TCXDVN 397 2007

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
70
lượt xem
11
download

TCXDVN 397 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 397 2007: HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG - MỨC AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 397 2007

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 24/2007/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy 7 th¸ng 6 n¨m 2007 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh " Ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña vËt liÖu x©y dùng – Møc an toμn trong sö dông vμ ph−¬ng ph¸p thö" Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam: " Ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña vËt liÖu x©y dùng – Møc an toμn trong sö dông vμ ph−¬ng ph¸p thö". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé KH&CN - Bé T− ph¸pn ®· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña vËt liÖu x©y dùng - Møc an toμn trong sö dông vμ ph−¬ng ph¸p thö Natural radioactivity of building materials – levels of safety and test methods Hμ Néi, 2007   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn "Ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña vËt liÖu x©y dùng - Møc an toμn trong sö dông vμ ph−¬ng ph¸p thö " ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 24/ 2007/ Q§-BXD ngμy.7.th¸ng..6.n¨m 2007.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 Ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña vËt liÖu x©y dùng Møc an toμn trong sö dông vμ ph−¬ng ph¸p Thö Natural radioactivity of building materials – levels of safety and test methods 1. Ph¹m vi ¸p dông: Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh møc ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña vËt liÖu x©y dùng v« c¬-phi kim tõ nguån gèc tù nhiªn (®¸, sái, c¸t, ®Êt, ) hoÆc nh©n t¹o (g¹ch, ngãi, tÊm lîp, tÊm èp, l¸t, trang trÝ, xi m¨ng, v÷a, ) khi ®−a vμo c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó b¶o ®¶m søc khoÎ, an toμn cho ng−êi sö dông c«ng tr×nh. 2. Tμi liÖu viÖn dÉn: TCVN 6398 -10:2000 (ISO 31-10:1992) §¹i l−îng vμ ®¬n vÞ ®o PhÇn 10: Ph¶n øng h¹t nh©n vμ bøc x¹ ion ho¸. TCVN 6866:2001 Antoμn bøc x¹ - Giíi h¹n liÒu ®èi víi nh©n viªn bøc x¹ vμ d©n chóng. C¸c nguyªn t¾c an toμn phãng x¹ liªn quan ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña vËt liÖu x©y dùng - An toμn phãng x¹ 112, Uû ban ch©u ¢u, 1999. 3.ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa 3.1. Ho¹t ®é phãng x¹ (A): Lμ gi¸ trÞ kú väng cña sè dÞch chuyÓn h¹t nh©n ngÉu nhiªn tõ mét tr¹ng th¸I n¨ng l−îng cô thÓ (dN), x¶y ra trong mét trong thêi gian ng¾n (dt) cña mét l−îng h¹t nh©n, trong mét ®¬n vÞ thêi gian: A = dN/dt Theo hÖ SI, ®¬n vÞ cña ho¹t ®é phãng x¹ lμ gi©y mò trõ mét (s-1), ®−îc gäi lμ Becquerel (Bq). 3.2. Ho¹t ®é phãng x¹ riªng (Cj) cña h¹t nh©n phãng x¹ j :   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 Lμ ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña h¹t nh©n phãng x¹ j trong mÉu chia cho khèi l−îng cña mÉu ®ã, ®¬n vÞ ®o lμ Bq/kg. Ho¹t ®é phãng x¹ riªng Cj ®èi víi vËt liÖu x©y dùng bao gåm ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ Radi, Thori vμ Kali (CRa , C Th vμ C K ). 3.3. ChØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn (I): Lμ chØ sè ph¶n ¸nh ho¹t ®é phãng x¹ tæng hîp cña c¸c ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn riªng CRa , CTh vμ C K cña vËt liÖu. ChØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn (I) lμ ®¹i l−îng kh«ng thø nguyªn. E = ∑WT .H T 3.4. LiÒu hiÖu dông (E): Lμ ®¹i l−îng ph¶n ¸nh ¶nh h−ëng cña phãng x¹ lªn sinh vËt sèng, theo TCVN 6866:2001 ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: T Trong ®ã: WT lμ träng sè m« T vμ HT lμ liÒu t−¬ng ®−¬ng cña m« T. §¬n vÞ cña liÒu hiÖu dông lμ J/kg vμ ®−îc gäi lμ Sievert (Sv). Trong thùc tÕ cßn sö dông ®¬n vÞ nhá h¬n lμ mili Sievert (mSv). 4. Quy ®Þnh møc ho¹t ®é phãng x¹ cña vËt liÖu x©y dùng. C¸c h¹t nh©n phãng x¹ tù nhiªn trong vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu gåm c¸c h¹t nh©n phãng x¹ Ra®i-226, Thori-232 vμ K-40. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc phãng x¹ cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ tù nhiªn cña vËt liÖu x©y dùng lμ møc phãng x¹ cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ tù nhiªn (Ra-226, Th-232 vμ K-40) cña vËt liÖu x©y dùng ®−îc thiÕt lËp trªn c¬ së liÒu hiÖu dông ®èi víi d©n chóng do vËt liÖu x©y dùng g©y ra kh«ng v−ît qu¸ 1 mSv/n¨m, th«ng qua chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn (I), kh«ng tÝnh khÝ Radon, kh«ng tÝnh tíi sù ®ãng gãp cña ph«ng phãng x¹ m«i tr−êng. Møc ho¹t ®é phãng x¹ an toμn cña vËt liÖu x©y dùng sö dông ®−îc ®¸nh gi¸ th«ng qua chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn (I) theo quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 . Møc ho¹t ®é phãng x¹ an toμn cña vËt liÖu x©y dùng C«ng thøc tÝnh chØ sè ho¹t ®é phãng Gi¸ trÞ chØ sè ho¹t ®é x¹ an toμn (theo ®èi t−îng ¸p dông phãng x¹ an toμn TT §èi t−îng ¸p dông ®−îc thÓ hiÖn lμ I1 , I2 vμ I3 ) (I1 , I2 vμ I3) 4.1 Dïng x©y nhμ 4.1.1 S¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng khèi l−îng lín dïng x©y nhμ   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 VËt liÖu san lÊp nÒn nhμ vμ nÒn gÇn nhμ 4.1.2 I1 ≤ 1 VËt liÖu sö dông x©y nhμ I1=CRa/300 +CTh/200 + CK/3000 víi bÒ mÆt hay khèi 4.1.3 l−îng h¹n chÕ (vÝ dô I1 ≤ 6 t−êng máng hay l¸t sμn, èp t−êng) 4.2 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ngoμi nhμ 4.2.1 VËt liÖu sö dông khèi I2 ≤ 1 l−îng lín trong x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi I2=CRa/700 +CTh/500 + CK/8000 Khi ®−îc sö dông nh− I2 ≤ 1,5 vËt liÖu èp, l¸t c«ng tr×nh 4.2.2 4.3 Dïng cho san lÊp 4.3.1 VËt liÖu dïng cho san I3 ≤ 1 lÊp (kh«ng thuéc môc 4.1) VËt liÖu kh«ng dïng cho I3=CRa/2000 +CTh/1500 + CK/20000 I3 >1 san lÊp, cÇn ®−îc tån 4.3.2 chøa Chó thÝch: CRa , C Th,C K lμ c¸c ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ t−¬ng øng Radi-226, Thori-232 vμ Kali-40 cña vËt liÖu x©y dùng. 5. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña vËt liÖu 5.1 . Nguyªn t¾c: Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña vËt liÖu x©y dùng lμ ph−¬ng ph¸p phæ kÕ gamma ®o bøc x¹ gamma tù nhiªn theo c¸c møc n¨ng l−îng kh¸c nhau ®Ó x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ U (Ra), Th vμ K cã trong vËt liÖu. Ho¹t ®é phãng x¹ cña vËt liÖu x©y dùng ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn nguyªn t¾c ®o c−êng ®é c¸c møc n¨ng l−îng bøc x¹ gamma ®¹i diÖn cho c¸c h¹t nh©n phãng x¹ U(Ra), Th vμ K cã trong vËt liÖu vμ so chóng víi mÉu chuÈn cña m¸y ®o, tõ ®ã x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña chóng.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 5.2. ThiÕt bÞ ®o phæ kÕ gamma: 5.2.1. CÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng: H×nh1 chØ ra s¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o cña hÖ phæ kÕ gamma. HÖ phæ kÕ gamma thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ lμ phæ kÕ gamma sö dông ®Çu dß nhÊp nh¸y NaI(Tl) hoÆc c¸c lo¹i ®Çu dß kh¸c cã ®é ph©n gi¶i n¨ng l−îng tèt h¬n. §Çu ®o (1) lμ ®Çu dß nhÊp nh¸y NaI(Tl). Hép cao ¸p (2) lμ nguån cÊp cao ¸p cho ®Çu ®o. Bøc x¹ gamma ph¸t ra tõ mÉu vËt liÖu cÇn ®o (5) ®−îc ®Çu ®o (1) ghi nhËn vμ ®−îc biÕn ®æi thμnh tÝn hiÖu ®iÖn. TÝn hiÖu nμy ®−îc khuÕch ®¹i ë khèi tiÒn khuÕch ®¹i vμ khuyÕch ®¹i (3). TiÕp ®ã tÝn hiÖu sÏ ®−îc khuyÕch ®¹i vμ xö lý bªn trong m¸y ®Ó ph©n lo¹i vμo mét trong ba cöa sæ n¨ng l−îng ®¹i diÖn cho nh©n phãng x¹ U(Ra), Th vμ K. Sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch 3 thμnh phÇn ®Ó x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c nh©n phãng x¹ U(Ra), Th vμ K cã trong mÉu ®o. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc hiÓn thÞ trong khèi ph©n tÝch hiÖn sè (4). KÕt qu¶ hiÖn sè lμ ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c nh©n phãng x¹ U(Ra), Th vμ K (®¬n vÞ Bq/kg). 1 5 3 2 4 1- §Çu ®o 2- Hép cao ¸p 3- Khèi tiÒn khuÕch ®¹i vμ khuÕch ®¹i 4- Khèi ph©n tÝch hiÖn sè 5- VËt ®o H×nh 1. S¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o thiÕt bÞ phæ kÕ gamma 5.2.2. Yªu cÇu ®èi víi thiÕt bÞ: HÖ phæ kÕ gamma ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau:   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 - D¶i n¨ng l−îng bøc x¹ gamma ghi nhËn tõ 0,1 ®Õn 3 MeV (Mega electron volt); - Bé c¸c mÉu chuÈn ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ tù nhiªn Ra-226, Th-232 vμ K-40 ®· ®−îc ®¨ng kiÓm quèc gia hoÆc quèc tÕ. - ThiÕt bÞ ®o ®−îc kiÓm tra ®¨ng kiÓm quèc gia phï hîp víi Chøng chØ ®o l−êng quèc gia, cã Quy ®Þnh h−íng dÉn thùc hiÖn ®o vμ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. 5.3. TiÕn hμnh ®o: - ChuÈn bÞ thiÕt bÞ ®Ó ®o theo Quy ®Þnh h−íng dÉn vËn hμnh thiÕt bÞ. §o kiÓm tra ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ víi mÉu chuÈn, sai sè gi÷a 2 lÇn ®o kh«ng v−ît 5%. -TiÕn hμnh ®o ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn theo Quy ®Þnh h−íng dÉn vËn hμnh thiÕt bÞ. 5.4. §o t¹i hiÖn tr−êng: 5.4.1. Ph¹m vi ¸p dông: Ph−¬ng ph¸p hiÖn tr−êng dïng ®Ó ®¸nh gi¸ s¬ bé ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña nguyªn liÖu vμ s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng. 5.4.2. C¸c vÞ trÝ ®o: 5.4.2.1. §o vËt liÖu rêi t¹i kho, b·I, má: - T¹i c¸c ®èng liÖu h×nh c«n hay ®èng liÖu tr¶I dμi: ®o theo chu vi mÆt c¾t ngang víi kho¶ng c¸ch kh«ng lín h¬n 10m, chiÒu cao cña mÆt c¾t ngang so víi ®¸y ®èng kh«ng nhá h¬n 1m. - T¹i má: ®o ë c¸c ®iÓm c¾t lé tuyÕn 10x10m. 5.4.2.2. §o vËt liÖu x©y dùng rêi trªn c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn: - VÞ trÝ ®o ë kho¶ng c¸ch kh«ng Ýt h¬n 1m c¸ch thμnh ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, sè ®iÓm ®o nh− sau: + Trªn c¸c toa ®−êng s¾t- kh«ng Ýt h¬n 2 ®iÓm/toa; + Trªn «t« - 1 ®iÓm ë gi÷a thïng xe; + Trªn tμu thuû kh«ng Ýt h¬n 2 ®iÓm däc theo trôc tμu.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 5.4.2.3. §o s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng: - T¹o khèi h×nh hép ®¸y 1,2x1,2m cao 0,5m tõ c¸c s¶n phÈm ®ã hay chän côm s¶n phÈm (palÐt) cã kÝch th−íc nªu trªn nh−ng ®−îc xÕp ®Æc xÝt vμ ®o kiÓm tra ë chÝnh gi÷a mÆt trªn cña ®èng s¶n phÈm ®ã. 5.4.3.TiÕn hμnh ®o b»ng c¸ch ®Æt ®Çu ®o cña m¸y ®o phãng x¹ vμo ®iÓm ®o trªn bÒ mÆt ph¼ng cña vËt liÖu. BÒ mÆt ®−îc coi lμ ph¼ng khi kÝch th−íc låi (lâm) kh«ng v−ît ®−êng kÝnh cña ®Çu ®o. L−u ý: + T¹i mçi ®iÓm ®o tiÕn hμnh kh«ng Ýt h¬n 3 lÇn ®o liªn tiÕp vμ lÊy gi¸ trÞ trung b×nh. + §Ó gi¶m ¶nh h−ëng cña chiÕu x¹ bªn ngoμi ®Õn c¸c kÕt qu¶ ®o cÇn ph¶i tiÕn hμnh ®o ®èi t−îng ë c¸ch xa c¸c toμ nhμ, kÕt cÊu, khèi quÆng má, vËt liÖu vμ s¶n phÈm x©y dùng kh¸c kh«ng Ýt h¬n 20m. 5.4.4. TÝnh kÕt qu¶ ®o: 5.4.4.1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn (I) theo c«ng thøc ë môc 4, víi CRa, CTh, vμ CK, lμ c¸c gi¸ trÞ ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña c¸c nh©n phãng x¹ (Ra-226, Th-232 vμ K-40) t−¬ng øng ë ®iÓm ®o víi sai sè ®o ®¸nh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p ®o, quy ®Þnh trong Quy tr×nh h−íng dÉn ®o cña thiÕt bÞ. 5.4.5.2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn I cña l« vËt liÖu lμ gi¸ trÞ I cao nhÊt tõ c¸c ®iÓm kiÓm tra cña l« Êy. 5.4.6. Tr×nh bμy kÕt qu¶ ®o: Ho¹t ®é phãng x¹ cña tõng nh©n phãng x¹ t¹i c¸c ®iÓm ®o vμ c¸c kÕt qu¶ tÝnh chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn (I ) ®−îc ghi theo biÓu mÉu trong Phô lôc 1 . 5.5. Ph−¬ng ph¸p phßng thÝ nghiÖm (ph−¬ng ph¸p chuÈn): 5.5.1. Ph¹m vi ¸p dông : Ph−¬ng ph¸p phßng thÝ nghiÖm dïng ®Ó x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c nh©n phãng x¹ (Ra-226, Th-232 vμ K-40) cña vËt liÖu trong phßng thÝ nghiÖm cã lo¹i trõ ¶nh h−ëng cña ph«ng phãng x¹ m«i tr−êng xung quanh. 5.5.2. ThiÕt bÞ vμ dông cô:   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 - M¸y phæ kÕ gamma phï hîp víi quy ®Þnh trong môc 5.2. - B×nh ch× gi¶m ph«ng phãng x¹ kÝch th−íc phï hîp thiÕt bÞ ®o; - Bé hép nhùa kÝch th−íc quy ®Þnh phï hîp thiÕt bÞ ®o, cã n¾p ®Ó ®ùng mÉu vËt liÖu; - M¸y kÑp hμm ®Ó nghiÒn mÉu; - Sμng cã kÝch th−íc lç 0,5 mm; - Tñ sÊy, cho phÐp sÊy ®Õn 120 °C; - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1 g. 5.5.3. KiÓm tra, chuÈn bÞ vμ chuÈn thiÕt bÞ ®o phãng x¹ ®Ó ®o vμ tiÕn hμnh ®o theo B¶n quy tr×nh h−íng dÉn thùc hiÖn ®o. 5.5.4. LÊy mÉu, chuÈn bÞ mÉu thö vμ tiÕn hμnh ®o: - X¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c nh©n phãng x¹ (Ra-226, Th-232 vμ K-40) trong vËt liÖu víi c¸c mÉu chän tõ c¸c mÉu ®¹i diÖn. - MÉu ®¹i diÖn cã ®−îc b»ng c¸ch trén ®Òu vμ chia t− kh«ng Ýt h¬n 10 mÉu tõ c¸c ®iÓm lÊy mÉu nªu trong môc 5.4.2 vμ 5.4.3. - Tuú theo thÓ tÝch hép chøa mÉu cña thiÕt bÞ ®o phãng x¹ mμ lÊy khèi l−îng mÉu ®¹i diÖn tõ 2,5 ®Õn 10 kg, mÉu ®−îc cho vμo bao 2 líp, gi÷a 2 líp ®Æt phiÕu ghi tªn vËt liÖu, tªn c¬ së göi mÉu, vÞ trÝ vμ ngμy lÊy mÉu. - MÉu ®¹i diÖn ®−îc lÊy khi nghiÖm thu l« s¶n phÈm phï hîp c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh. MÉu ®−îc chuÈn bÞ b»ng c¸ch ®Ëp, nghiÒn nhá vËt liÖu x©y dùng. Cho phÐp sö dông c¸c m¶nh vôn cã ®−îc khi sau khi x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn, uèn, kÐo s¶n phÈm hay c¸c mÉu ®−îc chuÈn bÞ riªng. - MÉu ®−îc gia c«ng thμnh bét cã kÝch th−íc h¹t ≤0,5 mm. MÉu bét cÇn ph¶i ®ùng trong hép hoÆc tói kÝn. - C¸c mÉu ®¹i diÖn ®· lÊy theo quy ®Þnh trªn ®−îc sÊy ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi, sau ®ã cho vμo c¸c hép chøa vμ c©n x¸c ®Þnh khèi l−îng. - C¸c hép chøa ®−îc ®Ëy kÝn, ghi nh·n vμ l−u trong phßng trong kho¶ng thêi gian theo b¶n Quy tr×nh h−íng dÉn c¸ch ®o ho¹t ®é phãng x¹ ®· quy ®Þnh nh»m cã sù æn ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 - C¸c hép cã mÉu ®−îc lÇn l−ît ®−a vμo thiÕt bÞ ®o phãng x¹ vμ tiÕn hμnh ®o theo Quy tr×nh h−íng dÉn ®o ®· ®−îc phª duyÖt. 5.5.5. TÝnh kÕt qu¶ ®o. 5.5.5.1. KÕt qu¶ ®o ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c nh©n phãng x¹ (Ra-226, Th-232, vμ K-40) trong mÉu ®¹i diÖn lμ gi¸ trÞ ho¹t ®é phãng x¹ riªng trung b×nh (Cj tb ) cña mçi h¹t nh©n phãng x¹ Cj ( CRa, CTh, CK ) cñanÝt nhÊt 3 mÉu: ∑ Cji i =1 Cj tb = 1/n (3) trong ®ã i = 1,2, n; n lμ sè mÉu vμ Cj ( CRa, CTh , CK) lμ c¸c sè ®o ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña c¸c nh©n phãng x¹ (Ra-226, Th-232, vμ K-40) t−¬ng øng. §é lÖch b×nh ph−¬ng trung b×nh ( Δjtb) khi ®o ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: ∑ (C − Cjtb ) n 2 ji i =1 Δjtb tb = n −1 (4) KÕt qu¶ x¸c ®Þnh chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn (I) cña vËt liÖu kiÓm tra theo c«ng thøc môc 4, trong ®ã Cj = Cj tb + Δjtb tb (5) 5.5.6. Tr×nh bμy kÕt qu¶ ®o C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra vËt liÖu ®−îc lËp d−íi d¹ng PhiÕu kÕt qu¶ x¸c ®Þnh chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn cña vËt liÖu nªu trong Phô lôc 1.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 Phô lôc 1 PhiÕu kÕt qu¶ x¸c ®Þnh chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn cña vËt liÖu theo C¬ quan tiÕn hμnh thÝ nghiÖm: Chøng chØ : C¬ quan göi mÉu : Tªn mÉu : Ngμy giao mÉu : Ngμy ®o mÉu : ThiÕt bÞ ®o : Ho¹t ®é phãng x¹ riªng, Bq/kg ChØ sè ho¹t ®é phãng x¹ TT CRa-226 CTh-232 CK-40 KÕt luËn an toμn (I) KÕt luËn vÒ vËt liÖu: Ngμy th¸ng n¨m ThÝ nghiÖm viªn Phô tr¸ch phßng thÝ nghiÖm Thñ tr−ëng c¬ quan   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 Phô lôc 2 (Tham kh¶o) B¶ng 1. Kh¶ n¨ng g©y liÒu hiÖu dông v−ît 0,3 mSv/n¨m hay 1 mSv/n¨m do sö dông mét sè vËt liÖu x©y dùng . VËt liÖu Kh¶ n¨ng v−ît 0,3 mSv/n¨m*/§iÒu Kh¶ n¨ng v−ît 1 mSv/n¨m**/ §iÒu x©y dùng kiÖn x¶y ra kiÖn x¶y ra Bªt«ng Cã thÓ/ HÇu hÕt ë mäi n¬I khi sö dông Cã thÓ/NÕu sö dông víi khèi l−îng lín khèi l−îng lín vμ bª t«ng cã chøa nhiÒuxØ lß cao, tro bayhay c¸t tù nhiªn hay®¸ giμu c¸c h¹t nh©n phãng x¹ tù nhiªn Bªt«ng bät, Cã thÓ/ NÕu dïng xØ lß cao, tro bay Kh«ng thÓ/NÕu chØ sö dông lμm t−êng nhÑ hay vËt liÖu thiªn nhiªn giμu c¸c h¹t nh©n phãng x¹ tù nhiªn G¹ch ®á Cã thÓ/ NÕu sö dông g¹ch ®á giμu c¸c Kh«ng thÓ/NÕu chØ sö dông lμm t−êng h¹t nh©n phãng x¹ G¹ch silic¸t Kh«ng thÓ/ NÕu ho¹t ®é phãng x¹ Kh«ng thÓ/NÕu ho¹t ®é phãng x¹ thÊp, sö dông khèi l−îng h¹n chÕ (lμm thÊp vμ chØ sö dông lμm t−êng t−êng) §¸ thiªn Kh«ng thÓ/NÕu sö dông hoμn thiÖn bÒ Kh«ng thÓ/NÕu sö dông hoμn thiÖn nhiªn mÆt, èp l¸t bÒ mÆt, èp l¸t Cã thÓ/NÕu sö dông khèi l−îng lín Cã thÓ/NÕu sö dông khèi l−îng lín TÊm hay Kh«ng thÓ / Th¹ch cao thiªn nhiªn Kh«ng thÓ/NÕu sö dông hoμn thiÖn khèi th¹ch bÒ mÆt hay sö dông lμm t−êng cao Cã thÓ/NÕu sö dông th¹ch cao nh©n t¹o giμu Ra Chó thÝch ChØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toμn ( I) tÝnh theo c«ng thøc * vμ ** I1=CRa/300 +CTh/200 + CK/3000 Khi I1≥ 0,5 ®èi víi: Khi I1≥ 1 ®èi víi: - S¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng khèi - S¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng khèi l−îng lín dïng x©y nhμ, l−îng lín dïng x©y nhμ, - VËt liÖu san lÊp nÒn nhμ vμ nÒn gÇn - VËt liÖu san lÊp nÒn nhμ vμ nÒn gÇn nhμ. nhμ.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 397 : 2007 Khi I1≥ 2 ®èi víi: Khi I1≥ 6 ®èi víi: -VËt liÖu sö dông x©y nhμ víi bÒ mÆt -VËt liÖu sö dông x©y nhμ víi bÒ mÆt hay khèi l−îng h¹n chÕ (vÝ dô t−êng hay khèi l−îng h¹n chÕ (vÝ dô t−êng máng hay l¸t sμn, èp t−êng). máng hay l¸t sμn, èp t−êng).   Page 14 
Đồng bộ tài khoản