Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Chia sẻ: bich_tran90

VD1: Lúa thơm basmati( gây đb từ giống lúa Pakistan- 2002):Thơm, gạo ngon, dễ canh tác, hiện được trồng phổ biến ở đồng tháp. Tạo giống bôngbông kháng sâu Giống đu đủ kháng vi rút. Cà chua chín chậm. Chuối, xoài chín chậm chuẩn bị đưa vào sản xuất. Nhập giống lúa chuyển gen giàu vitaminA chuẩn bị đưa vào sản xuất.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Các trung tâm,viện nghiên cứu tạo
giống ở VN
1. Viện lúa Đồng bằng Sông cửu long
2. Viện Nghiên cứu phát triển cây bông
3. Viện di truyền NN
4. Viện nghiên cứu cây ăn quả
5. Viện chăn nuôi quốc gia
6. Viện nghiên cứu thuỷ sản
7. Các trung tâm nghiên cứu trực thuộc các
trường ĐHNN………
Tiết 23
Thành tựu chọn giống
ở Việt nam
I.Thành tựu chọn giống vật nuôi
II.Thành tựu chọn giống cây trồng
I. Thành tựu chọn giống vật nuôi
Một số giống lợn nội năng suất
thấp( lợn ỉ, ỉ mỡ, móng cái)
Một số giống lợn ngoại
năng suất cao(Lợn Đại bạch, Bớc
sai, Đưrôc, pietrian)
VD :Giống Lợn
Lợn ỉ x Lợn đại bạch( 250-400kg)
Lợn ai
l  
Đ )
F1( BI
Lợn Bớc sai-Ỉ = ỉ x Bớc sai
Lợn aiF1
l  
VD :Vịt Bạch tuyết=(Vịt cỏ x Vịt Anh đào)
Trọng lượng to hơn vịt cỏ, biết kiếm mồi,
lông dùng làm len


V ịtbạch 
 
t ết
uy
2.Cải tạo giống địa phuơng
• VD1: Tạo giống bò
sữa bằng phương
pháp lai cải
tiến( VN có
khoảng 29000 bò
sữa, thì 95% được
tạo ra bằng
phương pháp này)
• Cá chép lai 3máu • Cá trê lai
3. Tạo giống ưu thế lai F

xTr  
ª vµng Tr  ch© u 
ª  phi


l
ai
VD : Giống bò sữa
Bòsữa=Bò hônten x Bò vàng Việt Nam)

X
4. Nuôi thích nghi giống nhập nội
5. Tạo giống bằng công nghệ sinh học:
Bò sữa tạo bằng công nghệ cấy
chuyển phôi
II. Thành tựu chọn giống cây
trồng
1.Tạo giống bằng phương pháp
gây đột biến
• VD1: Lúa thơm
basmati( gây đb từ
giống lúa Pakistan-
2002):Thơm, gạo
ngon, dễ canh tác,
hiện được trồng phổ
biến ở đồng tháp
• Hạt to,vỏ mỏng pr cao, • Hạt to,vàng,ngắn ngày,
dễ bóc,dầu cao chịu rét, chống đổ
Đậu ương 
t
Lạc 
V79 D T55
2.Tạo giống bằng kỹ thuật
chuyển gen
• Tạo giống bôngbông kháng sâu
• Giống đu đủ kháng vi rút
• Cà chua chín chậm
• Chuối, xoài chín chậm chuẩn bị đưa vào sản
xuất
• Nhập giống lúa chuyển gen giàu vitaminA chuẩn
bị đưa vào sản xuất
B«ng chuyển 
gen  Th¨  
m b«ng  ng  u 
kh¸ s© ë 
kh¸ s© u
ng  G i Lai3/
a    2003
Đu đủ chuyển gen kháng virut
Du đủ kháng Virut Đu đủ bị nhiễm Virut
Cà chua biến đổi gen
C µ 
chua 
chÝn 
• Cà chua chuyển gen
chËm
kháng Virut
C © y  chua 
cµ  chuyÓ n 
gen  ng  r  ( n 
kh¸ vi ót bª
r i  r khic© kh«ng  ­î chuyÓ n 
t ¸)t ong    y  ® c  gen 
kh¸ m Én 
ng  c¶m   ivi ótC M V   ucum ber
ví  r   ­C  
m osai Vi us    r
c  r ­khit ång r  r n  ång  uéng 
t ätt ª ® r
 bª ph¶i
( n  )
Đậu tương được chuyển gen
kháng sâu
• C © y  Ëu ­
® t¬ng  chuyÓ n gen
– Kh¸ s© u Bt
ng  ( )
• Kh¸ s© u  nh i
ng  bÖ (nsect
 
r st
esi ance)
• G ãp  n µm   ¶m  ­
phÇ l gi l
î t
ng huèc r s© u  n 
tõ  cÇ
sö dông b¶o    «it­
( vÖ m  r
êng  gi    
vµ  ¶m chiphÝ 
s¶n  xuÊt)
– Thay  æ it
®  hµnh  n phÇ axÝt  
bÐ o
• Lµm  hay  æ it
t ®  hµnh 
phÇ n  gi r di d­
vµ  ¸tÞ  nh 
ìng
Giống lúa biến đổi gen
Gièng óa  ­î
l ® c 
chuyÓ n  gen 
hî β
t ng  p  ­
æ
car ene 
ot
( èng óa 
gi l
vµng)  .Sau 
qu¸t ×nh i u 
 r tª

ho¸  ­
car ene  ­î
ot ® c 
chuyÓ n   ho¸
thµnh  t i
viam n 
A. 
3. Tạo giống bằng cách phối
hợp giữa đột biến và lai tạo
VD:Dâu tằm 3n:Lá Dưa hấu 3n:Quả to,
to,dày, năng suất không hạt
cao
4. Tạo giống ưu thế lai
• VD1:Ngô lai( Biosid),
• Ngô nếp lai
• Tạo ra từ lai đơn giữa
• Ngắn ngày, chín
2 dòng 244/2649 x
sớm,15-18 quả/ cây,
LV2D
thu hoạch kéo dài
Ngô rau
Cà chua VT3
5. Nhập nội trồng thích nghi
• Ngô ngọt: nhập từ thái lan
• Cam không hạt, mít múi đỏ, ổi không hạt:
Lấy giống từ Malaysia
Ngô ngọt, mít múi đỏ, ổi không hạt,
hồng fuju không hạt
6.Tạo giống bằng công nghệ tế bào
• Tạo giống khoai tây củ nhỏ (Khoai tây
mini)
• Giống cây trầm hương
c«ng 
nghÖ  
s¶n 
xuÊtgi
  èng 
khoait y  ch  nh
 © s¹ bÖ
Ò khi si t ­   cñ  kÝch h­
§i u  Ó n  nh r ëng,sè  vµ  t
  t chñ  éng  i u  Ó n  nh r ëng,ph¸  r Ó n,n¨cñ
 H oµn oµn  ® ® Ò khi si t ­   tt i í ng 
c  suÊt,chÊt ­ ng  y  m «
    lî c© cÊy 
B ån  ¹
m C ñ 
 X¸ ® Þnh  t
  c  m i tm «,nh© n  y  bån  ¹ ¹ cñ  èng 
kü huËtt  u  Ó   a  y niuber
 èi­ ® r c© cÊy    c© ë  m ,t o  gi
gèc,m i ,n¨ suÊt600  m 2/ ngµy/
  ni  ng    cñ/ 60  vô
Che phñ nilon vµ t­íi
 §i u  nhá giätlî vµ 
  Ò khi n  ­ ng  kÝch h­í cñ r
Ó sè  t c  t ång r n  ång  uéng heo  m uèn
tª ® r t ý 
   o  gi
T¹ cñ  èng   © chÊtlî cao ­
khoait y   ­ ng  nhËp    ­ng  ¶m  
t¬ng ù  èng 
t gi néinh gi 30%   ¸t
gi hµnh

Vi Si häc 
Ön  nh  N«ng  Öp   ihäc 
nghi ­§¹  N«ng  Öp   Néi  :04  8767589;8276098;0913560164;Em ai:
nghi IHµ  ;Tel  –        l 
CÂY TRẦM HƯƠNG
Cây trầm Nuôi cấy chồi ngủ Tái sinh tạo chồi Nhân nhanh
Tái sinh callus từ mô lá Tạo thể protocorm Tạo hạt nhân tạo Tạo cây hoàn chỉnh
Tái sinh tạo phôi Tái sinh tạo chồi Tạo cây hoàn chỉnh Cây giống trầm cấy mô
Thµnh ùu 
t chän  èng   
gi vËtnu«i

1.Tạo giống mới Vd


2. Cải tạo giống Vd
địa phương
3.Tạo ưu thế lai Vd


4. Nuôi thích Vd
nghi giống nhập
nội

5.Tạo giống vd
bằng CNSH
Thµnh ùu  c© t ồ
t chän  èng  y r ng
gi

1.Tạo giống bằng gây Vd
đb nhân tạo
2. Tạo giống bằng kỹ Vd
thuật chuyển gen
3.Phối hợi giữa đb và Vd
lai tạo
4. Tạo giống ưu thế lai Vd

5,Nhập nội trồng thích Vd
nghi
6.Tạo giống bằng vd
công nghệ tế bào
S TT  H ×nh høc  Thµnh ùu 
t t chän,t  ¹o  èng 
gi vËtnu«i  D )
  (V  
1  T¹o  èng  ­
gi ThËp kû 80  Ön 
vi ch¨n nu«it ¹o  gi
2  èng: B Ø  ¬cS aiØ  óp 
§ ;B ­,gi
m íi  s¶n îng hÞ  ¨ng õ 
l t tt t 26000  Ên­
t 660000t Ên(1980­
  1986)  
­gi
  èng gµ  íi  
m :gµ  èt R i  l m ao­ i  
R ­ ,P ai R ( cho  s¶n ­ îng r
l t øng 
 
cao h¬n gµ  i 
r ,dÔ nu«i 
)
  ­T¹o  èng  tB ¹ch 
gi vÞ  TuyÕt   Þ  nh 
(V tA ®µo aivíiV Þ  
l     t cá)   >V Þ  
:P t
  cá, Õtki
bi   Õm   åi «ng 
m ,l dïng µm  en  
l l
  … … … … … …  
2  ­ ¶it
C  ¹o ®µn în 
l néi 
,n©ng Çm  
t vãc xuÊtchuång õ 
  t 40­ 50kg 
C ¶it
 ¹o 
l
ªn 70­ 80kg,t l n¹c ï 
 û Ö  t 30­40%  ªn 
l 47­52%  
gièng  a 
®Þ ­T¹o  èng 
gi bß  ­ íng hÞ(bß 
h t t  c¸inéil  
   aivíiB ß 
  ®ùc ngo¹i 
)
ph­ ¬ng   ­T¹o  èng 
gi bß s÷a  b»ng  c¸ch  cho bß c¸inéil  
   ainhiÒu Çn 
l víi
 
  bß ®ùc  ngo¹i  èng 
,gi cã s¶n ­ îng 
l s÷a cao    i
( H Ön 
cã 29000 bß 
  s÷a r
t ong ®ã 95%   ­ îc ¹o  a 
® t r b»ng  c¸ch  nµy) 
   

3  ­ ¸ 
C chÐp ai3  ¸u(c¸ 
l   m   chÐp  i   C ¸ 
V Ötx  chÐp  unggar ) C ¸ 
H ix 
­
T¹o  u  chÐp n®«nªsi
I a 
thÕ aiF 1 
l   ­ ¸ r l  
C t ª ai
  ­ ß ail
B l  Êy  s÷a=( B ß 
  vµng  N  
V xB ß  «nt
H en  µ an) 
H l ,cho s¶n 
  ­
l îng  s÷a 1000kg/ con/ n¨m  
­ ¸c  nh  ­ îc 
X ®Þ ® c«ng høc aicho  ­   hÕ aicao  gi cÇm :
t l   ­ t l   ë  a   
 
( Þcá  V Þ  
V t x  tanh ®µo) ( Þcá  V Þ 
,V t x  tbÇu)  V Þ  N gan)
,( tx   
  … … … … … … … … … … …  

4  N u«i  ­C ¸c  èng:C ¸ 
  gi   chi  r
m t ¾ng,vÞ   ªu hÞ ,gµ am  
  t si t t  t hoµng,gµ  i
  A  
t ch 
hÝ nghi cËp,gµ 
    kabi ,gµ r
r  t ¾ng gèc  ü,ngan 
m   ph¸p,t ©u  ur
 r M a… … . .
gièng 
nhËp  néi 
 
 
 
5  T¹o  èng  ­T¹o  èng  ß 
gi   gi B s÷a  b»ng ph ­ ¬ng ph¸p  cÊy  chuyÓn  ph«i (
b»ng  øng  D ïng ph«icña  étbß 
  m   s÷a cao  s¶n,t
 ¸ch  hµnh 
t nhi Òu ph«i  
,
cÊy  vµo c¸c  ß 
B c¸inéinhê  ang haigi
    m t   óp)   »ng 
:B ph ­ ¬ng 
dông 
ph¸p  nµy r
t ong hêigi
t   an ng¾n ¹o  ­ îc 
t ® nhiÒu  ß 
B s÷a chÊt  
C NSH   ­
l îng  cao  
 
 
 
 
 

 
 
M é t 
sè  t h µ n h   ù u   h ä n   i n g   © y   r å n g     i t  
  t c g è c t ë V Ö
Nam  
 
S TT  H ×
nh høc 
t Thµnh ùu  t chän,t  ¹o  èng 
gi c©y r t ång VD )
(  
1  ­ i
G èng  l
óa  T 1(T¹o a 
M   r b»ng  c¸c g©y 
h  ®b lóa  T 
M
b»ng i gam a)  ¨ng 
ta  :N suÊtt  ¨ng  12­ 15% ,c u 
  hÞ
T¹o  èng 
gi b»ng 
ph©n,t  hÊp  ©y,
c  
chèng  ®æ…  
g©y  ®étbi
  Õn 
­Lac.V 79(T¹o a õ 
    r t g©y  ®b l¹c  B¹c s b»ng i
h  a  ta 
nh©n  t¹o 
x)H ¹tt  
:  o, vá  áng,
m  dÔ  bãc,  
prcao,dÇu 
  cao.§ Ëu 
 
 
­
t ¬ng  T 55(t
D  ¹o a 
r n¨m   2000)  ¹tm µu  µng,  
:H   v to,
 
ng¾n  ngµy, hèng 
c ®æ,c u Ðt
  hÞ r  
 
­T¸o  ¸ 
m hång(T¸o 
  ®µo  µng)  ¹o a 
v (t r b»ng  ¸ch 
c
g©y  ®étbi
  Õn ¸o  i l
t G a  éc  b»ng  M U )
N  
2  ­T¹o  èng 
gi b«ng  h¸ng  ©u:G i
k s ­ èng  ®u  ®ñ  h¸ng 
k
viut
r  
T¹o  èng  íi
gi m   
­ Ëu ­ ¬ng  h¸ng  ©u:  µ  hua 
§ t k s ­c c chÝ c
n  hËm  
b»ng  ü huËt
k t  
­chuèi  chÝ c
n  hËm ,x  oµi   n  hËm   huÈn    ­ a 
chÝ c c bÞ ®
chuyÓn  gen 
vµo  ¶n  uÊt
s x  
 
­ hËp  èng 
N gi lóa chuyÓn  gen  Çu  t
gi vi am i  
nA chuÈn 
bÞ ­ a 
 ® vµo  ¶n  uÊt
s x  
3  ­T¹o  èng 
gi d©u  3n:  L¸ o,
t dµy,n¨ng 
  suÊtt
 ¨ng;  
P hèi 
hîp  ÷a 
gi ®ét D ­ a 
  hÊu  3n: u¶ o,k
Q t   h«ng  ­
h¹t  ¶n  îng 
,s l t¨ng 
biÕn  µ   ¹o 
v l tai ­Lóa  20(Lai dßng 
A    
2  ®bH 20x  30)  T 10… …  
H ;D
4  ­ g«    i d(Lai ÷a  dßng 
N l B «si  
ai  
gi 2  thuÇn  h¸c 
k
nh©u)   
­ g«  ao ö(N g« au)   
N B t   r ;l ®¬n  ÷a 
ai gi 2 
gi ­
T¹o  èng  u hÕ  dßng244/
t 2649  LV2D :N g¾n 
x    ngµy,m Ët®é r
    tång 
l   1 
ai F dµy,û  b¾p 
t l Ö  cao( 3 
2­ b¾p)   
,prcao,gi  Çu  t m i
via  n 
­Lóa  ;c c
l   µ  hua 
ai VT 3:N g¾n 
  ngµy,c n 
  hÝ sím , ai
s  
qu¶( 15­18qña/ ©y) hêi an hu 
c ,t  gi t ho¹c k
h  Ðo 
dµi … … . 
… .
5  ­ i
G èng  ng«  ngät  am  
,c kh«ng  h¹t   
,æi kh«ng  h¹t 
,
m Ý m ói
t
   ®á,hång  h«ng 
  k h¹t … .
…  
N hËp néi èng   
 gi
tång  c nghi
r t
hÝ h     
 
6  ­ t
¹o  èng 
gi khoai ©y 
 
t cñ nhá(k
  hoai ©y  i )
 t m ni 
­ Gi tÇm   ­ ¬ng 
èng r h
T¹o  èng 
gi b»ng  ­ ­nhi
Òu  èng 
gi hoa  quý 
c«ng nghÖ Õ 
t bµo 


 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản