Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (trong đó có cả hủy Kết quả lựa chọn nhà thầu) đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của thành phố nhóm B, C được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: satthuquachanhxanh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (trong đó có cả hủy kết quả lựa chọn nhà thầu) đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố nhóm b, c được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phân cấp cho sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (trong đó có cả hủy Kết quả lựa chọn nhà thầu) đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của thành phố nhóm B, C được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu
(trong đó có cả hủy Kết quả lựa chọn nhà thầu) đối với
gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn
vốn Ngân sách Nhà nước của thành phố nhóm B, C
được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân
cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ
đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:

Đấu thầu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có):

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Các Sở chuyên ngành liên quan đến từng dự án cụ thể (nếu cần thiết).

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:Tên phí Mức phí Văn bản qui địnhChi phí thẩm định kết quả lựa 0,01% giá gói Nghị định 58/2008/NĐ-CP
1.
chọn nhà thầu thầu của C...Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
Các bước
Tên bước Mô tả bước1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng Quản lý Kinh tế xây
dựng - Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định,
phường 7, quận 3, Tp. HCM). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7
giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ
hai đến sáng thứ sáu hàng tuần.
2. Bước 2
Cán bộ trực kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:
*Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn trả
kết quả cho người nộp.
*Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn
hòan thiện hồ sơ.Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng
Quản lý Kinh tế xây dựng- Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh (số 60
Trương Định, phường 7, quận 3, Tp. HCM). Thời gian trả hồ sơ:
3. Bước 3
sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17
giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Đơn vị phải có biên
nhận khi đến nhận kết quả theo lịch hẹn.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơTờ trình của chủ đầu tư đề nghị phê duyệt hoặc hủy Kết quả lựa chọn nhà
1.
thầu (bản chính).Các Quyết định phê duyệt và duyệt điều chỉnh dự án đầu tư hoặc Báo cáo
2.
kinh tế kỹ thuật (bản chụp).Các Quyết định phê duyệt và duyệt điều chỉnh thiết kế - dự toán, tổng dự
3.
toán (bản chụp).Các Quyết định phê duyệt và duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ
4.
mời thầu (bản chụp).Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (trường hợp chào hàng cạnh tranh
hoặc chỉ định thầu), hoặc Hồ sơ mời quan tâm (trường hợp đấu thầu rộng
5.
rãi hoặc đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng thủ tục lựa chọn
nhà thầu để mời tham gia đấu thầu) (bản chụp).Tài liệu Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu (trường hợp chào hàng cạnh
6.
tranh hoặc chỉ định thầu) đã phát hành (bản chính).
Thành phần hồ sơ7. Biên bản đóng thầu (bản chụp).Văn bản tiếp nhận các báo giá (trường hợp chào hàng cạnh tranh) hoặc biên
8. bản mở thầu (tất cả các giai đoạn, không yêu cầu đối với trường hợp chỉ
định thầu) (bản chính).Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn) (bản
9.
chính).10. Danh sách nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu (bản chụp).11. Danh sách nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất (bản chụp).12. Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất (bản chính).Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu của chủ
13. đầu tư (trường hợp đấu thầu rộng rãi gói thầu dịch vụ tư vấn hoặc đấu thầu
hạn chế các gói thầu khác) (bản chính).
Thành phần hồ sơQuyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật
(nếu có nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật) và danh sách xếp hạng các
14.
nhà thầu của chủ đầu tư (nếu có nhiều hơn 02 nhà thầu đạt yêu cầu về mặt
kỹ thuật) (bản chính).Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất của tất cả các nhà thầu còn nguyên niêm
15.
phong (bản chụp).Các tài liệu, hồ sơ phục vụ việc làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất
16.
(bản chụp, nếu có).Các tài liệu chứng minh năng lực của các thành viên trong tổ chuyên gia
theo quy định tại khoản 2, điều 9 – Luật Đấu thầu (bản chụp: bằng cấp
17.
chuyên môn, chứng chỉ đã tham gia khóa học về đấu thầu, lý lịch kinh
nghiệm).Giấy đăng ký kinh doanh của tư vấn (trường hợp chủ đầu tư không làm bên
18.
mời thầu) (bản chụp).19. Văn bản có liên quan đến kế hoạch vốn (thực hiện đầu tư) (bản chụp).
Thành phần hồ sơHợp đồng tư vấn đấu thầu, kèm theo danh sách thành viên tổ chuyên gia
đấu thầu và phân công trách nhiệm của từng thành viên (trường hợp chủ
20. đầu tư không làm bên mời thầu) (bản chụp); Quyết định thành lập tổ chuyên
gia đấu thầu của chủ đầu tư, kèm phân công trách nhiệm của từng thành
viên (trường hợp chủ đầu tư là bên mời thầu) (bản chính). Các tài liệu liên quan đến việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên báo Đấu
thầu (bản chụp):
- Kế hoạch đấu thầu của dự án (hoặc một, một số gói thầu thuộc dự án) có
tổng mức đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên (01 kỳ).
- Thông báo mời chào hàng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa 03 kỳ liên
tiếp (trường hợp chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm hàng hóa có giá
gói thầu từ 500 triệu đồng trở lên).
- Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu từ 01 tỷ đồng trở lên:
21. + Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm 03 kỳ liên tiếp, danh sách nhà thầu
đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm (trường hợp đấu thầu rộng rãi, áp
dụng thủ tục lựa chọn danh sách nhà thầu tư vấn để mời tham gia đấu thầu).
+ Thông báo mời thầu 03 kỳ liên tiếp (trường hợp đấu thầu rộng rãi, thông
báo mời thầu ngay).
+ Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế (trường hợp đấu thầu hạn
chế).
- Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC có giá gói thầu từ 05 tỷ
đồng trở lên:
+ Thông báo mời sơ tuyển 03 kỳ liên tiếp, danh sách nhà thầu trúng sơ
Thành phần hồ sơ


tuyển (trường hợp các gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC có giá gói thầu từ
300 tỷ đồng trở lên, gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 200 tỷ đồng trở lên).
+ Thông báo mời thầu 03 kỳ liên tiếp (trường hợp đấu thầu rộng rãi, không
sơ tuyển).
+ Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế (trường hợp đấu thầu hạn
chế).
- Trường hợp không đăng tải trên báo Đấu thầu thì phải đăng tải tối thiểu
trên một phương tiện thông tin đại chúng được phát hành rộng rãi trong một
ngành hoặc trong một tỉnh hoặc rộng rãi cả nước:
+ Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói
thầu dưới 01 tỷ đồng (trường hợp đấu thầu rộng rãi, áp dụng thủ tục lựa
chọn danh sách nhà thầu tư vấn để mời tham gia đấu thầu).
+ Thông báo mời sơ tuyển gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC có giá
gói thầu dưới 05 tỷ đồng (trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế các
gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC).
+ Thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới 01 tỷ
đồng (trường hợp đấu thầu rộng rãi, thông báo mời thầu ngay); gói thầu
mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC có giá gói thầu dưới 05 tỷ đồng (trường
hợp đấu thầu rộng rãi, không sơ tuyển).Số bộ hồ sơ:

01 bộ.
Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản