th¶i sinh ho¹t, y tÕ trong khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ph¶i ®−îc tËp trung,
ph©n lo¹i vμ chuyÓn tíi bé phËn xö lý chung cña bÖnh viÖn tu©n thñ theo quy ®Þnh cña
quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 2575/1999/Q§ -BYT
ngμy 27/8/1999 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ.

5.8.4. C¸c khoa xÐt nghiÖm. (xem phô lôc L)

5.8.4.1. C¸c khoa xÐt nghiÖm ®−îc bè trÝ trong khèi kü thuËt nghiÖp vô, cËn l©m
sμng.

5.8.4.2. C¸c phßng xÐt nghiÖm nhanh ®−îc bè trÝ trong c¸c khèi kh¸m vμ ®iÒu trÞ
ngo¹i tró, c¸c khoa ®iÒu trÞ néi tró.

Chó thÝch : C¸c bÖnh viÖn cã quy m« d−íi 150 gi−êng kh«ng triÓn khai c¸c
phßng xÐt nghiÖm t¹i khoa ®iÒu trÞ mμ tËp trung t¹i khoa xÐt nghiÖm trung t©m trong
khèi kü thuËt nghiÖp vô, cËn l©m sμng.
5.8.4.3. C¸c phßng xÐt nghiÖm gåm cã :

- Khoa vi sinh;
- Khoa hãa sinh;
- Khoa xÐt nghiÖm ký sinh trïng;
- Khoa HuyÕt häc, truyÒn m¸u;


  Page 84 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.4.4. C¸c kh«ng gian labo xÐt nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o an toμn cho kÜ thuËt viªn,
nh©n viªn lμm viÖc trong khoa vμ m«i tr−êng xung quanh theo yªu cÇu chèng
l©y/nhiÔm cao nhÊt trong bÖnh viÖn.

ViÖc qu¶n lý thiÕt bÞ theo ®óng quy chÕ qu¶n lý vμ sö dông vËt t− thiÕt bÞ y tÕ vμ
viÖc qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ ph¶i tu©n theo QuyÕt ®Þnh sè 2575/1999/Q§-BYT ngμy
27/8/1999.

5.8.4.5. VÞ trÝ x©y dùng khoa xÐt nghiÖm n»m trong khu kü thuËt nghiÖp vô, cã c¸c
®iÒu kiÖn m«i tr−êng tèt nhÊt ®ång thêi thuËn tiÖn cho bÖnh nh©n néi vμ ngo¹i tró.

Liªn hÖ thuËn tiÖn víi c¸c hÖ thèng kÜ thuËt chung ®iÖn, n−íc, ®iÒu hoμ kh«ng
khÝ.

5.8.4.6. D©y chuyÒn ho¹t ®éng cña khoa xÐt nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu s¹ch
bÈn mét chiÒu riªng biÖt ®Ó chèng nhiÔm chÐo. C«ng tr×nh ®−îc ph©n chia cÊp ®é
s¹ch cho tõng khu vùc.

5.8.4.7. Khu vùc kü thuËt nghiÖp vô cã yªu cÇu vÒ m«i tr−êng ë møc trung b×nh, lμ
kh«ng gian lμm viÖc chÝnh cña c¸c khoa xÐt nghiÖm vμ kh«ng gian chuyÓn tiÕp gi÷a
khu vùc v« khuÈn víi phô trî bao gåm :

- C¸c labo (labo Vi sinh, labo Ho¸ sinh, labo HuyÕt häc, labo Gi¶i phÉu bÖnh);

- Phßng m¸y;

- ChuÈn bÞ m«i tr−êng, chuÈn bÞ mÉu vμ ho¸ chÊt;

- C¸c phßng chøc n¨ng theo chuyªn m«n cña tõng khoa (phßng tr÷ m¸u, mæ
x¸c...);

- Kho vËt phÈm, kho dông cô;

- Röa, tiÖt trïng.

5.8.4.8. Khu vùc phô trî dμnh cho ho¹t ®éng cña nh©n viªn, gåm c¸c bé phËn :

- S¶nh ®ãn tiÕp, nhËn/tr¶ kÕt qu¶;

- C¸c phßng phô trî theo yªu cÇu cña tõng khoa (nghØ bÖnh nh©n, lÊy mÉu);

- Hμnh chÝnh, giao ban/®μo t¹o (phßng b¸c sü, kü thuËt viªn xÐt nghiÖm...);

- Tr−ëng khoa;

- Kho (ho¸ chÊt, vËt t− vμ thiÕt bÞ - dông cô y tÕ);


  Page 85 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Khu vÖ sinh (t¾m, röa, thay®å...).

5.8.4.9. Khoa xÐt nghiÖm n»m trong khu kü thuËt nghiÖp vô - n¬i cã c¸c ®iÒu kiÖn
m«i tr−êng tèt nhÊt ®ång thêi thuËn lîi cho bÖnh nh©n néi vμ ngo¹i tró.

5.8.4.10. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tæ chøc kh«ng gian trong khoa xÐt nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o
c¸c yªu cÇu :

- §¶m b¶o ho¹t ®éng ®éc lËp cña c¸c labo;

- Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc theo m« ®un thèng nhÊt;

- Khu vùc röa, tiÖt trïng vμ khu phô trî riªng biÖt, d©y chuyÒn ho¹t ®éng s¹ch,
bÈn mét chiÒu;

5.8.4.11. Yªu cÇu diÖn tÝch ®èi víi c¸c khoa ®−îc quy ®Þnh nh− sau :

a) Khoa Vi sinh : (xem h×nh L3- phô lôcL)
DiÖn tÝch tèi thiÓu cña c¸c phßng chøc n¨ng khoa Vi sinh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng
40.

B¶ng 40. DiÖn tÝch tèi thiÓu cña c¸c phßng chøc n¨ng

khoa Vi sinh

Sè gi−êng

BÖnh viÖn Quy m«
Quy m« 1 Quy m« 2
quËn,huyÖn 3
TT Tªn phßng 250-350 400-500 Ghi chó
50-200 Trªn 550
gi−êng gi−êng
gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

Khu nghiÖp vô
kü thuËt

XÐt nghiÖm vi
1 30 40 52 70
sinh

Lamina
2 Phßng v« khuÈn 9 9 9 9
HOT
  Page 86 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

ChuÈn bÞ m«i
3 18 18 24 32
tr−êng, mÉu

Phßng röa/tiÖt
4 12 12 18 24
trïng

Khu phô trî

Cã thÓ
kÕt hîp
víi c¸c
Trùc + nhËn/tr¶
5 12 12 18 24 khoa
kÕt qu¶
xÐt
nghiÖm
kh¸c

LiÒn kÒ
víi
6 Phßng lÊy mÉu 6 9 12 18
phßng
thñ tôc

7 Kho chung 12 18 24 36 -nt-

Cã thÓ
kÕt hîp
Phßng Hμnh víi c¸c
8 chÝnh, giao ban 18 24 24 36 khoa
®μo t¹o xÐt
nghiÖm
kh¸c
Phßng tr−ëng
9 khoa, kh«ng nhá 12 18 18 24
h¬n

Phßng Nh©n viªn,
10 trùc khoa, kh«ng 12 18 24 36
nhá h¬n

  Page 87 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Cã thÓ
kÕt hîp
víi c¸c
Phßng vÖ sinh,
11 2x9 2 x 12 2 x 18 2 x 34 khoa
thay ®å nh©n viªn
xÐt
nghiÖm
kh¸c

b) Khoa Ho¸ sinh : (xem h×nh L2 phô lôc L)
DiÖn tÝch tèi thiÓu cña c¸c phßng chøc n¨ng khoa Ho¸ sinh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng
41.

(e) B¶ng 41. DiÖn tÝch tèi thiÓu c¸c phßng chøc n¨ng
khoa Ho¸ sinh

Sè gi−êng

BÖnh viÖn Quy m« Quy m«
Quy m« 2
quËn,huyÖn 1 3
TT Tªn phßng 400-500 Ghi chó
50-200 250-350 Trªn 550
gi−êng
gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

(2) Khu nghiÖp vô kü thuËt

XÐt nghiÖm ho¸
1 40 52 70 80
sinh

2 ChuÈn bÞ 18 24 32 36

Phßng röa/ tiÖt
3 12 18 24 36
trïng

4 Kü thuËt phô trî 12 18 24 36

36
5 Kho ho¸ chÊt 12 18 24
  Page 88 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


(3) Khu phô trî

Cã thÓ
kÕt hîp
víi c¸c
Trùc + nhËn/ tr¶
6 12 18 24 36 khoa
kÕt qu¶
xÐt
nghiÖm
kh¸c

LiÒn kÒ
víi
7 Phßng lÊy mÉu 6 9 12 18 phßng
thñ tôc


Phßng hμnh
8 chÝnh, giao ban 18 24 32 36
®μo t¹o

Phßng tr−ëng
9 khoa, kh«ng nhá 12 18 18 24
h¬n

10 Phßng nh©n viªn 12 18 24 36

11 Kho chung 12 18 18 24

Cã thÓ
kÕt hîp
víi c¸c
Phßng vÖ sinh,
12 2x9 2 x 12 2 x 18 2 x 24 khoa
thay ®å nh©n viªn
xÐt
nghiÖm
kh¸c

c) Khoa HuyÕt häc vμ truyÒn m¸u : (xem h×nh L4 phô lôc L)

  Page 89 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

DiÖn tÝch tèi thiÓu cña c¸c phßng chøc n¨ng Khoa HuyÕt häc vμ truyÒn m¸u ®−îc quy
®Þnh trong b¶ng 42.
  Page 90 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

B¶ng 42. DiÖn tÝch tèi thiÓu c¸c phßng chøc n¨ng
khoa HuyÕt häc vμ truyÒn m¸u

Sè gi−êng

BÖnh viÖn Quy m« Quy m«
Quy m« 1
quËn,huyÖ 2 3
TT Tªn phßng 250-350 Ghi chó
n 50-200 400-500 Trªn 550
gi−êng
gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

(4) Khu nghiÖp vô kü thuËt

XÐt nghiÖm huyÕt
1 häc vμ truyÒn 40 52 70 80
m¸u

2 Phßng tr÷ m¸u 12 18 24 36

Phßng röa/ tiÖt
3 12 18 24 36
trïng

4 Kho 12 18 18 24

(5) Khu phô trî

Cã thÓ
kÕt hîp
Trùc + nhËn/ tr¶ víi c¸c
5 18 24 24 36
kÕt qu¶ khoa xÐt
nghiÖm
kh¸c
Phßng Hμnh
6 chÝnh giao ban 18 24 32 36 -nt-
®μo t¹o

Phßng Tr−ëng
7 12 18 18 24
khoa  Page 91 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

Phßng nh©n viªn,
8 18 24 32 36
trùc khoa

9 Kho chung 12 18 24 36

Cã thÓ
kÕt hîp
Phßng vÖ sinh, víi c¸c
10 2x9 2 x 12 2 x 18
thay ®å nh©n viªn khoa xÐt
nghiÖm
kh¸c

5.8.4.12. Khoa xÐt nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng theo yªu cÇu cho tõng
khu vùc, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn nh×n râ trong c«ng t¸c xÐt nghiÖm.

- Khu phô trî : chiÕu s¸ng tù nhiªn kÕt hîp chiÕu s¸ng nh©n t¹o.

- Khu labo xÐt nghiÖm : chiÕu s¸ng nh©n t¹o.

5.8.4.13. Yªu cÇu vÒ ®é räi tèi thiÓu c¸c phßng trong khoa xÐt nghiÖm ®−îc quy ®Þnh
trong b¶ng 43.

V. B¶ng 43. Yªu cÇu vÒ ®é räi tèi thiÓu
§é räi tèi
Tªn phßng Ghi chó
thiÓu (lux)

S¶nh, thñ tôc, tr¶ kÕt qu¶ 140

Phßng hμnh chÝnh, tr−ëng khoa, giao 140
ban, ®μo t¹o (bé phËn v¨n phßng)

Phßng vÖ sinh, thay quÇn ¸o 140 Cöa sæ cao trªn
1,8m
Phßng röa tiÖt trïng, kü thuËt phô trî 300

Kho (dông cô, thiÕt bÞ, vËt t− y tÕ vμ 140 TÝnh to¸n ®èi víi mÆt
d−îc phÈm, ®å bÈn) ph¼ng th¼ng ®øng,
cao trªn 1,0m
Kh«ng gian labo, khu chuÈn bÞ m«i 750/300 §iÒu khiÓn ®−îc 2

  Page 92 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

tr−êng, chuÈn bÞ mÉu møc s¸ng
Hμnh lang, lèi ®i 100

Chó thÝch : §é räi tèi thiÓu lμ l−îng ¸nh s¸ng tèi thiÓu trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch (®−îc
tÝnh to¸n ®èi víi mÆt ph¼ng ngang, cao trªn 0,8m tÝnh tõ sμn).

5.8.4.14. Khoa xÐt nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn th«ng giã, ®¸p øng yªu cÇu cho
tõng khu vùc :

- Khu hμnh chÝnh, phô trî sö dông gi¶i ph¸p th«ng giã tù nhiªn;
- Khu vùc s¹ch (labo, c¸c phßng kü thuËt) sö dông gi¶i ph¸p th«ng giã tù
nhiªn kÕt hîp th«ng giã nh©n t¹o;
- Lamina HOT sö dông biÖn ph¸p ®iÒu hoμ côc bé, th«ng giã nh©n t¹o.
5.8.4.15. C¸c yªu cÇu nhiÖt ®é, ®é Èm vμ lu©n chuyÓn kh«ng khÝ quy ®Þnh trong b¶ng
44.

VI. B¶ng 44. §iÒu kiÖn vi khÝ hËu cho phÐp
Sè lÇn lu©n
§é Èm NhiÖt ®é Ghi chó
Tªn phßng chuyÓn khÝ
(%) (°C)
/giê

§¶m b¶o phßng
LAMINA HOT ≤ 60 19 - 22 20 s¹ch cÊp* 10.000
- 100.000
Khu vùc s¹ch Kh«ng ¸p dông
≤ 70 21 - 26 1-2 víi c¸c phßng
thay ®å
Chó thÝch : Theo FED 209B vμ 209D (Tiªu chuÈn Liªn bang Hoa Kú):
(*) CÊp 1000 : + sè h¹t bôi cã ®−êng kÝnh ≥ 0,5μm trong 1foot khèi (ft3) ≤
1.000 h¹t.
+ sè h¹t bôi cã ®−êng kÝnh ≥ 5,0μm trong 1foot khèi (ft3) ≤ 7
h¹t.

5.8.4.16. Khoa xÐt nghiÖm ph¶i ®−îc cÊp ®ñ ®iÖn vμ liªn tôc 24h/ngμy, ®¸p øng yªu
cÇu chiÕu s¸ng, sö dông c¸c thiÕt bÞ.


  Page 93 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.4.17. HÖ thèng m¹ng cÊp ®iÖn cña khoa xÐt nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu :

- HÖ thèng ®iÖn cÊp chiÕu s¸ng ph¶i ®éc lËp víi hÖ thèng ®iÖn cÊp cho c¸c thiÕt
bÞ;

- HÖ thèng thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®é räi tèi thiÓu theo yªu cÇu;

- HÖ thèng d©y dÉn vμ thiÕt bÞ kiÓm so¸t, cung cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o an toμn vμ
phï hîp c¸c th«ng sè kü thuËt (c«ng suÊt, chÊt l−îng...);

- TiÕp ®Êt toμn bé hÖ thèng.

5.8.4.18. Ph¶i ®−îc cÊp n−íc s¹ch, n−íc khö ion liªn tôc trong ngμy ®¸p øng cho yªu
cÇu ho¹t ®éng chuyªn m«n, sinh ho¹t th«ng th−êng.

5.8.4.19. Ph¶i cã hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i. N−íc th¶i khi lμm kü thuËt ®éc h¹i vμ RIA
ph¶i ®−îc thu gom xö lý tr−íc khi tho¸t ra hÖ thèng xö lý n−íc th¶i chung cña bÖnh
viÖn

5.8.4.20. ChÊt th¶i sinh ho¹t, y tÕ ph¶i ®−îc tËp trung, ph©n lo¹i vμ chuyÓn tíi bé
phËn xö lý chung cña bÖnh viÖn tu©n thñ theo quy ®Þnh cña quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i
y tÕ ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 2575/1999/Q§ - BYT ngμy 27/8/1999 cña Bé
tr−ëng Bé Y tÕ.

Chó thÝch : C¸c bé phËn cña c¬ thÓ khi lμm sinh thiÕt, nghiªn cøu cÇn ph©n lo¹i,
tiªu huû riªng trong ®iÒu kiÖn kü thuËt thÝch hîp.

5.8.4.21. Khoa xÐt nghiÖm ph¶i cã hÖ thèng kÕt nèi th«ng tin liªn l¹c gi÷a c¸c bé
phËn, víi c¸c khoa kh¸c trong bÖnh viÖn vμ c¸c c¬ së bªn ngoμi b»ng hÖ thèng tæng
®μi, m¹ng m¸y tÝnh néi bé, truyÒn d÷ liÖu vμ h×nh ¶nh.

5.8.4.22. Ng©n hμng m¸u ph¶i ®−îc bè trÝ thuËn tiÖn víi khèi mæ, khoa håi søc cÊp
cøu vμ phßng xÐt nghiÖm huyÕt häc.

Chó thÝch : ViÖc cã lËp ng©n hμng m¸u hay kh«ng tuú thuéc vμo ph©n cÊp
tuyÕn ®iÒu trÞ vμ quy m« cña tõng bÖnh viÖn cô thÓ.
5.8.4.23. Néi dung vμ diÖn tÝch c¸c phßng trong ng©n hμng m¸u ®−îc quy ®Þnh trong
b¶ng 45.

B¶ng 45. Néi dung vμ diÖn tÝch c¸c phßng trong ng©n hμng m¸u
Lo¹i phßng DiÖn tÝch theo quy m« (m2) Ghi chó  Page 94 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

BÖnh viÖn
Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖ
250-350 400-500 Trªn 550
n 50-200
gi−êng gi−êng gi−êng
gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

Cã thÓ
cïng víi
1. Chç ®îi, ®¨ng
9 - 12 12 - 16 16 - 20 16 - 20 phßng xÐt
kÝ.
nghiÖm
huyÕt häc

2. Phßng nghØ
cña ng−êi cho 9 - 12 12 - 16 16 - 20 16 - 20
m¸u
3. Phßng kh¸m
Phßng ®Öm
vμ xÐt nghiÖm 6-9 9 - 12 12 - 15 12 - 20
tõ 4 ÷ 6m2
huyÕt häc
4. Phßng lÊy
m¸u víi phßng 18 - 24 24 - 36 36 - 42 36 - 42
®Öm
5. Phßng tr÷ vμ
ph¸t m¸u
Cã thÓ
6. Chç hÊp, röa chung víi
khö trïng ®å 9 - 12 12 - 15 12 - 20 12 - 20 phßng xÐt
dïng nghiÖm
huyÕt häc
Cã thÓ kÕt
7. Phßng ngñ
hîp víi
trùc phßng tr÷ 6-9 9 - 12 12 - 15 12 - 15
trùc cña
m¸u
bÖnh viÖn

  Page 95 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


8. Phßng pha Cã thÓ lμm
chÕ dung dÞch 6-9 6-9 6-9 6-9 t¹i khoa
chèng ®«ng m¸u d−îc

Chó thÝch : BÖnh viÖn quy m« nhá (tõ 50 ®Õn 150 gi−êng) Ng©n hμng m¸u
cã thÓ ®Æt trong phßng xÐt nghiÖm huyÕt häc cña khoa xÐt nghiÖm.
5.8.4.24. Chç lÊy m¸u vμ tr÷ m¸u ph¶i riªng biÖt, cÇn ph¶i ng¨n c¸ch víi c¸c chç cã
®Æt thiÕt bÞ g©y hoÆc truyÒn chÊn ®éng vμ tuyÖt ®èi v« trïng.

Tr−êng hîp quy m« lín cã triÓn khai lμm c¸c chÕ phÈm vÒ m¸u, cÇn ph¶i
nªu trong b¸o c¸o kh¶ thi ®Ó thiÕt kÕ cho phï hîp.
  Page 96 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


5.8.5. Bé phËn y häc thùc nghiÖm
DiÖn tÝch c¸c phßng trong bé phËn y häc thùc nghiÖm tÝnh theo quy m« bÖnh
viÖn vμ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 46.
B¶ng 46. DiÖn tÝch c¸c phßng trong bé phËn y häc thùc nghiÖm
DiÖn tÝch Quy m« (m2)

BÖnh viÖn Quy m«
Quy m« 1 Quy m« 3
quËn,huyÖ 2
Lo¹i phßng 250-350 Trªn 550
n 50-200 400-500
gi−êng gi−êng
gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1- Phßng mæ sóc vËt 12 - 15 15 - 18 18 - 24 18 - 24
2- Phßng theo dâi sóc vËt 15 - 18 15 - 18 15 - 18 15 - 18
3- Phßng chuÈn bÞ vμ ®Ó m¸y
9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12
mãc
Chó thÝch : Trong tr−êng hîp kh«ng cã c¬ së nu«i sóc vËt thùc nghiÖm t¹i
®Þa ph−¬ng, bé phËn y häc thùc nghiÖm cÇn cã chç ®Ó nu«i sóc vËt thùc nghiÖm,
®Æt ë vÞ trÝ riªng biÖt, th«ng tho¸ng kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn ®iÒu kiÖn vÖ sinh,
m«i tr−êng trong bÖnh viÖn.

5.8.6. Khoa gi¶i phÉu bÖnh lý (Xem phô lôc N)

5.8.6.1. Chøc n¨ng :

- Khoa gi¶i phÉu bÖnh lý lμ c¬ së lμm c¸c xÐt nghiÖm sinh thiÕt, tÕ bμo häc,
kh¸m nghiÖm tö thi vμ siªu cÊu tróc.

- C¬ së h¹ tÇng cña khoa ph¶i th«ng tho¸ng, ®ñ ¸nh s¸ng, ®ñ n−íc s¹ch, cã hÖ
thèng tho¸t n−íc th¶i ®Õn khu xö lý n−íc th¶i cña bÖnh viÖn.

5.8.6.2. Tæ chøc :

- Khoa gi¶i phÉu bÖnh lý ®−îc tæ chøc theo quy m« kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬
së y tÕ víi quy m« 2, quy m« 3. Khoa gi¶i phÉu bÖnh lý ®−îc tæ chøc theo chuyªn


  Page 97 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

ngμnh riªng ®Ó thùc hiÖn c¸c xÐt nghiÖm sinh thiÕt, tÕ bμo häc, kh¸m nghiÖm tö thi
chuyªn s©u. §©y lμ c¸c c¬ së kü thuËt gi¶i phÉu bÖnh lý cao nhÊt trong ®Þa bμn, ®ãng
vai trß nghiªn cøu khoa häc vμ ®μo t¹o cho tuyÕn d−íi.

- Víi quy m« 1 c«ng t¸c gi¶i phÉu bÖnh lý ®−îc tæ chøc tÝch hîp trong khoa xÐt
nghiÖm cña bÖnh viÖn.

5.8.6.3. Bè trÝ kh«ng gian :

- §−îc chia thμnh 02 khu vùc.

- Khu vùc 01 ®−îc tæ chøc thμnh mét labor xÐt nghiÖm vÞ trÝ ®Æt gÇn c¸c khoa xÐt
nghiÖm kh¸c trong bÖnh viÖn. NhiÖm vô xÐt nghiÖm sinh thiÕt, tÕ bμo häc tæ chøc
kh«ng gian, yªu cÇu kü thuËt h¹ tÇng t−¬ng tù nh− mét khoa xÐt nghiÖm.

- Khu vùc 02 th−êng ®−îc kÕt hîp víi khu tang lÔ. NhiÖm vô gi¶i phÉu bÖnh, l−u
gi÷ x¸c vμ lμm c¸c thñ tôc mai t¸ng, bé phËn nμy ®−îc bè trÝ ®éc lËp, cuèi h−íng giã,
cã cæng riªng phôc vô tang lÔ.

5.8.6.4. DiÖn tÝch tèi thiÓu cña c¸c phßng chøc n¨ng khoa gi¶i phÉu bÖnh ®−îc quy
®Þnh trong b¶ng 47.

B¶ng 47. DiÖn tÝch tèi thiÓu c¸c phßng chøc n¨ng
khoa gi¶i phÉu bÖnh

DiÖn tÝch theo quy m« (m2)

BÖnh viÖn
Quy m« Quy m«
quËn, Quy m« 1
2 3
TT Tªn phßng huyÖn 50- 250-350 Ghi chó
400- 500 Trªn 550
200 gi−êng
gi−êng gi−êng
gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

(1) La bo gi¶i phÉu bÖnh

(2) Khu nghiÖp vô kü thuËt

Labo gi¶i phÉu
1 40 46 52 60
bÖnh

2 Phßng tèi 9 12 24 36


  Page 98 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

Phßng c¾t, nhuém
3 12 18 24 36
bÖnh phÈm

Phßng chuÈn bÞ,
4 18 24 30 36
pha chÕ ho¸ chÊt

Phßng röa, tiÖt
5 12 12 18 24
trïng

6 Kho 12 18 18 24

(3) Khu phô trî

LÊy, xö lý bÖnh
7 9 12 18 24
phÈm

8 Khoa häc 12 18 24 36

Phßng nh©n viªn,
9 18 24 30 36
trùc khoa

10 Phßng Tr−ëng khoa 12 18 18 18

Cã thÓ kÕt
hîp víi
Phßng vÖ sinh, thay c¸c khoa
11 2x 9 2x 12 2 x 18 2x 24
®å nh©n viªn xÐt
nghiÖm
kh¸c

Tïy theo
nhu cÇu
thùc tÕ
Phßng tang lÔ, (nÕu
12 36 48 48 54 mμ bè trÝ
cã)
phßng
nμy trong
bÖnh viÖn
13 Phßng dÞch vô 12 18 24 36

14 Phßng l−u tö thi 12 18 18 24

  Page 99 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phßng kh¸m
15 18 18 18 18
nghiÖm tö thi

Phßng l−u tr÷ bÖnh
16 12 18 24 36
phÈm

17 Kho 12 18 24 36

18 Phßng röa, tiÖt trïng 12 18 18 24

19 Phßng hμnh chÝnh 18 24 24

5.8.6.5. Khoa gi¶i phÉu bÖnh lý ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau ®©y :

- Cã cöa ®i trùc tiÕp tõ phßng ®Ó x¸c tíi phßng mæ x¸c vμ tíi phßng tang lÔ (nÕu
cã);

- Phßng ®Ó x¸c vμ mæ x¸c ph¶i th«ng tho¸ng, cã l−íi ng¨n vμ thiÕt bÞ chèng ruåi
chuét vμ c«n trïng;

- Cöa sæ ph¶i cao Ýt nhÊt lμ 1,6m tÝnh tõ mÆt hÌ ngoμi nhμ. NÒn cña phßng ®Ó
x¸c ph¶i thÊp h¬n so víi nÒn cña c¸c phßng xung quanh vμ hμnh lang lμ 20mm;

- Ph¶i cã gi¶i ph¸p tho¸t n−íc bÈn tõ nhμ ®Ó x¸c tíi hÖ thèng xö lý n−íc th¶i côc
bé cña bÖnh viÖn tr−íc khi x¶ ra hÖ thèng tho¸t n−íc chung.

5.8.7. Khoa th¨m dß chøc n¨ng (Xem phô lôc M)

5.8.7.1. Khoa th¨m dß chøc n¨ng lμ khoa sö dông c¸c thiÕt bÞ y tÕ ®Ó kiÓm tra chøc
n¨ng c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ nh− : ®iÖn tim, ®iÖn n·o, ®iÖn c¬, l−u huyÕt n·o

- C¬ së lμm viÖc ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ, viÖc qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ y tÕ theo ®óng
quy chÕ qu¶n lý vμ sö dông vËt t−, thiÕt bÞ y tÕ.

- §¸p øng yªu cÇu cña c¸c khoa l©m sμng vμ khoa kh¸m bÖnh.

5.8.7.2. Khoa th¨m dß chøc n¨ng ®−îc tæ chøc ë c¸c bÖnh viÖn quy m« 2 (tõ 400
®Õn 500 gi−êng)- bÖnh viÖn h¹ng II vμ quy m« 3 (bÖnh viÖn trªn 550 gi−êng)- bÖnh
viÖn h¹ng I. BÖnh viÖn quËn, huyÖn kh«ng tæ chøc kh«ng tæ chøc khoa th¨m dß chøc
n¨ng.

5.8.7.3. Khoa th¨m dß chøc n¨ng ®−îc bè trÝ trong khu kü thuËt nghiÖp vô, ë ®Þa
®iÓm thuËn tiÖn cho ng−êi bÖnh cã kh«ng gian tho¸ng m¸t.  Page 100 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.7.4. Kh«ng gian ®−îc chia lμm hai khu vùc : ®îi vμ khu kü thuËt. Khu ®îi tæ chøc
nh− phßng kh¸m, khu kü thuËt lμ n¬i tæ chøc kh«ng gian th¨m dß chøc n¨ng nh− tim,
n·o , liÒn kÒ víi kho thiÕt bÞ. C¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt h¹ tÇng (tiÕp ®Þa, cÊp ®iÖn ) rÊt
nghiªm ngÆt ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ.

5.8.7.5. DiÖn tÝch c¸c phßng kh¸m th¨m dß chøc n¨ng ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 48.

B¶ng 48. DiÖn tÝch c¸c phßng th¨m dß chøc n¨ng
DiÖn tÝch Quy m« (m2)

BÖnh viÖn Quy m« Quy m«
Quy m« 3
quËn,huyÖ 1 2
Lo¹i phßng Trªn 550
n 50-200 250-350 400-500
gi−êng
gi−êng gi−êng gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1. Phßng th¨m dß chøc n¨ng tiªu
ho¸ cã chç thñ thuËt v« khuÈn vμ 30 - 36 40 - 48 40 - 48
chuÈn bÞ.

2. Phßng th¨m dß chøc n¨ng tiÕt
niÖu cã chç thñ thuËt v« khuÈn vμ 30 - 36 40 - 48 40 - 48
chuÈn bÞ.

3.Phßng th¨m dß chøc n¨ng tim
18 - 24 24 - 36 24 - 36
m¹ch

4. Phßng ®iÖn n·o 18 - 24 24 - 36 24 - 40
5. Phßng ®iÖn c¬ 18 - 24 24 - 36 24 - 40
6. Phßng l−u huyÕt n·o 18 - 24 24 - 36 24 - 40
7. Phßng th¨m dß chøc n¨ng h«
hÊp, do chuyÓn ho¸ c¬ b¶n vμ c©n 18 - 24 24 - 36 24 - 36
®o

8. ThËn tiÕt niÖu 18 - 24 24 - 36 24 - 36
9. Thö, ®o l−îng ®−êng m¸u vμ
18 - 24 24 - 36 24 - 36
n−íc tiÓu

  Page 101 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


10. ThÇn kinh 18 - 24 24 - 36 24 - 36
11. DÞ øng miÔn dÞch 18 - 24 24 - 36 24 - 36
12. Hμnh chÝnh khoa - sinh viªn
30 - 36 40 - 48
thùc tËp

Chó thÝch :

1) NÕu trong phßng th¨m dß chøc n¨ng cÇn cã chç lμm thñ thuËt th«ng tim th×
ph¶i nªu trong dù ¸n kh¶ thi.
2) Tr−êng hîp c¨n bè trÝ thªm phßng th¨m dß chøc n¨ng kh¸c ph¶i ®−îc Bé Y tÕ
chÊp nhËn vμ nªu râ trong dù ¸n kh¶ thi.
3) S¬ ®å d©y chuyÒn khoa th¨m dß chøc n¨ng ®−îc minh ho¹ trªn h×nh M1, M2-
phô lôc M.

4) BÖnh viÖn quy m« 50 ÷ 200 gi−êng, kh«ng quy ®Þnh, nÕu do nhu cÇu, cÇn
®−îc sù ®ång ý cña Bé Y tÕ, Së Y tÕ ®Þa ph−¬ng.

5.8.8. Khoa truyÒn m¸u

5.8.8.1. Quy ®Þnh chung :

- Khoa truyÒn m¸u lu«n lu«n cã ®ñ c¸c nhãm m¸u dù tr÷ ®Ó phôc vô cho ng−êi
bÖnh cÊp cøu.

- TruyÒn m¸u ph¶i ®¶m b¶o an toμn tuyÖt ®èi.

- TruyÒn m¸u ph¶i ®óng chØ ®Þnh, cμng h¹n chÕ truyÒn m¸u cμng tr¸nh rñi ro cho
ng−êi bÖnh.

- Ph¶i tæ chøc vËn ®éng ®−îc nhiÒu ng−êi tù ®éng hiÕn m¸u nh©n ®¹o.

5.8.8.2. Tæ chøc : Khoa truyÒn m¸u ®−îc tæ chøc ë c¸c bÖnh viÖn quy m« 3 (bÖnh
viÖn trªn 550 gi−êng) - bÖnh viÖn h¹ng I.

5.8.8.3. Bè trÝ kh«ng gian : Chia thμnh 03 khu vùc chÝnh :

- Khu vùc lÊy m¸u, xÐt nghiÖm vμ ph©n lo¹i.

- Khu vùc b¶o qu¶n m¸u, ph¸t m¸u.

- Khu vùc hμnh chÝnh, ch−¬ng tr×nh hiÕn m¸u.

5.8.8.4. S¬ ®å c«ng n¨ng khoa truyÒn m¸u xem h×nh M3 phô lôc M.

  Page 102 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.9. Khoa läc m¸u.

5.8.9.1. Quy ®Þnh chung :

- Läc m¸u gåm c¸c kü thuËt : läc mμng bông, thÈm thÊu m¸u, siªu läc m¸u, hÊp
thô m¸u, thay m¸u, thay huyÕt t−¬ng ®−îc ¸p dông trong ®iÒu trÞ suy thËn cÊp, suy
thËn m·n, suy gan cÊp vμ ngé ®éc.

- Thùc hiÖn viÖc läc m¸u cho ng−êi bÖnh ph¶i ®óng chØ ®Þnh vμ ®óng quy ®Þnh kü
thuËt bÖnh viÖn.

- Cã ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn, dông cô phôc vô cho läc m¸u. ViÖc sö dông thiÕt bÞ
ph¶i d−îc thùc hiÖn theo quy chÕ qu¶n lý vμ sö dông vËt t−, thiÕt bÞ y tÕ.

- Ph¶i ®¶m b¶o v« khuÈn tuyÖt ®èi, kh«ng ®Ó l©y chÐo gi÷a c¸c ng−êi bÖnh ®−îc
läc m¸u vμ viªn chøc läc m¸u.

5.8.9.2. Tæ chøc : Khoa truyÒn m¸u ®−îc tæ chøc ë c¸c bÖnh viÖn quy m« 3 (bÖnh
viÖn trªn 550 gi−êng) - bÖnh viÖn h¹ng I.

5.8.9.3. Bè trÝ kh«ng gian : Khoa läc m¸u ®−îc tæ chøc ë khèi kü thuËt nghiÖp vô. Tæ
chøc mÆt b»ng thuËn tiÖn cho kh¸m - läc m¸u, ®¶m b¶o d©y chuyÒn c«ng n¨ng cña
khoa, ph©n chi thμnh hai khu vùc chÝnh sau :

- Khu vùc kü thuËt : phßng ®Æt thiÕt bÞ läc m¸u, phßng kh¸m bÖnh, phßng chuÈn
bÞ.

- Khu phô trî bao gåm : n¬i tiÕp ®ãn bÖnh nh©n, kh«ng gian chê bÖnh nh©n,
phßng t¹m nghØ bÖnh nh©n, phßng röa tiÖt trïng thiÕt bÞ, phßng ®Æt thiÕt bÞ sö lý n−íc -
dÞch läc, kho b¶o qu¶n thiÕt bÞ, phô tïng, kho tiªu hao

- S¬ ®å c«ng n¨ng khoa läc m¸u xem h×nh M4- phô lôc M.

5.8.10. Khoa néi soi. (Xem h×nh M5, M6- phô lôc M)

5.8.10.1. Quy ®Þnh chung :

- Khoa néi soi lμ n¬i tiÕn hμnh c¸c kü thuËt, thñ thuËt néi soi ®Ó chÈn ®o¸n, ®iÒu
trÞ bÖnh b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn, thiÕt bÞ ®−a vμo bªn trong c¬ thÓ ng−êi bÖnh.

- C«ng t¸c néi soi ph¶i ®−îc thùc hiÖn t¹i c¸c buång kü thuËt ®¶m b¶o vÒ diÖn
tÝch vμ kü thuËt h¹ tÇng.
  Page 103 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.8.10.2. Tæ chøc : Khoa néi soi ®−îc tæ chøc ë c¸c bÖnh viÖn quy m« 2 (bÖnh viÖn
tõ 400 ®Õn 500 gi−êng) - bÖnh viÖn h¹ng II vμ quy m« 3 (bÖnh viÖn trªn 550 gi−êng) -
bÖnh viÖn h¹ng I.

5.8.10.3. Bè trÝ kh«ng gian :

- Bè trÝ liªn hoμn, hîp lý ®¶m b¶o c«ng t¸c chuyªn m«n, c¸c kh«ng gian néi soi
®¶m b¶o ®ñ réng, c¸c yªu cÇu vÒ vËt liÖu hoμn thiÖn, v« khuÈn nh− ®èi víi phßng mæ.

- §¶m b¶o vÒ yªu cÇu møc ®é s¹ch, v« trïng theo yªu cÇu.

- Bè trÝ ë khu kü thuËt nghiÖp vô cña bÖnh viÖn, ®−îc chia lμm hai khu vùc : khu
kü thuËt vμ khu phô trî. Khu kü thuËt bao gåm c¸c phßng néi soi + thñ thuËt, khu phô
trî gåm c¸c phßng chuÈn bÞ, röa, tiÖt trïng, kho vμ kh«ng gian ®μo t¹o. C¸c yªu cÇu
vÒ hoμn thiÖn vμ kü thuËt h¹ tÇng (cÊp ®iÖn, n−íc ) rÊt nghiªm ngÆt t−¬ng ®−¬ng nh−
khoa phÉu thuËt.

5.8.11. Khoa d−îc (Xem phô lôc F)

5.8.11.1. Chøc n¨ng :

- LËp kÕ ho¹ch, cung cÊp vμ b¶o qu¶n sè l−îng, chÊt l−îng thuèc th«ng th−êng
vμ thuèc chuyªn khoa, hãa chÊt, vËt dông y tÕ tiªu hao : b«ng, b¨ng, cån, g¹c cho
®iÒu trÞ néi tró vμ ngo¹i tró, ®¸p øng yªu cÇu ®iÒu trÞ hîp lý.

- KiÓm tra, theo dâi viÖc sö dông thuèc an toμn, hîp lý trong bÖnh viÖn. Cã thÓ
thay thÕ thuèc cïng chñng lo¹i.

- Tham gia qu¶n lý kinh phÝ thuèc, thùc hiÖn tiÕt kiÖm ®¹t hiÖu qu¶ cao trong
phôc vô ng−êi bÖnh.

- Tham gia c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, th«ng tin vÒ thuèc.

5.8.11.2. Tæ chøc :

- Khoa d−îc ®−îc tæ chøc theo tõng quy m« kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së y tÕ,
tu©n thñ ph©n tuyÕn vμ quy ®Þnh chuyªn m«n cña tõng tuyÕn.

5.8.11.3. Bè trÝ kh«ng gian :

- §−îc bè trÝ trong khèi kü thuËt nghiÖp vô, hiÖn nay do c¬ chÕ míi kh«ng cßn bé
phËn tù s¶n xuÊt thuèc vμ pha c¸c ho¸ chÊt, dÞch truyÒn. NhiÖm vô cña khoa lμ dù tr÷
mét sè c¬ thuèc nhá ®Ó cung øng cho bÖnh viÖn. Bé phËn b¸n thuèc lÎ, dông cô y tÕ
ph¸t triÓn kÕt hîp cïng víi dÞch vô tæng hîp.

  Page 104 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Néi dung vμ diÖn tÝch c¸c phßng trong khoa d−îc ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 49.

5.8.11.4. QuÇy ph¸t thuèc t¹i phßng kh¸m ®−îc thiÕt kÕ víi diÖn tÝch quy ®Þnh nh−
sau :

- BÖnh viÖn quy m« tõ 50 ÷ 250 gi−êng : tõ 9m2 ÷ 12m2;

- BÖnh viÖn quy m« trªn 250 ÷ 500 gi−êng : tõ 12m2 ÷ 15m2;

- BÖnh viÖn quy m« trªn 400 ÷ 500 gi−êng : tõ 15m2 ÷ 18m2;

- BÖnh viÖn quy m« trªn 550 gi−êng : tõ 18m2 ÷ 24m2.

T¹i c¸c bÖnh viÖn cã quÇy b¸n thuèc lÎ, phôc vô bÖnh nh©n ngo¹i tró víi diÖn
tÝch tõ 9m2 ÷ 12m2.

VII. B¶ng 49. DiÖn tÝch c¸c phßng trong khoa d−îc
(a) DiÖ
n tÝch
Quy

(m2)

BÖnh
Néi dung thiÕt kÕ Ghi chó
viÖn Quy m« Quy m« Quy m«
quËn, 1 2 3
huyÖn 250-350 400-500 Trªn 550
50-200 gi−êng gi−êng gi−êng
gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

A- Khu vùc s¶n xuÊt
1- Phßng röa hÊp :
- Chç thu chai lä 9 - 12 12 - 15 16 - 18 18 - 24

- Chç ng©m, röa 15 - 18 18 - 24 18 - 24 18 - 24

- Chç sÊy, hÊp 6-9 9 - 12 12 - 15 15 - 18

2- C¸c phßng pha chÕ t©n d−îc :  Page 105 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


- Phßng cÊt n−íc 6-9 6-9 6-9 9 - 12

- Phßng pha thuèc n−íc 15 - 18 15 - 18 15 - 18 18 - 24

- Phßng pha chÕ c¸c lo¹i
6-9 6-9 9 - 12 12 - 18
thuèc kh¸c

- Phßng kiÓm nghiÖm 9 12 15 18

- Phßng soi d¸n nh·n 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12

3- C¸c phßng bμo chÕ t©n, ®«ng d−îc :
- Phßng chøa vËt liÖu Cã chç chÕ
18 - 24 24 - 30 24 - 30 30 - 36
t−¬i biÕn
- Chç ng©m, röa, x¸t - - - -

- Chç hong, ph¬i , sÊy Cã chç
- - - - ph¬i ngoμi
trêi

4- Phßng chÕ d−îc liÖu kh« :
- Bμo chÕ - - - -

- Xay t¸n 6-9 6-9 9 - 12 12 - 15 Bè trÝ riªng
- LuyÖn hoμn, ®ãng gãi,
15 - 18 18 - 24 24 - 30 30 - 36
bèc thuèc

- BÕp s¾c thuèc, nÊu cao 6-9 6-9 9 - 12 12 - 15

- Kho thμnh phÈm t¹m
6-9 6-9 9 - 12 12 - 15
thêi

(2) B- Khu vùc b¶o qu¶n, cÊp ph¸t

1- QuÇy cÊp ph¸t :
- Chç ®îi 4-6 4-6 4-6 6-9

- QuÇy ph¸t thuèc 15 - 18 15 - 18 15 - 18 18 - 24

2- Kho lÎ - - - -


  Page 106 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


3- Kho thuèc chÝnh 15 - 18 18 - 24 18 - 24 24 - 28

4- Kho - phßng l¹nh 4-6 4-6 6-9 12 - 15

5- Kho b«ng b¨ng, dông
15 - 18 18 - 24 24 - 30 30 - 36
cô y tÕ

6- Kho dù tr÷ dông cô y Cã chç
tÕ 15 - 18 15 - 18 18 - 24 24 - 30 kiÓm, dì
hμng
7- Kho chÊt næ - - - -

8- Kho chÊt ch¸y - - - -

9- Kho phÕ liÖu §Ó bªn
6-9 9 - 12 9 - 12 12 - 15
ngoμi kho
(3) C- C¸c phßng hμnh chÝnh, sinh ho¹t

1- Phßng tr−ëng khoa 9 - 12 9 - 12 12 - 15 15 - 18

2- Phßng thèng kÕ, kÕ
9 - 12 9 - 12 12 - 15 18 - 24
to¸n

3- Phßng sinh ho¹t 9 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 24

4- Phßng thay quÇn ¸o Xem b¶ng 18

5- Khu vÖ sinh Xem ®iÒu 5.6.4

5.9. Khèi hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ dÞch vô tæng hîp (Xem phô lôc P).
5.9.1. Khèi hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ dÞch vô tæng hîp gåm c¸c khoa phßng sau :
phßng kÕ ho¹ch tæng hîp; phßng y t¸ (®iÒu d−ìng); phßng chØ ®¹o tuyÕn (vÒ c«ng
t¸c qu¶n lý bÖnh viÖn vμ chuyªn m«n); phßng vËt t− thiÕt bÞ y tÕ; phßng hμnh
chÝnh qu¶n trÞ - tiÕp nhËn; phßng tæ chøc c¸n bé; phßng tμi chÝnh - kÕ to¸n; phßng
th− viÖn - th«ng tin ®iÖn tö thèng kª vμ khoa dinh d−ìng; phßng l−u tr÷.
5.9.2. Khèi hμnh chÝnh, qu¶n trÞ vμ dÞch vô tæng hîp ph¶i riªng biÖt nh−ng cÇn
liªn hÖ thuËn tiÖn víi khèi nghiÖp vô vμ c¸c ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ, nh−ng kh«ng


  Page 107 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

®−îc lμm c¶n trë ®Õn d©y chuyÒn ch÷a bÖnh vμ ¶nh h−ëng ®Õn sù yªn tÜnh còng
nh− vÖ sinh m«i tr−êng.
5.9.3. DiÖn tÝch c¸c phßng hμnh chÝnh, qu¶n trÞ ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 50.
  Page 108 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

(a) B¶ng 50. DiÖn tÝch c¸c phßng chøc n¨ng
trong bÖnh viÖn ®a khoa

Sè gi−êng

BÖnh viÖn
Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖn
Lo¹i phßng 250-350 400-500 Trªn 550
50-200
gi−êng gi−êng gi−êng
gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1. Phßng gi¸m ®èc
12 - 15 12 - 15 15 - 15 18 - 24
bÖnh viÖn
12 - 15 12 - 18 15 - 18 18 24
- Phßng kh¸ch

2. Phßng phã gi¸m
12 15 2 x (9 12) 2 x (9 12) 2 x (9 12)
®èc bÖnh viÖn

3. Tæ chøc c¸n bé,
9 12 9 12 12 15 15 18
§¶ng ñy

4. §oμn thÓ quÇn
6 9 9 12 9 12 12 15
chóng

5. Hμnh chÝnh 15 18 15 18 18 24 24 36

6. Tæng ®μi 6 9 6 9 6 9 9 12

7. Qu¶n trÞ 12 15 12 15 15 18 18 24

8. Tμi vô kÕ to¸n 12 15 12 15 15 18 18 24

9. KÕ ho¹ch, tæng
12 15 15 18 18 20 20 24
hîp

10. L−u tr÷ 9 12 12 15 15 18 18 24

11. Th− viÖn 15 18 15 18 18 24 24 36

12. Phßng y t¸ ®iÒu
12 15 15 18 18 24 24 36
d−ìng
  Page 109 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


13. Phßng chØ ®¹o
9 12 12 15 15 18 18 24
tuyÕn

14. Phßng vËt t−,
9 12 12 15 30-36 36-48
thiÕt bÞ y tÕ

15. Trung t©m th«ng
tin-®iÖn tö (chØ bè trÝ
ë nh÷ng bÖnh viÖn
lín hoÆc nhá mμ cã
12 18 15 18 18 24
nhu cÇu nghiªn cøu,
häc tËp, nhÊt lμ ë
bÖnh viÖn thuéc c¸c
tr−êng y)

16. Phßng y vô 15 24 30 36

17. Phßng häp giao
18 24 39 42
ban

Chó thÝch : NÕu gi¸m ®èc bÖnh viÖn vμ phã gi¸m ®èc bÖnh viÖn kiªm c«ng t¸c
®iÒu trÞ th× diÖn tÝch phßng lμm viÖc ®−îc t¨ng thªm tõ 4m2 ÷ 6m2.

5.9.4. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt kÕ phßng häp lín, diÖn tÝch phßng häp ®−îc
tÝnh nh− sau : 0,8m2 cho mét chç, víi sè chç tõ 40% ÷ 60% tæng sè nh©n viªn
trong bÖnh viÖn.
5.9.5. Khoa dinh d−ìng trong bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c bé phËn ®Ó
®¶m b¶o cung cÊp thùc phÈm vμ thøc ¨n an toμn, phï hîp cho ng−êi bÖnh. (xem
h×nh P1- phô lôc P)
5.9.6. VÞ trÝ bÕp bÖnh viÖn trong khoa dinh d−ìng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau
®©y :
- ThuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn thøc ¨n theo ®−êng ng¾n nhÊt tíi c¸c buång
bÖnh;

- ThuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn thùc phÈm vμo vμ ®−a r¸c ra ngoμi.

Néi dung vμ diÖn tÝch thiÕt kÕ nhμ bÕp ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 51.


  Page 110 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.9.7. Chøc n¨ng :
- Khoa dinh d−ìng cña bÖnh viÖn cã nhiÖm vô tæ chøc phôc vô ¨n uèng cho
ng−êi bÖnh, b¶o ®¶m vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, an toμn vÖ sinh thùc phÈm vμ q¶n lý
chÆt chÏ chÕ ®é ¨n uèng theo bÖnh lý.

- C¬ së cña Khoa dinh d−ìng ®−îc x©y dùng theo tiªu chuÈn b¶o ®¶m vÖ sinh,
tho¸ng m¸t, thuËn tiÖn cho viÖc phôc vô ng−êi bÖnh.

- Tham gia ®μo t¹o c¸nbé chuyªn khoa, nghiªn cøu khoa häc vÒ c¸c chÕ ®é dinh
d−ìng phôc vô ng−êi bÖnh.

5.9.8. Khoa dinh d−ìng ®−îc tæ chøc theo tõng quy m« kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c
c¬ së y tÕ, tu©n thñ ph©n tuyÕn vμ quy ®Þnh chuyªn m«n cña tõng tuyÕn.
5.9.9. Khoa dinh d−ìng lμ mét bé phËn cña khu kü thuËt nghiÖp vô, chøc n¨ng lμ
nghiªn cøu chÕ ®é dinh d−ìng cña tõng chuyªn khoa, kÕt hîp qu¶n lý vÖ sinh an
toμn thùc phÈm. C¸c chøc n¨ng kh¸c ®−îc ph¸t triÓn t¹i khu dÞch vô tæng hîp. VÞ
trÝ ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn thùc phÈm vμ ®−a r¸c ra ngoμi. MÆt
b»ng bè trÝ cho gän nhÑ hîp lý do hiÖn t¹i nguyªn liÖu ®Çu vμo ®−îc s¬ chÕ vμ
cung øng t¹i chç, bÕp nÊu dïng nhiªn liÖu s¹ch. D©y chuyÒn minh häa xem h×nh
P2- phô lôc P.
B¶ng 51. DiÖn tÝch c¸c bé phËn trong nhμ bÕp

Sè gi−êng

BÖnh viÖn
Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖ
Néi dung thiÕt kÕ 250-350 400-500 Trªn 550 Ghi chó
n 50-200
gi−êng gi−êng gi−êng
gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

A. Khu vùc s¶n xuÊt

1. Kh©u gia c«ng
th« :

- S©n s¶n xuÊt 18 - 24 24 - 36

- BÓ n−íc 6-8 10 - 12

  Page 111 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


2. Chç gia c«ng
12 - 18 18 - 24 15 - 18 24 - 45
kü :

- Chç bÕp nÊu 18 - 24 24 - 30 27 - 30 30 - 45

- Chç ®Ó b×nh gas 6-9 9 - 18 12 - 15 18 - 24

- Chç ®un n−íc 6-9 6 - 15 9 - 12 15 - 18

- Chç pha s÷a vμ
6 - 12 9 - 15 12 - 15 15 - 18
ph©n phèi s÷a

3. Chç ph©n phèi:

- Chç th¸i chÝn,
15 - 18 18 - 24 18 - 21 24 - 45
giao thøc ¨n

- Chç nhËn thøc ¨n
15 - 18 18 - 36 15 - 18 36 - 45
xÕp xe ®Èy thøc ¨n

- Kho lÎ víi tñ l¹nh 12 - 15 15 - 24 12 - 15 24 - 36

- Chç röa b¸t ®Üa,
18 - 24 24 - 36 12 - 15 36 - 45
xe ®Èy

B. Khu vùc kho vμ hμnh chÝnh
Tuú theo
1. Nhμ kho : qui m«
- Chç nhËp xuÊt bÖnh viÖn
12 - 15 15 - 18 9 - 12 18 - 24
kho cã thiÕt
- L−¬ng thùc 15 - 18 18 - 24 12 - 15 24 - 45 kÕ thªm
kho l¹nh,
- Thùc phÈm kh«
12 - 15 15 - 24 12 - 15 24 - 36 chç ®Ó tñ
gia vÞ
l¹nh
- B¸t ®Üa ®å dïng 12 - 15 15 - 24 9 - 12 24 - 36

2. C¸c phßng hμnh chÝnh, sinh ho¹t :
  Page 112 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


- Phßng qu¶n lý,
b¸c sü, y sÜ dinh
12 - 15 15 - 24 15 - 18 24 - 36
d−ìng, thèng kª kÕ
to¸n

- Phßng sinh ho¹t 15 - 18 18 - 24 12 - 15 24 - 36

- Phßng trùc vμ
12 12 - 15 9 - 12 18 - 24
nghØ

- Phßng thay quÇn
xem b¶ng 18
¸o

- Khu vÖ sinh xem ®iÒu 5.6.4

Chó thÝch : HiÖn nay, nÕu ®iÒu kiÖn kinh tÕ cho phÐp cã thÓ ¸p dông hÖ thèng
nÊu bÕp b»ng ga, ®iÖn víi nh÷ng thiÕt bÞ vμ dông cô nÊu hiÖn ®¹i ®ång bé. Khi ®ã cÇn
ph¶i dùa vμo sè liÖu trong Catalog cña nhμ s¶n xuÊt thiÕt bÞ dông cô ®un nÊu ®Ó x¸c
®Þnh diÖn tÝch kh«ng gian vμ thiÕt kÕ kü thuËt chi tiÕt.

5.9.10. Trong tr−êng hîp ph¶i phôc vô cho c¶ nh©n viªn trùc vμ ng−êi nhμ bÖnh
nh©n, bÖnh viÖn ®−îc thiÕt kÕ thªm bÕp :
- BÖnh viÖn cã qui m« nhá : diÖn tÝch tõ 4m2 ÷ 6m2;

- BÖnh viÖn qui m« trung b×nh vμ lín : diÖn tÝch tõ 6m2 ÷ 9m2;

- Phßng ¨n tõ 2 ÷ 3 ®ît/ca, víi 0,8m2 ÷ 1m2/chç cho nh©n viªn, 0,7m2 ÷
0,8m2/chç cho ng−êi nhμ.

5.10. Khèi kü thuËt hËu cÇn vμ c«ng tr×nh phô trî.
5.10.3. DiÖn tÝch c¸c gian kho vμ x−ëng ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 52.
B¶ng 52. DiÖn tÝch c¸c gian kho vμ x−ëng

Lo¹i phßng Sè gi−êng

BÖnh viÖn
Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖn
250-350 400-500 Trªn 550
50-200
gi−êng gi−êng gi−êng
gi−êng  Page 113 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1. Kho dù tr÷ ®å v¶i,
v¨n phßng phÈm, ®å
dïng sinh ho¹t cña 36 - 45 45 - 65 27 - 30 65 - 80
bÖnh nh©n, nh©n
viªn.

2. Kho ®å cò, bao
24 - 36 36 - 45 15 - 18 45 - 60
b×.

3. X−ëng söa ch÷a
24 - 36
nhá :

- §å ®iÖn - 15 - 18 12 - 15 -

- §å kim lo¹i - 15 - 24 - 24 - 36

- ThiÕt bÞ n−íc - 18 - 24 - -

- §å gç - - - -

- ThiÕt bÞ nhμ cöa - 18 - 24 15 - 18 24 - 36

Chó thÝch : Th«ng th−êng trong bÖnh viÖn ®a khoa, chØ tiªu tÝnh to¸n kho vËt t−,
thiÕt bÞ y tÕ th«ng th−êng vμ kho ch¨n mμn, ®Öm lÊy : 20m2/100gi−êng.

5.10.4. DiÖn tÝch nhμ ®Ó xe « t« cña bÖnh viÖn, ®−îc qui ®Þnh nh− sau :
- Gian ®ç xe : tõ 15m2 ÷ 18 m2/xe;

- Gian ®Ó phô tïng, dÇu mì : 9m2 ÷ 12m2/xe;

- Phßng nghØ trùc cña l¸i xe : 9m2 ÷ 12m2.

Chó thÝch :

1) Tèi thiÓu mçi bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i cã 1 xe cøu th−¬ng, 1 xe t¶i lín vμ 1 xe
t¶i nhá.
2) BÖnh viÖn qui m« trªn 400 gi−êng cÇn cã thªm cÇu röa xe.

5.10.5. Trong bÖnh viÖn ®a khoa cÇn thiÕt kÕ b·i ®Ó xe m¸y, xe ®¹p, xe « t« cña
kh¸ch.
- Chç ®Ó xe « t« : tÝnh víi tiªu chuÈn diÖn tÝch lμ 25m2/xe;

  Page 114 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Chç ®Ó xe m«t«, xe m¸y : tÝnh víi tiªu chuÈn diÖn tÝch tõ 2,5m2/xe ÷ 3,0m2/xe
vμ xe ®¹p víi tiªu chuÈn diÖn tÝch : 0,9m2/xe.

5.10.6. Trong bÖnh viÖn ®a khoa cã bè trÝ x−ëng söa ch÷a m¸y, ®iÖn, n−íc nhá
trong ®ã cã mét m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng vμ mét tæ söa ch÷a m¸y th«ng dông.
5.11. Khoa chèng nhiÔm khuÈn vμ xö lý chÊt th¶i (xem minh häa h×nh N2-
phô lôc N).
5.11.1. Bé phËn giÆt lμ : Néi dung vμ diÖn tÝch thiÕt kÕ nhμ giÆt tuú theo quy m«
bÖnh viÖn ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 53.
VIII. B¶ng 53. DiÖn tÝch thiÕt kÕ bé phËn giÆt lμ theo qui m« bÖnh viÖn
Sè gi−êng

BÖnh viÖn
Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖn
Lo¹i phßng 250-350 400-500 Trªn 550
50-200
gi−êng gi−êng gi−êng
gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1. Chç kiÓm nhËn 6 9 9 12 12 156 15 18

2. Gian giÆt cã :

- BÓ ng©m th« 4 6 6 9 9 12 12 15

- BÓ ng©m tÈy 4 6 6 9 9 12 12 15

- Chç ®Æt m¸y giÆt,
20 24 24 36 36 28 48 54
v¾t, sÊy

3. Phßng ph¬i trong
20 24 24 36 36 28 48 54
nhμ

4. S©n ph¬i 36 48 48 54 54 60 60 72

5. Phßng lμ gÊp 12 15 12 15 15 18 18 -24

6. Kh©u v¸ 6 9 6 9 9 12 12 15

7. Kho cÊp ph¸t ®å
6 9 9 12 12 15 15 18
s¹ch

  Page 115 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


8. Chç thay quÇn ¸o 4 6 4- 6 6 9 9 12

8. Chç nghØ nh©n
9 12 12-15 15 18 18 24
viªn

9. Khu vÖ sinh xem ®iÒu 5.6.4

Chó thÝch : Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp, nÕu sö dông m¸y giÆt, m¸y v¾t, hÊp liªn
hoμn th× khi thiÕt kÕ cÇn dùa vμo Catalog lo¹i m¸y vμ c«ng suÊt ®Ó tÝnh diÖn tÝch
kh«ng gian cña phßng giÆt – v¾t – sÊy hÊp.

5.11.2. Bé phËn thu gom r¸c - chÊt th¶i - vÖ sinh m«i tr−êng.
a) C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr−êng, thu gom vμ xö lý chÊt th¶i trong bÖnh viÖn
®a khoa bao gåm :
- Thu gom r¸c, hÖ thèng thu vμ xö lý bÖnh phÈm;

- HÖ thèng xö lý n−íc th¶i bÖnh viÖn.

b) Lß thiªu hñy b«ng b¨ng vμ mét sè chÊt th¶i r¾n lo¹i nhá ®−îc thiÕt kÕ tuú
theo yªu cÇu tõng bÖnh viÖn, chó ý ®Æt cuèi h−íng giã vμ kh«ng g©y « nhiÔm cho
khu vùc l©n cËn.
c) VÞ trÝ thu gom r¸c th¶i ph¶i ë cuèi h−íng giã, c¸ch xa khu ®iÒu trÞ. §−êng
lÊy r¸c th¶i ra ngoμi c«ng tr×nh ph¶i ®éc lËp lèi ra vμo chÝnh.
d) ChÊt th¶i y tÕ ph¶i ®−îc tËp trung, ph©n lo¹i vμ chuyÓn tíi bé phËn xö lý
chung cña bÖnh viÖn tu©n thñ theo quy ®Þnh cña Quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ
ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 2575/1999/Q§ - BYT ngμy 27/08/1999 cña Bé
tr−ëng Bé Y tÕ.
5.11.3. Trung t©m khö trïng thiÕt bÞ vμ dông cô y tÕ.
Tr¹m khö trïng lμ n¬i tÈy trïng, v« trïng c¸c dông cô, thiÕt bÞ y tÕ ®Ó t¸i sö
dông.
Tr¹m khö trïng tËp trung ®−îc thiÕt kÕ víi c¸c bé phËn :
- Gian lß h¬i : diÖn tÝch tuú theo thiÕt bÞ;

- Gian giao nhËn : tõ 9m2 ÷ 12m2.


  Page 116 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

5.11.4. Nhμ th−êng trùc (b¶o vÖ).
ChØ tiªu tÝnh to¸n nhμ th−êng trùc, b¶o vÖ ®−îc quy ®Þnh nh− sau :
- 9 m2 ÷ 12 m2 cho bÖnh viÖn cã quy m« tõ 50 ®Õn 200 gi−êng;

- 15 m2 ÷ 18m2 cho bÖnh viÖn cã quy m« tõ 250 ®Õn 350 gi−êng;

- 18 m2 ÷ 21m2 cho bÖnh viÖn cã quy m« tõ 400 ®Õn 500 gi−êng.
  Page 117 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


5.11.5. Khu vùc dÞch vô tæng hîp.
a) Trong bÖnh viÖn ®a khoa cÇn bè trÝ c¸c quÇy ®iÖn tho¹i c«ng céng víi
diÖn tÝch 6m2/quÇy, quÇy thu ®æi ngo¹i tÖ vμ quÇy t¹p ho¸ ®Ó phôc vô kh¸ch vμ
ng−êi nhμ bÖnh nh©n.
b) Néi dung vμ diÖn tÝch c¸c bé phËn c«ng tr×nh trong khèi dÞch vô tæng hîp
xem trong b¶ng 54.
B¶ng 54. Néi dung vμ diÖn tÝch c¸c bé phËn c«ng tr×nh
trong khèi dÞch vô tæng hîp

Sè gi−êng

BÖnh viÖn
Quy m« 1 Quy m« 2 Quy m« 3
quËn,huyÖn
Lo¹i phßng 250-350 400-500 Trªn 550
50-200
gi−êng gi−êng gi−êng
gi−êng

H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I

1. QuÇy gi¶i kh¸t 9 12 12 15 15 18 18 24

2. QuÇy t¹p ho¸ 9 12 12 15 15 18 18 24

3. QuÇy s¸ch b¸o 6 9 9 12 12 15 15 18

4. Nhμ trä cho
TÝnh theo tû lÖ bÖnh nh©n cÊp cøu + bÖnh nh©n nÆng
ng−êi nhμ tr«ng
Tiªu chuÈn diÖn tÝch 6m2/gi−êng trä
nom bÖnh nh©n

5. Cöa hμng ¨n
LÊy theo tiªu chuÈn nhμ ¨n
uèng (nÕu cã)

6. Yªu cÇu thiÕt kÕ hÖ thèng kü thuËt.
6.1. Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y
Khi thiÕt kÕ bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ phßng ch¸y
ch÷a ch¸y theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh víi c¸c néi dung sau :
- BËc chÞu löa c«ng tr×nh;

- Kho¶ng c¸ch an toμn;

  Page 118 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

- Quy m«, sè tÇng (phô thuéc vμo bËc chÞu löa);

- Lèi tho¸t n¹n;

- C¸c gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y trong c¸c hÖ thèng kü thuËt ®iÖn, n−íc,
chiÕu s¸ng, th«ng giã, chèng sÐt...

- C¸c gi¶i ph¸p b¸o ch¸y vμ ch÷a ch¸y.

Chó thÝch : Trong tr−êng hîp cÇn cã lèi tho¸t n¹n, ph−¬ng tiÖn tho¸t n¹n cho
ng−êi tμn tËt vμ c¸c gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y cho c¸c kho cã chøa c¸c ho¸ chÊt cã
nhiÒu nguy hiÓm ch¸y næ, ®éc h¹i cÇn ph¶i ®−îc ghi râ trong B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt
vμ ph¶i ®−îc sù tho¶ thuËn cña Côc C¶nh s¸t Phßng ch¸y ch÷a ch¸y - Bé C«ng an.

6.2. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng tù nhiªn vμ th«ng giã
6.2.1. Trong bÖnh viÖn ph¶i triÖt ®Ó chiÕu s¸ng tù nhiªn vμ th«ng giã tù nhiªn cho
c¸c phßng chñ yÕu. HÖ sè chiÕu s¸ng tù nhiªn cña c¸c gian phßng trong bÖnh viÖn
®−îc lÊy theo phô lôc A cña tiªu chuÈn nμy.
6.2.2. H−íng më cöa sæ c¸c gian phßng trong bÖnh viÖn xem trong phô lôc B cña
tiªu chuÈn nμy.
6.2.3. Trong bÖnh viÖn nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp cÇn bè trÝ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ cho
c¸c gian phßng sau :
- Phßng mæ (®¹i phÉu vμ hËu phÉu);

- Phßng ®ì ®Î vμ d−ìng nhi;

- Pha pha chÕ v« trïng;

- Phßng ®Ó m¸y cã ®é chÝnh x¸c cao vμ kho thuèc quý;

- Phßng bÖnh nh©n trong khoa håi søc cÊp cøu.

6.2.4. NhiÖt ®é tÝnh to¸n, sè lÇn hoÆc thÓ tÝch trao ®æi kh«ng khÝ trong c¸c phßng
xem trong phô lôc C cña tiªu chuÈn nμy.
6.3. Yªu cÇu vÒ kü thuËt ®iÖn - n−íc
Kü thuËt ®iÖn

6.3.7. BÖnh viÖn ph¶i ®−îc cung cÊp ®iÖn ®Çy ®ñ cho chiÕu s¸ng, sö dông trang
thiÕt bÞ y tÕ, thiÕt bÞ th«ng tin

  Page 119 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

6.3.8. BÖnh viÖn ph¶i cã nguån ®iÖn dù phßng vμ ph¶i ®¶m b¶o th−êng xuyªn cã
®iÖn cho c¸c phßng vμ bé phËn sau :
- Phßng mæ, hËu phÉu, håi søc cÊp cøu, ®Î, d−ìng nhi;
- Tñ l¹nh cña khoa xÐt nghiÖm;

- Phßng lÊy m¸u vμ tr÷ m¸u cña ng©n hμng m¸u;

- Tr¹m b¬m n−íc ch÷a ch¸y;

- HÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè vμ chØ dÉn lèi tho¸t n¹n;

- Thang m¸y ®Æc biÖt ®Ó tho¸t ng−êi hoÆc ®Ó ch÷a ch¸y.

6.3.9. M¹ng ®iÖn trong bÖnh viÖn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau :
- HÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i ®éc lËp víi hÖ thèng ®iÖn dïng cho m¸y vμ thiÕt bÞ
cã c«ng suÊt lín ;

- Ph¶i dïng d©y dÉn ruét ®ång, kh«ng cho phÐp dïng d©y dÉn ruét nh«m
trong c¸c phßng mæ, chuÈn bÞ mæ, c¸c phßng v« trïng d©y dÉn ph¶i bÞt kÝn.

6.3.10. §é räi tèi thiÓu (lux) cña ¸nh s¸ng ®iÖn trong c¸c phßng, bé phËn
ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn hiÖn hμnh “ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong nhμ vμ c«ng tr×nh
d©n dông”.
6.3.11. C¸c phßng bÖnh ph¶i ®−îc trang bÞ hÖ thèng chu«ng gäi, chu«ng
b¸o.
(a) CÊp n-íc

6.3.12. BÖnh viÖn ph¶i ®−îc cÊp n−íc liªn tôc suèt ngμy ®ªm cho sinh ho¹t,
ch÷a bÖnh, ch÷a ch¸y. Tiªu chuÈn cÊp n−íc cho bÖnh viÖn ®−îc qui ®Þnh trong
“Tiªu chuÈn cÊp n−íc bªn trong - TCVN 4513 - 1988”.
6.3.13. Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp, cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc nãng
nh−ng ph¶i thuyÕt minh trong B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m
yªu cÇu kÜ thuËt vμ an toμn.
6.3.14. BÖnh viÖn ph¶i cã hÖ thèng cÊp n−íc, tho¸t n−íc hoμn chØnh. Ph¶i
thiÕt kÕ hÖ thèng xö lÝ n−íc th¶i côc bé tr−íc khi x¶ vμo hÖ thèng tho¸t chung cña


  Page 120 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

thμnh phè. Tiªu chuÈn tho¸t n−íc cho bÖnh viÖn ®−îc qui ®Þnh trong “Tiªu chuÈn
tho¸t n−íc bªn trong - TCVN 4474 - 1987”.
Chó thÝch : §èi víi n−íc m−a ®−îc phÐp thiÕt kÕ hÖ thèng cèng, r·nh nèi, cã
n¾p ®Ëy

6.4. Yªu cÇu vÒ c«ng t¸c hoμn thiÖn
6.4.1. BÖnh viÖn ph¶i ®−îc hoμn thiÖn víi chÊt l−îng cao vÒ c¶ kÕt cÊu nhμ, néi
thÊt vμ s©n v−ên.
VÞ trÝ trång c©y, lo¹i c©y trång, vÞ trÝ ®Æt ghÕ ngåi, bÓ n−íc, th¶m cã ph¶i theo
®óng yªu cÇu cña thiÕt kÕ.

6.4.2. T−êng cña c¸c phßng cã yªu cÇu vÖ sinh v« khuÈn ph¶i ®−îc sö dông c¸c
vËt liÖu phï hîp. T−êng c¸c lo¹i phßng bÖnh ph¶i ®−îc quÐt s¬n.
S¬n v«i trong c¸c phßng ph¶i ®¶m b¶o :

- Mμu dÞu cho phßng bÖnh nh©n;

- Mμu s¸ng cho phßng nghiÖp vô, sinh ho¹t.

6.4.3. Sμn nÒn c¸c phßng ph¶i cä röa, khö trïng th−êng xuyªn ph¶i lμm b»ng vËt
liÖu chèng thÊm, dÔ cä röa.
C¸c phßng mæ, ®iÒu trÞ quang ®iÖn, x¹ trÞ, X-quang ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu
vÒ c¸ch ®iÖn theo c¸c tiªu chuÈn vÒ an toμn sö dông ®iÖn.

6.4.4. §èi víi c¸c phßng cã sö dông axÝt, sμn vμ mÆt bμn xÐt nghiÖm, chËu röa vμ
bÓ ph¶i lμm b»ng vËt liÖu chèng axÝt./.
------------------------------------------------
Phô lôc A

A1- HÖ sè chiÕu s¸ng tù nhiªn cña c¸c gian phßng trong bÖnh viÖn
HÖ sè chiÕu s¸ng
Läai phßng
tù nhiªn


  Page 121 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

tèi thiÓu (%)

1- Phßng mæ, thay b¨ng 1,4

2- Phßng g©y mª, chuÈn bÞ mæ, khö trïng, ®iÒu trÞ, ®ì 1,0
®Î, d−ìng nhi, néi soi, c©n ®o, kh¸m bÖnh

3- Phßng bÖnh nh©n, t¹m l−u, hËu phÉu, c¸ch ly, nghØ 0,7
ng¬i, gi¶i trÝ, gia c«ng chÕ biÕn, s¶n xuÊt cña khoa d−îc,
vËt lý trÞ liÖu, phßng lμm thuèc cho bÖnh nh©n, s¶n phô,
röa hÊp dông cô, hμnh chÝnh...

4- Phßng X-quang, hμnh lang, khu vÖ sinh, chç ®îi, nhμ 0,5
xe, kho
A2- h−íng cña cöa sæ c¸c gian phßng chñ yÕu trong bÖnh viÖn

H−íng cöa sæ
Lo¹i phßng
Cã lîi Cho phÐp BÊt lîi

Phßng mæ, néi soi, c©n ®o L©n cËn B¾c C¸c h−íng
B¾c
chÝnh x¸c trong kho¶ng 300 kh¸c

Phßng kh¸m, ®iÒu trÞ, thñ Nam vμ §«ng C¸c h−íng
B¾c
thuËt, xÐt nghiÖm, Nam kh¸c

Phßng bÖnh nh©n, gi¶i trÝ C¸c h−íng
Nam §«ng Nam
kh¸c

Phßng phô trî, khu vùc Nam vμ §«ng TÊt c¶ c¸c h−íng T©y vμ l©n cËn
hμnh chÝnh qu¶n trÞ Nam trõ h−íng bÊt lîi T©y

Phßng thay quÇn ¸o, cÇu
thang, hμnh lang, khu vÖ TÊt c¶ c¸c h−íng
sinh, n¬i thu håi ®å bÈn
A3- nhiÖt ®é yªu cÇu, sè lÇn trao ®æi kh«ng khÝ


  Page 122 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


(2) L NhiÖt ®é Sè lÇn hoÆc thÓ tÝch trao ®æi
o¹ tÝnh to¸n kh«ng khÝ cho trong 1 giê
i bªn trong
ph
ßn Thæi vμo §Èy ra
( 0C )
g

1- Phßng bÖnh nh©n (cho 1
20 10 lÇn 8 lÇn
gi−êng)

2- Phßng bÖnh nh©n nhi (cho
22 - 26 10 lÇn 8 lÇn
1 gi−êng)

3- Phßng s¬ sinh thiÕu th¸ng 30 - 32 12 lÇn 10 lÇn

4- Phßng s¬ sinh b×nh th−êng
22 - 26 10 lÇn 8 lÇn
(cho 1 gi−êng)

5- Phßng mæ, ®ì ®Î 22 - 26 10 lÇn 8 lÇn

6- Phßng kh¸m bÖnh, ®iÒu trÞ,
18 - 20 1 - 3 lÇn 3 - 5 lÇn
nghiÖp vô (d−îc, X-quang)

7- Phßng gi¶i phÉu bÖnh lý 16 - 18 1 lÇn 1 lÇn
  Page 123 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phô lôc B
H×nh B1. S¬ ®å ph©n khu chøc n¨ng BÖnh viÖn ®a khoa


  Page 124 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh B2. S¬ ®å ph©n khu vμ d©y chuyÒn c«ng n¨ng
khoa kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró
  Page 125 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh B3. S¬ ®å kh¸m vμ ch÷a bÖnh néi khoa
  Page 126 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh B4. MÆt b»ng minh ho¹ khoa kh¸m vμ ch÷a
bÖnh néi khoa
H×nh B5. S¬ ®å kh¸m vμ ch÷a bÖnh ngo¹i khoa
  Page 127 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh B6. MÆt b»ng minh ho¹ khoa kh¸m vμ ch÷a bÖnh ngo¹i khoa
  Page 128 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh B7. S¬ ®å kh¸m vμ ®iÒu trÞ RHM
  Page 129 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh B8. MÆt b»ng minh ho¹ khoa kh¸m vμ ®iÒu trÞ
RHM
  Page 130 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
Néi
soi
H×nh B9. S¬ ®å kh¸m vμ ®iÒu trÞ TMH
Néi soi
  Page 131 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh B10. MÆt b»ng minh ho¹ kh¸m vμ ®iÒu trÞ TMH
  Page 132 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh B11. Phßng ®o thÝnh lùc khoa tai mòi häng

  Page 133 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh B12. S¬ ®å kh¸m vμ ®iÒu trÞ m¾t
H×nh B13. MÆt b»ng minh ho¹ kh¸m vμ ®iÒu trÞ m¾tPhô lôc c

  Page 134 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh C1. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa ®iÒu trÞ néi tró
(a) H×nh C2. S¬ ®å ph©n khu chøc n¨ng c¸c khoa


  Page 135 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

®iÒu trÞ néi tró
  Page 136 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh C3. MÆt b»ng minh ho¹ mét ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ
néi tró
H×nh C4. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa ®iÒu trÞ néi tró s¶n-
phô khoa  Page 137 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 138 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh C5. Minh ho¹ ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ nhi s¬ sinh
  Page 139 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phô lôc c
  Page 140 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh C6. M« h×nh phßng ®iÒu trÞ r¨ng hμm mÆt
  Page 141 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 142 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh C7. S¬ ®å nha khoa chØnh h×nh r¨ng
  Page 143 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh C8. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng n¨ng khoa y häc cæ
truyÒn
  Page 144 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

Phô lôc D
(b) H×nh D1. S¬ ®å ph©n khu chøc n¨ng khoa VËt
  Page 145 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

lý trÞ liÖu phôc håi chøc n¨ng

(c) H×nh D2. MÆt b»ng minh ho¹ VËt lý trÞ liÖu phôc
håi chøc n¨ng
  Page 146 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 147 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh D3. MÆt b»ng khoa vËt lý trÞ liÖu- phôc håi chøc n¨ng 250 gi−êng
  Page 148 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 149 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh D4. Phßng vËt lý trÞ liÖu quy m« 400 gi−êng  Page 150 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh D5. S¬ ®å mÆt

  Page 151 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

b»ng ®iÓn h×nh phßng vËt lý trÞ liÖu quy m« trªn 550 gi−êng
  Page 152 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh D6. Khu vùc tËp TDTT c¸c nhãm phôc håi chøc n¨ng
  Page 153 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh D7. S¬ ®å bé phËn thuû trÞ liÖu
  Page 154 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phô lôc E
(m)

(n)

(o) H×nh E1. Phßng sö dông thiÕt bÞ Cobalt- 60
  Page 155 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
(p) H×nh E2. S¬ ®å c«ng n¨ng khoa ung b−íu- y häc
h¹t nh©nPhô lôc f
(q)

(r) H×nh F1. S¬ ®å ph©n khu chøc n¨ng khoa
d−îc
  Page 156 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh F2. MÆt
b»ng minh ho¹
khoa d−îc

Phô lôc G
  Page 157 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
(s) H×nh G1. S¬ ®å ho¹t ®éng cÊp cøu ngoμi s¶nh
H×nh G2. Tæ chøc s¬ ®å cÊp cøu
  Page 158 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 159 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 160 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 161 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


H×nh G3. Khoa cÊp cøu quy m« 1 (BV§K tõ 250 ®Õn 350 gi−êng)
  Page 162 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh G4. Khoa cÊp cøu quy m« 2 (BV§K tõ 400 ®Õn 500 gi−êng)

  Page 163 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh G5. Khoa cÊp cøu quy m« 3 (BV§K trªn 550 gi−êng)
  Page 164 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 165 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh G6. Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc quy m« 1
(BV§K tõ 250 ®Õn 350 gi−êng)
  Page 166 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh G7. Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc quy m« 2


  Page 167 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

(BV§K tõ 400 ®Õn 500 gi−êng)
  Page 168 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh G8. Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc quy m« 3
(BV§K trªn 550 gi−êng)
  Page 169 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phô lôc H
C¸c h×nh vÏ minh ho¹ khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc
H×nh H1. S¬ ®å d©y truyÒn phßng mæ
  Page 170 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
MÆt c¾t
MÆt
b»ng
1. Bμn mæ
2. §Ìn mæ
3. MiÖng thu
håi khÝ
4. §Ìn ®äc
phim
Xquang
5
5. æ cÊp khÝ y

6. Tñ thuèc,
dông cô thiÕt
yÕu
7. Tñ l¹nh, sÊy


  Page 171 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

8. Tñ dông cô g©y mª, håi søc
9. B¶ng ®iÒu khiÓn

(t) H×nh H2. Phßng mæ
  Page 172 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
MÆt c¾t
H×nh H3. HÖ thèng khÝ
s¹ch phßng mæ
1. §Ìn mæ
2. Cöa cÊp khÝ s¹ch
3. §Ìn mæ
4. MiÖng thu håi khÝ
MÆt b»ng
  Page 173 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh H4.
Phßng håi tØnh

D©y chuyÒn c«ng nghÖ
S¬ ®å ho¹t ®éng
  Page 174 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh H5. Quy m«1 (bÖnh viÖn ®a khoa 250 ®Õn 350
gi−êng)


MÆt b»ng
H×nh H6. Quy m«1 (bÖnh viÖn ®a khoa 250 ®Õn 350
gi−êng)
  Page 175 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 176 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


d©y chuyÒn c«ng nghÖ
  Page 177 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


s¬ ®å ho¹t ®éng
H×nh H7. Quy m«2 (bÖnh viÖn ®a khoa 400 ®Õn 500
gi−êng)
  Page 178 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
MÆt b»ng
H×nh H8. Quy m«2 (bÖnh viÖn ®a khoa 400 ®Õn 500 gi−êng)

Phô lôc K
C¸c h×nh vÏ minh ho¹ cho khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh

  Page 179 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
(u) H×nh K1. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa chÈn ®o¸n h×nh
¶nh
  Page 180 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh K2
H×nh K3
  Page 181 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
(3)

MÆt
b»ng
1. Cöa ra vμo bÖnh nh©n 4. Cöa quan s¸t
2. ChuÈn bÞ bÖnh nh©n 5. Cöa nh©n viªn
3. M¸y CT-Scanner 6. Bμn ®iÒu khiÓn
7. Phßng m¸y


MÆt c¾t a a

H×nh K4. Phßng CT-SCANNER  Page 182 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
mÆt b»ng
mÆt c¾t a-a
  Page 183 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh K5. Phßng MRI
H×nh K6. Phßng tèi, phßng ph©n lo¹i
  Page 184 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 185 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


MÆt b»ng
H×nh K7. Quy m«1 (bÖnh viÖn ®a khoa 250 ®Õn 350
gi−êng)


MÆt b»ng
  Page 186 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 187 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh K8. Quy m« 2 (bÖnh viÖn ®a khoa 400 ®Õn 500
gi−êng)
  Page 188 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
MÆt b»ng
  Page 189 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh K9. Quy m« 3 (bÖnh viÖn ®a khoa trªn 550 gi−êng)

Phô lôc L
H×nh L1. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng n¨ng khoa xÐt nghiÖm
  Page 190 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh L2. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa ho¸ sinh
  Page 191 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh L3. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa vi sinhH×nh L4. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa huyÕt häc truyÒn m¸u
  Page 192 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
MÆt b»ng
mÆt c¾t
H×nh L5. Khoa vi sinh
  Page 193 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

BÖnh viÖn ®a khoa tõ 400- 500 gi−êngMÆt
b»ng
MÆt c¾t
  Page 194 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh L6. Khoa ho¸ sinh
BÖnh viÖn ®a khoa tõ 400- 500 gi−êng
MÆt b»ng
  Page 195 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh L7. Khoa huyÕt häc vμ truyÒn m¸u
BÖnh viÖn ®a khoa tõ 400- 500 gi−êngMÆt b»ng
  Page 196 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh L8. Labo
gi¶i phÉu
BÖnh viÖn ®a
khoa tõ 400- 500 gi−êng
  Page 197 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh L9. Tñ HOT bé phËn xö lý khÝ th¶i
  Page 198 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phô lôc M
H×nh M1. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng n¨ng khoa th¨m dß chøc n¨ng
  Page 199 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007H×nh M2. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa khoa th¨m dß chøc n¨ng
  Page 200 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh M3. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa truyÒn m¸u
  Page 201 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh M4. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa läc m¸u
H×nh M5. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa néi soi
  Page 202 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
H×nh M6. MÆt b»ng minh ho¹ khoa néi soi
  Page 203 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phô lôc N
H×nh N1. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa gi¶i phÉu bÖnh lý
H×nh N2. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa chèng nhiÔm khuÈn
  Page 204 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007
  Page 205 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007


Phô lôc P
H×nh P1. S¬ ®å khoa dinh d−ìng
  Page 206 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007

H×nh P2. S¬ ®å d©y chuyÒn khoa dinh d−ìng
  Page 207 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản