Tên đề tài: Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở trong việc điều hành chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Nhan Ma | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
235
lượt xem
114
download

Tên đề tài: Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở trong việc điều hành chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính sách tiền tệ là mục tiêu mà ngân hàng Trung ương hoạch định phải đạt được trong suốt quá trình điều hành chính sách tiền tệ. Thông thường chính sách tiền tệ có hai loại mục tiêu chính: mục tiêu tiền tệ và mục tiêu kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tên đề tài: Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở trong việc điều hành chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay

 1. CHUYÊN S D NG NGHI P V TH TRƯ NG M TRONG VI C I U HÀNH CHÍNH SÁCH TI N T QU C GIA VI T NAM HI N NAY
 2. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. M CL C A. T NG QUAN V CHÍNH SÁCH TI N T QU C GIA ......................... 3 I. Khái ni m ......................................................................................................... 3 II. M c tiêu .......................................................................................................... 3 1.M c tiêu ti n t ................................................................................................... 3 2. M c tiêu kinh t ................................................................................................. 4 III. Công c chính sách ti n t ............................................................................ 5 1. Công c tr c ti p............................................................................................. 5 2. Công c gián ti p............................................................................................. 5 2.1 D tr b t bu c ............................................................................................... 5 2.2 ............................................................................................................ C hính sách tái chi t kh u.................................................................................... 5 B. S D NG NGHI P V TTM TH C THI CSTTQG ........................ 5 1. Các nghi p v trên th trư ng m ..................................................................... 5 2. S d ng các nghi p v m th c hi n CSTTQG .......................................... 6 C. M T S Ý KI N XU T........................................................................ 7 TH C TR NG ................................................................................................... 7 DI N BI N TH C T TRONG NĂM 2007 ................................................... 8 NH N XÉT.......................................................................................................... 9 XU T ........................................................................................................... 10 K T LU N ........................................................................................................ 15 1
 3. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. TÀI 11 S D NG NGHI P V TH TRƯ NG M TRONG VI C I U HÀNH CHÍNH SÁCH TI N T QU C GIA VI T NAM HI N NAY 2
 4. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. A. T NG QUAN V CHÍNH SÁCH TI N T QU C GIA I. Khái ni m : Theo i u 2 Lu t Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam 12/12/1997 Chính sách ti n t qu c gia là m t b ph n c a chính sách kinh t - tài chính c a nhà nư c nh m n nh giá tr ng ti n, ki m ch l m phát, góp ph n thúc y phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh và nâng cao i s ng c a nhân dân. II. M c tiêu : M c tiêu chính sách ti n t là m c tiêu mà ngân hàng Trung ương ho ch nh ph i t ư c trong su t quá trình i u hành chính sách ti n t . Thông thư ng chính sách ti n t có hai lo i m c tiêu chính: m c tiêu ti n t và m c tiêu kinh t . 1. M c tiêu ti n t : M c tiêu ti n t là m t h th ng các m c tiêu v phương di n ti n t c n t ư c bao g m i u hòa kh i ti n t , ki m soát t ng s thanh toán b ng ti n (MV), b o v giá tr qu c n i và qu c ngo i c a ng ti n b ng cách n nh giá. M c tiêu i u hòa kh i ti n t : là m c tiêu nh m gi v ng m i quan h cân i gi a ti n và hàng. Nguyên t c chung t ư c m c tiêu này là gi nguyên, tăng hay gi m kh i lư ng ti n t tùy theo tình hình các n n kinh t tăng trư ng hay suy thóai. Thành ph n c a kh i ti n t g m có ti n gi y, ti n c c do Ngân hàng Trung ương phát hành và bút t ư c sáng t o ra t ngân hàng thương m i. Do v y i u hòa kh i ti n t ngoài vi c ki m sóat vi c phát hành, ngân hàng Trung ương còn ph i ki m soát kh i d tr c a ngân hàng thương m i v i t ng s ti n g i mà nó huy ng ư c. M c tiêu ki m soát t ng s thanh toán b ng ti n: vi c ki m soát kh i ti n t ơn thu n như trên có như c i m là không lưu ý n t c lưu thông ti n t . i u này làm cho vi c ki m sóat giá c thi u cơ s v ng ch c vì ngoài y u t kh i ti n t còn có y u t t c lưu thông ti n t tác ng n v t giá. B i v y c n thi t ph i ki m soát t ng s thanh toán hay t ng s lư ng ti n t dùng chi tr trong các cu c giao d ch và trong kho ng th i gian nh t nh. Tuy nhiên, trong m t qu c gia n u như t ng s thanh toán qua ngân hàng chi m t tr ng l n trên t ng s thanh toán c a các t ng l p dân cư thì vi c ki m soát này tương i d .Trái l i, n u vi c thanh toán gi a t ng l p dân cư ch y u dùng ti n m t, th c hi n chi tr ngoài ngân hàng, thì vi c ki m soát t ng s thanh toán b ng ti n r t khó. Do v y, ki m soát t ng s thanh toán b ng ti n thì v n quan tr ng là ph i phát 3
 5. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. tri n h th ng thanh toán qua ngân hàng m nh thu hút dân chúng th c hi n h u h t các kho n thanh toán qua ngân hàng. Trong nh ng năm g n ây, do n l c c a h th ng ngân hàng không ng ng c i thi n ch t lư ng d ch v thanh toán nên t l thanh toán qua ngân hàng so v i t ng s thanh toán b ng ti n trong toàn n n kinh t ã gia tăng áng k . B o v giá tr qu c n i c a ng ti n: Giá tr qu c n i c a ng ti n chính là s c mua i n i c a nó ư c ánh giá thông qua giá c hàng hóa trong nư c. Do ó, mu n b o v giá tr qu c n i c a ng ti n, chính sách ti n t ph i nh m vào m c tiêu n nh v t giá nói chung. M c v t giá gia tăng, s c mua ng ti n gi m t ó tác h i n giá tr qu c n i c a ng ti n.M c v t giá gi m, s c mua ng ti n tăng i u này có l i hay h i còn tùy nguyên nhân hay hoàn c nh d n n s s t gi m giá c . N u giá c hàng hóa gi m do năng su t chung tăng là i u áng m ng. Nhưng n u v t giá chung gi m do m c c u trên th trư ng gi m l i là i u áng lo.Vì v t giá gi m s c mua c a ng ti n tuy có tăng nhưng ch là t m th i. N u quá trình s t gi m giá c kéo dài d d n n tình tr ng suy thoái kinh t .Tình hình này có th khi n cho s n xu t l d n n thu h p quy mô s n xu t và th t nghi p tr m tr ng. n nh giá tr qu c ngo i c a ng ti n: Giá tr qu c ngo i c a ng ti n chính là s c mua i ngo i c a nó ư c o lư ng b i t giá h i oái th n i. Th c ch t t giá h i oái chính là giá c c a i ngo i c a ng ti n. B i v y s bi n ng t giá s nh hư ng n s c mua ng ti n, t ó tác ng ít hay nhi u n ho t ng c a n n kinh t tùy theo m c hư ng ngo i c a n n kinh t ó. Do v y,chính sách ti n t cũng c n nh m n m c tiêu n nh t giá h i oái góp ph n vào vi c n nh n n kinh t nói chung. 2. M c tiêu kinh t M c tiêu kinh t c a chính sách ti n t là h th ng các m c tiêu cu i cùng mà n n kinh t ph i t ư c nh vi c áp d ng chính sách ti n t em l i. ó là các m c tiêu: tăng trư ng kinh t ; tăng m c nhân d ng và gi m thi u nh ng thăng tr m chu chuy n kinh t . M c tiêu tăng trư ng kinh t : Kh i ti n t tăng hay gi m u có tác ng m nh n lãi su t và s c u t ng quát, t ó tác ng n s gia tăng u tư s n xu t và cu i cùng tác ng lên t ng s n lư ng qu c gia, t c tác ng lên s tăng trư ng c a n n kinh t . B i v y, chính sách ti n t ph i nh m vào m c tiêu tăng trư ng kinh t thông qua vi c tăng hay gi m kh i lư ng ti n t thích h p. M c tiêu tăng m c nhân d ng: khi gia tăng u tư s n xu t và gia tăng s n xu t, các xí nghi p thu d ng thêm nhi u nhân công. t m c tiêu này chính sách ti n t nh m vào vi c m r ng và gia tăng kh i ti n t v a làm cho s c tiêu th tăng lên, v a làm cho nhà s n xu t m r ng u tư nh m thu hút thêm nhân công. M c tiêu gi m thi u nh ng thăng tr m chu kỳ kinh t : Trong kinh t th trư ng, s phát tri n kinh t thư ng bi n chuy n qua nhi u giai an mang tính ch t chu kỳ, có lúc tăng trư ng, có lúc ng ng tr và có lúc suy thoái. Nh ng thăng tr m mang tính ch t chu kỳ ó có th gi m b t v cư ng ho c rút ng n v th i gian nh vào m t chính sách ti n t thích h p. C th là m r ng kh i ti n t trong giai o n suy thoái s m chuy n sang giai o n ph c hưng, ti t ch kh i ti n t th nào v a ch ng 4
 6. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. l m phát v a không x y ra tình tr ng ngưng tr và s m chuy n sang giai o n tăng trư ng kinh t v i m t t l l m phát có th ch p nh n ư c. III. Công c chính sách ti n t : 1. Công c tr c ti p: ây là công c tác ng tr c ti p vào kh i lư ng ti n trong lưu thông. Công c tr c ti p ư c áp d ng ph bi n các nư c trong th i kỳ ho t ng tài chính ư c i u ti t ch t ch là h n m c tín d ng. H n m c tín d ng là m c dư n t i a mà NHTW bu c các t ch c tín d ng ph i tôn tr ng khi c p tín d ng cho n n kinh t . Bên c nh h n m c tín d ng, NHTW có th i u ti t tr c ti p các m c tiêu trung gian thông qua vi c n nh lãi su t ho c t giá. 2. Công c gián ti p: 2.1 D tr b t bu c Là s ti n mà các NHTM bu c ph i duy trì trên m t tài kho n ti n g i không hư ng lãi t i NHTW. Nó ư c xác nh b ng m t t l ph n trăm nh t nh trên t ng s dư ti n g i t i m t kho ng th i gian nào ó. M c d tr b t bu c ư c quy nh khác nhau căn c vào th i h n ti n g i, vào quy mô và tính ch t ho t ng c a NHTM. 2.2 Chính sách tái chi t kh u Bao g m các quy nh và i u ki n cho vay c a NHTW i v i các NHTM. NHTW cho vay ng n h n trên cơ s chi t kh u các ch ng t có giá ng n h n: ch y u là tín phi u kho b c và thương phi u. Nghi p v th trư ng m Nghi p v th trư ng m là các ho t ng c a NHTW trên th trư ng m thông qua vi c mua bán các ch ng khoán (gi y t có giá). Các ho t ng này nh hư ng tr c ti p n d tr c a các NHTM và nh hư ng gián ti p n các m c lãi su t. Trong ti u lu n này nhóm s nghiên c u vi c s d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia. B. SÖÛ DUÏNG NGHIEÄP VUÏ TTM ÑEÅ THÖÏC THI CSTTQG 1. Caùc nghieäp vuï treân thò tröôøng môû : nh nghĩa: Theo Lu t ngân hàng nhà nư c Vi t nam Nghi p v th trư ng m là nghi p v mua, bán các gi y t có giá ng n h n do NHTW th c hi n trên th trư ng ti n t nh m th c hi n chính sách ti n t qu c gia Các công c tài chính ư c phép giao d ch trên NVTTM bao g m các lo i gi y t có giá phát hành b ng ng Vi t Nam như: Tín phi u NHNN, trái phi u chính ph (tín phi u kho b c, trái phi u kho b c, trái phi u công trình trung ương, trái phi u u tư do Qu H tr phát hành công trái) và trái phi u chính quy n a phương do UBND TP.HCM và TP. Hà N i phát hành. 5
 7. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. Theo Quy t nh 01/2007/Q -NHNN ngày 05/01/2007 c a Th ng c Ngân hàng nhà nư c ban hành v Quy ch nghi p v th trư ng m Nghi p v th trư ng m : Là vi c Ngân hàng Nhà nư c th c hi n mua, bán ng n h n các lo i gi y t có giá v i các t ch c tín d ng. Như v y ã có i m khác bi t và thay i tích c c, gi y t có giá ư c giao d ch không phân bi t gi y t có giá ng n h n hay dài h n mà ch quy nh v th i gian, t c là các giao d ch i v i gi y t có giá di n ra trong ng n h n ã ư c g i là nghi p v th trư ng m . Các nghi p v trên th trư ng m Nghi p v th trư ng m c a các ngân hàng trung ương ch y u có hai lo i: mua bán gi y t có giá dài h n và mua bán gi y t có giá ng n h n. M , nghi p v th trư ng m ch y u ư c th c hi n i v i trái phi u chính ph dài h n. Vi t nam, theo Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam, nghi p v th trư ng m ch là vi c mua bán gi y t có giá ng n h n như tín phi u kho b c, ch ng ch ti n g i, tín phi u Ngân hàng Nhà nư c và các gi y t có giá ng n h n khác. Khi NHTW mua/bán các ch ng khoán, nó s làm tăng/gi m ngay l p t c d tr c a các NHTM, dù ngư i bán là NHTM hay khách hàng c a NHTM. Vì th kh năng t o ti n g i thông qua cung ng tín d ng c a h th ng ngân hàng tăng/gi m xu ng, t ó nh hư ng n lư ng ti n cung ng. Khi v n kh d ng c a t ng ngân hàng cá nhân gi m/tăng do tác ng c a ho t ng th trư ng m , m c cung v n trên th trư ng ti n t liên ngân hàng gi m xu ng/tăng lên, trong i u ki n các y u t liên quan không i, lãi su t th trư ng liên ngân hàng tăng lên (ho c gi m xu ng). Thông qua các ho t ng arbitrage v lãi su t, nh hư ng này ư c truy n n các m c lãi su t c a các công c th trư ng m và lãi su t th trư ng trái phi u. K t qu là chi phí cơ h i i v i ngư i có v n dư th a và giá v n u tư i v i ngư i thi u h t v n tăng lên/gi m xu ng, làm gi m/tăng nhu c u u tư và nhu c u tiêu dùng c a xã h i và do ó gi m/tăng s n lư ng, giá c và công ăn vi c làm. 2. Söû duïng caùc nghieäp vuï môû ñeå thöïc hieän CSTTQG : S d ng nghi p v th trư ng m i u hành chính sách ti n t Nghi p v th trư ng m ư c coi là công c quan tr ng nh t trong i u hành chính sách ti n t c a NHTW b i vì: Th nh t: Nó là nhân t quy t nh u tiên có th làm thay i lãi su t ho c cơ s c a ti n t - ngu n g c chính làm thay i vi c cung ng ti n c a NHTW và tr c ti p tác ng n ngu n d tr c a các NHTM, t ó nh hư ng n ngu n cung ng tín d ng cho n n kinh t . Khi m c tiêu c a NHTW là thúc y kinh t t nư c phát tri n NHTW s gia tăng ti n t trong lưu thông 6
 8. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. NHTW s mua vào m t lư ng ch ng khoán nh t nh. NHTM ho c công chúng bán ch ng khoán cho nhà nư c s làm cho d tr c a NHTM tăng lên do: NHTM nh n ư c ti n c a NHTW v vi c mua ch ng khoán. Ngư i dân sau khi bán ư c ch ng khoán và chuy n ti n vào tài kho n ti n g i c a h t i NHTM. Khi m c tiêu c a NHTW là ki m ch l m phát, NHTW s gi m b t kh i lư ng ti n t trong lưu thông NHTW th c hi n bán ch ng khoán ra. NHTM mua ch ng khoán s làm gi m d tr c a mình ho c công chúng rút ti n t tài kho n mua ch ng khoán s làm gi m d tr c a NHTM. N u mu n tăng ti n t m th i thì NHTW s d ng phương th c mua có kỳ h n b ng h p ng mua l i ch ng khoán t các t ch c tín d ng. N u mu n gi m ti n t m th i thì NHTW s d ng phương th c bán có kỳ h n b ng các h p ng mua l i ch ng khoán c a NHTM. =>Vi c tăng gi m liên t c ho c tăng gi m có kỳ h n s tác ng lên kh năng m r ng hay thu h p tín d ng liên t c hay t m th i và t ó tác ng n lãi su t trên th trư ng v n ng n h n. Th hai: Nghi p v th trư ng m v a linh ho t nhưng v a chính xác, có th s d ng b t kỳ quy mô nào. Khi có yêu c u thay i v d tr ho c cơ s ti n t dù m c nh như th nào i n a, nghi p v th trư ng m cũng có th t ư c b ng cách mua hay bán m t lư ng nh ch ng khoán và ngư c l i. V i tính linh ho t c a nghi p v th trư ng m , NHTW có th s d ng nó n i l ng ho c th t ch t ti n t b t c m c nào qua vi c mua ho c bán ch ng khoán v i s lư ng phù h p. C. M T S Ý KI N XU T : TH C TR NG Ngày 30/3/2007, NHNN Vi t Nam v a t ch c H i ngh t ng k t ho t ng nghi p v th trư ng m năm 2006 và tri n khai gi i pháp i u hành năm 2007. Theo ánh giá c a nhi u ngân hàng thương m i, năm 2006, NVTTM ã ư c i u hành linh ho t, góp ph n h n ch nh ng b t c p c a th trư ng. c bi t, ho t ng NVTTM ã phát huy vai trò i u ti t v n kh d ng c a các t ch c tín d ng, áng chú ý là s gia tăng m nh v s phiên giao d ch, doanh s giao d ch, và xu hư ng mua bán 2 chi u ngày càng th hi n rõ. 7
 9. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. Theo báo cáo c a Ban i u hành NVTTM, năm 2006, NHNN ã th c hi n 133 phiên chào bán gi y t có giá. T ng doanh s bán ra t kho ng 87.400 t ng, tăng m nh so v i các năm 2005 và 2004 (năm 2004: 950 t ng, năm 2005: 1.800 t ng). Vi c chào bán gi y t có giá ch y u ư c th c hi n i v i tín phi u NHNN theo phương th c bán h n. Cũng trong năm 2006, t ng doanh s giao d ch 2 chi u mua/bán gi y t có giá lên t i kho ng 124.234 t ng, tăng kho ng 21% so v i năm 2005 và tăng 101% so v i năm 2004. Doanh s giao d ch bình quân m t phiên kho ng 767 t ng, tăng 18% so v i năm 2005 và 52% so v i năm 2004. Bên c nh s gia tăng m nh m v doanh s giao d ch, s lư ng t ch c tín d ng tham gia giao d ch trong năm 2006 cũng tăng lên áng k v i 19 t ch c, tăng 26% so v i năm 2005 (14 t ch c). Các phiên chào bán có s tham gia ch y u c a các ngân hàng thương m i nhà nư c. i v i các phiên chào mua, ngoài s tham gia c a các ngân hàng thương m i nhà nư c còn có s tham gia t th u c a m t s ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nư c ngoài. DI N BI N TH C T TRONG NĂM 2007 Trong 6 tháng u 2007, Ngân hàng Nhà nư c ã mua vào d tr 7 t USD và m t lư ng ti n tương ương 112 nghìn t ng ư c “bơm” ra lưu thông. (Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, V trư ng V Chi n lư c phát tri n ngân hàng thu c Ngân hàng Nhànư c) Theo m t s chuyên gia nh n nh s ngo i t này ư c hình thành ch y u t u tư nư c ngoài vào th trư ng ch ng khoán và ki u h i. V y t i sao Ngân hàng Nhà nư c ph i mua s ngo i t ó? PGS.TS Nguy n Văn L ch, Vi n trư ng Vi n Thương m i nói: “C cho r ng hàng gi m c như cũ và ti n thì nhi u hơn, ương nhiên, ti n s b gi m giá. Vì lý do e ng i, Chính ph ã mua toàn b s ngo i t này và m t lư ng n i t tương ương ư c ưa ra lưu thông”. Phó th ng c Ngân hàng Nhà nư c, ông Phùng Kh c K , cho bi t: “Nhà u tư nư c ngoài ưa ti n vào không ph i m c ích mua hàng hoá mà h mua ch ng khoán u tư vào doanh nghi p. Do nguyên t c, h không ư c dùng ti n ngo i t mà ph i chuy n i ra VND. Tuy nhiên, s ti n ó không i ra ngoài lưu thông m t cách tr c ti p”. Cũng theo ông Phùng Kh c K , sau khi ã chuy n i thành VND, trong khi nhà u tư chưa s d ng mua c phi u, Ngân hàng Nhà nư c ã áp d ng các bi n pháp nghi p v th trư ng m thông qua các gi y t có giá như trái phi u công trình, trái phi u chính ph ... hút ti n v . Trong trư ng h p c n thi t, n u nh ng gi y t có giá c a Chính ph không kh năng hút h t s ti n v thì Ngân hàng Nhà nư c s phát hành tín phi u, h i phi u thu ti n v . Tuy nhiên, n u s d ng công c tín phi u, h i phi u ngân hàng thì s ti n sau khi hút v hoàn toàn không th mang i u tư ch khác ư c, m c dù Ngân hàng Nhà nư c v n ph i ch u l chi tr lãi su t cho nhà u tư ã mua nh ng gi y t có giá c a ngân hàng. 8
 10. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. Vào th i i m tháng 10/2007, khi l m phát có xu hư ng vư t trên hai con s , Ngân hàng nhà nư c cũng ã bán ra nhi u gi y t có giá thu hút ti n v . Nghi p v bán gi y t có giá ư c NHNN th c hi n liên t c, có ngày giao d ch n 02 phiên. NH N XÉT Trong 6 tháng qua Nhà nư c ã mua vào 7 t USD, m t lư ng ngo i t b ng c 10 năm trư c ây. Như th ch v i riêng vi c mua này ã làm t ng lư ng cung ti n ít nh t ph i thêm hơn 112 ngàn t ng ( ó là chưa tính n h s nhân, h s t o ra ti n c a h th ng ngân hàng thương m i có th phát sinh liên quan n b t c s mua s m tài s n nào c a NHNN, và chưa k lư ng tăng cung ti n khác). Chưa nói n thâm h t ngân sách không nh cũng là nhân t có th gây l m phát. Tăng t ng cung ti n là nguyên nhân ch y u c a l m phát nư c ta vì t ng s n lư ng hàng hóa và d ch v v n tăng. Có th th y v cơ b n l m phát ( m i nơi) ch y u là do Nhà nư c gây ra, ta cũng v y. Và theo m t ý nghĩa nào y l m phát do Nhà nư c gây ra cũng là m t lo i “thu ” trá hình mà t t c ngư i dân u ph i ch u, nhưng ngư i dân l i nghĩ là do khách quan gây ra. Th c hi n ch th c a Th tư ng Chính ph , B Tài chính là b u tiên ã quy t nh dùng nh ng li u pháp “s c” c t gi m thu nh p kh u i v i hàng lo t m t hàng. Như trên ã phân tích, NHNN ph i là cơ quan ch ch t trong vi c n nh giá c , ch ng l m phát. Th nhưng hình như vai trò c a NHNN chưa th c s ư c coi tr ng. Th c ra NHNN ã có các bi n pháp m nh gi m lư ng cung ti n như b t các ngân hàng thương m i ph i tăng t l d tr b t bu c. Tuy nhiên các ho t ng th trư ng m dư ng như chưa phát huy ư c tác d ng. NHNN mua vào (b t c th gì, k c USD) u làm tăng lư ng cung ti n, nay mu n gi m lư ng cung ti n, thì ngoài vi c h n ch h s t o ti n c a các ngân hàng thương m i (b ng tăng d tr b t bu c, b ng chính sách lãi su t), nh ng ho t ng th trư ng m như vi c bán ra (trái phi u chính ph , trái phi u NHNN, v.v.) c a NHNN thu ti n v là cũng h t s c quan tr ng. R t ti c vi c bán ra này thu ti n v chưa ho t ng hi u qu . Thay vào ó Ch th l i yêu c u B Tài chính phát hành ngay trái phi u Chính ph , trái phi u KBNN và tín phi u kho b c. úng là vi c làm này s thu ư c ti n v , nhưng không ph i cho NHNN ( rút b t ti n kh i lưu thông), mà là cho Kho b c Nhà nư c ưa vào lưu thông b ng cách “gi i ngân nhanh, có hi u qu ” s ti n này vào u tư (ch c ch n cho các t p oàn hay công trình), như th tr th i gian tr t khi thu ư c ti n n khi gi i ngân, lư ng cung ti n không thay i nên không có tác ng gì n ch ng l m phát c , mà cùng v i gi m thu có th còn mang nguy cơ ngân sách càng thâm h t, hi u qu s d ng th p, có th gây ra tác ng l m phát trong tương lai. Vi c gi m thu nh p kh u, y m nh s n xu t, kh c ph c d ch b nh, v.v. làm tăng t ng lư ng hàng hóa và d ch v có tác ng làm tăng cung hàng và d ch v cũng là t t ki m ch l m phát, song v n ph i lưu ý nhi m v chính là c a NHNN. 9
 11. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. nư c ta, NHNN n m trong b máy hành pháp, Th ng c là thành viên chính ph , và vai trò c a NHNN trong ch ng l m phát chưa th t s ư c coi tr ng (80% công vi c này ph i là c a NHNN), nên không rõ k t qu c a vi c n nh giá theo ch th c a Th tư ng Chính ph s ra sao. Vi c c g ng t m c tiêu tăng trư ng v s lư ng b ng m i giá, vi c v n giành quá nhi u ngu n l c tài chính ưu ái cho các DN qu c doanh ho t ng không m y hi u qu (d u có ư c g i là t p oàn), và có chính sách gây l m phát có th d n n nh ng h u qu khôn lư ng. Như v y: ki m soát t t l m phát nư c ta, c n xác nh trách nhi m chính v n thu c v ngân hàng nhà nư c. Ngân hàng nhà nư c ph i phát huy t i a vai trò c a mình thông qua các công c c a chính sách ti n t nói chung ( ã trình bày trên) cũng như công c nghi p v th trư ng m nói riêng. XU T Xây d ng nghi p v th trư ng m th c s là m t kênh u tư h p d n i v i các thành viên tham gia M c dù th trư ng m ư c th c hi n theo nguyên t c t nguy n, t c là nh ng ngư i kinh doanh ch ng khoán không b b t bu c mua ho c bán theo m t giá n nh, nhưng NHTW có th th c hi n ư c yêu c u c a mình b ng vi c i u ch nh giá sao cho nó tr nên h p d n i tác. Khi mu n thu hút ngay m t lư ng ti n trong lưu thông kìm ch l m phát thì lãi su t gi y t có giá ph i cao, ph i h p d n có th thu hút thành viên tham gia. M t khác c n ph i phát tri n th trư ng th c p nói chung và th trư ng ti n t nói riêng. a d ng hàng hóa trên th trư ng m Theo i u 8 quy t nh 01/2007/Q - NHNN gi y t có giá ư c giao d ch qua nghi p v th trư ng m : Các lo i gi y t có giá ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n giao d ch qua nghi p v th trư ng m ph i có các i u ki n sau ây: * Có th mua, bán ư c và n m trong danh m c các lo i gi y t có giá ư c giao d ch qua nghi p v th trư ng m ; * ư c phát hành b ng ng Vi t Nam; * ư c lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c trư c khi ăng ký bán; * Gi y t có giá ư c mua h n ho c bán h n có th i h n còn l i t i a là 90 ngày. Theo i u 8 quy t nh s 85/2000/Q -NHNH14 ngày 09/03/2000 c a Th ng c NHNN Các lo i gi y t có giá ư c giao d ch thông qua th trư ng m * Tín phi u Kho b c. * Tín phi u Ngân hàng Nhà nư c. * Các lo i gi y t có giá ng n h n khác do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh c th trong t ng th i kỳ. VN các công c tài chính ch y u giao d ch trên NVTTM bao g m các lo i gi y t có 10
 12. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. giá phát hành b ng ng Vi t Nam như: Tín phi u NHNN, trái phi u chính ph (tín phi u kho b c, trái phi u kho b c, trái phi u công trình trung ương, trái phi u u tư do Qu H tr phát hành công trái) và trái phi u chính quy n a phương do UBND TP.HCM và TP. Hà N i phát hành. Th c t NHTW các nư c s d ng nhi u lo i gi y t có giá khác nhau giao d ch trong nghi p v th trư ng m : • Trái phi u, tín phi u kho b c • Tín phi u NHTW • Ch ng ch ti n g i • Thương phi u • H i phi u c a các ngân hàng • H p ng mua l i (Repo) Như v y h u h t các NHTW thư ng th c hi n các nghi p v th trư ng m b ng ch ng khoán kho b c do có tính thanh kho n cao và d trao i trên th trư ng nên d ư c các bên ch p nh n trong giao d ch. i v i nhi u nư c trên th gi i NHTW cho phép s d ng c các trái phi u v i th i h n còn l i dư i 1 năm ư c giao d ch trong nghi p v th trư ng m nhưng ch v i m c tiêu i u ch nh v n kh d ng c a các ngân hàng và ki m soát lãi su t ng n h n trên th trư ng ti n t . M c dù ã có quy t nh 01 và 01 cũng ã quy nh v các lo i gi y t có giá s d ng trong nghi p v th trư ng m nhưng trên th c t các giao d ch v n t p trung m t s lo i gi y t có giá quen thu c, do ó phát huy hi u qu nghi p v th trư ng m th c thi t t nh t chính sách ti n t NHN c n ph i a d ng hóa hơn n a hàng hóa trong th trư ng m . Phát tri n th trư ng u th u tín phi u, trái phi u kho b c và th trư ng m , y m nh ho t ng i lý phát hành ch ng khoán c a chính ph , tăng s lư ng và ch ng lo i ch ng khoán có an toàn và có tính thanh kho n cao. V cách th c th c hi n Trên cơ sơ lý thuy t NHNN có th phát hành ti n, ưa ti n vào lưu thông b ng các cách: Cho các NHTM vay; Mua vào các trái phi u chính ph ; Mua vào ngo i t và cho ngân sách vay ( VN). 11
 13. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. Do ó, gi m cung ti n cơ s , lư ng ti n do NHTƯ phát hành, NHTƯ c n th c hi n các nghi p v trên theo hư ng ngư c l i. Tăng hay gi m cung ti n cơ s liên quan n vi c mua bán trái phi u chính ph trên th trư ng m ch không liên quan n vi c phát hành trái phi u chính ph . Vi c phát hành trái phi u chính ph , " y nhanh t c gi i ngân các d án u tư" không h có tác ng rút b t ti n t lưu thông v , (theo nghĩa là gi m cung ti n). ó không ph i là nghi p v th trư ng m c a NHNN. gi m cung ti n, NHNN có th bán ra các trái phi u chính ph ang n m gi (n u có). Lư ng trái phi u này có ư c khi phát hành ti n, ho c phát hành các công c n c a chính NHNN. gi m cung ti n, khi thu ư c ti n v , khác v i trư ng h p phát hành trái phi u c a chính ph là ti n ư c ưa i u tư, NHNN ph i cho chúng "n m chơi trong nh ng két s t l nh l o" c a mình. Nh ng ng ti n dư th a ch ng ng e do gây ra l m phát khi chúng "n m chơi trong két s t". Tóm l i, phát hành trái phi u chính ph không ph i là gi i pháp gi m cung ti n, ch ng l m phát. Cho nên, vi c NHNN, Chính ph hi v ng và th c hi n gi i pháp này s không th mang l i k t qu như mong i. NHTW ph i có kh năng ki m soát và d oán s bi n ng c a lư ng v n kh d ng trong h th ng ngân hàng. Nâng cao năng l c d báo v n kh d ng c a các t ch c tín d ng theo nh kỳ tháng, quý và dài h n hơn có quy t nh hư ng giao d ch phù h p v i i u ki n th trư ng và ho t ng kinh doanh c a các t ch c tín d ng. Trong th i gian qua vi c d báo v n kh d ng ưa ra ki n ngh cho nghi p v th trư ng m v n còn nhi u khó khăn, k t qu d báo v n kh d ng ch y u mang tính ng n h n; th c hi n ư c các gi i pháp này c n phân tích kinh t vĩ mô, ph i h p thu th p thông tin, t ch c h p các thành viên vào u tháng, ti p t c hoàn thi n h th ng thông tin, nh t là thông tin v th trư ng liên ngân hàng. M r ng thành viên tham gia Trong th i gian qua ch y u vi c giao d ch l thu c nhi u vào 04 NH Qu c doanh. Tham gia giao d ch trên th trư ng này th i gian qua, các ngân hàng thương m i c ph n, chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài và Ngân hàng liên doanh có quy mô nh a s v n còn ng ngoài cu c, nên ph n nào h n ch hi u qu c a th trư ng. Vì v y Ngân hàng nhà nư c c n t o i u ki n cho các Ngân hàng có quy mô nh hơn có i u ki n ư c tham gia nghi p v th trư ng m . a d ng kì h n giao d ch Th i i m cu i năm 2007, NHNN ã tăng cư ng hơn kh i lư ng chào bán trong t ng phiên, a d ng hóa kỳ h n. C th tháng 08/2007 i v i tín phi u NHNN ã b sung thêm 03 kỳ h n dài hơn là 182 ngày (6 tháng), 273 ngày (9 tháng) và 364 ngày (12 tháng). Tháng 11/2007 NHNN ti p t c tăng cư ng chào bán và a d ng hóa các kỳ h n tín phi u (28, 56, 12
 14. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. 84, 112, 140, 182 và 364 ngày) trong ó các kỳ h n 84, 182, 364 ngày ư c chào bán trong t t c các ngày làm vi c. => Tuy nhiên a ph n các kỳ h n giao d ch ch y u ph bi n t 06 tháng tr l i vì v y c n ti p t c a d ng các giao d ch khác nhau trong m t phiên giao d ch các NHTM có i u ki n l a ch n tham gia t th u phù h p v i nhu c u i u ti t v n kh d ng c a mình. C i ti n v công ngh T c ư ng truy n t các thành viên tham gia n C c tin h c NHNN còn ch m, do v y hay x y ra tình tr ng quá t i vào lúc cao i m khi các NH cùng truy c p. Vi c thay i a ch IP c a máy ch c a C c tin h c NHNN không có thông báo trư c cho các NH thành viên tham gia khi n cho vi c giao d ch c a các NHTM b ng và ph i m t nhi u th i gian m i k p gi giao d ch. Chương trình ph n m m v n chưa th c hi n ăng kí gi y t có giá qua m ng mà v n ph i th c hi n b ng văn b n (ph i mang b n g c lên S GD NHNN trư c 10h sáng c a ngày giao d ch). Các giao d ch qua m ng chưa ư c ơn gi n hoá. NHNN cũng cho r ng, h n ch khác n a c a NVTTM còn do cơ s h t ng thông tin, ư ng truy n chưa áp ng ư c so v i yêu c u th c t . Vì th , th i gian giao d ch còn kéo dài, có lúc b t c ngh n => Ti p t c nâng c p các thi t b và t c ư ng truy n cũng như hoàn thi n ph n m m th trư ng m các thành viên tham gia th c hi n nhanh chóng, d dàng hơn, ti t ki m ư c th i gian. C c Công ngh tin h c ngân hàng có trách nhi m: Cài t chương trình ph n m m và m b o h t ng m ng truy n thông cho nghi p v th trư ng m ho t ng n nh, an toàn và b o m t; Quy nh mã s , mã khoá, khoá ký ch ký i n t cho nh ng ngư i tham gia nghi p v th trư ng m c a Ngân hàng Nhà nư c và các thành viên tham gia nghi p v th trư ng m .. ơn gi n hóa th t c hành chính: Hi n t i các th t c v ăng ký, lưu ký gi y t có giá, th t c v l p h p ng v n còn khá ph c t p. M c dù các th t c giao d ch NVTTM ã ti p t c ư c c i ti n và hoàn thi n song do v n còn m t s th t c ph c t p, nh hư ng n ho t ng c a các thành viên tham gia. H p ng mua/bán gi y t có giá ã ư c kí b ng ch kí i n t r i nhưng v n ph i kí b ng văn b n, óng d u và Fax lên NHNN. Th i gian rút ư c gi y t có giá ra kh i NHNN ph i ch i lâu (kho ng 5-7 ngày n u rơi vào th 7, CN), do công văn c a NHNN ư c g i n Trung tâm Giao d ch ch ng khoán TP HCM b ng ư ng thư thư ng trong khi TT GDCK TP HCM ch b n g c c a NHNN g i t i m i hoàn t t th t c báo có cho khách hành c a mình. => ơn gi n hơn các th t c hành chính, ti p t c xem xét hoàn thi n các qui nh v nghi p v th trư ng m . 13
 15. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. Ph i h p hi u qu hơn gi a các b ph n ch c năng như S giao d ch NHTW, NHTW, V tín d ng, V chính sách - ti n t , V k toán – tài chính… Vào ngày thông báo, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c g i thông báo mua ho c bán gi y t có giá cho các thành viên qua m ng máy vi tính. Vào ngày u th u, các t ch c tín d ng căn c vào thông báo mua ho c bán gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c n p ơn d th u ăng ký mua ho c bán v i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c cũng qua m ng máy vi tính. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao cho Giám c S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c t ch c th c hi n xét th u v i s ch ng ki n c a thành viên trong Ban i u hành nghi p v th trư ng m . ng th i, vi c xét th u ư c th c hi n theo n i dung thông báo c a Ban i u hành nghi p v th trư ng m , Quy ch này và Quy trình nghi p v th trư ng m . Khi có k t qu u th u, Ngân hàng Nhà nư c thông báo k t qu u th u cho các t ch c tín d ng tham gia u th u qua m ng máy vi tính. V Tín d ng có trách nhi m: Ph i h p v i các ơn v có liên quan ch trì th c hi n Quy ch này; Cung c p thông tin v ho t ng tái c p v n cho Ban i u hành nghi p v th trư ng m ; Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh danh m c các lo i gi y t có giá, t l chênh l ch gi a giá tr gi y t có giá t i th i i m nh giá và giá thanh toán, t l giao d ch c a các lo i gi y t có giá qua nghi p v th trư ng m trong t ng th i kỳ. V Chính sách ti n t có trách nhi m: Qu n lý, theo dõi và cung c p k t qu d báo v n kh d ng c a các t ch c tín d ng cho Ban i u hành nghi p v th trư ng m theo quy nh t i Quy ch qu n lý v n kh d ng; xu t v i Ban i u hành nghi p v th trư ng m v kh i lư ng các lo i gi y t có giá c n mua, c n bán, phương th c mua ho c bán, th i h n c n mua ho c bán và d ki n các m c lãi su t áp d ng khi mua, bán gi y t có giá; Ph i h p v i V Tín d ng, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c tham mưu cho Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh v danh m c các lo i gi y t có giá, t l chênh l ch gi a giá tr gi y t có giá t i th i i m nh giá và giá thanh toán, t l giao d ch c a các lo i gi y t có giá qua nghi p v th trư ng m trong t ng th i kỳ. Trách nhi m c a S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c g m có: Xem xét, công nh n t ch c tín d ng là thành viên tham gia nghi p v th trư ng m ; Th c hi n các giao d ch mua, bán gi y t có giá v i các t ch c tín d ng; Ban hành Quy trình nghi p v th trư ng m ; Ph i h p v i V Tín d ng và V Chính sách ti n t tham mưu cho Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh v danh m c các lo i gi y t có giá, t l chênh l ch gi a giá tr gi y t có giá t i th i i m nh giá và giá thanh toán, t l giao d ch c a các lo i gi y t có giá qua nghi p v th trư ng m trong t ng th i kỳ; Tham mưu cho Ban i u hành nghi p v th trư ng m xác nh cơ c u, th i h n c n mua, bán c a các lo i gi y t có giá; Th c hi n thanh toán và h ch toán k toán theo quy nh; T ng h p, theo dõi và báo cáo các thông tin v nghi p v th trư ng m g i Ban i u hành nghi p v th trư ng m , V Tín d ng và V Chính sách ti n t ; Qu n lý và cung c p thông tin v nghi p v th trư ng m cho t ch c tín d ng qua trang tin nghi p v th trư ng m . V K toán-Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n quy trình h ch toán k toán liên quan n nghi p v th trư ng m . 14
 16. S d ng nghi p v th trư ng m trong vi c i u hành chính sách ti n t qu c gia Vi t Nam hi n nay. K T LU N Trư c ây, các NHTMCP ôi khi b ph thu c v n vào các NHTMQD d n n d ph n ng dây chuy n khi các NHTMQD ng th i b thi u v n do khách hàng ng lo t rút ti n, c bi t là vào nh ng th i i m nh y c m trong năm khi mà th trư ng v n có bi n ng l n. Thông qua kênh giao d ch NVTTM , NHNN ph i làm sao phát huy vai trò là “ngư i cho vay cu i cùng” trên th trư ng, h tr v n k p th i cho các NHTM, c bi t trong d p giáp T t Dương l ch và T t Âm l ch khi nhu c u chi tiêu c a ngư i dân l n. 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản