THỂ LOẠI, THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
1.023
lượt xem
210
download

THỂ LOẠI, THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thể loại VB là tên gọi của từng loại VB, phù hợp với tính chất, nội dung và mục đích ban hành của VB. Thể thức VB của Đảng bao gồm các thành phần cần thiết của VB được trình bày đúng quy định để bảo đảm giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn của VB.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỂ LOẠI, THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

 1. THỂ LOẠI, THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 2. A. Thể loại văn bản của Đảng - Thể loại VB là tên gọi của từng loại VB, phù hợp với tính chất, nội dung và mục đích ban hành của VB.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 3. Các thể loại văn bản của Đảng gồm: 1. Cương lĩnh chính  9. Quy định trị 10. Thông tri 2. Điều lệ Đảng 3. Chiến lược 11. Hướng dẫn 4. Nghị quyết 12. Thông báo 5. Quyết định 13. Thông cáo 6. Chỉ thị 14. Tuyên bố 7. Kết luận 8. Quy chế 15. Lời kêu gọi 16. Báo cáo   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 4. Các thể loại văn bản của Đảng gồm (tiêp  theo) 17. Kế hoạch 18. Quy hoạch 19. Chương trình  20. Đề án 21. Tờ trình 22. Công văn 23. Biên bản   24. Các loại giấy tờ hành chính   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 5. 24. Các loại giấy tờ hành chính 1- Giấy giới thiệu . 2- Giấy chứng nhận 3- Giấy đi đường 4- Giấy nghỉ phép 5- Phiếu gửi   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 6. B. Thẩm quyền ban hành văn bản của Đảng 1. Các cơ quan lãnh đạo cấp trung ương - Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng ban hành: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chiến lược, nghị quyết, quy chế, thông báo, thông cáo, tuyên bố, lời kêu gọi. - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCHTW) ban hành: Chiến lược, nghị quyết, quyết định, kết luận, quy chế, quy định, thông báo, thông cáo, tuyên bố, lời kêu gọi, báo cáo.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 7. 1. Các cơ quan lãnh đạo cấp trung ương Bộ Chính trị ban hành: Nghị quyết, quyết định, chỉ  (tiếp theo) thị, kết luận, quy chế, quy định, thông báo, báo  cáo. Thường vụ Bộ Chính trị ban hành: Kết luận, thông tri,  hướng dẫn, thông báo, báo cáo.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 8. 2. Các cơ quan lãnh đạo Đảng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (gọi chung là cấp tỉnh) - Đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW ban hành: Nghị quyết, quy chế, thông báo. - Ban chấp hành (BCH) đảng bộ tỉnh, thành phố (gọi tắt là tỉnh ủy, thành ủy) ban hành: Nghị quyết, quyết định, kết luận, quy chế, quy định, thông báo, báo cáo. - Ban thường vụ (BTV) tỉnh ủy, thành ủy ban hành: Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, thông tri, hướng dẫn, thông báo, báo cáo.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 9. 3. Các CQ lãnh đạo đảng cấp huyện, quận, thị xã, th/phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) - Đại hội đảng bộ cấp huyện ban hành: Nghị quyết, quy chế, thông báo. - BCH đảng bộ huyện (gọi tắt là huyện ủy) ban hành: Nghị quyết, quyết định, kết luận, quy chế, quy định, thông báo, báo cáo. - BTV huyện ủy ban hành: Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, thông tri, hướng dẫn, thông báo, báo cáo.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 10. 4. Các cơ quan lãnh đạo Đảng cấp cơ sở ­ Đại hội đảng bộ (đại hội đại biểu hoặc đại  hội  toàn  thể  đảng  viên)  ban  hành:  Nghị  quyết. ­  BCH  đảng  bộ  cơ  sở  (gọi  tắt  là  đảng  ủy)  ban  hành:  Nghị  quyết,  quyết  định,  kết  luận,  quy  chế,  quy  định,  thông  báo,  báo  cáo. ­ BTV đảng ủy cơ sở ban hành: Nghị quyết,  quyết  định,  kết  luận,  quy  định,  quy  chế,  thông báo, báo cáo.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 11. 5. Các tổ chức đảng được lập ra theo quy định của Điều lệ Đảng hoặc theo quy định của Bộ Chính trị - Đảng ủy (ĐU) Quân sự TW, ĐU Công an TW, các ĐU khối các CQ TW và các đảng bộ trực thuộc TW được ban hành các loại VB tương ứng với các CQ lãnh đạo Đảng cấp tỉnh, th/phố trực thuộc TW. - Các ĐU trực thuộc TU được ban hành các loại VB tương ứng với các CQ lãnh đạo Đảng cấp huyện. - Các ĐU trực thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy được ban hành các loại VB tương ứng với các CQ lãnh đạo Đảng cấp cơ sở.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 12. 6. Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp (hoặc liên ban tham mưu giúp việc) ban hành: Quyết định, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn, thông báo, báo cáo. 7. Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng các cấp ban hành: Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, thông báo, báo cáo.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 13. 8. Ngoài các VB được ban hành theo  thẩm  quyền  nêu  trên,  các  cấp  ủy,  tổ chức, CQ Đảng tùy tình hình được  quyền ban hành các loại VB như: kế  hoạch,  quy  hoạch,  chương  trình,  đề  án,  tờ  trình,  công  văn,  biên  bản  và  được  sử  dụng  các  loại  giấy  tờ  hành  chính nêu trên.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 14. C. Thể thức văn bản của Đảng I. Khái niệm và các thành phần thể thức 1. Khái niệm Thể thức VB của Đảng bao gồm các thành phần cần thiết của VB được trình bày đúng quy định để bảo đảm giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn của VB.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 15. 2. Các thành phần thể thức a. Các thành phần thể thức bắt buộc - Tiêu đề “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM", - Tên cơ quan ban hành VB (tác giả), - Số và ký hiệu VB, - Địa điểm và ngày tháng năm ban hành VB, - Tên loại VB và trích yếu nội dung VB, - Phần nội dung VB, - Chữ ký, thể thức đề ký và dấu CQ ban hành VB, - Nơi nhận VB.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 16. b. Các thành phần thể thức bổ sung Ngoài các thành phần thể thức bắt buộc, đối với từng VB cụ thể, tùy theo nội dung và tính chất, có thể bổ sung các thành phần thể thức sau đây : - Dấu chỉ mức độ mật (mật, tối mật, tuyệt mật), - Dấu chỉ mức độ khẩn (khẩn, thượng khẩn, hoả tốc, hỏa tốc có hẹn giờ), - Các chỉ dẫn về phạm vi phổ biến, bản thảo và TL hội nghị, Các thành phần thể thức bổ sung do người ký VB quyết định.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 17. c. Bản chính, bản sao và các thành phần thể thức bản sao - Bản chính là bản hoàn chỉnh, đúng thể thức, có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền và dấu của CQ ban hành.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 18. c. Bản chính, bản sao và các thành phần thể  thức bản sao (tiếp theo) ­ Bản sao là bản sao lại nguyên văn hoặc trích sao một  phần nội dung từ bản chính. Văn bản  sao dưới mọi  hình thức đều phải đảm bảo đủ các thành phần  thể  thức  bản sao sau đây: + Tên cơ quan sao VB, + Số và ký hiệu bản sao, + Địa điểm và  ngày, tháng, năm sao VB, + Các chỉ dẫn loại bản sao, +  Chữ ký, thể thức đề ký và dấu CQ sao VB, +  Nơi nhận bản sao.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 19. II. Cách trình bày các thành phần thể thức 1. Các thành phần thể thức bắt buộc a. Tiêu đề "Đảng Cộng sản Việt Nam" Tiêu đề trên VB của Đảng là "Đảng Cộng sản Việt Nam". Vị trí: Tiêu đề được trình bày góc phải, dòng đầu, trang đầu, bằng chữ in hoa đứng, chân phương, phía dưới có đường kẻ ngang để phân cách với địa điểm và ngày, tháng, năm ban hành VB. Đường kẻ có độ dài bằng độ dài dòng tiêu đề Ví dụ: ĐẢNG  ỘNG  ẢN  ỆT  C S VI NAM Tác dụng: Tiêu đề "Đảng Cộng sản Việt Nam" trên VB là thành phần thể thức xác định VB đó là của Đảng.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
 20. b. Tên cơ quan ban hành VB Vị trí: Tên CQ ban hành VB và tên CQ cấp trên (nếu có) được trình bày ở trang đầu, bên trái, phía trên ngang với dòng tiêu đề. Tên CQ ban hành VB viết bằng chữ in hoa đứng, đậm. Tên CQ cấp trên viết bằng chữ in hoa đứng. Dưới tên CQ ban hành VB có dấu sao (*) để phân cách với số và ký hiệu. Tác dụng: Giúp cho nơi nhận biết tên và vị trí của tác giả VB trong hệ thống tổ chức Đảng, thuận tiện cho việc liên hệ, trao đổi với CQ ban hành VB, tạo điều kiện thuận lợi cho c/tác VTLT, c/tác ng/cứu, khai thác TL.   TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản