Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
5
download

Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ kế hoạch và đầu tư Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

  1. Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đầu tư nước ngoài Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp lập hồ sơ điều chỉnh
  2. Tên bước Mô tả bước 2. Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và đầu tư 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm tra và quyết định việc cấp Giấy 4. chứng nhận đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đầu tư 3. Văn bản giải trình về đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ 4. đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về
  3. Thành phần hồ sơ doanh nghiệp, hợp tác xã. Hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư và hồ sơ pháp lý của đối tác mới tham gia dự 5. án đầu tư (nếu có chuyển nhượng vốn đầu tư). Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho đến thời điểm nhà đầu tư có văn 6. bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Số bộ hồ sơ: 06 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết địnhsố 1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 1175/2007/QĐ-BKH... Văn bản giải trình về đề nghị điều chỉnh Giấy chứng NGHỊ ĐỊNH CỦA 2. nhận đầu tư CHÍNH PHỦ SỐ 78... Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho đến Quyết địnhsố 3. thời điểm nhà đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy 1175/2007/QĐ-BKH... chứng nhận đầu tư
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Mẫu số 5 (Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007) (Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình thẩm tra) BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư [01] Nhà/các nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/* số ..... dự án đầu tư ra nước ngoài với các nội dung như sau: I. NHÀ ĐẦU TƯ [02] 1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1 2. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2 3. .... (Tên và thông tin của nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)) Ngoài ra, dự án có sự tham gia của .... (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có). Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/* số .... ngày .... tháng .... năm ....; Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số .... ngày .... tháng .... năm ....;
  5. [03] Tên dự án/tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài: ................................... Đầu tư tại (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ):.............................................. [07] Mục tiêu hoạt động:............................................................ Quy mô dự án: ......................................................................... II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH [18] Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh các nội dung sau: 1. Về điều chỉnh.......... - Nội dung đã quy định tại Giấy CNĐT/*..................................... - Nay đề nghị sửa thành: .............................................................. 2. Về điều chỉnh.......... - Nội dung đã quy định tại Giấy CNĐT/*................................... - Nay đề nghị sửa thành: .......................................................................................... III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của của Giấy chứng nhận đầu tư, pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư. IV. HỒ SƠ KÈM THEO [20] 1. Các văn bản (theo quy định tại khoản 1 Điều 17, Nghị định 78);
  6. + ...................................................................................................... [21] 2. Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài (nếu có). [22] 3. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước (Báo cáo quyết toán thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền). Làm tại ........., ngày ...... tháng ...... năm ....... [23] Các nhà đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) Mẫu số 6 (Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007) (Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình thẩm tra) GIẢI TRÌNH VỀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ [01] Nhà/các nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/* số .......... ngày .... tháng .... năm .... dự án đầu tư ra nước ngoài với nội dung và giải trình như sau: [02] I. NHÀ ĐẦU TƯ: - Tên nhà đầu tư thứ 1 - Tên nhà đầu tư thứ 2
  7. - ....... (Tên nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)) [03] Tên dự án/tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài:.................................................. Đầu tư tại (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ): ................................................................ [18] II. CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BAO GỒM 1. Về điều chỉnh ............ - Nội dung đã quy định tại Giấy CNĐT/*: ......................................... - Nay đề nghị sửa thành: .................................................................... - Giải trình: ............................................................... 2. Về điều chỉnh ............ - Nội dung đã quy định tại Giấy CNĐT/*: ......................................... - Nay đề nghị sửa thành: ......................................................... - Giải trình: ...................................................................................... III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT: Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ. Làm tại ........., ngày ...... tháng ...... năm ....... [23] Các nhà đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
  8. Mẫu số 8 (Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007) (Áp dụng cho dự án điều chỉnh Giấy CNĐT/Giấy phép đầu tư diện thẩm tra, dự án đăng ký lại và theo quy định Điều 22 Nghị định 78) BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: ........................................ Nhà/các nhà đầu tư báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài đến ngày .... tháng .... năm ..... như sau: I. NHÀ ĐẦU TƯ [02] 1. Tên nhà đầu tư thứ 1 2. Tên nhà đầu tư thứ 2 3. .... (Tên nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)) Ngoài ra, dự án có sự tham gia của .... (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có). [03] Tên dự án/tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài: ................................. Giấy chứng nhận đầu tư số ......................Cấp ngày .... tháng .... năm ......... Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số ........Cấp ngày .... tháng .... năm ..... Giấy phép/Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư số................. ngày .... tháng .... năm .... do ........ (tên cơ quan) của nước ......... cấp. [08] Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là ..... (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương .......... (bằng chữ) đồng Việt Nam;
  9. Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà/các nhà đầu tư tại Việt Nam là ....... (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương .......... (bằng chữ) đồng Việt Nam, trong đó: [09] Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Về vốn đăng ký, Bảng mẫu – Phụ lục) Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài - Tên tổ chức:............................................... Địa chỉ: ........................... - Điện thoại: ................... Fax: .......................... Email: ..................... Địa chỉ đại diện tại Việt Nam - Tên tổ chức:..............................................Địa chỉ: ............................. - Điện thoại: ............................ Fax: ...................Email: ........................... II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI [12] 1. Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án 2. Tình hình thực hiện các mục tiêu quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư 3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài Đến ngày .... tháng .... năm .... đã thực hiện góp vốn như sau: [09] Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Về vốn thực hiện, Bảng mẫu – Phụ lục) Giải trình thêm về thực hiện vốn: ......................................................... 4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư ở nước ngoài
  10. [17] Đánh giá hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (Bằng mẫu – Phụ lục) - Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư: ...................................................................................................... - Giải trình về việc sử dụng lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam, các văn bản liên quan: ........................................................... 5. Tình hình liên quan khác và đánh giá hoạt động đầu tư ở nước ngoài: III. KIẾN NGHỊ (nếu có) - ............................................................................................ IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung báo cáo và hồ sơ. V. HỒ SƠ KÈM THEO - Báo cáo quyết toán thuế/văn bản có giá trị pháp lý tương đương - Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư (bản sao, dịch có công chứng) Làm tại ........., ngày ...... tháng ...... năm ....... [23] Các nhà đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản