Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: zenith0102

Thảo luận đề tài: Quan điểm Hồ Chí Minh về con người và chiến lược “trồng người”.Vận dụng quan điểm đó vào sự nghiệp đổi mới nước ta hiện nay. Nội dung chính: Quan điểm HCM vè con người. Quan điểm HCM về chiến lược trông người. Sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của nước ta.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Quan điểm Hồ Chí Minh về con người và chiến lược 
“trồng người”.Vận dụng quan điểm đó vào sự nghiệp 
đổi mới nước ta hiện nay
Nhóm 15
Nguyễn Quỳnh Hương
Phạm Mạnh Linh
Trần Đình Hoàng
Giáo viên hướng dẫn
Sưu tầm : zenith™ Nguyễn Thị Hồng Vân
 Quan điểm HCM về con người

 Quan điểm HCM về chiến lược trông người

 Sự
vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của
nước ta
Quan điểm HCM về con người
 Tư tưởng Hồ Chí Minh là bước phát triển mới của chủ nghĩa
Mac-Lenin, được vận dụng 1 cách sáng tạo vào thực tiễn giải
phóng dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Điều cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc
gắn liền với giải quyết xã hội và giải phóng con người.
Trong đó vần đề con người là vấn đề lớn, được đặt lên hàng
đầu và là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội
dung tư tưởng của người
Quan điểm HCM về con người
 Tin ở dân, dựa vào dân, tổ chức và
phát huy sức mạnh đoàn kết toàn
dân, bồi dưỡng, đào tạo và phát
huy mọi năng lực của dân (ở từng
cá nhân riêng lẻ và của cả cộng
đồng), đó là tư tưởng được Hồ Chí
Minh vận dụng và phát triển trong
toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách
mạng giành độc lập dân tộc cũng
như xây dựng đất nước.
Quan điểm HCM về con người


 1. Đối với Hồ Chí Minh, con người vừa tồn tại vừa tư
cách cá nhân, vừa là thành viên của gia đình và của cộng
đồng, có cuộc sống tập thể và cuộc sống cá nhân hài hòa,
phong phú. Người đã nêu một định nghĩa về con người:
"Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn.
Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người
Quan điểm HCM về con người Khi bàn về chính sách xã hội, cũng như ở mọi nơi, mọi lúc,
trong mọi hoàn cảnh, Người luôn quan tâm đến nhu cầu, lợi
ích của con người với tư cách nhu cầu chính đáng.

 Đem lại lợi ích cho con người chính là tạo ra động lực vô
cùng lớn lao cho sự nghiệp chung, vì nếu như những nhu cầu,
lợi ích của mỗi cá nhân không được quan tâm thỏa đáng thì
tính tích cực của họ sẽ không thể phát huy được.

 Trong khi phê phán một cách nghiêm khắc chủ nghĩa cá nhân,
Người viết: "Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải
là "giày xéo lên lợi ích cá nhân". Mỗi người đều có tính cách
riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia
đình mình".
Quan điểm HCM về con người
 2. Con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh không tồn tại như
một phạm trù bản thể luận có tính trừu tượng hóa và khái
quát hóa, mà được đề cập đến một cách cụ thể:

+ Đó là nhân dân Việt Nam, những con người lao động nghèo khổ
bị áp bức cùng cực dưới ách thống trị của phong kiến, đế quốc.

+Là dân tộc Việt Nam đang bị đô hộ bởi chủ nghĩa thực dân .

+Và mở rộng hơn nữa là những "người nô lệ mất nước" và "người
cùng khổ".
Quan điểm HCM về con người


 Theo Logic phát triển tư tưởng của Người là xuất phát từ chủ
nghĩa yêu nước để đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đến với chủ
nghĩa quốc tế chân chính,khái niệm "con người" của Hồ Chí
Minh tiếp cận với khái niệm "giai cấp vô sản cách
mạng". Người đề cập đến giai cấp vô sản cách mạng và sự
thống nhất về lợi ích căn bản của giai cấp đó với các tầng lớp
nhân dân lao động khác (đặc biệt là nông dân).

 Người nhận thức một cách sâu sắc rằng, chỉ có cuộc cách mạng
duy nhất và tất yếu đạt tới được mục tiêu giải phóng dân tộc,
giải phóng giai cấp và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự nô dịch,
áp bức. Toàn bộ các tư tưởng, lý luận bàn về cách mạngvề thực
chất chỉ là sự cụ thể hóa bằng thực tiễn tư tưởng về con
người của Hồ Chí Minh.
Quan điểm HCM về con người
Quan điểm HCM về con người

 Trong lý luận về xây dựng chế độ mới, Hồ Chủ tịch đã
khẳng định xây dựng chế độ dân chủ nhân dân gắn liền với
việc thực hiện bước tiến lên chủ nghĩa xã, vì như Người nói:
"Đây là cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những cái gì đã
cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi". Cuộc
chiến đấu ấy sẽ không đi đến thắng lợi, nếu không "dựa vào
lực lượng của toàn dân".

 Theo Người: "Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã
hội trước hết là làm cho nhân dân lao động thoát khỏi bần
cùng , làm cho mọi người có công ăn việc làm , được ấm no
và được sống đời hạnh phúc”
Quan điểm HCM về con người Tóm lại: Quan niệm về con người, coi con người là một
thực thể thống nhất của "cái cá nhân" và "cái xã hội", con
người tồn tại trong mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân
với cộng đồng, dân tộc, giai cấp, nhân loại; yêu thương con
người, tin tưởng tuyệt đối ở con người, coi con người vừa
là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp giải phóng xã
hội và giải phóng chính bản thân con người, đó chính là
những luận điểm cơ bản trong tư tưởng về con người của
Hồ Chí Minh. Tư tưởng về con người của Người thông qua
thực tiễn cách mạng của Người thông qua thực tiễn cách
mạng đã trở thành một sức mạnh vật chất to lớn và là nhân
tố quyết định thắng lợi của chính sự nghiệp cách mạng ấy.
1. Trồng người là một sự nghiệp có tính chiến
lược
 Người khát khao biến khát vọng “ khai dân trí” của cha ông
thành hiện thực và đưa sự nghiệp “trồng người” trở thành sự
nghiệp chiến lược
=> Do đó từ khi có chính quyền, Hồ Chí Minh đã thực hiện một
sự nghiệp "khai dân trí" rộng lớn chưa từng có trong lịch sử
nước ta đã thu được những thành công hết sức to lớn, mặc dù
sự nghiệp ấy được tiến hành trong điều kiện chiến tranh
khốc liệt.
 Người đã xác định “chống giặc dốt” là nhiệm vụ thứ tư trong
sáu nhiệm vụ cấp bách nhất của đất nước lúc bấy giờ, là
bước khởi đầu và cũng là nhiệm vụ thường xuyên của sự
nghiệp mở mang dân trí
"Dốt nát cũng là kẻ địch... Địch thực dân
dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến
lược ngu dân. Địch dốt nát dựa vào
địch thực dân để đưa dân ta vào nơi
mù quáng... Một dân tộc dốt là một
dân tộc yếu”.
“Dân rất thông minh, quần chúng kinh
nghiệm, sáng kiến rất nhiều, chỉ cần
mình có biết học hay biết lợi dụng mà
thôi"
“Phải học, học ở nhà trường, học trong
sách vở, học ở quần chúng nhân dân,
không học quần chúng là một sai lầm
lớn”.
 Người nhấn mạnh, đề cao, nêu bật vai trò của GD-ĐT, xây dựng con
người mới XHCN , coi đó là 1 chiến lược lâu dài: “Vì lợi ích mười
năm trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm trồng người". Người luôn đặt
lòng tin vào khả năng của GD.
 Người nói “ Mỗi con người đều có cái thiện và cái ác trong lòng, ta

phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa
mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách
mạng”. Nếu như Khổng Tử coi “ Nhân chi sơ tính bổn thiện” và
Tuân Tử coi “ Nhân chi sơ tính bổn ác”, thì Người lại cho rằng:
“Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn/ Phần nhiều do GD mà nên".
=> khẳng định: “...có gì vẻ vang hơn là nghề giáo dục đào tạo những
thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng CNXH và CNCS. Người

thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ
vang nhất".
2. Tư tưởng "trồng người" của Hồ Chí Minh rất khoa
học và toàn diện, cả về nội dung và phương pháp.
   Người luôn có một lòng yêu thương, tin tưởng mãnh liệt ở thanh
niên, ở thế hệ trẻ, thấy trước những đỉnh cao mà con người Việt
Nam sẽ phải đạt tới: “Non sông Việt Nam có
trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc
Việt Nam có bước tới đài vinh quang
để sánh vai các cường quốc năm châu
được hay không, chính là nhờ một
phần lớn ở công học tập của các em".
 Người chỉ rõ: "Việc xây dựng con người cũng phải có ý định rõ
ràng như nhà kiến trúc".
 Trong việc "trồng người", Hồ Chí Minh bắt đầu từ xây dựng nền

tảng đạo đức. Người thường xuyên bồi đắp cái nền tảng ấy cho con
người. Người khẳng định: “Cũng như sông có nguồn mới có nước,
không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây
héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài
giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
⇒ Người đòi hỏi tất cả mọi người không

trừ một ai, không trừ một cấp nào đều
phải thường xuyên trau đồi đạo đức
cách mạng cho bền vững.
 . Hồ Chí Minh hết sức coi trọng đạo đức. Song cũng rất mực coi
trọng tài năng. Người trân trọng đón mời, ưu đãi và trao thực chức,
thực quyền cho những người có tài năng.
 Mặt khác, Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi người phải tinh thông nghiệp
vụ của mình, ai cũng đều phải có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Làm bất cứ việc gì, làm bất cứ ở đâu mà không thành
thạo sẽ gây ra tác hại. Đặc biệt là trong bộ máy Nhà nước, hoạt
động của nó liên quan đến toàn bộ đời sống xã hội, sự không thành
thạo công việc sẽ dẫn đến tác hại khôn lường. => Bởi vậy, Hồ Chí
Minh rất quan tâm, coi trọng và khuyến khích việc "chiêu hiền đãi
sĩ", "cầu người hiền tài" và luôn nhắc nhở phải "khéo dùng cán bộ",
phải "hiểu và đánh giá đúng cán bộ”, “có gan cất nhắc cán bộ”,
“dụng nhân như dụng mộc” , “muôn việc thành công hay thất bại
đều do cán bộ tốt hay kém”.
3. Sự nghiệp “trồng người” còn là sự quy tụ ở mẫu
người hoặc các mẫu người, được xây dựng về mặt lí
thuyết và trong thực tế.
Người từng chỉ ra rằng: trong xã hội không có áp bức, bóc lột thì
"thánh hiền" là hàng triệu con người có thật trong nhân dân. Sẽ là
thiếu sót nếu không chú ý tới 1 điểm độc đáo của Hồ Chí Minh trong
việc “trồng người” và nó liên quan đến mẫu người.
=> Đó là tư tưởng và sự quan tâm của Người đến vấn đề “người tốt,
việc tốt”.
 Nhưng để trở thành "người tốt", tuy
dễ nhớ, dễ làm phải tự đòi hỏi
mình, tự chế ngự và tự nâng mình
lên mới có thể vượt qua được thói
quen làm những "việc tốt" bình
thường nhất, để từ triệu người tốt,
việc tốt sẽ ươm mầm, chở che,
nâng niu cái thiện, đẩy lùi cái ác mở
mọi nơi, mọi lúc.Sự quan tâm của Bác đến vấn
đề “người tốt, việc tốt”
 Hồ Chí Minh chỉ rõ : Lấy
gương người tốt, việc tốt
để hằng ngày GD lẫn nhau
là một trong những cách tốt
nhất để xây dựng Đảng,
xây dựng các tổ chức cách
mạng, xây dựng con người
mới, cuộc sống mới.
Với tư tưởng tất cả vì con
người và với chiến lược
“trồng người” Hồ Chí Minh đã
bồi dưỡng nhân tài, nâng cao
dân trí, phát triển nguồn nhân
lực “vì sự nghiệp trăm năm
phải trồng người”. Người rất
coi trọng trí thức, quý trọng
người lao động trí óc, xem trí
thức văn hoá là cái ‘chìa khoá”
để nhân dân lao động thực
hiện vai trò làm chủ của mình.
 Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập,lấy
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư
tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Tư tưởng về con người của
Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán với tư tưởng về con
người của Hồ Chí Minh , thể hiện qua đường lối lãnh đạo cách
mạng và qua các chủ trương chính sách của Đảng trong suốt quá
trình Đảng lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
 Ngày nay, khi mà cả nước đang bước vào hội nhập sâu rộng với
nền kinh tế quốc tế, để đưa đất nước “sánh vai với các cường
quốc năm châu” và để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành
nước công nghiệp hiện đại thì chiến lược phát triển con người
càng được chú trọng hơn bao giờ hết, con người phải trở thành
mục tiêu và động lực cho sự phát triển
 Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, với quan
điểm đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ, đổi mới phong
cách lãnh đạo và công tác, Đảng ta đã triển khai sâu rộng công tác xây dựng
đảng nói chung và giáo dục ĐĐCM đối với CBĐV nói riêng.
 Từ năm 1987 đến 2004, BCH Trung ương và Bộ Chính trị các khóa đã ban
hành 15 nghị quyết chuyên đề về xây dựng đảng trên các lĩnh vực chính trị,
tư tưởng, cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng.
 Trước những thử thách khắc nghiệt của kinh tế thị trường, mở rộng dân
chủ, mở cửa hội nhập với thế giới, tuyệt đại đa số CBĐV vẫn tin tưởng
vào đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Họ đã khắc phục
gian khổ, khó khăn, vượt qua thử thách, hăng hái đi đầu trong công cuộc
đổi mới, được dân tin, dân phục, dân yêu.
 Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đối mặt với một thực tế là tình trạng một
bộ phận không nhỏ CBĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống diễn ra ngày càng phổ biến và trầm trọng.
+ Phải nghiêm khắc nhìn nhận thực trạng, nguy cơ đó với tinh
thần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, theo tinh thần Hồ Chí
Minh: “Chúng ta đã không hề che giấu sai lầm, trái lại chúng ta
đã thật thà tự phê bình và tích cực sửa chữa” .
+ Đặc biệt coi trọng các biện pháp giáo dục nhằm làm cho
CBĐV thấy rõ vai trò, vị trí của mình trong Đảng và trong xã hội,
có nhận thức đúng về những nguyên nhân dẫn tới sự suy thoái, từ
đó thấy rõ sự cần thiết phải nâng cao tư tưởng chính trị, chăm lo
tu dưỡng ĐĐCM, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện sa
sút phẩm chất đạo đức .
 Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được phổ
biến giảng dạy trong các cấp , các
trường ,giúp học sinh, sinh viên xây
dựng bước đầu phẩm chất chính trị ,
đạo đức Cách mạng .
 Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh ,
Đảng ta chủ trương xóa nạn mù chữ
,phổ cập giáo dục lên các vùng sâu vùng
xa . Cán bộ Đảng viên phấn đấu do
dân , vì dân , đi sâu vào trong quần
chúng nhân dân mà lắng nghe nguyện
vọng của nhân dân .
 Không chỉ rèn luyện về đạo đức và học
vấn , trường học các cấp , các ngành và
Đảng ta hiện nay rất chú trọng vào phát
triển khả năng của con người . Tiến tới
con người xã hội mới , có đủ tài năng và
đ ức đ ộ .
 Trước mắt và cả về lâu dài
ta có rất nhiều việc cần làm
để thực hiện chiến lược đó
nhưng trước tiên, trong lúc
này, các cấp, các ngành cần
phải ra sức đẩy mạnh Cuộc
vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”, ra sức thực hành
tiết kiệm, chống tham ô, lãng
phí, quan liêu; quyết tâm xây
dựng nước ta thành một xã
hội thực sự công bằng, dân
chủ, văn minh như Bác Hồ
từng mong muốn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản