TCXDVN 372 2006

Chia sẻ: minhphung21053

TCXDVN 372 2006: Ống bê tông cốt thép thoát nước: Tiêu chuẩn này áp dụng đối với ống bê tông cốt thép hình trụ đúc sẵn, dùng cho các công trình thoát nước.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCXDVN 372 2006

TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006


Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Sè 19 /2006/Q§- BXD §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Hμ Néi, ngμy 05 th¸ng 7 n¨m 2006

quyÕt ®Þnh
V/v ban hμnh TCXDVN 372 : 2006 èng bª t«ng cèt thÐp tho¸t n−íc"

bé tr−ëng x©y dùng
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng;
Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ,

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt
nam :
TCXDVN 372 : 2006 “ èng bª t«ng cèt thÐp tho¸t n−íc"
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o.
§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ
tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./.


KT. Bé tr−ëng
N¬i nhËn: Thø tr−ëng
- Nh− ®iÒu 3
- VP ChÝnh Phñ
- C«ng b¸o
- Bé T− ph¸p §· ký
- Vô Ph¸p chÕ
- L−u VP, Vô KHCN

NguyÔn V¨n Liªn
Page 1
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006
Biªn so¹n lÇn 1
Tcxdvn.372: 2006
èng bª t«ng cèt thÐp tho¸t n−íc
Reinforced Concrete Pipes for Water Draining
Hμ Néi 2006


Page 2
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006
Lêi nãi ®ÇuTCXDVN.372.:2006 èng bª t«ng cèt thÐp tho¸t n−íc ®−îc ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè
19 Q§/BXD ngμy 05./..7../ 2006 cña Bé tr−ëng Bé X©y Dùng
Page 3
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006
èng bª t«ng cèt thÐp tho¸t n−íc
Reinforced Concrete Pipes For Water Draining
1. Ph¹m vi ¸p dông
Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®èi víi èng bª t«ng cèt thÐp h×nh trô ®óc s½n, dïng cho c¸c c«ng
tr×nh tho¸t n−íc.
CHó THÝCH: NÕu sö dông èng cèng ë nh÷ng m«i tr−êng ®Æc biÖt nh− m«i tr−êng n−íc th¶i

c«ng nghiÖp hoÆc ë nh÷ng m«i tr−êng x©m thùc m¹nh, cÇn cã thªm biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch
hîp ®Ó chèng ph¸ huû bª t«ng vμ cèt thÐp.
2. Tμi liÖu viÖn dÉn
TCVN 2682:1999 Xi m¨ng poocl¨ng. Yªu cÇu kü thuËt.

TCVN 6260:1997 Xi m¨ng poocl¨ng hçn hîp. Yªu cÇu kü thuËt.

TCXDVN 324: 2004 N−íc trén bª t«ng vμ v÷a. Yªu cÇu kü thuËt.
TCXDVN 325: 2004 Phô gia ho¸ häc cho bª t«ng
TCVN 3105: 1993 hçn hîp bª t«ng nÆng vμ bª t«ng nÆng. LÊy mÉu chÕ t¹o vμ b¶o d−ìng
mÉu thö.
TCVN 3118: 1993 Bª t«ng nÆng. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é nÐn.
TCXD 171 : 1989 Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p kh«ng ph¸ ho¹i sö dông kÕt hîp m¸y siªu ©m
vμ sóng bËt nÈy ®Ó x¸c ®Þnh c−êng ®é.
TCVN 1651: 1985 ThÐp cèt bª t«ng c¸n nãng.
TCVN 6285: 1997 ThÐp cèt bª t«ng. ThÐp thanh v»n.
ISO 6935 1 §èi víi thÐp thanh trßn tr¬n.
TCVN 6286: 1997 ThÐp cèt bª t«ng. L−íi thÐp hμn.
TCVN 5709: 1993 ThÐp c¸cbon c¸n nãng dïng cho x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 5400: 1991 Mèi hμn. Yªu cÇu chung vÒ lÊy mÉu ®Ó thö c¬ tÝnh.
TCVN 327: 2004 KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp. Yªu cÇu b¶o vÖ chèng ¨n mßn trong
m«i tr−êng biÓn.


Page 4
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

TCXDVN 356: 2005 KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
22 TCN 159: 86 Cèng trßn bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp.
3. C¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa
Trong tiªu chuÈn nμy c¸c thuËt ng÷ ®−îc hiÓu nh− sau:
3.1 èng cèng (hoÆc ®èt cèng) (Pipe)
Lμ mét h×nh trô rçng b»ng bª t«ng cèt thÐp, trong ®ã cèt thÐp ®−îc cÊu t¹o bëi mét hoÆc hai
líp lμm thμnh c¸c vμnh ®ai hoÆc lång thÐp.
3.2 èng cèng cã khíp nèi (Jacking Pipe)
Lμ èng cèng cã khíp nèi ë mét hoÆc hai ®Çu èng.
3.3 èng cèng ®Çu (Lead Pipe)
Lμ èng cèng dïng ®Ó ®Æt ngay sau t−êng ®Çu cèng hoÆc ®Æt ë ®Çu cöa vμo vμ cöa ra cña
cèng. Nã chØ cã mét ®Çu khíp nèi (h×nh 1 - a,b).
a. b.H×nh 1: èng cèng ®Çu

3.4 èng cèng gi÷a (Interjack Pipe)
Lμ èng cèng ®−îc ®Æt ë gi÷a ®−êng cèng vμ cã khíp nèi ë c¶ 2 ®Çu èng.
3.5 ®−êng cèng (Line Pipe)
Lμ toμn bé chiÒu dμi cña cèng, bao gåm c¸c èng cèng ®−îc liªn kÕt víi nhau.
Chó thÝch: èng cèng còng cã thÓ lμ ®−êng cèng nÕu nã ®−îc ®óc liÒn kh«ng nèi.

3.6 KÝch th−íc danh ®Þnh cña èng cèng (®−êng kÝnh danh ®Þnh-Dd® ) (Nominal Size)
Lμ trÞ sè qui −íc ®−îc chän lμm kÝch th−íc c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ m« ®un c¸c kÝch th−íc kh¸c cña
cèng. Nã còng lμ ®−êng kÝnh trong cña èng cèng tÝnh b»ng mm.

Page 5
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

3.7 ®−êng kÝnh trong chÕ t¹o (Dct) (internal manufacturing diameter)
Lμ ®−êng kÝnh trong cña èng cèng do thiÕt kÕ qui ®Þnh vμ nhμ s¶n xuÊt lÊy nã lμm chuÈn ®Ó
chÕ t¹o.
3.8 ®−êng kÝnh trong thùc tÕ (Dtt) (internal actual diameter)
Lμ ®−êng kÝnh trong cña èng cèng thùc tÕ ®¹t ®−îc.
3.9 ChiÒu dμi tæng vμ chiÒu dμi hiÖu dông cña èng cèng (Total length and effective
length)
ChiÒu dμi tæng vμ chiÒu dμi hiÖu dông cña cèng ®−îc biÓu thÞ trong h×nh 2.
ChiÒu dμi hiÖu dông ChiÒu dμi hiÖu dông

ChiÒu dμi tæng ChiÒu dμi tæng


a) èng cèng víi mèi nèi ©m d−¬ng b) èng cèng víi mèi nèi ®ai èpH×nh 2: ChiÒu dμi tæng vμ chiÒu dμi hiÖu dông cña èng cèng3.10 TiÕt diÖn cèng bæ xung
Lμ tiÕt diÖn ë chç nèi cèng ®Ó hoμn chØnh ®−êng bao èng cèng.
3.11 L« s¶n phÈm (batch of products)
Sè l−îng 100 èng cèng trong mét ®ît s¶n xuÊt cã cïng ®Æc tÝnh kü thuËt, cïng chñng lo¹i,
gièng nhau vÒ kÝch th−íc, dïng cïng lo¹i vËt liÖu vμ ®−îc s¶n xuÊt theo cïng mét qui tr×nh
c«ng nghÖ ®−îc coi lμ mét l«. NÕu sè l−îng èng cèng cña mét ®ît s¶n xuÊt kh«ng ®ñ 100 s¶n
phÈm, th× còng coi lμ mét l« ®Ó lÊy mÉu thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l−îng.4. Ph©n lo¹i èng cèng

Page 6
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

4.1 Ph©n lo¹i theo ®−êng kÝnh danh ®Þnh
Tiªu chuÈn nμy ph©n èng cèng lμm 25 lo¹i, cã ®−êng kÝnh danh ®Þnh nh− ®· nªu trong b¶ng
1, cét 2:
Ký hiÖu Dd®
4.2 Ph©n lo¹i theo cÊp t¶i
Tiªu chuÈn nμy ph©n èng cèng lμm 3 cÊp t¶i c¬ b¶n nh− qui ®Þnh ë b¶ng 2.
a. èng cèng cÊp t¶i thÊp, ký hiÖu cÊp T.
b. èng cèng cÊp t¶i tiªu chuÈn, ký hiÖu cÊp TC.
c. èng cèng cÊp t¶i cao, ký hiÖu cÊp C.

4.3 ph©n lo¹i theo h×nh thøc liªn kÕt nèi
Theo c¸ch ph©n lo¹i nμy, èng cèng gåm 3 lo¹i (h×nh 3)
a. èng cèng nèi theo theo kiÓu "©m - d−¬ng" (h×nh 3a), ký hiÖu NAD
b. èng cèng nèi theo theo kiÓu "lång - ghÐp" (h×nh 3b), ký hiÖu NLG
c. èng cèng nèi theo theo kiÓu "®ai èp" (h×nh 3c), ký hiÖu N§O
a) b)
Page 7
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

c)


H×nh 3: C¸c kiÓu nèi èng cèng


4.4 C¸c h×nh thøc nèi liªn kÕt
Cã hai h×nh thøc nèi liªn kÕt: H×nh thøc liªn kÕt mÒm vμ h×nh thøc liªn kÕt cøng.
- H×nh thøc liªn kÕt mÒm: Dïng vßng liªn kÕt lμ cao su hoÆc chÊt dÎo, cã thÓ lμ c¸c kiÓu nèi
liªn kÕt sau:
+ KiÓu nèi ©m d−¬ng: Mèi nèi lμ mét vßng liªn kÕt mÒm ®Æt ë trong thμnh cña èng cèng. Vßng
liªn kÕt mÒm cã thÓ lμ d¹ng trßn tr¬n hoÆc d¹ng vßng ®−îc gi÷ h·m ë vÞ trÝ cè ®Þnh (h×nh 4).
a) Lo¹i vßng trßn tr¬n b) Lo¹i vßng gi÷ h·m


H×nh 4 M« h×nh nèi ©m - d−¬ng víi liªn kÕt mÒm
+ KiÓu nèi lång ghÐp: Mèi nèi lμ mét vßng liªn kÕt mÒm ®Æt ë ngoμi thμnh èng cèng (h×nh 5).
Page 8
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006
a) Vßng trßn tr¬n b) Vßng trßn gi÷ h·m


H×nh 5 M« h×nh nèi liªn kÕt kiÓu lång ghÐp


- H×nh thøc liªn kÕt cøng: Cã thÓ theo kiÓu vμnh ®ai èp (h×nh 3c)


5. Yªu cÇu kü thuËt
5.1 Yªu cÇu vÒ vËt liÖu
5.1.1 Xi m¨ng:
Xi m¨ng dïng cho s¶n xuÊt èng cèng lμ xi m¨ng poocl¨ng (PC) theo tiªu chuÈn TCVN 2682:
1999 hoÆc xi m¨ng poocl¨ng hçn hîp (PCB), theo tiªu chuÈn TCVN 6260:1997; còng cã thÓ
sö dông c¸c lo¹i xi m¨ng kh¸c, nh−ng ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng.


5.1.2 Cèt liÖu
a. Cèt liÖu nhá - C¸t dïng cho s¶n xuÊt èng cèng cã thÓ lμ c¸t tù nhiªn hoÆc c¸t nghiÒn,
nh−ng ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn cèt liÖu cho bª t«ng .
b. Cèt liÖu lín - ®¸ d¨m, sái hoÆc sái d¨m dïng ®Ó s¶n xuÊt èng cèng ph¶i phï hîp víi tiªu
chuÈn cèt liÖu cho bª t«ng. ngoμi ra chóng cßn ph¶i tho¶ m·n c¸c quy ®Þnh cña thiÕt kÕ.
5.1.3 N−íc
N−íc trén vμ b¶o d−ìng bª t«ng cÇn tho¶ m·n yªu cÇu kü thuËt cña TCxdVN 324: 2004
5.1.4 Phô gia
Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi phô gia cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn TCxdVN 325: 2004
5.1.5 Cèt thÐp


Page 9
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

- Cèt thÐp dïng cho s¶n xuÊt èng cèng ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng sau ®©y:


Lo¹i cèt thÐp Tiªu chuÈn kü thuËt
TCVN 1651:1985, hoÆc TCVN 6285:1997
+ ThÐp cèt bª t«ng,
vμ iso 6935 - 1
+ mèi hμn thÐp TCVN 5400:1991
+ L−íi hμn thÐp TCVN 6286:1997
+ ThÐp kÕt cÊu TCVN 5709:1993


- Cèt thÐp chñ ®−îc bè trÝ thμnh c¸c vßng trßn ®ång t©m hoÆc ë d¹ng ®−êng xo¾n èc liªn tôc.
Thanh thÐp däc lμ c¸c thanh cÊu t¹o. Cèt thÐp cã thÓ bè trÝ thμnh mét líp hoÆc hai líp. Cèt
thÐp còng cã thÓ s¶n xuÊt s½n ë d¹ng khung kÕt cÊu. Liªn kÕt gi÷a c¸c thanh bÊt kú ®−îc
thùc hiÖn b»ng c¸ch hμn hoÆc buéc.
- Cèt thÐp ë vÞ trÝ thμnh miÖng èng cèng hoÆc ë vÞ trÝ bê hèc cña khíp nèi ph¶i ®−îc bè trÝ ë
d¹ng thanh liªn tôc.
- Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vßng cèt thÐp ®ång t©m kh«ng ®−îc nhá h¬n kÝch th−íc Dmax cña cèt
liÖu lín céng thªm 5 mm
5.2 Yªu cÇu vÒ h×nh thøc ngo¹i quan vμ khuyÕt tËt cho phÐp cña èng cèng
5.2.1 §é ph¼ng ®Òu cña bÒ mÆt
BÒ mÆt bªn ngoμi vμ bªn trong cña èng cèng yªu cÇu ph¼ng ®Òu, kh«ng ®−îc cã c¸c ®iÓm gå
lªn hoÆc hâm xuèng qu¸ 5mm.
Trªn bÒ mÆt èng cèng kh«ng cho phÐp cã c¸c lç rçng cã chiÒu s©u lín h¬n hoÆc b»ng12mm.
5.2.2 Vì bÒ mÆt
Khi cã c¸c khuyÕt tËt vì bÒ mÆt bª t«ng do th¸o khu«n hoÆc do qu¸ tr×nh thi c«ng vËn
chuyÓn, th× tæng diÖn tÝch bÒ mÆt vì kh«ng ®−îc qu¸ (6×Dd®)mm2, trong ®ã diÖn tÝch mét
miÕng vì kh«ng ®−îc lín h¬n (3× Dd®)mm2. èng cèng còng kh«ng ®−îc cã diÖn tÝch bª t«ng
bÞ vì trªn c¶ hai bÒ mÆt (mÆt trong vμ mÆt ngoμi) ë chç tiÕp xóc cña miÖng cèng.
5.2.3 Nøt bÒ mÆt
cho phÐp cã c¸c vÕt nøt bÒ mÆt bª t«ng do biÕn d¹ng mÒm, nh−ng bÒ réng vÕt nøt kh«ng
®−îc qu¸ 0,1 mm. C¸c vÕt nøt nμy cã thÓ ®−îc lÊp b»ng c¸ch xoa hå xi m¨ng.
5.2.4 Sù biÕn mμu cña bª t«ng cèng
Cã thÓ chÊp nhËn sù biÕn mμu cña bª t«ng èng cèng, nh−ng nÕu bª t«ng bÞ nhuèm mμu do
cèt thÐp bªn trong gØ, th× èng cèng ®ã kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt l−îng.

Page 10
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 20065.3. Yªu cÇu vÒ kÝch th−íc vμ ®é sai lÖch cho phÐp
5.3.1. ®−êng kÝnh danh ®Þnh vμ ®é sai lÖch cho phÐp

- ®−êng kÝnh danh ®Þnh cña èng cèng vμ ®é sai lÖch ®−îc quy ®Þnh nh− trong b¶ng 1.B¶ng 1: §−êng kÝnh danh ®Þnh vμ ®é sai lÖch cho phÐp

STT ®−êng kÝnh trong ChiÒu dμy ChiÒu dμi
®−êng kÝnh danh ®é sai lÖch ChiÒu dμy qui ®é sai lÖch hiÖu dông
®Þnh cho phÐp ®Þnh cho phÐp
(mm) (mm)
(mm) (mm) (mm)
1 2 3 4 5 6
1 200
+5
2 300
3 400 40 ÷ 80
4 500 ± 10
5 600
6 750 +6 1000÷5000
7 800*
80 ÷ 100
8 900
9 1000* ± 20
10 1050
11 1200 120 ÷ 180
12 1250* +10
1 2 3 4 5 6

13 1350
+10
14 1500 +30
140 ÷ 200
15 1650 -20
16 1800 +16
17 1950 +30 160 ÷ 240 1000÷5000
18 2000* -25


Page 11
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

19 2100
+35
20 2250
-25
21 2400
22 2550
23 2700 +40 240 ÷ 300
24 2850 -25
25 3000

CHó THÝCH: C¸c èng cèng cã Dd® víi dÊu * ®−îc sö dông trong thêi gian qu¸ ®é vμ sÏ bÞ lo¹i
bá dÇn.5.3.2. §−ßng kÝnh trong chÕ t¹o vμ ®−êng kÝnh trong thùc tÕ

- §−êng kÝnh trong chÕ t¹o do thiÕt kÕ lùa chän trong sè 25 gi¸ trÞ ®−êng kÝnh danh ®Þnh qui
®Þnh, nhμ s¶n xuÊt cÇn th«ng b¸o ®−êng kÝnh trong chÕ t¹o cña s¶n phÈm èng cèng mμ hä
cung cÊp
- §−êng kÝnh trong thùc tÕ kh«ng ®−îc sai lÖch víi ®−êng kÝnh trong chÕ t¹o qu¸ ®é sai lÖch
cho phÐp ®−îc nªu trong b¶ng 1.
5.3.3. §−êng kÝnh ngoμi chÕ t¹o vμ ®−êng kÝnh ngoμi thùc tÕ
- §−êng kÝnh ngoμi chÕ t¹o cña èng cèng do thiÕt kÕ qui ®Þnh, nhμ s¶n xuÊt lÊy ®ã lμm chuÈn
®Ó chÕ t¹o.
- §−êng kÝnh ngoμi thùc tÕ cña èng cèng lμ sè ®o ®−êng kÝnh ngoμi thùc tÕ ®o ®−îc trªn s¶n
phÈm èng cèng mμ hä ®· chÕ t¹o. C¸c gi¸ trÞ nμy ph¶i phï hîp víi dung sai cho phÐp.
5.3.4. ChiÒu dμy thμnh èng cèng
- ChiÒu dμy thμnh èng cèng phô thuéc vμo ®−êng kÝnh danh ®Þnh vμ t¨ng dÇn theo b−íc
m«®un cña èng cèng. ChiÒu dμy thμnh èng cèng cã gi¸ trÞ vμo kho¶ng 1/10 gi¸ trÞ ®−êng kÝnh
danh ®Þnh, ®−îc lÊy theo b¶ng 1.
- Sai lÖch cña chiÒu dμy thμnh èng cèng: ChiÒu dμy theo ®−êng xuyªn t©m cña thμnh èng
cèng kh«ng ®−îc sai lÖch qu¸ so víi gi¸ trÞ ®−îc c«ng bè cña nhμ s¶n xuÊt nh− qui ®Þnh trong
b¶ng 1 (trõ khi do thiÕt kÕ Ên ®Þnh ë nh÷ng chç hâm hoÆc låi cña thμnh èng)
5.3.5. ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp
- Cã hai líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp: líp bªn trong vμ líp bªn ngoμi èng cèng. ChiÒu dμy líp
bª t«ng b¶o vÖ kh«ng ®−îc nhá h¬n 12mm.Page 12
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

- ë nh÷ng chç kh«ng cã líp bª t«ng b¶o vÖ ph¶i dïng thÐp kh«ng gØ hoÆc vËt liÖu kh¸c kh«ng
bÞ ¨n mßn.
- èng cèng dïng trong m«i tr−êng x©m thùc hoÆc m«i tr−êng biÓn cÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ
cèt thÐp thÝch hîp kÌm theo.
5.3.6. ChiÒu dμi hiÖu dông cña èng cèng
- ChiÒu dμi hiÖu dông cña èng cèng cã thÓ thay ®æi trong kho¶ng 1000-5000mm
- ChiÒu dμi hiÖu dông cña èng cèng ®Çu do thiÕt kÕ qui ®Þnh
- chiÒu dμi hiÖu dông cña èng cèng ®−îc nhμ s¶n xuÊt c«ng bè vμ th«ng b¸o cïng víi kÝch
th−íc danh ®Þnh cña s¶n phÈm.

5.3.7. §é th¼ng cña èng cèng

Däc theo ®−êng sinh, èng cèng ph¶i tho¶ m·n tiªu chuÈn ®é th¼ng trªn c¶ hai mÆt (mÆt ngoμi
vμ mÆt trong). Sai lÖch ®é th¼ng (tøc ®é cong) cho phÐp theo chiÒu dμi lμ 1mm/m.


5.3.8. §é vu«ng gãc cña ®Çu èng cèng
TiÕt diÖn ®Çu èng cèng ph¶i vu«ng gãc víi c¸c ®−êng sinh mÆt ngoμi. Tuú theo ®−êng kÝnh
danh ®Þnh, sai lÖch ®é vu«ng gãc cña ®Çu èng cèng e kh«ng ®−îc v−ît qu¸ gi¸ trÞ qui ®Þnh ë
b¶ng 2.
B¶ng 2: Sai lÖch cho phÐp vÒ ®é vu«ng gãc cña ®Çu èng cèng


®−êng kÝnh danh ®Þnh §é sai lÖch cho phÐp (mm)
(mm)

200 - 1500 5,0

1650 - 2250 7,02400 - 3000 e 10,0
Page 13
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

5.4 Yªu cÇu kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña èng cèng
5.4.1 Yªu cÇu c−êng ®é bª t«ng
C−êng ®é bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu thiÕt kÕ.
NÕu cÇn thiÕt cã thÓ sö dông kÕt hîp ph−¬ng ph¸p kh«ng ph¸ ho¹i theo TCVN 171: 1989 ®Ó
x¸c ®Þnh c−êng ®é bª t«ng.
Tr−êng hîp cã sù tranh chÊp gi÷a c¸c bªn, th× ph¶i kiÓm tra trªn mÉu bª t«ng khoan tõ èng
cèng.
5.4.2 Yªu cÇu kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña èng cèng
Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña èng cèng ®−îc ®¸nh gi¸ th«ng qua ph−¬ng ph¸p Ðp ba c¹nh. Theo kh¶
n¨ng chÞu t¶i, èng cèng ®−îc ph©n lμm ba cÊp chÞu t¶i c¬ b¶n: cÊp T, cÊp TC vμ cÊp C.
Phô thuéc cÊp chÞu t¶i, èng cèng ph¶i ®¹t ®−îc ba lo¹i lùc sau:
- Lùc kh«ng nøt (t¶i träng kh«ng nøt) lμ lùc Ðp qui ®Þnh cho mçi lo¹i èng cèng víi mét cÊp chÞu
t¶i x¸c ®Þnh ®−îc duy tr× Ýt nhÊt trong mét phót mμ kh«ng xuÊt hiÖn vÕt nøt;
- Lùc lμm viÖc (t¶i träng lμm viÖc) lμ lùc Ðp ®−îc sö dông trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ. Lùc Ðp qui
®Þnh ®−îc duy tr× Ýt nhÊt trong mét phót mμ kh«ng xuÊt hiÖn vÕt nøt hoÆc xuÊt hiÖn vÕt nøt nhá
cã chiÒu s©u kh«ng lín h¬n 2 mm hoÆc bÒ réng vÕt nøt kh«ng lín h¬n 0,25mm;
- Lùc cùc ®¹i (t¶i träng cùc ®¹i hay t¶i träng ph¸ ho¹i) lμ lùc Ðp tèi ®a mμ èng cèng ®¹t ®−îc;
Ba lo¹i lùc Ðp nªu trªn cho tõng cÊp t¶i träng øng víi mçi lo¹i ®−êng kÝnh danh ®Þnh ®−îc
cho ë b¶ng 3.
Ph−¬ng ph¸p thö Ðp ba c¹nh ®−îc h−íng dÉn ë môc 6 ph−¬ng ph¸p thö cña tiªu chuÈn nμy.


B¶ng 3: èng cèng bª t«ng cèt thÐp tho¸t n−íc CÊp t¶i vμ lùc Ðp


T¶i träng thö theo ph−¬ng ph¸p Ðp 3 c¹nh (kN/m)
®−êng èng cÊp t¶i thÊp (T) èng cÊp t¶i tiªu chuÈn (TC) èng cÊp t¶i cao (C)
stt kÝnh danh Lùc Lùc Lùc Lùc Lùc Lùc Lùc Lùc
Lùc cùc
®Þnh mm kh«ng lμm cùc kh«ng lμm kh«ng lμm cùc
®¹i
nøt viÖc ®¹i nøt viÖc nøt viÖc ®¹i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 200 12 20 25
15 23 29 - - -
2 300
3 400 20 31 39 26 41 52Page 14
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

4 500 24 38 48 29 46 58
5 600 29 46 58 34 54 68
6 750 24 38 48 34 53 67 41 65 81
7 800* 27 42 53 37 60 74 47 75 94
8 900 29 46 58 42 67 84 53 85 106
9 1000* 31 49 61 45 71 90 57 91 113
10 1050 32 51 64 48 76 95 60 96 120
11 1200 36 58 72 55 87 109 69 110 138
12 1250* 38 61 76 57 91 114 73 116 146
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 1350 39 63 79 60 96 120 76 122 153
14 1500 69 87 104 130 132 165
43 65 82
15 1650 75 94 116 145 148 183
47 73 91
16 1800 82 103 124 155 158 198
51 78 99
17 1950 88 110 135 169 169 220
18 2000* 93 115 140 175 175 225
19 2100 96 120 146 183 184 230
20 2250 53 102 128 82 155 194 102 195 244
21 2400 108 135 165 207 210 263
22 2550 116 145 177 222 223 279
23 2700 57 124 155 86 186 233 109 235 294
24 2850 130 163 195 244 251 304
25 3000 135 169 207 259 260 326
Chó thÝch: NÕu cã sù tho¶ thuËn gi÷a bªn giao vμ bªn nhËn th× cã thÓ kh«ng cÇn kiÓm tra
lùc cùc ®¹i, mμ chØ kiÓm tra lùc kh«ng nøt vμ lùc lμm viÖc. Trong tr−êng hîp cÇn kiÓm tra ®é
an toμn lμm viÖc cña èng cèng, th× ph¶i kiÓm tra lùc cùc ®¹i. Lùc cùc ®¹i th−êng ph¶i ®¶m b¶o
lín h¬n lùc lμm viÖc víi hÖ sè an toμn k= 0,8.


5.5. Yªu cÇu vÒ kh¶ n¨ng chèng thÊm n−íc cña èng cèng
Kh¶ n¨ng chèng thÊm n−íc cña èng cèng ®−îc biÓu thÞ b»ng kh¶ n¨ng chÞu ®−îc ¸p lùc thuû
tÜnh khi èng cèng chøa ®Çy n−íc, mμ kh«ng bÞ n−íc thÊm qua thμnh èng. Tiªu chuÈn cßn qui
®Þnh kh¶ n¨ng chèng thÊm n−íc cña èng cèng lμm viÖc ë chÕ ®é ¸p lùc cao, ®Õn ¸p lùc 2m
cét n−íc.

Page 15
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

5.6 Yªu cÇu vÒ mèi nèi liªn kÕt cña èng cèng
Theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ.
5.7. Yªu cÇu c¸c phô kiÖn cña èng cèng
C¸c phô kiÖn kÌm theo èng cèng cã thÓ lμ:
- Vßng liªn kÕt mÒm b»ng cao su hoÆc chÊt dÎo nh− quy ®Þnh ë ®iÒu 5.6.
- Vμnh ®ai èp nh− qui ®Þnh ë ®iÒu 5.6
- C¸c phô kiÖn phôc vô l¾p ®Æt cèng bao gåm: TÊm ®ì èng cèng vμ khèi mãng ®óc s½n (h×nh
6). C¸c tÊm ®ì èng cèng ®−îc ®óc s½n víi cung tiÕp xóc gi÷a èng cèng vμ khèi mãng tÝnh
theo gãc ë t©m lμ 900. ChiÒu dμy, chiÒu dμi tÊm ®ì èng cèng vμ khèi mãng còng nh− m¸c bª
t«ng do thiÕt kÕ qui ®Þnh.
èng cèng
90 Khèi mãng 90
TÊm ®ì

a) Mãng cèng ®óc s½n b) Mãng cèng ®óc s½n
chØ cã khèi mãng gåm tÊm ®ì vμ khèi
mãng


H×nh 6: Mãng cèng ®óc s½n
5.8 Ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn
5.8.1 Ghi nh·n
- Trªn èng cèng ph¶i ghi râ:
+ Tªn c¬ së s¶n xuÊt
+ ®−êng kÝnh danh ®Þnh, chiÒu dμi hiÖu dông vμ cÊp t¶i träng theo tiªu chuÈn nμy

Page 16
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

+ Sè hiÖu l«
+ Ngμy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt
- èng cèng khi xuÊt x−ëng ph¶i cã phiÕu kiÓm tra chÊt l−îng kÌm theo, víi néi dung:
+ Tªn c¬ së s¶n xuÊt
+ Lo¹i èng cèng vμ cÊp t¶i träng theo tiªu chuÈn nμy
+ Gi¸ trÞ thùc cña c¸c chØ tiªu theo ®iÒu 5
+ Sè l−îng èng cèng xuÊt x−ëng vμ sè hiÖu l«
+ Ngμy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt
5.8.2 B¶o qu¶n
- S¶n phÈm èng cèng ®−îc xÕp n»m ngang, gi÷a c¸c líp ph¶i ®Æt c¸c miÕng kª thÝch hîp,
®−îc xÕp riªng theo l« s¶n phÈm.
5.8.2 VËn chuyÓn
- S¶n phÈm èng cèng chØ ®−îc phÐp bèc xÕp, vËn chuyÓn khi c−êng ®é bª t«ng ®¹t tèi thiÓu
70% c−êng ®é thiÕt kÕ.
- S¶n phÈm èng cèng ph¶i ®−îc xÕp, dì b»ng cÈu chuyªn dông, dïng d©y c¸p mÒm, hoÆc
thiÕt bÞ g¸ kÑp thÝch hîp.
- Khi vËn chuyÓn, c¸c èng cèng ph¶i ®−îc liªn kÕt chÆt víi ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó tr¸nh
x« ®Èy, va ®Ëp g©y h− háng.


6. Ph−¬ng ph¸p thö
6.1 Ph©n l« vμ lÊy mÉu thö
èng cèng s¶n xuÊt ra ®−îc ph©n thμnh l« theo qui ®Þnh cña ®iÒu 3.11
6.2 KiÓm tra ngo¹i quan, khuyÕt tËt vμ nh·n m¸c
6.2.1 Dông cô vμ thiÕt bÞ thö
- Th−íc thÐp hoÆc th−íc thÐp cuén cã kh¶ n¨ng ®o ®é dμi 1m, ®é chÝnh x¸c 1mm.
- Th−íc thÐp dμi 300÷500 mm, ®é chÝnh x¸c ®Õn 1mm
- Th−íc kÑp, ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm
- Bé c¨n l¸ ®Ó kiÓm tra vÕt nøt, ®é dμy cña c¨n l¸ tõ 0,05÷1,00mm
- KÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i tõ 5 - 10 lÇn
6.2.2 TiÕn hμnh thö
- Tõ mçi l« s¶n phÈm lÊy ra 5 èng cèng lμm mÉu thö ®Ó kiÓm tra.
- §o chiÒu s©u vÕt lâm: ®Æt th−íc dμi däc theo ®−êng sinh èng cèng råi c¾m thanh tr−ît cña
th−íc kÑp ®Õn ®¸y vÕt lâm, ®o kho¶ng c¸ch tõ ®¸y vÕt lâm ®Õn mÐp d−íi cña th−íc.

Page 17
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

- §o kÝch th−íc bª t«ng vì ®Ó tÝnh diÖn tÝch vì: Qui vÕt vì vÒ d¹ng h×nh trßn t−¬ng ®−¬ng, ®o
®−êng kÝnh trung b×nh ®Ó tÝnh ra diÖn tÝch vì hoÆc dïng giÊy bãng kÝnh cã kÎ s½n l−íi «
vu«ng ®Ó ®o diÖn tÝch bª t«ng vì, tÝnh diÖn tÝch vì b»ng c¸ch ®Õm sè « vu«ng.
- §o vÕt nøt bª t«ng: Quan s¸t ph¸t hiÖn vÕt nøt b»ng m¾t th−êng hoÆc dïng kÝnh lóp. NÕu
cã vÕt nøt, th× c¾m ®Çu th−íc l¸ c¨n vμo vÕt nøt ®Ó x¸c ®Þnh bÒ réng vμ chiÒu s©u vÕt nøt.
6.2.3 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö
NÕu c¶ 5 s¶n phÈm lÊy ra cña mét l« ®¹t yªu cÇu th× l« ®ã ®¹t chÊt l−îng qui ®Þnh.
NÕu trong 5 s¶n phÈm cã mét s¶n phÈm kh«ng ®¹t th× trong l« ®ã l¹i chän tiÕp ra 5 s¶n phÈm
kh¸c ®Ó kiÓm tra. NÕu l¹i cã mét s¶n phÈm kh«ng ®¹t th× ®èi víi l« s¶n phÈm nμy ph¶i nghiÖm
thu tõng s¶n phÈm.
6.3. KiÓm tra kÝch th−íc vμ ®é vu«ng gãc cña ®Çu èng cèng
6.3.1. Dông cô vμ thiÕt bÞ thö.
- Th−íc kÑp hoÆc dông cô thÝch hîp, ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm.
- Th−íc thÐp hoÆc th−íc thÐp cuén, ®é chÝnh x¸c ®Õn 1,0 mm
- M¸y khoan bª t«ng
- Bóa, ®ôc s¾t
- £ke
6.3.2 TiÕn hμnh thö
- Mçi l« s¶n phÈm lÊy ra 5 èng cèng ®¹i diÖn ®Ó kiÓm tra.
- §o ®−êng kÝnh trong: Dïng th−íc thÐp hoÆc th−íc thÐp cuén ®o ®−êng kÝnh trong thùc tÕ cña
tõng èng cèng theo hai ph−¬ng xuyªn t©m th¼ng gãc víi nhau. ViÖc ®o ®−îc tiÕn hμnh trªn c¶
hai ®Çu èng cèng.
- §o chiÒu dμy cña thμnh èng cèng ë bèn ®Çu cña hai ®−êng kÝnh nªu trªn b»ng th−íc kÑp.
- ®o chiÒu dμi hiÖu dông cña tõng èng cèng theo c¸c ®−êng sinh qua bèn ®Çu cña hai ®−êng
kÝnh nªu trªn b»ng th−íc thÐp hoÆc th−íc thÐp cuén.
- §o chiÒu dμy cña líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp ®èi víi tõng èng cèng b»ng c¸ch khoan hai lç
trªn mÆt èng cèng cho tíi cèt thÐp råi ®o b»ng th−íc kÑp (chäc thanh tr−ît cña th−íc kÑp vμo
lç). Sau khi ®o xong dïng v÷a xi m¨ng trÐt kÝn vμo c¸c lç khoan.
- Còng cã thÓ ®ôc mét r·nh dμi 300mm, réng 25mm ®Ó lé cèt thÐp ra hoÆc khoan nân, hoÆc
c¾t ngang tiÕt diÖn cèng ®Ó ®o bÒ dμy líp bª t«ng b¶o vÖ hiÖn ra.
- §é vu«ng gãc cña ®Çu èng cèng ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: Dùng ®øng èng cèng trªn nÒn
ph¼ng hoÆc tÊm thÐp ph¼ng cøng, n»m ngang. §Æt mét c¹nh cña ªke n»m trªn mÆt ph¼ng
nÒn vμ tiÕp xóc víi thμnh cèng ë mét ®iÓm. C¹nh AB cña ªke t¹o víi ®−êng sinh AC cña èng


Page 18
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

cèng mét gãc α. H¹ ®−êng vu«ng gãc tõ B xuèng ®−êng sinh AC. §o kho¶ng c¸ch BC vμ AC.
Tgα sÏ b»ng BC/AC.
Sai lÖch vÒ ®é vu«ng gãc cña ®Çu èng cèng (e) ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:

e =D. tgα = D. BC/AC

Trong ®ã: D lμ ®−êng kÝnh ngoμi cña èng cèng

- Lén ng−îc ®Çu èng cèng ®Ó ®o ®é vu«ng gãc ®Çu kia cña èng cèng. So s¸nh c¸c gi¸ trÞ cña
e ®o ®−îc víi ®é sai lÖch cho phÐp ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 2 ®Ó ®¸nh gi¸ ®é vu«ng gãc cña
®Çu èng cèng.

- X¸c ®Þnh ®é th¼ng cña èng cèng: ®èi víi mÆt cong lâm, ®Æt mét th−íc th¼ng lªn hai ®Çu cña
mét ®−êng sinh, råi ®o kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm hâm s©u nhÊt ®Õn mÐp th−íc. §èi víi mÆt cong
låi, dïng th−íc th¼ng tú lªn chç låi cao nhÊt vμ ®Æt song song víi trôc èng cèng, ®o kho¶ng
c¸ch lín nhÊt gi÷a mÐp th−íc víi mÆt èng cèng
a
b
B
C
α
c
α
A

H×nh 7: S¬ ®å ®o ®é vu«ng gãc cña ®Çu èng cèng
a. èng cèng b. ªke c. TÊm thÐp hoÆc nÒn
ph¼ng
6.3.3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶
NÕu c¶ 5 èng cèng kiÓm tra ®Òu ®¹t yªu cÇu, th× l« s¶n phÈm ®¹t chÊt l−îng qui ®Þnh, cßn nÕu
trong 5 s¶n phÈm cã mét s¶n phÈm kh«ng ®¹t, th× trong l« ®ã l¹i chän tiÕp ra 5 s¶n phÈm kh¸c
Page 19
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

®Ó kiÓm tra. NÕu l¹i cã mét s¶n phÈm kh«ng ®¹t, th× ®èi víi l« s¶n phÈm nμy ph¶i nghiÖm thu
tõng s¶n phÈm.
6.4 KiÓm tra c−êng ®é bª t«ng
Bª t«ng ph¶i ®−îc lÊy mÉu, b¶o d−ìng vμ x¸c ®Þnh c−êng ®é theo qui ®Þnh cña TCVN 3105:
1993, TCVN 3118: 1993 vμ l−u phiÕu thÝ nghiÖm, coi ®ã lμ mét trong c¸c hå s¬ chÊt l−îng s¶n
phÈm. Còng cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p kh«ng ph¸ ho¹i ®Ó x¸c ®Þnh c−êng ®é bª t«ng theo
TCXD 171:1989. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i kiÓm tra trªn mÉu bª t«ng khoan tõ èng
cèng.
chó thÝch: Khoan mÉu bª t«ng theo h−íng xuyªn t©m cña èng cèng, lÊy chiÒu dμy thμnh
èng cèng lμm chiÒu cao mÉu thö.
6.5 Thö kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña èng cèng
6.5.1 Nguyªn t¾c thö
PhÐp thö ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p Ðp ba c¹nh trªn mét ®o¹n èng cèng thö cã chiÒu
dμi 1000mm. Khi Ðp, èng cèng thö ®−îc l¾p ®Æt ®Ó tiÕp xóc chÆt chÏ víi ba thanh cøng theo
ba ®−êng sinh cña èng nh− s¬ ®å trong h×nh 8.
6.5.2 Dông cô vμ thiÕt bÞ thö
- M¸y Ðp thuû lùc hoÆc m¸y Ðp c¬ häc dïng hÖ thèng kÝch thuû lùc. M¸y ph¶i ®−îc l¾p ®ång
hå lùc cã thang lùc phï hîp, sao cho t¶i träng thö ph¶i n»m trong ph¹m vi 20- 80% gi¸ trÞ lín
nhÊt cña thang lùc. ®é chÝnh x¸c cña m¸y trong kho¶ng ±2% t¶i träng thö quy ®Þnh.
- Thanh gèi tùa, thanh truyÒn lùc vμ c¸c chi tiÕt phô: bao gåm hai thanh gèi tùa ë d−íi(d¹ng
nªm, h×nh7c) mét thanh truyÒn lùc ë trªn vμ c¸c tÊm ®Öm.
Hai thanh gèi tùa d−íi ®−îc lμm b»ng thÐp cøng, còng cã thÓ lμm b»ng gç cøng ®¶m b¶o
th¼ng vμ bÒ mÆt ph¼ng. Thanh gèi tùa cã chiÒu dμi 1000mm, c¸c kÝch th−íc kh¸c nh− h×nh 8.
Hai thanh gèi tùa ®Æt song song víi nhau, kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp trong cña chóng c¸ch
nhau mét kho¶ng kh«ng nhá h¬n 25 mm. C¸c tÊm ®Öm cao su cã ®é cøng 45 - 60 ®é cøng
Shore.
- Thanh truyÒn lùc ë trªn lμm b»ng thÐp cøng dμi 1000mm ®−îc tú lªn èng cèng qua mét ®Öm
cao su cã ®Æc tÝnh nh− trªn. Thanh truyÒn lùc ph¶i th¼ng, ®é sai lÖch kh«ng qu¸ 2,5 mm/m so
víi ®−êng th¼ng. Lùc cña m¸y Ðp t¸c dông lªn ®iÓm gi÷a cña chiÒu dμi thanh truyÒn lùc vμ
ph©n bè ®Òu trªn ®−êng sinh cña èng cèng tiÕp xóc víi thanh truyÒn lùc
- Th−íc c¨n l¸ ®Çu v¸t khum trßn víi ®−êng kÝnh 1,5mm, th−íc cã c¸c chiÒu dμy chuÈn:
0,25mm, dïng ®Ó ®o chiÒu réng cña vÕt nøt (h×nh 9).Page 20
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

- Th−íc thÐp hoÆc th−íc thÐp cuén cã thÓ ®o ®−îc chiÒu dμi 1000mm víi ®é chÝnh x¸c ®Õn
1mm.


L/2 L/2

P P

a
b
25 minb
c
d
L = 1000
330+1
25+5
d
§é dèc 1:12

H×nh 8: S¬ ®å thö t¶i theo ph−¬ng ph¸p Ðp 3 c¹nh


a) Thanh truyÒn lùc. b) §Öm cao su cã tiÕt diÖn 150×(25 ®Õn 40)
c) Thanh gèi tùa d¹ng nªm d) TÊm thÐp ph¼ng.
chó thÝch TÊt c¶ c¸c kÝch th−íc ®−îc biÓu thÞ b»ng mm
12.7mm 1.5mm
§é v¸t 0.25mm/m
H×nh 9: Th−íc c¨n l¸ ®o chiÒu réng vÕt nøt6.5.3 TiÕn hμnh thö
Page 21
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

- ChuÈn bÞ mÉu thö: víi mçi l« s¶n phÈm cÇn cã Ýt nhÊt lμ hai èng cèng lμm mÉu thö. èng
cèng thö lμ mét èng cèng dμi 1000mm hoÆc mét ®o¹n èng cèng dμi 1000mm ®−îc c¾t ra tõ
èng cèng s¶n phÈm dμi h¬n.
Chó THÝCH: Cã thÓ Ðp trªn ®o¹n ®Çu èng cèng dμi 1000mm ®èi víi èng cèng dμi h¬n, mμ
kh«ng ph¶i c¾t ra ®Ó thÝ nghiÖm riªng.
- §Æt èng cèng thö t× lªn hai thanh gèi tùa mét c¸ch v÷ng vμng.
- §¸nh dÊu ®iÓm gi÷a hai mÐp trong cña 2 thanh gèi tùa ë hai ®Çu cña èng cèng thö, råi nèi
b»ng mét ®−êng th¼ng (®−êng sinh d−íi). KÎ mét ®−êng sinh thø hai ®èi xøng víi ®−êng sinh
d−íi qua trôc cña èng cèng thö. ®Æt tÊm ®Öm vμ thanh truyÒn lùc lªn trªn ®−êng sinh thø hai
®ã (h×nh8).
- VËn hμnh m¸y cho lùc t¸c dông lªn ®iÓm gi÷a cña thanh truyÒn lùc, t¨ng t¶i tõ tõ ®Õn gi¸ trÞ
10% lùc Ðp quy ®Þnh, gi÷ t¶i ®Ó kiÓm tra xem toμn bé hÖ thèng g¸ l¾p ®· v÷ng ch¾c, æn ®Þnh
ch−a. C¸c thanh gèi tùa vμ thanh truyÒn lùc cã tiÕp xóc ®Òu víi èng cèng kh«ng. Sau ®ã tiÕp
tôc t¨ng t¶i víi tèc ®é 200kN/phót. Khi ®¹t ®Õn gi¸ trÞ lùc kh«ng nøt ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 3
øng víi kÝch th−íc danh ®Þnh cña mÉu thö, th× gi÷ t¶i ë ®ã trong 1 phót vμ quan s¸t ®Ó ph¸t
hiÖn vÕt nøt.
NÕu kh«ng cã vÕt nøt, th× tiÕp tôc t¨ng t¶i tíi khi ®¹t lùc lμm viÖc, gi÷ t¶i ë ®ã trong mét phót vμ
quan s¸t vÕt nøt. NÕu kh«ng xuÊt hiÖn vÕt nøt hoÆc vÕt nøt nhá (chiÒu s©u kh«ng qu¸ 2mm,
hoÆc bÒ réng kh«ng qu¸ 0,25 mm x¸c ®Þnh b»ng th−íc c¨n l¸), th× l¹i tiÕp tôc t¨ng t¶i nh−ng
chËm l¹i víi tèc ®é 44kN/phót cho ®Õn khi ph¸ ho¹i, ghi l¹i lùc Ðp lín nhÊt ®¹t ®−îc. §ã chÝnh
lμ lùc Ðp cùc ®¹i hoÆc lùc ph¸ ho¹i.
6.5.4 §¸nh gi¸ kÕt qu¶
- Khi thö Ðp ®Õn lùc kh«ng nøt, mμ kh«ng thÊy xuÊt hiÖn vÕt nøt, th× èng cèng ®¹t yªu cÇu qui
®Þnh ®èi víi lùc kh«ng nøt. Tr−êng hîp ng−îc l¹i, èng cèng kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn
chÞu lùc.
- Khi thö Ðp ®Õn lùc lμm viÖc mμ kh«ng thÊy nøt hoÆc vÕt nøt cã bÒ réng kh«ng lín h¬n
0,25mm hoÆc chiÒu s©u vÕt kh«ng lín h¬n 2mm, th× èng cèng ®¹t yªu cÇu qui ®Þnh ®èi víi t¶i
träng lμm viÖc. Tr−êng hîp ng−îc l¹i, èng cèng kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn chÞu lùc.
- Khi thö Ðp ®Õn ph¸ ho¹i èng cèng, nÕu lùc cùc ®¹i ®¹t ®−îc gi¸ trÞ qui ®Þnh, th× èng cèng ®¹t
yªu cÇu qui ®Þnh ®èi víi t¶i träng cùc ®¹i.
- Tr−êng hîp lùc Ðp cùc ®¹i ®¹t lín h¬n lùc cùc ®¹i qui ®Þnh nh−ng ch−a ®¹t ®Õn gi¸ trÞ lùc cùc
®¹i cña èng cèng cao h¬n liÒn kÒ (b¶ng 3) th× vÉn chØ coi èng cèng ®¹t yªu cÇu ®èi víi t¶i
träng cùc ®¹i qui ®Þnh. Cßn nÕu nã ®¹t ®−îc, th× èng cèng ®ã ®−îc xÕp vμo cÊp chÞu t¶i cao

Page 22
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

h¬n qui ®Þnh. Khi ®ã lùc lμm viÖc sÏ ®−îc tÝnh b»ng 80% lùc Ðp cùc ®¹i thùc tÕ vμ lùc kh«ng
nøt ®−îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau ®©y:


Pkn = Pmax× R
Trong ®ã: Pkn: Lùc Ðp kh«ng nøt
Pmax: Lùc Ðp cùc ®¹i thùc tÕ
R: Tû sè gi÷a lùc Ðp kh«ng nøt vμ lùc Ðp cùc ®¹i øng víi kÝch th−íc danh ®Þnh
cña èng cèng ®−îc nªu trong b¶ng 3 cña tiªu chuÈn nμy.
L« èng cèng ®−îc chÊp nhËn khi tÊt c¶ c¸c èng cèng ®−îc thö ®Òu ®¹t yªu cÇu. NÕu kh«ng
®¹t th× cø mét èng cèng kh«ng ®¹t ph¶i thö thªm hai èng cèng kh¸c. NÕu c¸c kÕt qu¶ thö lÇn
hai ®Òu ®¹t yªu cÇu, th× l« èng cèng vÉn ®−îc chÊp nhËn. NÕu cã kÕt qu¶ kh«ng ®¹t, th× ph¶i
nghiÖm thu tõng s¶n phÈm.
6.6. Thö ®é thÊm n−íc cña èng cèng
6.6.1 Dông cô, thiÕt bÞ thö vμ vËt liÖu
-TÊm thÐp hoÆc tÊm t«n ph¼ng
- §ång hå ®o thêi gian
- Bay nhá mòi nhän, dao thÐp
- Matit bitum (hçn hîp bitum nÊu ch¶y + bét ®¸).
6.6.2 ChuÈn bÞ mÉu thö
Tõ mçi l« s¶n phÈm èng cèng lÊy ra 3 èng cèng bÊt kú ®· ®ñ tuæi 28 ngμy ®Ó thö ®é thÊm
n−íc.
6.6.3 TiÕn hμnh thö
a. Tr−êng hîp èng cèng kh«ng chÞu ¸p lùc n−íc cao
Dùng ®¸y èng cèng trªn nÒn cøng, ph¼ng, n»m ngang kh«ng thÊm n−íc nh− tÊm thÐp, hoÆc
tÊm t«n hoÆc nÒn bª t«ng ®· ®−îc gia c«ng ®Ó kh«ng thÊm n−íc. §Çu d−íi cña èng cèng ph¶i
¸p chÆt trªn mÆt nÒn. Khe hë gi÷a ®Çu cèng vμ nÒn ®−îc trÐt kÝn b»ng matit bitum ®Ó n−íc
trong èng cèng kh«ng rß rØ qua khe ra ngoμi.
®æ n−íc vμo èng cèng cho ®Çy tíi c¸ch mÐp trªn cña èng cèng 10 mm vμ gi÷ n−íc trong
èng cèng sau mét thêi gian quy ®Þnh tuú thuéc chiÒu dμy cña èng cèng nh− trong b¶ng 4.


B¶ng 4: Thêi gian gi÷ n−íc trong èng cèng

ChiÒu dμy cña èng cèng, cm Thêi gian gi÷ n−íc, giêPage 23
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006

8 36
16 48
20 60
24 72


HÕt thêi gian thö, quan s¸t mÆt ngoμi èng cèng ®Ó xem cã thÊm n−íc kh«ng.
- NÕu kh«ng cã hiÖn t−îng thÊm n−íc th× èng cèng ®¹t chÊt l−îng ®é chèng thÊm.
- NÕu trong ba èng cèng ®em thö cã mét èng cèng bÞ thÊm th× ph¶i chän ba èng cèng kh¸c ®Ó
thö tiÕp. NÕu l¹i cã mét èng cèng bÞ thÊm, th× l« èng cèng ®ã kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ chèng
thÊm. §èi víi l« s¶n phÈm ®ã ph¶i nghiÖm thu tõng s¶n phÈm.
b. Tr−êng hîp èng cèng chÞu ¸p lùc n−íc cao
LÊy hai èng cèng ®−îc nèi liªn kÕt víi nhau, ®Æt n»m ngang trªn nÒn ph¼ng vμ ®−îc bÝt kÝn
hai ®Çu. C¸c èng cèng ®−îc nªm ë s−ên ®Ó kh«ng bÞ di chuyÓn khi chÞu ¸p lùc n−íc. Cèng
®−îc b¬m ®Çy n−íc ®Ó t¹o ¸p t−¬ng øng víi cét n−íc cao 2m. ¸p lùc ®−îc t¨ng dÇn ®Õn 1m,
råi 2m cét n−íc vμ gi÷ ¸p lùc ®ã trong 3 phót. Quan s¸t ®Ó kiÓm tra sù thÊm n−íc ë vÞ trÝ liªn
kÕt vμ trªn toμn mÆt cèng.
NÕu kh«ng cã hiÖn t−îng thÊm, th× l« èng cèng ®¹t yªu cÇu chèng thÊm.
NÕu cã hiÖn t−îng thÊm, th× lμm l¹i thÝ nghiÖm víi hai èng cèng kh¸c. NÕu vÉn cã hiÖn t−îng
thÊm, th× l« èng cèng ®ã kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ ®é chèng thÊm ë ¸p lùc cao. §èi víi l« s¶n
phÈm ®ã ph¶i nghiÖm thu tõng s¶n phÈm.
Page 24
TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 372 : 2006
Page 25
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản