THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Chia sẻ: khuongduy

Tham khảo tài liệu 'thanh lý hợp đồng gia công', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc O0o THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG Số :………………/TLHĐ Căn cứ Luật Thương Mại được Quốc Hội thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997 và các văn bản pháp luật khác có liên quan . Hôm nay, ngày tháng năm BÊN NHẬN GIA CÔNG 1. CÔNG TY TNHH …………. Địa chỉ : …………., Tel : ……………….. Mã số thuế :………… Đại diện : ………….. Chức vụ : Giám đốc (sau đây gọi là bên A) 2. BÊN GIAO GIA CÔNG CÔNG TY TNHH ………. Địa chỉ : ……., TPHCM Tel : ……. Mã số thuế : …….. Đại diện : ……… Chức vụ: Giám đốc (sau đây gọi là bên B) Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận đồng ý thanh lý h ợp đ ồng gia công s ố ………………….. ký ngày ………………. như sau: • Bên B đã giao cho bên A số lượng nguyên vật liệu : Số lượng: o Tên NVL: • Bên A đã hoàn thành theo đúng yêu cầu và bàn giao cho Bên B số lượng thành phẩm: Số lượng: o Tên TP: o Số lượng NVL còn thừa sau khi gia công là: ……………………………… • Bên A xuất hoá đơn GTGT số ………………………………. ngày …………………. cho bên B trị giá: o Tổng tiền hàng: ………………………………… o Thuế GTGT ……………………………….. o Tổng thanh toán ……………………………….. (viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………….) • Bên B thanh toán cho bên A số tiền ………………………………… bằng ……………… trong …………………….. Thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 (bốn ) b ản gốc , m ỗi bên gi ữ 02 (hai) b ản có giá tr ị như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 1
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản