Thảo luận "Mối quan hệ biện chứng giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội"

Chia sẻ: Caothithuy Mui | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

1
1.962
lượt xem
287
download

Thảo luận "Mối quan hệ biện chứng giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tồn tại xã hội : Là khái niệm triết học dùng để chỉ sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. Ý thức xã hội: Là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội bao gồm : tư tưởng quan điểm, tình cảm, tâm trạng, tập quán, truyền thống…..phản ánh sự tồn tại của xã hội trrong từng giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận "Mối quan hệ biện chứng giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội"

 1. BÀI THẢO LUẬN Mối quan hệ biện chứng giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội GV : Nguyễn Thị Thanh Hòa Nhóm :7
 2. Tồn tại xã hội + ý thức xã hội=??? I. Khái niệm : 1. Tồn tại xã hội : Là khái niệm triết học dùng để chỉ sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội
 3. Tồn tại xã hôi Gồm những yếu tố nào? Dạ xin 2 anh cho em xin trợ giúp từ khán giả
 4. Tồn tại xã hội Tồn tai xã hội Hoàn cảnh Điều kiên Phương thức địa lí dân số sản xuất
 5. 2. Ý thức xã hội Là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội bao gồm : tư tưởng quan điểm, tình cảm, tâm trạng, tập quán, truyền thống…..phản ánh sự tồn tại của xã hội trrong từng giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử
 6. Phân loại ý thức Tâm trạng Tâm li xã hội Thói quen Tình cảm Ý thức Xã hội Quan điểm Hệ tư tưởng Lí luận Học thuyết Ý thức thông thường Ý thức xã hội Ý thức luận
 7. II. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội 1. Ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định  Đời sống tinh thần của xã hội hình thành và phát triển trên cơ sở của đời sống vật chất  Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Tồn tại nào ý thức ấy
 8. 1. Ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định
 9. 1. Ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định  m Của cải Xã hội Công cụ Nguyên thủy Lao động dư thừa Chính trị Xã hội pháp luật Chiếm hữu quan điểm … Nô lệ
 10. 2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 2.1 Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội Ý thức xã hội có tính độc lập tương đối trong sự ràng buộc của tồn tại xã hội:  Ý thức xã hội chỉ có thể biến đổi sau khi có sự biến đổi của tồn tại xã hội  Do sức mạnh của thói quen, tập quán, truyền thống cũng như tính bảo thủ lạc hậu của một số hình thái ý thức xã hội
 11. 2.1 Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội  Ý thức xã hội luôn gắn với lợi ích của những nhóm người, những giai cấp nhất định trong xã hội. Vì vậy những tư tưởng cũ, lạc hậu thường được lực lượng phản tiến bộ lưu giữ và truyền bá nhằm chống lại lực lượng tiến bộ  VD: Quan điểm trọng nam khinh nữ, tục cúng ma rừng để chữa bệnh của đồng bào dân tộc, tảo hôn….
 12. 2.2 Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội  Trong những điều kiện hoàn cảnh nhất định tư tưởng của con người đặc biệt là những tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội  VD: C.Mác đã dự báo được quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa sẽ bị thay thế bởi quan hệ sản xuất tiến bộ hơn
 13. 2.2 Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội  Khi nói tư tưởng tiên tiến có thể vượt trước tồn tại xã hội thì không có nghĩa ý thức xã hội không còn bị tồn tại xã hội quyết định mà là cho đến cùng nó luôn bị tồn tại xã hội quyết định
 14. 2.3 Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển  Quan điểm lí luận của mỗi thời đại được tạo ra trên cơ sở kế thừa những tài liệu lí luận của thời đại trước  Trong xã hội có giai cấp tính chất kế thừa của ý thức xã hội gắn với tính chất giai cấp của nó
 15. 2.4 Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội trong sự phát triển của chúng  Ở mỗi hình thái ý thức có những mặt, những tính chất không phải là kết quả phản ánh một cách trực tiếp của tồn tại xã hội  Ở mỗi thời đại có những hình thái ý thức nổi lên hàng đầu thì sẽ tác động mạnh đến các hình thái ý thức khác  Ý thức chính trị thường có vai trò đặc biệt quan trọng
 16. 2.5 Ý thức xã hội có khả năng tác động trở lại tồn tại xã hội  Mức độ ảnh hưởng của tư tưởng đối với sự phát triển xã hội phụ thuộc vào những điều kiện lịch sử cụ thể, vào tính chất của các mối quan hệ kinh tế mà trên đó tư tưởng nảy sinh  Sự tác động của ý thức xã hội tới tồn tại xã hội biểu hiện qua hai chiều hướng. Nếu ý thức xã hội tiến bộ thì tác động thúc đẩy sự tồn tại xã hội phát triển và ngược lại
 17. KẾT LUẬN  Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Đây là nguyên lí cơ bản, đánh dấu sự đối lập căn bản giữa thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm về xã hội  Ý thức xã hội có tính độc lập tương đối

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản