Thế chân vạc trong quản lý doanh nghiệp - Mô hình 3D

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
16
download

Thế chân vạc trong quản lý doanh nghiệp - Mô hình 3D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Sự thỏa mãn của khách hàng - khi mua sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp khách hàng tin rằng họ nhận được giá trị tốt. - Hiệu quả trong việc sử dụng vốn và các nguồn lực khác của doanh nghiệp. - Sự thỏa mãn của người lao động - tiền lương và các khoản phụ cấp, nhu cầu phát triển nghề nghiệp và nhu cầu cá nhân có thỏa mãn không.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thế chân vạc trong quản lý doanh nghiệp - Mô hình 3D

  1. Th chân v c trong qu n lý doanh nghi p - Mô hình 3D Dù ai nói ng nói nghiêng Lòng ta v n v ng như ki ng ba chân S n nh c a ki ng ba chân hay th chân v c ư c v n d ng ph bi n không ch trong các câu hát dân gian, trong l ch s như C u nh kinh thành HU hay trong truy n Tam Qu c mà còn ư c c p trong khoa h c qu n lý. M i ây, giáo sư Kopelman, trư ng qu n tr kinh doanh New York ã xu t mô hình 3D (three dimensions) trong qu n lý. Theo giáo sư, s thành công c a doanh nghi p d a trên ba y u t cơ b n: - S th a mãn c a khách hàng - khi mua s n ph m hay d ch v c a doanh nghi p khách hàng tin r ng h nh n ư c giá tr t t. - Hi u qu trong vi c s d ng v n và các ngu n l c khác c a doanh nghi p. - S th a mãn c a ngư i lao ng - ti n lương và các kho n ph c p, nhu c u phát tri n ngh nghi p và nhu c u cá nhân có th a mãn không.
  2. K t lu n c a Kopelman d a trên cơ s m t công trình nghiên c u các mô hình kinh doanh, t ch c phu chính ph và chính ph . Kopelman ch n i tư ng kh o sát là ngư i lao ng vì theo ông trong n n kinh t d ch v , c bi t i v i n n thương m i i n t ngư i lao ng tr nên quan tr ng hơn bao gi h t, trên c i ngũ qu n lý, khách hàng và c ông c a doanh nghi p vì nh ng lý do sau ây: - Ngư i lao ng là ngu n thông tin t t nh t v th c ti n kinh doanh c a công ty - Th a mãn nhu c u c a ngư i lao ng là bư c kh i u trong vi c thu ư c s th a mãn c a khách hàng theo nguyên lý: Công ty không th mong i ngư i lao ng i x v i khách hàng t t hơn nh ng gì h ư c công ty ix . - N u công ty mu n nâng cao tính hi u qu trong kinh doanh làm vui lòng khách hàng thì ngư i lao ng ph i ư c vui trư c. N u không, chính m c tiêu nâng cao hi u qu kinh doanh s "khai thác" s c lao ng c a ngư i lao ng và khi n h có th s b doanh nghi p i nơi khác.
  3. Mô hình qu n lý c a Kopelman ã ư c ánh giá cao. Gerald Olivero, Giám c Công ty Tư v n Gi i pháp Ngu n Nhân l c chuyên d y qu n lý cho các giám c doanh nghi p New York nói: "Công trình nghiên c u này có th giúp các nhà qu n lý hi u công vi c c a h t t hơn. Các nhà qu n lý doanh nghi p thư ng c g ng làm nh ng gì v th c a h . Công trình c a Ti n sĩ Kopelman giúp nhà qu n lý th c hành công vi c c a h "tr n gói mà ơn gi n". Các công ty l n c a M cũng ã áp d ng k t qu nghiên c u c a Kopelman. Xeror, công ty 20 t ô la là m t ví d . Sau khi ã xâm nh p vào nhi u lĩnh v c như xu t b n, ph ki n máy tính và các lĩnh v c khác nhưng không thành công, Xeror ã nh hư ng kinh doanh trong lĩnh v c x lý văn b n. Ngày nay, Xerox ã th a mãn
  4. khách hàng c a mình t các t ng công ty n các doanh nghi p nh v i các máy photocopy, máy in, máy fax. Trên lĩnh v c qu n lý tài chính Xeror ư c Fortune bình ch n là m t trong nh ng công ty hàng u trong s 500 công ty l n c a M . Xeror mag l i l i su t u tư cho c ông n 62% trong nh ng năm qua, c hai nh ch và cá nhân. Công ty ư c t p chí Fortune x p h ng trong s 100 công ty ng u c a M . Trong quan h v i ngư i lao ng, Xerox là m t trong nh ng công ty M d n u trong vi c giành ư c s trung thành và s t n t y c a ngư i lao ng. Theo m t báo cáo nghiên c u c a Trung tâm nghiên c u ngu n nhân l c cao c p c a i h c Cornel, trong m t k nguyên mà trung bình các giám c gi v trí công ty kho ng 3,5 năm. M t ph n c a s thành công trong quan h v i ngư i lao ng vì công ty am k t cho phép ngư i lao ng th c hi n quy n c a mình. t năm 1995, công ty t o ra nh ng i t qu n, tăng cư ng hu n luy n giúp cho các i di n khách hàng ho t ng hi u qu . Công ty t ng huy chương và ghi tên lên b ng danh d i v i nh ng ngư i óng góp c i ti n quy trình công vi c và phát tri n các k ho ch hành ng th c ti n. Hơn n a, công ty có ch khen thư ng b ng ti n m t, hi n v t và các ph n thư ng này ư c nâng c p liên t c. Trong m t th trư ng mà s trung thành c a ngư i lao ng tr nên b t bình thư ng, s th a mãn c a ngư i lao ng óng m t vai trò l n trong vi c gi chân h . Nhi u công ty g p khó khăn trong
  5. vi c gi ngư i lao ng có tay ngh cao vào nh ng th i i m nhu c u v tài năng ang c n kíp. Chi phí cho vi c thay th ngư i lao ng có k năng có th t o ra m t kênh tháo c n ngu n tài chính c a doanh nghi p. Theo tính toán c a giáo sư Kopelman, công ty tiêu t n t 1 n 2,5 l n m c lương cơ b n tìm ra ngư i thay th v trí còn tr ng c a m t ngư i lao ng có k năng ã ra i. Trong b i c nh ch s th t nghi p trong n n kinh t th p, s gi chân ngư i lao ng còn khó khăn hơn nhi u vì có nhi u cơ h i ngh nghi p v i m c lương h p d n. Theo Kopelman, mô hình c a ông ch là m t s úc k t t th c ti n, nhi u công ty ã áp d ng mô hình qu n lý 3D t ngày u thành l p. Sam Walton, sáng l p viên công ty Wal-Mart luôn n l c vì s th a mãn c a khách hàng, tăng trư ng ngu n v n và s th a mãn c a ngư i lao ng. Nh v y, công ty ã tăng trư ng g p ôi t ng năm m t k t năm 1962. Gi ng như nhi u nhà sáng nghi p n i ti ng khác, Walton tin r ng "cách th c mà qu n lý công ty i x v i ngư i c ng s là phiên b n chính xác nh ng gì c ng s i x v i khách hàng". M i quan tâm c a Wal-Mart iv i 900.000 ngư i lao ng c a công ty là m t huy n tho i: Công ty là t ch c u tiên chào m i s chia s l i nhu n và c phi u quy n ch n cho các c ng s . Wal-Mart còn n i ti ng v vi c chia s thông tin v i ngư i lao ng và tôn tr ng ý tư ng c a h . Vào m i sáng th b y, văn phòng c a Walton m c a ti p và ón nh n
  6. nh ng ý tư ng c a ngư i lao ng theo chương trình ông t tên: "Tôi có m t ý tư ng" hay "L y Chúa! Hôm nay là th hai" - nghĩa là, thay vì "m t thư hai, tai th b y" i v i sinh viên hay "c t cơm, bơm xe" i v i công nhân viên, Sam Walton mu n ngư i lao ng trong công ty c a ông nóng lòng n công ty và hăng hái làm vi c t m i sáng u tu n n cu i tu n!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản