Thành ngữ tiếng Anh

Chia sẻ: yuki_snow_86

Đây là cuốn sách không thể thiếu nếu Bạn là Người dịch thuật hay đơn giản Bạn chỉ muốn học tốt môn tiếng Anh. Thành công của các bạn là niềm vui của tôi! Tiếp sau cuốn "ngữ pháp tiếng Anh" tôi cung cấp cho các bạn cuốn "Thành ngữ tiếng Anh". Đây là cuốn sách không thể thiếu nếu Bạn là Người dịch thuật hay đơn giản Bạn chỉ muốn học tốt môn...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thành ngữ tiếng Anh

mercury@Updatesofts.com


Ebooks Team
Updatesofts.com Ebook Team


1. all cats are grey in the dark (in the night)
o (t c ng ) t t èn nhà ngói cũng như nhà tranh
2. cat in the pan (cat-in-the-pan)
o k tr m t, k ph n b i
3. to turn cat in the pan
o tr m t; thay i ý ki n (lúc lâm nguy); ph n h i
4. after rain comes fair weather (sunshine)
5. h t cơn bĩ c c t i h i thái lai
6. the cat is out the bag
o i u bí m t ã b ti t l r i
7. to fight like Kilkemy cats
o gi t h i l n nhau
8. in the room of...
o thay th vào, vào a v ...
9. no room to swing a cat
o h p b ng cái l mũi; không có ch nào mà xoay tr
10. back and belly
o cái ăn cái m c
11. at the back of one's mind
o trong thâm tâm, trong áy lòng
12. to be at the back of somebody
o ng ng sau lưng ai; tr l c cho ai, ng h ai, làm h u thu n cho ai
o u i theo sát ai
13. to be at the back of something
o bi t ư c nguyên nhân sâu xa, n m ư c bí m t c a cái gì
14. to be on one's back
o n m ng a
o b thua, b th t b i, nàm vào hoàn c nh b t l c
o m li t giư ng
15. behind one's back
o làm vi c c t l c, làm vi c n s m c lưng
16. to break somebody's back
o b t ai làm vi c c t l c
o ánh gãy s ng lưng ai
17. to crouch one's back before somebody
o lu n cúi ai, qu lu ai
18. to get (set) somebody's back up
o làm cho ai n i gi n, làm cho ai phát cáu
19. to get (put, set) one's back up
o n i gi n, phát cáu
20. to get to the back of something
o hi u ư c th c ch t c a v n gì
21. to give (make) a back
o cúi xu ng (chơi nh y c u)
22. to put one's back into something
o mi t mài làm vi c gì, em h t nhi t tình ra làm vi c gìBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 1
Updatesofts.com Ebook Team


23. to rob one's belly to cover one's back
o (xem) rob t c ng ) l y c a ngư i này cho ngư i khác; vay ch này
p vào ch kia
24. to talk throught the back of one's neck
o (xem) neck (t lóng) nói lung tung, nói b a bãi
25. to turn one's back upon somebody
o quay lưng l i v i ai
26. with one's back against (to) the wall
o lâm vào th cùng
27. there is something at the back of it
o trong vi c này có i u gì u n khúc
28. to be on one's bones
o túng qu n, i n ch túng qu n
29. to bred in the bones
o ăn vào t n xương tu , không t y tr ư c
30. what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh
o (t c ng ) quen n t ánh ch t không ch a
31. to cast [in] a bone between...
o gây m i b t hoà gi a...
32. to cut price to the bone
o gi m giá hàng t i m c t i thi u
33. to feel in one's bones
o c m th y ch c ch n, tin hoàn toàn
34. to have a bone in one's arm (leg)
o ( ùa c t) m t nh ngư i không mu n nh c tay (không bu n c t bư c) n a
35. to have a bone in one's throat
o ( ùa c t) m t không mu n nói n a; không mu n m mi ng n a
36. to keep the bone green
o gi s c kho t t; gi ư c tr lâu
37. to make no bones about (of)
o không do d , không ng p ng ng; không nghi ng i gì; không gi u gi m
38. to make old bones
o s ng dai, s ng lâu
39. blood and iron
o chính sách vũ l c tàn b o
40. blood is thicker than water
o (t c ng ) m t gi t máu ào hơn ao nư c lã
41. to breed (make, stir up) bad blood between persons
o gây s b t hoà gi a ngư i n v i ngư i kia
42. to drown in blood
o nh n chìm trong máu
43. to freeze someone's blood
o (xem) freeze làm ai s h t h n
44. to get (have) one's blood up
o n i nóng
45. to get someone's blood upBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 2
Updatesofts.com Ebook Team


o làm cho ai n i nóng
46. in cold blood
o ch tâm có suy tính trư c
o nh n tâm, l nh lùng, không ghê tay (khi gi t ngư i)
47. to make one's blood boil
o (xem) boil làm cho máu sôi lên, làm gi n sôi lên
48. to make someone's blood run cold
o (xem) cold làm cho ai s khi p
49. you cannot get (take) blood (out of) stone
o không th nào làm m i lòng k nh n tâm ư c
50. to be beyond (past) belief
o không th tin ư c
51. to the best of my belief
o theo s hi u bi t ch c ch n c a tôi, theo ch tôi bi t m t cách chính xác
52. it stahherst belief
o khó mà tin ư c
53. to be a dog in the manger
o như chó già gi xương; ích k , không mu n ai dùng n cái gì mình
không c n n
54. to die a dog's death
55. to die like a dog
o ch t kh , ch t s , ch t nh c nhã, ch t như m t con chó
56. dog and war
o nh ng s tàn phá gi t chóc c a chi n tranh
57. every dog has his day
o ai r i cũng có lúc g p v n; ai khó ba i
58. to give a dog an ill name and hang him
o mu n gi t chó thì b o là chó d i; không ưa thì dưa có giòi
59. to go to the dogs
o th t cơ l v n, khánh ki t, xu ng d c ((nghĩa bóng))
o sa o
60. to help a lame dog over stile
o giúp ai trong lúc khó khăn
61. to leaf a dog's life
o s ng m t cu c i kh như chó
62. to lead someone a dog's life
o b t ai s ng m t cu c i kh c c
63. let sleeping dogs lie
o (t c ng ) ng khêu g i l i nh ng chuy n ã êm th m; ng b i c t ra mà
ng i
64. love me love my dog
o yêu tôi thì hãy yêu c nh ng ngư i thân c a tôi
65. not even a dog's chance
o không có chút may m n nào
66. not to have a word to throw at the dog
BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 3
Updatesofts.com Ebook Team


o l m lì không m mi ng nói n a l i; kiêu kỳ không thèm m mi ng nói
n al i
67. to put on dog
o (thông t c) làm b làm t ch, làm ra v ta ây, làm ra v ta ây quan tr ng
68. it rains cats and dogs
o (xem) rain
69. to take a hair of the dog that bit you
o (xem) hair (t c ng ) l y c tr c
70. to throw to the dogs
o v tb i, qu ng i (cho chó)
71. a bird in the bush
o i u mình không bi t; i u không ch c ch n có
72. birds of a feather
o nh ng ngư i gi ng tính n t nhau, nh ng ngư i cùng m t giu c
73. birds of a feather flock together
o (t c ng ) ngưu t m ngưu, mã t m mã
74. a bird in the hand
o v t mình có ch c trong tay; i u mình ch c ch n
75. a bird in the hand is worth two in the bush
o (t c ng ) không nên th m i b t bóng
76. bird of ill omen
o ngư i mang tin x u
o ngư i không may, ngư i g p v n r i
77. bird of passage
o chim di trú; (nghĩa bóng) ngư i nay ây mai ó
78. bird of peace
o chim hoà bình, b câu
79. to get the bird
o b huýt sáo, b la ó
o b u i i
80. to give someone the bird
o huýt sáo ai, la ó ai
o u i ai, t ng c ai i
81. to kill two birds with one stone
o m t công ôi vi c
82. little bird
o ngư i báo tin vô danh
83. old bird
o (xem) old cáo già
84. against the hair
o ngư c lông (vu t)
o (nghĩa bóng) trái v i y mu n, trái ngư c
85. both of a hair
o cùng m t giu c
86. to bring somebody's gray hairs to the grave
87. to bring somebody's gray hairs with (in) sorrow to the graveBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 4
Updatesofts.com Ebook Team


o làm cho ai ch t vì bu n
88. by a hair
89. within a hair of
o suýt n a, ch m t ít n a
90. to a hair
o r t úng, úng hoàn toàn
91. to comb somebody's hair for him
92. to stroke somebody's hair
o m ng m ai, x v ai, s a lưng ai
93. to get (take) somebody by the short hairs
o (t lóng) kh ng ch ai, b t ai th nào cũng ch u
94. to hang by a hair
o treo trên s i tóc
95. to keep one's hair on
o (t lóng) bình tĩnh
96. to lose one's hair
o r ng tóc, r ng lông
o (thông t c) n i cáu, m t bình tĩnh
97. to make somebody's hair curl
o làm cho ai s ng s t, làm cho ai ng c nhiên, làm cho ai kinh ng c
o làm cho ai khi p s
98. not to turn a hair
99. without turning a hair
o không t ra v m t nh c m t chút nào
o ph t t nh, không s hãi, không nao núng
100. one's hair stands on end
o tóc d ng ngư c lên (vì s hãi...)
101. to split hairs
o (xem) split
102. to take a hair of the dog that bit you
o (t c ng ) l y c tr c
103. hard as nails
o (th d c,th thao) r n r i; sung s c; ư c t p luy n k
o c ng r n; tàn nh n
104. to fligh tooball and nail
o (xem) tooth
105. to hit the [right] nail on the head
o (xem) hit
106. a nail in one's coffin
o cái có th làm cho ngư i ta chóng ch t
107. to pay on the nail
o tr ngay không l n l a
108. right as nailsarmed to the teeth
o (xem) arm
109. to cast something in someone's teeth
o (xem) castBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 5
Updatesofts.com Ebook Team


110. to escape by (with) the skin of one's teeth
o may mà thoát, suýt n a thì nguy
111. to fight tooth and nail
o chi n u ác li t, ánh nhau ác li t
112. to have a sweet tooth
o (xem) sweet
113. in the teeth of
o i l p v i, ch ng l i; b t ch p, b t c n
1. n the tooth of orders
b t ch p các l nh ã ban ra
2. n the tooth of the wind
ngư c gió
114. to set someone's teeth on edge
o (xem) edge
115. to show one's teeth
o nhe răng; t v hăm do
o úng l m, hoàn toàn úng
116. armed to the teeth
o (xem) arm
117. to cast something in someone's teeth
o (xem) cast
118. to escape by (with) the skin of one's teeth
o may mà thoát, suýt n a thì nguy
119. to fight tooth and nail
o chi n u ác li t, ánh nhau ác li t
120. to have a sweet tooth
o (xem) sweet
121. in the teeth of
o i l p v i, ch ng l i; b t ch p, b t c n
1. n the tooth of orders
b t ch p các l nh ã ban ra
2. n the tooth of the wind
ngư c gió
122. to set someone's teeth on edge
o (xem) edge
123. to show one's teeth
o nhe răng; t v hăm do
124. to chance one's arm
o (xem) chance
125. to keep someone at arm's length
o (xem) length
126. to make a long arm
o (xem) long
127. one's right arm
o (nghĩa bóng) cánh tay ph i, ngư i giúp vi c c l c
128. to put one's out further than one can draw it back againBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 6
Updatesofts.com Ebook Team


o làm cái gì quá áng
129. to shorten the arm of somebody
o h n ch quy n l c c a ai
130. to throw oneself into the arms of somebody
o tìm s che ch c a ai, tìm s b o v c a ai
131. to welcome (receive, greet) with open arms
o ón ti p ân c n, ni m n
132. at someone's feet
o dư i trư ng ai; là c a ai
o ang c u c nh ai
133. to be (stand) on one's feet
o ng th ng
o l i kho m nh
o có công ăn vi c làm, t l p
134. to carry someone off his feet
o làm cho ai ph n kh i, gây c m h ng cho ai
135. to fall on (upon) one's feet
o (xem) fall
136. to find (know) the length of someone's feet
o bi t như c i m c a ai, n m ư c thóp c a ai
137. to have the ball at one's feet
o (xem) ball
138. to have feet of clay
o chân t sét d b l t , th không v ng
139. to have one food in the grave
o g n t xa tr i
140. to have (put, set) one's foot on the neck of somebody
o è u cư i c ai
141. to keep one's feet
o (xem) feet
142. to measure anothers foot by one's own last
o suy b ng ta ra b ng ngư i
143. to put one's foot down
o (xem) put
144. to put one's foot in it
o (xem) put
145. to put (set) someone back on his feet
o ph c h i s c kho cho ai; ph c h i a v cho ai
146. to set on foot
o (xem) set
147. with foat at foot
o ã (ng a cái)
148. [with one's] feet foremost
o b khiêng i chôn
149. to cast about
o i tìm ng này, ng khácBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 7
Updatesofts.com Ebook Team


o tìm cách, ki m c , xoay s ( làm gì)
150. to cast aside
o v t i, lo i ra, b i
151. to cast away
o li ng ném, quăng, v t
1. o cast away all cares
v t h t nh ng n i ưu tư
152. to be cast away
o (hàng h i) b m (tàu)
153. to cast back
o quay l i, tr l i
o (nghĩa bóng) nh c l i, h i tư ng l i
154. to cast down
o v t xu ng, quăng xu ng
o nhìn xu ng (m t)
o làm th t v ng, làm chán n n
1. o be cast down
chán n n, th t v ng
155. to cast off
o lo i b , th i, v t b , t b
o th (chó)
o (hàng h i) th , qăng (dây...)
o thai l i (mũi an)
156. to cast out
o u i ra
157. to cast up
o tính, c ng l i, g p l i
o ng ng ( u); ngư c m t
o v t lên, quăng lên, ném lên
o trách móc
1. o cast something up to someone
trách móc ai v vi c gì
o (y h c) nôn ra, m a ra
158. to cast lott
o (xem) lot
159. to cast in one's lot with somebody
o cùng chia s m t s ph n v i ai
160. to cast oneself on (upon) somebody's mercy
o trông lòng thương c a ai
161. to cast something in someone's teeth
o trách móc ai v vi c gì
162. to cast a vote
o b phi u
163. the die is cast
o (xem) die
164. on the chanceBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 8
Updatesofts.com Ebook Team


o may ra có th
1. 'll call at his house on the chance of seeing him before he leaves
home
tôi s l i nhà h n may ra có th g p h n trư c khi h n i
165. the main chance
o cơ h i làm giàu, cơ h i ph t
1. he capitalist always has an eye to the main chance
nhà tư b n luôn luôn tìm cơ h i ph t
166. all my eye [and Betty martin]
o chuy n t m phào, chuy n tào lao, chuy n bá láp, i u vô lý
167. an eye for an eye
o ăn mi ng tr mi ng
168. to be all eyes
o nhìn ch m ch m
169. to be up to the eyes in
o ng p u (công vi c, n n n)
170. to be very much in the public eye
o là ngư i có tai m t trong thiên h
171. to cast sheep's eyes
o (xem) sheep
172. to catch the speaker's eye
o ư c ch t ch (ngh vi n) trông th y mình giơ tay và cho phát bi u
173. to clap (set) one's eyes on
o nhìn
174. eyes front!
o (xem) front
175. eyes left!
o (quân s ) nhìn bên trái!
176. eyes right!
o (quân s ) nhìn bên ph i!
177. the eye of day
o m t tr i
178. to give on eye to someone
o theo dõi ai; trông nom ai
179. to give an eye to someone
o theo dõi ai; trông nom ai
180. to give the glad eye to somebody
o (xem) glad
181. to have an eye for
o có con m t tinh i v , r t tinh t
182. to have an eye to something
o l y cái gì làm m c ích
183. to have an eye to everything
o chú ý t ng li t ng tí
184. to have eyes at the back of one's head
o có m t r t tinh, cái gì cũng nhìn th yBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 9
Updatesofts.com Ebook Team


185. to have one's eye well in at shooting
o m t tinh b n gi i
186. his eyes arr bigger than his belly
o no b ng ói con m t
187. if you had half an eye
o n u anh không mù, n u anh không n n
188. in the eyes of
o theo s ánh giá c a, theo con m t c a
189. in the eye of the law
o ng v m t pháp lý, ng v m t lu t pháp
190. in the eye of the wind
o ngư c gió
191. in the mind's eye
o trong trí tư ng tư ng; trong s nhìn trư c
192. to lose an eye
o mù m t m t
193. to make eyes
o li c m t ưa tình
194. to make someone open his eyes
o làm ai tr m t nhìn (vì ng c nhiên)
195. my eye(s)!
o l nh !
196. to maked eye
o m t thư ng (không c n eo kính)
197. to see eye to eye with somebody
o ng ý v i ai
198. to see with half an eye
o trông th y ngay
199. to throw dust in somebody's eyes
o (xem) dust
200. under the eye of somebody
o dư i s giám sát c a ai
201. where are your eyes?
o thong manh à?, m t âu?
202. to wipe somwone's eys
o (t lóng) ph ng tay trên ai, i nư c trư c ai
203. with an eye to something
o nh m cái gì
204. to bite the dust
o bite dust and heat
o gánh n ng c a cu c u tranh
1. o bear the dust and heat of the war
gánh cái gánh năng c a cu c chi n tranh
205. to give the dust to somebody
o (t M ,nghĩa M ) cho ai hít b i, vư t lên trư c ai
206. in the dustBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 10
Updatesofts.com Ebook Team


o ch t, v v i cát b i
207. to shake of the dust of one's feet
o t c gi n b i
208. to take somebody's dust
o (t M ,nghĩa M ) hít b i c a ai, ch y sau ai
209. to throw dust in somebody's eyes
o loè ai
210. to love in a cottage
o ái tình và nư c lã
211. one can't get it for love or money
o không có cách gì l y ư c cái ó
212. to play for love
o chơi vì thích không ph i vì ti n
213. there is no love lost between them
o chúng nó ghét nhau như ào t i
214. to addle one's head
o (xem) addle
215. to bang (hammer knock) something into somebody's head
o nh i nhét cái gì vào u ai
216. to be able to do something on one's head
o (t lóng) có th làm ư c m t cái gì m t cách d dàng
217. to be head over ears in
218. to be over head and ears in
o ng p lút n u n c , ng p n mang tai
1. o be head over ears in debt
n n n ng p lên n t n u, n như chúa ch m
219. to be (go) off one's head
o m t trí, hoá iên
220. to beat somebody's head off
o ánh v u ai; ánh g c ai; ánh b i ai hoàn toàn
221. better be the head of a dog than the tail of a lion
o (t c ng ) u gà còn hơn uôi trâu
222. to buy something over somebody's head
o mua tranh ư c ai cái gì
223. by head and shoulders above somebody
o kho hơn ai nhi u
o cao l n hơn ai m t u
224. to carry (hold) one's head high
o ng ng cao u
225. can't make head or tail of
o không hi u u uôi ra sao
226. to cost someone his head
o làm chi ai m t u
227. horse eats its head off
o (xem) eat
228. to get (take) into one's head thatBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 11
Updatesofts.com Ebook Team


o nghĩ r ng, inh ninh r ng; mu n r ng
229. to fet (put) somebody (something) out of one's head
o quên ai (cái gì) i, không nghĩ n ai (cái gì) n a
230. to give a horse his head
o th dây cương ra cho ng a i t do tho i mái
231. to have a head on one's shoulders
232. to have [got] one's head screwed on the right way
o sáng su t, có óc phán oán, có óc suy xét
233. head first (foremost)
o l n ph c u xu ng trư c
o (nghĩa bóng) v i vàng, h p t p
234. head and front
o ngư i xư ng và lânh o (m t phong trào...)
235. head of hair
o mái tóc dày c m
236. head over heels
o (xem) heel
237. to keep one's head (a level head, a cool head)
o gi bình tĩnh, i m tĩnh
238. to keep one's head above water
o (xem) above
239. to lay (put) heads together
o h i ý v i nhau, bàn b c v i nhau
240. to lose one's head
o (xem) lose
241. to make head
o ti n lên, ti n t i
242. to make head against
o kháng c th ng l i
243. not right in one's head
o gàn gàn, hâm hâm
244. old head on young shoulders
o khôn ngoan trư c tu i
245. out of one's head
o do mình nghĩ ra, do mình t o ra
246. to stand on one's head
o (nghĩa bóng) l p d
247. to talk somebody's head off
o (xem) talk
248. to talk over someone's head
o nói khó hi u, làm cho ai không hi u gì c
249. to turn something over in one's head
o suy i tính l i cái gì trong óc, nghi n ng m cái gì trong óc
250. two heads are better than one
o (t c ng ) ý ki n t p th bao gi cũng sáng su t hơn, ba ông th da b ng
Gia Cát Lư ngBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 12
Updatesofts.com Ebook Team


251. bull in a china shop
o ngư i v ng v , lóng ngóng
252. to take the bull by the horns
o không s khó khăn nguy hi m
253. to coin money
o (xem) coin
254. for my money
o (thông t c) theo ý tôi; theo s thích c a tôi
255. to marry money
o l y ch ng giàu; l y v giàu
256. money makes the mare [to] go
o có ti n mua tiên cũng ư c
257. money for jam (for old rope)
o (t lóng) làm chơi ăn th t
258. as pround as a cock on his own dunghill
o (t c ng ) chó c y g n nhà, gà c y g n chu ng
259. old cock
o c n i, ông t (g i ngư i thân)
260. that cock won't fight
o cái m o ó không ăn thua; k ho ch ó không ăn thua; lý l ó không
nư c gì
261. to set store by
o ánh giá cao
262. to set no great store by
o coi thư ng
263. store is no sore
o càng nhi u c a càng t t
264. to gather roses (life's rose)
o tìm thú hư ng l c
265. life is not all roses
o i không ph i hoa h ng c , i s ng không ph i lúc nào cũng sung sư ng
an nhàn
266. a path strewn with roses
o cu c s ng y l c thú
267. there is no rose without a thorn
o (t c ng ) không có hoa h ng nào mà không có gai, không có i u gì
sư ng mà không có cái kh kèm theo
268. under the rose
o bí m t âm th m, kín áo, lén lút
269. as large as life
o (xem) large
270. to escape with life and limb
o thoát ư c an toàn
271. for one's life
272. for dear life
o thoát ch tBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 13
Updatesofts.com Ebook Team


1. o run for dear life
ch y thoát ch t
273. for the life of me
274. upon my life
o dù ch t
1. can't for the life of me
dù ch t tôi cũng không th nào
275. to bring to life
o làm cho h i t nh
276. to come to life
o h i t nh, h i sinh
277. to have the time of one's life
o chưa bao gi vui thích tho i mái như th
278. high life
o xã h i thư ng lưu, xã h i t ng l p trên
279. in one's life
o lúc sinh th i
280. in the prime of life
o lúc tu i thanh xuân
281. to see life
o (xem) see
282. single life
o (xem) single
283. to take someone's life
o gi t ai
284. to take one's own life
o t t , t sát, t v n
285. to the life
o truy n th n, như th t
286. all's fish that comes to his net
o l n bé, to nh h n quơ t t
287. to be as drunk as a fish
o say bí t
288. to be as mute as a fish
o câm như h n
289. to drink like a fish
o (xem) drink
290. to feed the fishes
o ch t u i
o b say sóng
291. like a fish out of water
o (xem) water
292. to have other fish to fly
o có công vi c khác quan tr ng hơn
293. he who would catch fish must not mind getting wet
o mu n ăn cá ph i l i nư c, mu n ăn hét ph i ào giunBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 14
Updatesofts.com Ebook Team


294. neither fish, fish, not good red herring
o môn ch ng ra môn, khoai ch ng ra khoai
295. never fry a fish till it's caught
o chưa làm vòng ch v i mong ăn th t
296. never offer to teach fish to swim
o ch nên múa rìu qua m t th
297. a pretty kettle of fish
o (xem) kettle
298. there's as good fish in the sea as ever came out of it
o th a m a ch a chan, nhi u vô k
299. to back water
o chèo ngư c
300. to be in deep water(s)
o (xem) deep
301. to be in low water
o (xem) low
302. to be in smooth water
o vào hoàn c nh thu n l i; thu n bu m xuôi gió
303. to bring water to someone's mouth
o làm ai thèm ch y dãi
304. to cast (throw) one's bread upon the water(s)
o làm i u t t không c n ư c tr ơn
305. to go through fire and water
o (xem) fire
306. to hold water
o (xem) hold
307. to keep one's head above water
o (xem) above
308. like a fish out of water
o như cá trên c n; l c lõng b ng trong m t môi trư ng m i l
309. to spend money like water
o tiêu ti n như nư c
310. still waters run deep
o (xem) deep
311. to throw cold water on
o gi i gáo nư c l nh vào; làm cho n n chí
312. written in water
o nh t th i (ti ng tăm); chóng b quên (thành tích)
313. to go to sea
o tr thành thu th
314. to follow the sea
o làm ngh thu th
315. to put to sea
o ra khơi
316. half seas over
o quá chénBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 15
Updatesofts.com Ebook Team


317. busy as a bee
o h ts cb n
318. to have a bee in one's bonnet
o nung n u trong óc m t ý nghĩ gì; có m t cái gì ám nh trong u
319. to have one's head full of bees; to have been in the hesd (brains)
o p trong lòng nh ng m ng tư ng vi n vông
320. to put the bee on
o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) nài xin, xin l i nh i
321. to bread like rabbits
o sinh sôi n y n nhanh, nhanh (như th )
322. Weish rabbit
o món bánh mì rán v i phó mát
323. hare and tortoise
o kiên nh n th ng tài ba
324. more power to your elbow!
o c lên n a nào!
325. to be in two minds
o do d , không nh t quy t
326. to be of someone's mind
o ng ý ki n v i ai
1. e are all of one mind
chúng tôi nh t trí v i nhau
2. am of his mind
tôi ng ý v i nó
3. am not of a mind with him
tôi không ng ý v i nó
327. to be out of one's mind
o m t bình tĩnh
328. not to be in one's right mind
o không t nh trí
329. to bear (have, keep) in mind
o ghi nh ; nh , không quên
330. to give someone a piece (bit) of one's mind
o nói cho ai m t tr n
331. to have a great (good) mind to
o có ý mu n
1. have a good mind to visit him
tôi mu n n thăm h n
332. to have hair a mind to do something
o mi n cư ng làm gì; không toàn tâm toàn ý làm gì
333. to have something on one's mind
o có cái gì b n tâm, có cái gì l n qu n trong tâm trí
334. not to know one's own mind
o phân vân, do d
335. to make up one's mind
o quy t nh, nh t nh; ành ph i coi như là không tránh ư cBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 16
Updatesofts.com Ebook Team


1. o make up one's mind to do something
quy t nh làm vi c gì
2. o make up one's mind to some mishap
ành ph i ch u m t s không may nào ó coi như là không tránh
ư c
336. to pass (go) out of one's mind
o b quên i
337. to put someone in mind of
o nh c nh ai (cái gì)
338. to set one's mind on
o (xem) set
339. to speak one's mind
o nói th ng, nghĩ gì nói n y
340. to take one's mind off
o không ý, không chú ý; ý ra ch khác
341. to tell someone one's mind
o nói cho ai hay ý nghĩ c a mình
342. absence of mind
o (xem) absence
343. frame (state) of mind
o tâm tr ng
344. month's mind
o (xem) month
345. out of sight out of mind
o (xem) sight
346. presence of mind
o (xem) prresence
347. time of mind to one's mind
o theo ý, như ý mu n
1. o my mind
theo ý tôi
348. at the top of the tree
o b c cao nh t c a ngành ngh
349. to be up a tree
o (nghĩa bóng) g p khó khăn lúng túng
350. to be put to fire and sword
o trong c nh nư c sôi l a b ng
351. burnt child dreads the fire
o chim ph i tên s làn cây cong
352. the fat is in the fire
o (xem) flat
353. to go through fire and water
o ương u v i nguy hi m
354. to hang fire
o (xem) hang
355. to miss fireBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 17
Updatesofts.com Ebook Team


o (như) to hang fire
o th t b i (trong vi c gì)
356. out of the frying-pan into the fire
o tránh v dưa g p v d a
357. to play with fire
o chơi v i l a ((nghĩa en) & (nghĩa bóng))
358. to pour oil on fire
359. to add fuel to the fire
o l a cháy thêm d u
360. to set the Thames on fire
o làm nh ng vi c kinh thiên ng a
361. to set the world on fire
o (t M ,nghĩa M ) thành công r c r ; l ng danh
362. to fit (put) the axe in (on) the helve
o gi i quy t ư c m t v n khó khăn
363. to get the axe
o (thông t c) b th i h i
o b u i h c (h c sinh...)
o b (b n...) b rơi
364. to hang up one's axe
o rút lui kh i công vi c; t b nh ng vi c làm không mang l i k t qu gì
365. to have an axe to grind
o (xem) grind
366. to lay the axe to the root of
o (xem) root
367. to send the axe after the helve
o li u cho n cùng; âm lao theo lao
368. to blush to the roots of one's hair
o th n c m t; m t tía tai
369. roof and branch
o hoàn toàn, tri t
1. o destroy root and branch
phá hu hoàn toàn
370. to lay the axe to the root of
o ào t n g c (cây); phá hu i, tr t n g c (cái gì)
371. to strike at the root of something
o (xem) strike
372. to be all the world to
o là t t c
1. He was all the world to his mother
i v i m nó thì nó là t t c
373. to carry the world before one
o thành công hoàn toàn và nhanh chóng
374. for all the world
o (xem) for
375. for the worldBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 18
Updatesofts.com Ebook Team


o không vì b t c lý do gì, không i nào
1. would not do it for the world
không i nào tôi làm cái ó
376. to the world
o (t lóng) h t s c, r t m c
1. drunk to the world
say bí t
2. tired to the world
m t nhoài
377. to take the world as it is
o i th nào thì ph i theo th
378. top of the world
o (t lóng) không chê vào âu ư c, tuy t di u
379. world without end
o vĩnh vi n
380. the world, the flesh and the devil
o m i cái cám d con ngư i
381. would give the world for something
o (xem) give
382. to beat about the bush
o (xem) beat
383. good wine needs no bush
o (t c ng ) h u x t nhiên hương
384. to take to the bush
o tr n vào r ng i ăn cư p
385. to beat about
o khua (b i...), khu y (nư c...) ( lùa ra)
o (hàng h i) i vát
386. to beat down
o ánh tr ng, h
1. o beat down prices
ánh h giá; m c c ư c h giá
o làm th t v ng, làm chán n n
1. e was thoroughly beaten down
nó hoàn toàn th t v ng, nó chán n n rã r i
387. to beat in
o ánh th ng; ánh v
388. to beat out
o p b t ra, n n m ng ra (kim lo i...)
o d p t t (ng n l a...)
389. to beat up
o ánh (tr ng, kem...)
o i kh p (m t vùng...)
o truy lùng, theo dõi (ai...)
o (quân s ) b t, m (lính)
BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 19
Updatesofts.com Ebook Team


1. o beat up recruits
m lính
o (hàng h i) i vát, ch y gi t vào b
o khua (b i...), khu y (nư c...) ( lùa ra)
390. to beat about the bush
o nói quanh
391. to beat it
o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) ch y tr n cho nhanh
1. eat it!
(t M ,nghĩa M ) cút i!, cút ngay!, xéo ngay!
392. to beat one's brains
o (xem) brain
393. to beat somebody hollow (all to prices, to nothing, to ribbands, to
smithereens to stricks)
o hoàn toàn ánh b i ai; ánh ai tơi b i
394. to beat up the quarters of somebody
o (xem) quarter
395. against the sun
o ngư c chi u kim ng h
396. to hail (adore) the rising sun
o khúm núm xun xoe v i th l c m i, phù th nh
397. to hold a candle to the sun
o t èn gi a ban ngày (làm m t vi c th a)
398. to make hay while the sun shines
o (xem) hay
399. a place in the sun
o a v t t trong xã h i
400. to rise with the sun
o d ys m
401. Sun of righteousness
o Chúa
402. with the sun
o theo chi u kim ng h
403. to cry for the moon
o (xem) cry
404. to shoot the moon
o (t lóng) d n nhà i trong êm t i tránh tr ti n nhà
405. once in a blue moon
o r t hi m, ít khi, năm thì mư i ho
406. the man in the moon
o chú cu i, ngư i mơ m ng vơ v n
407. one's bright particular star
o m c tiêu mà mình d c toàn tâm toàn ý th c hi n
408. to see stars
o n om óm m t
409. against timeBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 20
Updatesofts.com Ebook Team


o h t s c kh n trương; tranh th th i gian; vư t th i gian
410. at times
o th nh tho ng, ôi khi, ôi lúc
411. ahead of time x ahead to be ahead of one's time
o (nghĩa bóng) có nh ng tư tư ng quá c p ti n
412. behind the times
o (xem) behind
413. to be born before one's time (before times)
o non (tr )
o i trư c th i i
414. all the time
o su t, luôn luôn, lúc nào cũng
415. between times
o gi a lúc y, trong kho ng th i gian y
416. for the time being
o (xem) being
417. from time to time
o th nh tho ng, ôi lúc
418. to gain time
o trì hoãn, kéo dài th i gian
419. in time
o úng lúc; úng nh p
420. in no time
o (xem) no
421. to keep good time
o (xem) keep
422. to make up for lost time
o l y l i th i gian ã m t
423. out of time
o không úng lúc; không úng nh p
424. to pass the time of day with
o chào h i (ai)
425. time of life
o tu i (c a ngư i)
426. time of one's life
o th i gian vui thích tho i mái ư c tr i qua
427. till the cow comes home
o mãi mãi, lâu dài, vô t n
1. 'll be with you till the cow comes home
tôi s l i v i anh mãi mãi
428. as cross as two sticks
o (xem) cross
429. in a cleft stick
o vào th bí, vào th ti n lui u khó
430. to cut one's stick
o (xem) cutBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 21
Updatesofts.com Ebook Team


431. to want the stick
o mu n ph i òn
432. to be at the pains of doing something
o ch u thương ch u khó làm cái gì
433. to give someone a pain in the neck
o qu y r y ai, ch c t c ai
434. the Man of Sorrows
o Chúa Giê-xu
435. to be a fool for one's paims
o nh c mình mà ch ng nên công cán gì
436. to be a fool to...
o không ra cái th gì khi em so sánh v i...
437. to be no (nobody's) fool
o không ph i là ng c, không ph i là ngu d i; khôn ngoan láu
438. fool's bolt is soon shot
o s p h t lý s
439. to make a fool of oneself
o x s như m t th ng ng c
440. to make a fool of somebody
o ánh l a ai
o làm cho ai hoá thanh m t th ng xu n ng c
441. man is fool or physician at thirty
o ngư i khôn ngoan không c n bác sĩ
442. no fool like an old fool
o già còn chơi trông b i
443. to play the fool
o làm trò h
o l m to
o làm trò v v n, làm trò ng
444. to be sweet on (upon) somebody
o ph i lòng ai, mê ai
445. to drop a brick
o (t lóng) h , ph m sai l m
446. to have a brick in one's hat
o (t lóng) say rư u
447. like a hundred of bricks
o (thông t c) v i t t c s c m nh có th è b p ư c
448. to make bricks without straw
o (xem) straw
449. bad hat
o (nghĩa bóng) ngư i x u, ngư i ê ti n, ngư i không có luân thư ng o lý
450. to go round with the hat
451. to make the hat go round
452. to pass round the hat
453. to send round the hat
o i quyên ti nBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 22
Updatesofts.com Ebook Team


454. to hang one's hat on somebody
o (t M ,nghĩa M ) l thu c vào ai; bám vào ai, d a vào ai; hy v ng vào ai
455. hat in hand
456. with one's hat in one's hand
o khúm núm
457. his hat covers his family
o (thông t c) anh ta s ng c thân không có gia ình
458. to keep something under one's hat
o gi bí m t i u gì
459. my hat!
o th t à!, th à! (t ý ng c nhiên)
460. to take of one's hat to somebody
o (xem) take
461. to talk through one's hat
o (t lóng) huênh hoang khoác lác
462. to throw one's hat into the ring
o nh n l i thách
463. under one's hat
o (thông t c) h t s c bí m t, t i m t
464. there's many a slip 'twixt the cup and the lip
o (xem) cup
465. to give someone the slip
o tr n ai, l n tr n ai
466. a slip of a boy
o m t c u bé m nh kh nh
467. to come to [an] anchor
o th neo, b neo (tàu)
468. to lay (have) an anchor to windward
o (nghĩa bóng) có nh ng bi n pháp th n tr ng; c n t c vô ưu
469. to be all tongue
o ch nói thôi, nói luôn m m
470. to find one's tongue
o dè d t (ngư ng ngùng, lúng túng, im l ng...) mãi m i nói
471. to give (throw) tongue
o nói to
o s a
472. to have lost one's tongue
o r t rè ít nói
473. to have one's tongue in one's cheek
o (xem) cheek
474. to have a quick (ready) tongue
o lém mi ng; mau mi ng
475. to hold one's tongue
o nín l ng, không nói gì
476. to keep a civil tongue in one's head
o (xem) civilBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 23
Updatesofts.com Ebook Team


477. much tongue and little judgment
o nói nhi u nghĩ ít
478. to wag one's tongue
o (xem) wag
479. a tongue debate
o m t cu c u kh u, m t cu c tranh lu n
480. tongue valiant
o b o nói
481. what a tongue!
o ăn nói l ch !
482. to play [the] wag
o tr n h c
483. to look at someone out of the tail of one's eyes
o li c ai
484. to put (have) one's tail between one's legs
o s c p uôi
o l y làm x u h , h th n
485. to turn tail
o chu n m t, quay ít ch y m t
486. to twist someone's tail
o qu y r y ai, làm phi n ai
487. a near go
o s suýt ch t
488. all (quite) the go
o (thông t c) h p th i trang
489. it's no go
o (thông t c) vi c y không xong âu; không làm ăn gì ư c
490. to be on the go
o b n r n ho t ng
o ang xu ng d c, ang suy
491. to come about
o x y ra, x y n
1. ow could this come about?
sao vi c ó có th x y ra ư c?
o i chi u
1. he wind had come abour
gió ã i chi u
492. to come across
o tình c g p, b t g p, tình c th y
493. to come after
o theo sau, i theo
o n i dòng, n i nghi p, k nghi p, k th a
494. to come again
o tr l i
495. to come against
o ng ph i, va ph iBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 24
Updatesofts.com Ebook Team


496. to come apart (asunder)
o tách ra, lìa ra, r i ra, bung ra
497. to come at
o t t i, n ư c, n m ư c, th y
1. could not easily come at the document now
bây gi thì tôi không d gì mà n m ư c tài li u ó
2. o come at the truth
th y s th t
o x vào, xông vào (t n công)
1. he dog came at me
con chó x vào tôi
498. to come away
o i xa, i kh i, r i kh i
o lìa ra, r i ra, bung ra
499. to come back
o quay l i, tr l i ( a v , quy n l i...)
o ư c, nh l i
o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) áp l i, cãi l i
500. to come between
o ng gi a (làm môi gi i, i u ình)
o can thi p vào, xen vào
501. to come by
o qua, i qua
o có ư c, ki m ư c, v ư c
1. ow did you come by this document?
làm sao mà anh ki m ư c tài li u này?
502. to come down
o xu ng, i xu ng
1. ricces are coming down
giá ang xu ng
2. oast comes down to heels
áo dài xu ng t n gót
o ư c truy n l i, ư c l i (phong t c, t p quán, truy n th ng...)
o s p (nhà c a...)
o sa sút, suy v , xu ng d c
1. o come down in the world
sa sút, xu ng d c
503. to come down upon (on)
o m ng nhi c, x v ; tr ng ph t
1. o come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks
m ng nhi c ai th m t ; m ng như tát nư c vào m t ai
o òi ti n; òi b i thư ng
504. to come down with
o xu t ti n, tr ti n, chi
505. to come forward
o ng ra, xung phongBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 25
Updatesofts.com Ebook Team


1. o come forward as a candidate
( ng) ra ng c
506. to come in
o i vào, tr vào
o (th d c,th thao) v ích (ch y ua)
1. o come in third
v th ba
o ư c tuy n, ư c b u; lên n m quy n
o vào két, nh p két, thu v (ti n)
1. oney is always coming in to him
ti n vào nhà nó như nư c
o lên, dâng (thu tri u); b t u (mùa)
o thành m t, thành th i trang
o t ra
1. o come in useful
t ra là có ích; dùng ư c (vào vi c gì)
2. don't see where the joke comes in
tôi không th y có cái gì (t ra) là hay ho trong câu nói ùa ó
507. to come in for
o có ph n, ư c hư ng ph n
1. e will come in for most of his uncle's property
nó s ư c hư ng ph n l n tài s n c a ông chú nó
2. came in for 6d
ph n c a tôi là 6 ng
508. to come in upon
o ng t l i, ch n l i, nói ch n
509. to come into
o to come into the world ra i; to come into power n m chính quy n; to
come into being (existence) hình thành, ra i; to come into fashion thành
m t; to come into force (effect) có hi u l c; to come into notice làm cho
ph i chú ý
o ư c hư ng, th a hư ng
1. o come into a property
th a hư ng m t tài s n
510. to come of
o do... mà ra, b i... mà ra; là k t qu c a
1. hat comes of being quick tempered
cái ó là do tính khí nóng n y quá
o xu t thân t
1. o come of a working family
xu t thân tư m t gia ình lao ng
511. to come off
o bong ra, róc ra, r i ra, b t ra
o thoát kh i vòng khó khăn, xoay x xong
1. o come off victorious
vư t ư c vòng khó khăn m t cách th ng l iBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 26
Updatesofts.com Ebook Team


o ư c th c hi n, ư c hoàn thành
1. lan comes off satisfactorily
k ho ch ư c th c hi n t t p
o (thông t c) come off it! thôi câm m m i! thôi i, ng có nói như v y!;
thôi ng có d cái gi ng y ra n a!
512. to come on
o i ti p, i t i
o ti n lên, t i g n
1. he enemy were coming on
quân ch ang t i g n
o n i lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (b nh); ti n b , ti p t c phát
tri n, mau l n (cây, a bé...)
o ư c em ra th o lu n (v n , d lu t...)
o ư c trình di n trên sân kh u
o ra sân kh u (di n viên)
o ra toà
1. ome on!
i nào, i i!; c vi c!; c th i, ta thách y!
513. to come out
o ra, i ra
o ình công
o vư t kh i (th thách v i ít nhi u thành công)
o l ra ((nghĩa en) & (nghĩa bóng))
1. he truth comes out
s th t l ra
2. o come out against somebody
ra m t ch ng l i ai
o ư c xu t b n; ra (sách, báo)
1. o come out on Saturday
ra ngày th b y (báo)
o ư c x p (trong kỳ thi)
1. am came out first
Tam thi ã ư c x p ng u
o m i ra i; m i lên sân kh u l n u
514. to come over
o vư t (bi n), băng ( ng...)
o sang phe, theo phe
1. e has come over to us
h n ã sang phe chúng tôi
o choán, trùm lên (ngư i nào)
1. fear comes over me
cơn s trùm lên tôi, tôi s hãi
515. to come round
o i nhanh, i vòng
o h i ph c (s c kho sau tr n m); h i t nh, t nh l i (sau cơn ng t, sau khi b
ánh thu c mê); nguôi i, d u i (sau cơn gi n...)BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 27
Updatesofts.com Ebook Team


o tr l i, quay l i, t i (có nh kỳ)
1. hen Spring comes round
khi mùa xuân tr l i, khi xuân v
o t t l i chơi
1. o come round one evening
th nào cũng t t l i chơi tôi m t bu i chi u nào ó
o thay i h n ý ki n, thay i h n quan i m
516. to come to
o n, i n
1. o come to a decision
i t i m t quy t nh
2. o come do nothing
không i n âu, không i n k t qu nào
3. o come to the point
i vào v n , i vào vi c
4. o come to a standstill
ng ng l i; i n ch b t c
o h i t nh, t nh l i; t nh trí l i; t nh ng
1. o come to one's senses
t nh l i; t nh trí l i; t nh ng
o th a hư ng, ư c hư ng
1. o come to one's own
ư c hư ng ph n c a mình
o lên t i
1. t comes to one thousand
s ti n lên t i m t nghìn
o (hàng h i) b neo; d ng l i (tàu)
517. to come under
o rơi vào lo i, n n trong lo i
o rơi vào, ch u ( nh hư ng)
518. to come up
o t i g n, n g n (ai, m t nơi nào)
o ư c nêu lên, ư c t ra (v n th o lu n)
1. o come up for discussion
ư c nêu lên th o lu n
o (t hi m,nghĩa hi m) thành m t
1. igh cillars are coming up
c c n cao ang tr thành m t
o lên t i, t t i, theo k p, b t k p
1. he water came up to his chin
nư c lên t i c m nó
2. he performance did not come up to what we expected
bu i bi u di n không ( t t i) thành công như ý chúng tôi mong
i
3. came up with them just outside the town
ra kh i thành ph thì tôi b t k p chúng nóBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 28
Updatesofts.com Ebook Team


o vào i h c
519. to come upon
o t n công b t thình lình, t kích
o ch t g p, b t g p, ch t th y
o ch t n y ra trong óc, ch t có ý nghĩ
o là m t gánh n ng cho, è lên u (ai); yêu c u òi h i, b t ch u trách
nhi m
1. e came upon me for damages
nó b t tôi ch u trách nhi m b i thư ng cho nó
520. to come across the mind
o ch t n y ra ý nghĩ
521. to come a cropper
o (xem) cropper
522. come along
o (thông t c) i nào; mau lên, nhanh lên
523. to come clean
o thú nh n, nói h t
524. to come easy to somebody
525. to come natural to somebody
o không có gì khó khăn i v i ai
526. to come home
o tr v nhà, tr l i nhà
o gây n tư ng, ư c hi u rõ, có hi u l c, có hi u qu ; ánh trúng, ánh
trúng vào ch y u, ch m n c
1. is remark came home to them
l i nh n xét c a anh ta ánh trúng vào ch y u c a h
527. to come near
o n g n, suýt n a
1. o come near failing
suýt n a h ng, suýt n a th t b i
528. to come of age
o n tu i trư ng thành
529. come off your high horse (your perch)!
o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) ng có làm b làm t ch n a!, ng có lên
râu n a!
530. come out with it!
o mu n nói gì thì nói i!
531. to come right
o úng (tính...)
o thu x p, n tho , thu x p xong xuôi
532. to come short
o không t ư c, th t b i
533. to come short of
o thi u, không áp ng yêu c u
534. first come first served
o n trư c thì ư c gi i quy t trư c, n trư c thì ư c ph c v trư cBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 29
Updatesofts.com Ebook Team


535. how come?
o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) th nào?, sao?
536. it comes hard on him
o th t là m t v au cho nó
537. to show in
o ưa vào, d n vào
538. to whow off
o khoe khoang, phô trương (c a c i, tài năng)
539. to show out
o ưa ra, d n ra
540. to show up
o l ra, l m t n (ai)
o (thông t c) xu t hi n, ló m t ra, xu t u l di n; có m t
o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) vư t xa, hơn nhi u
541. to show a clean pair of heels
o (xem) heel
542. to show the cloven hoof
o (xem) hoof
543. to show one's colours
o l b n ch t c a mình; l ng phái c a mình
544. to show fight
o (xem) fight
545. to show one's hands
o l ý c a mình
546. to show a leg
o (xem) leg
547. to show the white feather
o (xem) feather
548. to bring about
o làm x y ra, d n n, gây ra
549. to bring back
o em tr l i, mang tr l i
o làm nh l i, g i l i
550. to bring down
o em xu ng, ưa xu ng, mang xuông
o h xu ng, làm t t xu ng
1. o bring down the prices of goods
h giá hàng hoá
o h , b n rơi (máy bay, chim)
o h b , làm nh c (ai)
o mang l i (s tr ng ph t...) cho (ai)
1. o bring down ruin on somebody
mang l i l n b i cho ai
551. to bring forth
o s n ra, sinh ra, gây ra
552. to bring forwardBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 30
Updatesofts.com Ebook Team


o ưa ra, nêu ra, ra, mang ra
1. an you bring forward any proofs of what you say?
anh có th ưa ra ch ng c v nh ng i u anh nói ra không?
2. ring the matter forward at the next meeting!
cu c h p sau ưa v n ó ra!
o (k toán) chuy n sang
553. to bring in
o ưa vào, em vào, mang vào
o thu; em l i (l i t c...); ưa vào (thói quen)
554. to bring off
o c u
1. o bring off the passengers on a wrecked ship
c u các hành khách trên chi c tàu b n n
o (thông t c) ưa n thành công
555. to bring on
o d n n, gây ra
o làm cho ph i bàn cãi
556. to bring out
o ưa ra, mang ra, em ra
o nói lên
o xu t b n
1. o bring out a book
xu t b n m t cu n sách
o làm n i b t, làm l rõ ra
1. o bring out the meaning more clearly
làm n i b t nghĩa
o gi i thi u (m t thi u n cho m i d các cu c chiêu ãi, khiêu vũ...)
557. to bring over
o làm cho thay i l i suy nghĩ, thuy t ph c
558. to bring round
o làm cho t nh l i, làm cho h i l i
1. o bring round to
làm cho thay i ý ki n theo
559. to bring through
o giúp vư t qua khó khăn hi m nghèo
560. to bring to
o d n n, ưa n (m t tình tr ng nào); làm cho
1. o bring to terms
ưa n ch tho thu n; ưa n ch ph i nh n i u ki n
2. o bring to light
ưa ra ánh sáng; khám phá
3. o bring to pass
làm cho x y ra
4. o bring to an end
k t thúc, ch m d t
BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 31
Updatesofts.com Ebook Team


5. o someone to his senses
làm cho ai ph i th y trái, làm cho ai ph i bi t i u
o (hàng h i) d ng l i, l i
561. to bring together
o gom l i; nhóm l i, h p l i
o k t thân (hai ngư i v i nhau)
562. to bring under
o làm cho vào khuôn phép, làm cho ngoan ngoãn, làm cho vâng l i, làm cho
ph c tùng
563. to bring up
o em lên, mang lên, ưa ra
o nuôi dư ng, giáo d c, nuôi n ng, d y d
564. to be brought up in the spirit of communism
o ư c giáo d c theo tinh th n c ng s n
o làm ng ng l i; ng ng l i, l i; (hàng h i) th neo
o lưu ý v (v n gì); nêu (v n )
o làm cho (ai) ph i ng lên phát bi u
o ưa ra toà
565. to bring down the house
o làm cho c r p v tay nhi t li t
566. to bring home to
o làm cho nh n th y, làm cho th y rõ, làm cho hi u
1. o bring home a truth to someone
làm cho ai hi u m t s th t
567. to bring into play
o phát huy
568. to bring to bear on
o dùng, s d ng
1. o bring presure to bear on someone
dùng s c ép i v i ai
o hư ng v , chĩa v
1. o bring guns to bear on the enemy
chĩa i bác v phía quân thù
569. to send away
o g i i
o u i di
570. to send after
o cho i tìm, cho u i theo
571. to send down
o cho xu ng
o t m u i, u i (kh i trư ng)
572. to send for
o g i t mua
1. o send for something
g i t mua cái gì
o nh n n, cho i tìm n, cho m i nBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 32
Updatesofts.com Ebook Team


1. o send for somebody
nh n ai tìm n, cho ngư i m i n
2. o send for somebody
nh n ai n, cho ngư i m i ai
573. to send forth
o to ra, b c ra (hương thơm, mùi, khói...)
o n y ra (l c non, lá...)
574. to send in
o n p, giao ( ơn t ...)
o ghi, ăng (tên...)
1. o send in one's name
ăng tên ( kỳ thi)
575. to send off
o g i i (thư, quà) phái (ai) i (công tác)
o u i i, t ng kh
o ti n ưa, hoan t ng
576. to send out
o g i i, phân phát
o to ra, b c ra (hương thơm, mùi, khói...)
o n y ra
1. rees send out young leaves
cây ra lá non
577. to send round
o chuy n tay, chuy n vòng (v t gì)
578. to send up
o làm ng d y, làm trèo lên
o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) k t án tù
579. to send coals to Newcastle
o (xem) coal
580. to send flying
o u i i, b t h i h ra i
o làm cho l o o, ánh b t ra (b ng m t cái òn)
o làm cho ch y tan tác, làm cho tan tác
581. to send packing
o u i i, t ng c i
582. to send someone to Jericho
o u i ai i, t ng c ai i
583. to send to Coventry
o ph t l , không h p tác v i (ai)
584. to take after
o gi ng
1. e takes after his uncle
nó gi ng ông chú nó
585. to take along
o mang theo, em theo
BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 33
Updatesofts.com Ebook Team


1. 'll take that book along with me
tôi s mang theo cu n sách này v i tôi
586. to take aside
o kéo ra m t ch , ưa ra m t ch nói riêng
587. to take away
o mang i, l y i, em i, c t i
588. to take back
o l y l i, mang v , em v
1. o take back one's words
nói l i, rút lui ý ki n
589. to take down
o tháo xu ng, b xu ng, h xu ng
o tháo ra, d ra
o ghi chép
o làm nh c, s nh c
o nu t khó khăn
590. to take from
o gi m b t, làm y u
591. to take in
o m i vào, ưa vào, d n vào, em vào (ngư i àn bà mình s ng i c nh
bàn ti c)
o ti p ón; nh n cho tr
1. o take in lodgers
nh n khách tr
o thu nh n, nh n nuôi
1. o take in an orphan
nh n nuôi m t tr m côi
o mua dài h n (báo chí...)
o nh n (công vi c) v nhà làm
1. o take in sewing
nh n khâu v nhà làm
o thu nh , làm h p l i
1. o take in a dress
khâu h p cái áo
o g m có, bao g m
o hi u, n m ư c, ánh giá úng
1. o take in a situation
n m ư c tình hình
o v i tin, nh m m t mà tin
1. o take in a statement
nh m m t mà tin m t b n tuyên b
o l a ph nh, l a g t, cho vào tròng, cho vào b y
592. to take into
o ưa vào, vào, em vào
1. o take someone into one's confidence
th l chuy n riêng v i aiBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 34
Updatesofts.com Ebook Team


2. o take it into one's head (mind)
có ý nghĩ, có ý nh
593. to take off
o b (mũ), c i (qu n áo); gi t ra, l y i, cu n i
1. o take off one's hat to somebody
thán ph c ai
o d n i, ưa i, ti n ưa (ai)
1. o take oneself off
ra i, b i
o nh i, xoá b , làm m t tích
o nu t ch ng, n c, húp s ch
o b t, gi m (giá...)
o b t chư c; nh i, gi u
o (th d c,th thao) gi m nh y
o (hàng không) c t cánh
594. to take on
o m nhi m, nh n làm, gách vác
1. o take on extra work
nh n làm vi c thêm (vi c ngoài gi )
2. o take on responsibilities
m nh n trách nhi m
o nh n ánh cu c, nh n l i thách
1. o take someone on at billiards
nh n u bi a v i ai
2. o take on a bet
nh n ánh cu c
o nh n vào làm, thuê, mư n (ngư i làm...)
o d n i ti p
o (thông t c) choáng váng, xúc ng m nh, b kích thích; làm ho ng lên
595. to take out
o ưa ra, d n ra ngoài
o l y ra, rút ra; xoá s ch, t y s ch, làm m t i
1. o take out a stain
xoá s ch m t v t b n
2. o take it out of
rút h t s c l c (c a ai), làm (ai) m t l ; tr thù (ai)
o nh n ư c, ư c c p, ư c phát (b ng, gi y phép, gi y ăng ký...)
o nh n (cái gì...) bù vào; nh n s lư ng tương ương bù vào
1. s he could not get paid he took it out in goods
vì nó không l y ư c ti n nên ph i l y hàng bù vào
596. to take over
o chuy n, ch , ưa, d n qua ( ư ng, sông...)
o ti p qu n, k t c, n i nghi p, ti p t c
1. e take over Hanoi in 1954
chúng ta ti p qu n Hà n i năm 1954
BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 35
Updatesofts.com Ebook Team


2. o take over the watch
thay ( i) phiên gác
597. to take to
o dùng n, nh c y n, c n n
1. he ship was sinking and they had to take to the boats
tàu b chìm và h ph i dùng n thuy n
o ch y tr n, tr n tránh
1. o take to flight
b ch y, rút ch y
2. o take to the mountain
tr n vào núi
o b t u ham thích, b t u say mê, t p, nhi m
1. o take to drinking
b t u nghi n rư u
2. o take to bad habits
nhi m nh ng thói x u
3. o take to chemistry
ham thích hoá h c
o có c m tình, ưa, m n
1. he baby takes to her murse at once
a bé m n ngay ngư i vú
2. o take to the streets
xu ng ư ng (bi u tình, tu n hành...)
598. to take up
o nh t, c m lên, lư m lên; ưa lên, d n lên, mang lên
o cho (hành khách) lên (ô tô, xe l a)
1. he car stops to take up passengers
xe l i cho hành khách lên, xe l i l y khách
o ti p t c (m t công vi c b d ...)
o ch n (m t ngh ); m nhi m, gánh vác (m t công vi c)
o thu hút, choán, chi m (th i gian, tâm trí...)
o hút, th m
1. ponges take up water
b t bi n th m (hút) nư c
o b t gi , tóm
1. e was taken up by the police
nó b công an b t gi
o (thông t c) la r y, qu m ng, trách móc
o ng t l i (ai...)
o c p n, xét n, bàn n (m t v n )
o hi u
1. o take up someone's idea
hi u ý ai
o nh n, áp d ng
1. o take up a bet
nh n ánh cu cBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 36
Updatesofts.com Ebook Team


2. o take up a challenge
nh n l i thách
3. o take up a method
áp d ng m t phương pháp
o móc lên (m t mũi an tu t...)
1. o take up a dropped stitch
móc lên m t mũi an tu t
o v n ch t (ch jơ); căng (dây cáp)
599. to take up with
o k t giao v i, giao thi p v i, i l i v i, thân thi t v i, chơi b i v i
600. to take aim
o (xem) aim
601. to take one's chance
o (xem) chance
602. to take earth
o chui xu ng l ( en & bóng)
603. to take one's life in one's hand
o li u m ng
604. to let by
o cho i qua
605. to let down
o h th p xu ng, buông thõng, b rơi
1. he lets down her hair
cô ta b xoã tóc
606. to let in
o cho vào, ưa vào
o (t lóng) l a, b p, ánh l a
607. to let into
o cho vào
1. o let someone into some place
cho ai vào nơi nào
o cho bi t
1. o let someone into the secret
cho ai hi u bi t i u bí m t
608. to let off
o tha, không tr ng ph t; ph t nh ; tha th
o b n ra
1. o let off a gun
n súng
2. o let off an arrow
b n m t mũi tên
o ch y m t, bay m t (hơi...)
609. to let on
o (t lóng) mách l o, l bí m t
o (t M ,nghĩa M ) gi v , làm ra v
610. to let outBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 37
Updatesofts.com Ebook Team


o cho i ra, cho ch y thoát, l t ra ngoài, cho ch y ra ngoài
1. o let the water out of the bath-tub
cho nư c b n t m ch y ra
o ti t l , cho bi t
1. o let out a secret
ti t l i u bí m t
o n i r ng, làm cho r ng ra
o cho thuê r ng rãi
611. to let out at
o ánh m d , x v và ch i t c t n
612. to let up
o (thông t c) d u i, b t i, y u i
o (t M ,nghĩa M ) ng ng l i
613. to let alone
o không nói n, b m c, không dính vào, không ng ch m n
614. to let somebody alone to do something
o giao phó cho ai làm vi c gì m t mình
615. to let be
o b m c, m c như v y không dính vào
1. et me be
k tôi, m c tôi
616. to let blood
o cho máu ch y, trích máu; c t ti t
617. let bygones be bygones
o (xem) bygone
618. to let the cat out of the bag
o l bí m t
619. to let somebody down gently (easity)
o khoan th v i m t ngư i nào; không x v làm nh c ai
620. to let fall
o b xu ng, buông xu ng, ném xu ng
o nói buông, nói vô tình, nói thi u trách nhi m
1. o let fall a remark on someone
buông ra m t l i nh n xét v ai
o (toán h c) k (m t ư ng th ng góc) xu ng (m t c nh)
621. to let fly
o b n (súng, tên l a...)
o ném, văng ra, tung ra
1. o let fly a torrent of abuse
văng ra nh ng tràng ch i r a
622. to let go
o buông ra, th ra, b l ng ra, không nghĩ n n a
623. to let oneself go
o không t kìm ư c cho tình c m lôi cu n i
624. to let somebody know
o b o cho ai bi t, báo cho ai bi tBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 38
Updatesofts.com Ebook Team


625. to let loose
o (xem) loose
626. to let loose the dogs of war
o tung ra t t c các l c lư ng tàn phá c a chi n tranh
627. to let pass
o b qua, không ý
628. let sleeping dogs lie
o (xem) dog
629. to let slip
o cho tr n thoát, b l , m t
1. o let slip an opportunity
b l m t n t cơ h i
630. to lets one's tongue run away with one
o nói vong m ng, nói không suy nghĩ
631. to call aside
o g i ra m t ch ; kéo sang m t bên
632. to call away
o g i i; m i i
633. to call back
o g i l i, g i v
634. to call down
o g i (ai) xu ng
o (thông t c) x v , m ng nhi c th m t
635. to call forth
o phát huy h t, em h t
1. o call forth one's energy
em h t ngh l c
2. o call forth one's talents
em h t tài năng
o gây ra
1. is behaviour calls forth numerous protests
thái c a anh y gây ra nhi u s ph n i
o g i ra ngoài
636. to call in
o thu v , òi v , l y v (ti n...)
o m i n, g i n, tri u n
1. o call in the doctor
m i bác sĩ n
637. to call off
o g i ra ch khác
1. lease call off your dog
làm ơn g i con chó anh ra ch khác
o ình l i, hoãn l i, ng ng l i; b i
1. he match was called off
cu c u ư c hoãn l i
o làm lãng iBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 39
Updatesofts.com Ebook Team


1. o call off one's attention
làm ãng trí
638. to call out
o g i ra
o g i to
o g i (quân n àn áp...)
o thách u gươm
639. to call together
o tri u t p (m t cu c h p...)
640. to call up
o g i tên
o g i l i, nh c l i (m t k ni m)
1. o call up a spirit
g i h n, chiêu h n
o g i dây nói
1. 'll call you up this evening
chi u nay tôi s g i dây nói cho anh
o n y ra (m t ý ki n); gây ra (m t cu c tranh lu n...)
o ánh th c, g i d y
o (quân s ) ng viên, g i (nh p ngũ)
641. to call away one's attention
o làm cho ãng trí; làm cho không chú ý
642. to call in question
o (xem) question
643. to call into being (existence)
o t o ra, làm n y sinh ra
644. to call into play
o (xem) play
645. to call over names
o i m tên
646. to call a person names
o (xem) name
647. to call somebody over the coals
o (xem) coal
648. to call something one's own
o (g i là) có cái gì
1. o have nothing to call one's own
không có cái gì th c là c a mình
649. to call a spade a spade
o (xem) spade
650. at call
o s n sàng nh n l nh
651. call to arms
o l nh nh p ngũ, l nh ng viên
652. no call to blush
o vi c gì mà x u hBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 40
Updatesofts.com Ebook Team


653. close call
o (xem) close
654. to get (have) a call upon something
o có quy n ư c hư ng (nh n) cái gì
655. place (house) of call
o nơi thư ng lui t i công tác
656. to blow the coals
o thêm d u vào l a
657. to cary coals to Newcastle
o (xem) carry
658. to hand (call, rake, drag) somebody over the coals
o x v ai, m ng nhi c ai
659. to heap coals of fire on someone's head
o l y ơn tr oán, l y thi n tr ác
660. to pay someone in his own coin
o ăn mi ng tr mi ng
661. suit yourself
o tuỳ anh mu n làm gì thì làm
662. to dust someone's coat
o ánh cho ai m t tr n, s a cho ai m t tr n
663. to kilt one's coats
o (văn h c) vén váy
664. it is not the gay coat that makes the gentlemen
o ng l y b ngoài mà xét ngư i; m c áo cà sa không h n là sư
665. to take off one's coat
o c i áo s n sàng ánh nhau
666. to take off one's coat to the work
o hăm h b t tay vào vi c, s n sàng b t tay vào vi c
667. to turn one's coat
o tr m t, ph n ng, ào ngũ
668. Holy Land
o t thánh
669. the land of the leal
o thiên ư ng
670. the land of the living
o hi n t i trái t này
671. land of milk and honey
o nơi này sung túc
o l c phúc c a tr i
o nư c Do-thái
672. land of Nod
o gi c ng
673. to make the land
o trông th y t li n (tàu bi n)
674. to see how the land lies
o xem s th ra saoBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 41
Updatesofts.com Ebook Team


675. it is no use crying over spilt milk
o (xem) spill
676. to be down at heels
o v t gót (giày)
o i giày v t gót, ăn m c nh ch nhác (ngư i)
677. to be down
678. to be down in (at) health
o s c kho gi m sút
679. to be down in the mouth
o u xìu, chán n n, th t v ng
680. to be down on one's luck
o (xem) luck
681. down to the ground
o hoàn toàn
1. hat suits me down to the ground
cái ó hoàn toàn thích h p v i tôi
682. down with!
o o!
1. Down with imperialism!
o ch nghĩa qu c!
683. down and out
o (th d c,th thao) g c không d y ư c n a, b o ván (quy n Anh)
o cùng ư ng, cùng k , th t cơ l v n; thua cháy túi ( ánh b c)
684. down on the nail
o ngay l p t c
685. up and down
o (xem) up
686. to let go down the wind
o (nghĩa bóng) v t b , b i
687. to down tools
o bãi công
o ng ng vi c
688. a bad workman quarrels with his tools
o (xem) quarrel
689. all his geese are swans
o (xem) swan
690. can't say bo to a goose
o (xem) bo
691. to cook that lays the golden eggs
o tham l i trư c m t
692. to be friends with
693. to keep friends with
o thân v i
694. to make friend in need is a friend indeed
o b n trong lúc khó khăn ho n n n m i th t là b n
695. to be on the makeBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 42
Updatesofts.com Ebook Team


o (thông t c) thích làm giàu
o ang tăng, ang ti n
o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) ang tìm ngư i ăn n m v i
696. to make after
o (t c ,nghĩa c ) theo u i, eo u i
697. to make against
o b t l i, có h i cho
698. to make away
o v i vàng ra i
699. to make away with
o hu ho i, gi t, th tiêu, kh
o lãng phí, phung phí
o xoáy, ăn c p
700. to make back off
o tr l i m t nơi nào...
701. to make off
o i m t, chu n, cu n gói
702. to make off with
o xoáy, ăn c p
703. to make out
o t, d ng lên, l p
1. o make out a plan
t k ho ch
2. o make out a list
l p m t danh sách
3. o make out a cheque
vi t m t t séc
o xác minh, ch ng minh
o hi u, gi i thích, tìm ra manh m i, n m ư c ý nghĩa, c ư c
1. cannot make out what he has wirtten
tôi không th c ư c nh ng i u h n ta vi t
o phân bi t, nhìn th y, nh n ra
1. o make out a figure in the distance
nhìn th y m t bóng ngư i ng xa
o (t M ,nghĩa M ) di n bi n, ti n tri n
1. ow are things making out?
s vi c di n bi n ra sao?
704. to make over
o chuy n, như ng, giao, l i
1. o make over one's all property to someone
l i t t c c a c i cho ai
o s a l i (cái gì)
705. to make up
o làm thành, c u thành, g p thành, h p l i, gói ghém, thu vén
1. o make all things up into a bundle
gói ghém t t c l i thành m t bóBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 43
Updatesofts.com Ebook Team


o l p, d ng
1. o make up a list
l p m t danh sách
o b a, b a t
1. t's all a made up story
ó là m t câu chuy n hoàn toàn b a t
o hoá trang
1. o make up an actor
hoá trang cho m t di n viên
o thu x p, dàn x p, dàn hoà
1. he two friends have had a quarrel, but they will soon make it up
hai ngư i b n xích mích v i nhau, nhưng r i h s dàn hoà ngay
thôi
o n bù, b i thư ng
1. o make some damage up to somebody
b i thư ng thi t h i cho ai
o b khuy t, bù, bù p
706. to make with
o (t lóng) s d ng
707. to make amends for something
o (xem) amends
708. to make as if
709. to make as though
o làm như th , hành ng như th
710. to make beleive
o (xem) beleive
711. to make bold to
o (xem) bold
712. to make both ends meet
o (xem) meet
713. to make free with
o ti p ãi t nhiên không khách sáo
714. to make friends with
o (xem) friend
715. to make fun of
716. to make game of
o ùa c t, ch nh o, gi u
717. to make good
o (xem) good
718. make haste!
o (xem) haste
719. to make a hash of job
o (xem) hash
720. to make hay while the sun shines
o (xem) hay
721. to make headBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 44
Updatesofts.com Ebook Team


o (xem) head
722. to make head against
o (xem) head
723. to make headway
o (xem) headway
724. to make oneself at home
o t nhiên như nhà, không khách sáo
725. to make love to someone
o (xem) love
726. to make little (light, nothing) of
o coi thư ng, coi r , không chú ý ên, không quan tâm n
727. to make much of
o (xem) much
728. to make the most of
o (xem) most
729. to make mountains of molehills
o (xem) molehill
730. to make one's mark
o (xem) makr
731. to make merry
o (xem) merry
732. to make one's mouth water
o (xem) water
733. to make of mar
o (xem) mar
734. to make ready
o chu n b sãn sàng
735. to make room (place) for
o như ng ch cho
736. to make sail
o gương bu m, căng bu m
737. to make oneself scarce
o l n i, tr n i
738. to make [a] shift to
o (xem) shift
739. to make terms with
o (xem) term
740. to make too much ado about nothing
o ch ng có chuy n gì cũng làm r i lên
741. to make a tool of someone
o (xem) tool
742. to make up one's mind
o (xem) mind
743. to make up for lost time
o (xem) time
744. to make war onBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 45
Updatesofts.com Ebook Team


o (xem) war
745. to make water
o (xem) water
746. to make way
o (xem) way
747. to make way for
o (xem) way
748. to do again
o làm l i, làm l i l n n a
749. to do away [with]
o b i, hu b , g t b , di t i, làm m t i
1. his old custom is done away with
t cc y ãb b ir i
2. o do away with oneself
t t
750. to do by
o x s , ix
1. o as you would be done by
hãy x s v i ngư i khác như anh mu n ngư i ta x s v i mình
751. to do for (thông t c)
o chăm nom công vi c gia ình cho, lo vi c n i tr cho (ai)
o kh i, tr kh , gi t i; phá hu , hu ho i i; làm tiêu ma i s nghi p,
làm th t cơ l v n
1. He is done for
h n ch t r i, h n b i r i, g n tiêu ma s nghi p r i
752. to do in (thông t c)
o b t, tóm c (ai); t ng (ai) vào tù
o rình mò theo dõi (ai)
o kh (ai), phăng teo (ai)
o làm m t l , làm ki t s c
753. to do off
o b ra (mũ), c i ra (áo)
o b (thói quen)
754. to do on
o m c (áo) vào
755. to do over
o làm l i, b t u l i
o (+ with) trát, ph t, b c
756. to do up
o gói, b c
1. one up in brown paper
gói b ng gi y nâu gói hàng
o s a l i (cái mũ, gian phòng...)
o làm m t l , làm ki t s c, làm s m lưng
757. to do with
o vui lòng, v a ý v i; n, ư c, ch u ư c, thu x p ư c, xoay s ư cBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 46
Updatesofts.com Ebook Team


1. He can do with a small house
m t căn nhà nh thôi i v i chúng tôi cũng n r i; chúng tôi có
th thu x p ư c v i m t căn nhà nh thôi
2. can do with another glass
( ùa c t) tôi có th làm m t c c n a cũng c ư c
758. to do without
o b ư c, b qua ư c, nhin ư c, không c n n
1. He can't do without his pair of crutches
anh ta không th nào b ôi n ng mà i ư c
759. to do battle
o lâm chi n, ánh nhau
760. to do somebody's business
o gi t ai
761. to do one's damnedest
o (t lóng) làm h t s c mình
762. to do to death
o gi t ch t
763. to do in the eye
o (t lóng) b p, l a b p, ăn gian
764. to do someone proud
o (t lóng) ph nh ai, tâng b c ai
765. to do brown
o (xem) brown
766. done!
o ư c ch ! ng ý ch !
767. it isn't done!
o không ai làm nh ng i u như th !, i u ó không n âu!
768. well done!
o hay l m! hoan hô!
769. to have at
o t n công, công kích
770. to have on
o coa m c, v n m c (qu n áo...); có i, v n i (mũ...)
1. o have a hat on
có i mũ
2. o have nothing on
không m c cái gì, tr n tru ng
771. to have up
o g i lên, tri u lên, m i lên
o b t, ưa ra toà
772. had better
o (xem) better
773. had rather
o (như) had better
774. have done!
o ng ng l i!, thôi!BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 47
Updatesofts.com Ebook Team


775. to have it out
o gi i quy t m t cu c tranh cãi (v i ai); nói cho ra lý l (v i ai)
o i nh răng
776. to have nothing on someone
o (t M ,nghĩa M ) không có th l i gì hơn ai
o không có ch ng c gì bu c t i ai
777. he has had it
o (t lóng) th ng cha y th là toi r i
o th ng cha y th là h t th i (l i th i) r i
o th ng cha y ch ng hòng gì ư c n a âu
778. to eat away
o ăn d n ăn mòn ((nghĩa en) & (nghĩa bóng))
779. to eat up
o ăn s ch, ăn h t; ng n ((nghĩa en) & (nghĩa bóng))
780. to eat humble pie
o (xem) humble
781. to eat one's dinners (terms)
o h c làm lu t sư
782. to eat one's heart out
o (xem) heart
783. to eat one's words
o rút lui ý ki n c a mình, t nhiên là sai
784. to eat someone out of house ans home
o ăn s t nghi p ai
785. to be eaten up with pride
o b tính kiêu căng hoàn toàn kh ng ch
786. horse eats its head off
o ng a ăn h i ch ng ư c tích s gì
787. well, don't eat me!
o ( ùa c t) này, nh ăn th t tôi à!
788. to drink away
o rư u chè m t h t (lý trí...)
o u ng cho quên h t (n i s u...)
789. to drink [someone] down
o u ng hơn (ai), t u lư ng b ai (xa)
790. to drink in
o hút vào, th m vào
o nghe như u ng l y, nghe say sưa; ng m nhìn như u ng l y, ng m nhìn say
sưa
o (thông t c) n c (rư u) vào
791. to drink off; to drink up
o u ng m t hơi, n c th ng m t hơi
792. to drink confusion to somebody
o (xem) confusion
793. to drink someone under the table
o u ng ư c nhi u rư u hơn ai, t u lư ng b xa aiBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 48
Updatesofts.com Ebook Team


794. to sleep away
o ng cho qua (ngày gi )
1. o sleep hours away
ng cho qua gi
795. to sleep in nh to live in
o (Ê-c t) ng mu n, ng quên, ng quá gi
1. o be slep in
dùng ng ; có ngư i ng
2. he bed had not been slept in for months
giư ng không có ngư i ng ã hàng tháng r i
796. to sleep off
o ng ã s c
o ng cho h t (tác d ng c a cái gì)
1. o sleep off one's headache
ng cho h t nh c u
2. o sleep it off
ng cho giã rư u
797. to sleep on; to sleep upon; to sleep over
o gác n ngày mai
1. o sleep on a question
gác m t v n n ngày mai
798. let sleeping dogs lie
o (xem) dog
799. to lay aside
o gác sang m t bên, không nghĩ t i
1. o lay aside one's sorrow
gác n i bu n riêng sang m t bên
o dành d m, dành
1. o lay aside money for one's old age
dành d m ti n cho n lúc tu i già
o b ,b i
1. o lay aside one's old habits
b nh ng thói quen cũ i
800. to lay away
801. to lay aside to lay before
o trình bày, bày t
802. to lay by
803. to lay aside to lay down
o t n m xu ng, xu ng
o c t (rư u) vào kho
o h b
1. o lay down one's arms
h vũ khí, u hàng
o chuy n (m t mi ng t) thành ng c ( chăn nuôi)
1. o lay down land in (to, under, with) grass
chuy n m t mi ng t thành cánh ng cBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 49
Updatesofts.com Ebook Team


o hy sinh
1. o lay down one's life for the fatherland
hy sinh tính m nh cho t qu c
o ánh cư c, cư c
1. o lay down on the result of the race
ánh cư c v k t qu cu c ch y ua
o s p t, d ki n, b t u xây d ng
1. o lay down a railway
b t u xây d ng m t ư ng xe l a
o ra, tuyên b ; xác nh n, th a
1. lay it down that this is a very intricate question
tôi xác nh n ó là m t v n r t ph c t p
804. to lay for
o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) n m i
805. to lay in
o d tr , dành
o (thông t c) ánh, quai, m t i t p
806. to lay off
o (hàng h i) lái ra xa b , tránh
807. ng ng (làm vi c)
o (t M ,nghĩa M ) th i, u i, giãn (th )
808. to lay on
o ánh, giáng òn
1. o lay on hard blows
giáng cho nh ng òn n ng n
o r i lên, ph lên, quét lên
1. o lay on plaster
ph m t lư t v a, ph v a lên
o t ng (d n hơi, d n nư c...); t ư ng dây ( i n)
809. to lay out
o s p t, b trí (theo sơ )
o trình bày, phơi bày, ưa ra
o tr i ra
o li m (ngư i ch t)
o tiêu (ti n)
o (t lóng) gi t
o d c s c làm
1. o lay oneself out
n l c, d c h t s c làm (cái gì)
810. to lay over
o tr i lên, ph lên
811. to lay up
o tr , dành
812. to lay about one
o ánh t phía
813. to lay bareBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 50
Updatesofts.com Ebook Team


o (xem) bare
814. to lay one's bones
o g i xương, g i xác âu
815. to lay somebody by the heels
o (xem) heel
816. to lay captive
o b t gi , c m tù
817. to lay one's card on the table
o (xem) card
818. to lay fast
o n m ch t, gi ch t, không cho ch y thoát
819. to laythe fire
o x pc i t
820. to lay great store upon (on) someone
o ánh giá cao ai
821. to lay hands on
o (xem) hand
822. to lay heads together
o (xem) head
823. to lay hold of (on)
o n m ch t, gi ch t, tóm, b t
o l i d ng
824. to lay it on thick
o (xem) thick
825. to lay an information agaisnt somebody
o ơn ki n ai
826. to lay one's hope on
o t hy v ng vào
827. to lay open
o tách v ra
828. to lay siege to
o bao vây
829. to lay under contribution
o (xem) contribution
830. to lay stress on
o nh n m nh
831. to lay something to heart
o (xem) heart
832. to lay to rest (to sleep)
o chôn
833. to lay under an obligation
o làm cho (ai) ph i ch u ơn
834. to lay under necessity
o b t bu c (ai) ph i
835. to lay waste
o tàu pháBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 51
Updatesofts.com Ebook Team


836. put about
o (hàng h i) tr bu m, xoay hư ng i (c a con thuy n)
o làm quay l i, làm xoay hư ng i (ng a, oàn ngư i)
o (Ê-c t) gây b i r i cho, gây lúng túng cho; qu y r y; làm lo l ng
837. put across
o th c hi n thành công; làm cho ư c hoan nghênh, làm cho ư c tán
thư ng (m t v k ch, m t câu chuy n...)
1. ou'll never put that across
c u ch ng th thành công ư c âu, c u ch ng làm nên chuy n
ư c âu
o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) làm cho hi u, làm cho ư c th a nh n
838. to put aside
o dành, d m
o b i, g t sang m t bên
839. put away
o dành, d m (ti n)
o (t lóng) u ng, n c (rư u); ăn, p (th c ăn)
o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) gi t, kh
o (t lóng) b tù
o (t lóng) c m c
o (t c ,nghĩa c ) b , ly d (v )
840. put back
o l i (vào ch cũ...)
o v n (kim ng h ) lùi l i; làm ch m l i
o (hàng h i) tr l i b n c ng
841. put by
o sang bên
o dành, dành d m
o l ng tránh (v n , câu h i, ai...)
842. put down
o xu ng
o àn áp (m t cu c n i d y...)
o tư c quy n, giáng ch c, h b ; làm nh c; b t ph i im
o thôi không gi l i, b không duy trì (cái gì t n kém)
o ghi, biên chép
o cho là
1. o put somebody down for nine years old
cho ai là ch ng chín tu i
2. o put somebody down as (for) a fool
cho ai là iên
o cho, , t i, quy cho, gán cho
1. put it down to his pride
i u ó tôi quy cho là tính kiêu căng c a h n
o cho h cánh (máy bay); h cánh (ngư i trong máy bay)
o ào (gi ng...)
843. put forthBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 52
Updatesofts.com Ebook Team


o dùng h t (s c m nh), em h t (c g ng), tr (tài hùng bi n)
o m c, âm, n y (lá, ch i, m m...) (cây); m c lá, âm ch i, n y m m
o em truy n bá (m t thuy t...)
o (t M ,nghĩa M ) ngh , ưa ra, nêu ra (m t lu n i m...)
o (hàng h i) ra kh i b n
844. put forward
o trình bày, xu t, ưa ra, nêu ra (k ho ch, lý thuy t...)
o văn ( ng h ) ch y mau hơn
1. o put oneself forward
t cao mình, t làm cho mình n i b t
845. put in
o ( ơn ki n); d n, ưa ra (ch ng c )
o (pháp lý) thi hành
1. o put in a distress
thi hành l nh t ch biên
o ưa vào, xen vào
1. o put in a remark
xen vào m t l i nh n xét
o t vào (m t i v , ch c v ...)
o làm th c hi n
1. o put in the attack
th c hi n cu c t n công
o ph , thêm vào (cái gì)
o (hàng h i) vào b n c ng; d ng l i (b n nào) (tàu bi n)
o (thông t c) dùng (thì gi làm vi c gì...)
846. to put in for
o òi, yêu sách, xin
1. o put in for a job
xin ( òi) vi c làm
2. o put in for an election
ra ng c
847. put off
o c i (qu n áo) ra
o hoân l i, ch m l i
1. ever put off till tomorrow what you can do today
ng vi c gì sang ngày mai vi c gì có th làm hôm nay
o hoãn h n v i, l n l a vơi (ai); thoái thác, l ng tránh (m t l i yêu c u...)
1. o put somebody off with promises
h a h n l n l a v i ai cho xong chuy n
o (+ from) ngăn c n, can ngăn, khuyên can (ai ng làm gì)
o t ng kh , v t b (ai, cái gì)
o (+ upon) ánh tráo, ánh l n sòng, t ng n (cái gì x u, gi m o... cho ai)
848. put on
o m c (áo...) vào, i (mũ) vào, i (giày...) vào...
o khoác cái v , làm ra v , làm ra b
BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 53
Updatesofts.com Ebook Team


1. o put on an air of innocence
làm ra v ngây thơ
2. er elegance is all put on
v thanh l ch c a cô ta ch là gi v
o lên (cân); nâng (giá)
1. o put on flesh (weight)
lên cân, béo ra
o tăng thêm; dùng h t
1. o put on speed
tăng t c
2. o put on steam
(thông t c) em h t s c c g ng, em h t ngh l c
3. o put the screw on
gây s c ép
o bóp, p (phanh); v n (kim ng h ) lên, b t ( èn) lên
o em trình di n, ưa lên sân kh u (m t v k ch)
1. o put a play on the stage
em trình di n m t v k ch
o t (cư c...), ánh (cá... vào m t con ng a ua)
o giao cho, b t ph i, ch nh (làm gì)
1. o put somebody on doing (to do) something
giao cho ai làm vi c gì
2. o put on extra trains
cho ch y thêm nh ng chuy n xe l a ph
o gán cho, cho
1. o put the blame on somebody
t i lên u ai
o ánh (thu )
1. o put a tax on something
ánh thu vào cái gì
849. put out
o t t ( èn), th i t t, d p t t (ng n l a...)
o u i ra ngoài (m t u th chơi trái phép...)
o móc (m t); làm sai kh p, làm tr t kh p (xương vai...); lè (lư i...) ra
o làm b i r i, làm lúng túng; qu y r y, làm phi n; làm khó ch u, làm phát
cáu
o dùng h t (s c...), em h t (c g ng...)
o cho vay (ti n) l y lâi, u tư
o (t M ,nghĩa M ) xu t b n, phát hành
o giao (vi c) cho làm nhà (ngoài xư ng máy)
o s n xu t ra
1. o put out 1,000 bales of goods weekly
m i tu n s n xu t ra 1 000 ki n hàng
850. put over
o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) hoàn thành (cái gì) trong hoàn c nh không
thu n l i; hoàn thành (cái gì) nh tài khéo léo (nh mưu m o)BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 54
Updatesofts.com Ebook Team


o giành ư c s tán thư ng cho (m t b phim, v k ch)
1. o put oneself over
gây n tư ng t t p i v i, tranh th ư c c m tình c a (ngư i
nghe)
851. put through
o hoàn thành, làm tr n, làm xong xuôi, th c hi n th ng l i (công vi c gì)
o c m cho (ai) nói chuy n b ng dây nói (v i ai qua t ng ài)
1. ut me through to Mr X
xin c m cho tôi nói chuy n v i ông X
o (t M ,nghĩa M ) b t ph i làm, b t ph i ch u
852. put to
o bu c vào; móc vào
1. he horses are put to
nh ng con ng a ã ư c bu c vào xe
853. put together
o vào v i nhau, k t h p vào v i nhau, c ng vào v i nhau, ráp vào v i
nhau
1. o put heads together
h i ý v i nhau, bàn b c v i nhau
854. put up
o lên, t lên, giơ (tay) lên, kéo (mành...) lên; búi (tóc) lên như ngư i l n
(con gái); giương (ô); nâng lên (giá...); xây d ng (nhà...); l p t (m t cái
máy...); treo (m t b c tranh...)
o em trình di n, ưa lên sân kh u (m t v k ch)
o xua ra (thú săn), xua lên, làm bay lên (chim săn)
o c u (kinh)
o ưa (ki n ngh )
o c , ti n c (ai); ra ng c
1. o put up for the secretaryship
ra ng c bí thư
o công b (vi c k t hôn); dán lên, y t lên (y t th ...)
1. o put up the bans
thông báo hôn nhân nhà th
o ưa ra ( bán, bán u giá, c nh tranh...)
1. o put up goods for sale
ưa hàng ra bán
o óng gói, óng h p, óng thùng... c t i
o tra (ki m vào v )
o cho (ai) tr ; tr l i
1. o put up at an inn for the night
tr l i êm quán tr
o (thông t c) xúi gi c, khích (ai làm i u x u...)
o (thông t c) bày t gian d i, bày mưu tính k (vi c làm en t i)
o làm tr n, t ư c
1. o put up a good fight
ánh m t tr n hayBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 55
Updatesofts.com Ebook Team


o (t M ,nghĩa M ) t (ti n), c p (v n); tr (ti n) trư c
o dùng (ai) làm dô k ( ua ng a)
1. o put up to
cho hay, b o cho bi t, báo cho bi t
2. o put someone up the duties he will have to perform
b o cho ai bi t nh ng nhi m v ngư i ó ph i thi hành
3. o put up with
ch u ng, kiên nh n ch u ng; tha th
4. o put up with an annoying person
kiên nh n ch u ng m t anh chàng qu y r y
855. put upon
o hành h , ngư c ãi
o l a b p, ánh l a
o (thông t c) cho vào tròng, cho vào xi c
1. on't be put upon by them
ng cho chúng nó vào tròng
856. to put someone's back up
o làm cho ai gi n iên lên
857. to put a good face on a matter
o (xem) face
858. to put one's foot down
o kiên quy t, quy t tâm, gi v ng th ng c a mình (nghĩa bóng)
859. to put one's best foot forward
o r o bư c, i g p lên
860. to put one's foot in it
o sai l m ng ng n
861. to put one's hand to
o b t tay vào (làm vi c gì)
862. to put one's hand to the plough
o (xem) plough
863. to put the lid on
o (xem) lid
864. to put someone in mind of
o (xem) mind
865. to put one's name down for
o ghi tên ng c ; ghi tên ăng ký mua (báo...)
866. to put someone's nose out of joint
o (xem) nose
867. to put in one's oar
o làm ra v , làm i u, cư ng i u
868. to put [one's] shoulder to [the] wheel
o (xem) shoulder
869. to put somebody on
o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) ánh l a ai
870. to put a spoke in someone's wheel
o (xem) spokeBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 56
Updatesofts.com Ebook Team


871. to put to it
o (t M ,nghĩa M ) y vào hoàn c nh khó khăn; thúc bách
o d ng b ng ph i ương u v i m i v n , ph i i phó v i m i v n
872. to put two and two together
o rút ra k t lu n (sau khi xem xét s vi c)
873. to put wise
o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) làm cho sáng m t ra, ch giáo cho, làm cho
h t sai làm, làm cho h t o tư ng
874. to put words into someone's mouth
o (xem) mouth
875. to pull about
o lôi i kéo l i, gi ng co
o ngư c ãi
876. to pull apart
o xé to c ra
o chê bai, ch trích, kích tơi b i
877. to pull down
o kéo xu ng, l t , phá (m t ngôi nhà...)
o (t M ,nghĩa M ) h b ; làm nh c
o làm gi m (s c kho ...); gi m (giá...), làm chán n n
878. to pull for
o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) tích c c, ng h , c vũ, ng viên
o hy v ng s thành công c a
879. to pull in
o kéo v , lôi vào, kéo vào
o vào ga (xe l a)
o (t lóng) b t
880. to pull off
o kéo b t ra, nh b t ra
o th ng (cu c u), o t gi i
o i xa kh i
1. he boat pulled off from the shore
con thuy n ra xa b
o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) th c hi n, làm xong, làm tr n
881. to pull out
o kéo ra, lôi ra
1. he drawer won't pull out
ngăn kéo không kéo ra ư c
o nh ra (răng)
o bơi chèo ra, chèo ra
o ra kh i ga (xe l a)
o rút ra (quân i); rút kh i (m t hi p ư c...)
o (hàng không) l y l i thăng b ng sau khi b nhào (máy bay)
882. to pull over
o kéo s p xu ng; kéo (áo n t...) qua u
o lôi kéo v phía mìnhBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 57
Updatesofts.com Ebook Team


o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) lái v phía b ư ng
883. to pull round
o bình ph c, ph c h i s c kho (sau khi m)
o ch a kh i
1. he doctors tried in vain to pull him round
các bác sĩ ã c g ng h t s c mà không ch a kh i ư c cho anh ta
884. to pull through
o qua kh i ư c (cơn m); thoát kh i ư c; xoay s ư c thoát (c nh khó
khăn); làm cho qua kh i ư c (cơn m, c nh khó khăn...)
885. to pull together
o hoà h p v i nhau, ăn ý v i nhau
1. o pull oneself together
l y l i can m; bình tĩnh l i, t nh trí l i
886. to pull up
o nh lên, lôi lên, kéo lên
o d ng l i; làm d ng l i
o la m ng, qu trách
o ghìm mình l i, nén mình l i
o vư t lên trư c (trong cu c ua...)
o (t lóng) b t
887. to be pulled
o suy như c
o chán n n
888. to pull caps (wigs)
o câi nhau, ánh nhau
889. pull devil!, pull baker!
o (xem) baker
890. to pull a face
891. to pull faces
o nhăn m t
892. to pull a long face
o (xem) face
893. to pull someone's leg
o (xem) leg
894. to pull someone's nose
895. to pull someone by the nose
o ch i x ai; làm m t th si n c a ai
896. to pull a good oar
o là tay chèo gi i, là tay bơi thuy n gi i
897. to pull out of the fire
o c u vân ư c tình th vào lúc nguy ng p
898. to pull the strings (ropes, wires)
o gi t dây (bóng)
899. to pull one's weight
o (xem) weight
900. to push alongBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 58
Updatesofts.com Ebook Team


901. to push on to push away
o xô i, y i
902. to push down
o xô , xô ngâ, y ngã
903. to push forth
o làm nhú ra, làm nhô ra; âm nhú ra, nhô ra (r cây, mũi t...)
904. to push in
o y vào g n (b ...) (thuy n)
905. to push off
o ch ng sào y xa (b ...) (thuy n)
o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) ra i, i, kh i hành; chu n t u
906. to push on
o ti p t c, ti p t c i, i ti p
o y nhanh, thúc g p (công vi c...); v i vàng
907. to push out
o xô y ra, y ra ngoài
o (như) to push forth
908. to push through
o xô y qua, xô l n qua
o làm tr n, làm n cùng, ưa n ch k t thúc
1. o push the matter through
c g ng ưa v n n ch k t thúc, c g ng gi i quy t v n
909. to push up
o y lên
910. to carry away
o em i, mang i, th i b t i
911. to be carried away
o b lôi cu n i, b làm cho say mê
1. o be carried away by one's enthusiasm
b nhi t tình lôi cu n i
912. to carry forward
o ưa ra phía trư c
o (toán h c); (k toán) mang sang
913. to cary off
o em i, b t i, ưa i kh i ch n tr n ai
o chi m o t
1. o carry off all the prices
o t ư c t t c các gi i
o làm cho ch p nh n ư c, làm cho thông qua ư c
914. to carry on
o xúc ti n, ti p t c
1. o carry on with one's work
ti p t c công vi c c a mình
o i u khi n, trông nom
o (thông t c) có thái kỳ qu c; có thái nóng n y
BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 59
Updatesofts.com Ebook Team


1. on't carry on so
ng nóng n y th , hãy bình tĩnh
o tán t nh
1. o carry on with somebody
tán t nh ai; dan díu bí m t v i ai
915. to carry out
o ti n hành, th c hi n
916. to carry over
o mang sang bên kia; (k toán) mang sang
917. to carry through
o hoàn thành
o làm thoát kh i, làm vư t qua ư c (khó khăn)
1. is courage will carry him throught
lòng can m c a anh ta giúp anh ta vư t qua t t c
918. to carry all before one
o thành công, th ng ư c m i s ch ng i tr ng i
919. to carry coals to Newcastle
o (t c ng ) ch c i v r ng
920. to carry the day
o th ng l i thành công
921. to carry into practice (execution)
o th c hành, th c hi n
922. to carry it
o th ng l i, thành công
923. to carry it off well
o gi ư c thái ư ng hoàng; không h nao núng
924. to fetch and carry
o (xem) fetch
925. to sell off
o bán xon
926. to sell out
o bán r h t (hàng còn l i, hàng d tr ), bán t ng bán tháo
927. to sell up
o bán hàng hoá (c a ngư i m c n b phá s n)
928. to sell down the river
o ph n b i, ph n dân h i nư c
929. to sell one's life dearly
o gi t ư c nhi u quân ch trư c khi hy sinh
930. to buy back
o mua l i (cái gì mình ã bán i)
931. to buy in
o mua tr
1. o buy in coal for the winter
mua tr than cho mùa ông
o mua l i c a mình v i giá cao nh t (trong cu c bán u giá)
o (t lóng) mua ch c tư c; xuỳ ti n ra ư c gia nh p (m t t ch c...)BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 60
Updatesofts.com Ebook Team


932. to buy into
o mua c ph n (c a công ty...)
933. to buy off
o m m m, út lót
934. to buy out
o tr ti n (cho ai) ngư i ta b ch c v hay tài s n
935. to buy over
o mua chu c, út lót
936. to buy up
o mua s ch, mua nh n, mua toàn b
937. to buy a pig in a poke
o (xem) pig
938. I'll buy it
o (t lóng) t xin ch u, t không bi t ( tr l i m t câu , hay m t câu h i)
939. as clean as new pin
o s ch như chùi
940. clean tongue
o cách ăn nói nhã nh n
941. clean slate
o (nghĩa bóng) tình tr ng không m t tí gì ràng bu c
942. to have clean hands in the matter
o không dính líu gì v vi c ó
943. to make a clean breast of
o (xem) breast
944. to make a clean sweep of
o quét s ch, hoàn toàn xoá b
945. to show a clean pair of heels
o (xem) heel
946. as clear as day
947. as clear as the sun at noonday
o rõ như ban ngày
948. as clear as that two and two make four
o rõ như hai v i hai là b n
949. the coast is clear
o (nghĩa bóng) không có khó khăn tr ng i gì; không có gì áng s ; không
có gì c n tr
950. to get away clear
o (nghĩa bóng) không có khó khăn tr ng i gì; không có gì áng s ; không
ai c n tr
951. to get away clear
o giũ s ch ư c
952. in clear
o vi t rõ, không vi t b ng s ho c m t mã
953. to work away
o ti p t c làm vi c, ti p t c ho t ng
954. to work downBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 61
Updatesofts.com Ebook Team


o xu ng, rơi xu ng, t t xu ng; ưa xu ng, h xu ng
955. to work in
o ưa vào, vào, út vào
956. to work off
o bi n m t, tiêu tan
o g t b ; thanh toán h t; kh c ph c; bán tháo
1. o work off one's fat
làm cho tiêu m , làm cho g y b t i
2. o work off arreasr of correspondence
tr l i h t nh ng thư t còn ng l i
957. to work on
o ti p t c làm vi c
o (thông t c) ch c t c (ai)
o ti p t c làm tác ng t i
958. to work out
o n âu, t i âu, ra sao; k t thúc
1. t is impossible to tell how the situation will work out
khó mà nói tình hình s ra sao
o thi hành, th c hi n, ti n hành (m t công vi c)
o trình bày, phát tri n (m t ý ki n)
o v ch ra t m (m t k ho ch)
o tính toán; gi i (bài toán); thanh toán (món n ); khai thác h t (m )
o l p thành, l p (giá c )
959. to work round
o quay, vòng, r , quành
960. to work up
o lên d n, ti n tri n, ti n d n lên
o gia công
o gây nên, gieo r c (s r i lo n)
o ch c t c (ai)
o so n, chu n b k lư ng (bài di n văn)
o tr n thành m t kh i
o nghiên c u n m ư c (v n )
o mô t t m
961. to work oneself up
o n i nóng, n i gi n
962. to work oneself up to
o t t i (cái gì) b ng s c lao ng c a mình
963. to work it
o (t lóng) t ư c m c ích
964. that won't work with me
o (thông t c) i u ó không h p v i tôi
965. to hunt down
o d n vào th cùng
o lùng s c, lùng b t
BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 62
Updatesofts.com Ebook Team


1. o hunt down a criminal
lùng b t m t k ph m tôi
966. to hunt out
o lùng u i, u i ra
o tìm ra, lùng ra
967. to hunt up
o lùng s c, tìm ki m
968. to hunt in couples
o (xem) couple
969. smell about
o ánh hơi
o quen hơi (quen v i m t mùi gì)
970. to smell up
o s c mùi th i, s c mùi ôi; làm n ng n c mùi hôi th i
971. to smell of the lamp
o (xem) lamp
972. to smell of the shop
o quá n ng tính ch t chuyên môn, quá n ng tính ch t k thu t
973. to smell a rat
o (nghĩa bóng) c m th y có âm mưu, nghi có s d i trá
974. all over the shop
o (t lóng) lung tung, l n x n; kh p m i nơi
1. have looked for it all over the shop
tôi ã i tìm cái ó kh p m i nơi
2. y books are all over the shop
sách c a tôi lung tung c lên
975. to come to the wrong shop
o h i nh m ch ; h i nh m ngư i
976. to sink the shop
o không bàn n chuy n làm ăn; không bàn n chuy n chuyên môn
o gi u ngh nghi p
977. to smell of the shop
o (xem) smell
978. to talk shop
o nói chuy n làm ăn, nói chuy n công tác; nói chuy n chuyên môn, nói
chuy n ngh nghi p
979. to tell against
o làm ch ng ch ng l i, nói i u ch ng l i
980. to tell off
o nh, ch n, l a; phân công
o (thông t c) nói th ng vào m t, r y la, k t i
981. to tell on
o làm m t, làm ki t s c
o (thông t c) mách
982. to tell over
o mBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 63
Updatesofts.com Ebook Team


983. to get told off
o b làm nh c, b m ng nhi c
984. to tell the tale
o (t lóng) b a ra m t câu chuy n áng thương làm ng lòng
985. to tell the world
o (t M ,nghĩa M ) công b , kh ng nh
986. you are telling me
o (t lóng) thôi tôi ã bi t th a r i
987. to say on
o t c nói
988. to say out
o nói th t, nói h t
989. to say no
o t ch i
990. to say yes
o ng ý
991. to say someone nay
o (xem) nay
992. to say the word
o ra l nh nói lên ý mu n c a mình
993. it goes without saying
o (xem) go
994. you may well say so
o i u anh nói hoàn toàn có căn c
995. to talk about (of)
o nói v , bàn v
1. e'll talk about that point later
chúng ta s bàn v i m ó sau
2. hat are they talking of?
h ang nói v cái gì th ?
996. to talk at
o nói ám ch , nói bóng gió, nói c nh
997. to talk away
o nói chuy n cho h t (thì gi ); nói su t
1. o talk the afternoon away
nói chuy n cho qua bu i chi u; nói chuy n su t c bu i chi u
o nói ti p, nói mãi, nói dài, nói d t không ra
998. to talk back
o nói l i, cãi l i
999. to talk down
o nói át, nói ch n h ng
1000. to talk into
o nói vào, d dành làm, thuy t ph c làm
1001. to talk out
o bàn kéo dài, tranh lu n n cùng
1002. to talk out ofBE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 64
Updatesofts.com Ebook Team


o bàn ra, can ngăn, nói ng làm
1003. to talk someone out of a plan
o ngăn ai ng theo m t k ho ch
1004. to talk over
o d dành, thuy t ph c
o bàn lu n, xét k m i m t; nh n nh m i c nh khía
1. alk it over with your parents before you reply
hãy bàn k v n ó v i th y m anh ã r i hãy tr l i
1005. to talk round
o thuy t ph c, d dành, làm thay i ý ki n
o bàn quanh bàn qu n không i n âu
1006. to talk to
o (thông t c) ch nh, xài, phê bình, qu trách
1. he lazy boy wants talking to
c n ph i xài cho th ng bé trây lư i m t tr n
1007. to talk up
o tuyên truy n cho; h t l i ca ng i
1008. to talk for the sake of talking
o nói mà nói, nói ch ng m c ích gì
1009. to talk nineteen to the dozen
o (xem) dozen
1010. to talk shop
o (xem) shop
1011. to talk through one's hat
o (xem) hat
1012. to talk to the purpose
o nói úng lúc; nói cái ang nói
1013. to speak at
o ám ch (ai)
1014. to speak for
o bi n h cho (ai)
o là ngư i phát ngôn (c a ai)
o nói rõ, ch ng minh cho
1. hat speaks much for your courage
i u ó nói rõ lòng can m c a anh
1015. to speak of
o nói v , c p n; vi t n
1. othing to speak of
ch ng có gì áng nói
1016. to speak out
o nói to, nói l n
o nói th ng, nói to c ý ki n c a mình
1. o speak out one's mind
nghĩ sao nói v y
1017. to speak to
o nói v ( i u gì) (v i ai)BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 65
Updatesofts.com Ebook Team


o kh ng nh ( i u gì)
1. can speak to his having been there
tôi có th kh ng nh là anh ta có n ó
1018. to speak up
o nói to hơn
o nói th ng, nói to c ý ki n c a mình
1019. so to speak
o (xem) so
1020. to speak like a book
o (xem) book
1021. to speak someone fair
o (xem) fair
1022. to speak volumes for
o (xem) volume
1023. to speak without book
o nói không c n sách, nh mà nói ra
BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 66
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản