THAM LUẬN TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

Chia sẻ: hatram_123

Theo Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO), kỹ năng sống gắn với 4 trụ cột của giáo dục: Học để biết (gồm các kỹ năng tư duy như: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, nhận thức được hậu quả...); Học làm người (gồm các kỹ năng cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin,...); Học để sống với người khác (gồm các kỹ năng xã hội như: giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định,...

Nội dung Text: THAM LUẬN TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

 

  1. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp THAM LU N TÍCH H P GIÁO D C K NĂNG S NG CHO H C SINH 1/. ánh giá, nh n xét chung v quá trình tham gia D án “B n h u tr em t nh ng Tháp”: ch c văn hóa, khoa h c và giáo d c Liên h p qu c Theo T (UNESCO), k năng s ng g n v i 4 tr c t c a giáo d c: H c bi t (g m các k năng tư duy như: tư duy phê phán, tư duy sáng t o, ra quy t nh, gi i , nh n th c ư c h u qu ...); H c làm ngư i (g m các k năng quy t v n cá nhân như: ng phó v i căng th ng, ki m soát c m xúc, t nh n th c, t tin,...); H c s ng v i ngư i khác (g m các k năng xã h i như: giao ti p, thương lư ng, t kh ng nh, h p tác, làm vi c theo nhóm, th hi n s c m thông); H c làm (g m k năng th c hi n công vi c và nhi m v như: k năng t m c tiêu, m nh n trách nhi m,...). Trư ng THCS M H i xác nh giáo d c k năng s ng không ph i là m i, ã ư c ngành giáo d c tri n khai t r t lâu theo phương pháp vn l ng ghép vào các môn h c như c, giáo d c công dân. Năm 2001, o thông qua d án “Giáo d c s ng kh e m nh, k năng s ng cho tr và v thành 120 trư ng c a 10 t nh trong c nư c, v i sáng ki n và h niên” th c hi n tr c a Qu Nhi ng Liên Hi p Qu c t i Vi t Nam, chúng ta ã th c hi n tương i bài b n vi c giáo d c k năng s ng. Tham gia d án có h c sinh và ngoài trư ng h c c a m t s t nh, thành như: Hà N i, TP.H Chí c tr e m Minh, An Giang, Gia Lai... Qua ó, các em ư c rèn luy n nh ng k năng s ng thi t th c như phòng ch ng HIV/AIDS, ma túy, s c kh e sinh s n, v n quan h tình d c s m, các hành vi ng x có văn hóa, phòng ch ng tai n n thương tích, phòng ch ng các lo i b nh t t, tai n n giao thông, m t s ho t n văn hóa trong trư ng h c... ng có liên quan 2/. c i m tình hình: a. Thu n l i: Trư ng THCS M H i n m trong d án nên a s h c sinh cũng như PHHS ít nhi u ã ti p c n và n m ư c v KNS.
  2. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp ưcs i phương, Phòng quan tâm sâu sát c a chính quy n GD& T trong vi c giáo d c KNS cho h c sinh. Thu n l i l n c a giáo viên hi n nay, ó là B GD& T ã phát hành tài li u giáo d c KNS cho h c sinh. Năm h c này, S Giáo d c và ào t o ã o các trư ng h c tăng cư ng rèn luy n KNS cho h c sinh; ch y m nh th c hi n phong trào thi ua “Xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c”. M i th y cô giáo tâm huy t, trách nhi m hơn trong vi c giáo d c o c, nhân cách cho h c sinh. Giáo viên các trư ng h c không ch nâng cao ch t lư ng chuyên môn nghi p v , mà còn thư ng xuyên quan tâm n i s ng, tâm tư tình c m c a h c sinh và tăng cư ng trao i thông tin v i gia ình m t cách thư ng xuyên, liên t c. b. Khó khăn: - M t s gia ình h c sinh còn có bi u hi n phó m c con em mình cho nhà trư ng, th ơ không quan tâm n vi c h c t p c a con, thi u sâu sát, , t o i u ki n mua d ng c , sách, v b trí nơi h c phù ng viên, giúp h p cho con. - Cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v d y, h c và các ho t ng khác còn thi u. 3/. Bi n pháp và gi i pháp th c hi n: M t trong nh ng yêu c u quan tr ng mà B Giáo d c và ào t o ra trong năm h c m i 2011-2012 là chú tr ng th c hi n l ng ghép, tích h p giáo c, giáo d c ngoài gi lên l p, giáo d c hư ng nghi p, giáo d c giá dc o tr s ng, giáo d c k năng s ng trong các môn h c và các ho t ng giáo d c. Nhà tröôøng ñaõ leân keá hoaïch ho t ng nh m th c hi n nhi m v hình thành h th ng k năng, hành vi, trong ó có nh ng n i dung như sau: ng văn hóa ngh thu t: Ho t ây là m t lo i hình ho t ng quan tr ng, không th thi u ư c trong sinh ho t t p th c a tr em, nh t là h c ng này bao g m nhi u th lo i khác nhau: Hát, múa, thơ sinh ti u h c. Ho t c t u, nh c c , thi k chuy n… Trư ng t ca, k ch ng n, k ch câm, t u vui,
  3. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp ng này nhân các ngày l l n, các bu i sinh ho t dư i c , ch c các ho t ngo i khóa,... góp ph n hình thành cho các em k năng m nh d n, t tin trư c ây là m t trong nh ng k năng r t quan tr ng trong xu th toàn ám ông. c u hóa. ng vui chơi gi i trí, th d c th thao: Vui chơi, gi i trí là nhu Ho t c u thi t y u c a tr , ng th i là quy n l i c a các em. Nó là m t lo i ho t ng có ý nghĩa giáo d c to l n i v i h c sinh. Ho t ng này làm th a mãn v tinh th n cho tr em sau nh ng gi h c căng th ng, góp ph n rèn luy n m t s ph m ch t: tính t ch c, k lu t, nâng cao tinh th n trách nhi m, ng này thì trư ng ã t ch c tinh th n oàn k t, lòng nhân ái… Nói v ho t ng, các h i thao. Nhưng do i u ki n v th c hi n thông qua H i kh o Phù cơ s v t ch t cũng như trình chuyên môn c a t ng ph trách, c a giáo viên chưa th áp ng ư c h t nhu c u c a các em. Nhưng trư ng cũng ã nh n th c ư c t m quan tr ng c a ho t hư ng ho t ng này ng t m c tiêu ã ra. ng xã h i: Bư c u ưa h c sinh vào các ho t Ho t ng xã h i giúp các em nâng cao hi u bi t v con ngư i, t nư c, xã h i. ây là m t ng tuy khó nhưng nó mang m t ý nghĩa vô cùng to l n. Thông qua ho t ư c b i dư ng thêm v nhân cách, ho t ng này, các em s c bi t là tình ngư i. Trong th c t , ho t ng này ã ư c nhà trư ng ti n hành tương i t t như Thăm m Vi t Nam anh hùng, chăm sóc nhà bia tư ng ni m các Anh hùng li t sĩ, ... Nhưng, theo chúng tôi, ho t ng này ph i ư c khai thác m t cách tri t nh m phát tri n t i a nhân cách các em. c trưng c a ho t Ho t ng lao ng công ích: ây là m t lo i hình ng ngo i khoá, ngoài gi lên l p. Thông qua lao ng công ích s giúp các em g n bó v i i s ng xã h i. Ngoài ra lao ng công ích còn góp ph n làm cho tr hi u thêm v giá tr lao ng, t ó giúp tr có ý th c lao ng lành m nh. Lao ng công ích giúp tr v n d ng ki n th c vào i s ng, nhà trư ng ã t ch c cho các em: Tr c nh t, v sinh l p h c, sân trư ng, làm p
  4. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp p trư ng, l p. ng thư ng xuyên là b n hoa, cây c nh cho ây là ho t ho t ng th t s c n thi t giúp các em thích nghi v i cu c s ng xung quanh. Sau này dù có rơi vào hoàn c nh kh c nghi t nào thì các em v n có th t n t i ư c. ó là nh các em bi t lao ng. ng ti p c n khoa h c - kĩ thu t: ây là ho t Ho t ng giúp các em ti p c n ư c nh ng thành t u khoa h c - công ngh tiên ti n. i u ós t o cho các em s say mê, tìm tòi, kích thích h c t p t t hơn. Các em ã ư c ng này như sưu t m nh ng bài toán vui, tham gia sinh ho t tham gia ho t CLB, tìm hi u các danh nhân, các nhà bác h c… ây là m t ho t ng nh m t o i u ki n cho các em làm quen v i vi c nghiên c u khoa h c và t kh ng nh mình. 4/. K t qu bư c u: Trong th i gian qua, th c hi n nhi m v tr ng tâm xây d ng trư ng THCS thân thi n, nhà trư ng t nh ng k t qu bư c u v i s tham gia c a ng như sau: h c sinh, gia ình và c ng - Có khu v sinh riêng bi t cho nam và n , t o i u ki n cho h c sinh n trư ng an toàn, vui v và thân thi n. Nhà v sinh thư ng xuyên s ch s và nư c s ch. Khu v sinh luôn ư c s quan tâm c a nhà trư ng và cp thư ng xuyên nh c nh h c sinh có ý th c trong vi c v sinh chung trong gi chào c , gi sinh ho t l p cũng như trong các ho t ng khác. Ngoài vi c v sinh khu v sinh s ch s còn ph i t o cho khuôn viên trư ng l p luôn Xanh - p. H c sinh ã có ý th c trong vi c v sinh môi trư ng: trong và S ch – ngoài phòng h c không có rác, ã có thùng rác t trong khuôn viên, thu gom úng nơi quy nh và ư c x lý hàng ngày, không có hi n tư ng rác th i v v t rác b a bãi trong trư ng. - H c sinh tham gia làm c khu nhà bia tư ng ni m sach s , quét d n hàng tu n k t h p giáo d c cho các em v ý nghĩa c a vi c làm này, hi u và ơn, tôn tr ng i v i nh ng ngư i ã c ng hi n bi t nh i mình cho t qu c - “U ng nư c nh ngu n, ăn qu nh k trông cây”, thư ng t i lui thăm
  5. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp h i, t ng quà cho M Vi t Nam Anh hùng. ã t ch c cho h c sinh tr ng cây trong khuôn viên trư ng, di tích l ch s , văn hóa, cách m ng. Qua ó, giáo d c truy n th ng l ch s (v n bi n o ang nóng trong tình hình hi n nay), văn hoá (mà c bi t là văn hoá giao thông ang là v n b c xúc), cách m ng cho h c sinh. - Tăng cư ng s tham gia m t cách h ng thú, tích c c c a h c sinh ng giáo d c trong nhà trư ng và t i c ng trong các ho t ng, v i thái t giác, ch ng và ý th c sáng t o. H c sinh c m th y thích thú, ng th i t o khí th tho i mái cho ti t h c sau. ng giáo d c k năng s ng cho h c sinh vào ngày - T c h c ho t u ng, nghĩa là h c sinh không tu n nh m giúp tr bi n nh n th c thành hành ch hi u bi t mà còn ph i làm ư c i u mình hi u. H c sinh còn ư c tham ng văn hóa, văn ngh , th d c th thao; các trò chơi dân gian, gia các ho t ng vui chơi gi i trí lành m nh khác h i thi bi u di n dân ca, các ho t phát huy vai trò ch ng, tích c c phù h p v i tâm sinh lý l a tu i h c sinh, t hi u qu giáo d c nhân cách và xây d ng môi trư ng văn hóa h c ư ng. 5/. ánh giá, nh n xét: áng giá s tích h p giáo d c k năng - n th i i m này, có th ng giáo d c là r t t t, ã áp ng ư c nh ng yêu c u d s ng vào các ho t án. - Tuy nhiên, không ph i m i vi c u hoàn h o, v n còn m t s ít ph huynh cũng như h c sinh chưa b t k p quá trình thay i nh n th c và ng nên chưa nhi t tình tham gia vào các ho t hành ng giáo d c c a nhà trư ng. 6/. Bài h c kinh nghi m: ng rèn luy n k năng s ng cho Hi n nay, vi c tri n khai các ho t h c sinh như th nào cho hi u qu là v n trăn tr c a nhà trư ng và nh ng ngư i làm công tác giáo d c. Tùy theo hoàn c nh th c t c a t ng a phương, t ng trư ng mà tri n khai như th nào cho th t hi u qu . Như h c
  6. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp thành ph d dính vào nh ng t n n xã h i, trò chơi i n t b o l c hay sinh t n n ma túy, c b c. Còn nông thôn, tình tr ng ng i ngùng, thi u hi u bi t, ng i nói lên ý ki n c a mình, r t rè không dám phát bi u, vô hình trung gây ra thi t h i cho các em. B i v y, tùy theo t ng trư ng h p mà có nh ng bi n pháp giáo d c phù h p. Trư ng cũng c n ph i xây d ng ư c quy ư c ng x văn hóa. Th y cô giáo, cán b , ph huynh ph i gương m u. Mu n con t t thì cha m ph i t t, mu n trò t t thì giáo viên ph i t t. ư c giúp Trong cách giáo d c m i, tr bi t mình là ai, mình mu n gì, có m c ích gì trong cu c s ng, bi t dung hòa gi a cái tôi và cái nh úng trư c nh ng bi n c do chúng ta và có nh ng ch n l a và quy t cu c s ng ưa có năng l c tâm lý xã h i này, tr ư c d y các k n. năng như: ý th c v b n thân, th u c m v i ngư i khác, suy nghĩ sáng t o và có phán oán, truy n thông và giao ti p có hi u qu , gi i quy t v n ,l y nh, ng phó v i c m xúc và stress... các k năng này có th ư cd y quy t riêng, nhưng thư ng thì ư c l ng ghép trong giáo d c s c kho nói chung và s c kho sinh s n, phòng ch ng HIV, ma túy, b o v môi trư ng, tr t t an toàn giao thông ch ng b o l c, hư ng nghi p… Phương pháp giáo d c là t tr trư c nh ng tình hu ng khó gi i quy t tr gi i quy t theo nhóm thông qua th o lu n- ng não, trò chơi, óng vai, v tranh hay hành ng c th . Qua ó, tr h c b ng hành ng và t quy t nh v i s góp ý c a nhóm b n. ng c a nhóm b n r t m nh m theo hư ng tích c c hay tiêu c c. N u Tác s c ép c a nhóm b n x u có th khi n tr ch p nh n làm chuy n sai trái, thì giáo d c viên cũng có th bi n s c ép này thành tích c c giúp cá nhân có nh ng quy t nh lành m nh. Tuy nhiên, giáo d c k năng s ng không d chút nào, vì nó n m ngoài cách suy nghĩ và thói quen c a ta t trư c n nay. Vi c u tiên là tin vào kh năng c a tr suy nghĩ và có hành ng úng. tu i v thành niên, tr ã bi t suy nghĩ có trách nhi m, bi t mu n i u t t cho mình và cho ngư i nh hư ng cho tương lai. Ngư i l n không nên áp khác, bi t t t ý ki n c a mình mà c n khơi d y ti m năng tr , h tr s phát tri n ti m năng này
  7. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp b ng thái thông c m và tôn tr ng. Lòng t tin c a tr s l n r t nhanh n u ngư i l n nhìn chúng b ng con m t m i và sáng t o, ng th i v i thái kiên nh n. Do ó, giáo d c k năng s ng ch thành công v i nhà giáo d c “ki u m i” khác v i ngư i th y m nh l nh, bao c p, suy nghĩ và hành ng thay ng m i bi n ư c nh n th c thành hành cho tr . Tr ph i ch ng. Nhà giáo d c này không ch ph i rành tâm lý l a tu i, mà còn ph i có ki n th c và k năng v nhóm bi t v n d ng tâm lý nhóm vào công tác giáo d c. Sinh ho t nhóm r t quan tr ng trong vi c giúp tr nên ch ng t quy t. giáo d c k năng s ng cũng không th thành công n u xã h i, nh t là gia ình, a tr , xem nó như: “con nít, ch ng bi t gì”, giáo d c không i cách nhìn theo ki u nh c m , h th p... N n t ng c a giáo d c k năng s ng là ý th c v giá tr b n thân nơi tr … mà ây là m t i u mà xã h i ta chưa quen l m. 7/. Nh ng xu t, ki n ngh : t ư c các m c tiêu tích h p giáo d c k năng s ng cho h c sinh, vai trò c a Hi u trư ng t a như m t “nh c trư ng” là c c kỳ quan tr ng. N i dung ã ư c ban hành. Nay mu n nó ư c áp d ng t t, nh ng “nh c trư ng” này c n kh n trương tri n khai úng ti n và thư ng xuyên giám b rơi vào tình tr ng “ u voi uôi sát, ki m tra b o m duy trì t t, không chu t” như không ít các phong trào khác. Trên cơ s ó, th c hi n m t s t bi n” v ch t lư ng giáo d c c a ngành ta ngay t b c ti u h c và trung “ h c cơ s , r i m r ng ra toàn ngành, nh m áp ng ư c yêu c u c a t nư c trong giai o n m i. T ng ph trách i Hoàng Qu c Khánh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản