Thang máy Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn

Chia sẻ: Nguyen Van Quoc Khanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
315
lượt xem
136
download

Thang máy Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thang máy dẫn động bằng điện đ|ợc phân loại và định nghĩa theo TCVN 5744: 1993, và quy định các yêu cầu an toàn đối với cabin, đối trọng và ray dẫn h|ớng. 1. Yêu cầu chung 1.1. Cabin, đối trọng phải di chuyển theo ray dẫn h|ớng; số l|ợng ray ít nhất là 2. 1.2. Khung cabin, khung đối trọng, ray dẫn h|ớng và các chi tiết liên kết chúng phải chế tạo bằng kim loại, có khả năng chịu tải khi thang máy vận hành bình th|ờng; khi thử nghiệm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thang máy Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn

  1. Tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN 5867 : 1995 Thang m¸y Cabin, ®èi träng, ray dÉn h|íng Yªu cÇu an toµn Elevator - Cabins, counterweights, guide rails - Safety requirements Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i thang m¸y dÉn ®éng b»ng ®iÖn ®|îc ph©n lo¹i vµ ®Þnh nghÜa theo TCVN 5744: 1993, vµ quy ®Þnh c¸c yªu cÇu an toµn ®èi víi cabin, ®èi träng vµ ray dÉn h|íng. 1. Yªu cÇu chung 1.1. Cabin, ®èi träng ph¶i di chuyÓn theo ray dÉn h|íng; sè l|îng ray Ýt nhÊt lµ 2. 1.2. Khung cabin, khung ®èi träng, ray dÉn h|íng vµ c¸c chi tiÕt liªn kÕt chóng ph¶i chÕ t¹o b»ng kim lo¹i, cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i khi thang m¸y vËn hµnh b×nh th|êng; khi thö nghiÖm, khi bé h·m b¶o hiÓm cña cabin (®èi träng) t¸c ®éng ë vËn tèc cho phÐp cña bé khèng chÕ vËn tèc, còng nh| khi cabin (®èi träng) h¹ xuèng gi¶m chÊn; trong mäi ®iÒu kiÖn trªn, kh«ng cho phÐp cã biÕn d¹ng d|. 1.3. Cabin (®èi träng) ph¶i cã c¸c m¸ tr|ît dÉn h|íng; m¸ tr|ît ph¶i thay thÕ ®|îc trong qu¸ tr×nh sö dông. KÕt cÊu cña m¸ tr|ît ph¶i ®¶m b¶o cho chóng kh«ng bÞ trËt ra khái ray dÉn h|íng khi thang m¸y vËn hµnh b×nh th|êng, còng nh| khi thö nghiÖm, kÕ c¶ khi c¸c ®Öm lãt bÞ mßn hoÆc bÞ th¸o ra, khi khung cabin, khung ®èi träng bÞ biÕn d¹ng ®µn håi trong giíi h¹n cho phÐp. NÕu dïng kÕt cÊu con l¨n dÉn h|íng còng ph¶i bè trÝ c¸c m¸ tr|ît cøng ®Ò phßng ngõa nÕu kh«ng cã kÕt cÊu kh¸c lo¹i trõ kh¶ n¨ng cabin (®èi träng) bËt khái ray khi c¸c con l¨n bÞ háng. 2. Yªu cÇu ®èi víi cabin 2.1. Cabin thang m¸y ph¶i cã v¸ch kÝn b¶o xung quanh, cã trÇn vµ sµn cho phÐp trõ l¹i c¸c « cöa ra vµo vµ cöa n¾p. ë cabin thang m¸y chë hµng, cho phÐp lµm v¸ch kÝn xung quanh ®Õn ®é cao kh«ng nhá h¬n lm tÝnh tõ sµn, cßn phÝa trªn cã thÓ c¨ng l|íi thÐp, hoÆc che b»ng t«n ®ôc lç ®|êng kÝnh kh«ng qu¸ 20mm. Khung cöa l|íi thÐp ph¶i bè trÝ ë phÝa ngoµi. 2.2. V¸ch, cöa, sµn vµ trÇn cabin ph¶i v÷ng ch¾c, kh«ng cã bÞÕn d¹ng d| khi thang m¸y vËn hµnh b×nh th|êng còng nh| khi thö nghiÖm. V¸ch vµ c¸nh cöa cabin kh«ng ®|îc cã biÕn d¹ng d| khi chÞu t¶i träng 300N t¸c ®éng vu«ng gãc víi bÒ mÆt phÝa trong, ë vi trÝ bÊt k× vµ ph©n bæ trªn diÖn tÝch vu«ng hoÆc trßn b»ng 0,005m2, lóc ®ã bÞÕn d¹ng ®µn håi kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 15mm. 2.3. Cabin treo trªn d©y ë thang m¸y chë ng|êi nhÊt thiÕt ph¶i cã bé phËn h·m b¶o hiÓm. 2.4. Cabin thang m¸y chë hµng kh«ng cã ng|êi ®i kÌm, ®iÒu khiÓn tõ ngoµi, cho phÐp kh«ng cã bé h·m b¶o hiÓm nÕu tháa m·n ®Ó c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Khãa h·m sÏ tù ®éng h·m gi÷ cabin tr|íc khi ng|êi cã thÓ vµo; b) Khi phÝa d|íi cabin kh«ng thÓ cã ng|êi qua l¹i; c) NÕu cabin r¬i, hoÆc hµng chë bÞ vì khi r¬i cabin cã thÓ g©y h| háng c¸c trang bÞ kÕt cÊu vµ phÇn b¶o che giÕng thang, nh|ng kh«ng g©y ¶nh h|ëng ®Õn m«i tr|êng xung quanh.
  2. Tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN 5867 : 1995 Kh«ng cho phÐp chë ng|êi trong cabin thang m¸y kh«ng cã bé h·m b¶o hiÓm. 2.5. ë cabin thang m¸y ®iÒu khiÓn bªn trong víi v¸ch vµ cöa kÝn, ph¶i ®|îc th«ng giã tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o, ®¶m b¶o ®u l|îng kh«ng khÝ vµo cho hµnh kh¸ch vµ c¶ trong tr|êng hîp sù cè. Trong tr|êng hîp th«ng giã tù nhiªn, c¸c lç th«ng giã ®|îc bè trÝ ë phÝa d|íi trÇn vµ phÝa trªn sµn, diÖn tÝch th«ng tho¸ng ph¶i kh«ng nhá h¬n l% diÖn tÝch h÷u Ých cña sµn; c¸c khe hë xung quanh cña cabin t×nh b»ng 50% diÖn tÝch cña chóng. C¸c lç th«ng giã bè trÝ ë ®é cao d|íi 2m tÝnh tõ sµn cabin ph¶i ®|îc che ch¾n b»ng l|íi, chÊn song, sao cho thanh trßn ®|êng kÝnh l0mm kh«ng luån qua ®|îc. 2.6. ë cabin thang m¸y ®iÒu khiÓn bªn trong hoÆc ®iÒu khiÓn hçn hîp ph¶i treo b¶ng quy t¾c sö dông cïng víi kÝ hiÖu träng t¶i (sè ng|êi) ®|îc phÐp vËn hµnh vµ ph¶i cã biÓn cña nhµ m¸y chÕ t¹o. 2.7. C¸c cöa n¾p ®Òu ph¶i cã khãa më b»ng ch×a. C¸c cöa n¾p (trõ cöa n¾p ë nãc cabin) kh«ng ®|îc më vÒ phÝa giÕng thang. 2.8. Nãc cabin ph¶i chÞu ®|îc t¶i träng (kh«ng bÞ bÞÕn d¹ng d|) do hai ng|êi ®øng hoÆc do vËt khèi l|îng 160kg ®Æt trªn nãc ë vÞ trÝ bËt k× víi diÖn tÝch ®Æt t¶i 0,12m2, trong ®ã c¹nh bÐ kh«ng nhá h¬n 0,25m. Trªn nãc cabin ph¶i lµm lan can b¶o hiÓm; lan can ph¶i cã.®é cao kh«ng d|íi 0,8m. 2.9. NÕu cabin ®|îc treo qua bé móp, th× c¸c rßng räc cña bé móp ph¶i ®|îc che ch¾n. 2.10. Cho phÐp bè trÝ « cöa n¾p kÝch th|íc kh«ng d|íi 0,35 x 0,5m ë nãc cabin. Kh«ng cho phÐp bè trÝ cöa n¾p ngay phÝa trªn b¶ng ®iÒu khiÓn cabin. NÕu cöa n¾p bè trÝ cïng phÝa cã ®èi träng th× ph¶i trang bÞ c«ng t¾c an toµn ®Ó ng¾t ®iÖn thang m¸y khi më cöa. Cöa n¾p kiÓu lËt ph¶i cã cÊu t¹o sao cho khi më sÏ kh«ng v|ît qu¸ kÝch th|íc giíi h¹n cña cabin. 2.11. Sµn cabin thang m¸y chë ng|êi vµ thang m¸y bÖnh viÖn, ph¶i chÞu ®|îc t¶i träng riªng 5000 Pa. 2.12. Sµn cabin thang m¸y chë hµng ph¶i chÞu ®|îc t¶i träng tËp trung b»ng 0,25 träng t¶i t¸c ®éng ë vÞ trÝ bËt k×, víi diÖn tÝch ®Æt t¶i vu«ng hoÆc trßn b»ng 0,0025m2. 2.13. PhÝa d|íi ng|ìng cöa cabin, theo suÊt chiÒu ngang cöa tÇng, ph¶i ®Æt tËm ch¾n ë møc ngang mÐp ngoµi ng|ìng cöa. KÝch th|íc tËm ch¾n theo ph|¬ng th¼ng ®øng ph¶i phñ qu¸ lç trèng d|íi ng|ìng cöa cabin mét kho¶ng øng víi vïng më khãa cöa tÇng. 2.14. ë thang m¸y cã thÓ dïng lÖnh gäi cabin kh«ng t¶i víi cöa ®Ó më, ph¶i cã thiÕt bÞ khèng chÕ sù cã t¶i tr|êng cabin (thÝ dô lµm sµn ®éng) t¸c ®éng lªn c«ng t¾c an toµn khi trong cabin cã t¶i víi khèi l|îng: a) 15kg vµ lín h¬n ®èi víi thang chë ng|êi; b) 25kg vµ lín h¬n ®èi víi thang chë hµng vµ thang bÖnh viÖn. Trong cabin cã sµn ®éng cã thÓ lµm gê cè ®Þnh réng kh«ng qu¸ 0,05m. 2.15. Cabin thang m¸y (trõ thang m¸y chë hµng kh«ng cã ng|êi ®i kÌm, ®iÒu khiªn tõ ngoµi) ph¶i cã ca ®|îc trang bÞ c«ng t¸c an toµn. Thang m¸y víi cabin kh«ng cã cöa chØ ®|îc phÐp lµm viÖc khi cã sù tháa thuËn víi c¬ quan chøc n¨ng qu¸n lÝ kÜ thuËt an toµn.
  3. Tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN 5867 : 1995 2.16. Cöa cabin kiÓu ban lÒ chØ ®|îc phÐp më vµo phÝa trong; ph¶i cã cöa h¹n chÕ gãc quay cöa c¸nh cña ph¶i phï hîp c¸c yªu cÇu ë ®iÒu 2.2. 2.17. Cöa cabin ph¶i cã cÊu t¹o sao cho kh«ng thÓ dÔ dµng th¸o khái b¶n lÒ hoÆc th¸o khái dÉn h|íng. 2.18. ChiÒu cao khoang cöa cabin, ®o tõ møc ng|ìng c¸ ®Õn gê trªn cña nã (kh«ng kÕ nh÷ng bé phËn nh« cao ch|a qu¸ 50mm, nh| chèt t×, c¸c chi tiÕt cña khãa) ph¶i nh| sau: a) Kh«ng d|íi 1960mm ®èi víi thang m¸y chë ng|êi; b) Kh«ng d|íi 2200mm ®èi víi thang m¸y chë hµng, chÊt hµng b»ng xe chë cã ng|êi; c) Kh«ng qu¸ 1250mm ®èi víi thang m¸y chë hµng kh«ng cã ng|êi ®i kÌm; Khe hë phÝa trªn vµ phÝa d|íi c¸nh cöa kh«ng ®|îc qu¸ 10mm mçi phÝa. 2.19. Cöa cabin më b»ng tay ph¶i cã lç quan s¸t réng kh«ng qu¸ 120mm, diÖn tÝch l¾p kÝnh kh«ng nhá h¬n 0,03m2, kÝnh ph¶i trong suÊt vµ dµy tèi thiÓu 4mm. 2.20. Cho phÐp l¾p cöa lïa, l|íi thÐp ë cabin thang m¸y chë hµng vµ thang m¸y bÖnh viÖn. Kho¶ng hë gi÷a hai tËm cöa lïa khi vËn hµnh thang m¸y kh«ng ®|îc qu¸ 120mm. 2.21. ë cabin thang m¸y chë hµng, cho phÐp dïng rµo l|íi ch¾n s¬n mÇu thay cöa. 2.22. Cöa cabin kiÓu lïa ®øng, kª c¸ lo¹i l|íi thÐp (mét hoÆc hai c¸nh) chØ ®|îc phÐp dïng cho thang m¸y chë hµng cã ng|êi ®i kÌm vµ thang chë hµng ®iÒu khiÓn ngoµi cabin, ph¶i tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) C¸nh cöa ®|îc treo Ýt nhÊt trªn hai kÕt cÊu mang t¶i (c¸p, xÝch...); b) HÖ sè dù tr÷ bÒn cña kÕt cÊu mang t¶i kh«ng nhá h¬n 8; c) Lùc ®ãng cöa kh«ng qu¸ 150 N; d) C¸nh cöa ®ãng më b»ng tay ph¶i ®|îc c©n b»ng. 2.23. Cabin thang m¸y chë ng|êi tù phôc vô ph¶i lµm cöa tù ®éng. NÕu kh«ng dïng cöa tù ®éng th× ph¶i cã tháa thuËn cña c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý kü thuËt an toµn. 2.24. Lùc ®ãng cöa ë 2/3 cña ®o¹n ®|êng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 150N. Tæng ®éng n¨ng cña tÊt c¶ c¸c bé phËn chuyÓn ®éng theo chiÒu ®ãng, kÕ c¶ bé phËn dÉn ®éng cña c¸nh cöa lïa cña cabin vµ cöa tÇng, tÝnh víi vËn tèc ®ãng trung b×nh, kh«ng qu¸ 4J. Cho phÐp t¨ng tæng ®éng n¨ng ®Õn l0J, nÕu khi ®ãng gÆp ch|íng ng¹i, cöa sÏ tù ®éng ®æi chiÒu chuyÓn ®éng, hoÆc trong tr|êng hîp ®ãng cöa b»ng c¸ch Ên nót liªn tôc §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña c«ng t¾c an toµn khi ®ãng cöa cabin, cho phÐp lo¹i trõ kh¶ n¨ng ®¶o chiÒu ë kho¶ng c¸ch kh«ng qu¸ 0,05m so víi ®iÓm ®ãng cöa hoµn toµn. Cho phÐp dïng bé h¹n chÕ thêi gian ®¶o chiÒu nÕu ®éng n¨ng cña hÖ thèng cöa kh«ng qu¸ 4J 2.25. ë cöa tù ®éng, mÐp cöa ph¶i cã viÒn mÒm ®Ó ®Ò phßng kh¶ n¨ng chÊn th|¬ng cho hµnh kh¸ch khi bÞ cöa kÑp ph¶i. 3. Yªu cÇu ®èi víi ®èi träng. 3.1. §èi träng ph¶i chÕ t¹o sao cho lo¹i trõ ®|îc kh¶ n¨ng h| háng, cong vªnh hoÆc bÞ xª dÞch còng nh| kh¶ n¨ng gi¶m kho¶ng c¸ch an toµn khi thang m¸y vËn hµnh b×nh
  4. Tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN 5867 : 1995 th|êng, khi bé h·m b¶o hiÓm ho¹t ®éng hoÆc kho ®èi träng h¹ xuèng gi¶m chÊn víi vËn tèc cho phÐp cña bé khèng chÕ vËn tèc 3.2. Khi ®èi träng bè trÝ phÝa trªn c«ng tr×nh mµ d|íi ®ã cã thÓ cã ng|êi nÕu giµn c«ng tr×nh kh«ng chÞu ®|îc t¶i träng va ®Ëp do ®èi träng r¬i tù do víi vËn tèc r¬i lín nhÊt cã thÓ, th× ®èi träng ph¶i ®|îc l¾p bé h·m b¶o hiÓm. 3.3. Ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng kiÓm tra xem xÐt ®äc ®èi träng. 4. Yªu cÇu ®èi víi ray dÉn h|íng 4.1. Ray dÉn h|íng cho cabin (®èi träng) ph¶i cøng v÷ng: khi thang m¸y vËn hµnh b×nh th|êng. D|íi t¸c ®éng cña t¶i träng ngang ®é biÕn d¹ng cña ray ë mäi vÞ trÝ vµ theo mäi ph|¬ng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 3mm. §é cong do lùc ngang g©y ra khi thö nghiÖm thang m¸y còng kh«ng ®|¬c v|ît qu¸ gi¸ trÞ b¶o ®¶m thang m¸y lµm viÖc an toµn. Cho phÐp dïng ray dÉn h|íng d¹ng mªm d©y) cho ®èi träng nÕu tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Kh«ng dïng lß xo kÐo ®Ó c¨ng d©y dÉn h|íng; b) Kho¶ng c¸ch gi÷a ®èi träng vµ v¸ch giÕng thang kh«ng nhá h¬n 80mm . c) Kho¶ng c¸ch gi÷a ®èi träng vµ cabin kh«ng nhá h¬n l00mm; d) VËn tèc danh nghÜa cña thang m¸y kh«ng qu¸ 0,71m/s. 4.2. ChiÒu cao cña ray dÉn h|íng ph¶i cã gi¸ trÞ sao cho khi cabin (®èi träng) chuyÓn ®éng tíi vÞ trÝ giíi h¹n cña cïng, c¸c m¸ tr|ît kh«ng bÞ trËt ra khãi ray. 4.3. Ray dÉn h|íng ph¶i ®|îc cè ®Þnh vµo kÕt cÊu c«ng tr×nh sao cho kh«ng bÞ dÞch chuyÓn ngang, kh«ng bÞ cong vªnh khi bé h·m b¶o hiÓm ho¹t ®éng. KÕt cÊu cè ®Þnh ray ph¶i cho phÐp chóng tù n¾n th¨ng, hoÆc cã thÓ n¾n th¼ng chóng b»ng ph|¬ng ph¸p thñ c«ng ®¬n gi¶n.
Đồng bộ tài khoản