Thế giới đó đây 1

Chia sẻ: Dao Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
127
lượt xem
30
download

Thế giới đó đây 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một nhóm các nhà doanh nghiệp và cư dân Nhật Bản ở Tokyo đã công bộ một dự án đầy tham vọng trị giá 367 triệu USD để xây dựng tháp cao nhất thế giới tại công viên nổi tiếng Ueno ở thủ đô Tokyo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thế giới đó đây 1

 1. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 1 MUÅC LUÅC Dûå aán xêy thaáp cao nhêët thïë giúái taåi Tokyo ................................. 5 Khöng àûúåc dûå àaám cûúái con gaái chó vò coá ria meáp ...................... 5 Quaãng caáo trïn thên boâ .................................................................. 6 Phaãn àöëi meâo trong caác vúã kõch ..................................................... 6 Maáy bay “haå caánh” trïn mui xe! .................................................... 7 Nhêåt Baãn töí chûác sinh nhêåt lêìn thûá 100 cuãa thuá nhöìi böng...... 7 Tiïët kiïåm nûúác bùçng caách tùæm chung voâi hoa sen ....................... 8 Quaã bñ ngö nùång 565kg................................................................... 8 Bõ bùæt ba lêìn trong 3 tiïëng àöìng höì ............................................... 9 Ruâa thñch tùæm nûúác noáng ............................................................... 9 Tûå tûã vò muöën àûúåc lïn thiïn àûúâng ........................................... 10 Bõ sa thaãi vò... coá haânh àöång aác àöåc vúái thuá vêåt.......................... 10 Tröåm lêìm xe caãnh saát ................................................................... 11 Tröåm biïíu tònh............................................................................... 11 Cùåp àöìng tñnh àêìu tiïn trïn thïë giúái cOÁ... 4 con ........................ 12 kyã luåc keåp 153 chiïëc keåp àöì trïn mùåt.......................................... 13 Àaám cûúái khöng cêìn chuá rïí .......................................................... 13 Cûáu söëng baån nhúâ bùæt chûúác theo phim...................................... 14 Möåt tïn cûúáp boã laåi 2 caái rùng vaâng khi chaåy tröën .................... 14 Con chûa àau, böë àaä bïånh ............................................................ 15 Xay xón khi àiïìu khiïín xe ngûåa cuäng bõ tûúác bùçng laái xe......... 15 5 triïåu baãng Anh cho 18 phuát laâm viïåc ....................................... 15 Keã àaâo têíu khöng may mùæn ......................................................... 16 Khi ngûúâi yïu cuãa nûä nhên viïn nhaâ tuâ laâ möåt tuâ nhên .......... 16 Àaâi tûúãng niïåm daânh cho choá ...................................................... 17 Chïë taåo kim cûúng tûâ xûúng ngûúâi ............................................. 17 Triïín laäm kem nhúá àúâi ................................................................. 18 Vuå giïët ngûúâi vaâ caái chïët ngêîu nhiïn.......................................... 18 Döò lúån daâi nhêët thïë giúái ............................................................... 19 Duâng maáy huát buåi àïí ùn tröåm nûä trang ..................................... 19 Cöng nhên vïå sinh trúã thaânh nha sô ........................................... 20 Xe caãnh saát bùçng chêët deão ............................................................ 20 Tïn cûúáp viïët chûä xêëu ................................................................... 21 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 2 Söëng xoát sau hai lêìn bõ neán... trong xe chúã raác ......................... 21 Ùn tröåm kiïíu U’c ........................................................................... 22 Saách lyã luåc Guinness múái coá gò laå?............................................... 23 Quaá beáo cuäng bõ bùæt ...................................................................... 25 Maáy caåo gêy baáo àöång................................................................... 25 Höì búi daânh cho choá bõ viïm khúáp............................................... 26 Ngoán tay àöíi lêëy vêåt bõ àaánh cùæp................................................. 26 Nheát maáy àiïån àaâm àùçng sau möng ........................................... 27 Löng àuöi ngûåa àûúåc àem baán àêëu giaá ....................................... 27 Haånh phuác ngùæn nguãi ................................................................... 28 Tûâ “AÁo daâi” cuãa Viïåt Nam àûúåc àûa vaâo tûâ àiïín Oxford........... 28 Rùng lúån moåc trong buång chuöåt ................................................... 29 Choá cuäng cêìn höå chiïëu .................................................................. 30 Con boâ coá pheáp laå........................................................................... 30 Cöng chuáa Baåch tuyïët laâ ngûúâi Italia ......................................... 31 Bõ phaåt vò ngûúåc àaäi chuöåt ........................................................... 32 Nhêìm lêîn tai haåi ........................................................................... 32 Khuãng böë bùçng thùçn lùçn chïët....................................................... 32 Nhaâ haát kõch khöng coá aánh saáng................................................. 33 Thoaát töåi nhúâ àöi giaây ................................................................... 33 Hònh troân bñ êín taåi cöng viïn Kew Gardens, Anh ..................... 34 Àaám cûúái vúái chuá rïí chó coá möåt thên trïn................................... 34 Bõ tuâ vò troâ àuâa daåi döåt ................................................................. 35 Voi taâng hònh? ............................................................................... 35 Nhûäng ngûúâi àöåc thên tòm baån àúâi.............................................. 36 Ngûåa cuäng cêìn coá taä loát ................................................................ 36 Àua caá sêëu...................................................................................... 37 Thaã nhêìm ....................................................................................... 37 Nuáp àêu cho thoaát ......................................................................... 38 Ngûúâi tûå cùæt àûát möåt phêìn thên thïí ........................................... 38 Phñ chuyïín nhûúång cêìu thuã bùçng töm tûúi ................................ 39 Quaã trûáng cuãa thaánh Allah.......................................................... 39 Chó vò ham reã ................................................................................. 40 Giêëu cocain trong... toác ................................................................. 40 Bùæt tröåm nhúâ... phên choá .............................................................. 41 Vuäng nûúác kyâ laå ............................................................................. 41 Nhaâ laâm phim bùæt phi haânh gia phaãi thïì ................................... 42 Duâng choá laâm baãng quaãng caáo di àöång....................................... 42 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 3 Baán àêëu giaá nhaâ tuâ ....................................................................... 43 Xe lûãa tûå àöång chaåy....................................................................... 43 Ài nûãa voâng traái àêët àïí àem aáo cûúái vïì cho cö dêu ................... 44 Laâm àaám cûúái dûúái hêìm moã......................................................... 44 Muöån coân hún khöng..................................................................... 45 Nûä tiïëp viïn xinh àeåp laâ möåt cêåu beá ........................................... 45 Giaãi thûúãng laå luâng: Àûúåc àöng laånh sau khi chïët .................... 45 Uöëng Pepsi truáng thûúãng veá maáy bay lïn khöng gian.............. 46 Chïët vêîn khöng yïn ...................................................................... 47 Maáy bay haå caánh ngay trïn xa löå ................................................ 47 Lêåp trang web àïí quyïn goáp tiïìn ly dõ........................................ 48 Bõ boã tuâ vò neám va ly qua cûãa söí .................................................. 48 Ngûúâi chaåy nhanh hún xe............................................................. 49 Tùæm rûãa cho David........................................................................ 49 Quaãng caáo quan taâi bùçng ngûúâi mêîu sexi .................................. 50 Nigieria - Thuã àö cuãa nhûäng cùåp sinh àöi .................................. 51 Giêëc nguã daâi... 20 nùm.................................................................. 51 Hoaân thaânh chuyïën ài àïën thùm Nhêåt sau 23 nùm.................. 52 Daám dúän mùåt caá sêëu ..................................................................... 53 Cêu laåc böå daânh cho nhûäng ngûúâi beáo phò.................................. 53 Möåt hacker cho caác nghõ sô Thuyå Àiïín ài nghó maát ................... 54 Cûúáp bùçng öëng tiïm ...................................................................... 54 Kyã luåc vïì nhiïìu vúå ......................................................................... 55 Àöíi giöëng vò con ............................................................................. 55 Ly dõ baâ vúå lùæm lúâi àïí lêëy möåt ngûúâi cêm àiïëc .......................... 56 Möåt kiïíu lûâa vúå cuä ......................................................................... 56 Mang thai 40 nùm......................................................................... 57 Nhaåc cuå bùçng rau quaã ................................................................... 57 Ngöi nhaâ cuãa nhûäng höìn ma........................................................ 58 Nhûäng tin àöìn vïì sûå kiïån ngaây 11/9 ........................................... 58 Sinh con ngay taåi àaám cûúái .......................................................... 59 Tuyïín thêìy phuâ thuyã.................................................................... 59 Bõ nghi laâ khuãng böë vò... ngöìi trong nhaâ vïå sinh lêu................. 60 Ruâa hai àêìu.................................................................................... 60 18 lêìn nhêìm vúå chûa cûúái............................................................. 61 Baáo daânh cho luác ài vïå sinh.......................................................... 61 Búi tûâ New York àïën Washington àïí tûúãng niïåm caác naån nhên ngaây 11-9.................................................................................................. 62 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 4 Viagra khöng coá taác duång vúái gêëu truác ....................................... 62 Voã öëc xaâ cûâ chûáa ngoåc luåc baão ...................................................... 63 Möåt phuå nûä bõ diïìu hêu keåp chùåt vaâo caánh tay ......................... 63 Cún söët sûã duång söë 911 úã Singapore............................................ 64 Quaá àùæt ........................................................................................... 64 Ngûúâi coá nhiïìu cêy xûúng röìng nhêët thïë giúái ............................ 65 Keã cûúáp khúâ khaåo .......................................................................... 65 Quan taâi cuãa caãnh saát trûúãng cuäng bõ àaánh cùæp ........................ 66 Ngûúâi xui xeão ................................................................................. 66 24 àoaá hoa thay lúâi xin löîi ............................................................ 67 Àûúåc böìi thûúâng 270 USD vò... khöng àûúåc ài vïå sinh.............. 67 Chó taåi chiïëc haâm giaã .................................................................... 68 Chuöåt cuäng àua xe ........................................................................ 68 Xuyát giïët chöìng vò àöëng baát bêín .................................................. 69 Chia gia taâi cho nhên viïn ........................................................... 69 Laâm meå khi múái 5 tuöíi.................................................................. 70 Bó:Tòm ngûúâi giöëng hïåt Bin Laden àïí àoáng phim...................... 71 Phaát hiïån múái vïì biïíu hiïån cuãa viïåc noái döëi ............................... 72 Chaåy marathon bùçng àêìu göëi vaâ tay........................................... 72 Hoaâng tûã Àan Maåch ài nhaâ treã bònh dên ................................... 73 Thûúãng cho baác sô vò àaä söëng àïën 100 tuöíi ................................. 73 Ngöi möå tûúng lai trúã thaânh núi yïn nghó.................................. 74 Choá ùn xe Mercedes ...................................................................... 74 Kïu goåi àoåc saách bùçng... xúi saách................................................. 75 Möëi tònh chat cuãa naâng 60 vaâ chaâng 22...................................... 75 Lùæp Microchip cho voi................................................................... 76 Àûác: tûâ chöëi àùåt tïn Bin Laden cho möåt àûáa beá......................... 76 Kiïím soaát giao thöng bùçng caãnh saát giêëy ................................... 77 Tham quan Helsinki qua àïm trong phoâng giam...................... 77 Cêy kim bõ boã quïn suöët 21 nùm trong cú thïí............................ 78 Quaán ùn trong boáng töëi................................................................. 79 Möåt kiïíu quaãng caáo àöåc chiïu...................................................... 79 Trûng baây bûác tranh lúán nhêët thïë giúái ....................................... 80 Töíng thöëng Nga Putin tûâng coá yá àõnh laâm taâi xïë ...................... 80 Söëng 104 ngaây trïn xe trûúåt döëc .................................................. 81 Khó cûu mang meâo ........................................................................ 82 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 5 DÛÅ AÁN XÊY THAÁP CAO NHÊËT THÏË GIÚÁI TAÅI TOKYO Möåt nhoám caác nhaâ doanh nghiïåp vaâ cû dên Nhêåt Baãn úã Tokyo àaä cöng böå möåt dûå aán àêìy tham voång trõ giaá 367 triïåu USD àïí xêy dûång thaáp cao nhêët thïë giúái taåi cöng viïn nöíi tiïëng Ueno úã thuã àö Tokyo. Cú cêëu múái naây àûúåc taåm thúâi àùåt tïn laâ "thaáp Tokyo múái" seä coá chiïìu cao 600m, cao hún thaáp CN (553m) taåi Toronto, Canada. Thaáp múái seä chuã yïëu àûúåc duâng laâm traåm tiïëp phaát cho caác àaâi truyïìn hònh hiïån àang sûã duång thaáp Tokyo, möåt toâa thaáp maâu àoã cao 333m àûúåc phoãng theo Thaáp Eiffel. Kïë hoaåch naây seä àûúåc chñnh thûác trònh lïn höåi àöìng thaânh phöë Tokyo vaâo thaáng 11 túái. KHÖNG ÀÛÚÅC DÛÅ ÀAÁM CÛÚÁI CON GAÁI CHÓ VÒ COÁ RIA MEÁP Möåt ngûúâi Brazil àaä khöng àûúåc pheáp tham dûå àaám cûúái cuãa cö con gaái chó vò öng coá ria meáp. Cö con gaái 19 tuöíi cuãa Ari dos Santos Tomaz laâm àaám cûúái trong möåt nhaâ thúâ Phuác êm úã Raposos, núi cêëm caác giaáo dên àïí rêu trïn mùåt. Tuy nhiïn öng Tomaz 53 tuöíi khöng phaãi laâ giaáo dên cuãa nhaâ thúâ trïn vaâ võ linh muåc cho biïët öng khöng thïí vaâo nhaâ thúâ ngay caã àïí chûáng kiïën cö con gaái laâm lïî thaânh hön. Àaám cûúái àaä bõ hoaän gêìn 3 giúâ àöìng höì trong khi gia àònh tòm sûå cho pheáp cuãa caãnh saát. Caãnh saát àaä àaáp ûáng lúâi àïì nghõ trïn nhûng cuäng cho biïët hoå khöng thïí laâm gò hún. Ngûúâi anh trai cuãa cö dêu àaä cêìm tay cö trao cho chuá rïí Joao Batista Oliveira thay cho öng böë. Öng Tomaz cho hay öng seä kiïån nhaâ thúâ. “Luác àêìu võ linh muåc toã ra rêët tûã tïë vúái töi nhûng sau àoá öng ta laåi baão rùçng töi khöng àûúåc pheáp vaâo http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 6 nhaâ thúâ vò böå ria meáp cuãa töi àûúåc coi nhû laâ möåt biïíu hiïån töåi löîi trong tön giaáo cuãa hoå” - Öng noái. QUAÃNG CAÁO TRÏN THÊN BOÂ ÚÃ Thuåy Sô, möåt cöng ty àaä biïën nhûäng con boâ thaânh caác panö quaãng caáo di àöång. Logo vaâ khêíu hiïåu cuãa caác cöng ty vaâ àûúåc sún lïn thên con boâ trûúác khi chuáng àûúåc àûa trúã laåi àöìng coã trong caác chiïën dõch quaãng caáo nhaän hiïåu. Frank Baumann, chuã tõch cöng ty quaãng caáo bùçng boâ cho biïët öng hi voång yá tûúãng trïn seä giuáp phaát triïín nïìn kinh tïë úã nöng thön. Cöng ty cung cêëp quaãng caáo cho nhûäng ai muöën coá logo, khêíu hiïåu sún úã möåt bïn thên con boâ bùçng sún xe húi. Nhûng viïåc laâm trïn àaä bõ caác töí chûác baão vïå loaâi vêåt lïn aán, hoå noái Baumann chó àún giaãn laâ muöën quaãng baá cho cöng ty öng chûá khöng phaãi laâ vò phuåc vuå cho nöng nghiïåp nhû öng tuyïn böë. Giaá àïí quaãng caáo trïn boâ tuây thuöåc vaâo kñch thûúác vaâ thúâi gian quaãng caáo, nhòn chung laâ khoaãng 250 baãng Anh PHAÃN ÀÖËI MEÂO TRONG CAÁC VÚÃ KÕCH Nhûäng ngûúâi tham gia chiïën dõch baão vïå quyïìn loaâi vêåt àang phaãn àöëi möåt raåp haát úã Haâ Lan duâng meâo àïí biïíu diïîn. Trong möåt vúã diïîn taåi raåp haát Noord-Nederlands Toneel úã Groningen, möåt con meâo bõ chôa suáng vaâo ngûúâi trong khi con kia thò dñnh àêìy nûúác xöët caâ chua. Caác töí chûác baão vïå loaâi vêåt cho biïët hoå àang chuêín bõ àem vuå viïåc ra toaâ vaâ tòm caách thuyïët phuåc toaâ aán ra lïånh cêëm sûã duång meâo trong caác vúã kõch. Öng Marjolein Ludeman, ngûúâi thuöåc töí chûác trïn noái: “Möåt con meâo phaãi àûúåc úã trong nhaâ gêìn bïn bïëp lûãa chûá khöng phaãi laâ trïn sên khêëu àïí thu huát sûå chuá yá cuãa khaán giaã.” Tuy nhiïn nhaâ saãn xuêët kõch Hans Jansen laåi noái: “Nhûäng con meâo khöng bõ àöëi http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 7 xûã tïå baåc. Baån khöng thïí ra lïånh cho chuáng laâm nhû thïë. Caác con meâo seä khöng laâm gò nïëu chuáng khöng muöën. "Sau caãnh diïîn vúái nûúác xöët caâ chua, úã hêåu trûúâng con meâo àûúåc nhên viïn chuáng töi tùæm rûãa saåch seä, noá àûúåc êu yïëm vuöët ve. Vaâ töi cuäng khöng cho rùçng con meâo bõ chôa suáng vaâo ngûúâi seä hoaãng súå. Loaâi meâo khöng nhêån thûác àûúåc sûå nguy hiïím cuãa suáng ” - Öng noái tiïëp. MAÁY BAY “HAÅ CAÁNH” TRÏN MUI XE! Möåt chiïëc maáy bay Piper Cherokee àaä haå caánh trïn mui möåt chiïëc xe húi àang chaåy trïn àûúâng cao töëc úã Na Uy. Baâ Aase Jorunn Thorvik cho biïët caánh chiïëc maáy bay sûúåt qua mui chiïëc xe khi con gaái baâ àang laái xe vaâ sau àoá thò hoå thêëy möåt chiïëc maáy bay loaåi nhoã àêåu xuöëng ngay trûúác mùæt. May mùæn laâ khöng coá ai bõ thûúng. Chiïëc maáy bay vúái saãi caánh 10m àang trïn àûúâng àïën sên bay Oersta- Volda, caách têy bùæc thuã àö Oslo 350km thò möåt àöång cú bõ hoãng vaâ buöåc phaãI haå caánh khêín cêëp trïn àûúâng E-39. Sten Pilskog 28 tuöíi ngûúâi àang laái xe hûúáng ngûúåc laåi khi chiïëc maáy bay àaáp xuöëng. Anh noái: “Töi àaä khöng thïí tin vaâo mùæt mònh. Trong möåt vaâi giêy töi àaä súå laâ noá seä àuång vaâo töi.” NHÊÅT BAÃN TÖÍ CHÛÁC SINH NHÊÅT LÊÌN THÛÁ 100 CUÃA THUÁ NHÖÌI BÖNG Haâng nghòn con gêëu nhöìi böng àïën tûâ khùæp thïë giúái seä coá mùåt vaâo cuöëi tuêìn naây taåi Osaka, Nhêåt Baãn, àïí tham dûå sinh nhêåt lêìn thûá 100 cuãa gêëu nhöìi böng. Khoaãng 130 nhaâ sûu têìm vaâ chuã caác cûãa haâng, chuã yïëu tûâ Myä, chêu Êu vaâ Singapore seä trûng baây 5.000 con gêëu nhöìi böng cuãa hoå taåi cuöåc triïín laäm keáo daâi 2 ngaây. Ban töí chûác hy voång cuöåc triïín laäm naây seä thu huát khoaãng 10.000 du khaách. Gêëu http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 8 nhöìi böng àûúåc cho laâ àaä ra àúâi tûâ nùm 1902 taåi Àûác vaâ Myä. Tuy nhiïn coá giaã thuyïët cho rùçng gêëu nhöìi böng coá nguöìn göëc tûâ Myä vaâ àûúåc phoãng theo cêu chuyïån cuãa Töíng thöëng Theodore Roosevelt àaä tûâ chöëi bùæn vaâo möt con gêëu con bõ cöåt àïí duâng laâm bia dïî nhùæm. Do àoá gêëu nhöìi böng àûúåc goåi bùçng tiïëng Anh laâ "teddy bear", theo biïåt danh Teddy cuãa Töíng thöëng Roosevelt TIÏËT KIÏÅM NÛÚÁC BÙÇNG CAÁCH TÙÆM CHUNG VOÂI HOA SEN Chñnh quyïìn trïn hoân àaão nhoã Lundy (Anh) àang kïu goåi nhûäng cû dên cuãa àaão tùæm voâi sen cuâng nhau àïí tiïët kiïåm nûúác. Hoân àaão àang phaãi àöëi mùåt vúái vêën àïì lúán vïì nguöìn nûúác, thûåc tïë trïn àaão àaä khöng coá mûa tûâ hai thaáng qua. Öng Paul Roberts, töíng giaám àöëc cöng ty Lundy cho biïët hoå àang yïu cêìu moåi ngûúâi tùæm voâi sen cuâng vúái baån beâ hay ngûúâi thên cuãa hoå vaâ cho hay dên àaão cuäng hûúãng ûáng saáng kiïën naây. Hoân àaão chó coá 24 cû dên nhûng khi du khaách nhûäng ngûúâi thên cuãa hoå àïën àêy, söë ngûúâi lïn àïën 100. Hoân àaão rêët nhoã, chó daâi coá 3 dùåm vaâ röång nûãa dùåm. Àïí tiïët kiïåm nûúác saåch, ngûúâi dên àaä nghô ra möåt meåo: hoå duâng nûúác biïín trong nhaâ tùæm thay vò laâ nûúác ngoåt. Saáng kiïën trïn àaä tiïët kiïåm khoaãng 50% lûúång nûúác duâng haâng ngaây tûác khoaãng 4000 galöng nûúác. QUAÃ BÑ NGÖ NÙÅNG 565KG Khoaãng vûúân cuãa möåt ngûúâi úã New York chó cho ra 3 quaã bñ ngö möîi nùm nhûng nhû thïë dûúâng nhû laâ quaá àuã. Möåt quaã nùång 204kg, möåt quaã khoaãng 363kg, vaâ quaã thûá ba thò nùång 565kg, chó keám kó luåc http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 9 thïë giúái gêìn 8kg. Tim Baley cho biïët öng àaä gieo tröìng nhûäng haåt giöëng loaåi “Atlantic khöíng löì”, tûúái thêåt nhiïìu nûúác vaâ cung cêëp nhiïìu chêët hûäu cú. Bailey hiïån àang cho xe taãi chúã nhûäng quaã bñ khöíng löì àïën höåi chúå bñ ngö thïë giúái úã Clarence, gêìn Buffalo. Lêìn àêìu tiïn Bailey quan têm túái viïåc tröìng nhûäng quaã bñ ngö to lúán laâ khi öng noái chuyïån vúái ngûúâi anh rïí, Dave Fisher, möåt nhaâ tröìng dûa hêëu khöíng löì. Àûúåc biïët Bailey coân tröìng nhûäng cêy hoa hûúáng dûúng khöíng löì. Àïí cho kïët quaã töët hún, öng tûå thuå phêën cho hoa cuãa cêy bñ ngö vaâ giúái haån söë lûúång cêy tröìng. Nhûäng quaã bñ ngö siïu lúán coá àûúâng kñnh khoaãng 1,5m. BÕ BÙÆT BA LÊÌN TRONG 3 TIÏËNG ÀÖÌNG HÖÌ Caãnh saát Thuåy Àiïín cho biïët hoå àaä phaãi chùån möåt ngûúâi àaân öng ba lêìn liïn tiïëp trong 3 giúâ vò töåi say rûúåu khi laái xe. Lêìn àêìu caãnh saát àaä chùån ngûúâi àaân öng Na Uy 30 tuöíi trïn vò laái xe quaá töëc àöå trïn xa löå E18 vaâ nhêån thêëy nöìng àöå rûúåu cuãa öng ta vûúåt mûác cho pheáp. Khi rúâi àöìn caãnh saát, ngûúâi àaân öng laái xe ài tiïëp nhûng àaä bõ camera giao thöng ghi hònh vaâ laåi bõ bùæt tiïëp. Caãnh saát àaä taåm giam chiïëc xe cuãa öng ta nhûng sau àoá traã noá laåi khi ngûúâi àaân öng dêîn theo möåt ngûúâi baån vaâ noái ngûúâi naây seä laái xe thay cho öng. Nûãa tiïëng sau, caãnh saát laåi nhêån àûúåc tin baáo möåt chiïëc xe phoáng vúái töëc àöå cao trïn xa löå E18 ài Na Uy vaâ lêìn naây cuäng laåi laâ ngûúâi àaân öng trïn laâ taâi xïë. Öng ta seä bõ buöåc ba töåi danh uöëng rûúåu khi laái xe, 2 töåi danh laái xe quaá töëc àöå cho pheáp vaâ möåt töåi danh laái xe cêíu thaã vi phaåm luêåt. RUÂA THÑCH TÙÆM NÛÚÁC NOÁNG Khoá hiïíu vò nhûäng hoaá àún tiïìn nûúác noáng tùng voåt, ngûúâi chuã möåt toaâ nhaâ cho thuï úã miïìn Nam Thuåy Àiïín àaä cho lùæp àùåt möåt http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 10 miïång voâi hoa sen tiïët kiïåm nûúác, kiïím tra nhûäng löî roâ vaâ phaát hiïån ra thuã phaåm. Möåt con ruâa nuöi àaä hûúãng thuå cuöåc söëng trong doâng nûúác chaãy úã möåt nhiïåt àöå öín àõnh laâ 32 àöå C suöët 18 thaáng trúâi. Ngûúâi ta ûúác tñnh con ruâa àaä tiïu thuå 5000 meát khöëi nûúác vaâ 160.000kWh àöët noáng trõ giaá khoaãng 9600 baãng Anh. Ngûúâi mûúán cùn höå àaä àöìng yá traã cho öng chuã nhaâ chi phñ vûúåt tröåi, vaâ con ruâa vêîn àûúåc söëng trong cùn höå nhûng bêy giúâ noá chó àûúåc tùæm nûúác laånh maâ thöi. TÛÅ TÛÃ VÒ MUÖËN ÀÛÚÅC LÏN THIÏN ÀÛÚÂNG Ba thaânh viïn cuãa möåt giaáo phaái thúâ Phêåt quaá khñch úã Campuchia àaä tûå thiïu mònh trong nhûäng böìn tùæm chûáa àêìy dêìu lûãa vaâ ba ngûúâi khaác bõ thûúng nùång trong möåt vuå tûå tûã têåp thïí. Hai ni cö vaâ möåt nhaâ sû àaä chïët trong ngöi chuâa cöí Wat Thmar Sar úã tónh miïìn àöng Prey Veng, àïí laåi thû tuyïåt mïånh baây toã àûác tin cuãa hoå vaâo viïåc tûå tûã laâ caách duy nhêët àïí àûúåc lïn Thiïn àûúâng. Ba nhaâ sû khaác úã cuâng möåt ngöi chuâa, àûúåc biïët àïën vúái nhûäng lïî nghi haâ khùæc, cuäng tòm caách tûå vêîn bùçng caách raåch ngûåc mònh nhûäng àaä àûúåc cûáu söëng kñp thúâi. Nhaâ chûác traách cho biïët hoå àang tòm bùæt möåt thaânh viïn cao cêëp cuãa giaáo phaái trïn, ngûúâi àaä baây ra vuå tûå tûã têåp thïí trïn nhûng khöng daám chïët vaâ àaä boã tröën khoãi chuâa BÕ SA THAÃI VÒ... COÁ HAÂNH ÀÖÅNG AÁC ÀÖÅC VÚÁI THUÁ VÊÅT ÚÃ Myä, möåt nhên viïn quaãn lyá àöång vêåt àaä bõ sa thaãi vò àem möåt söë choá con bõ boã rúi laâm àöì ùn cho möåt con trùn. Ngûúâi phuå nûä trïn cho biïët con trùn rêët àoái vaâ cö khöng coá thûác ùn naâo thñch húåp vúái noá. Cö seä phaãi àöëi mùåt vúái viïåc bõ caáo buöåc coá haânh vi aác àöåc vúái thuá vêåt. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 11 Baâ West, giaám àöëc cuãa súã sûác khoeã Detroit cho biïët nhûäng nhên viïn khaác àaä chûáng kiïën sûå viïåc trïn nhûng baâ tûâ chöëi tiïët löå bao nhiïu chuá choá con àaä bõ laâm möìi cho con trùn kia. TRÖÅM LÊÌM XE CAÃNH SAÁT Thêåt khoá maâ noái nhûäng caãnh saát hay nhûäng tïn tröåm sûãng söët hún khi 2 ngûúâi àaân öng tòm caách ùn tröåm möåt chiïëc xe taãi nhoã cuãa caãnh saát. Sûå viïåc trïn xaãy ra taåi möåt baäi àêåu xe, ngûúâi caãnh saát trïn chiïëc xe kia àang theo doäi baäi àêåu xe sau khi nhiïìu ngûúâi trònh baáo xe hoå bõ mêët tröåm nhûäng daân maáy stereo, tiïìn, àiïån thoaåi ài àöång, vaâ dôa CD. Nhên viïn caãnh saát àaä quan saát hai gaä bûúác ra khoãi xe, nhòn vaâo cûãa kñnh cuãa nhûäng chiïëc xe úã baäi àêåu vaâ múã nùæm cûãa tûâng chiïëc. Àïën khi hai tïn tröåm múã chiïëc cûãa trûúåt cuãa chiïëc xe taãi nhoã, caãnh saát Jessie Watts Jr. àaä cêìm suáng nhaãy ra vaâ baão chuáng nùçm xuöëng. Robinson Morales 25 tuöíi vaâ Fiore Petrassi 20 tuöíi bõ buöåc töåi ùn tröåm vaâ xêm nhêåp bêët húåp phaáp. “Chuáng töi àaä thaânh cöng trong viïåc theo doäi bñ mêåt vaâ bùæt giûä àûúåc boån tröåm” - Caãnh saát trûúãng Robert Byrd cuãa noái – “Nhûng töi khöng nghô laâ chuáng laåi tñnh tröåm caã xe caãnh saát.” TRÖÅM BIÏÍU TÒNH Ngaây 13.10, àaåi diïån cho giúái tröåm cùæp taåi Colombia, têåp húåp caác "ngaânh": Àaâo ngaåch, tröåm ö tö vaâ moác tuái, seä töí chûác möåt cuöåc biïíu tònh hy hûäu taåi thaânh phöë Cali àïí phaãn àöëi nhûäng tïn tröåm cöng chûác". Theo phaát ngön viïn cuãa giúái tröåm Colombia Jose Nieto, cuöåc biïíu tònh nhùçm gioáng lïn höìi chuöng caãnh baáo vïì tònh traång tham nhuäng traân lan taåi Colombia hiïån nay. Kïí tûâ nùm 2000, àaä coá 5 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 12 nghõ sô nûúác naây bõ buöåc töåi tham nhuäng. Múái àêy nhêët, 82 quan chûác, trong àoá coá cûåu chó huy àöåi chöëng ma tuyá Colombia, àaä bõ buöåc töåi biïín thuã söë tiïìn haâng triïåu USD maâ Myä taâi trúå cho nûúác naây àïí tiïën haânh cuöåc chiïën chöëng buön lêåu ma tuyá. CÙÅP ÀÖÌNG TÑNH ÀÊÌU TIÏN TRÏN THÏË GIÚÁI COÁ... 4 CON Àöëi vúái hai chaâng trai Michael Meehan vaâ Thomas Dysarz àang súã hûäu hai hiïåu cùæt toác úã Lexington, Kentucky, Myä, thò àêy laâ möåt sûå kiïån lõch sûã. Hoå trúã thaânh cha cuãa 4 àûáa treã vúái sûå giuáp àúä cuãa möåt ngûúâi phuå nûä mang thai höå. Meehan 36 tuöíi tûâng laâ luêåt sû vaâ baån tònh Dysarz 31 tuöíi rêët tûå haâo vò coá leä hoå laâ cùåp àöìng tñnh àêìu tiïn trïn thïë giúái coá túái 4 àûáa con. Hoå coá con thöng qua phûúng phaáp thuå tinh trong öëng nghiïåm vaâ Meehan laâ ngûúâi cha sinh hoåc. Khi 4 àûáa treã àûúåc sinh ra, hai ngûúâi cha àïìu mûâng vui khoá taã nhûng vêîn kiïn quyïët giêëu tïn ngûúâi phuå nûä mang thai höå theo cam kïët tûâ trûúác. Hai ngûúâi cha bõ söëc khi biïët tin ngûúâi meå mang thai höå àaä sinh cho hoå khöng chó 1 maâ 4 àûáa con. Hiïån ngûúâi meå mang thai höå vêîn cho nhûäng àûáa treã buá nhûng trong tûúng lai cö seä giûä giúái haån trong quan hïå. Theo luêåt bang Kentucky, ngûúâi meå mang thai höå coá thïí chêëm dûát quyïìn laâm meå 3 ngaây sau khi sinh, nhûng àïën nay caã hai öng böë vêîn xem cö laâ meå cuãa 4 àûáa treã. Tûâ khi nhûäng àûáa treã àûúåc sinh ra, cöng viïåc cuãa hai öng böë àaä bõ àaão löån. Boån treã àoâi ùn vaâ khoác liïn tuåc khiïën hoå phaãi vêåt löån suöët ngaây àïm. Hai öng böë cho biïët seä nhanh choáng thuï möåt vuá em. Viïåc hoå coá con àaä gêy ra khöng ñt lúâi àaâm tiïëu, nhûng Dysarz vaâ Meehan vêîn luön toã ra haånh phuác khi cho biïët rùçng taåi àêy cuäng coá nhiïìu ngûúâi uãng höå viïåc caác cùåp àöìng tñnh quyïët àõnh coá möåt gia àònh vúái nhûäng àûáa con. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 13 KYÃ LUÅC KEÅP 153 CHIÏËC KEÅP ÀÖÌ TRÏN MÙÅT Möåt ngûúâi àaân öng vûâa phaá kyã luåc cuãa chñnh mònh khi keåp 153 chiïëc keåp quêìn aáo vaâo khuön mùåt cuãa anh ta. Garry Turner àaä phaá kyã luåc cuä hún 20 chiïëc keåp trûúác cùæp mùæt kinh ngaåc cuãa nhûäng ngûúâi chûáng kiïën úã York (Anh). Sûå kiïån diïîn ra úã cûãa haâng WH Smith's nhùçm chaâo mûâng viïåc phaát haânh cuöën saách kyã luåc Guinness nùm 2003. Garry cho biïët viïåc gùæn nhûäng caái keåp vö cùçm laâ àau àúán nhêët. Sau khi boã nhûäng caái keåp ra, rêët nhiïìu vïët hùçn coân laåi trïn da mùåt anh, Garry phaãi liïn tuåc xoa boáp mùåt mònh. Luêåt quy àõnh coá nhûäng vuâng nhêët àõnh trïn mùåt maâ keåp khöng thïí àûúåc gùæn vaâo bao göìm àöi möi. Turner cho àaám àöng khaán giaã biïët anh thaânh cöng laâ nhúâ coá da mùåt co giaän vaâ khaã nùng chõu àau gioãi. ÀAÁM CÛÚÁI KHÖNG CÊÌN CHUÁ RÏÍ ÚÃ Rumani, möåt gia àònh àaä tûâ chöëi hoaän àaám cûúái töën keám laåi chó vò chuá rïí àaä bõ hön mï, hoå àaä cho ngûúâi anh trai cuãa chuá rïí thay thïë anh ta. Gia àònh Carasel söëng úã laâng Turceni àaä múâi rêët nhiïìu baån beâ vaâ hoå haâng trïn khùæp àêët nûúác vïì chung vui vúái hoå. Hoå khöng muöën hoaän buöíi lïî laåi ngay caã khi möåt vaâi giúâ trûúác khi buöíi lïî tiïën haânh ngûúâi con trai Gabriel, chuá rïí tûúng lai àaä gùåp möåt tai naån giao thöng nghiïm troång. Thay thïë cho em trai mònh taåi buöíi lïî, ngûúâi anh Dumitru Carasel noái: “Gabriel seä cûúái cö dêu khi noá höìi phuåc laåi, vaâ cho túái luác àoá chuáng töi seä ùn mûâng thêåt sûå.” http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 14 CÛÁU SÖËNG BAÅN NHÚÂ BÙÆT CHÛÚÁC THEO PHIM Möåt beá gaái 8 tuöíi àaä cûáu söëng ngûúâi baån cuãa mònh khi bùæt chûúác y hïåt nhûäng gò maâ cö beá àaä xem trong nhûäng böå phim cuãa Hollywood. Simona M úã Bucharest (Rumani) àaä hö hêëp nhên taåo vaâ xoa boáp vuâng ngûåc cho ngûúâi baån gaåi laâ Monica sau khi em naây bõ trûúåt teá tûâ àöå cao hún 3m. Àûúåc biïët trong khi nhûäng ngûúâi lúán gêìn àoá chaåy ài tòm sûå giuáp àúä thò Simona bùæt àêìu laâm theo nhûäng gò maâ cö beá àaä xem trong phim àïí sú cûáu cho ngûúâi baån. Chaáu chó bùæt chûúác nhûäng gò caác baác sô laâm trong phim maâ thöi” - Simona noái. Caác baác sô sau àoá cho biïët chñnh haânh àöång kõp thúâi cuãa cö beá àaä cûáu söëng ngûúâi baån kia. MÖÅT TÏN CÛÚÁP BOÃ LAÅI 2 CAÁI RÙNG VAÂNG KHI CHAÅY TRÖËN Möåt ngûúâi àaân öng sau khi àaánh cûúáp ngên haâng àaä gaäy mêët 2 caái rùng bùçng vaâng vò bõ xe taãi töng phaãi trong luác chaåy tröën. Theo FBI, keã tònh nghi àaä vaâo ngên haâng Wachovia úã búâ biïín bùæc Miami, ruát khêíu suáng giêëu trong tuái xaách ra vaâ yïu cêìu ngûúâi thu ngên cho tiïìn vaâo tuái. Cö thu ngên àaä àûa cho gaä möåt söë tiïìn (chûa àûúåc tiïët löå) sau àoá gaä boã chaåy vaâ vö tònh nöí suáng trong luác nheát noá vaâo tuái quêìn. Keã tònh nghi chaåy ra khoãi ngên haâng, bõ möåt chiïëc xe taãi àuång phaãi vaâ keáo lï möåt àoaån. Gaä àaä tûå àûáng dêåy àûúåc, nhaãy vaâo möåt chiïëc xe chúâ sùén gêìn àoá vaâ boã tröën, àïí laåi hai caái rùng bùçng vaâng. Caãnh saát àaä giûä hai caái rùng naây àïí laâm bùçng chûáng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 15 CON CHÛA ÀAU, BÖË ÀAÄ BÏÅNH Theo Haäng Thöng têën Petra cuãa Jordan ngaây 1.10, böë cuãa cêåu beá Khaled, 6 tuöíi, àaä ngêët xóu khi nhòn thêëy con trai mònh trûúåt chên vaâ rúi xuöëng tûâ cûãa söí têìng böën cuãa khu chung cû taåi thõ trêën Zarqa. Rêët may cêåu beá àaä rúi truáng àöëng caát lúán vaâ khöng hïì hêën gò. Caã hai böë con àaä àûúåc àûa vaâo bïånh viïån. Ngûúâi böë khi tónh dêåy àaä laåi ngêët xóu khi nhòn thêëy cêåu con trai àang tûúi cûúâi àûáng caånh giûúâng maâ khöng hïì coá möåt vïët thûúng naâo sau cuá ngaä. XAY XÓN KHI ÀIÏÌU KHIÏÍN XE NGÛÅA CUÄNG BÕ TÛÚÁC BÙÇNG LAÁI XE Möåt ngûúâi Haâ Lan vïì hûu àaä bõ tûúác bùçng laái xe sau khi öng ta bõ bùæt gùåp àang say rûúåu khi àiïìu khiïín möåt chiïëc xe ngûåa. Ngûúâi àaân öng 65 tuöíi àaä mêët àiïìu khiïín trong khu chúå Tilburg vaâ phaá hoãng möåt söë chêåu hoa caãnh. Sau àoá öng ta ngaä khoãi chiïëc xe vaâ bõ caãnh saát giûä laåi àïí kiïím tra vïì lûúång rûúåu àaä uöëng. Ngûúâi àaân öng bõ buöåc töåi say xón khi laái xe vaâ bõ tõch thu bùçng laái trong khi chúâ ngaây ra hêìu toaâ. Tuy nhiïn öng vêîn coá thïí tiïëp tuåc àiïìu khiïín chiïëc xe ngûåa cuãa mònh maâ khöng cêìn bùçng laái. 5 TRIÏÅU BAÃNG ANH CHO 18 PHUÁT LAÂM VIÏÅC Möåt giaáo viïn úã Detroit (Myä) àaä àûúåc traã 5 triïåu baãng Anh cho 18 phuát laâm viïåc do löîi úã khêu àaánh maáy. Giaáo viïn trïn (khöng àûúåc tiïët löå danh taánh) coá àûúåc söë tiïìn trïn trong taâi khoaãn cuãa öng úã ngên http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 16 haâng trong 6 ngaây khi möåt ngûúâi naâo àoá àaä baáo cho nhên viïn súã taâi chñnh. Sai lêìm xaãy ra khi möåt thû kyá àaánh vaâo söë trong muåc tiïìn lûúng tñnh theo giúâ cuãa giaáo viïn. Phêìn mïìm tñnh lûúng àaä khöng nhêån ra sai lêìm trïn. Vò vêåy hiïån nhaâ chûác traách àaä caâi àùåt möåt phêìn mïìm múái àïí baáo hiïåu khi xaãy ra trûúâng húåp thanh toaán nhêìm söë tiïìn tûâ 10.000 USD trúã lïn. KEÃ ÀAÂO TÊÍU KHÖNG MAY MÙÆN Tuâ nhên Sergio Vilas Boas àaä tröën khoãi àöìn caãnh saát úã Belo Horizone (Brazil) vaâ chùån chiïëc xe buyát àêìu tiïn maâ hùæn gùåp. Nhûng àoá laåi laâ chiïëc xe cuãa caãnh saát thaânh phöë vaâ nhûäng caãnh saát viïn trïn àoá àang coá nhiïåm vuå truy tòm hùæn ta. Àûúåc biïët trûúác àoá Vilas Boas àang chúâ ngaây ra hêìu toaâ sau khi bõ bùæt vò mang 3 khêíu suáng ngùæn bêët húåp phaáp trong möåt trêån boáng àaá. Hùæn àaä boã tröën sau khi yïu cêìu àûúåc goåi àiïån thoaåi vaâ chïë ngûå viïn caãnh saát canh giûä. Àûúåc biïët chiïëc trïn xe buyát toaân laâ nhûäng caãnh saát, hoå àaä ngay lêåp tûác bùæt vaâ coâng tay hùæn laåi. KHI NGÛÚÂI YÏU CUÃA NÛÄ NHÊN VIÏN NHAÂ TUÂ LAÂ MÖÅT TUÂ NHÊN Möåt phuå nûä tûâng laâ ngûúâi gaác tuâ àaä giêëu möåt ngûúâi tuâ vûúåt nguåc trong cùn höå cuãa cö ta trong voâng 8 thaáng trûúác khi hai ngûúâi laâm àaám cûúái. Julia Seewald 28 tuöíi àaä gùåp Erich Michlberger 40 tuöíi, ngûúâi àang chêëp haânh aán tuâ vò töåi lûâa àaão taåi möåt nhaâ tuâ úã Vienna (AÁo). Hoå bùæt àêìu coá quan hïå thên mêåt vaâ khi Erich àûúåc cho pheáp vïì thùm ngûúâi thên bõ bïånh, anh ta àaä nhên cú höåi àoá boã tröën. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 17 Trong suöët 8 thaáng anh àaä tröën trong cùn höå cuãa Seewald cho túái khi bõ phaát hiïån búái möåt baån tuâ, ngûúâi naây àaä baáo cho toaâ aán biïët. Michlberger trûúác khi quay laåi nhaâ tuâ àaä àûúåc cuâng tay trong tay vúái Seewald trong lïî cûúái keáo daâi chó 5 phuát dûúái sûå giaám saát cuãa toaâ. Cö dêu Seewald noái: “Töi hi voång hoå seä cho chuáng töi möåt ñt thúâi gian thên mêåt bïn nhau sau lïî thaânh hön. Nhûng ñt nhêët chuáng töi àaä coá 10 phuát úã vúái nhau trûúác àaám cûúái.” Seewald hiïån àang laâm viïåc cung cêëp thûåc phêím sau khi bõ toaâ aán buöåc nghó viïåc úã nhaâ tuâ vaâ àang mong chúâ ngaây ngûúâi chöìng múái cûúái cuãa cö àûúåc traã tûå do. ÀAÂI TÛÚÃNG NIÏÅM DAÂNH CHO CHOÁ ÚÃ Nga, àaâi tûúãng niïåm möåt chuá choá trung thaânh àang àûúåc xêy dûång gêìn con àûúâng núi noá àaä chúâ ngûúâi chuã cuãa mònh suöët 8 nùm trúâi. Nhiïìu ngûúâi Nga úã vuâng Samara biïët cêu chuyïån vïì chuá choá Alsatian, chuã cuãa noá àaä qua àúâi trong möåt tai naån giao thöng. Ngûúâi ta goåi con choá laâ “Trung thaânh” vò noá àaä àúåi ngûúâi chuã quay vïì tûâ nùm naây sang nùm khaác. Nhiïìu lêìn nhûäng ngûúâi dên úã àõa phûúng àaä tòm caách àem chuá choá vïì nuöi nhûng noá luön luön quay trúã laåi núi àaä xaãy ra tai naån. Vaâ sau 8 nùm chúâ àúåi chuá choá àaä qua àúâi, nhûäng ngûúâi dên àõa phûúng quyïët àõnh xêy möåt àaâi tûúãng niïåm bùçng àöìng àïí baây toã loâng thûúng mïën chuá choá trung thaânh. Oleg Klyuev, nhaâ àiïu khùæc àïën tûâ Ulyanovsk cho biïët àaâi tûúãng niïåm trïn seä àûúåc dûång úã gêìn mùåt àûúâng àïí nhûäng taâi xïë coá thïí tröng thêëy chuá choá àang doäi mùæt theo hoå. CHÏË TAÅO KIM CÛÚNG TÛÂ XÛÚNG NGÛÚÂI Ngaây 18-9, Cöng ty Life Gem Memorials (Myä) àaä àûa ra möåt cöng thûác saãn xuêët àöì lûu niïåm múái maâ theo àoá, möåt xaác ngûúâi coá thïí tinh chïë àûúåc khoaãng 50 cara kim cûúng nhên taåo. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 18 Giaám àöëc Cöng ty cho hay, yá tûúãng naây xuêët phaát tûâ khi nhiïìu khaách haâng cuãa Cöng ty coá nguyïån voång muöën giûä nhûäng kyã vêåt bïìn vûäng cuãa ngûúâi thên. Möåt trong nhûäng ngûúâi thûåc hiïån yá tûúãng kyâ quùåc naây noái: "Trong cú thïí con ngûúâi chuáng ta, 20% laâ carbon. Sau khi àöët chaáy, lûúång tro carbon naây seä àûúåc gûãi túái trung têm àïí laâm saåch, röìi múái àûa vaâo phoâng thñ nghiïåm tinh chïë. Taåi àêy, dûúái aáp suêët 80.000 atmosphere vaâ nhiïåt àöå 3.000 àöå C, tro carbon naây seä àûúåc chïë taåo thaânh kim cûúng". Nhû vêåy, viïåc chïë taåo kim cûúng nhên taåo tûâ xaác ngûúâi khöng phaãi laâ àiïìu khöng laâm àûúåc. Caác nhaâ saãn xuêët àang hy voång àêy seä laâ möåt nghïì múái haái ra tiïìn. TRIÏÍN LAÄM KEM NHÚÁ ÀÚÂI Taåi möåt trong nhûäng cöng viïn cuãa thaânh phöë Tokyo, Nhêåt Baãn, vûâa múái coá triïín laäm caác loaåi kem àùåc biïåt daânh cho nhûäng ngûúâi coá thêìn kinh theáp vaâ xuác giaác inox. Söë laâ, nhûäng loaåi kem àöåc àaáo coá nhiïìu muâi võ cuãa àuã caác loaåi thûác ùn mùån khaác nhau. Chùèng haån, coá thûá kem mang muâi lûúäi lúån luöåc, kem coá muâi caánh gaâ raán, kem coá muâi mûåc nûúáng v.v... Chó cêìn boã ra 2,2 USD laâ khaách haâng coá thïí thûúãng thûác möåt cöëc nhû vêåy. Rêët nhiïìu ngûúâi haáo hûác thûúãng thûác caác loaåi kem múái nhûng àïìu phaãi nhöí ra ngay tûâ miïëng ban àêìu. Möåt nhaâ töí chûác cho biïët, muåc àñch cuãa triïín laäm khöng phaãi laâ quaãng caáo baán haâng maâ muöën cho moåi ngûúâi biïët muâi võ khuãng khiïëp cuãa caác loaåi kem "àùåc biïåt". Chó cêìn möåt lêìn thûã ùn loaåi kem naây laâ nhúá caã àúâi. VUÅ GIÏËT NGÛÚÂI VAÂ CAÁI CHÏËT NGÊÎU NHIÏN Hai anh em sinh àöi ngûúâi thaânh phöë Sao Paulo (Brazil) vûâa bõ chïët trong möåt vuå caäi löån vaâ àoå gùng" vúái nhau. Söë laâ, möåt ngûúâi rêët muöën vaâo nhaâ thöí àïí giaãi quyïët nhu cêìu sinh lyá coân ngûúâi kia laåi http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 19 cûúng quyïët tûâ chöëi. Do hai ngûúâi dñnh liïìn vúái nhau nïn sûå tûâ chöëi cuãa möåt ngûúâi khiïën cho ngûúâi thûá hai khöng thïí thûåc hiïån àûúåc yá àõnh cuãa mònh. Hai anh em tûâ chöî caäi löån nhau àïën chöî möåt ngûúâi duâng suáng vö tònh bùæn truáng vaâo traán ngûúâi kia dêîn àïën caái chïët bêët ngúâ. Caãnh saát chûa kõp àïën giaãi quyïët sûå vuå thò ngûúâi thûá hai cuäng tùæt thúã ngay sau àoá khöng lêu vò nhiïîm àöåc do 2 anh em cuâng chung maåch maáu. DÖÒ LÚÅN DAÂI NHÊËT THÏË GIÚÁI Moán döìi lúån trùæng vúái chiïìu daâi 825 m, nùång 400 kg àûúåc laâm taåi Bavaria, "vûúng quöëc thõt lúån" úã Àûác, àaä àûúåc cöng nhêån laâ kyã luåc thïë giúái vaâ àûúåc ghi vaâo saách kyã luåc Guinness. Nhûäng ngûúâi laâm thõt lúån àaä mêët nhiïìu tiïëng àöìng höì àïí laâm moán döìi lúån naây vaâ àaä phaá kyã luåc trûúác do möåt nhoám laâm thõt lúån khaác nùæm giûä taåi Bavaria. Möåt cöëc bia 50 lñt àaä àûúåc taåo ra àïí thûúãng thûác moán döìi lúån daâi nhêët thïë giúái. DUÂNG MAÁY HUÁT BUÅI ÀÏÍ ÙN TRÖÅM NÛÄ TRANG Vúái möåt caái maáy huát buåi trong tay vaâ möåt súåi dêy thûâng àiïån nöëi daâi, möåt tïn tröåm àaä lêëy ài söë nûä trang trõ giaá hún 12.800 baãng Anh. Caãnh saát úã Kolding caách phña têy Copenhagen (Àan Maåch) khoaãng 145 dùåm cho biïët tïn tröåm àaä khoan möåt löî nhoã trïn cûãa söí cuãa cûãa haâng Lykke's Gold & Silver vaâo ban àïm, cho öëng huát cuãa maáy huát buåi xuyïn qua àêëy vaâ huát ra nhiïìu thûá bao göìm nhêîn, voâng àeo cöí, vaâ böng tai. “Chuáng töi phaát hiïån ra àiïìu àoá khi chuáng töi ài laâm” - Kirsten Lykke Salling, chuã cuãa cûãa haâng trïn noái - “Thêåt laâ kinh khuãng nhûng cuäng thêåt buöìn cûúâi vò laåi coá ngûúâi nghô ra caách ùn tröåm nhû vêåy.” Caãnh saát cho biïët tïn tröåm àaä duâng öí cùæm àiïån úã http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 20 möåt cöng trûúâng gêìn àoá, hoå cuäng tòm thêëy caái maáy huát buåi tröëng khöng bõ boã laåi úã cûãa haâng. Hiïån vêîn chûa coá ai bõ bùæt. CÖNG NHÊN VÏÅ SINH TRÚÃ THAÂNH NHA SÔ Möåt cöng nhên vïå sinh àaä bõ bùæt.sau khi tûå biïën mònh thaânh möåt nha sô vò anh ta àaä chaán ngêëy viïåc phaãi queát doån saân nhaâ cuãa phoâng khaám rùng. Wolfgang G àaä àöåt nhêåp vaâo nhiïìu phoâng rùng khaác nhau núi anh ta laâm viïåc vaâ lêëy tröåm caác thiïët bõ, tiïìn vaâ möåt bùçng chûáng nhêån nha sô. Duâng têëm bùçng trïn vaâ möåt vùn baãn giaã maåo cuãa viïån y hoåc úã Viïn (AÁo), anh àaä nhêån àûúåc cöng viïåc thay thïë cho möåt nha sô khaác. Anh ta àaä àiïìu trõ cho hún 60 ngûúâi trong luác nha sô chñnh ài vùæng, ñt nhêët möåt nûãa söë bïånh nhên àaä phaân naân vïì nhûäng biïën chûáng xaãy ra cho rùng, lúåi vaâ miïång cuãa hoå. Toaâ aán úã quêån St Poelten àaä tuyïn phaåt nha sô doãm 28 tuöíi 20 thaáng tuâ giam vò töåi ùn tröåm, gêy haåi cho ngûúâi khaác vaâ töåi giaã danh laâm möåt nha sô. XE CAÃNH SAÁT BÙÇNG CHÊËT DEÃO Ba trùm hònh nöåm caãnh saát laâm bùçng caác töng àaä bùæt àêìu “laâm nhiïåm vuå” úã thaânh phöë Vilnius (Latvia) trïn lïì àûúâng úã nhûäng ngaä tû. Nhûäng “caãnh saát viïn” múái naây àûúåc laâm bùçng caác töng vaâ coá kñch thûúác y nhû ngûúâi thêåt. Chuáng cuäng àûúåc mùåc àöìng phuåc caãnh saát. Nhûäng hònh nöåm naây nhùçm rùn àe caác hoåc sinh khi bùng qua àûúâng àïën trûúâng. Àöìng thúâi caãnh saát giao thöng Latvia cuäng àang thûã nghiïåm möåt vêåt mö phoãng xe caãnh saát laâm bùçng chêët deão (aãnh) trïn möåt trong nhûäng con àûúâng àöng àuác nhêët úã Vilnius. Vaâ tònh hònh àaä coá nhûäng chuyïín biïën rêët tñch cûåc http://www.ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản