THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

Chia sẻ: rongkute

Về kiến thức: - Hiểu được một số đặc điểm cơ bản của nền văn hóa dân tộc và quan niệm cho rằng nền văn hóa dân tộc là một bộ phận của nền văn minh nhân loại ; quyền và trách nhiệm của trẻ em trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Về thái độ: - Có thái độ trân trọng nền văn hóa, lịch sử dân tộc mình; có thái độ tôn trọng tất cả các dân tộc và các nền văn hóa của họ....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản