TCXDVN 367 2006

Chia sẻ: minhphung21053

TCXDVN 367 2006: Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại: Tiêu chuẩn này qui định phân loại vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCXDVN 367 2006

TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam
Tcxdvn 367 : 2006


Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
-------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè:07 /2006/Q§-BXD ----------
Hμ néi, ngμy 22 th¸ng 3 n¨m 2006

QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 367 : 2006 " VËt liÖu chèng thÊm
trong x©y dùng - Ph©n lo¹i"


bé tr−ëng Bé X©y dùng

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;

- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ,


quyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam
:
TCXDVN 367 : 2006 " VËt liÖu chèng thÊm trong x©y dùng - Ph©n lo¹i"

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o
§iÒu 3. Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ
tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./.K/t Bé tr−ëng
thø tr−ëng
N¬i nhËn:
- Nh− ®iÒu 3
- VP ChÝnh Phñ
- C«ng b¸o
- Bé T− ph¸p §· ký
- Vô Ph¸p chÕ
- L−u VP&Vô KHCN
NguyÔn V¨n Liªn
  Page 3 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam
Tcxdvn 367 : 2006
TCVn 367: 2006
VËt liÖu chèng thÊm trong x©y dùng - Ph©n Lo¹i
Hμ Néi 2006
  Page 4 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam
Tcxdvn 367 : 2006
Lêi nãi ®Çu
TCVN 367:2006 do TiÓu Ban Kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC35/SC 2 VËt liÖu chèng
thÊm hoμn thiÖn trªn c¬ së dù th¶o cña ViÖn VËt liÖu x©y dùng, Bé X©y dùng ®Ò
nghÞ, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng ChÊt l−îng xÐt duyÖt, Bé Khoa häc vμ
C«ng nghÖ ban hμnh.
  Page 5 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam
Tcxdvn 367 : 2006


XuÊt b¶n lÇn 1VËt liÖu chèng thÊm trong x©y dùng - Ph©n lo¹i
Waterproofing Materials for Construction - Classification
1. Ph¹m vi ¸p dông
Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh ph©n lo¹i vËt liÖu chèng thÊm dïng trong x©y dùng.
2. Ph©n lo¹i
VËt liÖu chèng thÊm trong x©y dùng ®−îc ph©n lo¹i nh− sau:
2.1.Theo nguån gèc nguyªn liÖu, vËt liÖu chèng thÊm ®−îc ph©n thμnh:
- V« c¬.
- H÷u c¬.
- Hçn hîp (v« c¬ vμ h÷u c¬).
2.2. Theo tr¹ng th¸i s¶n phÈm, vËt liÖu chèng thÊm ®−îc ph©n thμnh:
2.2.1. D¹ng láng:
- Dung m«i n−íc.
- Dung m«i h÷u c¬.
- Kh«ng dung m«i.
2.2.2. D¹ng paste:
- Mét thμnh phÇn.
- NhiÒu thμnh phÇn.
2.2.3. D¹ng r¾n:
- D¹ng h¹t.
- D¹ng thanh.
- D¹ng b¨ng.
- D¹ng tÊm.


2.3. Theo nguyªn lý chèng thÊm, vËt liÖu chèng thÊm ®−îc ph©n thμnh:
- Chèng thÊm bÒ mÆt.
- Chèng thÊm toμn khèi.
- Chèng thÊm chÌn, lÊp ®Çy.


Chó thÝch: Cã thÓ tham kh¶o c¸c lo¹i VËt liÖu chèng thÊm sö dông trong x©y dùng t¹i phô lôc A  Page 6 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam
Tcxdvn 367 : 2006
  Page 7 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006


Phô lôc A
(Tham kh¶o)
Mét sè
s¶n phÈm
VLCT Ph©n lo¹i th«ng
dông
Nguyªn lý chèng
Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm
thÊm
Chñng H·ng s¶n xuÊt hoÆc
Tªn s¶n phÈm
lo¹i cung cÊp
ChÌn,
V« H÷u Hçn D¹ng D¹ng D¹ng BÒ Toμn
lÊp
c¬ c¬ hîp láng paste r¾n mÆt khèi
®Çy

SUPER CAST PVC x x x
FOSROC
SUPER CAST SW x x x
MASTERPEREN- 1000 x x x
MATERFLEX 610 MBT x x x
MEYCOFLEX x x x
SIKAWATERBARS x x x
SIKA
SIKA HDROTITE -CJ TYPE x x x
BLUE - CHIP PVC x x x
WATERSTOPS x x x
B¨ng
c¸ch BENTORUB SSANG YOUNG x x x
n−íc
SMARTTITE NS x x x
6
Phô SMARTTITE DS x x x lôc A
TCVN
WATERSTOP C32 IMAG x x x

(Tham kh¶o)
Mét sè s¶n phÈm VLCT th«ng dông (tiÕp theo)
...: 2006
  Page 8 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006Ph©n lo¹i
Nguyªn lý chèng
Chñng H·ng s¶n xuÊt Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm
Tªn s¶n phÈm thÊm
lo¹i hoÆc cung cÊp ChÌn,
V« H÷u Hçn D¹ng D¹ng D¹ng BÒ Toμn
lÊp
c¬ c¬ hîp láng paste r¾n mÆt khèi
®Çy
CT - 11B KOVA
x x x
SILIKAFUM x x x
Hä s¶n phÈm- MBT x x x
POZZOLITH
MB - SF x x x
PLASTOCRETE N x x x
SIKA LATEX SIKA x x x
Phô gia SIKALITE x x x
chèng
thÊm COSU x x x
LK - 1 x x x
LK - 1G ViÖn KHCNXD x x x
LK - RD x x x
MICROS - T x x x
KA NA x x x x
SD - 83 ViÖn VLXD x x x
SACA x x x
CT(02; 04; 07; 09; 10;
S¬n x x x
11A vμ 12 KOVA
C/ thÊm
K - 2000 x x x
  Page 9 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006


Phô lôc A
(Tham kh¶o)
Mét sè s¶n phÈm VLCT th«ng dông (tiÕp theo)
Ph©n lo¹i
Nguyªn lý chèng
Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm
H·ng s¶n xuÊt thÊm
Tªn s¶n phÈm
Chñng hoÆc cung cÊp ChÌn,
lo¹i V« H÷u Hçn D¹ng D¹ng D¹ng BÒ Toμn
lÊp
c¬ c¬ hîp láng paste r¾n mÆt khèi
®Çy
MASTER SEAL 450 x x x

Barraslurry x x x

Barralastic x x x
MBT
Barracryl elastic x x x
MASTER SEAL 488 x x x
MASTERPEN -PRIMER x x x
SIKAFOOR 240 x x x
S¬n EPCEN PRIMER x x x
C/ thÊm SIKA
SIKA AQUASTOP S x x x
Sikaproof membrane x x x
CAO SU BITUM -BS ViÖn VLXD x x x
IMAG;
Nhò t−¬ng bi tum polyme;
SELLKOTE; x x x
Nhò t−¬ng bi tum
SIMONPORO-60
ViÖn KHCN Giao
TCVN
Polyme PEX x x x
th«ng & VËn t¶i
VICTALASTIC x x x
ViÖn KHCNXD
VICTA EP x x x
...: 2006
MASTERSEAL 360 TE MBT x x x
DungdÞch RACON 7 x x x

  Page 10 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006


C/ThÊm SINA 12 ViÖn VLXD x x x
Phô lôc A
(Tham kh¶o)
Mét sè s¶n phÈm VLCT th«ng dông (tiÕp theo)

Ph©n lo¹i
Chñng H·ng s¶n xuÊt Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm Nguyªn lý chèng thÊm
Tªn s¶n phÈm
lo¹i hoÆc cung cÊp H÷u Hçn BÒ Toμn C h Ì n
V« c¬ D¹ng láng D¹ng paste D¹ng r¾n
c¬ hîp mÆt khèi lÊp ®Çy
V÷a vμ COLOP¤R 200 x x x
Hîp chÊt EXPASEAL B20 x x x
Tr¸m khe
FLEXCELL x x x
HILASTIC 44 x x x
HYDROFLEX. PW x x x
PLASTIJOINT FOSROC x x x
PLIASTIC x x x
HDROCELL x x x
NITOSEAL 777 x x x
SECOSEAL 12 x x x
THIOFLEX 600 x x x
MASTERFLEX 530 MBT x x x
SONOLASTIC NP1 x x x
HEOMIX 410 T x x x
MASTERSEAL 555. S x x x

  Page 11 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006


MASTERFLEX 700 x x x
MASTERFLEX 900 x x x
POLYURETHANE (PU) x x x x
CT 01 x x x x
CT 05 KOVA x x x
CT 03 x x xPhô lôc A
(Tham kh¶o)
Mét sè s¶n phÈm VLCT th«ng dông (tiÕp theo)

Ph©n lo¹i
Nguyªn lý chèng
H·ng s¶n xuÊt Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm
Chñng lo¹i Tªn s¶n phÈm thÊm
hoÆc cung cÊp
V« H÷u Hçn BÒ Toμn ChÌn
D¹ng láng D¹ng paste D¹ng r¾n
c¬ c¬ hîp mÆt khèi lÊp ®Çy
V÷a vμ PENECRETE x x x x
Hîp chÊt
Tr¸m khe PENETRON x x x x
IDC
PENEG LUG x x x
PENETRON-
x x x x
PNEUMATIC
BLOCKADE x x x
LIQUID NAILS SELLEYS x x x
NOMORE GAPS x x x
STONFLEX 136 R STOHARD x x x  Page 12 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006


SIKAFLEX PRO 3WF x x x
SIKAFLEX J x x x
SIKASIL C (silicon-alyoxy) x x
SIKASIL E (silicon-
SIKA x x x
acetoxy)
SIKASWELL S- 2 x x x
SIKA 102 x x x
SIKA TOP SEAL 107 x x x
9
Phô lôc A (Tham kh¶o)
10
Mét sè s¶n phÈm VLCT th«ng dông (tiÕp theo vμ hÕt)
Ph©n lo¹i
Nguyªn lý chèng
H·ng s¶n xuÊt Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm
Chñng lo¹i Tªn s¶n phÈm thÊm
hoÆc cung cÊp
V« H÷u Hçn BÒ Toμn ChÌn
D¹ng láng D¹ng paste D¹ng r¾n
c¬ c¬ hîp mÆt khèi lÊp ®Çy
TÊm tr¶i Moistop 748 x x x x
chèng thÊm
Moistop 737 x x x x
Moistop 150 x x x x
FULER& SIKA
Bitum 850 x x x
Bitum 851 x x x
Bitum 860 x x x
SOPRALENE-FLAM 180 x x x x

SOPRALENE-FLAM 180 AR x

  Page 13 
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006


x x x

Bitum biÕn tÝnh b»ng polyme
MASTE RP REN; x x x x
(APP) víi ®é dμy tõ 2 ÷ 4 mm
HANSUK; KUKDONG
Bitum biÕn tÝnh b»ng polyme
COPERNIT vμ INDEX x x x x
(SBS) víi ®é dμy tõ 2 ÷ 4 mm
DUO BO/F x x x x
Debvest -4 AF/F x x x x
DUO BO/Foil x x x x
DUO
Debogum Slades/Foil x x x x
Debobase 3,5 mm x x x x
Debogum 3,0 mm x x x x
Chó thÝch:
HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm vËt liÖu chèng thÊm ®−îc b¸n vμ qu¶ng b¸ trªn thÞ tr−êng ®Òu ®−îc c¸c nhμ s¶n xuÊt h−íng dÉn vÒ tÝnh n¨ng kü thuËt vμ c¸ch sö dông rÊt cô thÓ cho
tõng lo¹i s¶n phÈm
C¸c s¶n phÈn ë d¹ng tÊm tr¶i ®Òu ®−îc gia c−êng b»ng sîi poly ste, sîi thuû tinh hoÆc b»ng tæ hîp sîi thuû tinh vμ sîi poly ste
  Page 14 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản