Thay đổi lối sống: Không khó!

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
3
download

Thay đổi lối sống: Không khó!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bạn hô quyết tâm sẽ thay đổi, thay đổi trong năm mới. Nào giảm cân, ăn uống hợp lý, bỏ thuốc, tiết kiệm tiền… Bạn thừa biết rằng nói dễ hơn làm rất nhiều. Làm thế nào đây?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thay đổi lối sống: Không khó!

  1. Thay i l i s ng: Không khó! Không bi t ây là l n th bao nhiêu b n hô quy t tâm s thay i, thay i trong năm m i. Nào gi m cân, ăn u ng h p lý, b thu c, ti t ki m ti n… B n th a bi t r ng nói d hơn làm r t nhi u. Làm th nào ây? Có m t k ho ch BS. TS Michael Finkelstein (M ) cho r ng b n nên quên h t t t c nh ng k ho ch mà ã t ng b th t b i trư c ây. Hãy nh s b c ng r t khác v i s chu n b k lư ng.
  2. Cu c s ng c a tôi Hãy vi t ra m c tiêu, nh ng con ư ng i t i m c tiêu ó và nhìn vào gương. Ch p nh n cu c s ng như hi n t i trư c khi b t tay vào s thay i. Có m t k ho ch. T t c chúng ta thư ng có nh ng b c ng cho nh ng thay i nhưng khi c n có quy t nh, hành ng c th thì l i th y khó khăn. T ng bư c nh . Hãy b t u v i nh ng bư c th t nh . Hãy làm tr n v n m t m c tiêu nào ó trong 1
  3. kho ng th i gian ng n và theo cách này, b n s không b “ng p” và r i lãng quên nó lúc nào không bi t. Óc th c t . B n s có c m giác chán n n n u b n t o ra nh ng cái ích mà b n không th t ư c. Nh ng quy t nh thay i l i s ng c n ph i mang l i cho b n c m giác thành công trong m i l n th c hi n và u n h ng ngày. B t u t nh ng m c tiêu nho nh Theo TS LeslieBeth Wish (M ), nh ng v n l n nh t khi ưa ra nh ng quy t nh thay i vào năm m i là nó quá l n lao. Nhà tâm lý h c này cho r ng: “Th t d dàng quét s ch nh ng chuy n bu n trong năm cũ cũng như ưa ra nh ng l i h a h n vĩ i cho năm m i cho nh ng thói quen c h u như b thu c lá hay d y s m hơn i b th d c… K t qu là nhi u ngư i, ch m i ngày
  4. th 3 c a năm m i thôi nhưng ã th t h a t i 2 l n trong quy t nh m i” và bà khuyên: “ ng ưa ra quá nhi u d nh m t lúc. Ch nên ưa ra nh ng m c tiêu nho nh như d y s m hơn 1 chút so v i trư c ó và i b theo s c kh e c a mình”. Trung th c v i chính mình Michael Ellner, c v n tâm lý và là nhà thôi miên, cho r ng m c tiêu c n ph i v i t i ư c n u chúng ta không mu n g p tr ng i. “Nhi u ngư i th t b i trong vi c t ư c m c tiêu c a mình ơn gi n là vì h thi u tính th c t . ưa ra và th c hi n m t k ho ch thì c n ph i có t ng t ng bư c, t ng bư c t t i cái ích ó. Như th , ích t i m i d dàng”, Ellner gi i thích. Hãy t p trung vào nh ng gì b n mu n thay vì nh ng gì b n không mu n. Thi t l p l i s ng
  5. TS Eric Plassker, chuyên gia s c kh e và là tác gi c a cu n sách L i s ng 100 năm, không ng h s thay ib t u t năm m i b i vì ông cho r ng s kh i u này có th b t kỳ vào lúc nào và có th kéo dài trong nhi u năm sau ó. Theo Plassker, ngay khi lúc nào nghĩ mình c n thay i thì hãy hành ng ngay. Hãy nó di n ra h ng ngày, trong t ng ho t ng, sinh ho t…
Đồng bộ tài khoản