TCXDVN 388 2007

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
86
lượt xem
19
download

TCXDVN 388 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 388 2007: Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ cứng của màng phủ khô bằng dao động con lắc, áp dụng được cho các loại sơn và vecni.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 388 2007

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 09/2007/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy 05 th¸ng 03 n¨m 2007 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 388:2007 "S¬n - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng cña mμng phñ b»ng thiÕt bÞ con l¾c" Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam: TCXDVN 388:2007 "S¬n - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng cña mμng phñ b»ng thiÕt bÞ con l¾c" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./.   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé KH&CN - Bé T− ph¸p ®· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 TCVN 2098 : 2007 S¬n - ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng cña Mμng phñ b»ng thiÕt bÞ con l¾c Paints - Method for Hardness Determination of Coatings by Pendulum Test Hμ néi - 2006   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn TCXDVN 388 : 2007 S¬n - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng cña mμng phñ b»ng thiÕt bÞ con l¾c thay thÕ cho TCVN 2098 : 1993. TCVN 388 : 2007 do ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng ®Ò nghÞ, Bé X©y dùng ban hμnh. Tiªu chuÈn nμy ®−îc x©y dùng trªn c¬ së tiªu chuÈn ISO 1522 : 1998.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 Söa ®æi 1 : S¬n - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng cña mμng phñ b»ng thiÕt bÞ con l¾c PaÝnts - Method for Hardness Determination of Coatings by Pendulum Tests 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng cña mμng phñ kh« b»ng dao ®éng con l¾c, ¸p dông ®−îc cho c¸c lo¹i s¬n vμ vecni. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 2094 : 1993 S¬n - Ph−¬ng ph¸p gia c«ng mμng. TCVN 2096 : 1993 S¬n - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é kh« vμ thêi gian kh« . TCXDVN 352 : 2005 S¬n Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chiÒu dμy mμng s¬n kh«. 3 Nguyªn t¾c thö Ph−¬ng ph¸p thö nμy dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh tû sè gi÷a thêi gian dao ®éng cña con l¾c trªn bÒ mÆt mμng s¬n cÇn thö víi thêi gian dao ®éng cña con l¾c trªn tÊm kÝnh chuÈn. Tû sè cμng nhá th× ®é cøng cμng thÊp vμ ng−îc l¹i. 4 ThiÕt bÞ vμ dông cô thö 4.1 ThiÕt bÞ thö ThiÕt bÞ x¸c ®Þnh ®é cøng mμng s¬n gåm c¸c bé phËn sau : 4.1.1 Con l¾c : Cã hai lo¹i con l¾c K vμ P 4.1.1.1 Con l¾c K ( Konig Pendulum ) Con l¾c K dïng thÝ nghiÖm mμng phñ s¬n cã ®é cøng t−¬ng ®èi cao , lín h¬n 0,5. Con l¾c K lμ mét khung thÐp cã h×nh tam gi¸c nhän. Hai viªn bi thÐp ®−îc g¾n vμo thanh ngang, cã ®−êng kÝnh (5 ± 0,005) mm. Kho¶ng c¸ch 2 viªn bi lμ (30 ± 0,2) mm. §é cøng Rockwell (HRC) cña viªn bi lμ ( 63+3). §èi träng ®−îc g¾n vu«ng gãc trªn thanh ngang dïng ®Ó lμm th¨ng b»ng con l¾c. Chu kú dao ®éng cña con l¾c trªn tÊm kÝnh chuÈn ( kh«ng cã s¬n)   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 lμ (1,4 ± 0,02 ) s. Thêi gian dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c tõ gãc 6º ®Õn 3º lμ (250 ± 10) s, t−¬ng ®−¬ng tõ 172 ®Õn 185 dao ®éng (xem h×nh 1).   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 Tæng khèi l−îng cña con l¾c (200 ± 0,2) g. Kho¶ng c¸ch tõ viªn bi tíi ®Çu nhän cña con l¾c lμ (400 ± 0,2) mm. KÝch th−íc tÝnh b»ng mm 1. §èi träng 2. Thanh ngang, 12 ± 0,1 3. Bi thÐp, Φ 5 4. Khung 5. §Çu nhän H×nh 1 Con l¾c K 4.1.1.2 Con l¾c P ( Persoz Pendulum) Con l¾c P nªn dïng thÝ nghiÖm cho mμng phñ s¬n cã ®é cøng t−¬ng ®èi thÊp, nhá h¬n 0,5. Con l¾c P lμ mét khung thÐp cã h×nh ch÷ nhËt , phÝa d−íi nèi víi thanh thÐp cã ®Çu nhän. MÆt d−íi thanh ngang l¾p 2 viªn bi thÐp lμm ®iÓm tùa, ®−êng kÝnh viªn bi (8 ± 0,005 ) mm . Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 viªn bi (50 ± 1) mm. §é cøng Rockwell (HRC) cña viªn bi lμ ( 59±1).Trªn tÊm kÝnh chuÈn, chu kú dao ®éng cña con l¾c lμ (1 ± 0,05) s.Thêi gian dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c tõ gãc 12º ®Õn 4º lμ (430 ± 10) s.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 Tæng khèi l−îng cña con l¾c (500 ± 0,1) g. Träng t©m cña con l¾c ®Æt c¸ch mÆt ph¼ng ®iÓm tùa (60 ± 0,1) mm, kho¶ng c¸ch tõ viªn bi tíi ®Çu mòi nhän cña con l¾c lμ (400 ± 0,2) mm (xem h×nh 2) KÝch th−íc tÝnh b»ng mm 1. Bi thÐp,Φ 8 2.Träng t©m con l¾c H×nh 2 Con l¾c P 4.1.2 Thang chia ®é Thang chia ®é cã v¹ch chia ®é dïng ®Ó ®äc dao ®éng cña con l¾c tõ gãc 6º ®Õn 3º ( ®èi víi con l¾c K ) hay tõ gãc 12º ®Õn 4º ( ®èi víi con l¾c P ), ®Æt ë phÝa tr−íc cña trô ®ì. §iÓm trung t©m cña thang chia ®é lμ ®iÓm nghØ cña con l¾c.Thang chia ®é cã thÓ di chuyÓn theo ®−êng   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 n»m ngang vμ ®−îc khãa chèt ë vÞ trÝ 0. Thang chia ®é cã thÓ g¾n thªm mét tÊm g−¬ng ®Ó dÔ quan s¸t, cã s½n v¹ch chia ®é 0º,3º,6º vμ 0º,4º,12º. 4.1.3 §ång hå ®Õm tù ®éng Dïng ®o thêi gian dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c, ®−îc nèi víi thang ®o b»ng d©y dÉn cã bé phËn c¶m biÕn ghi nh·n K hoÆc P. 4.1.4 Khung thiÕt bÞ vμ trô ®ì (BÖ ®ì) - Trô ®ì lμm b»ng thÐp dïng ®Ó ®ì mÉu thö vμ con l¾c, gåm mét thanh th¼ng ®øng g¾n víi mÆt ph¼ng ngang cã kÝch th−íc 95 mm x 110 mm , dÇy 10 mm. Trô ®ì ®ång thêi lμ ®iÓm tùa gi÷ con l¾c trªn mÆt ph¼ng vμ con l¾c kh«ng bÞ rung khi dao ®éng tù do trªn mÉu thö. - C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ thö ®−îc ®Æt trong khung h×nh hép, cã ®Õ b»ng gang vμ xung quanh lμ c¸c tÊm nhùa trong suèt g¾n víi nhau b»ng c¸c èc vÝt, cã l¾p 2 cöa nhá h×nh trßn ®Ó ®Æt mÉu thö vμ con l¾c. ThiÕt bÞ thö ®−îc ®Æt trong phßng thÝ nghiÖm ®−îc chØnh th¨ng b»ng, tr¸nh xa c¸c nguån chÊn ®éng vμ giã lïa. 4.1.5 TÊm kÝnh chuÈn §ång bé theo m¸y, lμ tÊm kÝnh ph¼ng, bãng , cã kÝch th−íc 100 mm x 100 mm , dÇy 5 mm. Dïng ®Ó hiÖu chuÈn thiÕt bÞ. 4.2 Dông cô gia c«ng mμng phñ Gåm sóng phun s¬n, chæi quÐt s¬n hoÆc l« l¨n s¬n 5 ChuÈn bÞ mÉu vμ ®iÒu kiÖn thö 5.1 ChuÈn bÞ 2 tÊm kÝnh cã kÝch th−íc 100 mm x100 mm x 5 mm. 5.2 ChuÈn bÞ vËt liÖu s¬n vμ dông cô gia c«ng mμng phñ . 5.3 TiÕn hμnh gia c«ng mμng phñ mét líp hay nhiÒu líp theo quy ®Þnh cña tõng lo¹i s¬n. Quy tr×nh gia c«ng tu©n theo TCVN 2094: 1993. 5.4 §Ó mÉu s¬n ®¹t ®é kh« cÊp II theo TCVN 2096 : 1993. 5.5 ChiÒu dμy mμng s¬n kh« x¸c ®Þnh theo TCXDVN 352: 2005. Tr−íc khi thö, mÉu thö ®−îc ®Æt ë trong phßng cã nhiÖt ®é ( 27± 2 )ºC vμ ®é Èm t−¬ng ®èi ( 70 ± 5) % tõ 16 h ®Õn 24 h.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 6 TiÕn hμnh thö 6.1 HiÖu chuÈn thiÕt bÞ TiÕn hμnh hiÖu chuÈn thiÕt bÞ theo phô lôc A ®èi víi con l¾c K vμ theo phô lôc B ®èi víi con l¾c P.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 6.2 TiÕn hμnh ®o 6.2.1 §Æt mÉu thö lªn bÖ ®ì, bÒ mÆt mμng phñ ë trªn. KÑp chÆt mÉu thö b»ng dông cô tay n©ng ë ngoμi bÖ ®ì. 6.2.2 §Æt nhÑ con l¾c lªn trªn bÒ mÆt tÊm mÉu ®· s¬n sao cho hai viªn bi tiÕp xóc víi bÒ mÆt mμng s¬n. ChÖch h−íng con l¾c ®Õn gãc 6º ( ®èi víi con l¾c K ) hoÆc gãc 12º (®èi víi con l¾c P ) b»ng bé phËn ®iÒu khiÓn bªn ngoμi. 6.2.3 Cè ®Þnh con l¾c b»ng khãa ghim ë ®Çu d©y mÒm nèi ë ngoμi thiÕt bÞ, nhÑ nhμng rêi tay khái bé phËn ®iÒu khiÓn con l¾c, më khãa ghim chèt ®ång thêi bËt c«ng t¾c ®ång hå ®o. 6.2.4 Ghi thêi gian dao ®éng cña con l¾c tõ gãc 6º ®Õn 3º ®èi víi con l¾c K hay tõ gãc 12º ®Õn 4º ®èi víi con l¾c P. 6.3 BiÓu thÞ kÕt qu¶ : TiÕn hμnh x¸c ®Þnh trªn 3 vÞ trÝ kh¸c nhau cña mçi mÉu thö. Ghi kÕt qu¶ cña mçi lÇn thö vμ trung b×nh cña c¶ 3 lÇn thö. t §é cøng (X) cña mμng s¬n ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: X = t1 Trong ®ã : t lμ thêi gian dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c trªn mÉu thö, tÝnh b»ng gi©y. t1 lμ thêi gian dao ®éng cña con l¾c trªn mÉu kÝnh chuÈn, tÝnh b»ng gi©y. KÕt qu¶ thö lÊy ®Õn 2 sè sau dÊu ph¶y. Chªnh lÖch kÕt qu¶ trung b×nh gi÷a hai mÉu thö kh«ng qu¸ 3% ®èi víi con l¾c P vμ 8% ®èi víi con l¾c K. NÕu sai sè ph¶I tiÕn hμnh lμm l¹i. 7 B¸o c¸o kÕt qu¶ Trong b¸o c¸o kÕt qu¶ cÇn cã nh÷ng th«ng tin sau : a) KÝ hiÖu mÉu, ngμy, th¸ng, n¨m lÊy mÉu thö ; b) Nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho s¶n phÈm cÇn thö. c) Tiªu chuÈn thö nghiÖm (sè hiÖu tiªu chuÈn nμy); d) Lo¹i con l¾c dïng ®Ó thö ( con l¾c K hoÆc P ); e) Tªn ®¬n vÞ thö nghiÖm; Ngμy th¸ng n¨m thö nghiÖm; f) ChiÒu dμy mμng s¬n kh«, theo môc 5.5; g) KÕt qu¶ thö nghiÖm x¸c ®Þnh ®é cøng mμng s¬n theo môc 6.3;   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 Phô lôc A (Tham kh¶o) HiÖu chuÈn con l¾c K A.1 KiÓm tra ®é ph¼ng cña con l¾c vμ bÖ ®ì mÉu : A 1.1 §Æt tÊm kÝnh chuÈn lªn bÖ ®ì mÉu vμ nhÑ nhμng n©ng con l¾c K lªn trªn bÒ mÆt tÊm kÝnh. KÑp chÆt tÊm mÉu b»ng tay n©ng ë ngoμI thiÕt bÞ , ®Ó cho con l¾c dao ®éng tù do. A 1.2 ChØnh ®é b»ng ph¼ng cña bÖ ®ì mÉu b»ng c¸c èc vÝt ë nÒn bÖ m¸y vμ dông cô giät n−íc. A 1.3 Lau s¹ch tÊm kÝnh mÉu b»ng kh¨n lau mÒm, ®−îc lμm Èm b»ng dung m«i phï hîp. A 1.4 Lau s¹ch 2 viªn bi lμm ®iÓm tùa b»ng kh¨n lau mÒm, lμm Èm b»ng dung m«i phï hîp. §Æt nhÑ nhμng con l¾c lªn trªn mÉu tÊm kÝnh chuÈn. A 1.5 KiÓm tra vÞ trÝ cña ®Çu nhän con l¾c trïng víi vÞ trÝ 0 cña thang ®o. A. 2 KiÓm tra thêi gian dao ®éng cña con l¾c trªn tÊm kÝnh chuÈn : A 2.1 ChÖch h−íng con l¾c ®Õn gãc 6º b»ng dông cô nèi ë ngoμi bÖ ®ì mÉu, rêi tay khái con l¾c ®ång thêi bËt c«ng t¾c thiÕt bÞ ®Õm dao ®éng. A 2.2 X¸c ®Þnh thêi gian cho 100 dao ®éng cña con l¾c lμ (140 ± 2) s. A 2.3 NÕu thêi gian Ýt h¬n, h¹ bít ®èi träng xuèng. TiÕp tôc ®iÒu chØnh cho ®Õn khi thu ®−îc thêi gian dao ®éng cña con l¾c phï hîp quy ®Þnh trªn. A.3 KiÓm tra thêi gian dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c trªn tÊm kÝnh chuÈn : A 3.1 ChÖch h−íng con l¾c ®Õn gãc 6º, rêi tay khái nã ®ång thêi bËt c«ng t¾c thiÕt bÞ ®Õm dao ®éng hay ®ång hå bÊm gi©y. A 3.2 Thêi gian x¸c ®Þnh cho dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c tõ gãc 6º ®Õn 3º lμ ( 250 ± 10 ) s. T−¬ng ®−¬ng tõ 172 ®Õn 185 dao ®éng.   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 Phô lôc B (Tham kh¶o) HiÖu chuÈn con l¾c P B1 KiÓm tra ®é ph¼ng cña bÖ ®ì mÉu vμ con l¾c : B 1.1 §Æt mÉu tÊm kÝnh bãng lªn trªn bÖ ®ì mÉu vμ nhÑ nhμng ®Æt con l¾c P lªn trªn tÊm kÝnh mÉu. Cho con l¾c dao ®éng tù do. B 1.2 ChØnh ®é b»ng ph¼ng cña bÖ mÉu b»ng c¸c èc vÝt ë nÒn bÖ m¸y vμ dông cô giät n−íc. B 1.3 Lau s¹ch tÊm kÝnh mÉu b»ng kh¨n lau mÒm , ®−îc lμm Èm b»ng dung m«i phï hîp. B 1.4 Lau s¹ch 2 viªn bi lμm ®iÓm tùa b»ng kh¨n lau mÒm, ®−îc lμm Èm b»ng dung m«i phï hîp. B 1.5 NhÑ nhμng ®Æt con l¾c lªn trªn mÉu tÊm kÝnh chuÈn. KiÓm tra vÞ trÝ ®Çu nhän cña con l¾c ph¶i trïng khÝt vÞ trÝ 0 cña thang ®o. B2 KiÓm tra thêi gian dao ®éng cña con l¾c trªn tÊm kÝnh chuÈn : B 2.1 ChÖch h−íng con l¾c P ®Õn gãc 12º b»ng dông cô nèi ë ngoμi bÖ m¸y, rêi tay khái con l¾c ®ång thêi bËt c«ng t¾c thiÕt bÞ ®Õm dao ®éng . B 2.2 X¸c ®Þnh thêi gian cho 100 dao ®éng cña con l¾c lμ ( 100 ± 1) s. B 2.3 NÕu kh«ng ®¹t ®−îc gi¸ trÞ nμy, lau l¹i tÊm kÝnh chuÈn vμ 2 viªn bi cña con l¾c. KiÓm tra l¹i ®é ph¼ng cña bÖ ®ì mÉu vμ lÆp l¹i thÝ nghiÖm ë môc B 2.2. NÕu gi¸ trÞ kh«ng chÊp nhËn ®−îc cÇn ph¶i chØnh l¹i thang ®o cña thiÕt bÞ , bé phËn tÕ bμo quang ®iÖn vμ ®Çu nhän cña con l¾c. B3 KiÓm tra dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c trªn tÊm kÝnh chuÈn: B 3.1 ChÖch h−íng con l¾c ®Õn gãc 12º, rêi tay khái nã ®ång thêi bËt c«ng t¾c cña thiÕt bÞ ®Õm dao ®éng. B 3.2 X¸c ®Þnh thêi gian cho dao ®éng cña con l¾c tõ gãc 12º ®Õn 4º lμ ( 430 ± 10 ) s. T−¬ng ®−¬ng (430 ± 10 ) dao ®éng con l¾c.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 2098 : 2007 B 3.3 NÕu gi¸ trÞ nμy kh«ng ®¹t ®−îc, lÆp l¹i thÝ nghiÖm vμ kiÓm tra l¹i thiÕt bÞ theo môc B 2.3.   Page 14 
Đồng bộ tài khoản