TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục B

Chia sẻ: quochung

Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục B

Nội dung Text: TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục B

TCXDVN 365: 2007

Phô lôc B
H×nh B1. S¬ ®å ph©n khu chøc n¨ng BÖnh viÖn ®a khoa
107
TCXDVN 365: 2007
H×nh B2. S¬ ®å ph©n khu vμ d©y chuyÒn c«ng n¨ng
khoa kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró
H×nh B3. S¬ ®å kh¸m vμ ch÷a bÖnh néi khoa

108
TCXDVN 365: 2007
H×nh B4. MÆt b»ng minh ho¹ khoa kh¸m vμ ch÷a bÖnh néi khoa
H×nh B5. S¬ ®å kh¸m vμ ch÷a bÖnh ngo¹i khoa
H×nh B6. MÆt b»ng minh ho¹ khoa kh¸m vμ ch÷a bÖnh ngo¹i khoa109
TCXDVN 365: 2007
H×nh B7. S¬ ®å kh¸m vμ ®iÒu trÞ RHM
H×nh B8. MÆt b»ng minh ho¹ khoa kh¸m vμ ®iÒu trÞ RHM


110
TCXDVN 365: 2007
Néi
soi
H×nh B9. S¬ ®å kh¸m vμ ®iÒu trÞ TMH
Néi soi
H×nh B10. MÆt b»ng minh ho¹ kh¸m vμ ®iÒu trÞ TMH


111
TCXDVN 365: 2007
H×nh B11. Phßng ®o thÝnh lùc khoa tai mòi häng
112
TCXDVN 365: 2007
H×nh B12. S¬ ®å kh¸m vμ ®iÒu trÞ m¾t
H×nh B13. MÆt b»ng minh ho¹ kh¸m vμ ®iÒu trÞ m¾t
113
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản