Thế giới đó đây 2

Chia sẻ: Dao Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
92
lượt xem
27
download

Thế giới đó đây 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bị cướp xe và đưa tới một khu phố hẻo lánh ở Nam Mỹ có thể là án tử hình dành cho những người lái xe, nhưng một phụ nữ cùng với những đứa con của mình đã may mắn sống sót nhờ màu của chiếc xe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thế giới đó đây 2

 1. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 1 MUÅC LUÅC Söëng soát nhúâ maâu sùæc cuãa chiïëc xe................................................ 5 Bõ keåt tay khi àõnh ùn tröåm söcöla ................................................ 5 Quan taâi tröi theo doâng luä .............................................................. 6 Nghõ sô ài queát doån nhaâ chûáa ......................................................... 6 Kiïån vúå ra toaâ vò töåi àoåc tröåm thû ................................................. 7 Ngûúâi coá khaã nùng viïët bùçng toác, muäi vaâ tai................................ 7 Nuöi boâ trïn lêìu ba ......................................................................... 7 Nuöi caá sêëu trong nhaâ..................................................................... 8 Taác phêím kyâ laå nhêët cuãa nïìn myä thuêåt hiïån àaåi Bó .................. 8 Tûå laâm muâ àïí àûúåc yïu .................................................................. 9 8 lêìn cûúái vúå vò muöën coá con trai................................................... 9 120 têën caâ chua daânh cho lïî höåi Têy Ban Nha ......................... 10 Cùåp vúå chöìng söëng chung lêu nhêët thïë giúái............................... 11 Con meâo trõ giaá 5 triïåu USD ........................................................ 11 Chïët trong bïí söcöla loãng ............................................................. 12 Bõ thiïn thaåch rúi truáng chên ...................................................... 12 Tûå ngêm mònh dûúái nûúác suöët 24 giúâ.......................................... 13 Theo doäi ngöîng trúâi tûâ vïå tinh àïën tuã ûúáp laånh........................ 14 Möåt ngûúâi Myä muöën phaá kyã luåc trong troâ chúi tuåt döëc ............. 14 Quyïín kinh Koran lúán nhêët thïë giúái ........................................... 15 Phaát hiïån 27 tûúång Phêåt bùçng vaâng khöëi úã Campuchia........... 16 Naáo loaån vò vaáy mini ..................................................................... 16 Duâng hònh nöåm àïí canh giûä tuâ nhên .......................................... 17 Mêët 1 tyã lñt nûúác vò möåt töí coâ àen................................................ 17 Àôa mò súåi nùång gêìn 1,5 têën ......................................................... 18 Chuöåt cuäng phaãi traã tiïìn veá ài xe buyát ....................................... 18 Ai laâ thuã phaåm?............................................................................. 19 Nhêån biïët ngûúâi yïu qua àöi tai .................................................. 19 Thaái Lan: Cêëm voi ài trïn àûúâng phöë ......................................... 20 Bõ cho nghó hoåc vò maái toác Mohican maâu xanh dûúng............... 20 Nhaâ tuâ trúã thaânh núi buön baán xa xó .......................................... 21 Thõ trûúãng cêëm dên àõa phûúng chïët .......................................... 21 Bûu phêím gûãi tûâ nùm 1945 àïën nay múái nhêån àûúåc ................ 22 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 2 Vêåt hiïën tùång laå luâng.................................................................... 22 Töí chûác sinh nhêåt cho chuá ruâa 260 tuöíi...................................... 23 Vêåt bñ êín têën cöng caã trùm ngûúâi ................................................ 24 Haå caánh khêín cêëp vò möåt haânh khaách cúãi truöìng gêy röëi ......... 25 Àiïån thoaåi di àöång daânh cho choá ................................................. 25 Thaái Lan: Cêëm baán vaâ nuöi giaán................................................. 26 Coäng meå ài tham quan thuã àö ..................................................... 26 Ào vaán vò cûúáp xe cuãa CLB Judo................................................. 27 Bõa chuyïån àïí khoãi phaãi laâm baâi têåp .......................................... 27 Chiïëc nhêîn vaâng trong quaã taáo.................................................... 28 Bõ bùæt vò lêëy quaá nhiïìu vúå ............................................................ 28 Traã thuâ kiïíu trúâi úi ....................................................................... 29 Baán ma tuáy tõch thu àûúåc àïí tùng ngên saách nhaâ nûúác ........... 29 Giaã gaái lûâa 150 chuá rïí................................................................... 30 Tham thò thêm............................................................................... 30 Choá bõ cêëm ài maáy bay.................................................................. 31 Möåt con chim ùn haâng trùm con bûúám ....................................... 31 Bõ keåt chên trong àûúâng öëng nûúác thaãi cuãa nhaâ vïå sinh .......... 32 Maáy xeán coã àiïìu khiïín qua internet ........................................... 32 Meâo coá 28 ngoán chên..................................................................... 33 Naâng cöng chuáa mùæc têåt khoá àoåc ................................................. 33 Biïët giaãi phêîu naäo khi múái hoåc hïët tiïíu hoåc............................... 34 Ngaây höåi sinh àöi........................................................................... 34 Möåt ngûúâi chïët phaãi ài thuyïët phuåc laâ mònh àang coân söëng .... 35 Chó taåi quaá mêåp ............................................................................. 35 Troâ àuâa tai haåi ............................................................................... 36 Xaác ûúáp mang böå phêån giaã ........................................................... 36 Ngûúâi nhïån giao bònh gaz úã Thaái Lan......................................... 37 Bõ kiïån vò lêëy tïn ngûåa àùåt cho con trai mònh........................... 38 Phuå nûä Afganistan xêëu nhêët thïë giúái.......................................... 38 Möåt beá gaái söëng xoát sau khi ngaä khoãi xe àang chaåy .................. 39 Sên boáng trúã thaânh àêìm lêìy caá sêëu ............................................ 40 Kiïån vò bõ phên biïåt àöëi xûã ........................................................... 40 Möåt con veåt tòm àûúåc chuã sau khi noái àûúåc tïn cuãa chñnh noá .. 41 Baác sô boã bïånh nhên àang möí àïí ài àïën ngên haâng.................. 41 Búi cuâng caá mêåp ............................................................................ 42 Loaâi cêy thöëi nhêët thïë giúái àaä núã nhuyå khai hoa...................... 42 Phên gêëu Koala àeã ra vaâng.......................................................... 43 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 3 Gaâ tröëng bõ truåc xuêët vò tiïëng gaáy ............................................... 44 Kem daânh cho choá ......................................................................... 44 Indinesia: Cuáp àiïån nhiïìu, sinh con lùæm .................................... 45 Nhaåc pop àûúåc ûa chuöång trong àaám tang................................. 45 Tuâ nhên àûúåc caãi huêën bùçng ùn chay vaâ tuång kinh.................. 46 Thaác nûúác nhên taåo Trung Quöëc àûúåc ghi vaâo kyã luåc Guinness .................................................................................................................. 46 Hoaän xêy cêìu vò loaâi ruâa............................................................... 47 Phuå nûä thùæng nam giúái trong cuöåc thi tùæm húi......................... 47 Thêët baåi trong viïåc lêåp kyã luåc ngûúâi coá tiïëng úå to nhêët thïë giúái .................................................................................................................. 48 Khñ hêåu noáng sinh loaâi mûåc quaái vêåt .......................................... 48 Kyã luåc Guinness nhiïìu baâ meå cho con buá cuâng luác.................... 49 Bõ boã tuâ vò laâm pheáp phuâ thuyã ..................................................... 49 Anh: Chuöåt nhiïìu hún ngûúâi........................................................ 50 Tûå raåch buång àïí phaãn àöëi lïånh cêëm nhùåt àöìng xu.................... 51 Àïën bïånh viïån phaãi coá phuå huynh ài keâm .................................. 51 Chïët vò phên voi ............................................................................ 52 Quaái vêåt höì Lochness xuêët hiïån taåi Trung Quöëc?.................... 52 Ngûåa mang chên giaã..................................................................... 53 Trûng baây bûác aãnh taãng bùng bõ tònh nghi laâ àaánh chòm taâu Titanic ...................................................................................................... 53 Thi taâi bùæt cua ............................................................................... 54 Hoå naâo àûúåc duâng nhiïìu nhêët trïn thïë giúái?.............................. 54 Quên cúâ lêu àúâi nhêët chêu Êu ..................................................... 55 Ngûúâi coá àêìy àinh vaâ lûúäi cêu trong buång.................................. 55 Möåt phuå nûä mang trong mònh... 9 baâo thai!............................... 56 Nguöìn göëc sûå ra àúâi cuãa Logo ...................................................... 56 Àûúåc cûáu thoaát nhúâ nûúác söët caâ chua.......................................... 57 50 nùm coá 77 triïåu USD maâ khöng biïët...................................... 58 Tòm chòa khoaá mùåc keåt trong löî cöëng .......................................... 59 Khöng biïët caách ùn tröåm .............................................................. 59 Khi quan toaâ nguã gêåt .................................................................... 60 Bõ bùæt vò töåi ùn cùæp mùåt trùng...................................................... 60 Bïånh nhên nùång 300kg phaãi ra khoãi nhaâ bùçng cêìn cêíu vaâ xe taãi .................................................................................................................. 61 Sên vêån àöång trúã thaânh baäi biïín ................................................. 61 Suyát nûäa phaãi tranh cûã vúái choá ................................................... 62 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 4 Söëng soát nhúâ chuâm chòa khoaá ...................................................... 62 Laâm àaám cûúái sau 80 nùm sa caách.............................................. 63 Hïì àaánh cûúáp coá vuä trang ............................................................ 64 Bõ bùæt vò goåi lêìm söë ........................................................................ 64 Gûãi thû cho ngûúâi àaä chïët ............................................................ 65 Söëng chung vúái ngûúò àaä chïët ...................................................... 65 Bõ bùæt vò tònh nghi laâ keã ùn thõt ngûúâi ........................................ 66 Möåt con choá àûúåc cûáu söëng nhúâ hö hêëp nhên taåo ...................... 67 Tûå tûã khöng thaânh vò höì búi ........................................................ 67 Cuöåc thi chaåy cuãa nhûäng ngûúâi phuåc vuå caâphï ......................... 68 Mang theo ngûúâi tònh trong va li................................................. 68 Veåt laâm nhên chûáng trûúác toaâ ..................................................... 69 Höìng Köng: Hoåc phñ cuãa trûúâng mêîu giaáo cao hún àaåi hoåc ...... 69 90 tuöíi bõ 1000 vïët ong àöët vêîn söëng........................................... 71 Nhêìm lêîn trong viïåc thuå tinh nhên taåo ...................................... 71 Baãng xïëp haång caác moán ùn bõ gheát nhêët..................................... 72 Ngûúâi chïët àöåi quan taâi ngöìi dêåy................................................. 73 Xe boåc theáp bõ rúát tiïìn................................................................... 74 Baánh mò coá chuöåt ........................................................................... 75 Ruâa cuäng gêy tai naån .................................................................... 75 Toác trong bao tûã............................................................................. 76 Tröën thoaát khoãi nhaâ tuâ lêìn thûá hai nhúâ cuâng möåt chiïëc löî....... 76 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 5 SÖËNG SOÁT NHÚÂ MAÂU SÙÆC CUÃA CHIÏËC XE Bõ cûúáp xe vaâ àûa túái möåt khu phöë heão laánh úã Nam Myä coá thïí laâ aán tûã hònh daânh cho nhûäng ngûúâi laái xe, nhûng möåt phuå nûä cuâng vúái nhûäng àûa con cuãa mònh àaä may mùæn söëng soát nhúâ maâu cuãa chiïëc xe. Keã àùåt haâng phaân naân rùçng maâu cuãa chiïëc xe khöng húåp vaâ baão nhûäng keã cûúáp xe traã laåi chòa khoaá cho ngûúâi phuå nûä vaâ cho baâ ta ài sau khi àaä chó àûúâng. Caãnh saát cho biïët ngay khi trúâi sêåp töëi ngûúâi phuå nûä trïn (khöng tiïët löå danh taánh) àaä bõ ba gaä àaân öng coá vuä trang buöåc ngöìi vaâo bùng ghïë sau cuãa chiïëc xe maâu trùæng cuâng vúái àûáa con trai 14 tuöíi vaâ cö con gaái 9 tuöíi cuãa baâ. Nhûäng keã cûúáp xe àaä laái chiïëc xe àïën Alexandra, möåt khu phöë öí chuöåt núi rêët hiïëm coá caãnh saát tuêìn tra. “Keã àùåt haâng hònh nhû àaä noái rùçng maâu cuãa chiïëc xe laâ khöng àuáng nhû yïu cêìu. Nhûng àiïìu àaáng ngaåc nhiïn nhêët chñnh laâ nhûäng keã cûúáp xe sau àoá àaä traã cho ngûúâi phuå nûä chòa khoaá xe vaâ cho baâ ta ài, chuáng chó lêëy cuãa baâ chiïëc àiïån thoaåi ài àöång, möåt söë nûä trang vaâ röìi chó àûúâng cho baâ khi baâ noái khöng biïët caách naâo ra khoãi khu Alexandra” – Ngûúâi phaát ngön cuãa caãnh saát baâ Annaline Prinsloo noái. BÕ KEÅT TAY KHI ÀÕNH ÙN TRÖÅM SÖCÖLA Möåt thiïëu niïn àaä bõ bùæt sau khi lêëy tröåm söcöla trong maáy baán haâng tûå àöång vaâ bõ keåt ngoán tay caái vaâo trong maáy. Cêåu thiïëu niïn 15 tuöíi trïn àang lêëy tröåm nhûäng thanh söcöla, baánh raán vaâ nûúác uöëng taåi möåt nhaâ ga úã Melbourne (UÁc) thò bõ keåt tay. Ngûúâi baån cuâng ài sau nöî lûåc giaãi thoaát khöng thaânh àaä phaãi goåi cho cêëp cûáu. Túâ Herald Sun cho hay khoaãng 10 ngûúâi àaä laâm viïåc trong möåt giúâ liïìn àïí giaãi http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 6 thoaát cêåu thiïëu niïn. ÚÃ bïånh viïån cêåu àaä àûúåc phêîu thuêåt taåo hònh cho ngoán tay caái bõ thûúng vaâ seä àûúåc caãnh saát thêím vêën sau àoá. Lñnh cûáu hoaã Steve Smith cho biïët luác àoá hoå phaãi laâm viïåc rêët thêån troång vò ngoán tay cuãa cêåu coá nguy cú bõ àûát hay gaäy lòa. QUAN TAÂI TRÖI THEO DOÂNG LUÄ Taåi Àûác, nhûäng cû dên úã möåt thõ trêën àaä möåt phen àûáng tim khi hoå thûác dêåy vaâ nhòn thêëy rêët nhiïìu cöî quan taâi vaâ xaác chïët àang tröi doåc theo nhûäng con àûúâng bõ nûúác luä traân qua. Caãnh saát úã Sieden cho biïët möåt cún mûa lúán bêët ngúâ àaä êåp xuöëng laâm ngêåp thõ trêën, mûåc nûúác dêng cao túái 2m. Nhûäng cöî quan taâi vaâ xaác chïët laâ tûâ möåt nghôa trang cuãa àõa phûúng. Cû dên àõa phûúng vêîn àang tiïën haânh thu doån àûúâng phöë. NGHÕ SÔ ÀI QUEÁT DOÅN NHAÂ CHÛÁA Öng Barry Haase, nghõ sô thuöåc àaãng Tûå do cuãa Thuã tûúáng Australia John Howard, àaä quyïët àõnh àïën queát doån, laái xe möåt ngaây úã "nhaâ àeân àoã" Langtree khaá nöíi tiïëng taåi thõ trêën Kalgoorlie. Àöíi laåi, "Lyá mama" Mary Anne-Kenworthy, chuã nhaâ àeân àoã naây, seä traã möåt khoaãn lûúng 1.000A$ cho öng, àöìng thúâi àoáng goáp 50 nghòn A$ cho quyä tûâ thiïån. Öng Hasse noái rùçng öng chùèng ngaåi ngêìn gò cöng viïåc trïn nïëu vò muåc àñch tûâ thiïån. Tuy nhiïn öng seä daânh thúâi gian giuáp baâ Kenworthy giaáo duåc giúái tñnh trong cöång àöìng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 7 KIÏÅN VÚÅ RA TOAÂ VÒ TÖÅI ÀOÅC TRÖÅM THÛ Khöng roä vò yïu chöìng nïn quaá nghi ngúâ hay vò muöën choåc tûác chöìng, möåt baâ vúå úã Turin (Italia) àaä nhiïìu lêìn boác thû tûâ gûãi riïng cho chöìng mònh. Quaá tûác giêån vúái vúå, öng chöìng àaä kiïån vúå ra toaâ, duâ baâ vúå cam àoan khöng laâm nhû vêåy nûäa. Toaâ aán Turin àang àiïìu tra vuå naây. Baâ vúå coá thïí bõ phaåt túái möåt nùm tuâ hoùåc bõ phaåt 516 euro vò töåi toåc maåch. NGÛÚÂI COÁ KHAÃ NÙNG VIÏËT BÙÇNG TOÁC, MUÄI VAÂ TAI Tapan Dey, möåt thanh niïn ngûúâi ÊËn Àöå 25 tuöíi, töët nghiïåp cûã nhên Trûúâng àaåi hoåc Rabindra Bharati, Calcutta, coá khaã nùng viïët bùçng toác, muäi, tai vaâ cuâng möåt luác bùçng caã hai tay. Ngaây 29-8, Dey àaä biïíu diïîn taâi nùng cuãa mònh trûúác cöng chuáng bùçng caách viïët möåt baâi thú cuãa Rabindranth Tagore bùçng tiïëng Bengale vúái möåt cêy buát cöåt dñnh trïn toác. Dey hy voång thaânh tñch cuãa mònh seä àûúåc ghi vaâo saách kyã luåc Guinness. NUÖI BOÂ TRÏN LÊÌU BA Möåt phuå nûä Thöí Nhô Kyâ nuöi boâ tûâ nhiïìu nùm nay trong cùn höå úã thaânh phöë caãng Trebizonde, trïn búâ biïín Àen, àaä bõ caác nhaâ chûác traách ngaânh thuá y buöåc phaãi baán boâ. Nhûäng ngûúâi haâng xoám cuãa baâ àaä toã ra vui mûâng khi nghe tin naây. Baâ Fatma Kocaman àaä nuöi rêët http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 8 nhiïìu con boâ caái trïn lêìu möåt vaâ lêìu ba cuãa nhaâ baâ. Öng Osman Terzi, möåt uãy viïn höåi àöìng thaânh phöë, cho biïët öng vaâ caác cû dên úã khu phöë naây àaä phaãi chõu àûång tûâ nhiïìu nùm nay tiïìng öìn, muâi höi vaâ phên boâ úã khùæp núi taåo nïn möåt caãnh tûúång thêåt khuãng khiïëp. NUÖI CAÁ SÊËU TRONG NHAÂ Möåt gia àònh ngûúâi Thaái Lan àaä nhêån nuöi möåt con caá sêëu àùåc biïåt vúái chiïìu daâi hún möåt meát vaâ cên nùång 40kg. Öng Prayoon Thongjon, ngûúâi chuã gia àònh, cho biïët "Kheng" chó laâ möåt con caá sêëu con khi öng tòm thêëy noá caách àêy ba nùm, úã trong àêìm lêìy thuöåc tónh Phichit gêìn nhaâ. Kheng hiïån àang söëng hoâa thuêån cuâng vúái hai con choá trong nhaâ. Möîi ngaây noá nhêån àûúåc möåt khêíu phêìn thõt gaâ söëng vaâ àûúåc chuã àaánh rùng. TAÁC PHÊÍM KYÂ LAÅ NHÊËT CUÃA NÏÌN MYÄ THUÊÅT HIÏÅN ÀAÅI BÓ Àêy laâ möåt trong nhûäng taác phêím kyâ laå nhêët cuãa myä thuêåt hiïån àaåi Bó. Bûác tûúång biïëm hoaå coá tïn laâ Coân hún thïë nûäa cuãa John Isaacs mö taã möåt võ du khaách Chêu Êu ài kiïëm tòm cuãa laå àûúåc coi laâ taác phêím àöåc àaáo nhêët àûúåc trûng baây úã Galerie Aeroplastic úã Bruxelles, Bó. Bûác tûúång cao gêìn 3m àûúåc laâm bùçng húåp chêët polystyreâne vaâ mang àêåm phong caách "xêy dûång" naây àaä àûúåc nhaâ sûu têåp Phaáp Antoine de Galbert mua vaâ àang rao baán vúái giaá 50 nghòn euro. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 9 TÛÅ LAÂM MUÂ ÀÏÍ ÀÛÚÅC YÏU Anh chaâng ngûúâi Rumania Ille Matey, 26 tuöíi, úã thaânh phöë Transilvania, vûâa phaãi chõu hai nöíi bêët haånh liïìn möåt luác. Söë laâ Matey rêët yïu cö haâng xoám vaâ quyïët têm cûúái bùçng àûúåc cö gaái. Trong möåt lêìn ài trïn phöë, cö ngûúâi yïu cuãa Matey chùèng may bõ tai naån giao thöng muâ caã hai mùæt. Súå cö gaái khöng nhêån lúâi lêëy mònh sau cuá tai naån êëy, Matey quyïët àõnh laâm moåi caách àïí cuäng àûúåc muâ. Anh chaâng àaä nhúâ cêåu em trai àêëm vaâo mùæt àïí àûúåc muâ nhû ngûúâi yïu. Sau nhiïìu lêìn thuyïët phuåc, cêåu em trai cuãa Matey múái chõu nhêån lúâi thûåc hiïån yá àõnh cuãa öng anh. Caác baác sô cho biïët hai mùæt cuãa Matey seä khöng coá khaã nùng phuåc höìi vaâ bïånh nhên seä muâ vônh viïîn. Mûâng vò àûúåc muâ, anh chaâng àaä àïën thùèng nhaâ ngûúâi yïu àïí cêìu hön. Tûúãng cö gaái seä vui veã nhêån lúâi, ai ngúâ Matey bõ tûâ chöëi àêy àêíy. Cö gaái cho biïët möåt ngûúâi muâ àaä khöí nûäa laâ hai vúå chöìng muâ nïn cûúng quyïët khûúác tûâ. 8 LÊÌN CÛÚÁI VÚÅ VÒ MUÖËN COÁ CON TRAI Öng laäo 96 tuöíi ngûúâi Nepal Janarap Sedjuval quyïët àõnh cûúái vúå lêìn thûá 8 àïí kiïëm möåt ngûúâi chöëng gêåy. Ngûúâi baån àúâi cuãa Janarap laâ möåt phuå nûä 35 tuöíi. Súã dô Janarap coá nhiïìu vúå nhû vêåy laâ búãi vò 7 baâ vúå trûúác àeã toaân con gaái. Töíng cöång öng laäo coá túái 30 "thõ meåt" maâ chùèng coá muån con trai naâo àïí chöëng gêåy. Huã tuåc taåi Nepal vêîn coân rêët nùång nïì, nhêët laâ úã caác vuâng nöng thön thò àaân öng bùæt buöåc phaãi coá con trai laâm ngûúâi nöëi doäi. Janarap tuyïn böë seä chó nhùæm mùæt xuöi tay sau khi coá àûúåc möåt muån con trai chöëng gêåy, http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 10 chûâng naâo chûa àeã àuúåc con trai, öng laäo seä khöng thïí nhùæm mùæt àûúåc. 120 TÊËN CAÂ CHUA DAÂNH CHO LÏÎ HÖÅI TÊY BAN NHA Ngaây 28-8, ngöi laâng Bunol taåi Valence, miïìn àöng Têy Ban Nha àaä tùæm trong 120 têën caâ chua chñn nhên dõp lïî höåi truyïìn thöëng Tomatina. Khoaãng 35.000 ngûúâi àaä tham gia trêån chiïën khöíng löì neám caâ chua àûúåc töí chûác haâng nùm nhêën chòm ngöi laâng dûúái möåt doâng thaác maâu àoã. Nùm nay, möåt cö gaái treã àaä bõ gaäy chên sau khi bõ trûúåt trïn nhûäng quaã caâ phuã kñn mùåt àûúâng. Theo nhû truyïìn thöëng, bùæt àêìu tûâ 9g GMT, 6 chiïëc xe taãi chêët àêìy caâ chua àaä chaåy tûâ con àûúâng chñnh cuãa ngöi laâng àïën quaãng trûúâng trung têm. Sau khi caác thaânh viïn ban töí chûác lïî baám theo xe neám haâng xuöëng àûúâng, nhûäng ngûúâi tham gia àaä lûúåm caâ chua vaâ neám vaâo mùåt lêîn nhau trong möåt trêån chiïën khöíng löì. Hai tiïëng àöìng höì sau, lñnh cûáu hoãa vaâ nhûäng ngûúâi tònh nguyïån bùæt àêìu cöng viïåc doån deåp ngöi laâng. Trong khi àoá, nhûäng ngûúâi àaä chiïën àêëu ruã nhau ài vïì hûúáng búâ söng hoùåc sûã duång 300 voâi sen àûúåc mang àïën taåi chöî àïí tùæm saåch. Lïî höåi Tomatina thu huát nhiïìu du khaách, àaä coá tûâ nhûäng nùm 40, khi möåt nhoám baån ùn trûa taåi quaãng trûúâng úã ngöi laâng àaä vö tònh gêy ra trêån chiïën caâ chua àêìu tiïn. Ban àêìu hoå àaä neám caâ vaâo mùåt möåt ngûúâi àaân öng chúi nhaåc quaá töìi, sau àoá àaä neám vaâo nhau. Khu vûåc Valence àûúåc xem laâ vûúân cêy ùn quaã cuãa Têy Ban Nha vúái àuã loaåi rau quaã. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 11 CÙÅP VÚÅ CHÖÌNG SÖËNG CHUNG LÊU NHÊËT THÏË GIÚÁI Hai cuå William (Bill) vaâ Claudia Lillian (Lil) Ritchie thaânh hön nhau caách àêy 83 nùm vaâo ngaây 12-4-1919 taåi Jeffersonville úã bang Indiana, Myä, àaä àûúåc saách kyã luåc Guinness chñnh thûác cöng nhêån laâ cùåp vúå chöìng söëng chung nhau lêu nhêët thïë giúái. Hai cuå àaä coá vúái nhau 4 ngûúâi con, trong àoá coá 2 ngûúâi àaä qua àúâi, 19 chaáu, 23 chaáu cöë vaâ 18 chùæt. Cuå baâ Ritchie 98 tuöíi húi bõ mêët trñ nhúá, coân cuå öng Bill 104 tuöíi húi bõ laäng tai. Hai con gaái cuãa cuå öng vaâ cuå baâ laâ Jewell Wagoner, 75 tuöíi vaâ Helen Pennington, 77 tuöíi cho biïët hoå àaä quyïët àõnh àûa cha meå vaâo viïån dûúäng laäo vò khöng coá àiïìu kiïån àïí chùm soác. Cuå baâ Lil Ritchie àaä àïën úã viïån dûúäng laäo. Luác ban àêìu cuå öng àaä tûâ chöëi, nhûng sau àoá cuå yïu cêìu àûúåc àûa àïën úã cuâng vúái vúå trong vaâi ngaây túái. Baâ Wagoner cho biïët hoå chûa bao giúâ xa nhau tûâ 83 nùm nay. Hai cuå àaä nhêån àûúåc 579 thiïåp chuác mûâng sinh nhêåt trong nùm nay. CON MEÂO TRÕ GIAÁ 5 TRIÏÅU USD Möåt cùåp vúå chöìng ngûúâi Canada àaä yïu cêìu haäng Air Canada böìi thûúâng 5 triïåu USD vò àaä laâm mêët con meâo cuãa hoå trong chuyïën bay tûâ Canada àïën California. Hai vúå chöìng Andrew Wysotski vaâ Lori Learmont söëng taåi Oshawa (Ontario, Canada). Hoå àaä bay ài San Francisco trong thaáng 8 naây cuâng vúái 5 con meâo, trong àoá coá con meâo coá vên mang tïn Fu 15 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 12 tuöíi. Bïn nguyïn caáo àaä laâm àún kiïån haäng Air Canada vaâ Continental Airlines chõu traách nhiïåm vïì haânh lyá cuâng 10 nhên viïn phuåc vuå trong chuyïën bay ài San Francisco khi con meâo Fu bõ mêët tñch. Àún kiïån àïì ngaây 16-8, xaác àõnh rùçng cùåp vúå chöìng trïn àaä sûã duång nhûäng thuâng bùçng nhûåa àûúåc haäng haâng khöng baão àaãm àïí nhöët nhûäng con meâo trûúác khi cêët caánh taåi sên bay quöëc tïë Pearson úã Toronto. Khi àïën San Francisco, thuâng nhöët con Fu coá möåt löî thuãng to trong goác, nùæp thuâng bõ vúä vaâ con meâo àaä biïën mêët. Haäng Air Canada àaä khöng bònh luêån vïì vêën àïì naây. CHÏËT TRONG BÏÍ SÖCÖLA LOÃNG Cöng dên thaânh phöë Philadelphia (Myä) bõ phaát hiïån chïët trong sitec àûång 2 ngaân lñt keåo söcölaâ loãng cuãa nhaâ maáy baánh keåo. Caãnh saát cho rùçng, naån nhên bõ tuåt chên vaâo bïí àûång söcöla loãng luác àang laâm cöng viïåc nhaâo tröån. Thïë nhûng, cuäng coá giaã thuyïët cho rùçng, àöëi tûúång àõnh ùn cùæp söcöla nïn múái rúi vaâo sitec. Giaã thuyïët thûá ba cho rùçng naån nhên àõnh ùn vuång söcöla nhûng chùèng may tuåt chên dêîn àïën caái chïët. Caác nhaâ àiïìu tra àang tòm hiïíu xem naån nhên àaä chöëng choåi vúái caái chïët trong sitec àûång àêìy söcöla loãng bao nhiïu lêu. Duy nhêët chó coá nhaâ maáy laâ thiïåt haåi vò phaãi àöí toaân böå 2 ngaân lñt keåo söcöla ài. BÕ THIÏN THAÅCH RÚI TRUÁNG CHÊN Xaác suêët bõ thiïn thaåch rúi truáng laâ möåt phêìn haâng tyã nhûng möåt cö beá úã North Yorkshire, Anh, coá leä àaä bõ möåt maãnh rúi truáng chên. Höm thûá nùm tuêìn röìi, Siobhan Cowton, 14 tuöíi, gia àònh söëng taåi Northallerton, vûâa sùæp bûúác vaâo xe thò bõ möåt mêîu àaá tûâ trïn trúâi http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 13 rúi xuöëng truáng chên. Nhêån thêëy miïëng àaá khaá noáng, cö beá àaä àûa cho cha mònh, öng Niel, xem. Gia àònh Niel dûå àõnh seä nhúâ caác nhaâ khoa hoåc taåi Àaåi hoåc Durham phên tñch miïëng àaá naây. "Chaáu thêëy noá rúi tûâ trïn cao xuöëng. Tröng noá rêët khaác thûúâng, bïì mùåt löìi loäm nhû lúáp boåt vúái nhûäng haåt nhoã nhû dung nham nuái lûãa. Möåt mùåt noá lêëp laánh, mùåt kia hoen ró nhû thïí coá chûáa kim loaåi", Siobhan noái. Cha cuãa cö beá dûå àõnh sau khi nhúâ caác nhaâ khoa hoåc phên tñch seä giûä laåi vêåt naây vò theo öng, "khöng phaãi ngaây naâo ngûúâi ta cuäng bõ thiïn thaåch rúi truáng. Cú höåi truáng söë coân lúán hún nhiïìu". Theo Tiïën sô Benny Peiser thuöåc ÀH John Moores úã Liverpool, thiïn thaåch naây coá thïí tûâ sao Hoãa rúi xuöëng. "Noá coá thïí haâng tyã nùm tuöíi vaâ coá nguöìn göëc tûâ sûå hònh thaânh hïå mùåt trúâi". Hêìu hïët nhûäng mêîu thiïn thaåch coá kñch thûúác tûâ 5 - 60cm, Tiïën sô Ben Horton thuöåc ÀH Durham cho biïët. TÛÅ NGÊM MÒNH DÛÚÁI NÛÚÁC SUÖËT 24 GIÚÂ Ngaây 27-8, Criss Angel, möåt nhaâ aão thuêåt ngûúâi Myä àaä thaânh cöng trong thaânh tñch tûå thoaát ra khoãi caác dêy xñch sau khi tûå giam mònh suöët 24 tiïëng àöìng höì trong möåt thuâng àûång àêìy nûúác àùåt giûäa quaãng trûúâng Square taåi New York. Sau khi tûå ngêm mònh suöët möåt ngaây trong möåt thuâng nûúác coá kñch thûúác bùçng buöìng àiïån thoaåi, bõ xñch tûâ chên àïën cöí, vaâ thúã nhúâ möåt mùåt naå lùån, Criss Angel àaä boã öëng thúã vaâ chó mêët vaâi phuát àïí tûå giaãi thoaát ra khoãi caác dêy xñch. Da nhùm nhuám vaâ àöi mùæt àoã, anh àaä caãm ún nhûäng ngûúâi thên vaâ quêìn chuáng, sau àoá àaä bõ nön vaâ ngêët ài... Khi nhêåp viïån, Criss bõ úã trong tònh traång mêët nûúác vaâ phaãi úã laåi bïånh viïån trong suöët àïm, mònh quêën trong möåt chùn caách nhiïåt àïí thên nhiïåt coá thïí trúã laåi bònh thûúâng. Criss Angel tïn thêåt laâ http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 14 Christopher Sarantakos àaä têåp luyïån tûå ngêm mònh trong möåt bïí búi úã sên vûúân taåi vuâng ngoaåi ö New York núi meå anh àang úã, nhûng anh àaä khöng úã lêu àûúåc hún 12 tiïëng. Tuêìn trûúác anh àaä bõ ngêët khi thûã nghiïåm. THEO DOÄI NGÖÎNG TRÚÂI TÛÂ VÏÅ TINH ÀÏËN TUÃ ÛÚÁP LAÅNH Möåt chuá ngöîng trúâi coá gùæn möåt maáy truyïìn tñn hiïåu trõ giaá 3000 baãng Anh àïí vaåch sú àöì bay di truá cuãa chñnh noá àaä àûúåc vïå tinh theo doäi qua quaäng àûúâng chûâng 4.500 dùåm (khoaãng 7.245 km) àïën möåt tuã ûúáp laånh cuãa möåt thúå sùn Eskimo. Kerry laâ möåt trong saáu chuá ngöîng trúâi nhoã Ai-len àûúåc töí chûác Wildfowl and Wetlands Trust taåi Slimbridge, Gloucestershire theo doäi. Hêìu nhû chuáng àaä hoaân têët cuöåc haânh trònh àêìy gian khöí àoá nhûng ngöîng Kerry laåi ài àïën ngöi nhaâ cuãa möåt ngûúâi Eskimo trïn àaão Cornwallis xa xöi. Vaâ sau khi goä cûãa, caác nhaâ nghiïn cûáu àïën tuã ûúáp laånh cuãa anh thúå sùn núi Kerry àang nùçm sau khi bõ truáng àaån vaâ maáy truyïìn tñn hiïåu vêîn coân hoaåt àöång. Cûá vaâo thaáng Tû möîi nùm caác chuá ngöîng seä bay tûâ Strangford Lough, phña bùæc Ai-len qua Iceland röìi àïën vuâng hoang daä Bùæc Cûåc thuöåc Canada. Núi àoá chuáng giao phöëi, àeã trûáng vaâ nuöi con trûúác khi cuâng nhau quay vïì vaâo thaáng Taám vaâ thaáng Chñn. Nhûng trïn àûúâng vïì chuáng phaãi àûúng àêìu vúái thúâi tiïët xêëu vaâ nhûäng ngoån nuái bùng cao 3000 meát úã Greenland vaâ caác àöång vêåt ùn thõt. MÖÅT NGÛÚÂI MYÄ MUÖËN PHAÁ KYÃ LUÅC TRONG TROÂ CHÚI TUÅT DÖËC Tûâ 3 thaáng nay, Richard Rodriguez, möåt giaãng viïn àaåi hoåc ngûúâi Myä 42 tuöíi, àang quay cuöìng trong suöët 10 tiïëng àöìng höì möîi http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 15 ngaây trïn troâ chúi tuåt döëc cao 62 m taåi cöng viïn giaãi trñ thuöåc thaânh phöë Hassloch, miïìn têy nûúác Àûác. Anh coân phaãi úã trïn naây thïm möåt tuêìn nûäa àïí phaá lêìn thûá 15 kyã luåc vïì sûác deão dai cuãa chñnh mònh. Bñ quyïët àïí chöëng keã thuâ töìi tïå nhêët cuãa Rodriguez, sûå nhaâm chaán, laâ mùæt vaâ têm trñ phaãi luön luön bêån röån trong khi quay cuöìn trïn troâ chúi tuåt döëc. Anh noái: "Töi àoåc baáo, nghe nhaåc qua maáy cassette nhoã, noái chuyïån vúái baån beâ qua àiïån thoaåi di àöång vaâ nhùæn tin cho hoå". QUYÏÍN KINH KORAN LÚÁN NHÊËT THÏË GIÚÁI Farchad Malkenia, möåt nhaâ àiïu khùæc ngûúâi Iran coá yá àõnh thûåc hiïån quyïín kinh Koran bùçng göî daát lúán nhêët thïë giúái vúái chiïìu cao 2,4m, chiïìu röång 1,2m vaâ chòïìu daây 4,5m. Cöng viïåc khöíng löì naây seä phaãi mêët 6 nùm. Malkenia 35 tuöíi laâm viïåc cuâng vúái vúå taåi möåt xûúãng göî úã thaânh phöë thaánh Qom, miïìn trung Iran. Anh àaä thûåc hiïån 5 trong töíng söë 110 trang cuãa kinh Koran, möîi trang cên nùång 70 kg. Anh cho biïët quyïín kinh Koran bùçng göî daát naây coá thïí àûúåc àoåc nhû möåt quyïín saách bònh thûúâng vúái kyä thuêåt àùåc biïåt giuáp lêåt tûâng trang dïî daâng. Saách seä àûúåc viïët bùçng tiïëng AÃ Rêåp cöí àiïín àïí têët caã nhûäng ngûúâi AÃ Rêåp coá thïí àoåc. Malkenia hy voång àûúåc taâi trúå trong cöng viïåc laå luâng naây vaâ coá yá àõnh töí chûác möåt nhoám göìm 10 nghïå nhên. Anh khùèng àõnh àaä nhêån àûúåc hai àún àùåt haâng tûâ caác nûúác AÃ Rêåp úã vuâng Võnh. Caác chuyïn gia thuöåc Töí chûác di saãn quöëc gia ûúác tñnh chi phñ cho cöng trònh naây coá thïí lïn àïën 5 tó rial (600.000 àöla) vaâ taác phêím naây coá thïí trõ giaá 50 tó rial, tûác 6 triïåu àöla. Malkenia cuäng àaä bùæt àêìu thûåc hiïån möåt taác phêím tûúng tûå vïì kinh Thaánh bùçng tiïëng Anh vúái chiïìu cao 2,7m vaâ chiïìu röång 1,5m. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 16 PHAÁT HIÏÅN 27 TÛÚÅNG PHÊÅT BÙÇNG VAÂNG KHÖËI ÚÃ CAMPUCHIA Cuöëi tuêìn qua, caác cöng nhên xêy dûång Campuchia cho biïët àaä phaát hiïån 27 bûác tûúång Phêåt bùçng vaâng khöëi chön vuâi tûâ haâng trùm nùm qua duúái nïìn cuãa möåt ngöi chuâa êín trong rûâng sêu. Caác bûác tûúång Phêåt nhoã vúái chiïìu cao khoaãng 10cm, möîi tûúång coá troång lûúång bùçng nûãa kg, àaä àûúåc tòm thêëy khi caác cöng nhêån xêy dûång bùæt àêìu cöng trònh truâng tu laåi ngöi chuâa cuä taåi tónh Kompong Thom bõ phaá huãy búãi quên Khmer àoã trong nhûäng nùm 70. Böën bûác tûúång Phêåt khaác bùçng baåc vaâ àöìng cuäng àaä àûúåc tòm thêëy. Ngöi chuâa coá thïí àûúåc xêy caách àêy ñt nhêët 200 nùm - do àoá caác tûúång Phêåt coá thïí coá tûâ trûúác àoá. Chïë àöå Pol Pot àaä phaá huãy nhiïìu àïìn chuâa, trûúâng àaåi hoåc vaâ trung têm thûúng maåi vaâ saát haåi gêìn 2 triïåu ngûúâi trong suöët 4 nùm cêìm quyïìn tûâ nùm 1975 àïën 1979. NAÁO LOAÅN VÒ VAÁY MINI Vûâa qua, taåi sên bay quöëc tïë úã Teheran àaä xaãy ra truåc trùåc laâm cho sûå söi àöång cuãa nhaâ ga phaãi ngûâng laåi vaâi tiïëng. Söë laâ, taåi cûãa kiïím tra haãi quan xuêët hiïån mêëy cö gaái Phaáp trong nhûäng böå vaáy mini vaâ quêìn short, diïån khùn àöåi àêìu. Theo luêåt Iran, phuå nûä khöng àûúåc ùn mùåc nhû vêåy trûúác mùåt cöng chuáng. Thaânh thûã caác cö gaái Phaáp àaä bõ caãnh saát cêëp töëc àûa vaâo àöìn, cêëp cho nhûäng böå quêìn aáo truyïìn thöëng mùåc luác qua cûãa kiïím soaát vaâ cam kïët seä traã laåi quêìn aáo luác àaä yïn võ trïn maáy bay. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 17 DUÂNG HÒNH NÖÅM ÀÏÍ CANH GIÛÄ TUÂ NHÊN Möåt thêím phaán àïën thanh tra nhaâ tuâ Taubate gêìn Sao Paulo, Brazil, àaä phaát hiïån möåt hònh nöåm canh gaác trïn möåt trong nhûäng thaáp canh tûâ möåt thúâi gian daâi. Nhaâ tuâ Taubate hiïån àang taåm giam 735 tuâ nhên chúâ xeát xûã. Àûúåc thaânh lêåp tûâ nùm ngoaái, traåi giam naây àaä tûâng laâ núi vûúåt nguåc cuãa nhiïìu tuâ nhên bùçng àûúâng hêìm. Caãnh saát àang cho múã möåt cuöåc àiïìu tra. Hïå thöëng giam giûä taåi Brazil àang trong tònh traång xuöëng cêëp nghiïm troång, vúái nhiïìu cuöåc biïíu tònh vaâ vûúåt nguåc, söë lûúång tuâ nhên quaá taãi vaâ thu nhêåp cuãa lñnh gaác thêëp. MÊËT 1 TYÃ LÑT NÛÚÁC VÒ MÖÅT TÖÍ COÂ ÀEN Höì chûáa nûúác Alqueva, nùçm úã khu vûåc biïn giúái giûäa Têy Ban Nha vaâ Böì Àaâo Nha laâ höì chûáa nûúác nhên taåo lúán nhêët úã Têy Êu vúái diïån tñch 250 kilömeát vuöng vaâ coá khaã nùng trûä 4.150 triïåu meát khöëi nûúác. Kïí tûâ àêìu thaáng baãy vûâa röìi, ban quaãn lyá höì àaä phaãi tùng töëc àöå xaã nûúác tûâ 5 lïn 20 meát khöëi/giêy, mûác cûåc àaåi, àïí baão vïå möåt töí coâ trïn thaânh àêåp chùæn nûúác. Theo Haäng tin Lusa cuãa Böì Àaâo Nha, súã dô coá chuyïån naây laâ vò caã ba con coâ nhoã trong töí laâ giöëng coâ àen, möåt trong nhûäng loaâi chim àang coá nguy cú tuyïåt chuãng vaâ àûúåc baão vïå trïn quy mö toaân cêìu. Theo caác nhaâ khoa hoåc, ba chuá coâ seä cuâng meå chuáng di cû túái Chêu Phi trong thúâi gian túái. Tuy nhiïn, trong khi chúâ àúåi luä coâ, ngûúâi ta àaä phaãi xaã mêët khoaãng möåt tó lñt nûúác vaâ viïåc tñch nûúác cho àêìy höì seä phaãi keáo daâi thïm nùm tuêìn lïî nûäa. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 18 ÀÔA MÒ SÚÅI NÙÅNG GÊÌN 1,5 TÊËN Nhên dõp ra mùæt cöng chuáng troâ chúi video múái, haäng Nintendo àaä laâm möåt àôa mò súåi spaghetti lúán nhêët thïë giúái taåi San Francisco, trong khu Little Italy. Moán mò àûúåc chïë biïën “theo kiïíu Mario”, tïn möåt nhên vêåt trong troâ chúi cuãa Nitendo, nùång gêìn 1,5 têën, àûúåc àûång trong chiïëc àôa cao hún 1m vaâ röång hún 3m. Caác fan cuãa Mario àûúåc pheáp “lùån nguåp” trong àôa àïí tòm kiïëm nhûäng goái quaâ. Àôa mò khöíng löì naây àaä àûúåc ghi vaâo saách Kyã luåc thïë giúái Guinness. Kyã luåc gêìn àêy nhêët vïì moán mò spaghetti chó nùång coá 300kg. CHUÖÅT CUÄNG PHAÃI TRAÃ TIÏÌN VEÁ ÀI XE BUYÁT Möåt hoåc sinh àaä phaãi traã 10 xu tiïìn veá cho con chuöåt àöìng maâ cêåu mang theo trïn chuyïën xe buyát ài thùm baâ nöåi. Jordan Underwood 10 tuöíi söëng úã Northampton (Anh) àaä rêët sûãng söët sau khi traã 55 xu tiïìn veá cho mònh, vaâ ngûúâi taâi xïë àoâi thïm 10 xu àïí cho con chuöåt cuãa cêåu lïn xe. Àûúåc biïët con vêåt laâ quaâ tùång cuãa baâ nöåi 83 tuöíi àïí laâm baån vúái cêåu beá trong nhûäng ngaây nghó heâ. Jordan noái: “Chaáu lïn xe buyát vaâ ngûúâi taâi xïë baão con chuöåt thêåt laâ dïî thûúng. Öng ta noái giaá veá laâ 55 xu sau àoá öng ta nhòn con vêåt vaâ baão vúái chaáu laâ thïm 10 xu tiïìn veá cho noá nûäa. Chaáu nghô viïåc àoá laâ khöng cöng bùçng vò ngûúâi ta khöng phaãi traã tiïìn veá cho nhûäng con choá hay em beá trong khi chuáng lúán hún möåt con chuöåt gêëp 10 lêìn. Noá khöng duâng caã möåt chöî ngöìi vò chaáu àïí noá trïn saân xe trong möåt caái löìng.” http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 19 Cöng ty xe buyát First Northampton àang tiïën haânh àiïìu tra vuå viïåc. AI LAÂ THUÃ PHAÅM? Möåt chuá àaâ àiïíu sa maåc àaä gêy ra sûå nhêìm lêîn taåi Hamburg, Àûác, khiïën möåt phuå nûä goåi àiïån thoaåi àïën caãnh saát vaâ baáo rùçng cö ta nhòn thêëy möåt ngûúâi àaân öng úã trêìn, hai mùæt maâu trùæng, to nhòn chùçm chùçm vaâo nhaâ mònh qua cûãa söí vaâo ban àïm. Chuá chim Australia to lúán, khöng biïët bay, tröng giöëng àaâ àiïíu naây àaä xöíng chuöìng taåi möåt súã thuá àõa phûúng höm thûá nùm. "Ngûúâi phuå nûä nghe tiïëng ai àoá goä cûãa trong àïm vaâ khi nhòn ra cö ta thêëy möåt caái àêìu vúái hai con mùæt to vaâ möåt caái ngûåc trêìn", möåt caãnh saát Hamburg noái. Caác nhên viïn caãnh saát cho biïët hoå àaä biïët tin möåt chuá àaâ àiïíu sa maåc xöíng chuöìng nïn sau khi khöng phaát hiïån ai khaã nghi hoå liïìn suy luêån chñnh chuá chim àaä gêy ra sûå nhêìm lêîn naây. "Tuy nhiïn chuáng töi vêîn cûá truy tòm caã hai", ngûúâi phaát ngön cuãa caãnh saát noái. Chuá chim àaä tröën khoãi súã thuá 2 lêìn trong voâng 2 tuêìn qua. Tuêìn trûúác, trong luác tröën thoaát noá àaä laâm möåt con ngûåa hoaãng súå nhûng àaä bõ bùæt laåi sau àoá. NHÊÅN BIÏËT NGÛÚÂI YÏU QUA ÀÖI TAI Nïëu baån àang lo lùæng tònh yïu cuãa mònh seä bõ phaá hoãng búãi sûå ñch kyã, caác nhaâ khoa hoåc àaä coá lúâi khuyïn: Haäy thûã xem xeát àöi tai hay baân chên cuãa ngûúâi baån àúâi. Caác nhaâ nghiïn cûáu àaä phaát hiïån nhûäng ngûúâi coá voác daáng khöng cên xûáng thûúâng ñch kyã hún trong tònh yïu. Coân nhûäng ngûúâi coá böå mùåt vaâ thên hònh cên xûáng caã hai bïn àûúåc coi laâ hêëp dêîn vaâ dïî daâng thu huát ngûúâi khaác. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. THÏË GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY 20 Giaáo sû William Brown cuãa àaåi hoåc Dalhousie (Canada) àaä tiïën haânh nghiïn cûáu bùçng caách quan saát 50 àaân öng vaâ phuå nûä “quan hïå” vúái nhau vaâ so saánh nhûäng yïëu töë khaác nhû baân chên, àöi tai vaâ ngoán tay. Nhûäng ngûúâi tònh nguyïån sau àoá àiïìn vaâo möåt baãng cêu hoãi àïí kiïím tra xem ai laâ ngûúâi ñch kyã trong tònh yïu. Öng Brown cuäng kiïím tra xem liïåu nhûäng ngûúâi coá thên hònh khöng àöëi xûáng coá ñch kyã trong nhûäng laänh vûåc khaác nhû cöng viïåc hay khöng. Nhûng kïët quaã laâ hoå chó ñch kyã trong tònh yïu maâ thöi. THAÁI LAN: CÊËM VOI ÀI TRÏN ÀÛÚÂNG PHÖË Thaái Lan àang chuêín bõ ra lïånh cêëm voi khöng àûúåc xuêët hiïån trïn àûúâng phöë nhùçm ngùn chùån nhûäng ngûúâi chuã ngûúåc àaäi chuáng. Hoå kiïëm söëng bùçng caách baán àöì ùn cho khaách qua àûúâng àïí àuát cho voi ùn. Böå trûúãng böå nöng nghiïåp Prapat Panyachatirak cho biïët luêåt múái cuäng seä cho pheáp nhaâ chûác traách àûúåc nuöi dûúäng nhûäng con voi bõ laåm duång. Voi bõ nhiïìu ruãi ro trïn àûúâng phöë Thaái Lan, chuáng thûúâng gùåp tai naån giao thöng úã Bangkok, trung bònh möåt thaáng coá khoaãng 20 con voi bõ xe àuång. Öng Prapat cho biïët söë lûúång àaân voi úã Thaái Lan bõ giaãm 150 con möîi nùm hêìu hïët chïët laâ vò sûå ngûúåc àaäi cuãa ngûúâi chuã nuöi chuáng. BÕ CHO NGHÓ HOÅC VÒ MAÁI TOÁC MOHICAN MAÂU XANH DÛÚNG Kiïíu toác cuãa Mark Ashby àaä laâm cho cêåu “àûúåc” nghó thïm möåt ngaây heâ. Cêåu beá baãy tuöíi trïn àaä xuêët hiïån úã trûúâng Marrs (úã Myä) vaâo ngaây khai giaãng vaâ bõ buöåc phaãi vïì nhaâ vò caái àêìu Möhican maâu xanh dûúng cuãa cêåu. Àûúåc biïët cêåu beá àaä àûúåc böë meå cho pheáp cùæt toác nhû vêåy vò xïëp haång cao vaâo hoåc kò röìi. Öng hiïåu trûúãng àaä cho cêåu http://www.ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản