TCXDVN 377 2006

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
148
lượt xem
67
download

TCXDVN 377 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 377 2006: Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp khí đốt trung tâm phục vụ nhu cầu sinh hoạt dân dụng trong nhà chung cư, chung cư hỗn hợp nhà ở – văn phòng, nhà ở – chức năng khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 377 2006

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè: 37 /2006/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy 22 th¸ng 12 n¨m 2006 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 377 : 2006 " HÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam : TCXDVN 377 : 2006 " HÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p ®· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 TCXDVN 377: 2006 Biªn so¹n lÇn1 HÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Gas supply - Internal system in domestic- Design standard Hμ néi 2006   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 Lêi nãi ®Çu TCXDVN: 377 : 2006 do ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng biªn so¹n, Vô Khoa häc C«ng nghÖ tr×nh duyÖt, Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 37/2006/Q§-BXD ngμy 22 th¸ng 12 n¨m 2006   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 Môc lôc Trang 1 Ph¹m vi ¸p dông 7 2 Tiªu chuÈn tham chiÕu 7 3 ThuËt ng÷- ®Þnh nghÜa 8 4 Qui ®Þnh chung 9 4.1 Yªu cÇu chung 9 4.2 Tr¸ch nhiÖm b¾t buéc cña nh÷ng ng−êi cã liªn quan 10 4.3 C¸c tiªu chuÈn ph¶i tu©n thñ 10 4.4 Yªu cÇu chung vÒ vËt liÖu chÕ t¹o phô kiÖn hÖ thèng 10 4.5 Yªu cÇu vÒ ¸p suÊt lμm viÖc cña hÖ th«ng cÊp khÝ ®èt trong nhμ ë 10 5 TÝnh to¸n l−u l−îng 10 5.1 Nhu cÇu sö dông khÝ ®èt 10 5.2 Dung tÝch chøa cña tr¹m cÊp khÝ ®èt cho mét hÖ thèng trong nhμ ë 10 5.3 Sè l−îng bån chøa cho mét hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trong nhμ ë 11 5.4 L−u l−îng khÝ ®èt cña hÖ thèng 11 6 M¹ng l−íi ®−êng èng dÉn trong nhμ 11 6.1 Yªu cÇu chung 11 6.2 Yªu cÇu vÒ vËt liÖu chÕ t¹o èng dÉn 11 6.3 Ph−¬ng thøc nèi ®−êng èng dÉn 12 6.4 C¸c chi tiÕt l¾p xiÕt 12 6.5 Gi¸ ®ì chung cho c¸c lo¹i ®−êng èng dÉn 12 7 ThiÕt bÞ sö dông khÝ ®èt 13 7.1 Yªu cÇu vÒ kh«ng gian l¾p ®Æt thiÕt bÞ sö dông 13 7.2 Yªu cÇu vÒ sè l−îng thiÕt bÞ sö dông ®Æt trong mét phßng 14 8 Tr¹m cÊp khÝ ho¸ láng cho mét hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trong nhμ 14 8.1 Yªu cÇu chung 14 8.2 Yªu cÇu vÒ bån chøa khÝ ho¸ láng 14 8.3 Yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ ho¸ h¬i 15 8.4 Yªu cÇu b¶o vÖ chèng ¨n mßn 15 9 TÝnh to¸n m¹ng l−íi cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ 15 9.1 Yªu cÇu chung 15   Page 5 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 9.2 Yªu cÇu vÒ tæn thÊt ¸p lùc 15 9.3 VËn tèc chuyÓn ®éng cña khÝ ®èt trong ®−êng èng dÉn 16 9.4 §−êng kÝnh trong thiÕt kÕ cña èng dÉn khÝ ®èt trong nhμ 17 10 ThiÕt bÞ ®o kiÓm vμ tù ®éng 17 10.1 Yªu cÇu chung 17 10.2 Van an toμn 17 10.3 ThiÕt bÞ ®o kiÓm 17 10.4 CÊp chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ ®o 17 10.5 HÖ thèng tù ®éng ®iÒu khiÓn 17 11 Phßng chèng chÊy næ 17 11.1 Yªu cÇu chung 17 11.2 TiÕp ®Þa vμ an toμn ®iÖn 11.3 HÖ thèng tù ®éng c¶nh b¸o 17 12 Phô lôc A: TÝnh chÊt vËt lý cña mét sè hydrocacbon. 18 13 Phô lôc B: NhiÖt trÞ cña c¸c chÊt khÝ nguyªn chÊt. 19 14 Phô lôc C: HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña thiÕt bÞ sö dông Ksim 20 15 Phô lôc D: Sè l−îng thiÕt bÞ sö dông cã thÓ ®−îc cÊp tõ mét thiÕt bÞ ho¸ h¬i khÝ ho¸ láng c−ìng bøc 21 16 Phô lôc E: HÖ sè nhu cÇu sö dông kh«ng ®Òu trong ngμy Kg 22 17 Phô lôc F: TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l−íi ®−êng èng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ 23 18 Phô lôc G: HÖ sè tæn thÊt ¸p lùc côc bé cña mét sè phô kiÖn trong hÖ thèng khÝ ®èt 29   Page 6 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006   Page 7 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 HÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Gas supply - Internal system in domestic- Design standard 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t d©n dông trong nhμ chung c−, chung c− hçn hîp nhμ ë v¨n phßng, nhμ ë chøc n¨ng kh¸c. 1.2. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông: - Cho hÖ thèng cÊp khÝ ®èt ®¬n lÎ cã thÓ tÝch bån chøa nhá h¬n 0,45 m3 ; - Cho hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trong nhμ c«ng nghiÖp, x−ëng san, n¹p khÝ ®èt, khÝ ho¸ láng - Cho hÖ thèng ®−êng èng dÉn khÝ ®èt, khÝ ho¸ láng ngoμi ph¹m vi nhμ ë. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trong nhμ ë, ngoμi viÖc ¸p dông c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy cÇn tham kh¶o thªm c¸c qui chuÈn, tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 2. Tμi liÖu viÖn dÉn - TCVN 7441: 2004 HÖ thèng cung cÊp khÝ dÇu má ho¸ láng (LPG) t¹i n¬i tiªu thô Yªu cÇu thiÕt kÕ, l¾p ®Æt vμ vËn hμnh. - tcvn 5066 :1990 §−êng èng chÝnh dÉn khÝ ®èt, dÇu má, s¶n phÈm dÇu má ®Æt ngÇm d−íi ®Êt - Yªu cÇu chung vÒ thiÕt kÕ chèng ¨n mßn. - TVCN 6486 : 1999. KhÝ ®èt ho¸ láng (LPG). Tån chøa d−íi ¸p suÊt, vÞ trÝ, thiÕt kÕ dung l−îng vμ l¾p ®Æt - tcvn 6153 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc yªu cÇu kü thuËt an toμn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu, chÕ t¹o. - TCVN 6008 : 1995 ThiÕt bÞ ¸p lùc - Mèi hμn - Yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra - TCVN 4879 : 1989 (ISO 6309.87) Phßng ch¸y, dÊu hiÖu an toμn - TCVN 3255:1986 An toμn næ, yªu cÇu chung Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 19 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 - TCVN 2622 : 1995 – Phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. - TCVN 4756 – 89 Qui ph¹m nèi ®Êt nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn 3. ThuËt ng÷ - ®Þnh nghÜa 3.1 HÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë Lμ hÖ thèng m¹ng l−íi ®−êng èng l¾p ®Æt trong nhμ ë ®Ó dÉn khÝ ®èt tõ nguån cung cÊp trung t©m (tõ m¹ng l−íi cÊp khÝ ®èt chung ngoμi nhμ hay tõ tr¹m cung cÊp ®Æt ngoμi nhμ) tíi c¸c thiÕt bÞ sö dông ®Æt t¹i hé gia ®×nh. HÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë bao gåm: M¹ng l−íi ®−êng èng dÉn chÝnh, èng ®øng, èng nh¸nh, èng ph©n phèi ®Õn c¸c thiÕt bÞ sö dông (bÕp ®un, lß n−íng, thiÕt bÞ ®un n−íc ), phô kiÖn ®−êng èng nh− c¸c lo¹i van kho¸, van an toμn, thiÕt bÞ ®o, kiÓm vμ c¸c phô kiÖn kh¸c. Khi sö dông h¬i khÝ ®èt ho¸ láng, nguån cung cÊp trung t©m ®Æt ngoμi nhμ cßn cã thÓ cã: Tr¹m cÊp, bån chøa, thiÕt bÞ ho¸ h¬i vμ ®−êng èng dÉn phÝa ngoμi tõ bån chøa vμo nhμ. 3.2 Phô kiÖn cña hÖ thèng cÊp khÝ ®èt Lμ tÊt c¶ nh÷ng chi tiÕt, thiÕt bÞ cã Ýt nhÊt mét bé phËn tiÕp xóc trùc tiÕp víi khÝ ®èt vμ ®−îc kÕt nèi thμnh bé phËn cña m¹ng l−íi ®−êng èng dÉn khÝ ®èt nh− c¸c lo¹i van, thiÕt bÞ ®o, kiÓm 3.3 KhÝ ®èt Lμ thuËt ng÷ chung ®Ó gäi c¸c lo¹i hydrocacbon cã c«ng thøc ho¸ häc CnH2n+2 ë thÓ khÝ trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vμ ¸p suÊt trong phßng (200C vμ 1 atmotphe). KhÝ hydrocacbon dïng lμm nhiªn liÖu ®èt trong thiÕt bÞ d©n dông th−êng cã thªm chÊt t¹o mïi ®Æc tr−ng ®Ó dÔ ph¸t hiÖn khi khÝ ®èt ph¸t t¸n trong kh«ng khÝ do x×, hë. 3.4 KhÝ ho¸ láng hay khÝ dÇu má ho¸ láng (LPG) Lμ thuËt ng÷ ®Ó gäi lo¹i khÝ ®èt ®−îc khai th¸c tõ má dÇu, má khÝ vμ s¶n phÈm dÇu má. Trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng (nhiÖt ®é trong phßng vμ ¸p suÊt khÝ quyÓn) ë thÓ khÝ nh−ng dÔ dμng chuyÓn sang thÓ láng khi bÞ nÐn ë cïng nhiÖt ®é. KhÝ ho¸ láng dïng trong d©n dông t¹i ViÖt Nam hiÖn nay lμ lo¹i khÝ ho¸ láng th−¬ng m¹i, thμnh phÇn chñ yÕu lμ hçn hîp khÝ Propan (C3H8) vμ butan (C4H10). 3.5 ThiÕt bÞ sö dông khÝ ®èt (gäi t¾t lμ thiÕt bÞ sö dông) Lμ thuËt ng÷ chung chØ tÊt c¶ c¸c d¹ng thiÕt bÞ d©n dông dïng ®Ó ®èt ch¸y khÝ ®èt nh−: BÕp nÊu, lß n−íng, thiÕt bÞ ®un n−íc nãng ... 3.6 ThiÕt bÞ ho¸ h¬i Lμ thiÕt bÞ chuyªn dông, dïng ®Ó chuyÓn ®æi khÝ ho¸ láng thμnh h¬i ®Ó cÊp cho hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 20 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 - ThiÕt bÞ ho¸ h¬i c−ìng bøc: Sù ho¸ h¬i trong thiÕt bÞ do ®−îc cÊp nhiÖt c−ìng bøc tõ nguån nhiÖt nh©n t¹o (§èt nãng b»ng ngän löa trùc tiÕp, h¬i n−íc, n−íc nãng, khÝ nãng hay ®iÖn n¨ng); - ThiÕt bÞ ho¸ h¬i tù nhiªn: Sù ho¸ h¬i trong thiÕt bÞ x¶y ra tù nhiªn kh«ng cÇn nguån nhiÖt nh©n t¹o (kh«ng cÊp nhiÖt c−ìng bøc). 3.7 Bån chøa khÝ ho¸ láng Lμ lo¹i bån chuyªn dông, ®−îc chÕ t¹o ®Æc biÖt dμnh riªng ®Ó tån chøa khÝ ho¸ láng cã dung tÝch chøa lín h¬n 0,45 m3. 3.8 Bån chøa ®Æt næi Khi ®¸y bån ®−îc ®Æt b»ng mÆt ®Êt hoÆc cao h¬n vμ bån kh«ng ®−îc bao phñ b»ng ®Êt hoÆc c¸t. 3.9 Bån chøa ®Æt ch×m Bån ®−îc ®Æt ngÇm d−íi ®Êt hay ®−îc phñ hoμn toμn b»ng ®Êt hoÆc c¸t cã chiÒu s©u tÝnh tõ mÆt ®Êt (mÆt líp ®Êt phñ) ®Õn ®Ønh bån kh«ng nhá h¬n 0,2 m vμ líp ®Êt bao phñ quanh bån dμy h¬n 6 m. 3.10 Bån chøa nöa næi nöa ch×m Bån ®Æt nöa næi nöa ch×m hay ®Æt næi nh−ng ®−îc bao phñ mét phÇn b»ng c¸t hoÆc ®Êt cã ®é dμy líp phñ kh«ng qu¸ 0,2m. 3.11 Tr¹m cÊp khÝ ®èt N¬i ®Æt bån chøa khÝ ho¸ láng ngoμi nhμ ®Ó cung cÊp h¬i khÝ ®èt cho hÖ thèng cÊp trung t©m trong nhμ vμ ®−îc bao quanh b»ng hμng rμo b¶o vÖ hay t−êng x©y löng. 3.12 Van ng¾t khÈn cÊp Van cã c¬ cÊu ®ãng nhanh b»ng tay hoÆc tù ®éng hay kÕt hîp tù ®éng - tay ®Ó ng¾t nguån cung cÊp khÝ ®èt trong tr−êng hîp khÈn cÊp. 3.13 ThiÕt bÞ ®iÒu ¸p ThiÕt bÞ lμm gi¶m ¸p suÊt cña khÝ ®èt trong hÖ thèng tõ ¸p suÊt cao xuèng ¸p suÊt thÊp theo yªu cÇu. 3.14 Van ®iÒu tiÕt l−u l−îng Van dïng ®Ó lμm gi¶m hoÆc ng¾t dßng chÊt láng hoÆc h¬i khi l−u l−îng dßng v−ît qu¸ ®Þnh møc cho phÐp. 3.15 Van x¶ khÝ: Van chØ dïng ®Ó më cho c¸c chÊt khÝ tho¸t ra khái hÖ thèng khi cÇn thiÕt. 3.16 ¸p suÊt lμm viÖc Lμ ¸p suÊt khÝ ®èt trong hÖ thèng lín nhÊt ®−îc phÐp lμm viÖc l©u dμi theo thiÕt kÕ. 212121 Chó thÝch: ¸p suÊt khÝ ®èt trong hÖ thèng ®−îc hiÓu lμ ¸p suÊt d− (phÇn ¸p suÊt lín h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn ®o b»ng Manomet). 3.17 ¸p suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 21 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 ¸p suÊt cho phÐp lμm viÖc lín nhÊt theo thiÕt kÕ cña nhμ chÕ t¹o ghi trong hå s¬ kü thuËt cña thiÕt bÞ. 3.18 HÖ thèng thÊp ¸p Lμ hÖ thèng cÊp khÝ ®èt cã ¸p suÊt lμm viÖc kh«ng lín h¬n 0,005 Mpa (0,05 KG/cm2). 3.19 ¸p suÊt tÜnh cña m«i tr−êng Lμ ¸p suÊt do cét kh«ng khÝ trong m«i tr−êng t¹o ra, phô thuéc vμo nhiÖt ®é, gia tèc träng tr−êng vμ ®é cao cét kh«ng khÝ ®ã. 3.20 Dung tÝch chøa thùc Lμ thÓ tÝch phÇn rçng cã thÓ chøa n−íc cña bån chøa. 3.21 Dung tÝch chøa cho phÐp Lμ thÓ tÝch khÝ ho¸ láng tèi ®a ®−îc phÐp chøa trong bån vμ b»ng 85% dung tÝch chøa thùc cña bån chøa. 3.22 Nhu cÇu sö dông khÝ ®èt trong nhμ L−îng khÝ ®èt cÇn thiÕt (kg/h) ®Ó ®¶m b¶o ®ñ n¨ng l−îng nhiÖt phôc vô viÖc nÊu ¨n, sinh ho¹t d©n dông trong nhμ. §¹i l−îng nμy phô thuéc vμo sè l−îng ng−êi (sè hé gia ®×nh) sèng trong nhμ ®ã vμ møc ®é tiªu thô n¨ng l−îng trªn ®Çu ng−êi (hé gia ®×nh), th−êng ®o b»ng kg/h. 3.23 L−u l−îng khÝ ®èt cña hÖ thèng Lμ l−u l−îng tÝnh to¸n cña hÖ thèng ®−êng èng dÉn trong nhμ ®Ó ®¶m b¶o ®ñ l−îng khÝ ®èt cho c¸c thiÕt bÞ sö dông ®Æt trong nhμ lμm viÖc ®ång thêi, ®¬n vÞ ®o m3/h (m3/s). §¹i l−îng nμy phô thuéc rÊt lín vμo sè l−îng, kh¶ n¨ng lμm viÖc ®ång thêi cña c¸c thiÕt bÞ sö dông ®Æt trong nhμ vμ phô thuéc vμo nhiÖt ®é, ¸p suÊt cña dßng khÝ ®èt chuyÓn ®éng trong m¹ng ®−êng èng dÉn. 3.25 HÖ thèng tiÕp ®Þa san b»ng thÕ Lμ m¹ng l−íi d©y tiÕp ®Þa ®i song song vμ kÕt nèi víi hÖ thèng m¹ng l−íi èng dÉn khÝ ®èt trong nhμ ®Ó h¹n chÕ dßng ®iÖn ch¹y qua èng dÉn khÝ ®èt khi cã sù cè vÒ ®iÖn x¶y ra trong nhμ ®Ó ®¶m b¶o kh«ng x¶y ra chËp ®iÖn g©y ch¸y næ. 3.26 Ng−êi thiÕt kÕ Lμ tæ chøc, c¸ nh©n cã t− c¸ch ph¸p nh©n hμnh nghÒ thiÕt kÕ vμ ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp khÝ ®èt. 4. Qui ®Þnh chung 4.1 Yªu cÇu chung Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë. §iÒu kiÖn l¾p ®Æt m¹ng l−íi ®−êng èng dÉn, phô kiÖn ®−êng èng, thiÕt bÞ sö dông trong mçi toμ nhμ cô thÓ cÇn tu©n theo tiªu chuÈn nμy vμ c¸c qui chuÈn, tiªu chuÈn thiÕt kÕ kh¸c cña toμ nhμ ®ã, ®Æc biÖt c¸c yªu Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 22 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 cÇu ®Ó ®¶m b¶o sö dông an toμn, phßng chèng ch¸y næ do x×, hë, khi vËn hμnh hÖ thèng vμ sö dông khÝ ®èt . 4.2 Tr¸ch nhiÖm b¾t buéc cña nh÷ng ng−êi cã liªn quan tíi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë Ng−êi thiÕt kÕ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qui ®Þnh ph−¬ng ph¸p vμ vËt liÖu lμm kÝn khÝt, chän vËt liÖu lμm èng dÉn, c¸c phô kiÖn cña hÖ thèng vμ vÞ trÝ l¾p ®Æt còng nh− kÝch th−íc, chñng lo¹i c¸c dông cô ®o, kiÓm, thiÕt bÞ b¶o vÖ vμ c¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o an toμn cho hÖ thèng, sö dông khÝ ®èt phï hîp víi tiªu chuÈn nμy. Ngoμi ra cßn chÞu tr¸ch nhiÖm xem xÐt vμ tho¶ thuËn nh÷ng ®Ò nghÞ thay ®æi thiÕt kÕ khi l¾p ®Æt hÖ thèng. 4.3 Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë, ngoμi viÖc ph¶i tu©n thñ theo tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tu©n thñ theo: - ThiÕt kÕ chèng ¨n mßn ®−êng èng theo c¸c §iÒu 3.3; 3.4 vμ môc 4 trong tiªu chuÈn: Tcvn 5066 : 1990. - ThiÕt kÕ hÖ thèng ®−êng èng vμ thiÕt bÞ ®−êng èng theo ®iÒu 4.2.7 trong tiªu chuÈn: TCVN 7441: 2004. - ThiÕt kÕ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn phßng chèng ch¸y næ theo TCVN 2622 : 1995, TCVN 6486: 1999, TCVN 1977: 1993 4.4 TÊt c¶ c¸c phô kiÖn cña hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë, tr¹m cÊp khÝ ho¸ láng nh− van an toμn, van kho¸, thiÕt bÞ sö dông, dông cô ®o, kiÓm, ®Çu c¶m biÕn nhiÖt ®é, c¶m biÕn nång ®é khÝ ®èt ph¶i lμ thiÕt bÞ ®−îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o chuyªn dïng cho khÝ ®èt, ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn nμy, qui ®Þnh cña nhμ chÕ t¹o, c¬ quan ®¨ng kiÓm , môc ®Ých sö dông vμ c¸c tiªu chuÈn chuyªn biÖt nÕu cã. 4.5 ¸p suÊt lμm viÖc cña hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,003 MPa (0,03 kG/ cm2). 5. TÝnh to¸n l−u l−îng 5.1 Nhu cÇu sö dông khÝ ®èt trong nhμ ë Nhu cÇu sö dông khÝ ®èt x¸c ®Þnh theo l−îng tiªu thô khÝ ho¸ láng trung b×nh cña mét hé gia ®×nh trong th¸ng, kg/hé.th¸ng, theo c«ng thøc: Gn = Gh . Nh . (kg/th¸ng) (1) Trong ®ã: - Gn - Nhu cÇu sö dông khÝ ho¸ láng cña c¶ toμ nhμ trong th¸ng, kg/th¸ng; - Nh- Sè hé sö dông khÝ ho¸ láng trong nhμ; Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 23 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 - Gh – L−îng tiªu thô khÝ ho¸ láng trung b×nh cña mét hé gia ®×nh trong mét th¸ng, kg/hé, th¸ng. Chó thÝch: HiÖn nay t¹i ViÖt Nam ch−a cã ®Þnh møc tiªu thô khÝ ho¸ láng cho mét hé gia ®×nh nªn khi thiÕt kÕ cÇn nghiªn cøu thèng kª l−îng tiªu thô khÝ ho¸ láng trung b×nh cña mét hé gia ®×nh trong mét th¸ng ®èi víi mçi lo¹i c«ng tr×nh cô thÓ qua ®ã tÝnh nhu cÇu sö dông khÝ ho¸ láng cña c¶ toμ nhμ hoÆc t¹m thêi sö dông ®Þnh møc 15kg/hé. th¸ng lμ ®Þnh møc ®· ®−îc thiÕt kÕ t¹i mét sè chung c− cña ViÖt Nam hiÖn nay. 5.2 Dung tÝch chøa cña tr¹m cung cÊp khÝ ho¸ láng cho mét hÖ thèng trong nhμ ë Dung tÝch chøa, kg, cÇn cã cña tr¹m cÊp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Gt = Gn (T +t)/ 30 (kg) (2) Trong ®ã: - T - Kho¶ng thêi gian gi÷a hai lÇn nhËp khÝ ho¸ láng vμo tr¹m, (ngμy); Kho¶ng thêi gian gi÷a hai lÇn n¹p kh«ng nªn lÊy nhá h¬n 15 ngμy vμ lín h¬n 30 ngμy (Mét th¸ng n¹p tõ 01 ®Õn 02 lÇn) ; - t - Thêi gian dù phßng khi kh«ng nhËp khÝ ho¸ láng kÞp thêi, (ngμy). Thêi gian dù phßng nªn lÊy tõ 5 ®Õn 7 ngμy. 5.3 Sè l−îng bån chøa khÝ ho¸ láng cña mét tr¹m cÊp khÝ ®èt Sè l−îng bån (N) cña cña mét tr¹m cung cÊp khÝ ®èt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: N = Gt. υk/ Vcp (3) Trong ®ã: - Vcp– Dung tÝch chøa cho phÐp cña mét bån chøa phô thuéc vμo c¸ch ®Æt bån chøa (ch×m hay næi), ®o b»ng m3 ; - υk - ThÓ tÝch riªng cña khÝ ®èt ho¸ láng ë ¸p suÊt lμm viÖc cña bån chøa (bar) vμ nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng nãng nhÊt trong n¨m (0C). 5.4 L−u l−îng khÝ ®èt cña hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trong nhμ ë L−u l−îng khÝ ®èt, W (m3/h), cña hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: m W = ∑ i =1 K dt . q tb . n i (4) Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 24 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 Trong ®ã: - qtb – §Þnh møc tiªu thô khÝ ®èt cña thiÕt bÞ sö dông (m3/h), lÊy theo hå s¬ kü thuËt cña nhμ chÕ t¹o hoÆc theo ®Æc tÝnh kü thuËt cña thiÕt bÞ; - ni – Sè l−îng thiÕt bÞ cïng lo¹i ; - m - Sè l−îng chñng lo¹i thiÕt bÞ ; - K®m - HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c thiÕt bÞ sö dông khÝ ®èt ( tham kh¶o Phô lôc C). 5.5 Cho phÐp x¸c ®Þnh l−u l−îng hÖ thèng theo sè hé gia ®×nh sö dông khÝ ®èt ®èi víi nhμ chung c− ( tham kh¶o phô lôc F) 6. M¹ng l−íi ®−êng èng dÉn trong nhμ. 6.1 Yªu cÇu chung M¹ng l−íi ®−êng èng dÉn khÝ ®èt trong nhμ ë lμ m¹ng èng côt. Kh«ng thiÕt kÕ m¹ng ®−êng èng vßng, m¹ng cã hai ®−êng èng song song cïng thùc hiÖn mét chøc n¨ng. 6.2 Yªu cÇu vÒ vËt liÖu chÕ t¹o èng dÉn khÝ ®èt trong nhμ èng dÉn khÝ ®èt trong nhμ ph¶i lμ lo¹i èng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: a) èng thÐp: Ph¶i cã tÝnh hμn, rÌn tèt, cã ®é dμy thμnh èng tèi thiÓu 2mm vμ cã giíi h¹n hμm l−îng c¸c chÊt ho¸ häc: C¸cbon - C ≤ 0,25 %, L−u huúnh S ≤ 0,056 %, Phètpho - P ≤ 0,46 %. b) Cho phÐp sö dông èng lμm b»ng vËt liÖu kh¸c lμm èng dÉn khÝ ®èt trong nhμ nh−ng kh«ng thÊp h¬n theo tiªu chuÈn cña EU, Anh, cô thÓ: - C¸c èng ®ång theo tiªu chuÈn BS EN 1057; - Gang dÎo theo tiªu chuÈn BS 143 vμ Bs 1256; - C¸c lo¹i èng nhùa (PE) vμ c¸c phô kiÖn b»ng nhùa theo tiªu chuÈn BS 5114 hoÆc tiªu chuÈn BS 7336. c) Cho phÐp sö dông èng cao su chuyªn dông chÞu ¸p lùc ®Ó nèi c¸c thiÕt bÞ ®Æt kh«ng cè ®Þnh nh− bÕp ®un, thiÕt bÞ ®un n−íc nãng vμo hÖ thèng chung. 6.3 Ph−¬ng thøc nèi ®−êng èng dÉn C¸c mèi nèi èng ph¶i hμn vμ c¸c mèi hμn èng ph¶i tu©n thñ ®óng theo qui ®Þnh trong TCVN 6008 :1995. ChØ cho phÐp nèi ren, nèi mÆt bÝch t¹i vÞ trÝ ®Æt phô kiÖn hÖ thèng nh− nèi c¸c lo¹i van, thiÕt bÞ ®o, kiÓm vμ thiÕt bÞ sö dông khÝ ®èt. 6.4 C¸c chi tiÕt l¾p xiÕt Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 25 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 ThiÕt kÕ c¸c chi tiÕt l¾p xiÕt, mÆt bÝch nèi ph¶i tu©n thñ theo §iÒu 5.4 trong tiªu chuÈn TCVN 6153 :1996. 6.5 ThiÕt kÕ èng dÉn khÝ ®èt ®i chung víi c¸c lo¹i èng kh¸c trªn mét gi¸ ®ì Khi ®Æt ®−êng èng dÉn khÝ ®èt trªn gi¸ ®ì chung cïng víi c¸c lo¹i ®−êng èng dÉn kh¸c cÇn ®Æt ®−êng èng dÉn khÝ ®èt cao h¬n mét kho¶ng c¸ch ®ñ lín ®Ó dÔ dμng cho viÖc kiÓm tra, söa ch÷a thay thÕ. 6.6 Kh«ng thiÕt kÕ ®−êng èng dÉn khÝ ®èt ®i trong c¸c phßng cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y, næ lo¹i A vμ B theo TCVN 2622 : 1995, trong vïng cã kh¶ n¨ng nguy hiÓm do næ ë tÊt c¶ c¸c lo¹i phßng, trong tÇng hÇm d−íi tr¹m ®iÖn, gian m¸y, trong phßng cã kh¶ n¨ng g©y ¨n mßn cao (nhμ t¾m, khu vÖ sinh..) vμ kh«ng ®Æt ®−êng èng dÉn xuyªn qua kªnh, hÇm th«ng giã 6.7 Cho phÐp thiÕt kÕ ®−êng èng nh¸nh dÉn khÝ ®èt thÊp ¸p ®i qua phßng ë nÕu kh«ng thÓ cã gi¶i ph¸p kh¸c, kh«ng ®−îc ®Æt bÊt kú c¸c lo¹i thiÕt bÞ, phô kiÖn nμo cña hÖ thèng trªn ®o¹n èng ®i trong phßng ë ®ã. 6.8 Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ trôc èng ®øng, ®−êng èng dÉn chÝnh ®i qua phßng ngñ, phßng vÖ sinh, phßng t¾m, phßng chøa r¸c th¶i sinh ho¹t. 6.9 Trôc èng ®øng nªn ®Æt qua phßng bÕp, cÇu thang, hμnh lang hay bªn ngoμi nhμ khi ®iÒu kiÖn cho phÐp. 6.10 §−êng èng dÉn khÝ ®èt trong nhμ ë cÇn ®Æt hë, khi kh«ng thÓ ®Æt hë, cÇn thiÕt kÕ m¸ng ®Æt èng cã l−íi ®Ëy th¸o, l¾p dÔ dμng; kh«ng gian trong m¸ng ph¶i ®ñ lín ®Ó dÔ kiÓm tra vμ m¸ng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ cã cöa th«ng giã tù nhiªn. 6.11 Khi ®−êng èng trong nhμ ®Æt ngÇm nªn sö dông lo¹i èng lμm b»ng thÐp kh«ng gØ. 6.12 Gi¸ ®ì èng Trong nhμ ë, ®−êng èng dÉn ®−îc ®Æt cè ®Þnh trªn t−êng, sμn vμ d−íi trÇn b»ng gi¸ ®ì (gi¸ treo) cã kho¶ng c¸ch g÷a c¸c gi¸ ®ì nh− sau sau: - Kh«ng qu¸ 2,5 m ®èi víi ®−êng èng dÉn cã ®−êng kÝnh ®Õn 25 mm; - Kh«ng qu¸ 3,5 m ®èi víi ®−êng èng dÉn cã ®−êng kÝnh trªn 25 mm; - Kh«ng qu¸ 5 m ®èi víi ®−êng èng dÉn cã ®−êng kÝnh trªn 50 mm. 6.13 Khi ®−êng èng dÉn xuyªn qua sμn, mãng nhμ ph¶i ®Æt trong èng lång. Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ngoμi ®−êng èng dÉn tíi mÆt trong cña èng lång ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: - Kh«ng nhá h¬n 5 mm ®èi víi lo¹i èng dÉn cã ®−êng kÝnh ngoμi фn ≤ 32 mm; - Kh«ng nhá h¬n 10 mm ®èi víi lo¹i èng dÉn cã фn > 32 mm. èng lång cã thÓ lμ èng thÐp, èng b»ng chÊt dÎo. 6.14 §−êng èng chÝnh ph©n phèi khÝ ®èt tíi c¸c trôc èng ®øng trong nhμ nªn thiÕt kÕ treo b»ng gi¸ treo d−íi trÇn tÇng mét (tÇng trÖt) vμ c¸ch trÇn nhμ tõ 15 mm ®Õn 20 mm. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 26 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 6.15 §−êng èng dÉn h¬i khÝ ho¸ láng b·o hoμ cÇn thiÕt kÕ ®é dèc kh«ng nhá h¬n 0,003 vÒ phÝa thiÕt bÞ tiªu thô. 6.16 §−êng èng dÉn khÝ ®èt tõ tr¹m cÊp bªn ngoμi vμo nhμ cã thÓ ®Æt ngÇm, ®Æt næi trªn mÆt ®Êt, ®Æt trªn cao nh−ng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ va ®Ëp c¬ häc d−íi bÊt kú h×nh thøc nμo. 6.17 Khi ®o¹n ®−êng èng dÉn dμi trªn 50m ®Æt trong m«i tr−êng cã thÓ ph¸t sinh gi·n në ®−êng èng theo chiÒu dμi, ph¶i thiÕt kÕ c¬ cÊu bï d·n në cã d¹ng Ω hay h×nh ch÷ П (H×nh 1). Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ c¬ cÊu bï gi·n në kiÓu èng lång èng. 6.18 KÝch th−íc c¬ cÊu bï, ph−¬ng ph¸p bï gi·n në ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o khi cã sù gi·n në kh«ng g©y t¸c h¹i cho hÖ thèng (cong, vªnh èng, ph¸ huû phô kiÖn). 6.19 Van kho¸ ph¶i ®Æt t¹i nh÷ng vÞ trÝ sau: - §Ó kho¸ cho mçi trôc èng ®øng cung cÊp khÝ ®èt cho nhμ cã trªn 5 tÇng; - Tr−íc mçi ®ång hå ®o l−u l−îng (nÕu kh«ng thÓ kho¸ b»ng van kho¸ trªn èng nh¸nh, èng ph©n phèi); - Tr−íc mçi thiÕt bÞ tiªu thô khÝ ®èt; - Trªn nh÷ng ®o¹n èng nh¸nh; - Tr−íc mçi thiÕt bÞ ®o kiÓm (nÕu cã). 6.20 Trªn ®−êng èng dÉn khÝ ®èt vμo nhμ ph¶i cã van ng¾t khÈn cÊp ®Æt phÝa ngoμi nhμ (sau thiÕt bÞ ho¸ h¬i nÕu hÖ thèng sö dông h¬i khÝ ®èt ho¸ láng) ë ®é cao kh«ng qu¸ 1,2 m vμ ph¶i t¹i vÞ trÝ dÔ nhËn biÕt vμ thuËn lîi khi thao t¸c ®ãng, më van. 6.21 T¹i ®iÓm ®Çu vμ cuèi trôc èng ®øng cÇn thiÕt kÕ ®o¹n èng chê cã van kho¸ ®Ó l¾p thiÕt bÞ kiÓm tra khi cÇn vμ ph¶i cã van x¶ khÝ, x¶ cÆn. 6.22 T¹i mçi khu vùc trong hÖ thèng èng dÉn cã thÓ h×nh thμnh tói khÝ côc bé (èng côt, trªn ®Ønh hÖ thèng ) cÇn thiÕt kÕ ®Æt van x¶ khÝ. 6.23 Yªu cÇu vÒ mμu s¾c líp s¬n ngoμi cña èng dÉn khÝ ®èt Toμn bé hÖ thèng cÇn s¬n phñ ngoμi b»ng líp s¬n mμu vμng. 7. ThiÕt bÞ sö dông khÝ ®èt Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 27 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 7.1 Yªu cÇu vÒ kh«ng gian l¾p ®Æt thiÕt bÞ sö dông Phßng ®Æt bÕp sö dông khÝ ®èt trong nhμ ë cÇn cã cöa tho¸t khãi, cöa sæ cÊp kh«ng khÝ diÖn tÝch tèi thiÓu 0,02 m2 n»m thÊp h¬n cöa tho¸t khãi. Phßng bÕp cÇn ®−îc chiÕu s¸ng tù nhiªn vμ chiÒu cao phßng kh«ng nhá h¬n 2.0m .ThÓ tÝch phßng cÇn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau ®Ó ®¶m b¶o ®ñ kh«ng khÝ cho qu¸ tr×nh ch¸y tù nhiªn: - Phßng ®Æt bÕp ®«i: 8m3; - Phßng ®Æt bÕp ba : 12m3; - Phßng ®Æt bÕp bèn: 15m3. Cho phÐp ®Æt bÕp trong phßng cã chiÒu cao thÊp h¬n 2 m nh−ng thÓ tÝch phßng ph¶i lín h¬n 1,25 lÇn thÓ tÝch ghi ë trªn vμ kho¶ng trèng tr−íc bÕp ®un ®Õn kÕt cÊu cè ®Þnh ®èi diÖn víi bÕp kh«ng nhá h¬n 1m. KhuyÕn c¸o Kh«ng nªn ®Æt thiÕt bÞ sö dông khÝ ho¸ láng d−íi tÇng hÇm nhμ chung c−, ngay d−íi phßng th−êng tËp trung ®«ng ng−êi. 7.2 Yªu cÇu vÒ sè l−îng thiÕt bÞ sö dông ®Æt trong mét phßng Cho phÐp ®Æt ®ång thêi trong mét phßng nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ sö dông kh¸c nhau (thiÕt bÞ ®un n−íc nãng d©n dông, bÕp ®un) nÕu ®¶m b¶o theo ®iÒu kiÖn nªu trong §iÒu 7.1 cña tiªu chuÈn nμy. 8. Tr¹m cung cÊp khÝ ho¸ láng cho mét hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trong nhμ 8.1 Yªu cÇu chung Khi thiÕt kÕ tr¹m cÊp khÝ ho¸ láng cho nhμ ë ph¶i tu©n thñ nh÷ng qui ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 7441: 2004 vμ c¸c yªu cÇu sau: - Tr¹m cÊp khÝ ho¸ láng ph¶i cã hμng rμo, t−êng b¶o vÖ cã chiÒu cao kh«ng thÊp h¬n 1,6 m lμm b»ng vËt liÖu chèng ch¸y. Kho¶ng c¸ch tõ mÐp bån chøa tíi hμng rμo bao quanh kh«ng nhá h¬n 1m; - Tr¹m cÊp khÝ ho¸ láng ph¶i ®Æt t¹i vÞ trÝ cã ®−êng giao th«ng thuËn tiÖn cho xe bån, xe ch÷a ch¸y ra, vμo tr¹m khi cÇn; - Bån chøa khÝ ho¸ láng cã thÓ ®Æt ch×m hay ®Æt næi trªn mÆt ®Êt. Kh«ng cho phÐp ®Æt bån chøa trong nhμ cã t−êng bao kÝn (trong phßng). Bån chÕ t¹o chuyªn ®Ó ®Æt ch×m kh«ng cho phÐp ®Æt næi hay nöa næi nöa ch×m; - Dung tÝch chøa cho phÐp (V) tèi ®a trong mét bån chøa: - Khi ®Æt ch×m V ≤ 50 m3; - Khi ®Æt næi trªn mÆt ®Êt V≤ 5 m3. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 28 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 - Bån chøa khÝ ho¸ láng cÇn ®Æt cã ®é dèc 0,002- 0,003 vÒ h−íng cöa cÊp khÝ ho¸ láng ®Õn thiÕt bÞ ho¸ h¬i; - Bån chøa ®Æt næi ph¶i cã gèi ®ì vμ giμn thao t¸c cè ®Þnh lμm b»ng vËt liÖu chèng ch¸y (x©y g¹ch, bª t«ng hay b»ng thÐp); - Kho¶ng c¸ch tõ mÐp bån chøa tíi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cÇn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn §iÒu 4.1.1.3 cña tiªu chuÈn TCVN 7441 : 2004 vμ ®iÒu kiÖn ghi trong b¶ng 2: B¶ng 2 - Kho¶ng c¸ch tõ bån chøa tíi c«ng tr×nh xung quanh Lo¹i c«ng tr×nh Kho¶ng c¸ch (m) tõ mÐp bån chøa §Æt næi Ch«n ch×m d−íi ®Êt Tæng dung tÝch cña tr¹m chøa khÝ ho¸ láng (m3) §Õn 5 5 ÷10 ®Õn 10 10÷20 20÷50 50÷100 100÷200 C«ng tr×nh c«ng céng 40 - 15 20 30 40 40 Nhμ ë cã cöa nh×n ra tr¹m 20 - 10 15 20 40 40 Kh«ng cã cöa nh×n ra 15 - 8 10 15 40 40 tr¹m C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 15 20 8 10 15 25 35 8.2 Yªu cÇu vÒ bån chøa khÝ ho¸ láng Bån chøa khÝ ho¸ láng ®−îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o, trang bÞ c¸c phô kiÖn kÌm theo vμ vËn hμnh, sö dông theo tiªu chuÈn TVCN 6153 : 1996, TVCN 6486 : 1999, TVCN 6008 : 1995 vμ §iÒu 4.2.3 trong tiªu chuÈn: TCVN 7441: 2004. 8.3 Yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ ho¸ h¬i ThiÕt kÕ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ho¸ h¬i ph¶i tu©n thñ theo §iÒu 4.2.5 trong tiªu chuÈn TCVN 7441: 2004 vμ c¸c qui ®Þnh d−íi ®©y: 8.3.1 ThiÕt bÞ ho¸ h¬i c−ìng bøc chØ ®−îc sö dông khi qu¸ tr×nh ho¸ h¬i tù nhiªn kh«ng ®ñ cung cÊp l−îng khÝ ®èt theo yªu cÇu hoÆc khi l−îng khÝ ®èt cÇn cÊp yªu cÇu cã mËt ®é hay l−u l−îng kh«ng ®æi theo thêi gian. 8.3.2 ThiÕt bÞ ho¸ h¬i ph¶i cã c¸c phô kiÖn: ThiÕt bÞ khèng chÕ l−u l−îng, Êp suÊt, nhiÖt ®é, vμ thiÕt bÞ b¶o vÖ kh«ng cho khÝ ®èt ë thÓ láng ch¶y vμo èng dÉn pha h¬i. 8.3.3 Trong thiÕt bÞ ho¸ h¬i c−ìng bøc ®èt b»ng ®iÖn trë ph¶i cã thiÕt bÞ tù ®éng khèng chÕ nhiÖt ®é, dßng ®iÖn ®¶m b¶o kh«ng cã sù cè ch¸y næ do chËp, ch¸y ®iÖn. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 29 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 8.3.4 ThiÕt bÞ ho¸ h¬i cã thÓ ®−îc ®Æt hë ngoμi trêi kh«ng cÇn m¸i che hay trong phßng theo ®iÒu kiÖn sau: - ThiÕt bÞ cã c«ng suÊt ho¸ h¬i ®Õn 200kg/h kh«ng cÊp nhiÖt trùc tiÕp tõ ngän löa, cho phÐp ®Æt trùc tiÕp trªn nãc bån chøa hay trong ph¹m vi tr¹m cÊp khÝ ho¸ láng c¸ch bån chøa tèi thiÓu 1 m. - ThiÕt bÞ cã c«ng suÊt ho¸ h¬i lín h¬n 200kg/h cÇn ®Æt phÝa ngoμi tr¹m cÊp khÝ ho¸ láng vμ ph¶i c¸ch t−êng (rμo) tr¹m cÊp tèi thiÓu 10 m vμ c¸ch nhμ ë trªn 8 m. 8.3.5 Khi ®Æt ngoμi trêi kh«ng cã m¸i che, thiÕt bÞ ho¸ h¬i cÇn ®−îc bäc c¸ch nhiÖt vμ ®Æt c¸ch nhau tèi thiÓu 1 m nÕu cã nhiÒu thiÕt bÞ ho¸ h¬i ®Æt cïng nhau. 8.3.6 C«ng suÊt thiÕt bÞ ho¸ h¬i ®−îc x¸c ®Þnh theo l−u l−îng hÖ thèng . 8.3.7 Cho phÐp thiÕt kÕ ®Æt bån chøa h¬i khÝ ho¸ láng dù tr÷ ngay sau thiÕt bÞ ho¸ h¬i ®Ó cÊp khÝ ®èt trong giê cã nhu cÇu sö dông thÊp hoÆc cÊp bï l−îng khÝ ®èt trong giê cao ®iÓm (giê cã nhu cÇu sö dông cùc ®¹i) ®Ó gi¶m c«ng suÊt thiÕt bÞ ho¸ h¬i. 8.3.8 Bån chøa h¬i ®iÒu tiÕt ph¶i ®−îc thiÕt kÕ chÕ t¹o theo tiªu chuÈn kü thuËt nh− bån chøa khÝ ®èt kh¸c. 8.3.9 Sè l−îng thiÕt bÞ ho¸ h¬i ®−îc thiÕt kÕ tuú theo nhu cÇu sö dông vμ chñng lo¹i thiÕt bÞ ho¸ h¬i. Sè l−îng thiÕt bÞ ho¸ h¬i tÝnh theo sè l−îng thiÕt bÞ sö dông tham kh¶o phô lôc D 8.4 Yªu cÇu vÒ b¶o vÖ chèng ¨n mßn 8.4.1 Bån ®Æt næi cÇn ®−îc b¶o vÖ chèng dßng nhiÖt bøc x¹ mÆt trêi chiÕu trùc tiÕp lªn bån (®Æt m¸i che hay s¬n mμu s¸ng). 8.4.2 Bån ®Æt næi ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng ¨n mßn cña m«i tr−êng kh«ng khÝ nh− m¹, s¬n chèng rØ, khi s¬n chèng rØ ph¶i s¬n tèi thiÓu hai líp. 8.4.3 Bån ®Æt ch×m cÇn ®−îc b¶o vÖ chèng ¨n mßn theo §iÒu 4.2.3.4 trong tiªu chuÈn TCVN 7441 : 2004. 8.4.4 Bån ®Æt ch×m, nöa næi nöa ch×m cÇn b¶o vÖ chèng ngËp n−íc. 9. TÝnh to¸n m¹ng l−íi cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë 9.1 Yªu cÇu chung L−u l−îng khÝ ®èt x¸c ®Þnh theo sè l−îng thiÕt bÞ sö dông hay theo nhu cÇu sö dông khÝ ®èt trong nhμ vμ kh¶ n¨ng lμm viÖc kh«ng ®ång thêi cña c¸c thiÕt bÞ sö dông còng nh− nhu cÇu sö dông kh«ng ®Òu trong ngμy. Ph¶i ®¶m b¶o ®ñ l−u l−îng khÝ ®èt theo yªu cÇu sö dông lín nhÊt (trong giê ca¬ ®iÓm). 9.2 X¸c ®Þnh ®−êng kÝnh èng dÉn Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 30 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 §−êng kÝnh cña èng cÊp khÝ ®èt trong nhμ ë cÇn ®−îc thiÕt kÕ ®Ó tæn thÊt ¸p suÊt trong hÖ thèng cho phÐp lín nhÊt vμ hÖ thèng lμm viÖc tin cËy, æn ®Þnh. 1. §−êng kÝnh trong cña èng dÉn (dt), cm, ®−îc chän s¬ bé theo c«ng thøc: W ( 273 + t ) d t = 0 , 036238 P m v (5) Trong ®ã: - W - L−u l−îng khÝ ®èt, m3/h, ë nhiÖt ®é t0 = 00C vμ ¸p suÊt p = 101,32 KPa - t – NhiÖt ®é cña khÝ ®èt ë ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n, 0C. - Pm- ¸p suÊt tuyÖt ®èi trung b×nh cña khÝ ®èt trong ®o¹n èng cÇn tÝnh. Pm = 0,5.(P®Çu + Pcuèi ) (Pa) (6) - v – VËn tèc dßng khÝ trong ®−êng èng, m/s. 2. §−êng kÝnh èng thùc cña m¹ng l−íi ®−êng èng dÉn ®−îc chän theo tÝnh to¸n thuû lùc hÖ thèng. (TÝnh to¸n thuû lùc hÖ thèng cÊp khÝ ®èt h¹ ¸p tham kh¶o phô lôc F). 9.3 Tæn thÊt ¸p suÊt trong ®−êng èng dÉn 9.3.1 Tæng tæn thÊt ¸p suÊt cña hÖ thèng thÊp ¸p trong nhμ (tæn thÊt ¸p suÊt do ma s¸t theo chiÒu dμi ®o¹n èng vμ tæn thÊt ¸p suÊt côc bé) tÝnh tõ van ng¾t khÈn cÊp ®Æt ngoμi nhμ (sau thiÕt bÞ ho¸ h¬i) ®Õn thiÕt bÞ sö dông xa nhÊt vμ cao nhÊt kh«ng v−ît qu¸ 60 Pa hay cã thÓ tÝnh theo ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ¸p suÊt cña khÝ ®èt trong èng tr−íc thiÕt bÞ sö dông xa nhÊt vμ cao nhÊt b»ng 0,7 ¸p suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ sö dông. 9.3.2 Tæn thÊt ¸p suÊt cña m¹ng l−íi ®−êng èng dÉn khÝ ®èt trong nhμ cÇn tÝnh thªm ¶nh h−ëng cña ¸p suÊt tÜnh m«i tr−êng kh«ng khÝ theo c«ng thøc (pa): ∆p = ± gh(ρk - ρ) (7) Trong ®ã: - g – Gia tèc träng tr−êng (g = 9,81m/s2); - h – Chªnh lÖch ®é cao tuyÖt ®èi gi÷a ®iÓm ®Çu vμ ®iÓm cuèi cña ®o¹n èng dÉn cÇn tÝnh, (m); - ρk – Khèi l−îng riªng (mËt ®é) cña kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é tÝnh to¸n, 0C, vμ ¸p suÊt 101,32 Kpa, (kg/m3) . Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 31 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 377 : 2006 - ρ - Khèi l−îng riªng cña khÝ ®èt ë nhiÖt ®é tÝnh to¸n, 0C, vμ ¸p suÊt 101,32 Kpa, (kg/m3). - ∆p cã gi¸ trÞ d−¬ng khi ®iÓm cuèi cao h¬n ®o¹n ®Çu ®o¹n èng tÝnh to¸n vμ cã gi¸ trÞ ©m trong ®iÒu kiÖn ng−îc l¹i 9.3.3 Cho phÐp tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt côc bé theo tû lÖ phÇn tr¨m cña tæn thÊt ¸p suÊt do ma s¸t theo chiÒu dμi trong ®o¹n èng ®ã, cô thÓ: - §o¹n èng chÝnh ®Õn ch©n trôc èng ®øng : 25 %; - Trªn trôc èng ®øng : 20 % - Khi ®−êng èng ph©n phèi dμi tõ 1 m ®Õn 2 m : 450% - Khi ®−êng èng ph©n phèi dμi tõ 3 m ®Õn 4 m : 300% - Khi ®−êng èng ph©n phèi dμi tõ 5 m ®Õn 7 m : 120% - Khi ®−êng èng ph©n phèi dμi tõ 8 m ®Õn 12 m : 50% 9.3.4 VËn tèc chuyÓn ®éng cña khÝ ®èt trong ®−êng èng dÉn VËn tèc chuyÓn ®éng cña dßng khÝ ®èt trong èng kh«ng nªn v−ît qu¸ 7 m/s ®Ó gi¶m ®é ån sinh ra do dßng khÝ chuyÓn ®éng trong èng. 10. Trang bÞ ®o kiÓm vμ tù ®éng 10.1 Yªu cÇu chung - Sè l−îng, chñng lo¹i vμ ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®¶m b¶o an toμn, ®o, kiÓm, ®ång hå ®o ¸p suÊt tu©n thñ theo TCVN 6153 :1996 vμ TCVN 7441 : 2004. - Trong tr¹m chøa khÝ ho¸ láng yªu cÇu ph¶i cã hÖ thèng tù ®éng ®iÒu khiÓn l−u l−îng h¬i, ¸p suÊt cña hÖ thèng, bån chøa vμ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng ®Ó ®¶m b¶o an toμn. 10.2 Van an toμn ThiÕt kÕ van an toμn tu©n thñ theo §iÒu 8.3 trong TCVN 6153 :1996 vμ TCVN 7441 : 2004 vμ theo ®iÒu kiÖn sau: - Van an toμn kiÓu lß xo cÇn cã c¬ cÊu ®Ó më van c−ìng bøc khi cÇn thiÕt (khi ®Æt trong hÖ thèng h¹ ¸p - ¸p suÊt lμm viÖc ®Þnh møc kh«ng qu¸ 0,005 Mpa – cho phÐp kh«ng cã c¬ cÊu më c−ìng bøc). - Van an toμn ph¶i ®¶m b¶o b¾t ®Çu lμm viÖc (më cöa x¶) khi ¸p suÊt trong hÖ thèng v−ît qu¸ 15% ¸p suÊt lμm viÖc. - MiÖng èng x¶ tõ van an toμn, van x¶ khÝ cÇn ®Æt ngoμi nhμ ®Ó ®¶m b¶o kh«ng x¶ khÝ ®èt vμo trong nhμ trong mäi ®iÒu kiÖn. 10.3 ¸p kÕ Trang bÞ ¸p kÕ tu©n thñ theo §iÒu 8.2 trong TCVN 6153 : 1996 10.4 CÊp chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ ®o Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 32 
Đồng bộ tài khoản